Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania"

Transkrypt

1 Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 Definicje i pojęcia 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje: 1.1. APN (ang. Access Point Name) - nazwa punktu dostępu do sieci GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA; 1.2. BES - (ang. BlackBerry Enterprise Server); 1.3 Biznesowy plan taryfowy - plan taryfowy w Mobilnej Sieci Orange, oferowany przedsiębiorcom (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz ze zm.) lub innym podmiotom zarejestrowanym w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON); 1.4. EDGE (ang. Enhanced Data for Global Evolution) - rozwinięcie technologii GPRS, umożliwiające trzykrotne przyspieszenie transmisji; 1.5. GPRS (ang. General Packet Radio Service) - standard łączności bezprzewodowej umożliwiającej transmisję danych w trybie komutacji pakietów; 1.6. HSDPA (ang. High Speed Downlink Packet Access) - rozwinięcie standardu UMTS, umożliwiające znaczne zwiększenie przepustowości łącza odbiorczego; 1.7. Klient - abonent, który zawarł z Operatorem UoŚUT, 1.8. Kod BES - kod zapewniający prawo do korzystania z Oprogramowania BES, zgodnie z zakresem zawartym w danym kodzie; 1.9. Kod CAL - (ang. Client Access License) - kod zapewniający prawo do przyłączenia Użytkowników końcowych Systemu BES, Numer Abonencki - przyznany przez Operatora numer w Sieci telekomunikacyjnej Operatora w wyniku zawarcia przez Klienta UoŚUT z Operatorem, Operator lub Orange Polska S.A. spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ; REGON , NIP ; Oprogramowanie BES - oprogramowanie instalowane w infrastrukturze informatycznej Klienta. Szczegółowe wymagania odnośnie odpowiedniej infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz, odpowiednich wersji oprogramowania niezbędnych do korzystania z Usługi BlackBerry BES dostępne są na stronie Regulamin - niniejszy regulamin; RIM - Research In Motion Limited; Serwer Pocztowy Klienta K - komputer wraz z właściwym oprogramowaniem w infrastrukturze informatycznej Klienta, odpowiadający za wysyłanie i odbieranie elektronicznej poczty korporacyjnej, Sieć telekomunikacyjna Operatora (Mobilna ( Sieć Orange) - ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna, wykorzystująca między innymi takie standardy, jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Operatora; System BES - zbiór wszystkich komponentów niezbędnych do świadczenia Usługi BlackBerry BES. Skład się na niego: Oprogramowanie BES, Oprogramowanie CAL oraz zintegrowany z nim Serwer Pocztowy Klienta, Terminal BlackBerry (dalej także jako Terminal BB ) - dedykowane urządzenie umożliwiające korzystanie z Usługi BlackBerry BES wraz z wymaganym oprogramowaniem BlackBerry spełniającym normy techniczne i wymagania sieci telekomunikacyjnej Operatora dla takich urządzeń. Aktualna lista Terminali BlackBerry dostępna jest na stronie Operator informuje, że Terminale BB dostępne w ofercie Operatora, mogą dokonywać automatycznej instalacji ikon oprogramowania oferowanego przez Operatora na ekran Terminala BB. W przypadku instalacji przez Abonenta takiego oprogramowania, Operator zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za transmisję danych związaną z instalacją oprogramowania oraz z jego działaniem, zgodnie z obowiązującym Abonenta cennikiem usług; UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System) lub 3G - standard łączności bezprzewodowej trzeciej generacji, wykorzystujący system rozproszonego widma sygnału WCDMA w kanale radiowym; UoŚUT - umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Usługa BlackBerry BES - usługa, opisana w 2 Regulaminu, której zakres funkcjonalności został wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, Użytkownik końcowy - osoba fizyczna (np. pracownik, kontrahent, partner handlowy) korzystająca z korporacyjnej poczty elektronicznej Klienta, do której zdalny dostęp jest zapewniony przy wykorzystaniu Usługi BlackBerry BES za pośrednictwem Terminala BB pracującego w technologii GPRS/EDGE/UMTS i wyposażonego w kartę SIM z Numerem Abonenckim z aktywną usługą pakietowa transmisja danych. RP697/G_ _1 Strona 1 z 6

2 2. Pozostałe terminy i wyrażenia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im przez przepisy prawa lub obowiązujący Klienta regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych a jeżeli nie zostały w nich zdefiniowanie, będą posiadały znaczenie zgodne z powszechnym rozumieniem tych pojęć w branży telekomunikacyjnej, przy uwzględnieniu definicji zawartych w publikowanych normach ETSI i GSM Association. 2 - Na czym polega Usługa BlackBerry BES? 1. Usługa BlackBerry BES, to rozwiązanie umożliwiające umobilnienie danych Klienta pomiędzy Serwerem Pocztowym Klienta a Terminalami BB, w oparciu o przesył tych danych w technologii GPRS/EDGE/HSDPA realizowany w Sieci telekomunikacyjnej Operatora. Zakres funkcjonalny Usługi BlackBerry BES został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu Funkcjonalność Usługi BlackBerry BES. Specyfikacja techniczna Usługi BlackBerry BES. 2. Świadczenie przez Operatora Usługi BlackBerry BES oznacza: 2.1. udostępnianie przez Operatora jego Sieci telekomunikacyjnej w celu umożliwienia Klientowi przesyłu danych w technologiach GPRS/EDGE/HSDPA pomiędzy Serwerem Pocztowym Klienta a Terminalami BB, 2.2 jej świadczenie przez Operatora na rzecz Klienta zarówno w odniesieniu do pojedynczego aktywowanego Numeru Abonenckiego, jak i wszystkich takich Numerów Abonenckich, na których Usługa BlackBerry BES została aktywowana, w trybie, o którym mowa w 5 Regulaminu 2.3. udostępnienie w każdym okresie rozliczeniowym przez Operatora Klientowi, który dokonał aktywacji usługi BlackBerry BES w dniu 15 czerwca 2012 roku lub w terminie późniejszym, pakietu 1 GB do wykorzystania na terenie Polski na połączenia transmisji danych GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA, przy ustawieniach APN: INTERNET lub WAP. Taktowanie w ramach pakietu 1 GB odbywa się za pomocą paczek danych o wielkości 10 kb. Przesyłanie danych wychodzących i przychodzących jest liczone łącznie. Po zakończeniu sesji pakietowego przesyłania danych ilość przesyłanych danych jest zaokrąglana w górę do pełnej paczki. Po wykorzystaniu pakietu 1 GB naliczana jest opłata w wysokości zgodnej z obowiązującym Klienta cennikiem usług. Niewykorzystany w danym okresie rozliczeniowym pakiet 1 GB nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy. 3 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: a) zasady uruchomienia przez Operatora na rzecz Klienta Usługi BlackBerry BES, b) zakres wzajemnego współdziałania Operatora i Klienta w procesie technicznego wdrożenia Systemu BES w Infrastrukturze informatycznej Klienta (na Serwerze Pocztowym Klienta), c) warunki świadczenia przez Operatora na rzecz Klienta Usługi BlackBerry BES. 4 - Kto może korzystać z Usługi BlackBerry BES? 1. Usługa BlackBerry BES skierowana jest do Klientów, którzy: 1.1. korzystają, zgodnie z obowiązującym Klienta Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych, z aktywnego Numeru Abonenckiego w jednym z Biznesowych planów taryfowych z wyłączeniem: Meritum Hurtowy 500, Meritum Hurtowy 1000, Meritum Hurtowy 2000, Meritum Hurtowy 3000, Meritum Hurtowy 5000, Nowa Idea dla Firm Partner oraz Business Everywhere TP, oraz, 1.2. posiadają Terminal BlackBerry, oraz 1.3. posiadają poprawnie zainstalowane i skonfigurowane Oprogramowanie BES, oraz 1.4. zaakceptują Regulamin, oraz 1.5. aktywują Usługę BlackBerry BES w Mobilnej Sieci Orange, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 5 - Jakie są warunki niezbędne po stronie Klienta poprzedzające aktywacje Usługi BB BES? 1. W celu skorzystania z Usługi BlackBerry BES, Klient zobowiązany jest do uprzedniego: 1.1. dokonania wdrożenia Systemu BES we własnej infrastrukturze informatycznej, 1.2. w przypadku nie posiadania Numeru Abonenckiego - zawarcia UoŚUT w celu aktywowania Numeru/ów Abonenckiego/ich z wybranym Biznesowym planem taryfowym na warunkach dowolnie obowiązującej promocji lub oferty, 1.3. nabycia Terminala BB, który będzie wykorzystywany wraz z Numerem Abonenckim do korzystania z Usługi BlackBerry BES. 2. Przez wdrożenie Systemu BES w infrastrukturze informatycznej Klienta, rozumie się przystosowanie Serwera Pocztowego wykorzystywanego przez Klienta w sposób umożliwiający jego wykorzystywanie do świadczenia Usługi BlackBerry BES, poprzez: 2.1. instalację Oprogramowania BES, a następnie jego integrację z Serwerem Pocztowym Klienta, 2.2. nabycie i aktywowanie Kodu BES oraz Kodu CAL, 2.3. odpowiednią konfigurację Terminali BB, które Klient zamierza wykorzystywać do realizacji Usługi BlackBerry BES. 3. Przez infrastrukturę informatyczną (Serwer Pocztowy Klienta), przyjmuje się także takie przypadki, w których część lub całość infrastruktury wykorzystywanej przez Klienta nie jest jego własnością a stanowi własność podmiotu trzeciego (w tym np. integratora informatycznego), który dostarcza usługi utrzymania infrastruktury informatycznej. RP697/G_ _1 Strona 2 z 6

3 6 - Jak aktywować Usługę BB BES? 1. Aby aktywować Usługę Klient zobowiązany jest złożyć u Przedstawiciela Handlowego podpisane Zamówienie na Usługę oraz wskazać w nim Numery Abonenckie, dla których Usługa ma zostać włączona. Przedstawiciel Handlowy każdorazowo dokonuje weryfikacji złożonego Zamówienia na Usługę oraz potwierdza jego przyjęcie poprzez opatrzenie go własnoręcznym podpisem. 2. Aktywacja Usługi następuje w terminie 7 dni roboczych od daty: a) przyjęcia przez Przedstawiciela Handlowego poprawnego Zamówienia na Usługę, w przypadku gdy Klient posiada już aktywny Numer Abonencki, o którym mowa w 4 pkt 1 ust b) włączenia Numeru Abonenckiego do Mobilnej Sieci Orange, w przypadku gdy Przedstawiciel Handlowy przyjął od Klienta Zamówienie na Usługę przy zawieraniu UoŚUT dla danego Numeru Abonenckiego. 3. Operator odmówi aktywacji Usługi BlackBerry BES na danym Numerze Abonenckim w przypadku niespełnienia przez Klienta w odniesieniu do takiego numeru, warunków określonych w 4 ust. 1 lub 5 ust. 1 Regulaminu. Operator poinformuje Klienta o przyczynach odmowy aktywacji Usługi BlackBerry BES na danym numerze w formie telefonicznej lub wiadomością Operator może odmówić aktywacji Usługi, dezaktywować lub zawiesić świadczenie Usługi BlackBerry BES, w trybie natychmiastowym, w przypadku: 4.1. braku opłacenia przez Klienta abonamentu miesięcznego za Usługę BlackBerry BES w odniesieniu do któregokolwiek Numeru Abonenckiego, na jakim Usługa BlackBerry BES została aktywowana, 4.2. nastąpienia zmian w zakresie umów łączących Operatora z osobami trzecimi, które utrudniają, lub czynią niemożliwym, świadczenie przez Operatora Usługi BlackBerry BES, lub 4.3. zaistnienia siły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od Operatora, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają świadczenie Usługi BlackBerry BES. 6. Dezaktywacja Usługi jest możliwa na podstawie pisemnego zlecenia bądź poprzez kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta Biznesowego pod numerem *600 ( ). Dezaktywacja Usługi nastąpi na koniec okresu rozliczeniowego, w którym Klient dokonał zlecenia dezaktywacji Usługi. Dezaktywacja Numeru Abonenckiego lub zawieszenie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla danego Numeru Abonenckiego powoduje odpowiednio automatyczną dezaktywację lub zawieszenie świadczenia Usługi na danym Numerze Abonenckim. 7 - Ile kosztuje korzystanie z Usługi BlackBerry BES? 1. Z tytułu uruchomienia i aktywacji Usługi BlackBerry BES Operatora nie pobiera żadnych opłat. 2. Miesięczna opłata abonamentowa z tytułu świadczenia Usługi BlackBerry BES wynosi 80,00 PLN netto (98,40 PLN brutto) w odniesieniu do każdego Numeru Abonenckiego w stosunku, do którego Operator dokonał aktywacji Usługi BlackBerry BES. 3. Opłata abonamentowa naliczana będzie z góry i zostanie wyszczególniona na fakturze za usługi telekomunikacyjne w odniesieniu do Numeru Abonenckiego, na którym Klient aktywował Usługę BlackBerry BES Premium. Powyższa opłata abonamentowa obejmuje: 3.1. nielimitowaną transmisję danych do APN blackberry.net realizowaną na terenie Polski, przy użyciu Terminala BB. Połączenia realizowane z wykorzystaniem operatora roamingowego powodują naliczenie opłat zgodnych ze stawkami roamingowymi danego operatora wynikającymi z cennika usług obowiązującego Klienta możliwość korzystania z pakietu 1 GB, o którym w 2 pkt 2 ust W przypadku aktywacji Usługi BlackBerry BES w niepełnym okresie rozliczeniowym, za ten okres Abonent obciążony zostanie częścią miesięcznej opłaty abonamentowej oraz otrzyma część jednostek danych wynikających z pakietu 1 GB, proporcjonalną do czasu, w którym Usługa była aktywna. 8 - Oprogramowanie BES oraz Oprogramowanie CAL 1. Możliwość skorzystania przez Klienta z Usługi BlackBerry BES jest uwarunkowana wcześniejszym nabyciem i instalacją przez Klienta Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL, którego rodzaj jest zależny od wyboru modelu integracyjnego Systemu Pocztowego Klienta. 2. Prawa autorskie do Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL posiada RIM, z którego Klient oraz Użytkownik końcowych, korzysta na podstawie umowy licencyjnej zawieranej przez Klienta z RIM w procesie instalacji tego Oprogramowania. 3. Operator, na wniosek Klienta, może udostępnić Klientowi kody aktywujące do Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL, za co pobiera stosowną opłatę. Operator na podstawie odrębnej umowy zawartej z RIM, jest wyłącznie dystrybutorem Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL. 9 - Wsparcie techniczne Po dokonaniu przez Operatora aktywacji Usługi BlackBerry BES, Operator deklaruje Klientowi wparcie techniczne, w bieżącym świadczeniu Usługi BlackBerry BES. RP697/G_ _1 Strona 3 z 6

4 10 - Przetwarzanie danych Klienta 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie, w tym również poza granicę Polski, jego danych transmisyjnych (danych o ruchu), numeru MSISDN (z ang. Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network), oraz numeru IMSI (z ang. International Mobile Subscriber Identity) przypisanego do karty SIM, dla której aktywowano usługę, a także innych informacji i danych technicznych związanych z korzystaniem z Usługi BlackBerry BES, do osób trzecich, a w szczególności w ramach grupy Orange (Orange Personal Communications Services Limited oraz jej spółki zależne i z nią powiązane, które we współpracy z Operatorem, lub na jego zlecenie, świadczą usługi wspierające świadczenie Usługi. Przesyłając takie dane Operator dołoży należytych starań celem zabezpieczenia ich poufności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi i ekonomicznymi. 2. Operator zastrzega sobie możliwość przekazywania informacji związanych z wykonywaniem Usługi BlackBerry BES do osób trzecich, które we współpracy z Operatorem, lub na jego zlecenie, świadczą usługi wspierające świadczenie Usługi, a także możliwość przekazywania przez Operatora informacji związanych ze świadczeniem Usługi w ramach grupy Orange (Orange Personal Communications Services Limited oraz jej spółki zależne i z nią powiązane) Odpowiedzialność Operatora 1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi BlackBerry BES, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, winy Klienta lub niezachowania przez niego postanowień Regulaminu. 2. Odpowiedzialność Operatora w przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest ograniczona do wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej, o której mowa w 7 ust. 2 powyżej, za każdy pełny dzień przerwy w korzystaniu z Usługi BlackBerry BES. W przypadku utraty danych z winy Operatora odpowiedzialność ograniczona jest do miesięcznej opłaty abonamentowej, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli szkodę wyrządzono z winy umyślnej. 3. Operator nie gwarantuje poprawności działania Usługi BlackBerry BES, jeżeli Abonent korzysta z Terminala BB, którego nie zakupił od Operatora, w szczególności typu Terminala BB będącego poza ofertą handlową Operatora Postanowienia końcowe 1. Abonent ma możliwość sprawdzenia stanu niewykorzystanych w danym okresie rozliczeniowym jednostek danych przysługujących w ramach pakietu, o którym mowa w 2 ust. 2 pkt. 2.3., poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS, zgodnie z poniższą tabelą: Treść SMS Numer ILE BBBES Abonent zostanie niezwłocznie poinformowany wiadomością SMS o fakcie wykorzystania 80% oraz 100% pakietu, o którym mowa w 2 ust. 2 pkt Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia świadczenia Usługi BlackBerry BES: 3.1. w każdym czasie bez podawania przyczyn, 3.2. w trakcie jej świadczenia Klientowi. W takim przypadku, Operator doręczy Klientowi na piśmie treść proponowanej zmiany warunków świadczenia Usługi BlackBerry BES z wyprzedzeniem, co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem zmian w życie. Jednocześnie Klient, w przypadku braku akceptacji tych zmian, zostanie poinformowany, na zasadach określonych w ustawie Prawo telekomunikacyjne, o prawie Operatora do dezaktywacji Usługi BlackBerry BES. 4. W przypadku zawarcia UoŚUT na czas określony lub aneksu do UoŚUT, z których zawarciem wiązało się przyznanie Klientowi przez Operatora: 4.1. ulgi w związku z korzystaniem z Usługi, lub 4.2. ulgi związanej z ze sprzedażą kodów aktywacyjnych Oprogramowania CAL/BES, lub 4.3. w związku z zakupem Terminala BlackBerry, Operator jest uprawniony żądać kary umownej z tytułu rozwiązania takiej umowy przez Klienta lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Klienta przed upływem okresu promocyjnego, na który UoŚUT została zawarta, w wysokości przyznanej Klientowi ulgi, która zostanie każdorazowo określona w UoŚUT. 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia obowiązującego Klienta Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennika. 6. Usługę można łączyć z: 6.1. promocjami lub ofertami, dla których wymagane jest zawarcie UoŚUT, lub 6.2. usługami promocyjnymi, przy czym warunki danej promocji, oferty lub usługi promocyjnej mogą stanowić inaczej. RP697/G_ _1 Strona 4 z 6

5 7. Prędkość transmisji danych zależna jest od technologii przesyłania danych [3G (UMTS) albo HSDPA albo EDGE albo GPRS], z której Klient korzysta podczas włączonej Usługi. Warunkiem skorzystania z danej technologii jest przebywanie w danym momencie w zasięgu danej technologii oraz korzystanie z urządzenia obsługującego daną technologię. Prędkości przesyłania danych w poszczególnych technologiach nie są stałe i mogą ulegać zmianie w zależności od obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych prędkości obsługiwanych przez terminale lub warunków atmosferycznych. Załącznik nr 1 - FUNKCJONALNOŚĆ USŁUGI BLACKBERRY BES. SPECYFIKACJA TECHNICZNA USŁUGI BLACKBERRY BES RP697/G_ _1 Strona 5 z 6

6 1. Opis Rozwiązania 1.1. Usługa BlackBerry BES jest: a) bezprzewodowym rozwiązaniem pozwalającym Klientowi na dostęp za pośrednictwem Terminali BB do zasobów poczty elektronicznej Klienta w Technologii PUSH, b) jednym z modeli Usługi BlackBerry opartym na świadczeniu dostępu do zasobów poczty elektronicznej Klienta w oparciu o zaimplementowany w infrastrukturze informatycznej Klienta System BES. 2. Funkcjonalność Usługi BlackBerry BES 2.1. Dzięki aktywacji Usługi BlackBery BES Użytkownicy końcowi mają możliwość wysyłania i odbierania i pomiędzy systemem informatycznym Klienta (Serwerem Pocztowym Klienta) a Terminalami BB z aktywnym Numerem Abonenckim w Sieci telekomunikacyjnej Operatora W zależności od zakresu funkcjonalności danego Terminala BB, jaki wykorzystuje Użytkownik końcowy oraz jego odpowiedniego skonfigurowania, Usługa BlackBerry BES dodatkowo pozwala na dokonywanie z pozycji Terminala BB: a) synchronizacji kalendarza i kontaktów, b) synchronizacji zadań i notatek, c) dokonywanie odczytu załączników w postaci plików tekstowych, graficznych oraz w popularnych formatach biurowych Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobate. 3. Przykładowy schemat połączenia (z wykorzystaniem Serwera Pocztowego MS Exchange) 4. Role dostawców Usługi BlackBerry BES 4.1. Twórcą oraz podmiotem posiadającym prawa do rozwiązania BlackBerry BES jest RIM, która na podstawie: a) odrębnych umów zawieranych z operatorami lokalnymi określa zasady świadczenia rozwiązania BlackBerry BES do Użytkowników końcowych, b) umów zawartych z Użytkownikami końcowymi w procesie zakupu Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL udziela prawa do korzystania z rozwiązania BlackBerry BES Operator oświadcza, że: a) zawarł z RIM stosowne umowy w zakresie dystrybucji rozwiązania BlackBerry BES, b) że świadczenie usług telekomunikacyjnych realizowane w ramach Usługi BlackBerry BES: obejmuje wyłącznie transmisje danych GPRS/EDGE/HSDPA w celu umobilnienia danych pochodzących z Serwera Pocztowego Klienta. RP697/G_ _1 Strona 6 z 6

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI "GDZIE JEST AUTO BEZPIECZNY SAMOCHÓD"

REGULAMIN USŁUGI GDZIE JEST AUTO BEZPIECZNY SAMOCHÓD 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin usługi Gdzie Jest Auto Bezpieczny Samochód, określa zasady świadczenia usługi Gdzie Jest Auto Bezpieczny Samochód dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM wersja z dnia 28.11.2013 Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Oko Na Dom"

Regulamin usługi Oko Na Dom Regulamin usługi "Oko Na Dom" obowiązuje od 9 września 2013 do 3 listopada 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Oko Na Dom" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Oko Na Dom",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA KOMFORT 4.0 DLA FIRM II obowiązuje od 7 maja 2015 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Gdzie Jest Dziecko" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie

Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie Regulamin usługi "Gdzie Jest Dziecko" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA Operator Epoka sp zoo Usługi : 1) Telefonia, Internet, telewizja kablowa TIT 2) Usługi radio-dostępowe telefonia i Internet 3)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli:

W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej, limit transmisji danych w ramach Abonamentu będzie wysokości określonej w poniższej tabeli: Oferta Promocyjna tylko SIM dla Abonentów (12) przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lub telesprzedaży obowiązuje od 18.11.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo