Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania"

Transkrypt

1 Regulamin usługi BlackBerry BES obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 Definicje i pojęcia 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje: 1.1. APN (ang. Access Point Name) - nazwa punktu dostępu do sieci GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA; 1.2. BES - (ang. BlackBerry Enterprise Server); 1.3 Biznesowy plan taryfowy - plan taryfowy w Mobilnej Sieci Orange, oferowany przedsiębiorcom (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 173, poz ze zm.) lub innym podmiotom zarejestrowanym w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON); 1.4. EDGE (ang. Enhanced Data for Global Evolution) - rozwinięcie technologii GPRS, umożliwiające trzykrotne przyspieszenie transmisji; 1.5. GPRS (ang. General Packet Radio Service) - standard łączności bezprzewodowej umożliwiającej transmisję danych w trybie komutacji pakietów; 1.6. HSDPA (ang. High Speed Downlink Packet Access) - rozwinięcie standardu UMTS, umożliwiające znaczne zwiększenie przepustowości łącza odbiorczego; 1.7. Klient - abonent, który zawarł z Operatorem UoŚUT, 1.8. Kod BES - kod zapewniający prawo do korzystania z Oprogramowania BES, zgodnie z zakresem zawartym w danym kodzie; 1.9. Kod CAL - (ang. Client Access License) - kod zapewniający prawo do przyłączenia Użytkowników końcowych Systemu BES, Numer Abonencki - przyznany przez Operatora numer w Sieci telekomunikacyjnej Operatora w wyniku zawarcia przez Klienta UoŚUT z Operatorem, Operator lub Orange Polska S.A. spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ; REGON , NIP ; Oprogramowanie BES - oprogramowanie instalowane w infrastrukturze informatycznej Klienta. Szczegółowe wymagania odnośnie odpowiedniej infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz, odpowiednich wersji oprogramowania niezbędnych do korzystania z Usługi BlackBerry BES dostępne są na stronie Regulamin - niniejszy regulamin; RIM - Research In Motion Limited; Serwer Pocztowy Klienta K - komputer wraz z właściwym oprogramowaniem w infrastrukturze informatycznej Klienta, odpowiadający za wysyłanie i odbieranie elektronicznej poczty korporacyjnej, Sieć telekomunikacyjna Operatora (Mobilna ( Sieć Orange) - ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna, wykorzystująca między innymi takie standardy, jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Operatora; System BES - zbiór wszystkich komponentów niezbędnych do świadczenia Usługi BlackBerry BES. Skład się na niego: Oprogramowanie BES, Oprogramowanie CAL oraz zintegrowany z nim Serwer Pocztowy Klienta, Terminal BlackBerry (dalej także jako Terminal BB ) - dedykowane urządzenie umożliwiające korzystanie z Usługi BlackBerry BES wraz z wymaganym oprogramowaniem BlackBerry spełniającym normy techniczne i wymagania sieci telekomunikacyjnej Operatora dla takich urządzeń. Aktualna lista Terminali BlackBerry dostępna jest na stronie Operator informuje, że Terminale BB dostępne w ofercie Operatora, mogą dokonywać automatycznej instalacji ikon oprogramowania oferowanego przez Operatora na ekran Terminala BB. W przypadku instalacji przez Abonenta takiego oprogramowania, Operator zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za transmisję danych związaną z instalacją oprogramowania oraz z jego działaniem, zgodnie z obowiązującym Abonenta cennikiem usług; UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System) lub 3G - standard łączności bezprzewodowej trzeciej generacji, wykorzystujący system rozproszonego widma sygnału WCDMA w kanale radiowym; UoŚUT - umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Usługa BlackBerry BES - usługa, opisana w 2 Regulaminu, której zakres funkcjonalności został wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, Użytkownik końcowy - osoba fizyczna (np. pracownik, kontrahent, partner handlowy) korzystająca z korporacyjnej poczty elektronicznej Klienta, do której zdalny dostęp jest zapewniony przy wykorzystaniu Usługi BlackBerry BES za pośrednictwem Terminala BB pracującego w technologii GPRS/EDGE/UMTS i wyposażonego w kartę SIM z Numerem Abonenckim z aktywną usługą pakietowa transmisja danych. RP697/G_ _1 Strona 1 z 6

2 2. Pozostałe terminy i wyrażenia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im przez przepisy prawa lub obowiązujący Klienta regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych a jeżeli nie zostały w nich zdefiniowanie, będą posiadały znaczenie zgodne z powszechnym rozumieniem tych pojęć w branży telekomunikacyjnej, przy uwzględnieniu definicji zawartych w publikowanych normach ETSI i GSM Association. 2 - Na czym polega Usługa BlackBerry BES? 1. Usługa BlackBerry BES, to rozwiązanie umożliwiające umobilnienie danych Klienta pomiędzy Serwerem Pocztowym Klienta a Terminalami BB, w oparciu o przesył tych danych w technologii GPRS/EDGE/HSDPA realizowany w Sieci telekomunikacyjnej Operatora. Zakres funkcjonalny Usługi BlackBerry BES został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu Funkcjonalność Usługi BlackBerry BES. Specyfikacja techniczna Usługi BlackBerry BES. 2. Świadczenie przez Operatora Usługi BlackBerry BES oznacza: 2.1. udostępnianie przez Operatora jego Sieci telekomunikacyjnej w celu umożliwienia Klientowi przesyłu danych w technologiach GPRS/EDGE/HSDPA pomiędzy Serwerem Pocztowym Klienta a Terminalami BB, 2.2 jej świadczenie przez Operatora na rzecz Klienta zarówno w odniesieniu do pojedynczego aktywowanego Numeru Abonenckiego, jak i wszystkich takich Numerów Abonenckich, na których Usługa BlackBerry BES została aktywowana, w trybie, o którym mowa w 5 Regulaminu 2.3. udostępnienie w każdym okresie rozliczeniowym przez Operatora Klientowi, który dokonał aktywacji usługi BlackBerry BES w dniu 15 czerwca 2012 roku lub w terminie późniejszym, pakietu 1 GB do wykorzystania na terenie Polski na połączenia transmisji danych GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA, przy ustawieniach APN: INTERNET lub WAP. Taktowanie w ramach pakietu 1 GB odbywa się za pomocą paczek danych o wielkości 10 kb. Przesyłanie danych wychodzących i przychodzących jest liczone łącznie. Po zakończeniu sesji pakietowego przesyłania danych ilość przesyłanych danych jest zaokrąglana w górę do pełnej paczki. Po wykorzystaniu pakietu 1 GB naliczana jest opłata w wysokości zgodnej z obowiązującym Klienta cennikiem usług. Niewykorzystany w danym okresie rozliczeniowym pakiet 1 GB nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy. 3 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: a) zasady uruchomienia przez Operatora na rzecz Klienta Usługi BlackBerry BES, b) zakres wzajemnego współdziałania Operatora i Klienta w procesie technicznego wdrożenia Systemu BES w Infrastrukturze informatycznej Klienta (na Serwerze Pocztowym Klienta), c) warunki świadczenia przez Operatora na rzecz Klienta Usługi BlackBerry BES. 4 - Kto może korzystać z Usługi BlackBerry BES? 1. Usługa BlackBerry BES skierowana jest do Klientów, którzy: 1.1. korzystają, zgodnie z obowiązującym Klienta Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych, z aktywnego Numeru Abonenckiego w jednym z Biznesowych planów taryfowych z wyłączeniem: Meritum Hurtowy 500, Meritum Hurtowy 1000, Meritum Hurtowy 2000, Meritum Hurtowy 3000, Meritum Hurtowy 5000, Nowa Idea dla Firm Partner oraz Business Everywhere TP, oraz, 1.2. posiadają Terminal BlackBerry, oraz 1.3. posiadają poprawnie zainstalowane i skonfigurowane Oprogramowanie BES, oraz 1.4. zaakceptują Regulamin, oraz 1.5. aktywują Usługę BlackBerry BES w Mobilnej Sieci Orange, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 5 - Jakie są warunki niezbędne po stronie Klienta poprzedzające aktywacje Usługi BB BES? 1. W celu skorzystania z Usługi BlackBerry BES, Klient zobowiązany jest do uprzedniego: 1.1. dokonania wdrożenia Systemu BES we własnej infrastrukturze informatycznej, 1.2. w przypadku nie posiadania Numeru Abonenckiego - zawarcia UoŚUT w celu aktywowania Numeru/ów Abonenckiego/ich z wybranym Biznesowym planem taryfowym na warunkach dowolnie obowiązującej promocji lub oferty, 1.3. nabycia Terminala BB, który będzie wykorzystywany wraz z Numerem Abonenckim do korzystania z Usługi BlackBerry BES. 2. Przez wdrożenie Systemu BES w infrastrukturze informatycznej Klienta, rozumie się przystosowanie Serwera Pocztowego wykorzystywanego przez Klienta w sposób umożliwiający jego wykorzystywanie do świadczenia Usługi BlackBerry BES, poprzez: 2.1. instalację Oprogramowania BES, a następnie jego integrację z Serwerem Pocztowym Klienta, 2.2. nabycie i aktywowanie Kodu BES oraz Kodu CAL, 2.3. odpowiednią konfigurację Terminali BB, które Klient zamierza wykorzystywać do realizacji Usługi BlackBerry BES. 3. Przez infrastrukturę informatyczną (Serwer Pocztowy Klienta), przyjmuje się także takie przypadki, w których część lub całość infrastruktury wykorzystywanej przez Klienta nie jest jego własnością a stanowi własność podmiotu trzeciego (w tym np. integratora informatycznego), który dostarcza usługi utrzymania infrastruktury informatycznej. RP697/G_ _1 Strona 2 z 6

3 6 - Jak aktywować Usługę BB BES? 1. Aby aktywować Usługę Klient zobowiązany jest złożyć u Przedstawiciela Handlowego podpisane Zamówienie na Usługę oraz wskazać w nim Numery Abonenckie, dla których Usługa ma zostać włączona. Przedstawiciel Handlowy każdorazowo dokonuje weryfikacji złożonego Zamówienia na Usługę oraz potwierdza jego przyjęcie poprzez opatrzenie go własnoręcznym podpisem. 2. Aktywacja Usługi następuje w terminie 7 dni roboczych od daty: a) przyjęcia przez Przedstawiciela Handlowego poprawnego Zamówienia na Usługę, w przypadku gdy Klient posiada już aktywny Numer Abonencki, o którym mowa w 4 pkt 1 ust b) włączenia Numeru Abonenckiego do Mobilnej Sieci Orange, w przypadku gdy Przedstawiciel Handlowy przyjął od Klienta Zamówienie na Usługę przy zawieraniu UoŚUT dla danego Numeru Abonenckiego. 3. Operator odmówi aktywacji Usługi BlackBerry BES na danym Numerze Abonenckim w przypadku niespełnienia przez Klienta w odniesieniu do takiego numeru, warunków określonych w 4 ust. 1 lub 5 ust. 1 Regulaminu. Operator poinformuje Klienta o przyczynach odmowy aktywacji Usługi BlackBerry BES na danym numerze w formie telefonicznej lub wiadomością Operator może odmówić aktywacji Usługi, dezaktywować lub zawiesić świadczenie Usługi BlackBerry BES, w trybie natychmiastowym, w przypadku: 4.1. braku opłacenia przez Klienta abonamentu miesięcznego za Usługę BlackBerry BES w odniesieniu do któregokolwiek Numeru Abonenckiego, na jakim Usługa BlackBerry BES została aktywowana, 4.2. nastąpienia zmian w zakresie umów łączących Operatora z osobami trzecimi, które utrudniają, lub czynią niemożliwym, świadczenie przez Operatora Usługi BlackBerry BES, lub 4.3. zaistnienia siły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od Operatora, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają świadczenie Usługi BlackBerry BES. 6. Dezaktywacja Usługi jest możliwa na podstawie pisemnego zlecenia bądź poprzez kontakt z Orange Biurem Obsługi Klienta Biznesowego pod numerem *600 ( ). Dezaktywacja Usługi nastąpi na koniec okresu rozliczeniowego, w którym Klient dokonał zlecenia dezaktywacji Usługi. Dezaktywacja Numeru Abonenckiego lub zawieszenie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla danego Numeru Abonenckiego powoduje odpowiednio automatyczną dezaktywację lub zawieszenie świadczenia Usługi na danym Numerze Abonenckim. 7 - Ile kosztuje korzystanie z Usługi BlackBerry BES? 1. Z tytułu uruchomienia i aktywacji Usługi BlackBerry BES Operatora nie pobiera żadnych opłat. 2. Miesięczna opłata abonamentowa z tytułu świadczenia Usługi BlackBerry BES wynosi 80,00 PLN netto (98,40 PLN brutto) w odniesieniu do każdego Numeru Abonenckiego w stosunku, do którego Operator dokonał aktywacji Usługi BlackBerry BES. 3. Opłata abonamentowa naliczana będzie z góry i zostanie wyszczególniona na fakturze za usługi telekomunikacyjne w odniesieniu do Numeru Abonenckiego, na którym Klient aktywował Usługę BlackBerry BES Premium. Powyższa opłata abonamentowa obejmuje: 3.1. nielimitowaną transmisję danych do APN blackberry.net realizowaną na terenie Polski, przy użyciu Terminala BB. Połączenia realizowane z wykorzystaniem operatora roamingowego powodują naliczenie opłat zgodnych ze stawkami roamingowymi danego operatora wynikającymi z cennika usług obowiązującego Klienta możliwość korzystania z pakietu 1 GB, o którym w 2 pkt 2 ust W przypadku aktywacji Usługi BlackBerry BES w niepełnym okresie rozliczeniowym, za ten okres Abonent obciążony zostanie częścią miesięcznej opłaty abonamentowej oraz otrzyma część jednostek danych wynikających z pakietu 1 GB, proporcjonalną do czasu, w którym Usługa była aktywna. 8 - Oprogramowanie BES oraz Oprogramowanie CAL 1. Możliwość skorzystania przez Klienta z Usługi BlackBerry BES jest uwarunkowana wcześniejszym nabyciem i instalacją przez Klienta Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL, którego rodzaj jest zależny od wyboru modelu integracyjnego Systemu Pocztowego Klienta. 2. Prawa autorskie do Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL posiada RIM, z którego Klient oraz Użytkownik końcowych, korzysta na podstawie umowy licencyjnej zawieranej przez Klienta z RIM w procesie instalacji tego Oprogramowania. 3. Operator, na wniosek Klienta, może udostępnić Klientowi kody aktywujące do Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL, za co pobiera stosowną opłatę. Operator na podstawie odrębnej umowy zawartej z RIM, jest wyłącznie dystrybutorem Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL. 9 - Wsparcie techniczne Po dokonaniu przez Operatora aktywacji Usługi BlackBerry BES, Operator deklaruje Klientowi wparcie techniczne, w bieżącym świadczeniu Usługi BlackBerry BES. RP697/G_ _1 Strona 3 z 6

4 10 - Przetwarzanie danych Klienta 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie, w tym również poza granicę Polski, jego danych transmisyjnych (danych o ruchu), numeru MSISDN (z ang. Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network), oraz numeru IMSI (z ang. International Mobile Subscriber Identity) przypisanego do karty SIM, dla której aktywowano usługę, a także innych informacji i danych technicznych związanych z korzystaniem z Usługi BlackBerry BES, do osób trzecich, a w szczególności w ramach grupy Orange (Orange Personal Communications Services Limited oraz jej spółki zależne i z nią powiązane, które we współpracy z Operatorem, lub na jego zlecenie, świadczą usługi wspierające świadczenie Usługi. Przesyłając takie dane Operator dołoży należytych starań celem zabezpieczenia ich poufności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi i ekonomicznymi. 2. Operator zastrzega sobie możliwość przekazywania informacji związanych z wykonywaniem Usługi BlackBerry BES do osób trzecich, które we współpracy z Operatorem, lub na jego zlecenie, świadczą usługi wspierające świadczenie Usługi, a także możliwość przekazywania przez Operatora informacji związanych ze świadczeniem Usługi w ramach grupy Orange (Orange Personal Communications Services Limited oraz jej spółki zależne i z nią powiązane) Odpowiedzialność Operatora 1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi BlackBerry BES, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, winy Klienta lub niezachowania przez niego postanowień Regulaminu. 2. Odpowiedzialność Operatora w przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest ograniczona do wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej, o której mowa w 7 ust. 2 powyżej, za każdy pełny dzień przerwy w korzystaniu z Usługi BlackBerry BES. W przypadku utraty danych z winy Operatora odpowiedzialność ograniczona jest do miesięcznej opłaty abonamentowej, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli szkodę wyrządzono z winy umyślnej. 3. Operator nie gwarantuje poprawności działania Usługi BlackBerry BES, jeżeli Abonent korzysta z Terminala BB, którego nie zakupił od Operatora, w szczególności typu Terminala BB będącego poza ofertą handlową Operatora Postanowienia końcowe 1. Abonent ma możliwość sprawdzenia stanu niewykorzystanych w danym okresie rozliczeniowym jednostek danych przysługujących w ramach pakietu, o którym mowa w 2 ust. 2 pkt. 2.3., poprzez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS, zgodnie z poniższą tabelą: Treść SMS Numer ILE BBBES Abonent zostanie niezwłocznie poinformowany wiadomością SMS o fakcie wykorzystania 80% oraz 100% pakietu, o którym mowa w 2 ust. 2 pkt Niniejszy Regulamin obowiązuje do odwołania. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia świadczenia Usługi BlackBerry BES: 3.1. w każdym czasie bez podawania przyczyn, 3.2. w trakcie jej świadczenia Klientowi. W takim przypadku, Operator doręczy Klientowi na piśmie treść proponowanej zmiany warunków świadczenia Usługi BlackBerry BES z wyprzedzeniem, co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem zmian w życie. Jednocześnie Klient, w przypadku braku akceptacji tych zmian, zostanie poinformowany, na zasadach określonych w ustawie Prawo telekomunikacyjne, o prawie Operatora do dezaktywacji Usługi BlackBerry BES. 4. W przypadku zawarcia UoŚUT na czas określony lub aneksu do UoŚUT, z których zawarciem wiązało się przyznanie Klientowi przez Operatora: 4.1. ulgi w związku z korzystaniem z Usługi, lub 4.2. ulgi związanej z ze sprzedażą kodów aktywacyjnych Oprogramowania CAL/BES, lub 4.3. w związku z zakupem Terminala BlackBerry, Operator jest uprawniony żądać kary umownej z tytułu rozwiązania takiej umowy przez Klienta lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Klienta przed upływem okresu promocyjnego, na który UoŚUT została zawarta, w wysokości przyznanej Klientowi ulgi, która zostanie każdorazowo określona w UoŚUT. 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia obowiązującego Klienta Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennika. 6. Usługę można łączyć z: 6.1. promocjami lub ofertami, dla których wymagane jest zawarcie UoŚUT, lub 6.2. usługami promocyjnymi, przy czym warunki danej promocji, oferty lub usługi promocyjnej mogą stanowić inaczej. RP697/G_ _1 Strona 4 z 6

5 7. Prędkość transmisji danych zależna jest od technologii przesyłania danych [3G (UMTS) albo HSDPA albo EDGE albo GPRS], z której Klient korzysta podczas włączonej Usługi. Warunkiem skorzystania z danej technologii jest przebywanie w danym momencie w zasięgu danej technologii oraz korzystanie z urządzenia obsługującego daną technologię. Prędkości przesyłania danych w poszczególnych technologiach nie są stałe i mogą ulegać zmianie w zależności od obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych prędkości obsługiwanych przez terminale lub warunków atmosferycznych. Załącznik nr 1 - FUNKCJONALNOŚĆ USŁUGI BLACKBERRY BES. SPECYFIKACJA TECHNICZNA USŁUGI BLACKBERRY BES RP697/G_ _1 Strona 5 z 6

6 1. Opis Rozwiązania 1.1. Usługa BlackBerry BES jest: a) bezprzewodowym rozwiązaniem pozwalającym Klientowi na dostęp za pośrednictwem Terminali BB do zasobów poczty elektronicznej Klienta w Technologii PUSH, b) jednym z modeli Usługi BlackBerry opartym na świadczeniu dostępu do zasobów poczty elektronicznej Klienta w oparciu o zaimplementowany w infrastrukturze informatycznej Klienta System BES. 2. Funkcjonalność Usługi BlackBerry BES 2.1. Dzięki aktywacji Usługi BlackBery BES Użytkownicy końcowi mają możliwość wysyłania i odbierania i pomiędzy systemem informatycznym Klienta (Serwerem Pocztowym Klienta) a Terminalami BB z aktywnym Numerem Abonenckim w Sieci telekomunikacyjnej Operatora W zależności od zakresu funkcjonalności danego Terminala BB, jaki wykorzystuje Użytkownik końcowy oraz jego odpowiedniego skonfigurowania, Usługa BlackBerry BES dodatkowo pozwala na dokonywanie z pozycji Terminala BB: a) synchronizacji kalendarza i kontaktów, b) synchronizacji zadań i notatek, c) dokonywanie odczytu załączników w postaci plików tekstowych, graficznych oraz w popularnych formatach biurowych Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobate. 3. Przykładowy schemat połączenia (z wykorzystaniem Serwera Pocztowego MS Exchange) 4. Role dostawców Usługi BlackBerry BES 4.1. Twórcą oraz podmiotem posiadającym prawa do rozwiązania BlackBerry BES jest RIM, która na podstawie: a) odrębnych umów zawieranych z operatorami lokalnymi określa zasady świadczenia rozwiązania BlackBerry BES do Użytkowników końcowych, b) umów zawartych z Użytkownikami końcowymi w procesie zakupu Oprogramowania BES oraz Oprogramowania CAL udziela prawa do korzystania z rozwiązania BlackBerry BES Operator oświadcza, że: a) zawarł z RIM stosowne umowy w zakresie dystrybucji rozwiązania BlackBerry BES, b) że świadczenie usług telekomunikacyjnych realizowane w ramach Usługi BlackBerry BES: obejmuje wyłącznie transmisje danych GPRS/EDGE/HSDPA w celu umobilnienia danych pochodzących z Serwera Pocztowego Klienta. RP697/G_ _1 Strona 6 z 6

obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania

obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania Regulamin Usługi BlackBerry BES Premium obowiązuje od 3 lutego 2011 roku do odwołania 1 Definicje i pojęcia 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje: 1.1. APN (ang.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z tabletem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z tabletem Regulamin promocji z tabletem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm

Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm Regulamin korzystania z Biz MultiPak w Orange dla Firm obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 5 lutego 2014 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Biz Mix

Regulamin promocji Orange Biz Mix Regulamin promocji obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 18 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Mix Biz

Regulamin promocji Orange Mix Biz Regulamin promocji obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5 Regulamin korzystania z promocyjnej usługi Pakiety roamingowe data dla klienta biznesowego obowiązuje od dnia 7 marca 2012 roku do odwołania Postanowienia ogólne 1. Usługa Pakiety roamingowe data (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Nawigacja Orange obowiązuje od dnia 7 października 2009 r. do odwołania

Regulamin korzystania z usługi Nawigacja Orange obowiązuje od dnia 7 października 2009 r. do odwołania Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z usługi Nawigacja Orange obowiązuje od dnia 7 października 2009 r. do odwołania 1. Nawigacja Orange, dalej Usługa to usługa dostępna dla Abonentów spółki pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie"

Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie Regulamin promocji Business Everywhere z netbookiem w E-sklepie" obowiązuje od dnia 8 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja Everywhere z netbookiem w E-sklepie, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści ch w Propozycji dla Firm przez Internet obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści ch w Propozycji dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego

Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego obowiązuje od dnia 16 maja 2014 roku do odwołania Postanowienia ogólne 1. Usługa Pakiety roamingowe data (dalej Usługa ) to usługa spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Nowy Business Everywhere na próbę" obowiązuje od dnia 21 stycznia 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja Nowy Business Everywhere na próbę, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem

Regulamin promocji Business Everywhere w Pakiecie z terminalem Regulamin promocji z terminalem obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści z Internetem

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści z Internetem Regulamin promocji Maksymalne Korzyści z Internetem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Korzyści Optymalne obowiązuje od dnia stycznia 20 roku do odwołania DEFINICJE. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm

Regulamin promocji Orange Open dla Firm Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie

Regulamin migracji do oferty Business Everywhere w Pakiecie Regulamin migracji do oferty obowiązujący od dnia 26 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 1 - DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

MAS/PDF11/0215. Strona 1 z 5 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane MMSy

MAS/PDF11/0215. Strona 1 z 5 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane MMSy Regulamin promocyjnej usługi w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Super Smart Plan obowiązuje od 12 lutego 2015 r. do odwołania ( Usługa ) to usługa promocyjna dostępna

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net

Regulamin promocji Orange Free Net Regulamin promocji "" obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania (Promocja) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie dla konsumentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta dla Klientów Millennium obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2011 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Oferta dla Klientów Millennium,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Prezenty za doładowania obowiązuje od 18 listopada 2014r. do 7 stycznia 2015r.

Regulamin promocji Prezenty za doładowania obowiązuje od 18 listopada 2014r. do 7 stycznia 2015r. 1. Prezenty za doładowania (dalej: Promocja ) to promocja świąteczna umożliwiająca Abonentom Mobilnej Sieci Orange korzystającym z ofert na kartę (dalej: Abonenci ) uzyskanie dodatkowych prezentów przyznawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BE w Pakiecie na raty przedłużam umowę

Regulamin promocji BE w Pakiecie na raty przedłużam umowę Regulamin promocji na raty przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Biz

Regulamin promocji Orange Biz Regulamin promocji Orange Biz obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Internet LTE dla Firm obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Internet LTE dla Firm obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 roku do odwołania regulamin promocji obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: 1) Cennik Terminali

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Business Everywhere Day-by-day" obowiązuje od dnia 27 maja 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Business Everywhere Day-by-day obowiązuje od dnia 27 maja 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji Business Everywhere Day-by-day" obowiązuje od dnia 27 maja 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES OFERTY 1. Promocja Business Everywhere Day-by-day, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści MNP z Internetem

Regulamin promocji Maksymalne Korzyści MNP z Internetem Regulamin promocji Maksymalne Korzyści MNP z Internetem obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2013 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku OGSM/PDF01/0812, Strona 1 z 5 Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania

regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania 1. Karuzela Nagród ( Promocja ) to usługa promocyjna dostępna dla wszystkich Abonentów taryf One, POP, Nowe Go oraz Abonentów oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online 4G LTE PRO bez urządzenia obowiązuje od 28.03.2014 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. 1. Pakiet Internet w UE (dalej: Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty nju z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813 Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere"

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere" obowiązuje od dnia 25 marca 2009 roku 1 ZAKRES OFERTY 1. Oferta 4 miesiące taniej w Business Everywhere, zwana dalej Ofertą, jest ofertą PTK Centertel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA BIZBOX PLAN GŁÓWNY (dalej: Oferta Promocyjna) ważny od 16 czerwca 2016 roku I. JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej, należy zawrzeć:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania

Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania MAS/PDF74/0414 Regulamin promocji Nowy telefon co 12 miesięcy obowiązuje od 30 kwietnia 2014 r. do odwołania Nowy telefon co 12 miesięcy (dalej: Promocja ) to promocja dostępna dla abonentów: zawierających

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net w sklepie internetowym orange.pl

Regulamin promocji Orange Free Net w sklepie internetowym orange.pl Regulamin promocji Orange Free Net w sklepie internetowym orange.pl obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania Orange Free Net w sklepie internetowym orange.pl oraz Telesprzedaży (dalej Oferta ) to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM BEZ ZOBOWIĄZAŃ II DOSTĘPNEJ W PUNKTACH SPRZEDAŻY PREMIUM MOBILE stosowany przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 25 kwietnia 2012 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II MAS/PD17/0714 Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 20 sierpnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ obowiązuje od 18 lutego 2016 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie od

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem

Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem Regulamin Oferty Rozmowy bez limitu Obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 02.11.2015 r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej Operatorem ) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 24.07.2015 do odwołania (zmieniony w dniu 21.01.2016)

obowiązuje od 24.07.2015 do odwołania (zmieniony w dniu 21.01.2016) obowiązuje od 24.07.2015 do odwołania (zmieniony w dniu 21.01.2016) 1. Organizatorem Oferty Promocyjnej Pakuj w internety jest VikingCo Poland sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Tęczowa 13/210, 53-601

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Nowa FORMUŁA 4.0 dla Firm Internet na raty obowiązuje od 2 sierpnia 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Nowa FORMUŁA 4.0 dla Firm Internet na raty obowiązuje od 2 sierpnia 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Nowa FORMUŁA 4.0 dla Firm Internet na raty obowiązuje od 2 sierpnia 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w ramach Usługi nc+ Mobile, uregulowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet dla FORMUŁY obowiązuje od 8 marca 2013 r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiety Internet (zwanej dalej usługą ) mogą skorzystać Abonenci Oferty FORMUŁA

Bardziej szczegółowo

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. Kod promocji: 1246 Tekst jednolity zawierający zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOWA SFERIA tylko SIM DLA NOWYCH ABONENTÓW SFERIA S.A. (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere"

Regulamin oferty 4 miesiące taniej w Business Everywhere Regulamin oferty 4 miesiące taniej w " obowiązuje od dnia 30 kwietnia 2009 roku 1 ZAKRES OFERTY 1. Oferta 4 miesiące taniej w, zwana dalej Ofertą, jest ofertą PTK Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 -

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - obowiązuje od dnia 8 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych,

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 11 stycznia 2013 r. do odwołania Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zawierają umowy

Bardziej szczegółowo

na kartę SIM NFC dla Klientów zainteresowanych płaceniem zbliżeniowo telefonem 1.1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa

na kartę SIM NFC dla Klientów zainteresowanych płaceniem zbliżeniowo telefonem 1.1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa Regulamin Promocji Bezpłatna wymiana karty SIM na kartę SIM NFC dla Klientów zainteresowanych płaceniem zbliżeniowo telefonem obowiązuje od 27 lutego 2015 r. do odwołania 1. Postanowienia ogólne. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay, LongPlay

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin )

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) wersja z dnia 08.02.2013 r. 1. Promocja Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiet Internet dla Firm (zwanej dalej usługą ) mogą korzystać Abonenci korzystający

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 28 maja 2010 roku do odwołania

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 28 maja 2010 roku do odwołania Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 28 maja 2010 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania

Regulamin. Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania Regulamin Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania 1. Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem ( Usługa ) to usługa promocyjna dostępna dla

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka"

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka" Czas obowiązywania promocji: od dnia 01.12.2014 roku do dnia 31.03.2015 roku Nazwa oferty: Internet w zestawie z telefonem w tu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM DLA PRZEDŁUŻAJĄCYCH UMOWĘ Obowiązuje od 21.10.2014 r. do odwołania.

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM DLA PRZEDŁUŻAJĄCYCH UMOWĘ Obowiązuje od 21.10.2014 r. do odwołania. REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA WSPÓLNY INTERNET DLA FIRM DLA PRZEDŁUŻAJĄCYCH UMOWĘ Obowiązuje od 21.10.2014 r. do odwołania. I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. Z niniejszej oferty

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI. II. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny LTE 15) III. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny Max LTE 15)

I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI. II. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny LTE 15) III. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny Max LTE 15) MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. CENNIK USŁUGI INTERNET MOBILNY obowiązuje dla Umów Abonenckich oraz Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 01.01.2017 r. I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r.

Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r. Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi Drogowskaźnik, dostępnej za pośrednictwem telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm II obowiązuje od 20 listopada 2013 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm II obowiązuje od 20 listopada 2013 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA iphone z Internetem dla Firm II obowiązuje od 20 listopada 2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Biz

Regulamin promocji Orange Biz Regulamin promocji Orange Biz obowiązuje od dnia 13 sierpnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie 17,50 zł z telefonem 1. Aby skorzystać

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Specjalna dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej obowiązuje od dnia 10 maja 2013 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Specjalna dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej obowiązuje od dnia 10 maja 2013 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Specjalna dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej obowiązuje od dnia 10 maja 2013 roku do odwołania 1 - DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 RP441_090511_1_OGSM/PDF01/0511, Strona 1 z 1111 Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 1 Zakres Usługi 1. Usługa Halo Granie na podstawie niniejszego regulaminu jest oferowana od 9.05.2011

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI PLUS E-MAIL BLACKBERRY DLA FIRM ( REGULAMIN ) (EMAILBB3_A, EMAILBB3_B, EMAILBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plus e-mail BlackBerry dla Firm ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net dla klienta indywidualnego zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla Firm obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet dla Firm obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet dla Firm obowiązuje od 16 kwietnia 2013 r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Pakiety Internet dla Firm (zwanej dalej Usługą ) mogą skorzystać Abonenci Oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin )

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA NA CZAS NIEOKREŚLONY obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. do odwołania

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA NA CZAS NIEOKREŚLONY obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. do odwołania REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA RODZINA NA CZAS NIEOKREŚLONY obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ FORMUŁA STACJONARNA DLA NOWEGO NUMERU obowiązuje od 14 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r do odwołania 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady naliczania punktów PAYBACK w Programie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE )

CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) CENNIK USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W TARYFACH XLTE_5 ORAZ XLTE_12 DOSTĘPNYCH W OFERCIE SFERIA S.A. (zwany dalej Cennikiem XLTE ) Cennik obowiązuje od dnia 3 grudnia 2015 roku ROZDZIAŁ I - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ REPLAY FORMUŁA UNLIMITED DLA FIRM INTERNET EXTRA

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ REPLAY FORMUŁA UNLIMITED DLA FIRM INTERNET EXTRA REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ INTERNET EXTRA obowiązuje od 22 października 2014 r. do odwołania I. OGÓLNE WARUNKI SKORZYSTANIA Z OFERTY PROMOCYJNEJ 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85

REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) Promocyjny plan cenowy Bez limitu dla Firm 85 REGULAMIN PROMOCJI BEZ LIMITU DLA FIRM Z USŁUGĄ BLACKBERRY (BLBB3_A; BLBB3_B, BLBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bez Limitu dla Firm z usługą BlackBerry ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Orange FreeNet

Regulamin oferty Orange FreeNet Regulamin oferty "Orange FreeNet" obowiązuje od 13 listopada 2015 r. do odwołania 1. Słowniczek pojęć a) Cennik cennik usług w ofercie Orange FreeNet; b) Kwota abonamentu stała miesięczna opłata abonamentowa

Bardziej szczegółowo