Przemysław Wylegała Radosław Dziciołowski Radosław Jaros Andrzej Kepel. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemysław Wylegała Radosław Dziciołowski Radosław Jaros Andrzej Kepel. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra"

Transkrypt

1 Standardy montowania ukry dla ptaków i nietoperzy jako element prac dociepleniowych Przemysław Wylegała Radosław Dziciołowski Radosław Jaros Andrzej Kepel Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra Wykonano na zlecenie Fundacji EkoFundusz Pozna, 2008

2 1. Wstp Bloki i wieowce budowane od lat 60. z tzw. wielkiej płyty pamitka po minionym ustroju cigle dominuj w krajobrazie duych osiedli mieszkaniowych naszych miast. Nie ma wtpliwoci, e ich termomodernizacja jest konieczna. Nie chodzi jedynie o jej skutki ekonomiczne, czyli redukcj kosztów ogrzewania. Przyczyniajc si do oszczdzania energii działamy na korzy rodowiska. Niestety, docieplanie budynków ma te swoje negatywne skutki uboczne. Po przeprowadzeniu takich prac gatunki ptaków gniazdujce na budynkach nagle trac wszystkie lub prawie wszystkie miejsca lgowe. Jak wskazuj dowiadczenia z innych krajów, a take z niektórych polskich osiedli, mona pogodzi prace remontowe z ochron ptaków i nietoperzy. Obowizek taki wynika zreszt z prawa krajowego i wspólnotowego, które nie tylko zakazuje zabijania zwierzt, ale jednoznacznie wskazuje, e inwestor jest odpowiedzialny za zachowanie istniejcych walorów przyrodniczych w tym zapewnienie trwałego istnienia niepomniejszonej liczby schronie chronionych gatunków. Niniejsze opracowanie kierowane jest do praktyków firm ocieplajcych bloki, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji przyrodniczych wszystkich, którzy uczestnicz w procesie ocieplania budynków i mog mie wpływ na rodzaj i skal stosowanych rozwiza. Przedstawiono w nim pewne minimalne standardy, które naley przy tego typu pracach wciela w ycie. 2. Gatunki ptaków i nietoperzy, dla których konieczne jest montowanie zastpczych ukry na docieplanych budynkach 2.1. Ptaki Budynki stanowi miejsca gniazdowania kilkunastu gatunków ptaków. Dla kilku z nich jest to ich podstawowe miejsce lgów. Nale do nich: wróbel, jerzyk i pustułka. Prowadzone na szerok skal remonty, docieplenia i rónego typu modernizacje budynków powoduj ograniczenie liczby miejsc lgowych i stanowi jedn z głównych lub wrcz podstawow przyczyn zaniku ich populacji. Przynajmniej wic w odniesieniu do tych gatunków ptaków, kade kolejne zmniejszenie liczby ich obecnych lub potencjalnych schronie i miejsc lgowych stanowi znaczc szkod wg ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie. Z tego powodu obowizkiem inwestora jest podjcie rodków, które wynagrodz chronionym gatunkom doznane straty. Wróbel Passer domesticus Gniazduje najczciej w rónego rodzaju szczelinach i zakamarkach budynków, czasami w budkach lgowych, a wyjtkowo buduje gniazda take w gstych krzewach. Gniazdo wróbla jest obficie wysłane such traw oraz piórami. Sezon lgowy tych ptaków zaczyna si

3 w marcu, a koczy w sierpniu. W tym czasie ptak ten moe wyprowadzi do trzech lgów. Okres wysiadywania trwa bardzo krótko dni, a młode przebywaj w gniedzie około dni. Jerzyk Apus apus Gniazda zakładaj najchtniej w szczelinach budynków i w otworach wentylacyjnych, najczciej pod samym dachem. Ich okres lgowy trwa od pocztku maja do koca sierpnia, cho zdarzaj si póne lgi, z których młode wylatuj dopiero w pierwszych dniach wrzenia. Ptaki te przystpuj do jednego lgu w roku. Okres wysiadywania jaj trwa ok. 20 dni, a młode opuszczaj gniazdo po ok. 40 dniach. Pustułka Falco tinnunculus Lgnie si w rónego rodzaju szczelinach i zakamarkach budynków, w otworach wentylacyjnych, czsto w starych gniazdach gołbi miejskich. Bardzo chtnie składa jaja w skrzynkach lgowych. Okres lgowy pustułek rozpoczyna si na przełomie marca i kwietnia i trwa zazwyczaj do połowy lipca, ale czasami (w przypadku lgów powtarzanych) do sierpnia. Jaja s wysiadywane dni. Młode uzyskuj zdolno do lotu po dniach. 2.2 Nietoperze W Polsce dotd wykazano wystpowanie 25 gatunków nietoperzy. Wikszo z nich przynajmniej czasowo moe wystpowa w obiektach stworzonych przez człowieka. Nietoperze s zwierztami o wiele bardziej zagroonymi działaniami ociepleniowymi ni ptaki. Zwierzta te chowaj si bowiem głbiej w szczelinach, a na odgłosy z zewntrz (np. monta rusztowania, rozmowy pracowników) reaguj cisz i oczekiwaniem na odejcie intruzów. W efekcie wieczorem, kiedy próbuj opuci schronienie, okazuje si, e s zamurowane. Ze wzgldu na skryty tryb ycia nietoperzy czsto nawet mieszkacy bloków nie wiedz o współlokatorach, nie ma wic kto interweniowa (w przeciwiestwie do niszczenia gniazd i lgów ptaków, co stosunkowo czsto jest przez mieszkaców oprotestowywane i zgłaszane odpowiednim słubom). Poniej opisano cztery gatunki, najczciej spotykane w blokach. S to w wikszoci tzw. gatunki szczelinowe (chtnie wykorzystujce róne szczeliny). Najczciej w takich okolicznociach spotykamy mroczki póne, mroczki posrebrzane, karliki, a take coraz czciej borowce wielkie. Druga grupa gatunków, mogcych traci na docieplaniu budynków to nietoperze wykorzystujce wiksze przestrzenie, np. strychy, poddasza itp. S to przede wszystkim nocek duy i podkowiec mały. Przypadki stwierdzania ich wystpowania w przestrzeniach dylatacyjnych s rzadkie, ale nie mona tego wykluczy. Wszystkie nietoperze s w Polsce objte cisł ochron gatunkow, a take podlegaj ochronie na podstawie konwencji i porozumie midzynarodowych oraz prawa Unii Europejskiej. Borowiec wielki Nyctalus noctula Jeden z najwikszych krajowych nietoperzy. Do niedawna uwaany był za gatunek zwizany z lasami, jednak od lat korzysta równie z budynków, w tym coraz czciej z

4 bloków mieszkalnych. Zajmuje w nich przede wszystkim wskie szczeliny pod betonowymi płytami. Kolonie rozrodcze tych nietoperzy składaj si zazwyczaj z kilkudziesiciu samic. Młode rodz si w czerwcu lub na pocztku lipca, a po ok. 4 tygodniach s zdolne do lotu. Cz borowców jesieni opuszcza nasz kraj, odlatujc na zachód i południe, jednak wiele nietoperzy u nas zimuje. Przypuszcza si, e znaczna liczba nietoperzy hibernuje w naziemnych czciach budynków w szczelinach wielopitrowych bloków mieszkalnych spotykane s przez cały rok. Mroczek posrebrzany Vespertilio murinus redniej wielkoci nietoperz. Bardzo czsto wykorzystuje zakamarki w budynkach, zwłaszcza w nowszym budownictwie. W duych miastach spotykany jest najczciej jesieni i wczesn zim. Samce jako kryjówki godowe wykorzystuj szczeliny w górnych partiach wysokich budynków. Dla mroczków posrebrzanych osiedla miejskie s równie azylem na zim. Nietoperze te hibernuj bowiem w trudno dostpnych zakamarkach budynków (np. szczelinach midzy płytami bloków czy szybach wentylacyjnych). Mroczki posrebrzane potrafi podejmowa dalekie wdrówki na zimowiska. Mroczek póny Eptesicus serotinus Jeden z wikszych, a zarazem najpospolitszych krajowych gatunków. Zarówno latem jak i zim preferuje ssiedztwo człowieka. Zasiedla głównie strychy starszych budynków we wsiach, obrzeach miast i w pobliu lasów, ale czsto spotykany jest nawet w centrach duych aglomeracji. Kolonie rozrodcze licz zazwyczaj poniej 100 osobników. Młode rodz si wczesnym latem. Po 3-4 tygodniach uzyskuj zdolno lotu. Mroczki póne s nielicznie spotykane w okresie hibernacji, ale najprawdopodobniej wynika to z ich zimowania w miejscach niedostpnych, np. przestrzeniach midzy zewntrznymi i wewntrznymi cianami budynków. Nietoperze te s z reguły osiadłe i czsto (jeli maj tak moliwo) pozostaj na zim w tych samych budynkach, które zamieszkuj latem. Karliki Pipistrellus spp. W Polsce stwierdzono dotychczas przedstawicieli 4 gatunków tych małych nietoperzy. Kolonie rozrodcze karlików, tworzone w kwietniu i maju s liczne, mog gromadzi nawet do tysica samic. Młode rodz si zazwyczaj w drugiej połowie czerwca i uzyskuj zdolno lotu w połowie lipca. Karliki mog zakłada kolonie rozrodcze w miastach, ale najczciej spotyka si je tutaj pónym latem i jesieni (podczas godów i migracji), a take zim. Nietoperze te wykorzystuj budynki (równie nowoczesne, np. bloki) jako miejsca hibernacji. Niekiedy tworz ogromne, mogce liczy nawet tysice osobników skupiska zimowe, dlatego zniszczenie zimowiska, albo zablokowanie wylotów z niego, moe by tragedi dla wielkiej liczby nietoperzy.

5 3. Zastpcze schronienia dla ptaków i nietoperzy 3.1. Zasady ogólne Nie zawsze w przypadku kadego indywidualnego budynku mona za pomoc skrzynek zrównoway liczb schronie ptaków i nietoperzy, które uległy zanikowi w wyniku prac remontowych. Dlatego wane jest, aby działania rekompensujce straty wykonywa w przypadku wszystkich remontowanych budynków (bloków) take tych w danym momencie niezamieszkałych przez zwierzta. Tylko wówczas bowiem sumaryczna liczba utworzonych potencjalnych schronie ma szanse zrównoway strat. Skrzynki dla ptaków i nietoperzy mog by drewniane bd wykonane z masy trocinobetonowej. Zarówno pierwsze jak i drugie mog by montowane w warstwie ociepliny korzystniejsze rozwizanie (z wyjtkiem skrzynki dla pustułki ze wzgldu na jej rozmiar), lub na jej powierzchni (rys. 1). Skrzynki trocinobetonowe powszechnie stosowane s w Europie Zachodniej. W Polsce istnieje moliwo zakupu tych skrzynek u firm produkujcych lub sprowadzajcych je z innych krajów. Dostpny jest szereg modeli tych skrzynek dostosowanych do rónych gatunków ptaków. Najbardziej przydatne bd najprostsze konstrukcje typu Brick Box (przeznaczone głównie dla wróbli, ale mog w nich gniazdowa take jerzyki) oraz Swift Box (przeznaczone głównie dla jerzyków, ale mog w nich gniazdowa take wróble). Z konstrukcj tych skrzynek oraz sposobem montau mona si zapozna np. na stronie firmy Bird Control Zalet skrzynek trocinobetonowych jest take moliwo malowania ich farbami natynkowymi. Skrzynki nie montowane w warstwie ociepliny powinny by kontrolowane co dwa lata w celu wymiany skrzynek uszkodzonych. Wymiary i konstrukcja skrzynek powinny by zgodne ze schematami dla danego gatunku, przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. W przypadku skrzynek trocinobetonowych naley stosowa modele przeznaczone dla konkretnych gatunków (róni si one midzy sob konstrukcj). Dla zwikszenia wytrzymałoci skrzynek drewnianych konieczne jest zabezpieczenie ich impregnatami drewnochronnymi oraz pokrycie daszku skrzynki pap. Skrzynki musz by powieszone na odpowiedniej wysokoci, zrónicowanej w zalenoci od gatunku, dla którego s przeznaczone. Skrzynki musz by mocno i szczelnie zbite, aby zapewniały izolacj ciepln i zabezpieczały wntrze przed wod opadow. Nie mog by take wykonane ze zbyt cienkich desek (o gruboci mniejszej ni 1 cm). Skrzynki powinny by mocowane do ciany za porednictwem metalowych uchwytów i przy pomocy kołków rozporowych, chyba e producent zakłada inny sposób ich montau.

6 Dla zapewnienia bezpieczestwa ludzi, skrzynki lgowe nie montowane w warstwie ociepliny (a wic nie chronione przed ewentualnym oderwaniem si od ciany) naley wiesza w ten sposób, by pod nimi nie znajdował si chodnik lub trawnik lecz np. zadaszone wejcie do klatki schodowej. Ze wzgldu na róne konstrukcje budynków nie zawsze jest moliwe lub niekoniecznie jest zasadne zastosowanie schematów rozmieszczenia skrzynek dla ptaków lub nietoperzy oraz ich liczby zgodnie z przedstawionymi dalej zasadami. W kadym przypadku konieczna jest konsultacja i nadzór ornitologa oraz chiropterologa nad prowadzonymi pracami. Jego zadaniem jest wskazanie najbardziej odpowiednich miejsc dla zamontowania skrzynek oraz ich liczby. W przypadku niektórych budynków lub rodzajów prac remontowych istnieje moliwo zastosowania zamiennie lub dodatkowo zupełnie odmiennych rozwiza, ni przedstawione w niniejszym opracowaniu. Moe to np. dotyczy pozostawiania niezabezpieczonych istniejcych otworów wentylacyjnych, odpowiedniego zabezpieczania istniejcych wnk wykorzystywanych przez pustułki, pozostawiania wlotów do szczelin dylatacyjnych. Rozwizania takie naley jednak kadorazowo uzgodni ze specjalist, a ich przyjcie nie powinno skutkowa zmniejszeniem liczby dogodnych schronie w porównaniu z proponowanymi rozwizaniami standardowymi Ptaki Skrzynki lgowe dla wróbli Typy i konstrukcja skrzynek lgowych Polecanym rozwizaniem dla tych ptaków s specjalne skrzynki trocinobetonowe montowane w warstwie ociepliny lub na jej powierzchni. Sposób montau i liczba skrzynek lgowych W przypadku bloków o wysokoci do czterech kondygnacji skrzynki naley montowa w górnej czci budynku, poniej rynien (najczciej na wysokoci otworów wentylacyjnych) na przemian ze skrzynkami dla jerzyków oraz nad daszkami klatek schodowych po jednej skrzynce na kad kondygnacj. Odległoci pomidzy skrzynkami powinny wynosi około 3 m (rys. 5-6). Skrzynek nie naley montowa nad oknami (ze wzgldu na moliwo brudzenia parapetów). W przypadku bloków o wysokoci powyej czterech kondygnacji skrzynki montowane s tylko do wysokoci czwartej kondygnacji nad daszkami klatek schodowych po jednej skrzynce na kad kondygnacj (rys. 5-6). Skrzynki naley montowa take na cianach szczytowych stosujc takie same zasady jak przy cianach frontowych (rys. 5-6). Łczna liczba zamontowanych skrzynek uzaleniona jest wic od konstrukcji budynku, głównie jego wysokoci i liczby klatek schodowych.

7 Rys. 1. Skrzynka trocinobetonowa typu Brick Box przeznaczona dla wróbli, zamontowana na warstwie ociepliny (z lewej) oraz pod ni (z prawej) Skrzynki lgowe dla jerzyków Typy i konstrukcja skrzynek lgowych Polecanym rozwizaniem dla tych ptaków s specjalne skrzynki trocinobetonowe montowane w warstwie ociepliny lub na jej powierzchni. Istnieje take moliwo zastosowania skrzynek drewnianych (montowanych najczciej na ocieplinie). W przypadku tych ostatnich naley pamita o zamontowaniu ruchomej przedniej cianki (zamykanej na haczyk) w celu okresowego oczyszczania skrzynek (przynajmniej raz na 2 lata) (rys. 2). Sposób montau i liczba skrzynek lgowych Na budynkach o wysokoci co najmniej czterech kondygnacji, skrzynki dla jerzyków naley montowa w górnej czci budynku, poniej rynien (najczciej na wysokoci otworów wentylacyjnych). Na budynkach o wysokoci do czterech kondygnacji naley je montowa na przemian ze skrzynkami dla wróbli. Odległoci pomidzy skrzynkami powinny wynosi około 3 m (rys. 5-6). Na budynkach powyej czterech kondygnacji w górnej czci budynku skrzynki dla wróbli zastpujemy skrzynkami dla jerzyków (wróble niechtnie gniazduj na duych wysokociach). Skrzynek nie naley umiejscawia nad oknami (ze wzgldu na moliwo brudzenia parapetów). Ze wzgldu na chtne gniazdowanie jerzyków w koloniach istnieje moliwo montowania skrzynek w oddalonych od siebie grupach (w odległoci kilku centymetrów od siebie). Jednake w tym przypadku łczna liczba skrzynek nie powinna by mniejsza ni przy ich montau w równych odległociach midzy poszczególnymi skrzynkami. Skrzynki naley montowa take na cianach szczytowych stosujc takie same zasady jak przy cianach frontowych (rys 5-6). W przypadku istnienia na dachu

8 maszynowni wind lub innych nadbudówek naley skrzynki dla jerzyków wiesza na nich w grupach po kilka a nawet kilkanacie skrzynek (rys. 7). Rys. 2. Schemat budowy drewnianej skrzynki dla jerzyka Skrzynki lgowe dla pustułek Typ i konstrukcja skrzynki lgowej Polecanym rozwizaniem s skrzynki drewniane o stosunkowo prostej budowie (rys. 3). Sposób montau i liczba skrzynek lgowych Skrzynki dla pustułek naley montowa na budynkach o wysokoci co najmniej czterech kondygnacji. Skrzynki mog by mocowane do muru na dwa sposoby za pomoc metalowych uchwytów przymocowanych do tylnej cianki, albo rubami przechodzcymi bezporednio przez tyln ciank. Zastosowanie metalowych uchwytów ułatwia prac osobie mocujcej skrzynk. Skrzynki naley montowa w górnej czci budynku, poniej rynien. Pamita naley o tym, by skrzynka została powieszona w odległoci co najmniej 0,5 m poniej górnej krawdzi ciany bloku. Wntrza skrzynek dla pustułek naley wysypa trocinami wymieszanymi ze wirem, gdy ptaki te same nie przynosz materiału wyciełajcego gniazdo. Dla zwikszenia bezpieczestwa naley je wiesza nad zadaszonymi klatkami schodowymi. Na kadym bloku naley zamontowa co najmniej jedn skrzynk dla pustułek. W przypadku długich bloków (posiadajcych wicej ni 6 klatek schodowych) mona montowa wicej skrzynek lgowych przy odległo midzy nimi nie powinna by mniejsza ni 20 m. Odległo pomidzy skrzynk dla tego gatunku a skrzynkami dla pozostałych (wróbel, jerzyk) powinna wynosi co najmniej 10 m.

9 Rys. 3. Schemat budowy drewnianej skrzynki dla pustułki 3.3. Nietoperze W Polsce brak jest firm specjalizujcych si w produkcji skrzynek dla nietoperzy. Drobne firmy stolarskie wykonuj czasem skrzynki dla tych zwierzt zamawiane np. przez Lasy Pastwowe. Specjalne skrzynki podociepleniowe czy natynkowe (i inne ich typy) s dostpne w wielu sklepach internetowych, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA. Poniej prezentowane s podstawowe ich typy z przykładowym miejscem, gdzie mona je naby. Nietoperze wystpujce w Polsce na ogół (z wyjtkiem okresu godowego u niektórych gatunków) nie wykazuj silnego terytorializmu.. Dlatego w przypadku tych zwierzt nie trzeba zachowywa okrelonych odległoci midzy takimi schronieniami, cho ich rozproszenie na cianie moe wpływa na znajdowanie ich przez szukajce kryjówek. Bardzo wane jest, aby te schronienia nie były umieszczane na najchłodniejszych cianach budynku (północnych). Optymalne jest tworzenie grup skrzynek podtynkowych w postaci linii poziomych (rys. 5-6), jednak jeli przemawiaj za tym inne wzgldy (np. estetyczne), mog by bardziej rozproszone. Warto unika cian mieszka, a umieszcza takie skrzynki na cianach klatek schodowych (aby nie było słycha hałasujcych, nierzadko równie noc nietoperzy). Przy wszystkich konstrukcjach skrzynek bardzo wane jest, aby były one trwale szczelne. Jeli bd przewiewne, nietoperze ich nie zasiedl Skrzynka podtynkowa wyrób własny Najprostsza wersja skrzynki podtynkowej, do wykonania w kadych okolicznociach (rys. 4). Tworzymy ramk z 3 listewek o gruboci 2-3 cm (boki i góra) o wymiarach przynajmniej 50x70 cm, któr pokrywamy deskami (nieheblowanymi). W ten sposób zostanie utworzona przestrze midzy deskami a cian budynku. Od dołu naley zostawi szczelin o szerokoci 2-3 cm (jej krawd dolna moe by wzmocniona

10 listewk, górn stanowi brzeg deski). Szczelina ta bdzie jedynym elementem schronienia widocznym z zewntrz po otynkowaniu i wykoczeniu fasady. Poniej szczeliny ciana powinna by szorstka jako ldowisko dla nietoperzy. Owa szorstko powinna by porównywalna z nieheblowan desk. Skrzynki naley montowa w poziomych grupach po kilka do kilkunastu, co najmniej na najwyszych dwóch-trzech kondygnacjach (rys. 5-6), przy czym mona je instalowa nawet na kadym pitrze (poczwszy od drugiego). Zdjcia takich schronów w wykoczonej cianie mona zobaczy na stronie internetowej Jeli znana jest szczelina, przez któr nietoperze wchodz do przestrzeni w cianie, wystarczy pozostawi szczelin w materiale ociepleniowym tak, aby przez ni mogły one wchodzi do kryjówki wewntrz ciany. Straty ciepła spowodowane przerw w powierzchni dociepleniowej bd minimalne. Równie w tym przypadku naley pamita o odpowiedniej porowatoci ldowiska pod szczelin. Mona zastosowa metod łczon wyej opisana skrzynka podociepleniowa zamontowana nad szczelin w cianie. Rys. 4. Schemat budowy podtynkowego schronu dla nietoperzy Gotowe skrzynki pod i natynkowe Istnieje moliwo zakupu uniwersalnych schronów, które mona montowa zarówno na tynku, jak i wewntrz ciany (równie w budynkach nowobudowanych). W Polsce sprowadza je wspomniana wczeniej firma Bird Control (http://www.sprzataj.net.pl). Mona równie korzysta z ofert zagranicznych, gdzie czsto zamieszczone s sugestywne rysunki i zdjcia ilustrujce techniki montau i kocowy efekt (np. czy gdzie zamieszczono list firm z USA, których

11 produkty s polecane przez amerykask organizacj zajmujc si ochron nietoperzy Bat Conservation International). Rys. 5. Przykładowy schemat rozmieszczenia skrzynek dla ptaków i nietoperzy na budynku o wysokoci do czterech kondygnacji Rys. 6. Przykładowy schemat rozmieszczenia skrzynek dla ptaków i nietoperzy na budynku o wysokoci powyej czterech kondygnacji

12 Rys. 7. Inne alternatywne rozwizania rozmieszczenia skrzynek dla jerzyków montowanie w grupach nad klatkami schodowymi lub na nadbudówkach. Odległoci midzy skrzynkami mog by nawet rzdu kilku centymetrów. 4. Wpływ remontów budynków na ptaki i nietoperze aspekty prawne Konieczno uwzgldniania obecnoci ptaków i nietoperzy w budynkach wynika z przepisów prawa polskiego i wspólnotowego. Dotyczy to kilku grup przepisów zwizanych z zakazem zncania si nad zwierztami, z ochron gatunkow, a take z nowymi uregulowaniami dotyczcymi odpowiedzialnoci za szkody powodowane w rodowisku. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt. W przypadku remontów, w tym ocieplania budynków, mamy czsto do czynienia z zamurowywaniem ywych zwierzt (np. ptaków siedzcych na gniazdach, nietoperzy w schronieniach, nielotnych młodych), co prowadzi do ich powolnej, głodowej mierci w mczarniach, albo z wyrzucaniem pisklt i nielotnych nietoperzy z gniazd i schronie, take powodujcym ich szybsz lub wolniejsz mier. Zgodnie z art. 6 i 35 tej ustawy stanowi to przestpstwo cigane z urzdu, zagroone kar do 2 lat pozbawienia wolnoci, a sd moe orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania okrelonego zawodu lub prowadzenia okrelonej działalnoci, a take moe orzec przepadek narzdzi lub przedmiotów słucych do popełnienia przestpstwa. Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 28 wrzenia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystpujcych zwierzt objtych ochron. Wszystkie gatunki ptaków, które czsto wykorzystuj budynki jako miejsca swego gniazdowania, a take wszystkie wystpujce w Polsce nietoperze, objte s na podstawie tego Rozporzdzenia cisł ochron gatunkow. Obowizuj w stosunku do nich m.in. zakazy zabijania, niszczenia ich jaj i

13 postaci młodocianych, niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd, legowisk, zimowisk i innych schronie, wybierania ich jaj, umylnego płoszenia i niepokojenia, przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce. Miejsca rozrodu oraz schronienia s siedliskiem, a ich nagromadzenia w blokach ostoj tych gatunków. W 10 Rozporzdzenia wymieniono take przykłady działa, które traktuje si jako sposoby ochrony gatunków zwierzt. Naley do nich m.in. budowanie sztucznych miejsc lgowych oraz dostosowywaniu terminów i sposobów wykonywania prac budowlanych, remontowych i innych do okresów lgu, rozrodu lub hibernacji. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Omówione w poprzednim punkcie Rozporzdzenie zostało wydane na podstawie delegacji w art. 49 ustawy o ochronie przyrody. W ustawie tej zawarte s te przepisy karne, majce zastosowanie w przypadku łamania zasad ustanowionych w Rozporzdzeniu, a take warunki przyznawania zezwole na odstpstwa od zakazów. W stosunku do czynnoci dotyczcych chronionych gatunków zwierzt, które objte s wymienionymi wczeniej zakazami, mona na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 uzyska zezwolenie na ich wykonywanie (np. na usuwanie z budynków opuszczonych gniazd ptasich take poza okresem, w którym zakaz ten nie obowizuje). Jednak zezwolenie takie moe by wydane wyłcznie w przypadku braku rozwiza alternatywnych i jeeli nie spowoduje to zagroenia dla dziko wystpujcych populacji chronionych gatunków, a take jeli potrzeba wykonywania tych czynnoci wynika z jednej z 6 grup przyczyn, wymienionych w art. 56 ust. 4. Zgodnie w art. 60 tej ustawy, jeli zmian w rodowisku zagraaj lub mog w przyszłoci zagrozi zwierztom objtym ochron gatunkow (a z takimi przypadkami mamy do czynienia przy pracach remontowych mogcych zagrozi siedliskom ptaków lub nietoperzy), regionalny dyrektor ochrony rodowiska powinien podj działania w celu zapewnienia trwałego zachowania siedlisk lub ostoi chronionych gatunków, eliminowania przyczyn powstawania zagroe oraz poprawy stanu ochrony tych siedlisk lub ostoi. Na podstawie art. 123 wojewoda ma obowizek i prawo kontrolowa przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez wszelkie jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne. Na podstawie art. 127 pkt 2 lit. e ustawy, kto umylnie narusza zakazy obowizujce w stosunku do zwierzt objtych ochron gatunkow, podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 129 stanowi ponadto, e w wypadku ukarania za łamanie zakazów dotyczce chronionych gatunków zwierzt, sd moe orzec przepadek przedmiotów słucych do popełnienia wykroczenia lub przestpstwa, nawet jeli nie stanowi własnoci sprawcy, a take nakaza przywrócenie stanu poprzedniego, a jeli obowizek taki nie byłby wykonalny zasdzi nawizk. Warto zaznaczy, ze cho na podstawie ustawy o ochronie przyrody łamanie zakazów dotyczcych chronionych gatunków jest jedynie wykroczeniem, to Kodeks karny uznaje je za przestpstwo i wprowadza o wiele wysze sankcje, jeli skutki takiego działania s znaczce. Niszczenie miejsc gniazdowych i schronie gatunków zagroonych, dla których jedn z przyczyn powodujcych to zagroenie jest włanie ich utrata, naley traktowa jako istotn (znaczc) szkod. Wynika to m.in. z przepisów ustawy omówionej w kolejnym punkcie.

14 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie. Ustawa ta wprowadza kilka wanych zasad, nakładajcych na wszystkie podmioty obowizek zapobiegania szkodom w gatunkach chronionych, a jeli szkoda wystpi jej pełnego naprawienia i wynagrodzenia przyrodzie poniesionych szkód. W przypadku modernizacji budynków bdcych schronieniem ptaków czy nietoperzy wykonawca prac powinien podj rodki zaradcze dostosowujc terminy prac, zabezpieczajc z wyprzedzeniem szczeliny przed zajciem je przez ptaki i nietoperze itp. Nastpnie powinien zapewni, by po remoncie uyteczno siedliska pozostała nieuszczuplona np. tworzc odpowiedni liczb alternatywnych schronie i miejsc lgowych. Skuteczno tych działa powinna by kontrolowana. Ich skala powinna by tak dobrana, by zrównoway take ew. straty, jakie poniosły populacje chronionych gatunków w okresie remontu. Naley zaznaczy, e skutki działa naprawczych powinny by długotrwałe. Zgodnie z Dyrektyw i ustaw, odpowiedzialno sprawcy trwa przez 30 lat od chwili wystpienia czynnika powodujcego szkod. Działania zaradcze lub naprawcze maj by podejmowane z własnej inicjatywy przez sprawc szkody lub przez organ ochrony przyrody, jeli sprawca działa nie podjł (kosztami tych działa obcia si wówczas sprawc). Jednoczenie organ ochrony przyrody ma obowizek przyj zgłoszenie o wystpieniu zagroenia lub szkody od kadego i musi podajc odpowiednie działania. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. Zgodnie z art. 323 tej ustawy, w wypadku szkód wyrzdzonych rodowisku jako dobru wspólnemu (a z takim przypadkiem mamy do czynienia przy działaniach na szkod gatunków chronionych i ich siedlisk) Skarb Pastwa, jednostka samorzdu terytorialnego, a take organizacja ekologiczna moe zada od podmiotu odpowiedzialnego za to zagroenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjcia rodków zapobiegawczych, w szczególnoci przez zamontowanie instalacji lub urzdze zabezpieczajcych przed zagroeniem lub naruszeniem, a w razie gdy jest to niemoliwe lub nadmiernie utrudnione, moe da zaprzestania działalnoci powodujcej to zagroenie lub naruszenie. Jeeli podmiot korzystajcy ze rodowiska negatywnie oddziałuje na rodowisko, na podstawie art i 366właciwy organ moe, nałoy obowizek ograniczenia oddziaływania na rodowisko, przywrócenia stanu właciwego, wykonania okrelonych czynnoci, a take wyda decyzj o wstrzymaniu tej działalnoci z rygorem natychmiastowej wykonalnoci. Jak wida, prawo do kompleksowo reguluje zagadnienia zwizane z odpowiedzialnoci za ew. szkody przyrodnicze powodowane przez prace remontowe w budynkach. Przy braku naleytej starannoci, a zwłaszcza w wypadku wiadomego zaniedbania działa zapobiegajcych szkodom, moe łatwo doj do zbiegu przestpstw i wykrocze. Ponadto przepisy zwizane z odpowiedzialnoci za szkody w rodowisku wprowadziły w tej dziadzienie now jako, obligujc do działa naprawczych i wprowadzajc mechanizmy, które przy aktywnoci obywateli, organizacji społecznych i organów ochrony przyrody mog znaczco poprawi skuteczno ochrony zagroonych gatunków i siedlisk.

Ocena występowania ptaków oraz nietoperzy i ich siedlisk na potrzeby inwestycji: "Termomodernizacja budynków Gimnazjum w Ślesinie"

Ocena występowania ptaków oraz nietoperzy i ich siedlisk na potrzeby inwestycji: Termomodernizacja budynków Gimnazjum w Ślesinie Ocena występowania ptaków oraz nietoperzy i ich siedlisk na potrzeby inwestycji: "Termomodernizacja budynków Gimnazjum w Ślesinie" WYKONAWCA: mgr inż. Marek Niezabitowski ZLECENIODAWCA: Urząd Miasta i

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kepel Przemys³aw Wylega³a Rados³aw Jaros Rafa³ Szkudlarek Renata Paszkiewicz

Andrzej Kepel Przemys³aw Wylega³a Rados³aw Jaros Rafa³ Szkudlarek Renata Paszkiewicz Andrzej Kepel Przemys³aw Wylega³a Rados³aw Jaros Rafa³ Szkudlarek Renata Paszkiewicz Tytu³: Docieplanie budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody Opracowanie: Autorzy: Andrzej Kepel, Przemys³aw Wylega³a,

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

OPINIA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA

OPINIA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA RAFAŁ KAŹMIERSKI Bydgoszcz, 23.05.2016 Ul. Długa 8/4a 85-034 Bydgoszcz Tel. 725310403 Mail; rafalkazmierski@interia.eu OPINIA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA Dotycząca budynków mieszczących się w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

autor opracowania dr Iwona Gottfried EKOZNAWCA

autor opracowania dr Iwona Gottfried EKOZNAWCA Inwentaryzacja przyrodnicza wykonana w ramach termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w Jeleniej Górze na Placu Ratuszowym 58 pod kątem występowania zwierząt chronionych (ptaków i nietoperzy) autor opracowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne w zakresie ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy a termomodernizacja budynków zabytkowych. Jakub Szymczak Fundacja EkoRozwoju

Wymagania prawne w zakresie ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy a termomodernizacja budynków zabytkowych. Jakub Szymczak Fundacja EkoRozwoju Wymagania prawne w zakresie ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy a termomodernizacja budynków zabytkowych Jakub Szymczak Fundacja EkoRozwoju 1.Podstawy prawne - nie mieszkamy sami 2.Sąsiedzi i imigranci

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

Dokument: Ekspertyza przyrodnicza z inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej budynku szkoły w Chrząstawie Wielkiej

Dokument: Ekspertyza przyrodnicza z inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej budynku szkoły w Chrząstawie Wielkiej Dokument: Ekspertyza przyrodnicza z inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej budynku szkoły w Chrząstawie Wielkiej Autorzy: Katarzyna Jasnosz, Radosław G. Urban Zamawiający: Gmina Czernica

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gminnego Klubu Sportowego w Tuliszkowie

Miejsko Gminnego Klubu Sportowego w Tuliszkowie EKSPERTYZA ORNITLOGICZNA BUDYNKU Miejsko Gminnego Klubu Sportowego w Tuliszkowie WYKONAWCA: NUVARRO Sp. z o. o. ul. Reymonta 23, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi tel. (63) 233 00 15 e-mail: biuro@nuvarro.pl

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach uŝyteczności publicznej 1. Cel programu Realizacja programu przyczyni się do realizacji zobowiązań

Bardziej szczegółowo

autorzy opracowania mgr Tomasz Gottfried dr Iwona Gottfried MURINUS

autorzy opracowania mgr Tomasz Gottfried dr Iwona Gottfried MURINUS Inwentaryzacja przyrodnicza z opinią ornitologiczną i chiropterologiczną dotycząca segmentu bloku sportowego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu wykonana pod

Bardziej szczegółowo

Standardy montowania ukryć dla ptaków i nietoperzy jako element prac dociepleniowych

Standardy montowania ukryć dla ptaków i nietoperzy jako element prac dociepleniowych Standardy montowania ukryć dla ptaków i nietoperzy jako element prac dociepleniowych Przemysław Wylegała Radosław Dzięciołowski Radosław Jaros Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra Wykonano na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach uŝyteczności publicznej 1. Cel programu Realizacja programu przyczyni się do realizacji zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza chiropterologiczna dla budynków Szkoły Muzycznej w Solcu Kujawskim (ul. Kościuszki 12, działka ewidencyjna 498, obręb 0001).

Ekspertyza chiropterologiczna dla budynków Szkoły Muzycznej w Solcu Kujawskim (ul. Kościuszki 12, działka ewidencyjna 498, obręb 0001). Ekspertyza chiropterologiczna dla budynków Szkoły Muzycznej w Solcu Kujawskim (ul. Kościuszki 12, działka ewidencyjna 498, obręb 0001). Wykonawca: Ekostudium Leszek Koziróg Ul. Smętka 15/29, 10-077 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca możliwości gniazdowania ptaków w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

Opinia dotycząca możliwości gniazdowania ptaków w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. tactus dla Ciebie i Twojego Środowiska Opinia dotycząca możliwości gniazdowania ptaków w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Wykonawca Autor Wykonano na zlecenie TACTUS Aleksandra Szurlej-Kielańska

Bardziej szczegółowo

Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 140 w Krakowie przy ul. Słomianej 8

Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 140 w Krakowie przy ul. Słomianej 8 Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 140 w Krakowie przy ul. Słomianej 8 Autorzy: Radosław G. Urban, Katarzyna Jasnosz Zamawiający: Gmina Miejska Kraków

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza ornitologiczna budynku siedziby Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu, ul. Pułaskiego 9 A

Ekspertyza ornitologiczna budynku siedziby Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu, ul. Pułaskiego 9 A EKOLESNER marzec 2017 98-100 Łask ul. Piotrkowska 2 Tel.: 605 597 889 Ekspertyza ornitologiczna budynku siedziby Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu, ul. Pułaskiego 9 A AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

OPINIA O GNIEŻDŻENIU SIĘ PTAKÓW W BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZWEGO NR 5 PRZY UL

OPINIA O GNIEŻDŻENIU SIĘ PTAKÓW W BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZWEGO NR 5 PRZY UL BADANIA I ANALIZY PRZYRODNICZE FIRMA "CYGNUS STANISŁAW CZYŻ ul. Leśna 38 m.31 Jaroszowiec; 32-310 Klucze tel. 668 839 528; cygcyg@wp.pl Stanisław Czyż OPINIA O GNIEŻDŻENIU SIĘ PTAKÓW W BUDYNKU SPECJALNEGO

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca możliwości gniazdowania ptaków w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu.

Opinia dotycząca możliwości gniazdowania ptaków w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu. tact us dl a C i e bie i T w o j e g o Ś r o d o w is k a Opinia dotycząca możliwości gniazdowania ptaków w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy Wykonawca TACTUS Aleksandra Szurlej-Kielańska Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza ornitologiczna dla budynków Szkoły Muzycznej w Solcu Kujawskim (ul. Kościuszki 12, działka ewidencyjna 498, obręb 0001).

Ekspertyza ornitologiczna dla budynków Szkoły Muzycznej w Solcu Kujawskim (ul. Kościuszki 12, działka ewidencyjna 498, obręb 0001). Ekspertyza ornitologiczna dla budynków Szkoły Muzycznej w Solcu Kujawskim (ul. Kościuszki 12, działka ewidencyjna 498, obręb 0001). Wykonawca: Ekostudium Leszek Koziróg Ul. Smętka 15/29, 10-077 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Budynku Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej

Budynku Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej EKSPERTYZA ORNITLOGICZNA Budynku Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej WYKONAWCA: NUVARRO Sp. z o. o. ul. Reymonta 23, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi tel. (63) 233 00 15 e-mail: biuro@nuvarro.pl

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja ornitologiczno-chiropterologiczna

Inwentaryzacja ornitologiczno-chiropterologiczna Bydgoszcz, 26.08.2015 r. Inwentaryzacja ornitologiczno-chiropterologiczna obejmująca przestrzeń Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Cichej 59 w Bydgoszczy Autor opracowania: MERGUS Dawid Kilon Ul. Gnieźnieńska

Bardziej szczegółowo

MERGUS Dawid Kilon Ul. Gnieźnieńska 19/ Bydgoszcz Tel , NIP:

MERGUS Dawid Kilon Ul. Gnieźnieńska 19/ Bydgoszcz Tel , NIP: MERGUS Dawid Kilon Ul. Gnieźnieńska 19/5 85-313 Bydgoszcz Tel. 782277462, NIP: 953-25-55-275 Bydgoszcz, 07.03.2016 r. Zamawiający: Antoni Cieśla "Efekt-Bud" Zakład Projektowania i Nadzoru Wstęp Raport

Bardziej szczegółowo

Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 185 w Krakowie na os. Dywizjonu

Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 185 w Krakowie na os. Dywizjonu Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 185 w Krakowie na os. Dywizjonu 303 49 Autorzy: Radosław G. Urban, Katarzyna Jasnosz Zamawiający: Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

WSTĘP I OPIS METODYKI

WSTĘP I OPIS METODYKI WSTĘP I OPIS METODYKI W myśl Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) oraz Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas

Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas rys. Pustułka Lucyna Stodolak Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas Spis treści O nas Wstęp Ptaki najczęściej zasiedlające budynki Prawo Krótki przewodnik dla inwestora Literatura str 2 str 3 str 4 str 7 str

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach uŝyteczności publicznej 1. Cel programu Realizacja programu przyczyni się do realizacji zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja ornitologiczna kamienic przeznaczonych pod renowację w Prusicach

Inwentaryzacja ornitologiczna kamienic przeznaczonych pod renowację w Prusicach Inwentaryzacja ornitologiczna kamienic przeznaczonych pod renowację w Prusicach Zamawiający: Gmina Prusice Ratusz 1 55-110 Prusice Igor Bandrowicz burmistrz Konrad Buczek skarbnik Wykonawca: Marta Borowiec

Bardziej szczegółowo

Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 178 w Krakowie przy ul. Sudolskiej 3

Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 178 w Krakowie przy ul. Sudolskiej 3 Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 178 w Krakowie przy ul. Sudolskiej 3 Autorzy: Radosław G. Urban, Katarzyna Jasnosz Zamawiający: Gmina Miejska Kraków

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5, Kraków

Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5, Kraków Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5, Kraków Ekspertyzę wykonał: mgr inż. Zbigniew Bęben Kraków, marzec 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Awifauna i chiropterofauna zasiedlająca budynki

Awifauna i chiropterofauna zasiedlająca budynki Awifauna i chiropterofauna zasiedlająca budynki Zespołu Szkół w Urszulinie (ul. Szkolna 23) w okresie lęgowym - wskazania harmonogramu prac i sposoby kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych Autorzy: dr

Bardziej szczegółowo

Opinia ornitologiczna dotycząca zabudowań folwarcznych przy zespole pałacowo-parkowym w Krotoszycach.

Opinia ornitologiczna dotycząca zabudowań folwarcznych przy zespole pałacowo-parkowym w Krotoszycach. AVIAN Ekspertyzy Przyrodnicze 59-550 Wojcieszów, ul. B. Chrobrego 9, tel. (+48) 601 089 007; NIP 6941545746 REGON 021364852 Opinia ornitologiczna dotycząca zabudowań folwarcznych przy zespole pałacowo-parkowym

Bardziej szczegółowo

Egz.1. Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień. architektura / konstrukcja. instalacja elektryczna. architektura. instalacja elektryczna

Egz.1. Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień. architektura / konstrukcja. instalacja elektryczna. architektura. instalacja elektryczna Egz.1 PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SALI XIII I JUDO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1 Inwestor Pracownia Audytorska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU Poznań 03.03.2016 WSTĘP W myśl Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn.

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry Państwu. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Departament Ochrony Przyrody

Dzień dobry Państwu. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Departament Ochrony Przyrody Dzień dobry Państwu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Departament Ochrony Przyrody Niektóre obowiązujące przepisy dot. ochrony gatunkowej zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Ekostudium Leszek Koziróg Ul. Smętka 15/29, Olsztyn. tel.: Bydgoszcz, dn. 15 lipca 2016 r.

Wykonawca: Ekostudium Leszek Koziróg Ul. Smętka 15/29, Olsztyn. tel.: Bydgoszcz, dn. 15 lipca 2016 r. Ekspertyza ornitologiczna dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim (ul. 23 Stycznia 13, Solec Kujawski, działka ewidencyjna nr 717/3, obręb 0001). Wykonawca: Ekostudium

Bardziej szczegółowo

Riparia - Piotr Siuda, ul. Piłsudskiego 40/14, 72-010 Police

Riparia - Piotr Siuda, ul. Piłsudskiego 40/14, 72-010 Police Police, 09 kwietnia 2015 r. Riparia - Piotr Siuda, ul. Piłsudskiego 40/14, 72-010 Police Opinia ornitologiczna prace termomodernizacyjne budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Zabójcy komarów mieszkają w naszych domach

Zabójcy komarów mieszkają w naszych domach Zabójcy komarów mieszkają w naszych domach Wyobraźcie sobie 20 000 komarów i meszek nie jest to miła wizja. Pojedynczy jerzyk może nas przed nimi uratować i schwytać je wszystkie w ciągu jednego dnia!

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

OPINIA ORNITOLOGICZNO CHIROPTEROLOGICZNA DLA BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU UL. MIODOWA 14

OPINIA ORNITOLOGICZNO CHIROPTEROLOGICZNA DLA BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU UL. MIODOWA 14 OPINIA ORNITOLOGICZNO CHIROPTEROLOGICZNA DLA BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU UL. MIODOWA 14 (dot. gnieżdżenia się ptaków i występowania nietoperzy oraz wymaganych kompensacji przyrodniczych w

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Łukasz Kurkowski Paweł Grabowski

Autorzy opracowania: Łukasz Kurkowski Paweł Grabowski OCENA ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEJ PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL. REYMONTA 4 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY KRAKÓW NA AWIFAUNĘ ORAZ CHIROPTEROFAUNĘ Autorzy opracowania: Łukasz Kurkowski Paweł

Bardziej szczegółowo

Ptaki zagrożone w trakcie termomodernizacji budynków jak postępować oraz przepisy prawa

Ptaki zagrożone w trakcie termomodernizacji budynków jak postępować oraz przepisy prawa Ptaki zagrożone w trakcie termomodernizacji budynków jak postępować oraz przepisy prawa I. INTERWENCJE A. ZASADY OGÓLNE W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla ptaków w trakcie prowadzenia robót w konstrukcjach

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna Temat: Obiekt: Lokalizacja: Kategoria obiektu budowlanego: Inwestor: Jednostka Projektowa: Remont budynku Zespołu Szkół w Kowalewie w ramach zadania: "Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, ul. Kamieńskiego 49, Kraków

Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, ul. Kamieńskiego 49, Kraków Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, ul. Kamieńskiego 49, Kraków Ekspertyzę wykonał: mgr inż. Zbigniew Bęben Kraków, marzec 2016

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Przemysław Doboszewski. Na zlecenie: Urząd Miasta Chełmży. Toruń, czerwiec 2016 r.

Wykonawca: Przemysław Doboszewski. Na zlecenie: Urząd Miasta Chełmży. Toruń, czerwiec 2016 r. Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna dla budynków Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynki A i B) oraz Pływalni Krytej w Chełmży. Wykonawca: Autorzy: Dariusz Węcławek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej.

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie W dniu 10 stycznia 2006 r. weszło w ycie rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCHRONY PTAKÓW ZASIEDLAJĄCYCH OBIEKTY BUDOWLANE. KAZIMIERZ WALASZ Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagielloński

ZASADY OCHRONY PTAKÓW ZASIEDLAJĄCYCH OBIEKTY BUDOWLANE. KAZIMIERZ WALASZ Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagielloński ZASADY OCHRONY PTAKÓW ZASIEDLAJĄCYCH OBIEKTY BUDOWLANE KAZIMIERZ WALASZ Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagielloński Pierwotne miejsca lęgowe jerzyka szczeliny skalne Pierwotne miejsca lęgowe jerzyka

Bardziej szczegółowo

Jaraczewo 3 marca 2016 r.

Jaraczewo 3 marca 2016 r. Ekspertyza o występowaniu gatunków chronionych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc lęgowych ptaków w na potrzeby remont budynku, ogrodzenia, placów utwardzonych, chodników, schodów terenowych

Bardziej szczegółowo

Sowy. Przygotowała Zuzia Górska

Sowy. Przygotowała Zuzia Górska Sowy Przygotowała Zuzia Górska Puchacz Długość ciała (wraz z dziobem i ogonem): 60 78 cm Długość ogona: 23 29 cm Rozpiętość skrzydeł: 155 180 cm Waga: 1,6 2,8 kg samce; 2,3 4,2 kg samice Liczba jaj: 2

Bardziej szczegółowo

O W I A D C Z E N I E

O W I A D C Z E N I E Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 14 /05 Starosty Pabianickiego z dnia 12 maja 2005 r... imi i nazwisko pracownika... nazwa komórki organizacyjnej... stanowisko O W I A D C Z E N I E Stwierdzam własnorcznym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

wykonanie prac remontowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wolsztynie. W zakres zadania

wykonanie prac remontowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wolsztynie. W zakres zadania Strona 1 z 7 Wolsztyn: REMONT POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W WOLSZTYNIE Numer ogłoszenia: 153674-2010; data zamieszczenia: 02.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Załcznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Ktrzyn Nr 15/07 z dnia 16.01.2007 Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Audytu Wewntrznego

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Naprawy dachów i wymiany pokryć dachowych w miejscach siedlisk jerzyków.

Naprawy dachów i wymiany pokryć dachowych w miejscach siedlisk jerzyków. ULOTKA II Naprawy dachów i wymiany pokryć dachowych w miejscach siedlisk jerzyków. Oto kilka prostych wskazówek, aby remont dachu w miejscu siedliska jerzyków był wykonany zgodnie z prawem oraz w ten sposób

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Elektryczna PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Budynek Stray Poarnej pomieszczenia. Urzdu Gminy -poddasze. Kazimierz Nowicki Upr 532/87 PROJEKTOWAŁ

Elektryczna PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Budynek Stray Poarnej pomieszczenia. Urzdu Gminy -poddasze. Kazimierz Nowicki Upr 532/87 PROJEKTOWAŁ PROJEKT BUDOWLANY Elektryczna STADIUM DOKUMENTACJI BRANA UMOWA NR POZ. UMOWY ZAMAWIAJCY: INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI Budynek Stray Poarnej pomieszczenia Urzdu Gminy -poddasze INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT:

Bardziej szczegółowo

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Ochrona informacji w aktach prawa midzynarodowego Prawo do wolnoci informacji jest uznawane przez prawo midzynarodowe jako podstawowe prawo człowieka.

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38

Czerwiec 2016 r. Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 Ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna dla planowanych prac termomodernizacyjnych budynku użyteczności publicznej (remizoświetlica) w Wielkim Pułkowie w województwie kujawsko-pomorskim Na zlecenie:

Bardziej szczegółowo

OPINIA O GNIEŻDŻENIU SIĘ PTAKÓW ORAZ OBECNOŚCI NIETOPERZY W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 PRZY UL

OPINIA O GNIEŻDŻENIU SIĘ PTAKÓW ORAZ OBECNOŚCI NIETOPERZY W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 PRZY UL BADANIA I ANALIZY PRZYRODNICZE FIRMA "CYGNUS STANISŁAW CZYŻ ul. Leśna 38 m.31 Jaroszowiec; 32-310 Klucze tel. 668 839 528; cygcyg@wp.pl Stanisław Czyż OPINIA O GNIEŻDŻENIU SIĘ PTAKÓW ORAZ OBECNOŚCI NIETOPERZY

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce tel./fax: 41 3444325, tel. kom.: 510-143-308 e-mail: biuro@tbop.org.pl www.tbop.org.pl Raport z inwentaryzacji chronionych gatunków

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza ornitologiczna opracowana w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Kordeckiego 19 w Bydgoszczy

Ekspertyza ornitologiczna opracowana w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Kordeckiego 19 w Bydgoszczy ARDEA Doradztwo Środowiskowe Arkadiusz Kiszka os. Wschód 4C/6 62-100 Wągrowiec tel. 513 338 854 kontakt@ardea.net.pl www.ardea.net.pl Ekspertyza ornitologiczna opracowana w związku z termomodernizacją

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r.

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r. DYREKTYWA RADY 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własnoci intelektualnej RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne SCHODY dr in. Andrzej Dzigielewski

Budownictwo ogólne SCHODY dr in. Andrzej Dzigielewski Budownictwo ogólne SCHODY dr in. Andrzej Dzigielewski Zasady konstruowania schodów - podstawowe wymiary Dobrze zaprojektowane i wykonane schody musz spełnia szereg warunków gwarantujcych bezpieczestwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Włocławek objętych planem termomodernizacji. Opracowanie na zlecenie: Wójt Gminy Włocławek ul. Królewiecka

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku ZAŁCZNIK nr 3 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku WYMOGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZE PRZECIWKRADZIEOWYCH UBEZPIECZONEGO

Bardziej szczegółowo

* ; # # # " ' 3# " " ' ( : * C # " # # " # ' " # # " # '" : #

* ; # # #  ' 3#   ' ( : * C #  # #  # '  # #  # ' : # *; #### @"' 3#" "' (9678: *C# " ##"#3 @' "##"# '"9678: # *!## ##"#"#-#"# '"9678: * %!# "# # # ## "#"#- #"#"#9678: *E FJ@"' 4"##"- "'(9678: $ K7### #J"# 0/ =&' : # @G ( ' - 0 0/ # $2 "#53#( $#@'!8!!.'.

Bardziej szczegółowo

1. Gołąb sklany forma miejska (gołąb miejski) Columba livia forma urbana: 2. Kawka Coloeus monedula: 3. Wróbel domowy Passer domesticus

1. Gołąb sklany forma miejska (gołąb miejski) Columba livia forma urbana:  2. Kawka Coloeus monedula:  3. Wróbel domowy Passer domesticus Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu w sprawie ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy na obiektach budowlanych Większość ptaków i nietoperzy

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA

1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA Pracownia Projektowa mgr in. Dorota Sukiennik 72-005 Przeclaw 93d/7 tel. 0609-658-567 1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Opinia ornitologiczna dotycząca występowania ptaków oraz nietoperzy w budynkach Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

Opinia ornitologiczna dotycząca występowania ptaków oraz nietoperzy w budynkach Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii ul. Frezjowa 8, 72-003 Dobra, NIP 8513138392, Regon 320944756 biuro: ul. Monte Casino 18a 70-467 Szczecin tel. 608 208 841, 668 027 475 przyroda@bkp.szczecin.pl www.bkp.szczecin.pl Opinia ornitologiczna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Węgliniec, powiat zgorzelecki, woj. dolnośląskie. Radosław G. Urban, Agnieszka Smernicka. Zamawiający: Gmina Węgliniec. ul.

Lokalizacja: Węgliniec, powiat zgorzelecki, woj. dolnośląskie. Radosław G. Urban, Agnieszka Smernicka. Zamawiający: Gmina Węgliniec. ul. Opinia chiropterologiczna (na podstawie przeglądu budynków) w zakresie występowania schronień nietoperzy w budynkach przeznaczonych do remontu w ramach projektu: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego BEZPIECZNA PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ NA POZIOMIE WIADCZENIA USŁUGI TIER3/TIER4 dla klimatyzacji precyzyjnej HPAC w obiektach DATA CENTER 1 1. I. Kryterium wymaga str.

Bardziej szczegółowo

Polska Karta Praw Ofiary

Polska Karta Praw Ofiary Polska Karta Praw Ofiary Wszystkie polskie organizacje, instytucje i osoby prywatne stykajce si w swojej pracy z ofiarami przestpstw postanowiły dla poprawienia sytuacji ofiar w Polsce podpisa ten dokument.

Bardziej szczegółowo