Czuła natura. nie uczula. Sensitive nature does not sensitise. In the World of Carolina Herrera. The AA Eco Premiere. W ŚWiecie caroliny Herrery

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czuła natura. nie uczula. Sensitive nature does not sensitise. In the World of Carolina Herrera. The AA Eco Premiere. W ŚWiecie caroliny Herrery"

Transkrypt

1 nr 9 WIosnA/lATo Spring/Summer 2011 Czuła natura Sensitive nature does not sensitise nie uczula W ŚWiecie caroliny Herrery In the World of Carolina Herrera Premiera aa eco The AA Eco Premiere

2 Czuła natura nie uczula Wrażliwa i skłonna do alergii skóra wymaga wyjątkowej pielęgnacji. Ekologiczne kosmetyki AA ECO pozbawione alergenów pomogą bezpiecznie przywrócić Twojej skórze naturalny blask i zdrowy wygląd. Spróbuj śliwki, winogron i pomidora... w kremie! Chroń naturę i naszą planetę. Produkty do pielęgnacji twarzy: Płyn micelarny do demakijażu oczu i twarzy, Koncentrat detox, Krem wzmacniający NACZYNKA, Krem łagodzący, Krem odżywczy, Krem przeciwzmarszczkowy Produkty do pielęgnacji ciała: Żel do mycia ciała, Peeling do ciała, Balsam do ciała PURE PRESTIGE.indd 1 3/22/11 3:49:21 PM

3 NOWOŚĆ! KOSMETYKI PRZEBADANE DERMATOLOGICZNIE I ALERGOLOGICZNIE 0% PURE PRESTIGE.indd 2 OLEJKÓW ETERYCZNYCH PARABENÓW ALKOHOLU GLIKOLU PROPYLENOWEGO OLEJÓW MINERALNYCH ORAZ POCHODNYCH ROPY NAFTOWEJ BARWNIKÓW SYNTETYCZNYCH SYNTETYCZNEJ KOMPOZYCJI ZAPACHOWEJ SILIKONÓW FTALANÓW KARMINU GLUTENU ETYLOAMINY SUBSTANCJI POCHODZĄCYCH Z UPRAW MODYFIKOWANYCH GENETYCZNIE 3/22/11 3:49:44 PM

4 Dear Szanowni All PańStwo intro trend eko na ca łym świe cie z wiel ką si łą wkro czył we wszyst kie dzie dzi ny ży cia. Ma my eko lo gicz ną żyw ność, ubra nia, me ble i in ne przed mio ty co dzien ne go użyt ku. W tym ze sta wie niu nie mo gło za brak nąć ko sme ty ków na tu ral nych. Co raz wię cej kon su men tów po szu ku je pro duk tów or ga nicz nych. Czy to tyl ko mo da, czy świa do mie do ko ny wa ny wy bór? Ostat nie kil ka dzie siąt lat to czas in ten syw nej che mi za cji na sze go śro do wi ska i ży cia. Co raz wię cej lu dzi cho ru je i cier pi na róż ne go ro dza ju aler gie. Tak więc po wrót do pro duk tów na tu ral nych jest uza sad nio ną al ter na ty wą. Po dą ża jąc za tym tren dem, na ukow cy z la bo ra to riów Oce anic opra co wa li ko sme ty ki eko lo gicz ne AA ECO. Za wie ra ją one 100% su row ców na tu ral nych, bez piecz nych dla skó ry wraż li wej i skłon nej do aler gii zgod nie z fi lo zo fią mar ki. By ło to nie la da wy zwa nie, bo wiem to wła śnie na tu ral ne wy cią gi ro ślin ne by wa ją sil ny mi aler ge na mi. Pro duk ty AA ECO ma ją uni ka to we re cep tu ry i od po wia da ją kon kret nym po trze bom skó ry (oczysz cza nie, na wil ża nie, dzia ła nie prze ciw zmarszcz ko we, ła go dze nie po draż nień), a ich opa ko wa nia wy ko na ne są z su row ców wtór nych. Tak więc chroń my na szą pla ne tę, pie lę gnuj my na szą skó rę ko sme ty ka mi AA ECO, bo w tym wy pad ku ba da nia wy ka za ły, że czu ła na tu ra nie uczu la. All over the world, eco -trend en te red in to eve ry area of our li ves with gre at for ce. The se days we ha ve or ga nic fo od, or ga nic clo thing, fur ni tu re and other ob jects of eve ry day use. And, na tu ral ly, this trend in c lu des the co sme tic in du stry. The num ber of con su mers lo oking for or ga nic pro ducts is gro wing. Is it just a fad or is it a con scio usly -ma de de ci sion? The last se ve ral de ca des ha ve se en the in cre asin gly in ten si ve use of che mi cals in our envi ron ment and our li ves. This has led to an in cre ase in the num ber of pe ople who suf fer from va rio us al ler gies. So, tur ning back to na tu re is a sen si ble cho ice and so scien ti sts from the Oce anic la bo ra to ry ha ve wor ked on and de ve lo ped a li ne of or ga nic co sme tics, AA ECO. The pro ducts are ma de of on ly na tu ral raw ma te rials, sa fe for sen si ti ve and al ler gy -pro ne skin, in com plian ce with the brand phi lo so phy. It has be en a re al chal len ge often na tu ral plant extracts are strong al ler gens. AA ECO li ne pro ducts are pre pa red on the ba sis of uni que re ci pes and me et spe ci fic skin ne eds (cle an sing, mo istu ri zing, an ti -wrin kle, an ti -ir ri ta tion), and the ir pac ka ging is ma de from re cyc led ma te rials. In other words, let s ma ke an ef fort to pro tect our pla net and tre at our skin by using AA ECO co sme tics be cau se, in this ca se, we ha ve pro ven that sen si ti ve na tu re can al so be used by sen si ti ve skin. Ży czę cie ka wej lek tu ry/en joy your ma ga zi ne Współwłaścicielka firm / Owner of Oceanic, Euro Fragrance nowość! new! UtLE nia niu StoP! StoP oxi Da tion! No wość od Pay ot od mła dza - ją cy krem AOX pod oczy z kompleksem ekstraktów z kory sosny nadmorskiej i oleju ryżowego oraz witaminy B3. Dzia ła prze ciw zmarszcz ko wo, ni we lu je obrzę ki i prze krwie nie skó ry wo kół oczu, ma też sil ne wła ści wo ści ochron ne. A brand new Pay ot pro duct on the mar ket AOX cre am for the eye area. It has an ti -wrin kle ef fect, re du ces puf fi ness and con ge stion of the skin in the eye area. It is al so cha rac te ri sed by strong pro tec ti ve pro per ties. Mi ne RaL ny Ma ki JaŻ Mi ne RaL Ma ke UP No wy pod kład na wil ża ją cy opar ty jest na sprosz ko wa nych mi ne ra łach, któ re na da ją skó rze na tu ral ny, pe łen bla sku wy gląd. Ma ul tra lek ką kon sy sten cję, dzię ki cze mu ła two się na kła da i po zwa la skó rze od dy chać. New mo istu ri zing ma ke up fo un da tion is ba sed on mil led mi ne rals, which ma ke the skin na tu ral -lo oking and lu mi no us. Its ul tra -li ght con si sten cy fa ci li ta tes easy ap pli ca tion, thanks to which it evens skin to ne per fec tly and al lows the skin to bre athe. in tym na ochro na in ti MatE Ca RE No wy Ko ją cy żel do hi gie ny in tym nej AA Men od świe ża i ła go dzi po draż nie nia, za cho - wu jąc fi zjo lo gicz ny od czyn na skór ka. Do dat ko wy wa lor ko sme ty ku to ochro na prze ciw bak te ryj na i prze ciw grzy bi cza. New AA Men Soothing Intimate Wash Gel refreshes and soothes while maintaining the physiological PH of the skin. The gel also has antibacterial and antifungal properties. od ŻYw Cza EnER Gia no URi SHinG EnER GY Prze su szo na, szorst ka ce ra po trze bu je ochro ny i na wil że - nia. Ener gi zu ją cy żel do my cia twa rzy AA Ul tra Od ży wia nie wzmac nia na tu ral ną ba rie rę ochron ną skó ry, uod par nia jąc ją na dzia ła nie czyn ni ków draż nią cych. Dry, ro ugh skin ne eds pro tec - tion and hy dra tion. Ener gi sing Fa ce Cle an sing Gel from the new AA Ul tra No uri shing li ne ener gi ses the skin, streng thens its na tu ral bar rier and pro tects aga inst the ef fects of ir ri tants. ESEn CJa am BRY am BER ES SEn CE Ele ganc ki i wy sma ko wa ny. No wy mę ski za pach Pra dy Am ber Po ur Hom me In ten se to am bro wo -ko rzen no -drzew na kom po zy cja wło skiej ber ga - mot ki, so ma lij skiej mir ry, in do ne zyj skiej pa czu li i wa ni lii z Ma da ga ska ru. Ele gant and so phi sti ca ted. A new fra gran ce for men Pra da Am ber Po ur Hom me In ten se is the com bi na tion of am ber, spi ce and wo od scents with Ita lian ber ga mot, So ma li myrrh, In do ne sian pat cho uli and va nil la from Ma da ga scar. OCEANIC SA, ul. Kłobucka 25, Warszawa, tel , PUrE PrEStIgE

5 johnfriedaspray 1 rozjaśniający włosy LighTeNiNghAir spray Cośdlablondynek.Spray SheerBlonde GoBlonder markijohnfriedarozświetla włosyblond,naturalne,farbowanelubrozjaśnione.zawiera kompleksrozświetlającyzłożonyzowocówcytrusowych irumianku. So me thing exc lu si ve ly for blon des. John Frie da She er Blon de Go Blon der li gh te ning ha ir spray hi gh li ghts na tu ral, dy ed or ble ached blon de ha ir. Its for mu la, com bi ning ci trus and cha mo mi le, gra du al ly li gh tens ha ir. AAKOLAgeN ŹrÓdŁOmŁOdOŚci AAcOLLAgeNsOurceOfYOuTh Zwiekiemskórzeubywanaturalnegokolagenuikwasuhialuronowego,którezapewniają jejdobrąkondycję.dlategowartosięgnąćpozawierająceobaskładnikikosmetyki AAKolagenŹródłoMłodości.ProduktydostępnesąwyłączniewdrogeriachRossmann. As time passes our skin loses its natural collagen and hyaluronic acid that keep the skin looking young. Both substances optimally moisturise and smooth the skin and they are key ingredients in AA Collagen Source of Youth, a new line of cosmetics, available exclusively in Rossmann chemists. Beauty News conowego NAwiOsNę? PAYOT KremNuTriciA NuTriciAcrÈme Bogatykremdoskórysuchejibardzo suchej.jegoskoncentrowanaformuła mawłaściwościsilnienawilżające, odżywczeiregenerujące. Rich cre am for dry and ve ry dry skin. Its con cen tra ted for mu la has hi gh ly mo istu ri sing, no uri shing and re ge ne ra - ting pro per ties. The ac ti ve in gre dients of the cre am bring back hy dro li pid ba lan ce, re sto ring firm ness and ra dian ce. valmont Krem OdżYwczYdOciAŁA bodynurturingcream Skórazmęczonasłońcempotrzebuje nawilżeniaiodżywienia.kremvalmont BodyNurturingCreamzapewnijej szybkąregenerację. Sun ti red skin ne eds hy dra tion and no - uri shing. Val mont Bo dy Nur tu ring Cre am al lows the skin cells to re vi ta li ze qu ic kly. beautynews AAbOdYcArePrOgrAm AAbOdYcArePrOgrAmme Sucha,tracącajędrność,wrażliwaskóra?NaratunekspieszykompleksowaliniabalsamówdociałaAABodyCareProgramodziałaniu nawilżającym,odżywczym,ujędrniającym,wygładzającymorazregenerującym.kosmetykidostępnesąwyłączniewdrogeriachrossmann. Is your skin losing its firmness? Is it dry and sensitive? The new AA Body Care Programme line is designed to help with a number of skin problems and includes products that have a moisturising, nourishing, firming, smoothing or regenerating effects. The series is designed exclusively for Rossmann chemists. NiNAricciwOdA PerfumOwANA NiNAL elixir NiNAL elixir eaudeparfum Luksusowawodaperfumowana, wktórejkalabryjskacytryna ilemonkacaipiriniałącząsię zaromatemczerwonegojabłka, jaśminuiowocówleśnych, agłębinadajązapachowi zmysłowenutydrzewasandałowegoipiżma. Luxurious eau de parfum in which the top fresh notes come from Calabrian lemon and caipirinha lime, enriched after some time by the aromas of red apple combined with jasmine and forest fruits. The bottom note is a sensual note of sandalwood and musk. PuRePReStiGe 5

6 g r a marzeń Mountain of Dreams B E AU T Yó Za dru gim ra zem był wy pa dek part ne ra trze ba go by ło ra to wać, a nie my śleć o zdo by wa niu szczy tu. Ko lej na nie uda na pró ba to wy nik bu rzy śnież nej i sil ne go wia tru. Wi edzia łem jed nak, że nie moż na tych prób cią gnąć w nie skoń czo ność. Zdobyłeśjużwszystkieośmiotysięczniki.Gdzieterazbędzieszsię wspinał? My ślę o tym, by zna leźć się w miej - scach, gdzie nie by ło jesz cze wie lu lu dzi. Chcę uni kać prze lud - nionych szla ków i ko mer cja li za cji, któ ra się z ni mi wią że. Na świe cie są jesz cze dzie wi cze gó ry, np. wschod nie Ka ra ko rum czy wschod ni Ty bet w Azji. ZostałeśAmbasadoremkosmetyków pielęgnacyjnychaamen Intensive50+.Czymaszwśród nichswojegofaworyta? Wcze śniej nie uży wa łem żad nych ko sme ty ków, jak każ dy tzw. praw - dzi wy męż czy zna uwa ża łem, że nie są do ni cze go po trzeb ne. Przy znam, że te raz zmie ni łem zda nie. Ak cep tu ję swój wiek i swo je zmarszcz ki, ale po lu bi łem ko sme tyki. Uwa żam, że uprzy jem - nia ją ży cie. Z ga my pro duk tów AA Men szcze gól nie lu bię krem prze ciw zmarszcz ko wo -li ftin gu ją cy. Piotrze,jakikiedynarodziłasię Twojapasjazwiązanazewspinaczką? Za wsze cią gnę ło mnie w gó ry. Ja ko ma ły chło piec spę dza łem wa ka cje w Be ski dzie Ma łym, gdzie wę dro wa łem po oko licz nych pa gór kach. Po tem za czą łem jeź dzić w Be skid Ślą ski. Na stu diach za pi sa łem się do klu bu wy so ko - górskie go. Wspi na li śmy się w Su de tach, Gor cach, Pie ni nach. A po tem już by ły Al py i od 1980 ro ku Hi ma la je. CoCięwalpinizmiepociąga najbardziej? Wa lo ry es te tycz ne, pięk no kra jo - brazu, na tu ral na kre acja na tu ry W tu ry sty ce cho dzi się po utar tych szla kach, we wspi nacz ce fa scy nu je mnie kre atyw ność dzia ła nia wiel ka nie wia do ma i wy ni ka ją ca z niej cie ka wość, pod nie ce nie, en dor fi ny. Jest też strach, oba wa przed nie zna nym. Ta mo ty wa cja sta le tkwi we mnie. Coczułeś,stojąc27kwietnia2010roku naszczycieannapurny(8091mn.p.m.), ostatniegoośmiotysięcznika,którego brakowałocidokoronyhimalajów? Ra dość i sa tys fak cja przy szły du żo póź niej. Na gó rze by ła no stal gia i za du ma. 6-let nia wal ka z An na - purną za koń czy ła się. Po czu łem, że to ko niec wiel kie go roz dzia łu ży cia. Za czę ło ze mnie scho dzić ogrom ne ci śnie nie. Uści snę li śmy się z part ne rem i za czę li śmy scho dzić w dół. Cie szyć się za czą łem do pie ro dru gie go dnia po po wro cie do ba zy. Uświa do mi łem so bie, że zna la złem się w eli tar nym gro nie zdo byw ców An na pur ny i wszyst kich ośmio ty - sięcz ni ków. Niezałamałeśsię,gdybyłeś zmuszonyzawrócićsprzedszczytu Annapurnyw1998roku? Za każ dym ra zem prze szko dy by ły na tu ry ze wnętrz nej. Za pierw szym ra zem by łem prze mę czo ny pra cą za wa ży ło wy czer pa nie or ga ni zmu. PIOTR PUSTELNIK Piotr,whenandhowdidyour passionforclimbingbegin? It was a re al ly long ti me ago. As a young boy I used to spend my ho li days in the Be skid Ma ly mo un ta in ran ge. I spent ti me trek king the ne ar by hills. After that 6 PurePresTIGe

7 WYPRAWA NA CABO VERDE! ATrIPToCAboVerde! e kstremalnąifascynującąpodróżnacaboverde możnabyłowygraćwkonkursiezorganizowanym przezmarkękosmetykówmęskichaamen.wystarczyłozarejestrowaćsięnastroniemeskiepasje.pl iwykonaćprzedstawionetamzadania.zwycięzcy odbędą7-dniowąwyprawękatamaranempowyspach CaboVerde rajskiegozakątkaoceanuatlantyckiego, nazachódodwybrzeżyafryki,synonimuprzygody iegzotyki,gdzieznajdująsiędługie,piaszczysteplaże, krystalicznieczystawodaorazoszałamiającegórskie krajobrazy.uczestnikomwtejpodróżytowarzyszyć będąambasadorowiemarkiaamen:himalaistapiotr PustelnikorazmistrzPolskiwkitesurfinguVictorBorsuk. I star ted trek king in Be skid Sla ski. When I was a stu dent I jo ined a mo un ta ine ering club. We clim bed in the Su de ty, Gor ce and Pie ni ny mo un ta in ran ges. Then the re was the Alps and, sin ce 1980, the Hi ma laya Ran ge. Whatdoyouenjoymostabout mountaineering? Aesthe tic qu ali ties, the be au ty of the land sca pe, the ama zing cre ation of na tu re. When you are a to urist you use be aten tracks, whi le rock clim bing al lows you to be mo re cre ati ve. It is the big unk nown and, the re fo re, pro vo kes cu rio si ty, exci te ment and a lot of en dor phins and hap pi ness. One al so expe rien ces anxie ty and a fe ar of the unk nown. This mo ti va tion is a per ma nent part of me. Whatdidyoufeel,onthe27th ofapril2010standingonthesummit ofannapurna,8091m,thelast remainingsummitbeforeyoucompletedthecrownofthehimalayas? Joy and sa tis fac tion ca me, but much la ter. At the top the re was no stal gia and re ve rie. The bat tle with An na pur na la sted 6 years and it had fi nal ly be en won! I felt that it was the end of a gre at part of my li fe. A hu ge pres su re be gan to ease off. My part ner and I hug ged and sim ply star ted back down. I star ted en joy ing the suc cess on ly on the se cond day after our re turn to ba se. I re ali sed that I had be co me a part of the eli te gro up who had ma na ged to climb An na pur na and all eight - -tho usan ders. Wasitdifficultwhenyouunderstood thatyouhadtoturnbackbeforereaching thesummitofannapurnain1998? Each ti me the ob stac les we ca me across we re of an exter nal na tu re. The first ti me I was over ti red with work and the exhau stion had a big im pact. The se cond ti me it was my clim bing part ner s ac ci dent we had to sa ve him and for get abo ut re aching the sum mit. Ano ther fa iled at tempt was the re sult of a snow storm com bi ned with strong wind. I knew, ho we ver, that the se at tempts co uld not last fo re ver. Youhaveclimbedalltheeight- -thousanders.whereareyougoing toclimbnow? I am con si de ring go ing to pla ces that ha ve not be en yet vi si ted by ma ny pe ople. I want to avo id crow ded ro utes and the com mer cia - li za tion that ge ne ral ly cha rac te ri ses such re gions. The re are still so me pri sti ne climbs in the world, for exam ple in Asia the re is the Eastern Ka ra ko ram or Eastern Ti bet. YoudecidedtobecometheAmbassadorforAAMenIntensive50+skin careproducts.whichofthemdoyou considertobeyourfavourite? I ne ver used to use any co sme tics as so -cal led re al man, I didn t think that ne eded to. I must ad mit that I ha ve now chan ged my mind. I ha ve co me to ac cept my age and the fact that I ha ve wrin kles and I grew to li ke the co sme tics. I be lie ve they can ma ke li fe mo re ple asant. I par ti cu lar ly ap pre cia te the an ti -wrin kle li fting cre am from the AA Men ran ge. F irstprizeinacompetitionorganisedbytheaamen brandofcosmeticswasanextremeandfascinatingtrip tocaboverde.followingtheregistrationonthemeskiepasje.pl site,whichwasrequiredtoenterthecompetition,entrantshad tosolvesometasks.thewinnerswillenjoya7-daycatamaran triparoundthecaboverdeislands aparadisecornerofthe AtlanticOceanonthewestAfricancoast.Theislandsare asynonymouswithexoticadventurewithanamplesupply ofbeautifulsandybeaches,crystalclearwaterandstunning mountainscenery.winnersofthistripwillbeaccompanied bytheambassadorsoftheaamenbrand mountaineer PiotrPustelnikandPolishkitesurfingchampionVictorBorsuk.

8 WELLNESS Owocnyzabieg Fruitful Treatment ZabiegAAPrestige Institutenabazie ekologicznejlinii kosmetyków Pro-Eco AA Prestige Institute tre at ment ba sed on Pro -Eco s or ga nic co sme tics li ne Oddychamyzanieczyszczonym powietrzem,źlesięodżywiamy, prowadzimysiedzącytrybżycia, sięgamypoużywki.odczuwato całyorganizm,takżeskóra.zmęczona,odwodniona,zwidocznymi zmarszczkami,domagasięszybkiejreanimacji.widocznąpomoc dajezabiegochronno-detoksykującynabazieekologicznej liniikosmetykówpro-eco, bogatychwnaturalneekstrakty zróży,pestekdyniiwinogron. Pooczyszczeniutwarzyioczu płynemmicelarnymskórę złuszczasiępeelingiemzolejem zpestekdyni,otrębamizryżu ikoncentratemdetox-bio.kolejny etaptoodprężającymasażtwarzy krememregenerującymzdodatkiem odtruwającego koncentratu. Efektyutrwalamaskapeel-off zaktywnymwęglem.godzinny zabiegwieńczywmasowaniekremu regenerującegozorganicznym olejemzdzikiejróżyipestekdyni. W DWORSKICH PROGACH SPA WELCOME TO THE SPA MANSION Nadawneziemieznamienitychmagnackichrodów LubomirskichiPotockichzapraszaHotelWellness&SPA NowyDwórwŚwilczy.Wdawnychczasachtereny nastykupogórzakarpackiegoikotlinysandomierskiej obfitowaływdarynatury:dzikązwierzynę,miód,drewno, skóry.dziśhotelowecentrumwellness&spaoferuje gościomczteryprofesjonalnegabinetyodnowybiologicznej,wktórychmożnapoddaćsięrytuałomspa. Zabiegipielęgnacyjnenatwarziciałowykonywanesąna baziedoskonałychkosmetyków,wtymmarkiaaprestige Institute.Opróczzabiegówwgabinetachgościemogą korzystaćzsaunyfińskiej,łaźnirzymskiejczyaqua aerobiku.wykwalifikowanyzespółspecjalistówdobiera zabiegidokażdegorodzajuskóry,anajwyższejjakości kosmetykiprzywracająharmonięduchaiciała. The Wel l ness & SPA Ho tel No wy Dwor in Swil cza ta kes gre at ple asu re in in vi ting you to the for mer lands of the pro mi nent ari sto cra tic fa mi lies of Lu bo mir ski and Po toc ki. In ti mes go ne by the area whe re the Car pa thian Fo othills me et the San do mierz Ba sin was fil led with lush na tu re: wild ani mals, ho ney, wo od, le ather. To day, the Wel l ness & Spa Ho tel of fers gu ests fo ur pro fes sio nal wel l ness cli nics whe re a va rie ty of spa ri tu als can be expe rien ced, as well as fa ce and bo dy be au ty tre at ments car ried out using the hi ghest qu ali ty co sme tics in c lu ding AA Pre sti ge In sti tu te brand. In ad di tion to pro fes sio nal tre at ments, all gu ests are in vi ted to en joy our Fin nish sau na, Ro man ba ths and aqua ae ro bics. A qu ali fied te am of experts helps you cho ose the best tre at ments for your skin ty pe and the hi ghest qu ali ty co sme tics bring back the har mo ny of bo dy and so ul. We bre athe pol lu ted air, eat ba dly, ha ve a se den ta ry li fe sty le and often in dul ge in a num ber of sti mu lants. The who le bo dy suf fers the ef fects of this and that do esn t exc lu de our skin. It is exhau sted and de hy dra - ted, with vi si ble wrin kles; it cries out for help and re ge ne ra tion. Pro tec ti ve and de to xi fy ing tre at - ment, ba sed on Pro -Eco s or ga nic co sme tics li ne of fers si gni fi cant sup port and vi si ble re ge ne ra tion. It is a tre at ment rich in na tu ral extracts of ro se, pump kin se eds and gra pes. After cle an sing the fa ce and ey es with mi cel lar li qu id the skin is exfo lia ted using pump kin se ed oil, ri ce bran and de tox -bio con cen - tra te. The next step is a re la xing fa cial mas sa ge with re ge ne ra ting cre am con ta ining de to xi fy ing con cen tra te. The ef fects are re in for ced with a pe el -off mask with ac ti ve car bon. The one -ho ur tre at ment is fi ni shed off with a ple asant ap pli ca tion of re ge ne ra - ting cre am with an or ga nic wild ro se and pump kin se ed oil. RE LAKS W CEN TRUM STO LI CY SPA IN THE HE ART OF THE CA PI TAL OasisBeautyDaySPAwCentrumLIMprzyHoteluMarriottwWarszawietomiejsceidealnedlaosóbszukającychharmoniipiękna, równowagiwewnętrznejidobregosamopoczucia.kosmetykiekskluzywnychmarek,m.in.payot,dbająopotrzebyskórywkażdym wieku.zabieginatwarziciało,rytuałyorazmasażepoprawiająkondycjęskóryirelaksują.wartpoleceniajestmasażbańkąchińską rewelacyjnametodawalkizcellulitem,skutecznieredukujenierówności,pozostawiaskóręjednolitąigładką.jestteżcośdlapaznokci. Manicurehybrydowyorazjapoński preparatamibogatymiwwitaminyaie,pyłekpszczeli orazkrzemionkęzmorzajapońskiegowzmacniapłytkiinadajeimpołyskróżowejperły. OasisBeautyDaySPAdbaourodęirelaks. Oasis Be au ty Day Spa in LIM Cen ter be hind the Mar riott Ho tel in War saw was cre ated for tho se who wish to re sto re the har mo ny of be au ty, in ner ba lan ce and ge ne ral well -be ing. The Spa exc lu si ve ly uses top -brand pro ducts, such as Pay ot, which ca re for the skin at any sta ge in li fe. Fa cials and bo dy tre at ments, be au ty ri tu als and mas sa ges im pro ve skin s con di tion and, at the sa me ti me, help you to re lax. We re com mend Chi ne se Bub ble Mas sa ge excel lent me thod to com bat cel lu li te, ef fec ti ve ly re du cing skin im per fec tions and le aving your skin smo oth and even. Our the ra pies in c lu de na il tre at ments such as Ma ni cu re So ak Off as well as Ja pa ne se ma ni cu re, du ring which high qu ali ty pro ducts, rich in vi ta mins A and E, bee pol len and si li ca from the Sea of Ja pan are used. This tre at ment gre atly en han ces the na il pla te and gi ves a pink pe arl gloss. Oasis Be au ty Day Spa ca res abo ut re la xing and be au ty. 8 PurEPrEStIGE

9 ŚWiat... world... Ecology begins at home. It is sufficient to change your habits, views, consumption and lifestyle. Small, everyday eco-gestures are the components of a new, better quality of life. For us and for future generations. Eco TrEnds Ten artykuł został wydrukowany na papierze Arctic Volume Ivory, który jest produkowany bez dodatku wybielacza optycznego, co czyni go szczególnie przyjaznym dla środowiska naturalnego. This article was printed on Arctic Volume Ivory an environment friendly paper, produced without whitening agents. Ekologia zaczyna się na własnym podwórku. Wystarczy zmienić swoje przyzwyczajenia, poglądy, sposób konsumpcji i tryb życia. Drobne codzienne eko-gesty tworzą inną, lepszą jakość życia. Dla nas i przyszłych pokoleń. pure prestige 9

10 ZdjęciE autorstwa chloe crespi, promujące projekt runway To GrEEn. A photograph by Chloe Crespi promoting runway to green project. współ au Tor ką Bio de Gra do - walnej Bu TEl ki wo dy mi ne ral nej mar ki sigg jest Bra ZY lij ska mo del ka Gi se le Bünd chen. the Co-Author of biodegradable mineral water bottle by sigg is brazilian model gisele bündchen. ideą kuchni Eko ko ok jest prze Twa rza nie od pa dów jak naj Bli żej miej sca, w któ rym Zo sta ły wy pro du ko wa ne. the main ConCept of ekokook kitchen is About processing kitchen waste As Close As possible to the place where it was generated. wostat nich la tach pro eko lo gicz ny styl ży cia jest co raz bar dziej po pu lar ny. Mod na jest za rów no zdro wa, na tu ral nie ho do wa na mar chew ka, or ga nicz ny krem, jak i sa mo chód z elek trycz nym sil ni kiem. W ślad za tym sty lem w Sta nach Zjed no czo nych na ro dził się nurt pro mu ją cy ży cie w zgo dzie z na - tu rą. LO HAS (Li fte sty le of He alth and Su sta ina bi li ty) zy sku je co raz więk szą rze szę zwo len ni ków na ca łym świe cie, tak że i w Pol sce. Lo ha si ma ni fe stu ją swo je po sza no wa nie do świa ta na tu ry głów nie po przez wy bór i za kup tyl ko tych pro duk tów, któ re nie za gra ża ją śro do wi sku. Naj waż niej sza jest dba łość o Zie mię, jej przy szłość i zrów no wa żo ny roz wój. Eko dom Eko lo gicz ne ży cie wy ma ga my śle nia. Jed ni dba ją o zdro wą żyw ność, in ni jeż dżą ro we rem za miast sa mo cho dem. Ktoś sor tu je śmie ci, jesz cze in ny uży wa na tu ral nych ko sme ty ków. Jak być cał kiem eko? Wy bie raj bio de gra do wal ne pro duk ty co dzien ne go użyt ku w go spo dar - stwie do mo wym. Je śli masz przy do mo wy ogró dek, ho duj du żo ro ślin bę dziesz mieć wię cej tle nu, przy bę dzie też po trzeb nych w eko sys te mie ży ją tek. W do mu ko rzy staj z urzą dzeń ener go osz częd nych i zu ży wa ją - cych mniej wo dy. Gdy to moż li we ko rzy staj z ener gii sło necz nej lub ba te - rii sło necz nych. Co raz czę ściej bu do wa ne są tzw. do my pa syw ne, któ re po przez sys tem roz wią zań tech no lo gicz nych oszczę dza ją ener gię elek - trycz ną oraz zu ży cie ga zu i wę gla. Se gre guj śmie ci, wy ko rzy stu jąc po wtór nie od pa dy. To, co To bie nie po trzeb ne, ko muś mo że się przy dać. Wy łą czaj kom pu ter, gdy wy cho dzisz z do mu, wyj muj z kon tak tu ła do - war kę do te le fo nu, je śli z niej nie ko rzy stasz. Nie zo sta wiaj urzą dzeń w sta nie czu wa nia. Gdy się my jesz, bierz prysz nic. Za krę caj ku rek pod - czas my cia zę bów i wy mie niaj uszczel ki z ka pią ce go kra nu. Ja ko świa do my klient ku puj pro duk ty prze two rzo ne, np. w pro ce sie re cy klin gu oraz pro duk ty wy ko na ne z surowców na tu ral nych. Wy bie raj me ble z na tu ral nych, szyb ko od ra dza ją cych się ma te ria łów, np. z bam - bu sa. Na za ku py chodź z pa pie ro wą lub lnia ną tor bą re kla mów ki roz - kła da ją się przez ty sią ce lat, szko - dzą zwie rzę tom i za ty ka ją sys te my iry ga cyj ne. Zre zy gnuj z to re bek śnia da nio wych, któ re wy rzu casz po jed no ra zo wym uży ciu do śmie ci. Wy bie raj nie tok sycz ne środ ki czy - sto ści, któ re ule ga ją bio de gra da cji. Choć nie usu wa ją w se kun dę plam czy ka mie nia, to ogra ni cza ją ilość sub stan cji szko dli wych, któ re wpły - wa ją do rzek. Mo żesz też spró bo - wać bab ci nych spo so bów, np. octu do my cia okien al bo so dy oczysz - czo nej do czysz cze nia umy wal ki. Chcąc od świe żyć po wie trze w po - miesz cze niu, otwórz okno lub sto suj na tu ral ne aro ma ty, np. ko mi nek aro ma te ra peu tycz ny czy su szo ne kwia ty (po tpo ur ri). Che micz ne spraye mo gą uczu lać, a ich opa ry czę sto draż nią dro gi od de cho we. Eko żyw ność Od ży wiaj się w spo sób prze my śla ny. Szu kaj zdro wych pro duk tów z na tu - ral nych upraw bio, od lo kal nych pro du cen tów. Do ty czy to szcze gól - nie owo ców i wa rzyw upra wia - nych w wa run kach moż li wie jak naj czyst szych, po zba wio ne pe sty - cy dów i środ ków che micz nych. W du żych mia stach jest co raz wię cej skle pów z tzw. zdro wą żyw - no ścią. Co praw da jest ona droż sza od po wszech nie do stęp nych pro - duk tów z ni skich ja ko ścio wo skład - ni ków, ale ma wy jąt ko wo do bry smak i nie za wie ra szko dli wych sub stan cji che micz nych. Choć jej ter min przy dat no ści do spo ży cia jest du żo krót szy, a ko lor i wy gląd nie tak efek tow ny jak pro duk tów peł nych po lep sza czy, każ dy pro - dukt gwa ran tu je naj wyż szą ja kość. A tę trud no prze ce nić. apro -eco lo gi cal li fe sty le has se en in cre asing po pu la ri ty in re cent years. Or ga ni cal ly grown, he al thy car rots, or ga nic cre am and elec tric cars are all en -vo gue. In the wa ke of this sty le, a new trend pro mo ting a li fe in har mo ny with na tu re has emer ged in the Uni ted Sta tes. LO HAS (Li fe sty le of He alth and Su sta ina bi - li ty) is ga ining mo re and mo re 10 pure prestige

11 w projekcie runway To GrEEn udział wzięli czołowi kreatorzy mody, m.in. Z domu mody BurBErrY, sergio rossi i alexander wang. leading fashion designers from the burberry, sergio rossi, AlexAnder wang fashion houses And others participated in runway to green project. Eco TrEnds bio de gra da ble cle aning pro ducts. They may not re mo ve sta ins or li me sca le in a se cond but they help to cut down on harm ful sub stan ces flo wing in to ri vers. And how abo ut try ing gran ny s me thods, such as cle aning win dows with vi ne gar or sco uring a wa sh ba sin with ba king so da? If you want to get so me fresh air in a ro om, open a win dow or use na tu ral aro mas, such as aro ma the ra py lamps or po tpo ur ri. Che mi cal sprays may cau se al ler gies and they often ir ri ta te the re spi ra to ry tract. sup por ters all aro und the world, in c lu ding Po land. Lo ha sians ma ni - fest the ir re spect for the na tu ral world ma in ly by cho osing and buy ing exc lu si ve ly envi ron men tal ly frien dly pro ducts from cars to fo od pro ducts. Con cern for the Earth, its fu tu re and its su sta ina ble de ve lop ment are the most im por - tant is su es. an Eco -ho me An eco lo gi cal li fe re qu ires tho ught. So me pe ople fo cus on he alth fo od, others cyc le to avo id using a car. So me one se gre ga tes rub bish, whi le so me one el se uses or ga nic co sme - tics. How is one to be en ti re ly eco? Eve ry day ho use hold ar tic les sho uld be bio de gra da ble. If you ha ve a gar den, grow a lot of plants you will ha ve mo re oxy gen and the re will be mo re mi cro or ga ni sms vi tal to the eco sys tem. Use ener gy - -sa ving and wa ter -sa ving ho use hold aa Eco To pierw sza Eko lo GicZ na mar ka ko sme TYków dla osób ZE skó rą wraż li wą i skłon ną do aler Gii. AA eco is the first line of eco-cosmetics for people with sensitive And Allergy-prone skin. de vi ces. Use so lar ener gy or so lar bat te ries whe ne ver po ssi ble. Bu il ding so -cal led pas si ve ho uses, which sa ve ener gy, gas and sto ve co al thro ugh a sys tem of tech no lo gi cal so lu tions, is be co ming mo re po pu lar. Se gre ga te rub bish and reu se wa ste. Switch off your com pu ter when you le ave ho me, do not le ave your mo bi le pho ne char ger plug ged in if you are not using it. Avo id le aving elec tro nic de vi ces on stand by. When you wash, ta ke a sho wer. Turn the wa ter off when bru shing your te eth and chan ge drip ping tap ga skets. As an eco -con scio us con su mer, buy re cyc led pro ducts and ar tic les ma de of na tu ral ma te rials. Cho ose fur ni tu re ma de of na tu ral, fast gro wing plants, e.g. bam boo. Ta ke a pa per or li nen bag when you go shop ping it ta kes pla stic car rier bags tho usands of years to de com po se and, fur ther mo re, they are harm ful to ani mals and block ir ri ga tion sys tems. Gi ve up using di spo sa ble bre ak fast bags, which are thrown in to a bin after be ing used on ce. Cho ose non -to xic Eco Fo od De ve lop a sen si ble diet. Lo ok for he al thy or ga nic pro ducts, buy or ga nic fo od and cho ose lo cal farm pro ducts. This is espe cial ly per ti nent in the ca se of fru it and ve ge ta bles grown in the cle anest con di tions po ssi ble, wi tho ut pe sti ci - des and che mi cal sub stan ces. This way you sup port lo cal far ming and re strict the use of pe trol, which me ans you pro tect the envi ron ment and re du ce trans port co sts. The re are mo re and mo re or ga nic fo od shops in big ci ties. Ad mit te dly, this fo od is much mo re expen si ve than the uni ver sal ly ava ila ble po or -qu ali ty pro ducts, but it ta stes excep tio nal ly go od and do es not con ta in any harm ful che mi cal sub stan ces. Al tho ugh the expi ry da te is shor ter and it do es not lo ok as stri king as other pro ducts that are full of dif fe rent ad di ti ves, each pro duct gu aran te es the best qu ali ty. And the va lue of this can not be ove re sti ma ted. pure prestige 11

12 katarzyna GrużEWska kierownik laboratorium naukowo-badawczego oceanic Head of Oceanic Scientific and Research Laboratory BEata PaWlikoWska pisarka, podróżniczka, autorka wielu książek i audycji Świat według blondynki w radiu zet writer, world traveller, author of numerous books and Świat według Blondynki ( The world according to a Blonde ) programme on Radio ZET Eco TrEnds Co z punk tu wi dze nia la bo ra to rium by ło naj więk szym wy zwa niem przy pra cy nad li nią AA ECO? Trud nych za dań by ło wie le. Z jed nej stro ny każ dy skład nik uży ty do re cep - tu ry mu siał być od po wied ni dla skó ry aler gi ka, a z dru giej speł niać ry go ry - stycz ne kry te ria do bo ru su row ców do pro duk tów eko. Za le ża ło nam też na tym, by na sza li nia eko lo gicz na by ła in na od spo ty ka nych na ryn ku, czę sto ma żą cych się, źle wchła nia ją cych się pro duk tów. Ko lej nym za da niem by ło opra co wa nie pro duk tów eko lo gicz - nych bez kon ser wan tów. Z wiel ką sa tys fak cją mo gę stwier dzić, że uda ło nam się osią gnąć wszyst kie ce le. Czy rów nież w pro ce du rach ba daw - czych obo wią zy wa ły szcze gól ne me cha ni zmy pro eko lo gicz ne? W la bo ra to rium wdra ża my za sa dy Gre en Che mi stry, zaj mu ją cej się opty ma li za cją pro ce sów tech no lo gii che micz nej, by zmniej szyć ry zy ko zwią za ne z za nie czysz cze niem śro do wi ska. Od no si się ona nie ty le do pro duk cji po je dyn czej li nii ko sme ty ków, ile do za sad dzia ła nia ca łe go la bo ra to rium, któ re są opar te na pre cy zyj nie na kre ślo nych wy - maga niach, ja kie mu szą speł niać za rów no pro duk ty, jak i opa ko wa nia. Czy ba da nia sub stan cji czyn nych, któ re są pod sta wą pro duk tów AA ECO róż niły się od ba dań in nych li nii? Róż ni ce, na któ rych opie ra ją się su row ce zwy kłe i te z cer ty fi ka - tem eko to przede wszyst kim upra wy, a po tem dal sza in ge ren cja w sub stan cję. Każ dy z tych pro ce - sów mu si być przy ja zny na tu rze. Fakt eli mi na cji z for mu la cji nie eko - lo gicz nych skład ni ków wy ma gał do dat ko wej pro ce du ry ba daw czej re cep tur i go to wych ko sme ty ków. Z te go wzglę du wy dłu ży li śmy stan dar do wy czas ba da nia sta bil no - ści pro duk tów. What was the big gest chal len ge for the la bo ra to ry whi le wor king on the AA ECO li ne? We ca me across a num ber of dif fi cult ta sks. For exam ple, each com po nent used in the re ci pe had to be su ita ble for al ler gy -pro ne skin, but on the other hand it had to me et ve ry strin - gent cri te ria for se lec ting raw eco lo - gi cal ma te rials. We al so stri ved to ma ke our eco -frien dly li ne dif fe rent from tho se ava ila ble on the mar ket, which are often po or ly ab sor ba ble. The next chal len ge was to de ve lop our pro ducts or ga ni cal ly, wi tho ut the use of any pre se rva ti ves. To day, with gre at sa tis fac tion, I can pro udly say that we ma na ged to achie ve all the se ob jec ti ves. We re the re se arch pro ce du res uti li sed al so eco -frien dly? In the la bo ra to ry, we im ple ment the prin ci ple of Gre en Che mi stry, de aling with the opti mi sa tion of che - mi cal tech no lo gy pro ces ses in or der to re du ce the risk of envi ron men tal pol lu tion. This prin ci ple re fers not on ly to the pro duc tion of a sin gle li ne of co sme tics, but to the ru les ad op ted in the who le la bo ra to ry. The norms are ba sed on pre ci se ly spe ci fied re qu ire ments that must be met by both the pac ka ging and the pro ducts. Did the re se arch con duc ted on ac ti ve sub stan ces that are the ba sis of the AA ECO li ne dif fer from the re se arch do ne whi le wor king on other li nes? The ma in dif fe ren ce be twe en nor mal and Eco -cer ti fied raw ma te rials is the way in which they are cul ti va ted, fol lo wed by the le vel of fur ther in ter - fe ren ce with the sub stan ce. Each of the se pro ces ses must be eco -frien dly. The eli mi na tion of non -or ga nic in gre dients from the for mu la re qu ired ad di tio nal re se arch and test pro ce du - res on the re ci pes and of fi ni shed pro ducts. For this re ason, the stan - dard ti me of pro duct sta bi li ty te sting has be en exten ded. od wie dza jąc róż ne za kąt ki świa ta ma pa ni oka zję ob ser wo wać dzia ła nia pro eko lo gicz ne po za gra ni ca mi pol ski. Czy in ne na ro dy w więk szym stop niu niż po la cy trosz czą się o śro do wi sko na tu ral ne? Znam kra je, gdzie bar dzo tro skli wie prze strze ga się dba nia o śro do wi sko. Na przy kład w RPA nie moż na w skle pie do stać pla sti ko wej to reb ki. Na wet je że li masz du żo za ku pów, je dy ne, co do sta niesz do za pa ko wa nia, to pa pie ro wa sza ra tor ba bez uszu. Nie wy god na do nie sie nia ce lo wo, po to że by klient przy szedł na stęp nym ra zem na za ku py z wła sną tor bą wie lo krot ne go użyt ku. ja kie dzia ła nia pro eko lo gicz ne re ali zu je pa ni w swo im ży ciu? Znam miej sca na zie mi, gdzie lu dzie gło du ją, gdzie bra ku je czy stej wo dy do pi cia, gdzie nie ma elek trycz no ści, dróg ani sa mo cho dów. Z tej per spek ty wy bia li lu dzie w na szym cy wi li - zo wa nym świe cie wy da ją się nie na sy ce ni. Ma ją wszyst kie go wię cej niż po tra fią zu żyć, wy rzu ca ją je dze nie, mar nu ją wo dę, nie oszczę dza ją prą du. I w ten spo sób przy czy nia ją się do nisz cze nia śro do wi ska. Dla te go ja na co dzień sta ram się uży wać tyl ko ty le, ile na praw dę po trze bu ję, a więc: 1. Uży wam kar tek pa pie ru z obu stron. Sce na riu szy pro gra mów w ra diu i te le wi zji nie wy rzu cam do ko sza, tyl ko przy no szę do do mu i uży wam z dru giej stro ny do ro bie nia no ta tek. 2. Kie dy nie oglą dam te le wi zji, wy łą czam te le wi zor cał ko wi cie, że by nie po bie rał prą du. To sa mo ro bię z in ny mi urzą dze nia mi od twa rza czem CD, DVD, ra diem. 3. Mam w do mu kil ka ko szy na róż ne śmie ci. Osob no zbie ram szkło, pa pier i pla stik. Raz w ty go dniu wy wo żę je do spe cjal nych po jem ni ków. 4. Jeż dżę mą drze sa mo cho dem. Pod czas gwał tow ne go ha mo wa nia i przy śpie sza nia wy dzie la się wię cej dwu tlen ku wę gla, któ ry le ci pro sto do at mos fe ry i przy czy nia się do zwięk sza nia dziu ry ozo no wej. 5. Za krę - cam wo dę pod czas my cia zę bów. Za wsze so bie wte dy wy obra żam, że każ da ilość wo dy, któ rej nie zmar nu ję, tra fi do lu dzi ży ją cych na pu sty ni, gdzie po wo dę co dzien nie trze ba wę dro wać wie le ki lo me trów i gdzie każ da kro pla jest na wa gę zło ta. 6. Nie ku pu ję wię cej je dze nia niż po trze bu ję, więc ni gdy go nie wy rzu cam. 7. Ku pi łam ta ką pral kę, któ ra ma oszczęd ny tryb pra nia. Dzię ki te mu zu ży wam mniej prą du i mniej wo dy. 8. Pod czas go to - wa nia na kła dam przy kryw ki na garn ki dzię ki te mu go tu je się szyb ciej, czy li zu ży wam mniej ener gii. 9. Dru kar kę przy kom pu te rze włą czam tyl ko wte dy, kie dy chcę coś aku rat wy dru ko wać. Po co ma cze kać na stand -by u, po bie ra jąc nie po trzeb nie prąd? 10. Po na ła - do wa niu ko mór ki i palm to pa, odłą czam ła do war kę od prą du. 11. Nie uży wam jed no ra zo - wych pla sti ko wych to re bek do pa ko wa nia za ku pów! Każ da ta ka to reb ka le ży po tem w zie mi przez kil ka set lat, za tru wa jąc wo dę i za bi ja jąc zwie rzę ta. Cho dzę na za ku py z eko lo gicz ną zie lo ną tor bą z ma te ria łu. you tra vel a lot, vi si ting va rio us parts of the world. do you con si der that other na tions are mo re con cer ned with envi ron men tal is su es than the po les? I ha ve vi si ted so me co un tries in which the na tu ral envi ron ment is tre ated with gre at ca re. For exam ple, in So uth Afri ca, in a shop, pla stic car rier bags are not ava ila ble at all. Even if you ha ve a lot of shop ping, the on ly thing you can get is a grey pa per bag wi tho ut han dles. It is a bit aw kward to car ry and it is de si gned so on pur po se, so that the next ti me pe ople will re mem ber to bring the ir own reu sa ble shop ping bags. what eco -frien dly ac ti vi ties are part of your li fe? I know pla ces whe re pe ople are sta rving, whe re the re is no cle an wa ter to drink, no elec tri - city, no ro ads or cars. From this per spec ti ve, whi te pe ople in our ci vi li zed world se em to be extre me ly gre edy. They po ssess mo re than they can con su me, throw away fo od, wa ste wa ter, do not sa ve elec tri ci ty. All the se lit tle ac tions con tri bu te to the de struc tion of the envi - ron ment. The re fo re I ma ke an ef fort to use on ly what I re al ly ne ed, for exam ple; 1. I use pa per on both si des. I ne ver throw in to the bin any scripts of ra dio or TV pro gram mes. In ste ad I just bring the lot ho me and use them on the other si de to ma ke no tes etc. 2. When I am not wat ching the te le vi sion, I do not le ave it on the stand -by option, as this way it still uses elec tri ci ty; I do the sa me with all other ap plian ces CD play er, DVD play er, ra dio etc. 3. I ha ve a few dif fe rent gar ba ge bins at ho me. I col lect glass, pa per and pla stic se pa ra te ly. On ce a we ek, I ta ke it all to spe cial con ta iners. 4. I dri ve my car smar tly. He avy bra king and ra pid ac ce le ra tion cau se hi gher emis sions of car bon dio xi de, which go es stra ight in to the at mo sphe re and con tri bu tes to the ozo ne ho le. 5. The wa ter in my ba th ro om ne ver runs whi le I brush my te eth. I al ways ima gi ne that any amo unt of wa ter that I do not wa ste will be used by pe ople who li ve in the de sert, whe re eve ry drop is worth its we ight in gold and pe ople walk for mi les to get the ir da ily wa ter sup ply. 6. I do not buy mo re fo od than I ne ed, so I ne ver ha ve to throw it away. 7. I bo ught a wa shing ma chi ne with a cost -ef fec ti ve mo de of wa shing. 8. When co oking, I al ways re mem ber to use lids on pots, as it re sults in fa ster bo iling and con su mes less ener gy. 9. I al ways turn the prin ter on on ly when I ne ed to print so me thing. Why do most pe ople le ave it on a stand -by mo de, which uses elec tri ci ty, for no par ti cu lar re ason? 10. I al ways unplug the char ger from the po wer sup ply as so on as my mo bi le and palm top is char ged. 11. I do not use di spo sa ble pla stic car rier bags! Each such bag is then de com po sed in the gro und for hun dreds of years, po iso ning the wa ter and kil ling ani mals. I go shop ping with a re -usa ble na tu re -frien dly bag ma de of fa bric. 12 pure prestige

13 JAK PO MÓC SU CHEJ SKÓ RZE HOW TO HELP DRY SKIN Suchaipodrażnionaskóra potrzebujenawilżenia,natłuszczeniaiukojenia.balsam specjalnyoillantorodzajodżywczego opatrunku,który szybkosięwchłania,pozostawiającochronnyfilmna skórze.glicerynazwiększa zawartośćwodywnaskórku, betainadba,bynieuciekało jejzbytwielenazewnątrz,witaminab 3 odbudowujebarieręlipidowąnaskórka,długotrwale natłuszczaskóręiłagodzipodrażnieniaorazsprawia,żeskórastajesięnawilżona,miękkaigładka. Dry and ir ri ta ted skin ne eds hy dra tion, no uri shing and so othing. Oil lan s spe cial balm acts as a kind of nu tri tio nal shield, which is qu ic kly ab sor bed le aving a pro tec ti ve film on the skin. Gly ce ri ne in cre ases mo istu re le vels in the epi der mis; be ta ine en su res that the hy dra ting ef fect la sts lon ger; vi ta min B 3 re bu ilds the li pid bar rier of the epi der mis and mo istu ri ses the skin for lon ger, so othes ir ri ta tion and brings out the so ft ness and smo oth ness. THERAPY Bezpieczna Safe Care pielęgnacja Skórawrażliwaialergicznaszczególniepodatnajestnawszelkie czynnikidrażniące,łatwoulega szkodliwemudziałaniusłońca, chlorowanejwodyiniektórychsubstancjizawartychwkosmetykach. Dlategoimmniejskładników,tym mniejszeryzykouczuleniaczypodrażnienia.zmyśląotakiejskórze powstałaliniaaatherapy,całkowiciepozbawionaparabenów,barwnikówialergenów.znajdujesię wniejwszystkoconiezbędne docodziennejpielęgnacjiskóry: produktydodemakijażu,kremnawilżający,natłuszczająco-ochronny, krempodoczyinapowieki. Linięuzupełniająpłynydohigieny intymnejdlakobietimężczyzn. Wrecepturachkosmetykówdominująskładnikikojąceiprzeciwzapalne,np.alantoina,D-pantenol, betaina,kwasmlekowy. Sen si ti ve and al ler gy-pro ne skin that is par ti cu lar ly vul ne ra ble to any ir ri tants is easi ly har med by the sun, chlo ri na ted wa ter and cer ta in sub - stan ces used in be au ty pro ducts. The re fo re, the fe wer in gre dients, the lo wer the risk of al ler gy or ir ri ta tion. Such de man ding skin was bor ne in mind du ring the cre ation of the AA The ra py li ne. This li ne is a se ries of co sme tics that is com ple te ly free from pa ra - bens, pig ments or al ler gens and in c lu des all the pro ducts that are ne eded for eve ry day skin ca re, such as fa cial cle an ser, mo istu ri sing cre am, pro tec ti ve cre am and eye zo ne cre am. The li ne al so in c lu des in ti ma te hy gie ne wa shes for men and wo men. Most of the in gre dients used, such as al lan to in, D -pan the nol, be ta ine or lac tic acid, ha ve so othing and an ti - -inflamma to ry cha rac te ri stics. OLIWKA DLA ODNOWY OIL TO REGENERATE RegenerującaoliwkadomasażurehabilitacyjnegoAATherapy SpecjalistycznaPielęgnacjatoproduktdlaosóbpoterapiionkologicznej. Olejsojowypobudzaodbudowęfunkcjiochronnejskóry,nawilża iujędrnia.olejzjojobyprzyspieszaregeneracjękomórekskóry, abisabololłagodzistanyzapalneipodrażnienia. AA Therapy Specialist Skin Care Regenerating massage oil is a product especially designed for those who has been through treatment for cancer. Soybean oil moisturizes and tones at the same time revitalising the protective function of the skin; jojoba oil accelerates the regeneration of skin cells; bisabolol soothes inflammation and irritation. Na dzień mamy! Na dzień dziecka! CZU ŁA PIE LĘ GNA CJA TEN DER CA RE AAJaiMamatoprogrampielęgnacji wrażliwejskórydzieckaimamy.podstawą pielęgnacjimaleństwajestnawilżanie począwszyodkąpieliwłagodnych kosmetykachmyjących,pocodzienną pielęgnacjętwarzyiciała.dlamaluszka powstałkremnaciemieniuchęikrem przeciwodparzeniom.skóramamy narażonajestwczasieciążyipołoguna utratęelastyczności,dlategostworzono kremprzeciwrozstępom.dodatkowo płyndohigienyintymnej.obojgusłuży mydłoipłyndomyciaciałaiwłosów orazkrempielęgnacyjny. AA Me and Mom my is a pro gramme for mo ther -and -ba by sen si ti ve skin ca re. The fo un da tion of gen tle ca re of the ba by s skin is mo istu ri sing; de li ca te cle an sing pro ducts sho uld be used du ring the bath as well as gen tle co sme tics la ter to so oth the fa ce and bo dy. Ca re was al so ta ken of the ba by s cra dle cap a spe cial cre am was cre ated for that area, as well as nap py rash cre am. On the other hand, mum s skin often lo ses its ela sti ci ty du ring pre gnan cy and child birth and a spe cial cre am that pre vents stretch marks was cre ated and in c lu ded in the AA Me and Mom my li ne to me et its ne eds. Ano ther pro duct young mom mies will ap pre cia te is an fe mi ni ne wash. Both mum my and the ba by may en joy so ap, bo dy and ha ir wash and pro tec ti ve cre am. PuRePReSTiGe 13

14 Fa s h i o n In The World of Carolina W świecie Herrera caroliny herrery In New York being creative is not a talent, it is a must says Carolina Herrera, born to an aristocratic family in Venezuela, fashion icon and a synonym of prestige in the world of the most beautiful fragrances. w nowym Jorku zdolność do bycia kreatywnym to nie talent, to konieczność mawia carolina herrera, ikona świata mody i synonim prestiżu w świecie najpiękniejszych zapachów. uro dzo na w we ne zu eli w ary sto kra tycz nej ro dzi nie. mat ka pro jek tant ki dba ła o to, by cór ka po sia dła umie jęt no ści ko niecz ne dla mło dej da my od szy cia po cząw szy, a na jeź dzie kon nej skoń czyw szy. Ja ko osiem na sto lat ka po ślu bi ła gu iller ma Beh ren sa, nie dłu go po tem uro dzi ła dwie cór ki. mał żeń stwo nie prze trwa ło pró by cza su. w wie ku 25 lat ca ro li na by ła już roz wód ką pierw szą w hi sto rii swe go ro du. wkrót ce jed nak znów wy szła za mąż, za mi łość swe go ży cia, re inal da her re rę, i po now nie uro dzi ła dwie cór ki. Ja ko mło da ko bie ta wła ści wie nie pra co wa ła za wo do wo. póź niej przez krót ki czas zaj mo wa ła się pu blic re la tions dla emi lio puc ci. Jej do bry gust pla so wał ją w gro nie naj le piej ubra nych ko biet obu ame ryk. dla te go dia na vre land, przy ja ciół ka i za ra zem dzien ni kar ka zaj - mu ją ca się mo dą, na mó wi ła ca ro li nę, by ta za ję ła się pro jek to wa - niem. Jej pierw szy, prób ny po kaz mo dy od był się w 1980 ro ku i ze brał po zy tyw ne re ak cje. wte dy ca ro li na her re ra zde cy do wa ła się prze pro wa dzić wraz z ro dzi ną do no we go Jor ku, gdzie za ło ży ła swo ją fir mę ca ro li na her re ra ltd. Jej do pra co wa ne, nie na gan ne kre acje szyb ko zy ska ły po pu lar ność w gro nie naj bar - dziej wy ra fi no wa nych, ele ganc kich ko biet na ca łym świe cie, a ca ro li na sta ła się zna ną po sta cią w świe cie mo dy. nie wy czer pa nym źró dłem in spi ra cji pro jek - tant ki jest no wy Jork. no wy Jork to naj bar - dziej eks cy tu ją ce mia sto na świe cie: kie dy tu przy je cha łam, czu łam się, jak by znów mnie pod łą czo no do ży cia. ro bi łam tak wie le rze czy po pro stu nie po tra fi łam się za trzy mać twier dzi. Bę dąc pod uro kiem te go mia sta, za pra gnę ła za mknąć ener gię no we go Jor ku w za pa chu. w 1997 ro ku, w roz mo wie pro jek tant ki z cór ką, ca ro li ną ad ria ną her re rą, na ro dził się po mysł wy lan so wa nia per fum. efek tem ich współ pra cy był je den z naj więk szych suk ce sów fir my: za pach 212, od da ją cy du cha no we go Jor ku. 212 to nu mer kie run ko wy na man hat tan. no wo jor ski za pach miał jed no - znacz nie ko ja rzyć się z tym ma gne tycz nym miej scem. W 1997 ro ku, W roz - mo Wie pro jek tant ki z cór ką na ro dził się po mysł Wy lan so Wa - nia per Fum. In 1997, during a conversation with her daughter, carolina decided to launch her signature perfume. 14 pure prestige

15 herrera to ikona świata mody i synonim prestiżu W świecie najpiękniejszych zapachów. herrera Is a fashion Icon and a synonym of prestige In the world of the most BeautIful fragrances. 3 niewyczerpanym źródłem inspiracji projektantki jest nowy jork. new York Is a constant source of InspIratIon for carolina herrera. pure prestige 15

16 Fa s h i o n kolekcja caroliny herrery Wiosna/lato 2011 carolina herrera spring/summer 2011 collection w po dwój nym fla ko nie ży je no wo - cze sny, ory gi nal ny i bar dzo ko bie cy za pach wy ra fi no wa ny i sub tel ny, świe ży i ele ganc ki. w nu tach gło wy jest kwia to wy, świe tli sty i de li kat ny, w głę bi bo ga ty i zmy sło wy. rok te mu ca ro li na her re ra cór ka znów za pra gnę ła wró cić do no we go Jor ku, do lu dzi, dzię ki któ rym mia sto jest tak ra do sne, dy na micz ne i kre atyw ne. tak na praw dę in spi ra cją dla za pa chu 212 był no wy Jork, sa mo mia sto mó wi. dziś, de ka dę póź niej, zda ję so bie spra wę, że ta me tro po lia za wsze bę dzie in spi ra cją, nie tyl ko dla te go pro jek tu, ale i dla nie zli czo nej ilo ści in nych. Za czę łam bar dziej in te re so wać się oso bi sty mi do świad cze nia mi, dzię ki któ rym mia sto jest tym, czym jest. to do bry kie ru nek, po nie waż ta jem ni ca no we go Jor ku kry je się w lu dziach, któ rzy tu miesz ka ją. Jed nym z nich jest mo ja mat ka, wła śnie dla te go znów ze so bą współ pra cu je my. Świe ży, ra do sny za pach 212 vip to no wa luk su so wa in ter pre ta cja kla sycz ne go za pa chu ca ro li ny her re ry 212. otwie ra go orzeź wia ją ca ber ga mot ka i po ma rań cza, w ser cu pul su je wy sma ko wa ny bu kiet ja śmi nu, tu be ro zy i pą ków kwia tów, w głę bi po brzmie wa ją zmy sło we aro ma ty wa ni lii, piż ma i drze wa san da ło we go. 212 vip od zwier cie dla du cha i ener gię uta len to wa nych lu dzi, któ rzy dziś two rzą hi sto rię no we go Jor ku. praw dzi wych vip -ów prze ko nu je je go twór czy ni. the de si gner s mo ther ma de su re that her dau gh ter po sses sed the skills a young la dy sho uld ha ve, from se wing to hor se back ri ding. as a girl of eigh te en she mar ried gu iller mo Beh rens and ga ve birth to two dau gh ters shor tly after. the mar ria ge did not su rvi ve and, at the age of 25, ca ro li na was al re ady a di vor cee, the first in the hi sto ry of the fa mi ly. so on she met the lo ve of her li fe, re inal do her re ra, and got mar ried aga in. the co uple al so had two dau gh ters. as a young wo man ca ro li na was not pro fes sio nal ly ac ti ve. la ter, she wor ked in pu blic re la tions for emi lio puc ci for a short ti me. her out stan din gly go od ta ste ena bled her be co me one of the best -dres sed wo men of both ame ri cas. C THese InITIals H are Well known To all fashion fans. te inicjały znają doskonale wszyscy miłośnicy mody. con se qu en tly fa shion jo ur na list and friend dia na vre land tal ked ca ro li na in to fo cu sing on be co ming a de si gner. the first, pi lot fa shion show was or ga ni sed in It was po si ti ve ly re ce ived. ca ro li na her re ra then de ci ded to mo ve to new York with her fa mi ly, whe re she fo un ded the ca ro li na her re ra ltd. brand. her re fi ned, im pec ca ble cre ations qu ic kly ga ined po pu la ri ty among the world s most so phi sti ca ted and ele gant wo men; ca ro li na qu ic kly be ca me a well -known fi gu re in the fa shion world. new York is a con stant so ur ce of in spi ra tion for the de si gner. new York is the most exci ting ci ty in the world. when I first ar ri ved he re, I felt li ke I was re -con nec ted with li fe. I did so ma ny things and it sim ply co uldn t stop her re ra re calls. en chan ted by the spell of this ci ty, she felt the ne ed to cap tu re the ener gy of new York in a fra gran ce. In 1997, du ring a co nver sa tion with her dau gh ter, ca ro li na ad ria na her re ra, ca ro li na de ci ded to launch her si gna tu re per fu me. the re sult of this co -ope ra tion was one of the ca ro li na her re ra brand s most suc cess ful pro ducts; the 212 fra gran ce be au ti ful ly re flects the spi rit of new York. and the qu estion ari ses; why 212? sim ply, 212 is the area co de for man hat tan and this fra gran ce was de si gned to be cle ar ly as so cia ted with new York s ma gic. In a du al bot tle a mo dern, ori gi nal and ve ry fe mi ni ne fra gran ce is cap tu red; so phi sti ca ted yet sub tle, fresh but ele gant. the no tes of the he ad is flo ral, li ght and de li ca te, but the de ep no tes are rich and sen su al a year ago, ca ro li na her re ra s dau gh ter and na me sa ke de ci ded she was mis sing new York too much, in par ti cu lar the pe ople who ma ke the ci ty is so joy ful, dy na mic and cre ati ve and so she de ci ded to mo ve back. the re al in spi ra tion for 212 was new York, the ci ty in it self, she says. to day, a de ca de la ter, I un der stand that this me tro po lis will al ways be an in spi ra tion, not on ly for this, but for nu me ro us other pro jects. I got mo re in vo lved in per so nal expe rien ces, which gi ve the ci ty its uni que cha rac ter. and I think it is a go od di rec tion, be cau se the my ste ry of new York lies in the pe ople who li ve he re. one of them is my mo ther and that s why we are wor king to ge ther aga in. a fresh, exhi la ra ting scent, 212 vip is a new lu xu rio us ver sion of the clas sic ca ro li na her re ra 212 fra gran ce. the top no te con si sts of re fre shing ber ga mot and oran ge, fol lo wed by a vi brant com po si tion of ja smi ne, tu be ro se and flo wer buds. the bot tom no tes in c lu de sen su al aro mas of va nil la, musk and san dal wo od. 212 vip cap tu res the spi rit and ener gy of the ta len ted pe ople who are cre ating new York s hi sto ry to day. re al vips says the de si gner. 16 pure prestige

17 Bądź piękna, Bądź eko BeBeautiful, Be Eco... eko lo gia na do bre za go - ści ła w na szej co dzien - no ści. Prze sta ła być po strze ga na ja ko wy mysł dzi wa ków czy wy wo ły wać igno ru ją cy uśmiech na twa rzach nie któ rych. i słusz nie. Nie jest ona bo wiem ni czym in nym, jak od po wie dzial no ścią za na szą obec ność tu taj; świa do mo ścią, że sta no wi my z na szym oto cze niem je den or ga nizm, na któ re go złą kon - dy cję dłu go pra co wa li śmy i te raz przy szedł czas, aby to na pra wić. dla te go nie mo że być to tyl ko pu sty ter min, mu si iść za tym dzia ła nie. wie le lat prze ko na na o słusz no ści se gre go wa nia śmie ci, od kła da łam na bok szkło, pa pier i pla stik. Z bó lem pa trzy łam jak śmie ciar ka wrzu ca wszyst ko do jed ne go bęb na. kie dy otwie ram ko lej ne ko per ty ze strasz ną ilo ścią wy dru ków ban ko - wych, za wsze my ślę o drze wach, któ re do ko na ły swo je go ży wo ta. miesz kam w dziel ni cy na obrze żach war sza wy. wo kół zie lo no, la sy so sno we. ta kie pięk ne zi mą. wła śnie, dla cze go zi mą? bo śnieg przy kry wa wszyst kie śmie ci, ja kich się wła śnie tam po zby wa ją lu dzie! w gło wie mi się nie mie ści, jak moż na wy ka zy wać ta ki brak sza cun ku dla na tu ry, dla oto cze nia... to nie tyl ko strasz ny brak świa do mo ści, ale brak ele men tar nej kul tu ry oso bi stej. kry ty ku ję to i choć sa ma nie zro bi ła bym te go ni gdy, to prze cież w mo im co dzien nym ży ciu ocie ram się o wła sną igno ran cję. Nie na le żę do tych, któ rzy ku pu ją to wa ry z re cyk lin gu. Nie ja dam tyl ko zdro wej żyw no ści, nie za wsze spraw dzam skład te go, co jem. Uży wam de ter gen tów i zda rza mi się nie wy cią gnąć ła do war ki do te le fo nu z gniazd ka, choć wiem, że to kosz tu je mnó stwo stra co nej ener gii. Nie je stem do sko - nała. i mo że dla te go nie ob ra żam się na ni ko go tyl ko dla te go, że np. no si na tu ral ne fu tro czy je mię so. to je go wy bór. Nie wszy scy my śli my iden tycz nie, je ste śmy róż ni. Je dy ne, co mo że za dzia łać, to wła sny przy kład trze ba go da wać. i choć nie je stem zwo len nicz ką śle pe go po dą ża nia za tren da mi, to wie rzę, że aku rat mo da na eko lo gię zro bi ła wie le do bre go. dziś eko lo gia jest tren dy! Nie dzi wi więc fakt, że mar ka aa, któ ra za wsze śle dzi świa to we ten den cje, wła śnie wpro wa dza na ry nek li nię ko sme - tyków eko lo gicz nych, opar tych na skład ni kach po cho dze nia na tu ral ne go. w ga mie pro duk tów do twa rzy i cia ła aa eco wi dać dba łość o każ dy szcze gół do bór skład ni ków, uni ka to we re cep tu ry, pre cy zyj ne dzia ła nie i pięk ne opa ko wa nia z bio de gra do wal nych ma te ria łów. my ślę, że są to pro duk ty mo gą ce za do wo lić i tych pro zie lo nych, i tych, któ rzy jesz cze nie wie dzą, że ni mi są. te raz to się mo że zmie nić, wła śnie za spra wą tej ofer ty. Z du mą za tem mo gę stwier dzić po raz ko lej ny, że mar ka aa jest tren dy. a w po dą ża niu za tren dem czy mo dą na coś mą dre go i do bre go nie ma nic nie na miej scu. bo dzię ki te mu mo że my sta wać się lep si, a dzię ki tym ko sme ty kom też i ład niej si :)! the is sue of envi ron men tal ca re has be co me a nor mal part of our eve ry day li ves. it is no lon ger per ce ived as a sub ject for ec cen trics, it do esn t pro vo - ke con de scen ding smi les any mo re. and ri gh tly so. envi ron men tal ca re is not, in fact, any thing other than the re spon si bi li ty we ha ve for eve ry thing that sur ro unds us. we ha ve be en con tri bu ting to our envi ron ment s po or con di tion for a long ti me. the ti me has now co me to try and fix it. the re fo re, it can not be just a ni ce phra se, it must be fol lo wed up with ac tion. For ma ny years, be lie ving that it is on ly ri ght to se pa ra te my gar ba ge, i had se pa ra te bins for glass, pa per and pla stic. it hurt me back then to watch as all of it en ded in one du st bin lor ry. eve ry ti me i open ano ther enve lo pe with a ter ri fy ing amo unt of bank print outs i can t help but think abo ut the tre es that ga ve the ir li fe to ma ke this hap pen. i li ve in the out skirts of war saw, and i en joy the gre en pi ne fo re sts that sur ro und my ne igh bo ur - ho od, espe cial ly be au ti ful in the win ter ti me. one may ambasadorka kosmetyków marki aa ask: why in win ter? well, sim ply be cau se in win ter the snow co vers all the gar ba ge that pe ople le ave in the fo rest! i can t qu ite com pre hend how any bo dy can show such di sre spect for na tu re and the envi ron ment... this sim ply shows a ter ri ble lack of un der - stan ding. and al so lack of ba sic go od man ners. i de spi se it, but, al tho ugh i wo uld ne ver do any thing li ke that, i must ad mit that i, in my eve ry day li fe, al so ha ve my mo ments of igno ran ce. i am not one of tho se who on ly buy re cyc led go ods; i do not stick so le ly to or ga nic fo ods; i do not al ways check the in gre dients of what i eat. i use de ter gents; i so me ti mes for get to unplug my pho ne char ger from the soc ket, al tho ugh i know that it wa stes a lot of ener gy. i am not per fect. the re fo re i ha ve no ri ght to fe el of fen ded when so me one cho oses to we ar na tu ral fur, or eat me at. it s the ir cho ice. we are not all the sa me and the fact that we are dif fe rent is the be au ty of this world. the on ly thing that mi ght work is set ting a po si ti ve exam ple. and, al tho ugh i do not sup port the idea of fol lo wing all trends, i be lie ve that eco -fa shion has do ne a lot of go od in this area. to day, ta king ca re of the envi ron ment is tren dy! it is not sur pri sing that the aa brand, which has al ways fol lo wed the trends is laun ching a li ne of eco -co sme tics, ma de of or ga nic in gre dients. in the aa eco li ne of pro ducts for fa ce and bo dy, at ten tion to eve ry de ta il is cle ar from the cho ice of in gre dients, uni que re ci pes and pre ci se ef fects to be au ti ful pac ka ging ma de exc lu si ve ly from bio de gra da ble ma te rials. No one will be di sap po in ted. i think the se pro ducts can sa tis fy the expec ta tions of pe ople who con scio usly sup port the eco -frien dly trend, as well as tho se who do not yet re ali se that they ca re. may be it is ti me for chan ge and may be this is thanks to the se pro ducts. i can on ce aga in say that the aa brand is tren dy. and the re is no thing wrong with fol lo wing a trend or fa shion for so me thing go od and smart! it al lows us to be co me bet ter pe ople and, in the ca se of the se co sme - tics, al so mo re be au ti ful :)! feature PURE PRESTIGE 17

18 c o m pa n y l i F e / e v e n t S WieczórzaapreStiGe eveningwithaaprestige monikarichardson, jolantakwaśniewska, elżbietapenderecka, jolantatourel, DorotaSoSzyńSka WwarszawskimhoteluPoloniaPalacefirmaOceaniczorganizowaławyjątkowy wieczórwklimaciefrancuskimzokazjiwprowadzenianaryneknowejgamy kosmetykówaaprestige.prezentacjęuświetniłrecitalmarcinawyrostka, zwycięzcyiiedycjiprogramu Mamtalent orazjegowystępwdueciezkayah. Oceanicorganisedaspecialeveningtocelebratethelaunchofanewrange ofaaprestigecosmeticsinthepoloniapalacehotelinwarsaw.theevening hadafrenchfeeltoitandincludedaperformancebymarcinwyrostek,the winnerofthesecondeditionof Poland sgottalent andhisduetwithkayah. kayahimarcinwyrostek. magdamołek imarcinwyrostek clinomyn Oceaniczostałwyłącznymdystrybutoremspecjalistycznychpast dozębówmarkiclinomyn,skutecznieusuwającychprzebarwienia oddymu,nikotyny,kawy,herbatyorazwinaiprzywracających naturalnykolorzębów. OceanicistheexclusivedistributoroftheClinomyntoothpastebrand. Theproductisespeciallypreparedtoremovesmoke,nicotine, coffee,teaandwinestains,restoringthenaturalcolourofteeth. wydarzyłosię marcinwyrostek zekipąoceanic nagrodabestbeautybuys thebestbeautybuys WkonkursieBestBeautyBuys2010miesięcznika InStyle wyróżnionoregenerującemasłodociała AAPrestigeBody,atakżeszamponiodżywkę BrilliantBrunetteLiquidShinemarkiJohnFrieda. AAPrestigeBodyRegeneratingBodyButterwas honouredinthebestbeautybuys 2010competition organisedby InStyle magazine, alongsidebrilliant BrunetteLiquidShine shampooandconditionerbyjohnfrieda. konferencjaprasowaaatherapy aatherapypressconference WwarszawskimhoteluLeReginaodbyłasiękonferencjaprezentującaseriędermokosmetykówAATherapy SpecjalistycznaPielęgnacja,przeznaczonychdoszczególniewrażliwejskóryosóbprzewlekleiobłożnie chorychorazpacjentówporadio- ichemioterapii. Podczasspotkaniadlaprasyiśrodowiskmedycznych przedstawionotakżeodświeżonąliniędermokosmetykówaaintensivetherapyorazkosmetyki doskórywrażliwejpayot. Aconferencewasheldinthe WojciechSoSzyńSki, LeReginaHotelinWarsaw jolantakwaśniewska, topresentanewseriesof katarzynafrank-niemczycka, AATherapySpecialist prof.jerzywoy-wojciechowski SkinCaredermocosmetics. DorotaSoSzyńSka ijacekgugulski,prezespolskiej Thelineisspecifically koalicjiorganizacjipacjentów designedforthesensitive onkologicznych skinofchronicallyilland bedriddenpatientsand alsothosewhohavebeentreatedwithradiotherapy andchemotherapy.duringthemeetingwiththe pressandmedicalcommunityrepresentatives arefreshedlineoftheaaintensivetherapydermocosmeticslinewaspresentedalongwiththepayot sensitiveskincosmeticsline. 18 PuRePReSTIge

19 PuRePReSTIge 19 nagroda światakobiety światkobiety awards Miesięcznik ŚwiatKobiety porazczwartyprzyznałnagrodysuperprodukt dlanajlepszych produktówbranżyfmcg.oceanicwyróżnionozakrem-maskę wzmacniającynaczynkatwarzyaatherapynaczynka. ŚwiatKobiety ( Woman sworld )magazinepresentedfourthsuperproduktawards forthebestfmcgproductsonthemarket.oceanicwasawardedfortheiraatherapy CapillariesStrenghteningfacecream/mask,knownforitsabilitytostrengthenfacecapillaries. oillanwyróżniony oillanawarded Miesięcznik Mamdziecko przyznałprestiżowenagrody wkonkursiesuperprodukt 2010.WkategoriiKosmetyki dladziecka KosmetykihigienicznezwyciężyłOillan BabyAksamitnyszampon ipłyndokąpieli2w1. The Mamdziecko ( Ihave ababy )magazinehave presentedtheirprestigious Superproduktawardsfor 2010.Inthecosmeticsfor childrencategoryoillanbaby SilkyShampooandBath Lotion2in1wasawarded thefirstprize. kolacjazcarolinąherrerą DinerWithcarolinaherrera CarolinaHerreraodwiedziłaWarszawęwzwiązku zotwarciembutikuch.podczaskameralnejkolacji spotkałasięzprzedstawicielamitopowych magazynówkobiecych,osobamiopiniotwórczymi zeświatakultury,sztukiibiznesu. CarolinaHerreravisitedWarsawfortheopening ofthechboutique.duringanexclusivedinner shemetrepresentativesfrom themostimportantwomen s magazinesaswellasopinion leadersfromtheworldofculture, artsandbusiness. Srebrnejabłka SilverappleS Podczasgaliwwarszawskimhotelu PoloniaPalaceprzyznanoSrebrne Jabłkamiesięcznika Pani.Oceanic byłpartneremtegowydarzenia. Duringthegalaorganisedinthe PoloniaPalaceHotelinWarsawthe SilverAppleawardsofthe Pani ( Lady )magazinewerepresented forthe21sttime.oceanicwasone oftheevent spartners. kingarusin, carolinaherrera, jolantakwaśniewska, DorotaSoSzyńSka DorotaiWojciechSoSzyńScy, WłaścicieleoceaniczmonikąconStant, DyrektoremGeneralnymFrancuSkiej izbyprzemysłowo-handlowej jolantakwaśniewska, carolinaherrera, bernadettabachleda-curuś iwonakossmann, prezesbonnier buisnesspolska, DorotaSoSzyńSka, WłaścicielkaFirmy oceanic,grażyna zwolińska,kierownik Działureklamy twój Styl, pani, ShoW WitolDWoŹniak, prezeswydawnictwa bauerorazdorota iwojciechsoszyńscy, WłaścicieleFirmy oceanic ThatHappened FrancuSkaGala thefrenchgala DorocznejgaliCCIFP najbardziejprestiżowemu wydarzeniuorganizowanemuprzezfrancuskąizbę Przemysłowo-HandlowąpartnerowałOceanic. TheannualCCIFPGalaistheFrenchChamber ofcommerce smostprestigiousevent.oceanic, themanufacturerofaacosmetics,partnered intheorganisationofthisyear sevent.

20 PRESTIŻOWA PIELĘGNACJA SKÓRY Z PROBLEMAMI KOSMETYKI PRZEBADANE DERMATOLOGICZNIE I ALERGOLOGICZNIE Autoryzowane SPA AA PRESTIGE INSTITUTE:

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (za

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

1. Za sa dy pra wi dło we go ży wie nia

1. Za sa dy pra wi dło we go ży wie nia 191 1. Za sa dy pra wi dło we go ży wie nia Do pra wi dło we go funk cjo no wa nia czło wie ko wi niezb dne sà od po - wied nie sk ad ni ki do star cza ne w po sta ci po kar mu. Wa ne jest co i w ja -

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam 2010 / Price List 2010

Cennik reklam 2010 / Price List 2010 www.chip.pl Cennik reklam 2010 / Price List 2010 Informacje / Information 2 Dane wydawnicze / Publisher's data 3 Cennik reklam / Price List 4 Formaty reklam / Ad Formats 5 10 Informacje o serwisie / About

Bardziej szczegółowo

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce na przy kła dzie fe sti wa lu w Ja ro ci nie Pro jekt edu ka cyj ny z wie dzy o spo łe czeń stwie dla uczniów szkół po nad

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie

Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie Co by było gdyby, czyli zjawiska kwantowe w makroświecie WOJCIECH JERZY STĘPNIOWSKI Jak wia do mo, mi kro świat rzą dzi się pra - wa mi me cha ni ki kwan to wej, a ma kro świat re gu ła mi me cha ni ki

Bardziej szczegółowo

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion Pra wi d 0 0o we od 0 4y wia nie w cza sie le cze nia C za da nia pie l 0 1 gniar ki on ko lo gicz nej w pro fi lak ty ce i te ra pii nie do 0 4y wie nia u cho rych mo g 0 2 cych si 0 1 od 0 4y wia 0 4

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Polski Zwiàzek Działkowców Krajowa Rada. prof. Augustyn Mika, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Ci cie letnie

Polski Zwiàzek Działkowców Krajowa Rada. prof. Augustyn Mika, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Ci cie letnie Polski Zwiàzek Działkowców Krajowa Rada prof. Augustyn Mika, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach Ci cie letnie roêlin sadowniczych Na dzia kach upra wia my ro Êli ny sa dow ni cze na le à ce do 3 grup:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Ochrona i dekoracja drewna na zewnątrz

Ochrona i dekoracja drewna na zewnątrz Ochrona i dekoracja drewna na zewnątrz Wszyst kie ele men ty ar chi tek tu ry lub przed mio ty wy ko nan e z drew na znaj du ją ce się na ze wnątrz pod le ga ją na tu ral ne mu proce so wi sta rze nia

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lipidowych form amfoterycyny B w inwazyjnych zaka 0 4eniach grzybiczych

Zastosowanie lipidowych form amfoterycyny B w inwazyjnych zaka 0 4eniach grzybiczych Lek. Maja Copik, prof. dr hab. n. med. Hanna Misio 0 0ek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydzia 0 0u Lekarskiego z Oddzia 0 0em Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo