ELEKTRONICZNEJ. Jarosław Świderek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONICZNEJ. Jarosław Świderek"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIE MOBILNEGO DOSTĘPU DO KORPORACYJNEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ Jarosław Świderek Znaczenie poczty elektronicznej w biznesie Poczta elektroniczna to jedno z najwaŝniejszych źródeł informacji dla biznesu. W dzisiejszych czasach programy takie jak MS Outlook i Lotus Notes stały się najpopularniejszymi, a zarazem najczęściej wykorzystywanymi programami biurowymi. Codziennie korzystają z nich dziesiątki milionów ludzi na całym świecie uŝywając ich do czytania i wysyłania poczty elektronicznej. Programy te wpłynęły równieŝ na zmiany w kulturze organizacyjnej firm. Papierowy obieg dokumentów powoli zostaje wyparty przez elektroniczny. Jednak poczta elektroniczna, którą oferują tego typu programy to nie wszystko. UŜytkownicy oprócz niej mają moŝliwość wpisywania informacji w kalendarzu, tworzenia listy kontaktów, a takŝe zapisywania zadań do realizacji. Kalendarz to po poczcie elektronicznej, najchętniej wykorzystywany element wspomnianych programów pocztowych. Tu uŝytkownicy planują swój dzień, a dzięki podglądowi kalendarzy innych uŝytkowników w firmie, mogą ustalać spotkania, wybierając wolny termin bez konieczności kontaktowania się z kaŝdym z uczestników. Programy te umoŝliwiają równieŝ prowadzenie listy kontaktów. UŜytkownicy mają moŝliwość wygodnego wprowadzania danych personalnych osób, z którymi wiąŝą ich kontakty biznesowe i towarzyskie. Dzięki temu dysponują oni uporządkowaną listą kontaktów, do której mają łatwy i wygodny dostęp. Zdalny dostęp do poczty UŜyteczność programów MS Outlook i Lotus Notes to dostęp do informacji jakie one oferują. Pojawia się jednak pytanie jak z nich korzystać, kiedy uŝytkownikami są osoby mobilne reprezentujące w większości przypadków średnią i wyŝszą kadrę menadŝerską?

2 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU W dobie rozwoju technologicznego i telekomunikacyjnego odpowiedź jest prosta. NaleŜy takie osoby zaopatrzyć w technologię mobilnego dostępu do korporacyjnej poczty elektronicznej. Dzięki nim zyskają oni dostęp na bieŝąco 1 do korporacyjnej poczty elektronicznej na swoim telefonie lub PDA (Persona Digital Assistant). Dzięki zaawansowanym funkcjom wspomnianych mobilnych urządzeń, będą oni mogli czytać pocztę, przeglądać załączniki oraz odpisywać na e. RównieŜ dzięki technologiom mobilnym zyskają oni dostęp do swojego kalendarza, który będzie na bieŝąco synchronizowany. W ten sposób będą zawsze dobrze orientować się w organizacji swojego dnia pracy, pamiętać o spotkaniach, a takŝe będzie im łatwo planować kolejne, mając zawsze przy sobie swój elektroniczny terminarz. Technologie mobilnego dostępu do poczty elektronicznej Obecnie na rynku dostępne są trzy technologie umoŝliwiające mobilny dostęp do serwera poczty korporacyjnej. Są to ActiveSync, SyncML oraz Black- Berry. ActiveSync ActiveSync to technologia firmy Microsoft, która umoŝliwia synchronizację danych pomiędzy urządzeniem typu PDA lub telefonem komórkowym, a serwerem MS Exchange. Dzięki temu kaŝdy uŝytkownik Outlooka moŝe mieć wszystkie swoje elementy takie jak poczta elektroniczna, kalendarz, kontakty, czy zadania zawsze dostępne pod ręką na przenośnym urządzeniu. Informacje te mogą być w dowolnej chwili zaktualizowane poprzez wymuszenie synchronizacji. Wówczas, po wywołaniu odpowiedniej funkcji, urządzenie łączy się z Internetem lub bezpośrednio z infrastrukturą dostępową firmy, gdzie po autoryzacji uzyskuje dostęp do danych uŝytkownika. Dostęp z urządzeń mobilnych moŝe odbywać się poprzez podłączenie kablem do dowolnego komputera (połączenie typu gość ) lub co jest znacznie wygodniejsze poprzez sieć telefonii komórkowej. Tu uŝytkownik w zaleŝności od moŝliwości swojego mobilnego urządzenia oraz infrastruktury telekomunikacyjnej udostępnianej przez operatora na danym obszarze, moŝe uzyskać połączenie w jednej z czte- 1 Chodzi o technologie push, gdzie serwer odpowiedzialny za synchronizacje danych automatycznie wysyła dane na urządzenie mobilne. 257

3 ROZDZIAŁ II rech technologii pakietowej transmisji danych GPRS, EDGE, UMTS, WiFi 2. Jego prędkość moŝe się wahać pomiędzy 40Kb/s a 11Mb/s. UŜytkownik moŝe równieŝ skorzystać z komutowanego dostępu w technologii CSD lub HSCSD 3, jednak te w znacznym stopniu zostały zdominowane przez szybsze i bardzie ekonomiczne, wspominane juŝ technologie pakietowej transmisji danych. Do zalet technologii ActiveSync naleŝy zaliczyć przede wszystkim prostotę integracji. W przypadku serwera Exchange 2000 wymaga od administratora doinstalowania modułu Mobile Information Server (MIS), a w przypadku Exchange 2003 jego uruchomienia, gdyŝ w tej wersji stanowi on juŝ jego integralną całość. To z kolei wpływa na ekonomikę rozwiązania, gdyŝ nie wymagany jest tu zakup Ŝadnego dodatkowego oprogramowania, ani teŝ dodatkowego sprzętu, tak jak ma to miejsce w przypadku pozostałych wspomnianych technologii. Do zalet urządzeń klienckich specjalnych telefonów komórkowych tzw. smartphone lub urządzeń typu PDA, naleŝy zaliczyć ich gotowość do współpracy. Integralną część ich systemów operacyjnych stanowi bowiem ActiveSync, przez co uŝytkownicy nie muszą dogrywać Ŝadnych dodatkowych aplikacji, co w znacznym stopniu wpływa pozytywnie na szybkość i łatwość wdroŝenia. RównieŜ dzięki temu, Ŝe jest to platforma firmy Microsoft uŝytkownicy mogą bez problemu ściągać pocztę wraz z załącznikami najpopularniejszych programów jak Word i Excel, gdyŝ urządzenia te mają, w większości przypadku, uproszczone wersje tych programów, które umoŝliwiają otwieranie i wygodne przeglądanie plików w tych formatach. Wielką zaletą mobilnego rozwiązania firmy Microsoft jest jego bezpieczeństwo. Cała transmisja pomiędzy serwerem MS Exchange, a mobilnym urządzeniem przechodzi przez 128 bitowy tunel SSL. Słabą stroną rozwiązania ActiveSync jest stosunkowo mała znajomość tego rozwiązania w świecie biznesu oraz bardzo mała liczba telefonów komórkowych wspierających to rozwiązanie. Szacuje się, Ŝe w chwili pisania tego referatu na całym świecie liczba modeli nie przekracza 10. W Europie jest to telefon firmy Motorola MPx200 i jego następca MPx220. Jednak, Ŝaden z tych telefonów na polskim rynku nie wszedł do oferty któregokolwiek z operatorów GSM. O wiele lepiej wygląda sytuacja z urządzeniami PDA, gdyŝ większość z nich to Pocket PC z systemem operacyjnym Windows. Do wad rozwiązania ActiveSync naleŝy zaliczyć sposób działania mechanizmu push. W odróŝnieniu od innych rozwiązań tego typu, opiera się on o mechanizm SMSa technicznego, który wysyłany jest do urządzenia mobilnego, aby to zainicjowało połączenie z serwerem Exchange. Taki sposób wiąŝe się z inte- 2 GPRS - General Packet Radio Service, EDGE - Enhanced Data GSM Environment, UMTS - Universal Mobile Telecommunication System, WiFi Wireless Fidelity 3 CSD - Circuit Switched Data, HSCSD - High Speed Circuit Switched Data 258

4 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU gracją modułu MIS z bramką SMS, która wysyłać będzie na wskazane numery wiadomości SMS, w chwili nadejścia nowego a, czy pojawienia się jakiejkolwiek zmiany w pozostałych elementach Outlooka jak kalendarz, kontakty, zadania. Obejściem tego rozwiązania jest ustawienie w urządzeniu mobilnym stałego interwału czasowego dla połączeń z serwerem Exchange. W ten sposób unika się integrowania z komponentami GSM, ale jednocześnie rezygnuje się z trybu push. Najprawdopodobniej sytuacja ta ulegnie zmianie z chwilą wejścia uaktualnienia do modułu MIS zapowiadanego przez Microsoft, a noszącego kodową nazwę Magneto [Rp05]. JuŜ dziś, w przeddzień oficjalnej premiery przypuszcza się, Ŝe niewygodny tryb push realizowany za pomocą SMSów technicznych zostanie zastąpiony metodą wykorzystywaną przez inne rozwiązania tego typu, polegającą na ciągłym podtrzymywaniu sesji z serwerem Exchange dzięki radiowym technologiom transmisji danych wspomnianych w tym artykule. Sytuacja powinna ulec równieŝ zmianie na rynku urządzeń mobilnych dzięki odsprzedaŝy kodu źródłowego przez firmę Microsoft konsorcjum Symbiana [SYMB] oraz producentowi jednej z najpopularniejszych marek telefonów komórkowych na świecie Nokii [NOKI]. Według uzyskanych informacji pierwsze modele telefonów tej firmy z zaimplementowaną technologią ActiveSync planowane są jeszcze na czwarty kwartał bieŝącego roku. SyncML Kolejną technologią na rynku rozwiązań mobilnego dostępu do korporacyjnej poczty elektronicznej, kalendarza kontaktów oraz zadań jest SyncML. Jest to otwarty standard, stworzony przez wspólną inicjatywę takich firm jak Ericsson, IBM, Lotus, Motorola, Nokia, Palm Inc., Psion i Starfish Software, które później weszły w skład stowarzyszenia Open Mobile Alliance (OMA), do którego równieŝ naleŝą dostawcy technologii bezprzewodowych, w tym producenci telefonów komórkowych, firmy branŝy IT, operatorzy komórkowi, oraz twórcy aplikacji oraz dostawcy treści [OMAF]. SyncML w swej pierwszej wersji wspierał moŝliwość synchronizacji danych takich jak kalendarz, kontakty czy zadania. Obecnie na rynku działa wiele firm oferujących serwer oparty o ten standard. Do najwaŝniejszych z nich naleŝy zaliczyć: Visto, Seven, Good, Smartner, Synchronica, Weblicon, czy ianywhere. W połowie kwietnia bieŝącego roku firma Visto podała informację o nawiązaniu współpracy z grupą Vodafone stając się tym samym jej głównym dostawcą technologii push [VODA]. Na polskim rynku PlusGSM wraz z firmą Sybase, będącą właścicielem firmy ianywhere, oferują Mobilne Biuro [POLK], w skład którego wchodzi serwer do synchronizacji danych Pylon Anywhere. 259

5 ROZDZIAŁ II Jak juŝ zostało wspominane, rozwiązania wszystkich tych firm bazują na standardzie SyncML. Jednak dzięki własnym rozwiązaniom, kaŝda z nich oferuje klientom moŝliwość synchronizacji poczty elektronicznej, a niektóre z nich równieŝ tryb push. Jednym z ciekawszych rozwiązań, jest wspominany Pylon Anywhere oferowany na polskim rynku przez firmę Sybase. Jest to platforma, która poprzez instalację na oddzielnej maszynie w prosty sposób integruje się z serwerem pocztowym MS Exchange i Lotus Domino. W przypadku mobilnych urządzeń wykorzystujących bardziej zaawansowane platformy systemowe, zostały stworzone aplikacje, które po wgraniu na urządzenie pełnią rolę klienta usługi. Obecnie takie oprogramowanie Pylon oferuje na: Pocket PC, Palm OS, Symbian OS 7.0 UIQ, Microsoft Smatphone, a na początku czerwca br. dołączą jeszcze Symbian seria 60 i 90. W przypadku dogrywanego klienta, uŝytkownik uzyskuje dostęp do pełnego PIMu (Personal Information Manager) oraz do poczty elektronicznej w trzech róŝnych trybach. Dzięki odpowiedniej konfiguracji serwera oraz ustawieniom w telefonie, uŝytkownik otrzymuje moŝliwość uruchomienia mechanizmu push 4. W ten sposób uŝytkownik otrzymuje na bieŝąco swoją pocztę elektroniczną, a takŝe wszelkie zmiany w terminarzu i liście kontaktów. Poza trybem automatycznego wysyłania wiadomości, serwer oferuje moŝliwość ustawienia synchronizacji w określonych interwałach czasowych. Dzięki temu moŝna ustawić synchronizację w odstępach minutowych lub godzinnych. NiezaleŜnie od wybranego trybu synchronizacji oraz wielkości otrzymanego a, uŝytkownik zawsze moŝe wybrać opcję ściągnięcia całej wiadomości oraz załączników. Dodatkową zaletą dogrywanego klienta, poza dostępem do korporacyjnej listy adresowej oraz kompresją przesyłanych informacji, jest zabezpieczenie całej transmisji za pomocą algorytmu szyfrującego AES (Advanced Encryption Standard) lub TripleDES (Triple Data Encryption Standard). Kolejną funkcją jaką oferuje sam serwer jest dostęp do poczty elektronicznej w technologii WAP. Po zalogowaniu się uŝytkownik uzyskuje dostęp do swoich i. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku telefonów z wbudowanym klientem SyncML, który nie umoŝliwia synchronizacji i. Poza zdalnym dostępem za pomocą protokołu WAP oraz SyncML, serwer umoŝliwia dostęp do poczty przez interfejs WWW. W ten sposób uŝytkownicy uzyskują wygodny dostęp do poczty korporacyjnej, kalendarza oraz kontaktów. Funkcje tę mogą docenić uŝytkownicy serwera Lotus Domino jako, Ŝe ten nie oferuje swoim uŝytkownikom takiej formy dostępu. 4 poprzez podtrzymywanie sesji GPRS 260

6 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU Większość rozwiązań wymienionych firm oferuje opisane powyŝej funkcje i działa na podobnej zasadzie. W chwili pisania referatu ocenia się, Ŝe na rynku dostępnych jest około 50 modeli telefonów z obsługą SyncML, a tych z moŝliwością dogrania klienta, jest ok. 20. NaleŜy równieŝ pamiętać, Ŝe zdecydowana większość modeli telefonów ukazujących się na rynku posiada opcję obsługi tej technologii co stanowi o jej znaczącej przewadze nad innymi opisanymi tu rozwiązaniami. Do wad tej technologii, w odróŝnieniu od ActiveSync, naleŝy zaliczyć konieczność instalowania serwera SyncML na oddzielnej maszynie. Dodatkowo naleŝy się teŝ liczyć ze sporymi kosztami licencji. BlackBerry Ostatnia technologia to BlackBerry kanadyjskiej firmy Research In Motion (RIM). Najpopularniejsze i najbardziej znane na świecie rozwiązanie często nazywane standardem BlackBerry, w wielu firmach uznawane jest za standard korporacyjny. Pod koniec 2004 roku BlackBerry dzięki współpracy z operatorami telefonii komórkowej na całym świecie zdobył ponad dwa miliony uŝytkowników. Obecnie usługę oferuje 70 operatorów w 40 krajach, a dzięki wielkiemu zainteresowaniu tą usługą, liczba klientów ciągle rośnie. BlackBerry jako pierwsze rozwiązanie na rynku zaoferowało technologię w trybie push. Z początku była to sama poczta elektroniczna, która była wysyłana na autorskie urządzenia firmy, które z początku przypominały bardziej pager niŝ PDA. Jednak najnowsze urządzenia tej firmy nie odbiegają standardom narzuconym prze konkurencję i tak jak inne posiadają atrakcyjny kształt, pełną klawiaturę i kolorowy wyświetlacz, oferując synchronizację nie tylko i, ale równieŝ kalendarza, kontaktów i zadań. Samo uruchomienie usługi wiąŝe się z instalacją na oddzielnej maszynie serwera BlackBerry Enterprise Server, który integruje się z serwerami poczty korporacyjnej takimi jak MS Exchange, Lotus Domino czy Novell GroupWise. Sposób działania jest taki sam jak w przypadku Pylona Anywhere podtrzymywana jest sesja GPRS tak, aby na bieŝąco mogła zachodzić synchronizacja danych. Niewątpliwie do największych zalet rozwiązania naleŝy zaliczyć jego popularność oraz zaufanie jakim jest ono darzone przez wiele firm i instytucji finansowych jak banki oraz instytucje z sektora państwowego. Wszystko to dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa, który zapewnia między innymi algorytm szyfrowania TripeDES. Dzięki wprowadzeniu w ostatnim czasie najnowszych modeli urządzeń firmy BlackBerry, uŝytkownicy mają moŝliwość odczytu załączników w popularnych formatach jak Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat. 261

7 ROZDZIAŁ II Do wad rozwiązania naleŝy zaliczyć długi czas wprowadzenia do oferty operatora oraz stosunkowo wysoka cena. RównieŜ do minusów moŝna zaliczyć niewielką ilość modeli urządzeń. Niektórzy uŝytkownicy równieŝ za wadę rozwiązania wskazują konieczność noszenia dwóch urządzeń telefonu komórkowego i BlackBerry. Pomimo faktu moŝliwości wykonywania połączeń głosowych z urządzenia, preferowane są telefony komórkowe ze względu na ich kształt, przyzwyczajenie oraz prostszy sposób wykonywania połączeń. Dlaczego warto korzystać z technologii mobilnego dostępu do poczty korporacyjnej? Korzystanie z technologii mobilnego dostępu do poczty korporacyjnej oddziałuje bezpośrednio na jej uŝytkowników, a takŝe wpływa korzystanie na efektywność całej firmy. Na płaszczyźnie oddziaływania na pracownika, okazało się, Ŝe dzięki otrzymywaniu maili na telefony, PDA, i moŝliwości ich czytania, czas pracy ulega skróceniu. Okazało się, Ŝe po dniu pełnym spotkań, podróŝy, czas poświęcany na przeglądanie poczty elektronicznej znacznie się skrócił, właśnie dlatego, Ŝe większość i uŝytkownik mógł odczytać na bieŝąco na swoim telefonie. Ocenia się, Ŝe dzięki temu pracownicy ci odzyskali średnio godzinę dziennie, co w skali roku daje 10 dni. MoŜliwość czytania na bieŝąco i to równieŝ aktualna wiedza na temat sytuacji w firmie, to łatwiejsze zarządzanie dzięki moŝliwości wysyłania poczty praktycznie z dowolnego miejsca. Szybkie reakcje na sytuacje, błyskawicznie podejmowane decyzje w określonych okolicznościach, wszystko to przekłada się z kolei na efektywność działania całej firmy. W dobie gospodarki rynkowej firmy starają się zdobyć przewagę konkurencyjną. Z obserwacji rynkowych wydaje się, Ŝe jedną z dróg do jej osiągnięcia moŝe być korzystanie z tych technologii. W kontekście powyŝszego powinny one stanowić istotny element do rozpatrzenia przez przedsiębiorstwa. Literatura [Mz00] Martyniak Z.: Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, [Rp05] Rooney P.: BlackBerry Killer? kwiecień 2005, OBNIQSNDBCCKH0CJUMEKJVN?articleID=

8 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU [SYMB] [VODA] [NOKI] [OMAF] [POLK] Symbian licenses Microsoft Exchange Server ActiveSync Protocol for Symbian OS, Vodafone Selects Visto for Global Push Contract, Nokia uzyskuje licencję na protokół Microsoft Exchange Server ActiveSync w celu rozszerzenia oferty w swoich urządzeniach biznesowych, luty 2005, prasa0445.html Informacje na temat Open Mobile Alliance, Polkomtel kupił oprogramowanie firmy Sybase,

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Najszybszy bezprzewodowy Internet

Najszybszy bezprzewodowy Internet Najszybszy bezprzewodowy Internet Poczuj się wolny, gdziekolwiek jesteś blue connect Najszybszy bezprzewodowy Internet Teraz możesz cieszyć się najszybszym bezprzewodowym Internetem bez limitu przesyłanych

Bardziej szczegółowo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo BeamYourScreen Bezpieczeństwo Spis treści Informacje Ogólne 3 Bezpieczeństwo Treści 3 Bezpieczeństwo Interfejsu UŜytkownika 3 Bezpieczeństwo Infrastruktury 3 Opis 4 Aplikacja 4 Kompatybilność z Firewallami

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie wykorzystywać transmisję danych w telefonie opartym na Android OS

Jak efektywnie wykorzystywać transmisję danych w telefonie opartym na Android OS Jak efektywnie wykorzystywać transmisję danych w telefonie opartym na Android OS 1) Zwracaj uwagę na sygnalizację transmisji danych Dzięki temu będziesz w stanie kontrolować sesje nie wywołane przez Ciebie.

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU UWAGA Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów instrukcji bez pisemnej zgody firmy NOVUS SECURITY Sp. z o.o., jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Informacje szczegółowe 1

1. Informacje ogólne. 2. Informacje szczegółowe 1 BlackBerry Spis Treści 1. Informacje ogólne 1 2. Informacje szczegółowe 1 Opis produktu BlackBerry 1 Warianty usługi BlackBerry 2 Funkcjonalności BlackBerry 2 Zasady działania BlackBerry 4 Kto jest odbiorcą

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES)

Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Wsparcie informatyczne instalacja usługi BlackBerry Enterprise Server (BES) Mobilne usługi informatyczne stają się coraz bardziej popularne w przedsiębiorstwach i instytucjach. Firma BlackBerry udostępnia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia mobilne Nowe szanse, nowe zagrożenia FWZQJAEHEPQABIRQS konkurs@prevenity.com

Urządzenia mobilne Nowe szanse, nowe zagrożenia FWZQJAEHEPQABIRQS konkurs@prevenity.com Urządzenia mobilne Nowe szanse, nowe zagrożenia Artur Maj, Prevenity FWZQJAEHEPQABIRQS konkurs@prevenity.com 1 Agenda Telefony komórkowe Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne Bezpieczeństwo urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP Podstawy i standardy

Technologia VoIP Podstawy i standardy Technologia VoIP Podstawy i standardy Paweł Brzeziński IV rok ASiSK, nr indeksu 5686 PWSZ Elbląg Elbląg 2008 r. Przeglądając źródła na temat Voice over IP, natknąłem się na dwie daty, kaŝda z nich wiąŝe

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej

Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej Różne wersje oprogramowania oraz związane z nim sposoby licencjonowania Lotus Domino w wersji Enterprise Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania

obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania Regulamin Usługi BlackBerry BES Premium obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania 1 Definicje i pojęcia 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje: 1.1. APN (ang.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX

Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX 1. Wstęp Protokół SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) został zaprojektowany przez czołowego

Bardziej szczegółowo

System MDM Bezpieczeństwo mobilne FAMOC

System MDM Bezpieczeństwo mobilne FAMOC System MDM Bezpieczeństwo mobilne FAMOC MDM (Mobile Device Management) to jeden system do zarządzania wszystkimi urządzeniami mobilnymi w firmie. Tablety, smartfony, a nawet zwykłe telefony komórkowe będą

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

System do rekrutacji nowej generacji

System do rekrutacji nowej generacji System do rekrutacji nowej generacji PYTON Falcon pozwala usprawnić proces rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej, zarządza całym procesem rekrutacyjnym: wakatami, ofertami pracy, rozmowami kwalifikacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 7 Temat ćwiczenia: Konfiguracja i badanie połączenia GPRS 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Agenda. Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne

Agenda. Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne Mobilne zagrożenia Artur Maj, Prevenity Agenda Telefony komórkowe Rys historyczny Mobilne systemy operacyjne Bezpieczeństwo urządzeń smartphone Smartphone w bankowości Zagrożenia dla bankowości Demonstracja

Bardziej szczegółowo

Moduł galeria internetowa do systemu FotoSender

Moduł galeria internetowa do systemu FotoSender Moduł galeria internetowa do systemu FotoSender W dokumencie tym znajdą Państwo opis nowego modułu do systemu FotoSender. Mamy nadzieję, Ŝe w czasie lektury tego dokumentu odkryją Państwo wartość dodaną

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Sławomir Burak Sun Capital SOPHOS Platinum Partner

Sławomir Burak Sun Capital SOPHOS Platinum Partner Sophos Mobile Control Sławomir Burak Sun Capital SOPHOS Platinum Partner Problem znajdował się pomiędzy monitorem, a krzesłem Ograniczony do biura Kontrola Internetu Wymuszanie bezpieczeństwa Wzrost znaczenia

Bardziej szczegółowo

Zextras KISS dla Twojego serwera Zimbra

Zextras KISS dla Twojego serwera Zimbra Zextras KISS dla Twojego serwera Zimbra PRELEGENT: TOMASZ BADURA 7L TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE - ZEXTRAS PARTNER KIM JESTEŚMY? Od 2012 roku dystrybutor i Partner Zextras w Polsce Kilkunastoletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania

Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 Definicje i pojęcia 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje: 1.1. APN (ang.

Bardziej szczegółowo

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS Small Business Server Serwer HP + zestaw NOWS Co to jest NOWS? Novell Open Workgroup Suite (NOWS) to: zestaw 10 rozwiązań w 1 pakiecie narzędzia do budowy infrastruktury IT całej firmy produkty dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia I. Informacje ogólne. 1. Docelowa liczba numerów telefonicznych: 55 (harmonogram przejmowania numeracji sekcja II pkt 2 części B SIWZ). 2. Liczba dostępów

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

pytania i odpowiedzi Kiedy rozpocznie się sprzedaż IsatPhone Pro? Czerwiec IsatPhone Pro posiada następujące główne funkcje:

pytania i odpowiedzi Kiedy rozpocznie się sprzedaż IsatPhone Pro? Czerwiec IsatPhone Pro posiada następujące główne funkcje: Kiedy rozpocznie się sprzedaż IsatPhone Pro? Czerwiec 2010. Jakie są główne funkcje telefonu? IsatPhone Pro posiada następujące główne funkcje: Obsługa telefonii satelitarnej Dostęp do poczty głosowej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań dla trasy kolejowej Wrocław - Gdynia.

Wyniki badań dla trasy kolejowej Wrocław - Gdynia. Załącznik nr 2. Wyniki badań dla trasy kolejowej Wrocław - Gdynia. 1. Połączenia Głosowe. Mapa obrazująca poziom sygnału pilota (RSCP w dbm) dla UMTS - operator Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ERA.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2)

Konfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2) Konfigurowanie konta pocztowego w programie Netscape (wersja 7.2) Netscape to tak naprawdę kilka programów (m. in. przeglądarka stron WWW i klient pocztowy). Jeśli uruchomiliśmy program Netscape jako przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie

Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie blue connect to najszybszy bezprzewodowy Internet w notebooku, komputerze stacjonarnym i telefonie komórkowym. Dzięki tej usłudze możesz

Bardziej szczegółowo

Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows

Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows Rodzina systemów Microsoft Windows 1. Rodzina systemów Microsoft Windows Systemy operacyjne Microsft Windows (ang. okna) posiadały od początku interfejs graficzny. KaŜda aplikacja uruchamiana jest tu w

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania i konfigurowania poczty o365 dla urządzeń mobilnych i programów poczty elektronicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Instrukcja korzystania i konfigurowania poczty o365 dla urządzeń mobilnych i programów poczty elektronicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Instrukcja korzystania i konfigurowania poczty o365 dla urządzeń mobilnych i programów poczty elektronicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wersja 2.14 / 07-11-2013 / autor: Dariusz Jaruga Spis

Bardziej szczegółowo

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520

Unikupon TL. Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Sprzedaż doładowań telefonów przez Terminal Sunyard S520 Doładowania telefonów na kartę to aplikacja przeznaczona na Terminal Sunyard S520. Umożliwia szybkie i łatwe doładowanie telefonów na kartę działających

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe - 2010 Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe, Stefan Cacek Strona 2 z 6 SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 WERSJE WINDOWS XP...3 1.2 WERSJE WINDOWS VISTA I WINDOWS 7...3 2 Symfonia Start...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo

Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo Ideo Sp. z o.o. www.ideo.pl Al. Niepodległości 124/2 ul. Nad Przyrwą 13 02-577 Warszawa

Bardziej szczegółowo

rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007

rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007 rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007 Szczęśliwy, kto umie dzielić się z innymi Jednym z celów strategicznych firmy Polkomtel SA jest rozwijanie usług, które w jak najlepszy sposób odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych

Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych Wyspecjalizowani w ochronie urządzeń mobilnych Rozwiązania dopasowane do dużych i małych firm MDM 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28 tel./fax: +48 /33/ 822 14 85 Proget MDM Coraz większa ilość urządzeń

Bardziej szczegółowo

Unikupon PC. Sprzedaż doładowań bezpośrednich z komputera

Unikupon PC. Sprzedaż doładowań bezpośrednich z komputera Sprzedaż doładowań bezpośrednich z komputera to aplikacja działająca na komputerze, umożliwiająca bezpośrednie doładowania oraz sprzedaż kuponów z kodami doładowującymi. jest idealnym rozwiązaniem dla

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Skarbnik CE na PocketPC 2003

Skarbnik CE na PocketPC 2003 Skarbnik CE na PocketPC 2003 Niniejszy dokument przeznaczony jest dla uŝytkowników Skarbnika CE, którzy chcą wykorzystywać go na najnowszych modelach komputerów przenośnych Pocket PC, wyposaŝonych w system

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Unikupon ME. Sprzedaż doładowań bezpośrednich z telefonu komórkowego

Unikupon ME. Sprzedaż doładowań bezpośrednich z telefonu komórkowego Sprzedaż doładowań bezpośrednich z telefonu komórkowego umożliwia doładowanie kont w każdym miejscu i o każdej porze, gdyż do transakcji potrzebny jest jedynie telefon komórkowy. to aplikacja działająca

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Szkolenie autoryzowane MS 10135 Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Unikupon MD. Sprzedaż doładowań bezpośrednich z telefonu komórkowego

Unikupon MD. Sprzedaż doładowań bezpośrednich z telefonu komórkowego Sprzedaż doładowań bezpośrednich z telefonu komórkowego umożliwia szybkie i łatwe doładowanie każdego Operatora. Jest aplikacją przeznaczoną dla telefonów komórkowych* z drukarką**. Oferuje możliwość sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności Centralna baza informacji o klientach i partnerach biznesowych Szybki dostęp do potrzebnych danych Natychmiastowy dostęp do kontaktów i dowolnych szczegółów dzięki

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie dla Abonentów 1. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań dla trasy kolejowej Gdynia Warszawa.

Wyniki badań dla trasy kolejowej Gdynia Warszawa. Załącznik nr 3. Wyniki badań dla trasy kolejowej Gdynia Warszawa. 1. Połączenia Głosowe. Mapa obrazująca poziom sygnału pilota (RSCP w dbm) dla UMTS operator Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ERA. Histogram

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis)

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) 1. Informacje ogólne Moduł CELINA (e-podpis) jest częścią systemu Fraktal Studio Celne. Moduł słuŝy obsługi spraw przywozowych zgłaszanych do systemu

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych 1. Instalacja programu Program naleŝy pobrać ze strony www.simik.gov.pl. Instalację naleŝy wykonań z konta posiadającego uprawnienia administratora

Bardziej szczegółowo

Produkty. ca Produkty

Produkty. ca Produkty Produkty ca Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ca Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwo na wszystkich poziomach

bezpieczeństwo na wszystkich poziomach 1 bezpieczeństwo bezpieczeństwo Środowisko Samsung KNOX w zakresie bezpieczeństwa świetne uzupełnia systemy Mobile Device Management (MDM), wykorzystując kilka zaawansowanych mechanizmów, w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3

Cel wykładu. Literatura. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Wykład 1. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 1 Komputer, oprogramowanie, sieć Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Appliance

Xopero Backup Appliance Niezawodna ochrona danych w oparciu o Xopero i serwer QNAP Xopero Backup Appliance Bezpieczna kopia zapasowa, przywracanie danych oraz zarządzanie backupem na wszystkich urządzeniach w firmie, dzięki kompletnemu

Bardziej szczegółowo

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica Wersja 2.0 Data ostatniej aktualizacji: 07.03.2016 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Minimalne wymagania środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Wersja 1.4 / 11-10-2012 / autor: Dariusz Jaruga Spis treści Spis treści Spis treści... 2 Dostęp do konta na serwerze pocztowym MS Exchange

Bardziej szczegółowo

IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej

IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej Co warto wiedzieć o łączeniu komputerów w sieci? Spójrz na rysunek IV.3p, który przedstawia właściwości Połączeń lokalnych,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN)

12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 12. Wirtualne sieci prywatne (VPN) VPN to technologia tworzenia bezpiecznych tuneli komunikacyjnych, w ramach których możliwy jest bezpieczny dostęp do zasobów firmowych. Ze względu na sposób połączenia

Bardziej szczegółowo

Netia Mobile Secure Netia Backup

Netia Mobile Secure Netia Backup Netia Mobile Secure Netia Backup Strategiczne partnerstwo Netii i F-Secure na rzecz bezpieczeństwa danych Michał Iwan, F-Secure Warszawa, 04/03/2009 Page 1 NETIA MOBILE SECURE Page 2 Rodzaje zagrożeń Zgubienie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość.

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Ćwiczenie Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Zastosowanie: Śledzenie ustawień energetycznych, elektrycznych w programie i sterowanie nimi na odległość Wytłumaczenie ćwiczenia Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY URZĄD W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

BEZPIECZNY URZĄD W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM BEZPIECZNY URZĄD W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Polityka bezpieczeństwa ZPP Utrata danych osobowych z urzędu w wyniku zaniedbań służb informatycznych grozi kontaktem z prokuraturą. Nieprawidłowości związane

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.).

Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). Jak tworzyć pliki *.pdf z dowolnego programu (np. Word, Exel, PowerPoint itp.). 1. Ściągnij program PDFCreator 0.8.0 oraz plik ze spolszczeniem(jeśli potrzebujesz) programu ze strony www.multikop.pl >>

Bardziej szczegółowo

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Piotr Gocłowski 21.05.2013 Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa GSM Global system

Bardziej szczegółowo