obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania"

Transkrypt

1 Regulamin Usługi BlackBerry BES Premium obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania 1 Definicje i pojęcia 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje: 1.1. APN (ang. Access Point Name) - nazwa punktu dostępu do sieci GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA; 1.2. BES - (ang. BlackBerry Enterprise Server); 1.3. Biznesowy plan taryfowy - plan taryfowy w sieci Orange, oferowany przedsiębiorcom (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz ze zm.) oraz innym podmiotom zarejestrowanym w Rejestrze Gospodarki Narodowej. (REGON); 1.4. EDGE (ang. Enhanced Data for Global Evolution) - rozwinięcie technologii GPRS, umożliwiające trzykrotne przyspieszenie transmisji; 1.5. GPRS (ang. General Packet Radio Service) - standard łączności bezprzewodowej umożliwiającej transmisję danych w trybie komutacji pakietów; 1.6. HSDPA (ang. High Speed Downlink Packet Access) - rozwinięcie standardu UMTS, umożliwiające znaczne zwiększenie przepustowości łącza odbiorczego; 1.7. Klient - abonent, który zawarł z Operatorem UoŚUT, 1.8. Kod BES - kod zapewniający prawo do korzystania z Oprogramowania BES, zgodnie z zakresem zawartym w danym kodzie; 1.9. Kod CAL - (ang. Client Access License) - kod zapewniający prawo do przyłączenia Użytkowników końcowych Systemu BES, Numer Abonencki - przyznany przez Operatora numer w Sieci telekomunikacyjnej Operatora w wyniku zawarcia przez Klienta UoŚUT z Operatorem, Operator lub PTK Centertel spółka pod firmą Polska Telefonia Komórkowa-Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 PLN, numer identyfikacji podatkowej NIP ; Oprogramowanie BES - oprogramowanie instalowane w infrastrukturze informatycznej Klienta. Szczegółowe wymagania odnośnie odpowiedniej infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz, odpowiednich wersji oprogramowania niezbędnych do korzystania z Usługi BlackBerry BES Premium dostępne są na stronie Regulamin - niniejszy regulamin; RIM - Research In Motion Limited; Serwer Pocztowy Klienta - komputer wraz z właściwym oprogramowaniem w infrastrukturze informatycznej Klienta, odpowiadający za wysyłanie i odbieranie elektronicznej poczty korporacyjnej, Sieć telekomunikacyjna Operatora (Sieć Orange) - sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest PTK Centertel. Pojęcie Sieć telekomunikacyjnej Operatora nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na Numery Abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi; System BES - zbiór wszystkich komponentów niezbędnych do świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium. Skład się na niego: Oprogramowanie BES, Oprogramowanie CAL oraz zintegrowany z nim Serwer Pocztowy Klienta, Terminal BlackBerry (dalej także jako Terminal BB ) - dedykowane urządzenie umożliwiające korzystanie z Usługi BlackBerry BES Premium wraz z wymaganym oprogramowaniem BlackBerry spełniającym normy techniczne i wymagania sieci telekomunikacyjnej Operatora dla takich urządzeń. Aktualna lista Terminali BlackBerry dostępna jest na stronie UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System) lub 3G - standard łączności bezprzewodowej trzeciej generacji, wykorzystujący system rozproszonego widma sygnału WCDMA w kanale radiowym; UoŚUT - umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Usługa BlackBerry BES Premium - usługa, opisana w 2 Regulaminu, której zakres funkcjonalności został wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, Użytkownik końcowy - osoba fizyczna (np. pracownik, kontrahent, partner handlowy) korzystająca z korporacyjnej poczty elektronicznej Klienta, do której zdalny dostęp jest zapewniony przy wykorzystaniu Usługi BlackBerry BES Premium za pośrednictwem Terminala BB pracującego w technologii GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA i wyposażonego w kartę SIM z Numerem Abonenckim z aktywną usługą pakietowa transmisja danych. 2. Pozostałe terminy i wyrażenia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im przez przepisy prawa lub obowiązujący Klienta regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych a jeżeli nie zostały w nich zdefiniowanie, będą posiadały znaczenie zgodne z powszechnym rozumieniem tych pojęć w branży telekomunikacyjnej, przy uwzględnieniu definicji zawartych w publikowanych normach ETSI i GSM Association. 2 - Na czym polega Usługa BlackBerry B BES Premium? 1. Usługa BlackBerry BES Premium, to rozwiązanie umożliwiające umobilnienie danych Klienta pomiędzy Serwerem Pocztowym Klienta a Terminalami BB, w oparciu o przesył tych danych w technologii GPRS/EDGE/HSDPA realizowany w Sieci telekomunikacyjnej Operatora. Zakres funkcjonalny Usługi BlackBerry BES Premium został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu Funkcjonalność Usługi BlackBerry BES Premium. Specyfikacja techniczna Usługi BlackBerry BES Premium. 2. Świadczenie przez Operatora Usługi BlackBerry BES Premium oznacza: 2.1. udostępnianie przez Operatora jego Sieci telekomunikacyjnej w celu umożliwienia Klientowi przesyłu danych w technologiach GPRS/EDGE/HSDPA pomiędzy Serwerem Pocztowym Klienta a Terminalami BB, 2.2. udostępnienie Klientowi przez Operatora pakietu 500 MB do wykorzystania na terenie objętym zasięgiem sieci Orange, świadczonym przez Operatora na połączenia transmisji danych GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA, przy ustawieniach APN: internet RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 1 z 6

2 lub wap. Taktowanie w ramach pakietu 500 MB odbywa się za pomocą paczek danych o wielkości 10 kb. Przesyłanie danych wychodzących i przychodzących jest liczone łącznie. Po zakończeniu sesji pakietowego przesyłania danych ilość przesyłanych danych jest zaokrąglana w górę do pełnej paczki. Po wykorzystaniu pakietu 500 MB naliczana jest opłata w wysokości zgodnej z obowiązującym Klienta cennikiem usług, 2.3. jej świadczenie przez Operatora na rzecz Klienta zarówno w odniesieniu do pojedynczego aktywowanego Numeru Abonenckiego, jak i wszystkich takich Numerów Abonenckich, na których Usługa BlackBerry BES Premium została aktywowana, w trybie, o którym mowa w 5 Regulaminu. 3 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: a) zasady uruchomienia przez Operatora na rzecz Klienta Usługi BlackBerry BES Premium, b) zakres wzajemnego współdziałania Operatora i Klienta w procesie technicznego wdrożenia Systemu BES w Infrastrukturze informatycznej Klienta (na Serwerze Pocztowym Klienta), c) warunki świadczenia przez Operatora na rzecz Klienta Usługi BlackBerry BES Premium. 4 - Kto może korzystać z Usługi BlackBerry BES Premium? 1. Usługa BlackBerry BES Premium skierowana jest do Klientów, którzy: 1.1. korzystają, zgodnie z obowiązującym Klienta Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych, z aktywnego Numeru Abonenckiego w jednym z Biznesowych planów taryfowych z wyłączeniem: Meritum Hurtowy 500, Meritum Hurtowy 1000, Meritum Hurtowy 2000, Meritum Hurtowy 3000, Meritum Hurtowy 5000, Nowa Idea dla Firm Partner oraz Business Everywhere TP, oraz, 1.2. posiadają Terminal BlackBerry, oraz 1.3. posiadają poprawnie zainstalowane i skonfigurowane Oprogramowanie BES, oraz 1.4. zaakceptują Regulamin, oraz 1.5. aktywują Usługę BlackBerry BES Premium w sieci Orange, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 5 - Jakie są warunki niezbędne po stronie Klienta poprzedzające aktywacje Usługi BlackBerry B BES Premium? 1. W celu skorzystania z Usługi BlackBerry BES Premium, Klient zobowiązany jest do uprzedniego: 1.1. dokonania wdrożenia Systemu BES we własnej infrastrukturze informatycznej, 1.2. w przypadku nie posiadania Numeru Abonenckiego - zawarcia UoŚUT w celu aktywowania Numeru/ów Abonenckiego/ich z wybranym Biznesowym planem taryfowym na warunkach dowolnie obowiązującej promocji lub oferty, 1.3. nabycia Terminala BB, który będzie wykorzystywany wraz z Numerem Abonenckim do korzystania z Usługi BlackBerry BES Premium. 2. Przez wdrożenie Systemu BES w infrastrukturze informatycznej Klienta, rozumie się przystosowanie Serwera Pocztowego wykorzystywanego przez Klienta w sposób umożliwiający jego wykorzystywanie do świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium, poprzez: 2.1. instalację Oprogramowania BES, a następnie jego integrację z Serwerem Pocztowym Klienta, 2.2. nabycie i aktywowanie Kodu BES oraz Kodu CAL, 2.3. odpowiednią konfigurację Terminali BB, które Klient zamierza wykorzystywać do realizacji Usługi BlackBerry BES Premium. 3. Przez infrastrukturę informatyczną (Serwer Pocztowy Klienta), przyjmuje się także takie przypadki, w których część lub całość infrastruktury wykorzystywanej przez Klienta nie jest jego własnością a stanowi własność podmiotu trzeciego (w tym np. integratora informatycznego), który dostarcza usługi utrzymania infrastruktury informatycznej. 6 - Jak aktywować Usługę BlackBerry BES Premium? 1. Aby aktywować Usługę BlackBerry BES Premium Klient zobowiązany jest złożyć u Przedstawiciela Handlowego podpisane Zamówienie na Usługę oraz wskazać w nim Numery Abonenckie, dla których Usługa ma zostać włączona. Przedstawiciel Handlowy każdorazowo dokonuje weryfikacji złożonego Zamówienia na Usługę oraz potwierdza jego przyjęcie poprzez opatrzenie go własnoręcznym podpisem. 2. Aktywacja Usługi BlackBerry BES Premium następuje w terminie 7 dni roboczych od daty: a) przyjęcia przez Przedstawiciela Handlowego poprawnego Zamówienia na Usługę BlackBerry BES Premium, w przypadku gdy Klient posiada już aktywny Numer Abonencki, o którym mowa w 4 pkt 1 ust b) włączenia Numeru Abonenckiego do sieci Orange, w przypadku gdy Przedstawiciel Handlowy przyjął od Klienta Zamówienie na Usługę BlackBerry BES Premium przy zawieraniu UoŚUT dla danego Numeru Abonenckiego. 3. Operator odmówi aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium na danym Numerze Abonenckim w przypadku niespełnienia przez Klienta w odniesieniu do takiego numeru, warunków określonych w 4 ust. 1 lub 5 ust. 1 Regulaminu. Operator poinformuje Klienta o przyczynach odmowy aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium na danym numerze w formie telefonicznej lub wiadomością Operator może odmówić aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium, dezaktywować lub zawiesić świadczenie Usługi BlackBerry BES Premium, w trybie natychmiastowym, w przypadku: 4.1. braku opłacenia przez Klienta abonamentu miesięcznego za Usługę BlackBerry BES Premium w odniesieniu do któregokolwiek Numeru Abonenckiego, na jakim Usługa BlackBerry BES Premium została aktywowana, 4.2. nastąpienia zmian w zakresie umów łączących Operatora z osobami trzecimi, które utrudniają, lub czynią niemożliwym, świadczenie przez Operatora Usługi BlackBerry BES Premium, lub 4.3. zaistnienia siły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od Operatora, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają świadczenie Usługi BlackBerry BES Premium. 6. Dezaktywacja Usługi BlackBerry BES Premium jest możliwa na podstawie pisemnego zlecenia bądź poprzez kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta Biznesowego pod numerem *600 ( ) opłata zgodnie z obowiązującym Klienta cennikiem usług. Dezaktywacja Usługi BlackBerry BES Premium nastąpi na koniec okresu rozliczeniowego, w którym Klient dokonał zlecenia RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 2 z 6

3 dezaktywacji Usługi BlackBerry BES Premium. Dezaktywacja Numeru Abonenckiego lub zawieszenie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla danego Numeru Abonenckiego powoduje odpowiednio automatyczną dezaktywację lub zawieszenie świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium na danym Numerze Abonenckim. 7 - Ile kosztuje korzystanie z Usługi BlackBerry BES Premium? 1. Z tytułu uruchomienia i aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium Operator nie pobiera żadnych opłat. 2. Miesięczna opłata abonamentowa z tytułu świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium wynosi 99,00 PLN netto (121,77 PLN brutto) w odniesieniu do każdego Numeru Abonenckiego w stosunku, do którego Operator dokonał aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium. 3. Opłata abonamentowa naliczana będzie z góry i zostanie wyszczególniona na fakturze za usługi telekomunikacyjne w odniesieniu do Numeru Abonenckiego, na którym Klient aktywował Usługę BlackBerry BES Premium. Powyższa opłata abonamentowa obejmuje: 3.1. nielimitowaną transmisję danych do APN blackberry.net realizowaną na terenie Polski, przy użyciu Terminala BB. Połączenia realizowane z wykorzystaniem operatora roamingowego powodują naliczenie opłat zgodnych ze stawkami roamingowymi danego operatora wynikającymi z cennika usług obowiązującego Klienta możliwość korzystania z pakietu 500 MB, o którym w 2 pkt 2 ust Oprogramowanie BES oraz Oprogramowanie CAL 1. Możliwość skorzystania przez Klienta z Usługi BlackBerry BES Premium jest uwarunkowana wcześniejszym nabyciem i instalacją przez Klienta Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL, którego rodzaj jest zależny od wyboru modelu integracyjnego Systemu Pocztowego Klienta. 2. Prawa autorskie do Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL posiada RIM, z którego Klient oraz Użytkownik końcowych, korzysta na podstawie umowy licencyjnej zawieranej przez Klienta z RIM w procesie instalacji tego Oprogramowania. 3. Operator, na wniosek Klienta, może udostępnić Klientowi kody aktywujące do Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL, za co pobiera stosowną opłatę. Operator na podstawie odrębnej umowy zawartej z RIM, jest wyłącznie dystrybutorem Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL. 9 - Wsparcie techniczne Po dokonaniu przez Operatora aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium, Operator deklaruje Klientowi wparcie techniczne, w bieżącym świadczeniu Usługi BlackBerry BES Premium Przetwarzanie danych Klienta 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie, w tym również poza granicę Polski, jego danych transmisyjnych (danych o ruchu), numeru MSISDN (z ang. Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network), oraz numeru IMSI (z ang. International Mobile Subscriber Identity) przypisanego do karty SIM, dla której aktywowano Usługę BlackBerry BES Premium, a także innych informacji i danych technicznych związanych z korzystaniem z Usługi BlackBerry BES Premium, do osób trzecich, a w szczególności w ramach grupy Orange (Orange Personal Communications Services Limited oraz jej spółki zależne i z nią powiązane, które we współpracy z Operatorem, lub na jego zlecenie, świadczą usługi wspierające świadczenie Usługi BlackBerry BES Premium. Przesyłając takie dane Operator dołoży należytych starań celem zabezpieczenia ich poufności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi i ekonomicznymi. 2. Operator zastrzega sobie możliwość przekazywania informacji związanych z wykonywaniem Usługi BlackBerry BES Premium do osób trzecich, które we współpracy z Operatorem, lub na jego zlecenie, świadczą usługi wspierające świadczenie Usługi BlackBerry BES Premium, a także możliwość przekazywania przez Operatora informacji związanych ze świadczeniem Usługi BlackBerry BES Premium w ramach grupy Orange (Orange Personal Communications Services Limited oraz jej spółki zależne i z nią powiązane) Odpowiedzialność ość Operatora 1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi BlackBerry BES Premium, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, winy Klienta lub niezachowania przez niego postanowień Regulaminu. 2. Odpowiedzialność Operatora w przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest ograniczona do wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej, o której mowa w 7 ust. 2 powyżej, za każdy pełny dzień przerwy w korzystaniu z Usługi BlackBerry BES Premium. W przypadku utraty danych z winy Operatora odpowiedzialność ograniczona jest do miesięcznej opłaty abonamentowej, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli szkodę wyrządzono z winy umyślnej. 3. Operator nie gwarantuje poprawności działania Usługi BlackBerry BES Premium, jeżeli Abonent korzysta z Terminala BB, którego nie zakupił od Operatora, w szczególności typu Terminala BB będącego poza ofertą handlową Operatora Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium: 1.1. w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszało praw nabytych przez Klienta przed wprowadzeniem zmian lub odwołaniem Regulaminu w trakcie jej świadczenia Klientowi. W takim przypadku, Operator doręczy Klientowi na piśmie treść proponowanej zmiany warunków świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem zmian w życie. Jednocześnie Klient, w przypadku braku akceptacji tych zmian, zostanie poinformowany, na zasadach określonych w ustawie Prawo telekomunikacyjne, o prawie Operatora do dezaktywacji Usługi BlackBerry BES Premium. 2. W przypadku zawarcia UoŚUT na czas określony lub aneksu do UoŚUT, z których zawarciem wiązało się przyznanie Klientowi przez Operatora: RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 3 z 6

4 2.1. ulgi w związku z korzystaniem z Usługi, lub 2.2. ulgi związanej z ze sprzedażą kodów aktywacyjnych Oprogramowania CAL/BES, lub 2.3. w związku z zakupem Terminala BlackBerry, Operator jest uprawniony żądać kary umownej z tytułu rozwiązania takiej umowy przez Klienta lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Klienta przed upływem okresu promocyjnego, na który UoŚUT została zawarta, w wysokości przyznanej Klientowi ulgi, która zostanie każdorazowo określona w UoŚUT. 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia obowiązującego Klienta Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennika. 4. Usługę BlackBerry BES Premium można łączyć z: 4.1. promocjami lub ofertami, dla których wymagane jest zawarcie UoŚUT, lub 4.2. usługami promocyjnymi, przy czym warunki danej promocji, oferty lub usługi promocyjnej mogą stanowić inaczej. 5. Prędkość transmisji danych zależna jest od technologii przesyłania danych [3G (UMTS) albo HSDPA, albo EDGE, albo GPRS], z której Klient korzysta podczas włączonej Usługi. Warunkiem skorzystania z danej technologii jest przebywanie w danym momencie w zasięgu danej technologii oraz korzystanie z urządzenia obsługującego daną technologię. Prędkości przesyłania danych w poszczególnych technologiach nie są stałe i mogą ulegać zmianie w zależności od obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych prędkości obsługiwanych przez terminale lub warunków atmosferycznych. RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 4 z 6

5 Załącznik nr 1 - FUNKCJONALNOŚĆ USŁUGI BLACKBERRY BES PREMIUM.. SPECYFIKACJA TECHNICZNA USŁUGI BLACKBERRY BES PREMIUM. 1. Opis Rozwiązania 1.1. Usługa BlackBerry BES Premium jest: a) bezprzewodowym rozwiązaniem pozwalającym Klientowi na dostęp za pośrednictwem Terminali BB do zasobów poczty elektronicznej Klienta w Technologii PUSH, b) jednym z modeli Usługi BlackBerry opartym na świadczeniu dostępu do zasobów poczty elektronicznej Klienta w oparciu o zaimplementowany w infrastrukturze informatycznej Klienta System BES. 2. Funkcjonalność Usługi BlackBerry BES Premium 2.1. Dzięki aktywacji Usługi BlackBery BES Premium Użytkownicy końcowi mają możliwość wysyłania i odbierania i pomiędzy systemem informatycznym Klienta (Serwerem Pocztowym Klienta) a Terminalami BB z aktywnym Numerem Abonenckim w Sieci telekomunikacyjnej Operatora, a także korzystać z pakietu 500 MB do wykorzystania na terenie objętym zasięgiem sieci Orange, świadczonym przez Operatora na połączenia transmisji danych GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA, przy ustawieniach APN: internet lub wap W zależności od zakresu funkcjonalności danego Terminala BB, jaki wykorzystuje Użytkownik końcowy oraz jego odpowiedniego skonfigurowania, Usługa BlackBerry BES Premium dodatkowo pozwala na dokonywanie z pozycji Terminala BB: a) synchronizacji kalendarza i kontaktów, b) synchronizacji zadań i notatek, c) dokonywanie odczytu załączników w postaci plików tekstowych, graficznych oraz w popularnych formatach biurowych Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobate. 3. Przykładowy schemat połączenia (z wykorzystaniem Serwera Pocztowego MS Exchange) RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 5 z 6

6 4. Role dostawców Usługi BlackBerry BES Premium Twórcą oraz podmiotem posiadającym prawa do rozwiązania BlackBerry BES Premium jest RIM, która na podstawie: a) odrębnych umów zawieranych z operatorami lokalnymi określa zasady świadczenia rozwiązania BlackBerry BES Premium do Użytkowników końcowych, b) umów zawartych z Użytkownikami końcowymi w procesie zakupu Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL udziela prawa do korzystania z rozwiązania BlackBerry BES Premium Operator oświadcza, że: a) zawarł z RIM stosowne umowy w zakresie dystrybucji rozwiązania BlackBerry BES Premium, b) że świadczenie usług telekomunikacyjnych realizowane w ramach Usługi BlackBerry BES Premium: obejmuje wyłącznie transmisje danych GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA w celu umobilnienia danych pochodzących z Serwera Pocztowego Klienta. RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 6 z 6

Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania

Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 Definicje i pojęcia 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje: 1.1. APN (ang.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja Nowy Business Everywhere na próbę, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere Day-by-day" obowiązuje od dnia 27 maja 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Business Everywhere Day-by-day obowiązuje od dnia 27 maja 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Business Everywhere Day-by-day" obowiązuje od dnia 27 maja 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES OFERTY 1. Promocja Business Everywhere Day-by-day, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Oferta dla Klientów Millennium,

Bardziej szczegółowo

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5 Regulamin korzystania z promocyjnej usługi Pakiety roamingowe data dla klienta biznesowego obowiązuje od dnia 7 marca 2012 roku do odwołania Postanowienia ogólne 1. Usługa Pakiety roamingowe data (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm

Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie Regulamin migracji do oferty obowiązujący od dnia 26 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 1 - DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 18 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego

Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego obowiązuje od dnia 16 maja 2014 roku do odwołania Postanowienia ogólne 1. Usługa Pakiety roamingowe data (dalej Usługa ) to usługa spółki

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Mix Biz

Regulamin promocji Orange Mix Biz Regulamin promocji obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści MNP z Internetem

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści MNP z Internetem Regulamin promocji Maksymalne Korzyści MNP z Internetem obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2013 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści z Internetem

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści z Internetem Regulamin promocji Maksymalne Korzyści z Internetem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania

Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania Regulamin oferty Autolokalizator obowiązuje od dnia 30 września 2009 r. do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm

Regulamin promocji Orange Open dla Firm Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Internet LTE dla Firm obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Internet LTE dla Firm obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 roku do odwołania regulamin promocji obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: 1) Cennik Terminali

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

MAS/PDF11/0215. Strona 1 z 5 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane MMSy

MAS/PDF11/0215. Strona 1 z 5 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane MMSy Regulamin promocyjnej usługi w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Super Smart Plan obowiązuje od 12 lutego 2015 r. do odwołania ( Usługa ) to usługa promocyjna dostępna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Specjalna dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej obowiązuje od dnia 10 maja 2013 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Specjalna dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej obowiązuje od dnia 10 maja 2013 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Specjalna dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej obowiązuje od dnia 10 maja 2013 roku do odwołania 1 - DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BE w Pakiecie na raty przedłużam umowę

Regulamin promocji BE w Pakiecie na raty przedłużam umowę Regulamin promocji na raty przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r.

Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r. Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi Drogowskaźnik, dostępnej za pośrednictwem telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Prezenty za doładowania obowiązuje od 18 listopada 2014r. do 7 stycznia 2015r.

Regulamin promocji Prezenty za doładowania obowiązuje od 18 listopada 2014r. do 7 stycznia 2015r. 1. Prezenty za doładowania (dalej: Promocja ) to promocja świąteczna umożliwiająca Abonentom Mobilnej Sieci Orange korzystającym z ofert na kartę (dalej: Abonenci ) uzyskanie dodatkowych prezentów przyznawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku OGSM/PDF01/0812, Strona 1 z 5 Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Biz

Regulamin promocji Orange Biz Regulamin promocji Orange Biz obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA tylko SIM DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wirtualna Centralka Orange obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania

Regulamin usługi Wirtualna Centralka Orange obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania Regulamin usługi Centralka Orange obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania

regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania 1. Karuzela Nagród ( Promocja ) to usługa promocyjna dostępna dla wszystkich Abonentów taryf One, POP, Nowe Go oraz Abonentów oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r do odwołania 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady naliczania punktów PAYBACK w Programie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE )

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 3 grudnia 2015 roku ROZDZIAŁ I - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI ROK ZA FREE. Obowiązuje od dnia 28.02.2014 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. 1.

REGULAMIN USŁUGI ROK ZA FREE. Obowiązuje od dnia 28.02.2014 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: REGULAMIN USŁUGI ROK ZA FREE Obowiązuje od dnia 28.02.2014 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Definicje 1. Aktywacja czynność Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Oko Na Dom"

Regulamin usługi Oko Na Dom Regulamin usługi "Oko Na Dom" obowiązuje od 9 września 2013 do 3 listopada 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Oko Na Dom" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Oko Na Dom",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM DLA PRZEDŁUŻAJĄCYCH UMOWĘ Obowiązuje od 21.10.2014 r. do odwołania.

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM DLA PRZEDŁUŻAJĄCYCH UMOWĘ Obowiązuje od 21.10.2014 r. do odwołania. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM DLA PRZEDŁUŻAJĄCYCH UMOWĘ Obowiązuje od 21.10.2014 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Z niniejszej oferty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA NA CZAS NIEOKREŚLONY obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA NA CZAS NIEOKREŚLONY obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA NA CZAS NIEOKREŚLONY obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 -

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - obowiązuje od dnia 8 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania MAS/PDF74/0414 Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania Nowy telefon co 12 miesięcy (dalej: Promocja ) to promocja dostępna dla abonentów: zawierających

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem 1. Aby skorzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka"

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka" Czas obowiązywania promocji: od dnia 01.12.2014 roku do dnia 31.03.2015 roku Nazwa oferty: Internet w zestawie z telefonem w tu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 RP441_090511_1_OGSM/PDF01/0511, Strona 1 z 1111 Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 1 Zakres Usługi 1. Usługa Halo Granie na podstawie niniejszego regulaminu jest oferowana od 9.05.2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay, LongPlay

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin )

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r.

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r. NJU/PDF23/2013 Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r. nju mobile w rozumieniu niniejszego Cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI INFORMATYK. 1 [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN USŁUGI INFORMATYK. 1 [Postanowienia ogólne] REGULAMIN USŁUGI INFORMATYK 1 [Postanowienia ogólne] 1. Regulamin usługi Informatyk ( Regulamin ) określa warunki i zakres świadczenia przez Polkomtel Sp. z o.o. usługi o nazwie Informatyk ( Usługa ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85 REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bez Limitu dla Firm z usługą BlackBerry ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiet Internet dla Firm (zwanej dalej usługą ) mogą korzystać Abonenci korzystający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Zetafon" w sklepie internetowym i telesprzedaży obowiązujący od 30 marca 2012 r. do odwołania

Regulamin oferty Zetafon w sklepie internetowym i telesprzedaży obowiązujący od 30 marca 2012 r. do odwołania Regulamin oferty Zetafon" w sklepie internetowym i telesprzedaży obowiązujący od 30 marca 2012 r. do odwołania zakres Oferty: 1. Oferta Zetafon" (zwana dalej Ofertą") skierowana jest wyłącznie do osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Oko Na Dom" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie

Regulamin usługi Oko Na Dom dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie Regulamin usługi "Oko Na Dom" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) " określa zasady świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Biz

Regulamin promocji Orange Biz Regulamin promocji Orange Biz obowiązuje od dnia 13 sierpnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiety Internet (zwanej dalej usługą ) mogą skorzystać Abonenci Oferty FORMUŁA

Bardziej szczegółowo

na kartę SIM NFC dla Klientów zainteresowanych płaceniem zbliżeniowo telefonem 1.1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa

na kartę SIM NFC dla Klientów zainteresowanych płaceniem zbliżeniowo telefonem 1.1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa Regulamin Promocji Bezpłatna wymiana karty SIM na kartę SIM NFC dla Klientów zainteresowanych płaceniem zbliżeniowo telefonem obowiązuje od 27 lutego 2015 r. do odwołania 1. Postanowienia ogólne. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC. 1. Uwagi ogólne

Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC. 1. Uwagi ogólne Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC 1. Uwagi ogólne 1. Usługa SMS MT EKSTRA RODZIC (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach polskich operatorów

Bardziej szczegółowo

Limit pobierania danych wliczony w abonament. Nazwa pakietu. Załącznik do umowy nr:... z dnia:... Usługa telekomunikacyjna - Mobilny Internet

Limit pobierania danych wliczony w abonament. Nazwa pakietu. Załącznik do umowy nr:... z dnia:... Usługa telekomunikacyjna - Mobilny Internet Załącznik do umowy nr:... z dnia:... Usługa telekomunikacyjna - Mobilny Internet Imię i nazwisko Abonenta... adres e-mail... telefon... Parametry techniczne: Nazwa pakietu Limit pobierania danych wliczony

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne Regulamin Usługi "Dostęp do Windows Store w Plusie" wersja z dnia 26.06.2015r. 1 Postanowienia Ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia będą miały poniżej nadane znaczenie: a) Abonent podmiot będący

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Oko Na Dom"

Regulamin usługi Oko Na Dom Regulamin usługi "Oko Na Dom" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015r. włącznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) " określa zasady świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ

Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ Kod promocji: 1260 REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zestaw Komfort (zwany dalej Regulaminem Oferty Promocyjnej ) I. OPIS OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Organizatorem oferty promocyjnej pod nazwą Zestaw Komfort

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA obowiązuje od 14 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Onet- Grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II w sklepie internetowym obowiązuje od 12 grudnia 2014 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II w sklepie internetowym obowiązuje od 12 grudnia 2014 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem II w sklepie internetowym obowiązuje od 12 grudnia 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania

Regulamin. Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania Regulamin Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania 1. Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem ( Usługa ) to usługa promocyjna dostępna dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla Firm obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla Firm obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet dla Firm obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Pakiety Internet dla Firm (zwanej dalej Usługą ) mogą skorzystać Abonenci Oferty

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE na Chwilę tylko SIM obowiązuje od 22.11.2013 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE na Chwilę tylko SIM obowiązuje od 22.11.2013 r. do odwołania Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE na Chwilę tylko SIM obowiązuje od 22.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Play Online dla Firm 4G LTE na Chwilę tylko

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Gdzie Jest Auto"

Regulamin usługi Gdzie Jest Auto Regulamin usługi "Gdzie Jest Auto" obowiązuje od 9 września 2013 do 3 listopada 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin usługi "Gdzie Jest Auto" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sieć mobilna sieć telefonii mobilnej o nazwie Orange w Polsce, której operatorem jest Orange;

Sieć mobilna sieć telefonii mobilnej o nazwie Orange w Polsce, której operatorem jest Orange; Regulamin usługi Bezpieczna Podróż obowiązuje od 13 listopada 2013 r. do odwołania Postanowienia ogólne: 1. Usługa Bezpieczna Podróż (dalej: Usługa ) to usługa umożliwiająca przystąpienie do ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

a. GSM (the Global System for Mobile Communications) system komórkowej telefonii cyfrowej;

a. GSM (the Global System for Mobile Communications) system komórkowej telefonii cyfrowej; Regulamin usługi SMS MT OGRODNIK 1. Uwagi ogólne 1. Usługa SMS MT OGRODNIK (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach polskich operatorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 6 miesięcy za 1 zł w Smartfonach w Orange Biz 60 na raty przenoszę numer obowiązuje od dnia 28 października 2014 roku do odwołania

Regulamin promocji 6 miesięcy za 1 zł w Smartfonach w Orange Biz 60 na raty przenoszę numer obowiązuje od dnia 28 października 2014 roku do odwołania Regulamin promocji 6 miesięcy za 1 zł w Smartfonach w Orange Biz 60 na raty obowiązuje od dnia 28 października 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA VIP UNLIMITED DLA FIRM EXTRA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA VIP UNLIMITED DLA FIRM EXTRA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA VIP UNLIMITED DLA FIRM EXTRA obowiązuje od 22 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług Subskrypcja Premium MT przez Eurokoncept sp. z o.o.

REGULAMIN świadczenia usług Subskrypcja Premium MT przez Eurokoncept sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług Subskrypcja Premium MT przez Eurokoncept sp. z o.o. 1 Postanowienia Wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę usług Premium MT. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Orange Cloud

Regulamin usługi Orange Cloud Regulamin usługi Orange Cloud obowiązuje od 6 maja 2014r. do odwołania Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Orange Cloud świadczonej drogą elektroniczną przez Orange Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA USŁUG TELEFONII RUCHOMEJ

SPECYFIKACJA USŁUG TELEFONII RUCHOMEJ ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Bezpieczeństwo Regulacyjne Wydział Ustaleń Telekomunikacyjnych SPECYFIKACJA USŁUG TELEFONII RUCHOMEJ świadczonych przez ORANGE POLSKA S.A. w ramach wykonywania obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

Comfort+ Cinemax z Internetem 10 GB 24m

Comfort+ Cinemax z Internetem 10 GB 24m Warunki Promocji Comfort+ Cinemax z Internetem 10 GB 24m Oferta ITI Neovision S.A. dostawcy platformy satelitarnej nc+ skierowana do Klientów zamierzających skorzystać jednocześnie z usług ITI Neovision

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Nowy Business Everywhere Mini/Standard z laptopem na raty"

Regulamin oferty Nowy Business Everywhere Mini/Standard z laptopem na raty Regulamin oferty Nowy / z laptopem na raty" obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku do odwołania 1 ZAKRES OFERTY 1. Oferta Nowy / z laptopem na raty, zwana dalej Ofertą, jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo