obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania"

Transkrypt

1 Regulamin Usługi BlackBerry BES Premium obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania 1 Definicje i pojęcia 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje: 1.1. APN (ang. Access Point Name) - nazwa punktu dostępu do sieci GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA; 1.2. BES - (ang. BlackBerry Enterprise Server); 1.3. Biznesowy plan taryfowy - plan taryfowy w sieci Orange, oferowany przedsiębiorcom (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz ze zm.) oraz innym podmiotom zarejestrowanym w Rejestrze Gospodarki Narodowej. (REGON); 1.4. EDGE (ang. Enhanced Data for Global Evolution) - rozwinięcie technologii GPRS, umożliwiające trzykrotne przyspieszenie transmisji; 1.5. GPRS (ang. General Packet Radio Service) - standard łączności bezprzewodowej umożliwiającej transmisję danych w trybie komutacji pakietów; 1.6. HSDPA (ang. High Speed Downlink Packet Access) - rozwinięcie standardu UMTS, umożliwiające znaczne zwiększenie przepustowości łącza odbiorczego; 1.7. Klient - abonent, który zawarł z Operatorem UoŚUT, 1.8. Kod BES - kod zapewniający prawo do korzystania z Oprogramowania BES, zgodnie z zakresem zawartym w danym kodzie; 1.9. Kod CAL - (ang. Client Access License) - kod zapewniający prawo do przyłączenia Użytkowników końcowych Systemu BES, Numer Abonencki - przyznany przez Operatora numer w Sieci telekomunikacyjnej Operatora w wyniku zawarcia przez Klienta UoŚUT z Operatorem, Operator lub PTK Centertel spółka pod firmą Polska Telefonia Komórkowa-Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 PLN, numer identyfikacji podatkowej NIP ; Oprogramowanie BES - oprogramowanie instalowane w infrastrukturze informatycznej Klienta. Szczegółowe wymagania odnośnie odpowiedniej infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz, odpowiednich wersji oprogramowania niezbędnych do korzystania z Usługi BlackBerry BES Premium dostępne są na stronie Regulamin - niniejszy regulamin; RIM - Research In Motion Limited; Serwer Pocztowy Klienta - komputer wraz z właściwym oprogramowaniem w infrastrukturze informatycznej Klienta, odpowiadający za wysyłanie i odbieranie elektronicznej poczty korporacyjnej, Sieć telekomunikacyjna Operatora (Sieć Orange) - sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest PTK Centertel. Pojęcie Sieć telekomunikacyjnej Operatora nie obejmuje jednak usług telekomunikacyjnych świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w oparciu o sieć telekomunikacyjną Operatora (operatorzy wirtualni), w szczególności połączeń z lub na Numery Abonenckie użytkowników usług takich operatorów wirtualnych lub na numery, na których tacy operatorzy wirtualni świadczą swoje usługi; System BES - zbiór wszystkich komponentów niezbędnych do świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium. Skład się na niego: Oprogramowanie BES, Oprogramowanie CAL oraz zintegrowany z nim Serwer Pocztowy Klienta, Terminal BlackBerry (dalej także jako Terminal BB ) - dedykowane urządzenie umożliwiające korzystanie z Usługi BlackBerry BES Premium wraz z wymaganym oprogramowaniem BlackBerry spełniającym normy techniczne i wymagania sieci telekomunikacyjnej Operatora dla takich urządzeń. Aktualna lista Terminali BlackBerry dostępna jest na stronie UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System) lub 3G - standard łączności bezprzewodowej trzeciej generacji, wykorzystujący system rozproszonego widma sygnału WCDMA w kanale radiowym; UoŚUT - umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Usługa BlackBerry BES Premium - usługa, opisana w 2 Regulaminu, której zakres funkcjonalności został wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, Użytkownik końcowy - osoba fizyczna (np. pracownik, kontrahent, partner handlowy) korzystająca z korporacyjnej poczty elektronicznej Klienta, do której zdalny dostęp jest zapewniony przy wykorzystaniu Usługi BlackBerry BES Premium za pośrednictwem Terminala BB pracującego w technologii GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA i wyposażonego w kartę SIM z Numerem Abonenckim z aktywną usługą pakietowa transmisja danych. 2. Pozostałe terminy i wyrażenia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im przez przepisy prawa lub obowiązujący Klienta regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych a jeżeli nie zostały w nich zdefiniowanie, będą posiadały znaczenie zgodne z powszechnym rozumieniem tych pojęć w branży telekomunikacyjnej, przy uwzględnieniu definicji zawartych w publikowanych normach ETSI i GSM Association. 2 - Na czym polega Usługa BlackBerry B BES Premium? 1. Usługa BlackBerry BES Premium, to rozwiązanie umożliwiające umobilnienie danych Klienta pomiędzy Serwerem Pocztowym Klienta a Terminalami BB, w oparciu o przesył tych danych w technologii GPRS/EDGE/HSDPA realizowany w Sieci telekomunikacyjnej Operatora. Zakres funkcjonalny Usługi BlackBerry BES Premium został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu Funkcjonalność Usługi BlackBerry BES Premium. Specyfikacja techniczna Usługi BlackBerry BES Premium. 2. Świadczenie przez Operatora Usługi BlackBerry BES Premium oznacza: 2.1. udostępnianie przez Operatora jego Sieci telekomunikacyjnej w celu umożliwienia Klientowi przesyłu danych w technologiach GPRS/EDGE/HSDPA pomiędzy Serwerem Pocztowym Klienta a Terminalami BB, 2.2. udostępnienie Klientowi przez Operatora pakietu 500 MB do wykorzystania na terenie objętym zasięgiem sieci Orange, świadczonym przez Operatora na połączenia transmisji danych GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA, przy ustawieniach APN: internet RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 1 z 6

2 lub wap. Taktowanie w ramach pakietu 500 MB odbywa się za pomocą paczek danych o wielkości 10 kb. Przesyłanie danych wychodzących i przychodzących jest liczone łącznie. Po zakończeniu sesji pakietowego przesyłania danych ilość przesyłanych danych jest zaokrąglana w górę do pełnej paczki. Po wykorzystaniu pakietu 500 MB naliczana jest opłata w wysokości zgodnej z obowiązującym Klienta cennikiem usług, 2.3. jej świadczenie przez Operatora na rzecz Klienta zarówno w odniesieniu do pojedynczego aktywowanego Numeru Abonenckiego, jak i wszystkich takich Numerów Abonenckich, na których Usługa BlackBerry BES Premium została aktywowana, w trybie, o którym mowa w 5 Regulaminu. 3 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: a) zasady uruchomienia przez Operatora na rzecz Klienta Usługi BlackBerry BES Premium, b) zakres wzajemnego współdziałania Operatora i Klienta w procesie technicznego wdrożenia Systemu BES w Infrastrukturze informatycznej Klienta (na Serwerze Pocztowym Klienta), c) warunki świadczenia przez Operatora na rzecz Klienta Usługi BlackBerry BES Premium. 4 - Kto może korzystać z Usługi BlackBerry BES Premium? 1. Usługa BlackBerry BES Premium skierowana jest do Klientów, którzy: 1.1. korzystają, zgodnie z obowiązującym Klienta Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych, z aktywnego Numeru Abonenckiego w jednym z Biznesowych planów taryfowych z wyłączeniem: Meritum Hurtowy 500, Meritum Hurtowy 1000, Meritum Hurtowy 2000, Meritum Hurtowy 3000, Meritum Hurtowy 5000, Nowa Idea dla Firm Partner oraz Business Everywhere TP, oraz, 1.2. posiadają Terminal BlackBerry, oraz 1.3. posiadają poprawnie zainstalowane i skonfigurowane Oprogramowanie BES, oraz 1.4. zaakceptują Regulamin, oraz 1.5. aktywują Usługę BlackBerry BES Premium w sieci Orange, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 5 - Jakie są warunki niezbędne po stronie Klienta poprzedzające aktywacje Usługi BlackBerry B BES Premium? 1. W celu skorzystania z Usługi BlackBerry BES Premium, Klient zobowiązany jest do uprzedniego: 1.1. dokonania wdrożenia Systemu BES we własnej infrastrukturze informatycznej, 1.2. w przypadku nie posiadania Numeru Abonenckiego - zawarcia UoŚUT w celu aktywowania Numeru/ów Abonenckiego/ich z wybranym Biznesowym planem taryfowym na warunkach dowolnie obowiązującej promocji lub oferty, 1.3. nabycia Terminala BB, który będzie wykorzystywany wraz z Numerem Abonenckim do korzystania z Usługi BlackBerry BES Premium. 2. Przez wdrożenie Systemu BES w infrastrukturze informatycznej Klienta, rozumie się przystosowanie Serwera Pocztowego wykorzystywanego przez Klienta w sposób umożliwiający jego wykorzystywanie do świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium, poprzez: 2.1. instalację Oprogramowania BES, a następnie jego integrację z Serwerem Pocztowym Klienta, 2.2. nabycie i aktywowanie Kodu BES oraz Kodu CAL, 2.3. odpowiednią konfigurację Terminali BB, które Klient zamierza wykorzystywać do realizacji Usługi BlackBerry BES Premium. 3. Przez infrastrukturę informatyczną (Serwer Pocztowy Klienta), przyjmuje się także takie przypadki, w których część lub całość infrastruktury wykorzystywanej przez Klienta nie jest jego własnością a stanowi własność podmiotu trzeciego (w tym np. integratora informatycznego), który dostarcza usługi utrzymania infrastruktury informatycznej. 6 - Jak aktywować Usługę BlackBerry BES Premium? 1. Aby aktywować Usługę BlackBerry BES Premium Klient zobowiązany jest złożyć u Przedstawiciela Handlowego podpisane Zamówienie na Usługę oraz wskazać w nim Numery Abonenckie, dla których Usługa ma zostać włączona. Przedstawiciel Handlowy każdorazowo dokonuje weryfikacji złożonego Zamówienia na Usługę oraz potwierdza jego przyjęcie poprzez opatrzenie go własnoręcznym podpisem. 2. Aktywacja Usługi BlackBerry BES Premium następuje w terminie 7 dni roboczych od daty: a) przyjęcia przez Przedstawiciela Handlowego poprawnego Zamówienia na Usługę BlackBerry BES Premium, w przypadku gdy Klient posiada już aktywny Numer Abonencki, o którym mowa w 4 pkt 1 ust b) włączenia Numeru Abonenckiego do sieci Orange, w przypadku gdy Przedstawiciel Handlowy przyjął od Klienta Zamówienie na Usługę BlackBerry BES Premium przy zawieraniu UoŚUT dla danego Numeru Abonenckiego. 3. Operator odmówi aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium na danym Numerze Abonenckim w przypadku niespełnienia przez Klienta w odniesieniu do takiego numeru, warunków określonych w 4 ust. 1 lub 5 ust. 1 Regulaminu. Operator poinformuje Klienta o przyczynach odmowy aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium na danym numerze w formie telefonicznej lub wiadomością Operator może odmówić aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium, dezaktywować lub zawiesić świadczenie Usługi BlackBerry BES Premium, w trybie natychmiastowym, w przypadku: 4.1. braku opłacenia przez Klienta abonamentu miesięcznego za Usługę BlackBerry BES Premium w odniesieniu do któregokolwiek Numeru Abonenckiego, na jakim Usługa BlackBerry BES Premium została aktywowana, 4.2. nastąpienia zmian w zakresie umów łączących Operatora z osobami trzecimi, które utrudniają, lub czynią niemożliwym, świadczenie przez Operatora Usługi BlackBerry BES Premium, lub 4.3. zaistnienia siły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od Operatora, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają świadczenie Usługi BlackBerry BES Premium. 6. Dezaktywacja Usługi BlackBerry BES Premium jest możliwa na podstawie pisemnego zlecenia bądź poprzez kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta Biznesowego pod numerem *600 ( ) opłata zgodnie z obowiązującym Klienta cennikiem usług. Dezaktywacja Usługi BlackBerry BES Premium nastąpi na koniec okresu rozliczeniowego, w którym Klient dokonał zlecenia RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 2 z 6

3 dezaktywacji Usługi BlackBerry BES Premium. Dezaktywacja Numeru Abonenckiego lub zawieszenie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla danego Numeru Abonenckiego powoduje odpowiednio automatyczną dezaktywację lub zawieszenie świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium na danym Numerze Abonenckim. 7 - Ile kosztuje korzystanie z Usługi BlackBerry BES Premium? 1. Z tytułu uruchomienia i aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium Operator nie pobiera żadnych opłat. 2. Miesięczna opłata abonamentowa z tytułu świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium wynosi 99,00 PLN netto (121,77 PLN brutto) w odniesieniu do każdego Numeru Abonenckiego w stosunku, do którego Operator dokonał aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium. 3. Opłata abonamentowa naliczana będzie z góry i zostanie wyszczególniona na fakturze za usługi telekomunikacyjne w odniesieniu do Numeru Abonenckiego, na którym Klient aktywował Usługę BlackBerry BES Premium. Powyższa opłata abonamentowa obejmuje: 3.1. nielimitowaną transmisję danych do APN blackberry.net realizowaną na terenie Polski, przy użyciu Terminala BB. Połączenia realizowane z wykorzystaniem operatora roamingowego powodują naliczenie opłat zgodnych ze stawkami roamingowymi danego operatora wynikającymi z cennika usług obowiązującego Klienta możliwość korzystania z pakietu 500 MB, o którym w 2 pkt 2 ust Oprogramowanie BES oraz Oprogramowanie CAL 1. Możliwość skorzystania przez Klienta z Usługi BlackBerry BES Premium jest uwarunkowana wcześniejszym nabyciem i instalacją przez Klienta Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL, którego rodzaj jest zależny od wyboru modelu integracyjnego Systemu Pocztowego Klienta. 2. Prawa autorskie do Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL posiada RIM, z którego Klient oraz Użytkownik końcowych, korzysta na podstawie umowy licencyjnej zawieranej przez Klienta z RIM w procesie instalacji tego Oprogramowania. 3. Operator, na wniosek Klienta, może udostępnić Klientowi kody aktywujące do Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL, za co pobiera stosowną opłatę. Operator na podstawie odrębnej umowy zawartej z RIM, jest wyłącznie dystrybutorem Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL. 9 - Wsparcie techniczne Po dokonaniu przez Operatora aktywacji Usługi BlackBerry BES Premium, Operator deklaruje Klientowi wparcie techniczne, w bieżącym świadczeniu Usługi BlackBerry BES Premium Przetwarzanie danych Klienta 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie, w tym również poza granicę Polski, jego danych transmisyjnych (danych o ruchu), numeru MSISDN (z ang. Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network), oraz numeru IMSI (z ang. International Mobile Subscriber Identity) przypisanego do karty SIM, dla której aktywowano Usługę BlackBerry BES Premium, a także innych informacji i danych technicznych związanych z korzystaniem z Usługi BlackBerry BES Premium, do osób trzecich, a w szczególności w ramach grupy Orange (Orange Personal Communications Services Limited oraz jej spółki zależne i z nią powiązane, które we współpracy z Operatorem, lub na jego zlecenie, świadczą usługi wspierające świadczenie Usługi BlackBerry BES Premium. Przesyłając takie dane Operator dołoży należytych starań celem zabezpieczenia ich poufności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi i ekonomicznymi. 2. Operator zastrzega sobie możliwość przekazywania informacji związanych z wykonywaniem Usługi BlackBerry BES Premium do osób trzecich, które we współpracy z Operatorem, lub na jego zlecenie, świadczą usługi wspierające świadczenie Usługi BlackBerry BES Premium, a także możliwość przekazywania przez Operatora informacji związanych ze świadczeniem Usługi BlackBerry BES Premium w ramach grupy Orange (Orange Personal Communications Services Limited oraz jej spółki zależne i z nią powiązane) Odpowiedzialność ość Operatora 1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi BlackBerry BES Premium, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, winy Klienta lub niezachowania przez niego postanowień Regulaminu. 2. Odpowiedzialność Operatora w przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest ograniczona do wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej, o której mowa w 7 ust. 2 powyżej, za każdy pełny dzień przerwy w korzystaniu z Usługi BlackBerry BES Premium. W przypadku utraty danych z winy Operatora odpowiedzialność ograniczona jest do miesięcznej opłaty abonamentowej, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli szkodę wyrządzono z winy umyślnej. 3. Operator nie gwarantuje poprawności działania Usługi BlackBerry BES Premium, jeżeli Abonent korzysta z Terminala BB, którego nie zakupił od Operatora, w szczególności typu Terminala BB będącego poza ofertą handlową Operatora Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium: 1.1. w każdym czasie bez podawania przyczyn, co nie będzie naruszało praw nabytych przez Klienta przed wprowadzeniem zmian lub odwołaniem Regulaminu w trakcie jej świadczenia Klientowi. W takim przypadku, Operator doręczy Klientowi na piśmie treść proponowanej zmiany warunków świadczenia Usługi BlackBerry BES Premium z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem zmian w życie. Jednocześnie Klient, w przypadku braku akceptacji tych zmian, zostanie poinformowany, na zasadach określonych w ustawie Prawo telekomunikacyjne, o prawie Operatora do dezaktywacji Usługi BlackBerry BES Premium. 2. W przypadku zawarcia UoŚUT na czas określony lub aneksu do UoŚUT, z których zawarciem wiązało się przyznanie Klientowi przez Operatora: RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 3 z 6

4 2.1. ulgi w związku z korzystaniem z Usługi, lub 2.2. ulgi związanej z ze sprzedażą kodów aktywacyjnych Oprogramowania CAL/BES, lub 2.3. w związku z zakupem Terminala BlackBerry, Operator jest uprawniony żądać kary umownej z tytułu rozwiązania takiej umowy przez Klienta lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Klienta przed upływem okresu promocyjnego, na który UoŚUT została zawarta, w wysokości przyznanej Klientowi ulgi, która zostanie każdorazowo określona w UoŚUT. 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia obowiązującego Klienta Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennika. 4. Usługę BlackBerry BES Premium można łączyć z: 4.1. promocjami lub ofertami, dla których wymagane jest zawarcie UoŚUT, lub 4.2. usługami promocyjnymi, przy czym warunki danej promocji, oferty lub usługi promocyjnej mogą stanowić inaczej. 5. Prędkość transmisji danych zależna jest od technologii przesyłania danych [3G (UMTS) albo HSDPA, albo EDGE, albo GPRS], z której Klient korzysta podczas włączonej Usługi. Warunkiem skorzystania z danej technologii jest przebywanie w danym momencie w zasięgu danej technologii oraz korzystanie z urządzenia obsługującego daną technologię. Prędkości przesyłania danych w poszczególnych technologiach nie są stałe i mogą ulegać zmianie w zależności od obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych prędkości obsługiwanych przez terminale lub warunków atmosferycznych. RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 4 z 6

5 Załącznik nr 1 - FUNKCJONALNOŚĆ USŁUGI BLACKBERRY BES PREMIUM.. SPECYFIKACJA TECHNICZNA USŁUGI BLACKBERRY BES PREMIUM. 1. Opis Rozwiązania 1.1. Usługa BlackBerry BES Premium jest: a) bezprzewodowym rozwiązaniem pozwalającym Klientowi na dostęp za pośrednictwem Terminali BB do zasobów poczty elektronicznej Klienta w Technologii PUSH, b) jednym z modeli Usługi BlackBerry opartym na świadczeniu dostępu do zasobów poczty elektronicznej Klienta w oparciu o zaimplementowany w infrastrukturze informatycznej Klienta System BES. 2. Funkcjonalność Usługi BlackBerry BES Premium 2.1. Dzięki aktywacji Usługi BlackBery BES Premium Użytkownicy końcowi mają możliwość wysyłania i odbierania i pomiędzy systemem informatycznym Klienta (Serwerem Pocztowym Klienta) a Terminalami BB z aktywnym Numerem Abonenckim w Sieci telekomunikacyjnej Operatora, a także korzystać z pakietu 500 MB do wykorzystania na terenie objętym zasięgiem sieci Orange, świadczonym przez Operatora na połączenia transmisji danych GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA, przy ustawieniach APN: internet lub wap W zależności od zakresu funkcjonalności danego Terminala BB, jaki wykorzystuje Użytkownik końcowy oraz jego odpowiedniego skonfigurowania, Usługa BlackBerry BES Premium dodatkowo pozwala na dokonywanie z pozycji Terminala BB: a) synchronizacji kalendarza i kontaktów, b) synchronizacji zadań i notatek, c) dokonywanie odczytu załączników w postaci plików tekstowych, graficznych oraz w popularnych formatach biurowych Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobate. 3. Przykładowy schemat połączenia (z wykorzystaniem Serwera Pocztowego MS Exchange) RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 5 z 6

6 4. Role dostawców Usługi BlackBerry BES Premium Twórcą oraz podmiotem posiadającym prawa do rozwiązania BlackBerry BES Premium jest RIM, która na podstawie: a) odrębnych umów zawieranych z operatorami lokalnymi określa zasady świadczenia rozwiązania BlackBerry BES Premium do Użytkowników końcowych, b) umów zawartych z Użytkownikami końcowymi w procesie zakupu Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL udziela prawa do korzystania z rozwiązania BlackBerry BES Premium Operator oświadcza, że: a) zawarł z RIM stosowne umowy w zakresie dystrybucji rozwiązania BlackBerry BES Premium, b) że świadczenie usług telekomunikacyjnych realizowane w ramach Usługi BlackBerry BES Premium: obejmuje wyłącznie transmisje danych GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA w celu umobilnienia danych pochodzących z Serwera Pocztowego Klienta. RP1118/A_030211_Z1_1 Strona 6 z 6