ELEKTRONICZNEJ. Jarosław Świderek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONICZNEJ. Jarosław Świderek"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIE MOBILNEGO DOSTĘPU DO KORPORACYJNEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ Jarosław Świderek Znaczenie poczty elektronicznej w biznesie Poczta elektroniczna to jedno z najwaŝniejszych źródeł informacji dla biznesu. W dzisiejszych czasach programy takie jak MS Outlook i Lotus Notes stały się najpopularniejszymi, a zarazem najczęściej wykorzystywanymi programami biurowymi. Codziennie korzystają z nich dziesiątki milionów ludzi na całym świecie uŝywając ich do czytania i wysyłania poczty elektronicznej. Programy te wpłynęły równieŝ na zmiany w kulturze organizacyjnej firm. Papierowy obieg dokumentów powoli zostaje wyparty przez elektroniczny. Jednak poczta elektroniczna, którą oferują tego typu programy to nie wszystko. UŜytkownicy oprócz niej mają moŝliwość wpisywania informacji w kalendarzu, tworzenia listy kontaktów, a takŝe zapisywania zadań do realizacji. Kalendarz to po poczcie elektronicznej, najchętniej wykorzystywany element wspomnianych programów pocztowych. Tu uŝytkownicy planują swój dzień, a dzięki podglądowi kalendarzy innych uŝytkowników w firmie, mogą ustalać spotkania, wybierając wolny termin bez konieczności kontaktowania się z kaŝdym z uczestników. Programy te umoŝliwiają równieŝ prowadzenie listy kontaktów. UŜytkownicy mają moŝliwość wygodnego wprowadzania danych personalnych osób, z którymi wiąŝą ich kontakty biznesowe i towarzyskie. Dzięki temu dysponują oni uporządkowaną listą kontaktów, do której mają łatwy i wygodny dostęp. Zdalny dostęp do poczty UŜyteczność programów MS Outlook i Lotus Notes to dostęp do informacji jakie one oferują. Pojawia się jednak pytanie jak z nich korzystać, kiedy uŝytkownikami są osoby mobilne reprezentujące w większości przypadków średnią i wyŝszą kadrę menadŝerską?

2 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU W dobie rozwoju technologicznego i telekomunikacyjnego odpowiedź jest prosta. NaleŜy takie osoby zaopatrzyć w technologię mobilnego dostępu do korporacyjnej poczty elektronicznej. Dzięki nim zyskają oni dostęp na bieŝąco 1 do korporacyjnej poczty elektronicznej na swoim telefonie lub PDA (Persona Digital Assistant). Dzięki zaawansowanym funkcjom wspomnianych mobilnych urządzeń, będą oni mogli czytać pocztę, przeglądać załączniki oraz odpisywać na e. RównieŜ dzięki technologiom mobilnym zyskają oni dostęp do swojego kalendarza, który będzie na bieŝąco synchronizowany. W ten sposób będą zawsze dobrze orientować się w organizacji swojego dnia pracy, pamiętać o spotkaniach, a takŝe będzie im łatwo planować kolejne, mając zawsze przy sobie swój elektroniczny terminarz. Technologie mobilnego dostępu do poczty elektronicznej Obecnie na rynku dostępne są trzy technologie umoŝliwiające mobilny dostęp do serwera poczty korporacyjnej. Są to ActiveSync, SyncML oraz Black- Berry. ActiveSync ActiveSync to technologia firmy Microsoft, która umoŝliwia synchronizację danych pomiędzy urządzeniem typu PDA lub telefonem komórkowym, a serwerem MS Exchange. Dzięki temu kaŝdy uŝytkownik Outlooka moŝe mieć wszystkie swoje elementy takie jak poczta elektroniczna, kalendarz, kontakty, czy zadania zawsze dostępne pod ręką na przenośnym urządzeniu. Informacje te mogą być w dowolnej chwili zaktualizowane poprzez wymuszenie synchronizacji. Wówczas, po wywołaniu odpowiedniej funkcji, urządzenie łączy się z Internetem lub bezpośrednio z infrastrukturą dostępową firmy, gdzie po autoryzacji uzyskuje dostęp do danych uŝytkownika. Dostęp z urządzeń mobilnych moŝe odbywać się poprzez podłączenie kablem do dowolnego komputera (połączenie typu gość ) lub co jest znacznie wygodniejsze poprzez sieć telefonii komórkowej. Tu uŝytkownik w zaleŝności od moŝliwości swojego mobilnego urządzenia oraz infrastruktury telekomunikacyjnej udostępnianej przez operatora na danym obszarze, moŝe uzyskać połączenie w jednej z czte- 1 Chodzi o technologie push, gdzie serwer odpowiedzialny za synchronizacje danych automatycznie wysyła dane na urządzenie mobilne. 257

3 ROZDZIAŁ II rech technologii pakietowej transmisji danych GPRS, EDGE, UMTS, WiFi 2. Jego prędkość moŝe się wahać pomiędzy 40Kb/s a 11Mb/s. UŜytkownik moŝe równieŝ skorzystać z komutowanego dostępu w technologii CSD lub HSCSD 3, jednak te w znacznym stopniu zostały zdominowane przez szybsze i bardzie ekonomiczne, wspominane juŝ technologie pakietowej transmisji danych. Do zalet technologii ActiveSync naleŝy zaliczyć przede wszystkim prostotę integracji. W przypadku serwera Exchange 2000 wymaga od administratora doinstalowania modułu Mobile Information Server (MIS), a w przypadku Exchange 2003 jego uruchomienia, gdyŝ w tej wersji stanowi on juŝ jego integralną całość. To z kolei wpływa na ekonomikę rozwiązania, gdyŝ nie wymagany jest tu zakup Ŝadnego dodatkowego oprogramowania, ani teŝ dodatkowego sprzętu, tak jak ma to miejsce w przypadku pozostałych wspomnianych technologii. Do zalet urządzeń klienckich specjalnych telefonów komórkowych tzw. smartphone lub urządzeń typu PDA, naleŝy zaliczyć ich gotowość do współpracy. Integralną część ich systemów operacyjnych stanowi bowiem ActiveSync, przez co uŝytkownicy nie muszą dogrywać Ŝadnych dodatkowych aplikacji, co w znacznym stopniu wpływa pozytywnie na szybkość i łatwość wdroŝenia. RównieŜ dzięki temu, Ŝe jest to platforma firmy Microsoft uŝytkownicy mogą bez problemu ściągać pocztę wraz z załącznikami najpopularniejszych programów jak Word i Excel, gdyŝ urządzenia te mają, w większości przypadku, uproszczone wersje tych programów, które umoŝliwiają otwieranie i wygodne przeglądanie plików w tych formatach. Wielką zaletą mobilnego rozwiązania firmy Microsoft jest jego bezpieczeństwo. Cała transmisja pomiędzy serwerem MS Exchange, a mobilnym urządzeniem przechodzi przez 128 bitowy tunel SSL. Słabą stroną rozwiązania ActiveSync jest stosunkowo mała znajomość tego rozwiązania w świecie biznesu oraz bardzo mała liczba telefonów komórkowych wspierających to rozwiązanie. Szacuje się, Ŝe w chwili pisania tego referatu na całym świecie liczba modeli nie przekracza 10. W Europie jest to telefon firmy Motorola MPx200 i jego następca MPx220. Jednak, Ŝaden z tych telefonów na polskim rynku nie wszedł do oferty któregokolwiek z operatorów GSM. O wiele lepiej wygląda sytuacja z urządzeniami PDA, gdyŝ większość z nich to Pocket PC z systemem operacyjnym Windows. Do wad rozwiązania ActiveSync naleŝy zaliczyć sposób działania mechanizmu push. W odróŝnieniu od innych rozwiązań tego typu, opiera się on o mechanizm SMSa technicznego, który wysyłany jest do urządzenia mobilnego, aby to zainicjowało połączenie z serwerem Exchange. Taki sposób wiąŝe się z inte- 2 GPRS - General Packet Radio Service, EDGE - Enhanced Data GSM Environment, UMTS - Universal Mobile Telecommunication System, WiFi Wireless Fidelity 3 CSD - Circuit Switched Data, HSCSD - High Speed Circuit Switched Data 258

4 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU gracją modułu MIS z bramką SMS, która wysyłać będzie na wskazane numery wiadomości SMS, w chwili nadejścia nowego a, czy pojawienia się jakiejkolwiek zmiany w pozostałych elementach Outlooka jak kalendarz, kontakty, zadania. Obejściem tego rozwiązania jest ustawienie w urządzeniu mobilnym stałego interwału czasowego dla połączeń z serwerem Exchange. W ten sposób unika się integrowania z komponentami GSM, ale jednocześnie rezygnuje się z trybu push. Najprawdopodobniej sytuacja ta ulegnie zmianie z chwilą wejścia uaktualnienia do modułu MIS zapowiadanego przez Microsoft, a noszącego kodową nazwę Magneto [Rp05]. JuŜ dziś, w przeddzień oficjalnej premiery przypuszcza się, Ŝe niewygodny tryb push realizowany za pomocą SMSów technicznych zostanie zastąpiony metodą wykorzystywaną przez inne rozwiązania tego typu, polegającą na ciągłym podtrzymywaniu sesji z serwerem Exchange dzięki radiowym technologiom transmisji danych wspomnianych w tym artykule. Sytuacja powinna ulec równieŝ zmianie na rynku urządzeń mobilnych dzięki odsprzedaŝy kodu źródłowego przez firmę Microsoft konsorcjum Symbiana [SYMB] oraz producentowi jednej z najpopularniejszych marek telefonów komórkowych na świecie Nokii [NOKI]. Według uzyskanych informacji pierwsze modele telefonów tej firmy z zaimplementowaną technologią ActiveSync planowane są jeszcze na czwarty kwartał bieŝącego roku. SyncML Kolejną technologią na rynku rozwiązań mobilnego dostępu do korporacyjnej poczty elektronicznej, kalendarza kontaktów oraz zadań jest SyncML. Jest to otwarty standard, stworzony przez wspólną inicjatywę takich firm jak Ericsson, IBM, Lotus, Motorola, Nokia, Palm Inc., Psion i Starfish Software, które później weszły w skład stowarzyszenia Open Mobile Alliance (OMA), do którego równieŝ naleŝą dostawcy technologii bezprzewodowych, w tym producenci telefonów komórkowych, firmy branŝy IT, operatorzy komórkowi, oraz twórcy aplikacji oraz dostawcy treści [OMAF]. SyncML w swej pierwszej wersji wspierał moŝliwość synchronizacji danych takich jak kalendarz, kontakty czy zadania. Obecnie na rynku działa wiele firm oferujących serwer oparty o ten standard. Do najwaŝniejszych z nich naleŝy zaliczyć: Visto, Seven, Good, Smartner, Synchronica, Weblicon, czy ianywhere. W połowie kwietnia bieŝącego roku firma Visto podała informację o nawiązaniu współpracy z grupą Vodafone stając się tym samym jej głównym dostawcą technologii push [VODA]. Na polskim rynku PlusGSM wraz z firmą Sybase, będącą właścicielem firmy ianywhere, oferują Mobilne Biuro [POLK], w skład którego wchodzi serwer do synchronizacji danych Pylon Anywhere. 259

5 ROZDZIAŁ II Jak juŝ zostało wspominane, rozwiązania wszystkich tych firm bazują na standardzie SyncML. Jednak dzięki własnym rozwiązaniom, kaŝda z nich oferuje klientom moŝliwość synchronizacji poczty elektronicznej, a niektóre z nich równieŝ tryb push. Jednym z ciekawszych rozwiązań, jest wspominany Pylon Anywhere oferowany na polskim rynku przez firmę Sybase. Jest to platforma, która poprzez instalację na oddzielnej maszynie w prosty sposób integruje się z serwerem pocztowym MS Exchange i Lotus Domino. W przypadku mobilnych urządzeń wykorzystujących bardziej zaawansowane platformy systemowe, zostały stworzone aplikacje, które po wgraniu na urządzenie pełnią rolę klienta usługi. Obecnie takie oprogramowanie Pylon oferuje na: Pocket PC, Palm OS, Symbian OS 7.0 UIQ, Microsoft Smatphone, a na początku czerwca br. dołączą jeszcze Symbian seria 60 i 90. W przypadku dogrywanego klienta, uŝytkownik uzyskuje dostęp do pełnego PIMu (Personal Information Manager) oraz do poczty elektronicznej w trzech róŝnych trybach. Dzięki odpowiedniej konfiguracji serwera oraz ustawieniom w telefonie, uŝytkownik otrzymuje moŝliwość uruchomienia mechanizmu push 4. W ten sposób uŝytkownik otrzymuje na bieŝąco swoją pocztę elektroniczną, a takŝe wszelkie zmiany w terminarzu i liście kontaktów. Poza trybem automatycznego wysyłania wiadomości, serwer oferuje moŝliwość ustawienia synchronizacji w określonych interwałach czasowych. Dzięki temu moŝna ustawić synchronizację w odstępach minutowych lub godzinnych. NiezaleŜnie od wybranego trybu synchronizacji oraz wielkości otrzymanego a, uŝytkownik zawsze moŝe wybrać opcję ściągnięcia całej wiadomości oraz załączników. Dodatkową zaletą dogrywanego klienta, poza dostępem do korporacyjnej listy adresowej oraz kompresją przesyłanych informacji, jest zabezpieczenie całej transmisji za pomocą algorytmu szyfrującego AES (Advanced Encryption Standard) lub TripleDES (Triple Data Encryption Standard). Kolejną funkcją jaką oferuje sam serwer jest dostęp do poczty elektronicznej w technologii WAP. Po zalogowaniu się uŝytkownik uzyskuje dostęp do swoich i. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku telefonów z wbudowanym klientem SyncML, który nie umoŝliwia synchronizacji i. Poza zdalnym dostępem za pomocą protokołu WAP oraz SyncML, serwer umoŝliwia dostęp do poczty przez interfejs WWW. W ten sposób uŝytkownicy uzyskują wygodny dostęp do poczty korporacyjnej, kalendarza oraz kontaktów. Funkcje tę mogą docenić uŝytkownicy serwera Lotus Domino jako, Ŝe ten nie oferuje swoim uŝytkownikom takiej formy dostępu. 4 poprzez podtrzymywanie sesji GPRS 260

6 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU Większość rozwiązań wymienionych firm oferuje opisane powyŝej funkcje i działa na podobnej zasadzie. W chwili pisania referatu ocenia się, Ŝe na rynku dostępnych jest około 50 modeli telefonów z obsługą SyncML, a tych z moŝliwością dogrania klienta, jest ok. 20. NaleŜy równieŝ pamiętać, Ŝe zdecydowana większość modeli telefonów ukazujących się na rynku posiada opcję obsługi tej technologii co stanowi o jej znaczącej przewadze nad innymi opisanymi tu rozwiązaniami. Do wad tej technologii, w odróŝnieniu od ActiveSync, naleŝy zaliczyć konieczność instalowania serwera SyncML na oddzielnej maszynie. Dodatkowo naleŝy się teŝ liczyć ze sporymi kosztami licencji. BlackBerry Ostatnia technologia to BlackBerry kanadyjskiej firmy Research In Motion (RIM). Najpopularniejsze i najbardziej znane na świecie rozwiązanie często nazywane standardem BlackBerry, w wielu firmach uznawane jest za standard korporacyjny. Pod koniec 2004 roku BlackBerry dzięki współpracy z operatorami telefonii komórkowej na całym świecie zdobył ponad dwa miliony uŝytkowników. Obecnie usługę oferuje 70 operatorów w 40 krajach, a dzięki wielkiemu zainteresowaniu tą usługą, liczba klientów ciągle rośnie. BlackBerry jako pierwsze rozwiązanie na rynku zaoferowało technologię w trybie push. Z początku była to sama poczta elektroniczna, która była wysyłana na autorskie urządzenia firmy, które z początku przypominały bardziej pager niŝ PDA. Jednak najnowsze urządzenia tej firmy nie odbiegają standardom narzuconym prze konkurencję i tak jak inne posiadają atrakcyjny kształt, pełną klawiaturę i kolorowy wyświetlacz, oferując synchronizację nie tylko i, ale równieŝ kalendarza, kontaktów i zadań. Samo uruchomienie usługi wiąŝe się z instalacją na oddzielnej maszynie serwera BlackBerry Enterprise Server, który integruje się z serwerami poczty korporacyjnej takimi jak MS Exchange, Lotus Domino czy Novell GroupWise. Sposób działania jest taki sam jak w przypadku Pylona Anywhere podtrzymywana jest sesja GPRS tak, aby na bieŝąco mogła zachodzić synchronizacja danych. Niewątpliwie do największych zalet rozwiązania naleŝy zaliczyć jego popularność oraz zaufanie jakim jest ono darzone przez wiele firm i instytucji finansowych jak banki oraz instytucje z sektora państwowego. Wszystko to dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa, który zapewnia między innymi algorytm szyfrowania TripeDES. Dzięki wprowadzeniu w ostatnim czasie najnowszych modeli urządzeń firmy BlackBerry, uŝytkownicy mają moŝliwość odczytu załączników w popularnych formatach jak Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat. 261

7 ROZDZIAŁ II Do wad rozwiązania naleŝy zaliczyć długi czas wprowadzenia do oferty operatora oraz stosunkowo wysoka cena. RównieŜ do minusów moŝna zaliczyć niewielką ilość modeli urządzeń. Niektórzy uŝytkownicy równieŝ za wadę rozwiązania wskazują konieczność noszenia dwóch urządzeń telefonu komórkowego i BlackBerry. Pomimo faktu moŝliwości wykonywania połączeń głosowych z urządzenia, preferowane są telefony komórkowe ze względu na ich kształt, przyzwyczajenie oraz prostszy sposób wykonywania połączeń. Dlaczego warto korzystać z technologii mobilnego dostępu do poczty korporacyjnej? Korzystanie z technologii mobilnego dostępu do poczty korporacyjnej oddziałuje bezpośrednio na jej uŝytkowników, a takŝe wpływa korzystanie na efektywność całej firmy. Na płaszczyźnie oddziaływania na pracownika, okazało się, Ŝe dzięki otrzymywaniu maili na telefony, PDA, i moŝliwości ich czytania, czas pracy ulega skróceniu. Okazało się, Ŝe po dniu pełnym spotkań, podróŝy, czas poświęcany na przeglądanie poczty elektronicznej znacznie się skrócił, właśnie dlatego, Ŝe większość i uŝytkownik mógł odczytać na bieŝąco na swoim telefonie. Ocenia się, Ŝe dzięki temu pracownicy ci odzyskali średnio godzinę dziennie, co w skali roku daje 10 dni. MoŜliwość czytania na bieŝąco i to równieŝ aktualna wiedza na temat sytuacji w firmie, to łatwiejsze zarządzanie dzięki moŝliwości wysyłania poczty praktycznie z dowolnego miejsca. Szybkie reakcje na sytuacje, błyskawicznie podejmowane decyzje w określonych okolicznościach, wszystko to przekłada się z kolei na efektywność działania całej firmy. W dobie gospodarki rynkowej firmy starają się zdobyć przewagę konkurencyjną. Z obserwacji rynkowych wydaje się, Ŝe jedną z dróg do jej osiągnięcia moŝe być korzystanie z tych technologii. W kontekście powyŝszego powinny one stanowić istotny element do rozpatrzenia przez przedsiębiorstwa. Literatura [Mz00] Martyniak Z.: Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, [Rp05] Rooney P.: BlackBerry Killer? kwiecień 2005, OBNIQSNDBCCKH0CJUMEKJVN?articleID=

8 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU [SYMB] [VODA] [NOKI] [OMAF] [POLK] Symbian licenses Microsoft Exchange Server ActiveSync Protocol for Symbian OS, Vodafone Selects Visto for Global Push Contract, Nokia uzyskuje licencję na protokół Microsoft Exchange Server ActiveSync w celu rozszerzenia oferty w swoich urządzeniach biznesowych, luty 2005, prasa0445.html Informacje na temat Open Mobile Alliance, Polkomtel kupił oprogramowanie firmy Sybase,

1. Informacje ogólne. 2. Informacje szczegółowe 1

1. Informacje ogólne. 2. Informacje szczegółowe 1 BlackBerry Spis Treści 1. Informacje ogólne 1 2. Informacje szczegółowe 1 Opis produktu BlackBerry 1 Warianty usługi BlackBerry 2 Funkcjonalności BlackBerry 2 Zasady działania BlackBerry 4 Kto jest odbiorcą

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Informacje szczegółowe 1. Opis produktu blueconnect

1. Informacje ogólne. 2. Informacje szczegółowe 1. Opis produktu blueconnect Blueconnect Spis Treści 1. Informacje ogólne 1 2. Informacje szczegółowe 1 Opis produktu blueconnect 1 Warianty usługi blueconnect 2 Funkcjonalności blueconnect 2 zasady działania blueconnect 4 Koszty

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI INFORMATYKA I EKONOMETRIA MICHAŁ PŁONKA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH WEB SERVICES EFFICIENCY

Bardziej szczegółowo

FUTURE COMMUNICATION

FUTURE COMMUNICATION NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nr /Marzec 2010 FUTURE COMMUNICATION kroków Do nowoczesnej komunikacji Smartfon pełen dostęp do zasobów korporacyjnych VoIP Telefonia internetowa

Bardziej szczegółowo

MOBILNE SYSTEMY WSPOMAGANIA SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Jadwiga Sobieska-Karpińska, Robert Kutera

MOBILNE SYSTEMY WSPOMAGANIA SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Jadwiga Sobieska-Karpińska, Robert Kutera MOBILNE SYSTEMY WSPOMAGANIA SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Jadwiga Sobieska-Karpińska, Robert Kutera Wprowadzenie W erze gospodarki rynkowej nieodłącznym elementem związanym bezpośrednio z realizacją celów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 13 Technologie mobilne i sieci komputerowe Dr inż. Mariusz Makuchowski Technologie Informacyjne i Komunikacyjne ICT (ang. Information and Communication Technologies)

Bardziej szczegółowo

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra wersja R4.2 Kielce, 16 października 2007 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 50/60 1. Prezentacja produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Wersja 1.4 / 11-10-2012 / autor: Dariusz Jaruga Spis treści Spis treści Spis treści... 2 Dostęp do konta na serwerze pocztowym MS Exchange

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM Teresa Porębska-Miąc "Sukces jest wynikiem właściwej decyzji" Eurypides Wprowadzenie Technologie mobilne coraz częściej stają się

Bardziej szczegółowo

Komunikacja mobilna z technologią Exchange ActiveSync

Komunikacja mobilna z technologią Exchange ActiveSync Komunikacja mobilna z technologią Exchange ActiveSync White Paper Opublikowano: listopad 2006 Najnowsze informacje można znaleźć pod adresem http://www.microsoft.com/exchange/ Streszczenie Niezależnie

Bardziej szczegółowo

Niepodważalne zalety funkcji Unified Messaging

Niepodważalne zalety funkcji Unified Messaging Niepodważalne zalety funkcji Unified Messaging Ewolucja systemów ujednoliconej komunikacji sprawia, że większość przedsiębiorstw skorzysta dzięki funkcji Unified Messaging. Marty Parker Dyrektor w UniComm

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 Partnerzy publikacji: FUTURE COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE Wywiad z prezesem Dotpay p. andrzejem Ponińskim

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej

Cisco Systems Poland. Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej Cisco Systems Poland Rozwiązania telefoniczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Metody obniżenia kosztów komunikacji głosowej Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl

Bardziej szczegółowo

Maciej Kuczyński, APN Promise

Maciej Kuczyński, APN Promise 1. Prelegenci Maciej Kuczyński, APN Promise. W trakcie webinarium zaprezentujemy zagadnienia związane z zarządzaniem, które coraz mocniej wchodzą na rynek konsumencki oraz biznesowy. Tematem szóstego spotkania

Bardziej szczegółowo

SSI-02. Sprawozdanie. o wykorzystaniu technologii. finansowego

SSI-02. Sprawozdanie. o wykorzystaniu technologii. finansowego strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS SSI-02 www.stat.gov.pl Sprawozdanie Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft 1. Prelegenci Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft Paweł Kowalski, Integrity Solutions, główny inżynier ds. chmury, serwerów Exchange i zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieci komputerowe MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą

Bardziej szczegółowo

Zbuduj sobie call center

Zbuduj sobie call center W nowoczesnym systemie call center praktycznie wszystkie operacje są dokonywane za pomocą graficznego, przyjaznego dla uŝytkownika interfejsu Zbuduj sobie call center Proste systemy call center czy nawet

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

SSI-01. Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach strona 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Communications Server

Communications Server BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 28, 2010 Integracja usług multimedialnych z wykorzystaniem Microsoft Office Communications Server Dagmara MAZUR Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT, ul.

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji.

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. 1/35 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego... 4 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp do elektronicznych źródeł informacji w środowisku akademickim

Zdalny dostęp do elektronicznych źródeł informacji w środowisku akademickim Krzysztof Doliński Krzysztof Moskwa Barbara Urbańczyk Biblioteka Główna i OINT Politechnika Wrocławska, Wrocław Zdalny dostęp do elektronicznych źródeł informacji w środowisku akademickim STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Autor: Piotr Świątek IVFDS

Autor: Piotr Świątek IVFDS Tytuł pracy: Voice Over Internet Protocol Autor: Piotr Świątek IVFDS 1 STRESZCZENIE W projekcie starałem się przedstawić zagadnienia związane z Voice over IP. Praca zawiera podstawowe typy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku

Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Telepraca odpowiedź na wyzwania związane z rozproszonym biznesem XXI wieku Praktyczne metody transformacji struktury organizacji poprzez nowe sposoby pracy Alan Greenberg & Andy Nilssen Wainhouse Research

Bardziej szczegółowo