Przemysław Wylegała Radosław Dziciołowski Radosław Jaros Andrzej Kepel. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemysław Wylegała Radosław Dziciołowski Radosław Jaros Andrzej Kepel. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra"

Transkrypt

1 Standardy montowania ukry dla ptaków i nietoperzy jako element prac dociepleniowych Przemysław Wylegała Radosław Dziciołowski Radosław Jaros Andrzej Kepel Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra Wykonano na zlecenie Fundacji EkoFundusz Pozna, 2008

2 1. Wstp Bloki i wieowce budowane od lat 60. z tzw. wielkiej płyty pamitka po minionym ustroju cigle dominuj w krajobrazie duych osiedli mieszkaniowych naszych miast. Nie ma wtpliwoci, e ich termomodernizacja jest konieczna. Nie chodzi jedynie o jej skutki ekonomiczne, czyli redukcj kosztów ogrzewania. Przyczyniajc si do oszczdzania energii działamy na korzy rodowiska. Niestety, docieplanie budynków ma te swoje negatywne skutki uboczne. Po przeprowadzeniu takich prac gatunki ptaków gniazdujce na budynkach nagle trac wszystkie lub prawie wszystkie miejsca lgowe. Jak wskazuj dowiadczenia z innych krajów, a take z niektórych polskich osiedli, mona pogodzi prace remontowe z ochron ptaków i nietoperzy. Obowizek taki wynika zreszt z prawa krajowego i wspólnotowego, które nie tylko zakazuje zabijania zwierzt, ale jednoznacznie wskazuje, e inwestor jest odpowiedzialny za zachowanie istniejcych walorów przyrodniczych w tym zapewnienie trwałego istnienia niepomniejszonej liczby schronie chronionych gatunków. Niniejsze opracowanie kierowane jest do praktyków firm ocieplajcych bloki, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji przyrodniczych wszystkich, którzy uczestnicz w procesie ocieplania budynków i mog mie wpływ na rodzaj i skal stosowanych rozwiza. Przedstawiono w nim pewne minimalne standardy, które naley przy tego typu pracach wciela w ycie. 2. Gatunki ptaków i nietoperzy, dla których konieczne jest montowanie zastpczych ukry na docieplanych budynkach 2.1. Ptaki Budynki stanowi miejsca gniazdowania kilkunastu gatunków ptaków. Dla kilku z nich jest to ich podstawowe miejsce lgów. Nale do nich: wróbel, jerzyk i pustułka. Prowadzone na szerok skal remonty, docieplenia i rónego typu modernizacje budynków powoduj ograniczenie liczby miejsc lgowych i stanowi jedn z głównych lub wrcz podstawow przyczyn zaniku ich populacji. Przynajmniej wic w odniesieniu do tych gatunków ptaków, kade kolejne zmniejszenie liczby ich obecnych lub potencjalnych schronie i miejsc lgowych stanowi znaczc szkod wg ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie. Z tego powodu obowizkiem inwestora jest podjcie rodków, które wynagrodz chronionym gatunkom doznane straty. Wróbel Passer domesticus Gniazduje najczciej w rónego rodzaju szczelinach i zakamarkach budynków, czasami w budkach lgowych, a wyjtkowo buduje gniazda take w gstych krzewach. Gniazdo wróbla jest obficie wysłane such traw oraz piórami. Sezon lgowy tych ptaków zaczyna si

3 w marcu, a koczy w sierpniu. W tym czasie ptak ten moe wyprowadzi do trzech lgów. Okres wysiadywania trwa bardzo krótko dni, a młode przebywaj w gniedzie około dni. Jerzyk Apus apus Gniazda zakładaj najchtniej w szczelinach budynków i w otworach wentylacyjnych, najczciej pod samym dachem. Ich okres lgowy trwa od pocztku maja do koca sierpnia, cho zdarzaj si póne lgi, z których młode wylatuj dopiero w pierwszych dniach wrzenia. Ptaki te przystpuj do jednego lgu w roku. Okres wysiadywania jaj trwa ok. 20 dni, a młode opuszczaj gniazdo po ok. 40 dniach. Pustułka Falco tinnunculus Lgnie si w rónego rodzaju szczelinach i zakamarkach budynków, w otworach wentylacyjnych, czsto w starych gniazdach gołbi miejskich. Bardzo chtnie składa jaja w skrzynkach lgowych. Okres lgowy pustułek rozpoczyna si na przełomie marca i kwietnia i trwa zazwyczaj do połowy lipca, ale czasami (w przypadku lgów powtarzanych) do sierpnia. Jaja s wysiadywane dni. Młode uzyskuj zdolno do lotu po dniach. 2.2 Nietoperze W Polsce dotd wykazano wystpowanie 25 gatunków nietoperzy. Wikszo z nich przynajmniej czasowo moe wystpowa w obiektach stworzonych przez człowieka. Nietoperze s zwierztami o wiele bardziej zagroonymi działaniami ociepleniowymi ni ptaki. Zwierzta te chowaj si bowiem głbiej w szczelinach, a na odgłosy z zewntrz (np. monta rusztowania, rozmowy pracowników) reaguj cisz i oczekiwaniem na odejcie intruzów. W efekcie wieczorem, kiedy próbuj opuci schronienie, okazuje si, e s zamurowane. Ze wzgldu na skryty tryb ycia nietoperzy czsto nawet mieszkacy bloków nie wiedz o współlokatorach, nie ma wic kto interweniowa (w przeciwiestwie do niszczenia gniazd i lgów ptaków, co stosunkowo czsto jest przez mieszkaców oprotestowywane i zgłaszane odpowiednim słubom). Poniej opisano cztery gatunki, najczciej spotykane w blokach. S to w wikszoci tzw. gatunki szczelinowe (chtnie wykorzystujce róne szczeliny). Najczciej w takich okolicznociach spotykamy mroczki póne, mroczki posrebrzane, karliki, a take coraz czciej borowce wielkie. Druga grupa gatunków, mogcych traci na docieplaniu budynków to nietoperze wykorzystujce wiksze przestrzenie, np. strychy, poddasza itp. S to przede wszystkim nocek duy i podkowiec mały. Przypadki stwierdzania ich wystpowania w przestrzeniach dylatacyjnych s rzadkie, ale nie mona tego wykluczy. Wszystkie nietoperze s w Polsce objte cisł ochron gatunkow, a take podlegaj ochronie na podstawie konwencji i porozumie midzynarodowych oraz prawa Unii Europejskiej. Borowiec wielki Nyctalus noctula Jeden z najwikszych krajowych nietoperzy. Do niedawna uwaany był za gatunek zwizany z lasami, jednak od lat korzysta równie z budynków, w tym coraz czciej z

4 bloków mieszkalnych. Zajmuje w nich przede wszystkim wskie szczeliny pod betonowymi płytami. Kolonie rozrodcze tych nietoperzy składaj si zazwyczaj z kilkudziesiciu samic. Młode rodz si w czerwcu lub na pocztku lipca, a po ok. 4 tygodniach s zdolne do lotu. Cz borowców jesieni opuszcza nasz kraj, odlatujc na zachód i południe, jednak wiele nietoperzy u nas zimuje. Przypuszcza si, e znaczna liczba nietoperzy hibernuje w naziemnych czciach budynków w szczelinach wielopitrowych bloków mieszkalnych spotykane s przez cały rok. Mroczek posrebrzany Vespertilio murinus redniej wielkoci nietoperz. Bardzo czsto wykorzystuje zakamarki w budynkach, zwłaszcza w nowszym budownictwie. W duych miastach spotykany jest najczciej jesieni i wczesn zim. Samce jako kryjówki godowe wykorzystuj szczeliny w górnych partiach wysokich budynków. Dla mroczków posrebrzanych osiedla miejskie s równie azylem na zim. Nietoperze te hibernuj bowiem w trudno dostpnych zakamarkach budynków (np. szczelinach midzy płytami bloków czy szybach wentylacyjnych). Mroczki posrebrzane potrafi podejmowa dalekie wdrówki na zimowiska. Mroczek póny Eptesicus serotinus Jeden z wikszych, a zarazem najpospolitszych krajowych gatunków. Zarówno latem jak i zim preferuje ssiedztwo człowieka. Zasiedla głównie strychy starszych budynków we wsiach, obrzeach miast i w pobliu lasów, ale czsto spotykany jest nawet w centrach duych aglomeracji. Kolonie rozrodcze licz zazwyczaj poniej 100 osobników. Młode rodz si wczesnym latem. Po 3-4 tygodniach uzyskuj zdolno lotu. Mroczki póne s nielicznie spotykane w okresie hibernacji, ale najprawdopodobniej wynika to z ich zimowania w miejscach niedostpnych, np. przestrzeniach midzy zewntrznymi i wewntrznymi cianami budynków. Nietoperze te s z reguły osiadłe i czsto (jeli maj tak moliwo) pozostaj na zim w tych samych budynkach, które zamieszkuj latem. Karliki Pipistrellus spp. W Polsce stwierdzono dotychczas przedstawicieli 4 gatunków tych małych nietoperzy. Kolonie rozrodcze karlików, tworzone w kwietniu i maju s liczne, mog gromadzi nawet do tysica samic. Młode rodz si zazwyczaj w drugiej połowie czerwca i uzyskuj zdolno lotu w połowie lipca. Karliki mog zakłada kolonie rozrodcze w miastach, ale najczciej spotyka si je tutaj pónym latem i jesieni (podczas godów i migracji), a take zim. Nietoperze te wykorzystuj budynki (równie nowoczesne, np. bloki) jako miejsca hibernacji. Niekiedy tworz ogromne, mogce liczy nawet tysice osobników skupiska zimowe, dlatego zniszczenie zimowiska, albo zablokowanie wylotów z niego, moe by tragedi dla wielkiej liczby nietoperzy.

5 3. Zastpcze schronienia dla ptaków i nietoperzy 3.1. Zasady ogólne Nie zawsze w przypadku kadego indywidualnego budynku mona za pomoc skrzynek zrównoway liczb schronie ptaków i nietoperzy, które uległy zanikowi w wyniku prac remontowych. Dlatego wane jest, aby działania rekompensujce straty wykonywa w przypadku wszystkich remontowanych budynków (bloków) take tych w danym momencie niezamieszkałych przez zwierzta. Tylko wówczas bowiem sumaryczna liczba utworzonych potencjalnych schronie ma szanse zrównoway strat. Skrzynki dla ptaków i nietoperzy mog by drewniane bd wykonane z masy trocinobetonowej. Zarówno pierwsze jak i drugie mog by montowane w warstwie ociepliny korzystniejsze rozwizanie (z wyjtkiem skrzynki dla pustułki ze wzgldu na jej rozmiar), lub na jej powierzchni (rys. 1). Skrzynki trocinobetonowe powszechnie stosowane s w Europie Zachodniej. W Polsce istnieje moliwo zakupu tych skrzynek u firm produkujcych lub sprowadzajcych je z innych krajów. Dostpny jest szereg modeli tych skrzynek dostosowanych do rónych gatunków ptaków. Najbardziej przydatne bd najprostsze konstrukcje typu Brick Box (przeznaczone głównie dla wróbli, ale mog w nich gniazdowa take jerzyki) oraz Swift Box (przeznaczone głównie dla jerzyków, ale mog w nich gniazdowa take wróble). Z konstrukcj tych skrzynek oraz sposobem montau mona si zapozna np. na stronie firmy Bird Control Zalet skrzynek trocinobetonowych jest take moliwo malowania ich farbami natynkowymi. Skrzynki nie montowane w warstwie ociepliny powinny by kontrolowane co dwa lata w celu wymiany skrzynek uszkodzonych. Wymiary i konstrukcja skrzynek powinny by zgodne ze schematami dla danego gatunku, przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. W przypadku skrzynek trocinobetonowych naley stosowa modele przeznaczone dla konkretnych gatunków (róni si one midzy sob konstrukcj). Dla zwikszenia wytrzymałoci skrzynek drewnianych konieczne jest zabezpieczenie ich impregnatami drewnochronnymi oraz pokrycie daszku skrzynki pap. Skrzynki musz by powieszone na odpowiedniej wysokoci, zrónicowanej w zalenoci od gatunku, dla którego s przeznaczone. Skrzynki musz by mocno i szczelnie zbite, aby zapewniały izolacj ciepln i zabezpieczały wntrze przed wod opadow. Nie mog by take wykonane ze zbyt cienkich desek (o gruboci mniejszej ni 1 cm). Skrzynki powinny by mocowane do ciany za porednictwem metalowych uchwytów i przy pomocy kołków rozporowych, chyba e producent zakłada inny sposób ich montau.

6 Dla zapewnienia bezpieczestwa ludzi, skrzynki lgowe nie montowane w warstwie ociepliny (a wic nie chronione przed ewentualnym oderwaniem si od ciany) naley wiesza w ten sposób, by pod nimi nie znajdował si chodnik lub trawnik lecz np. zadaszone wejcie do klatki schodowej. Ze wzgldu na róne konstrukcje budynków nie zawsze jest moliwe lub niekoniecznie jest zasadne zastosowanie schematów rozmieszczenia skrzynek dla ptaków lub nietoperzy oraz ich liczby zgodnie z przedstawionymi dalej zasadami. W kadym przypadku konieczna jest konsultacja i nadzór ornitologa oraz chiropterologa nad prowadzonymi pracami. Jego zadaniem jest wskazanie najbardziej odpowiednich miejsc dla zamontowania skrzynek oraz ich liczby. W przypadku niektórych budynków lub rodzajów prac remontowych istnieje moliwo zastosowania zamiennie lub dodatkowo zupełnie odmiennych rozwiza, ni przedstawione w niniejszym opracowaniu. Moe to np. dotyczy pozostawiania niezabezpieczonych istniejcych otworów wentylacyjnych, odpowiedniego zabezpieczania istniejcych wnk wykorzystywanych przez pustułki, pozostawiania wlotów do szczelin dylatacyjnych. Rozwizania takie naley jednak kadorazowo uzgodni ze specjalist, a ich przyjcie nie powinno skutkowa zmniejszeniem liczby dogodnych schronie w porównaniu z proponowanymi rozwizaniami standardowymi Ptaki Skrzynki lgowe dla wróbli Typy i konstrukcja skrzynek lgowych Polecanym rozwizaniem dla tych ptaków s specjalne skrzynki trocinobetonowe montowane w warstwie ociepliny lub na jej powierzchni. Sposób montau i liczba skrzynek lgowych W przypadku bloków o wysokoci do czterech kondygnacji skrzynki naley montowa w górnej czci budynku, poniej rynien (najczciej na wysokoci otworów wentylacyjnych) na przemian ze skrzynkami dla jerzyków oraz nad daszkami klatek schodowych po jednej skrzynce na kad kondygnacj. Odległoci pomidzy skrzynkami powinny wynosi około 3 m (rys. 5-6). Skrzynek nie naley montowa nad oknami (ze wzgldu na moliwo brudzenia parapetów). W przypadku bloków o wysokoci powyej czterech kondygnacji skrzynki montowane s tylko do wysokoci czwartej kondygnacji nad daszkami klatek schodowych po jednej skrzynce na kad kondygnacj (rys. 5-6). Skrzynki naley montowa take na cianach szczytowych stosujc takie same zasady jak przy cianach frontowych (rys. 5-6). Łczna liczba zamontowanych skrzynek uzaleniona jest wic od konstrukcji budynku, głównie jego wysokoci i liczby klatek schodowych.

7 Rys. 1. Skrzynka trocinobetonowa typu Brick Box przeznaczona dla wróbli, zamontowana na warstwie ociepliny (z lewej) oraz pod ni (z prawej) Skrzynki lgowe dla jerzyków Typy i konstrukcja skrzynek lgowych Polecanym rozwizaniem dla tych ptaków s specjalne skrzynki trocinobetonowe montowane w warstwie ociepliny lub na jej powierzchni. Istnieje take moliwo zastosowania skrzynek drewnianych (montowanych najczciej na ocieplinie). W przypadku tych ostatnich naley pamita o zamontowaniu ruchomej przedniej cianki (zamykanej na haczyk) w celu okresowego oczyszczania skrzynek (przynajmniej raz na 2 lata) (rys. 2). Sposób montau i liczba skrzynek lgowych Na budynkach o wysokoci co najmniej czterech kondygnacji, skrzynki dla jerzyków naley montowa w górnej czci budynku, poniej rynien (najczciej na wysokoci otworów wentylacyjnych). Na budynkach o wysokoci do czterech kondygnacji naley je montowa na przemian ze skrzynkami dla wróbli. Odległoci pomidzy skrzynkami powinny wynosi około 3 m (rys. 5-6). Na budynkach powyej czterech kondygnacji w górnej czci budynku skrzynki dla wróbli zastpujemy skrzynkami dla jerzyków (wróble niechtnie gniazduj na duych wysokociach). Skrzynek nie naley umiejscawia nad oknami (ze wzgldu na moliwo brudzenia parapetów). Ze wzgldu na chtne gniazdowanie jerzyków w koloniach istnieje moliwo montowania skrzynek w oddalonych od siebie grupach (w odległoci kilku centymetrów od siebie). Jednake w tym przypadku łczna liczba skrzynek nie powinna by mniejsza ni przy ich montau w równych odległociach midzy poszczególnymi skrzynkami. Skrzynki naley montowa take na cianach szczytowych stosujc takie same zasady jak przy cianach frontowych (rys 5-6). W przypadku istnienia na dachu

8 maszynowni wind lub innych nadbudówek naley skrzynki dla jerzyków wiesza na nich w grupach po kilka a nawet kilkanacie skrzynek (rys. 7). Rys. 2. Schemat budowy drewnianej skrzynki dla jerzyka Skrzynki lgowe dla pustułek Typ i konstrukcja skrzynki lgowej Polecanym rozwizaniem s skrzynki drewniane o stosunkowo prostej budowie (rys. 3). Sposób montau i liczba skrzynek lgowych Skrzynki dla pustułek naley montowa na budynkach o wysokoci co najmniej czterech kondygnacji. Skrzynki mog by mocowane do muru na dwa sposoby za pomoc metalowych uchwytów przymocowanych do tylnej cianki, albo rubami przechodzcymi bezporednio przez tyln ciank. Zastosowanie metalowych uchwytów ułatwia prac osobie mocujcej skrzynk. Skrzynki naley montowa w górnej czci budynku, poniej rynien. Pamita naley o tym, by skrzynka została powieszona w odległoci co najmniej 0,5 m poniej górnej krawdzi ciany bloku. Wntrza skrzynek dla pustułek naley wysypa trocinami wymieszanymi ze wirem, gdy ptaki te same nie przynosz materiału wyciełajcego gniazdo. Dla zwikszenia bezpieczestwa naley je wiesza nad zadaszonymi klatkami schodowymi. Na kadym bloku naley zamontowa co najmniej jedn skrzynk dla pustułek. W przypadku długich bloków (posiadajcych wicej ni 6 klatek schodowych) mona montowa wicej skrzynek lgowych przy odległo midzy nimi nie powinna by mniejsza ni 20 m. Odległo pomidzy skrzynk dla tego gatunku a skrzynkami dla pozostałych (wróbel, jerzyk) powinna wynosi co najmniej 10 m.

9 Rys. 3. Schemat budowy drewnianej skrzynki dla pustułki 3.3. Nietoperze W Polsce brak jest firm specjalizujcych si w produkcji skrzynek dla nietoperzy. Drobne firmy stolarskie wykonuj czasem skrzynki dla tych zwierzt zamawiane np. przez Lasy Pastwowe. Specjalne skrzynki podociepleniowe czy natynkowe (i inne ich typy) s dostpne w wielu sklepach internetowych, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA. Poniej prezentowane s podstawowe ich typy z przykładowym miejscem, gdzie mona je naby. Nietoperze wystpujce w Polsce na ogół (z wyjtkiem okresu godowego u niektórych gatunków) nie wykazuj silnego terytorializmu.. Dlatego w przypadku tych zwierzt nie trzeba zachowywa okrelonych odległoci midzy takimi schronieniami, cho ich rozproszenie na cianie moe wpływa na znajdowanie ich przez szukajce kryjówek. Bardzo wane jest, aby te schronienia nie były umieszczane na najchłodniejszych cianach budynku (północnych). Optymalne jest tworzenie grup skrzynek podtynkowych w postaci linii poziomych (rys. 5-6), jednak jeli przemawiaj za tym inne wzgldy (np. estetyczne), mog by bardziej rozproszone. Warto unika cian mieszka, a umieszcza takie skrzynki na cianach klatek schodowych (aby nie było słycha hałasujcych, nierzadko równie noc nietoperzy). Przy wszystkich konstrukcjach skrzynek bardzo wane jest, aby były one trwale szczelne. Jeli bd przewiewne, nietoperze ich nie zasiedl Skrzynka podtynkowa wyrób własny Najprostsza wersja skrzynki podtynkowej, do wykonania w kadych okolicznociach (rys. 4). Tworzymy ramk z 3 listewek o gruboci 2-3 cm (boki i góra) o wymiarach przynajmniej 50x70 cm, któr pokrywamy deskami (nieheblowanymi). W ten sposób zostanie utworzona przestrze midzy deskami a cian budynku. Od dołu naley zostawi szczelin o szerokoci 2-3 cm (jej krawd dolna moe by wzmocniona

10 listewk, górn stanowi brzeg deski). Szczelina ta bdzie jedynym elementem schronienia widocznym z zewntrz po otynkowaniu i wykoczeniu fasady. Poniej szczeliny ciana powinna by szorstka jako ldowisko dla nietoperzy. Owa szorstko powinna by porównywalna z nieheblowan desk. Skrzynki naley montowa w poziomych grupach po kilka do kilkunastu, co najmniej na najwyszych dwóch-trzech kondygnacjach (rys. 5-6), przy czym mona je instalowa nawet na kadym pitrze (poczwszy od drugiego). Zdjcia takich schronów w wykoczonej cianie mona zobaczy na stronie internetowej Jeli znana jest szczelina, przez któr nietoperze wchodz do przestrzeni w cianie, wystarczy pozostawi szczelin w materiale ociepleniowym tak, aby przez ni mogły one wchodzi do kryjówki wewntrz ciany. Straty ciepła spowodowane przerw w powierzchni dociepleniowej bd minimalne. Równie w tym przypadku naley pamita o odpowiedniej porowatoci ldowiska pod szczelin. Mona zastosowa metod łczon wyej opisana skrzynka podociepleniowa zamontowana nad szczelin w cianie. Rys. 4. Schemat budowy podtynkowego schronu dla nietoperzy Gotowe skrzynki pod i natynkowe Istnieje moliwo zakupu uniwersalnych schronów, które mona montowa zarówno na tynku, jak i wewntrz ciany (równie w budynkach nowobudowanych). W Polsce sprowadza je wspomniana wczeniej firma Bird Control (http://www.sprzataj.net.pl). Mona równie korzysta z ofert zagranicznych, gdzie czsto zamieszczone s sugestywne rysunki i zdjcia ilustrujce techniki montau i kocowy efekt (np. czy gdzie zamieszczono list firm z USA, których

11 produkty s polecane przez amerykask organizacj zajmujc si ochron nietoperzy Bat Conservation International). Rys. 5. Przykładowy schemat rozmieszczenia skrzynek dla ptaków i nietoperzy na budynku o wysokoci do czterech kondygnacji Rys. 6. Przykładowy schemat rozmieszczenia skrzynek dla ptaków i nietoperzy na budynku o wysokoci powyej czterech kondygnacji

12 Rys. 7. Inne alternatywne rozwizania rozmieszczenia skrzynek dla jerzyków montowanie w grupach nad klatkami schodowymi lub na nadbudówkach. Odległoci midzy skrzynkami mog by nawet rzdu kilku centymetrów. 4. Wpływ remontów budynków na ptaki i nietoperze aspekty prawne Konieczno uwzgldniania obecnoci ptaków i nietoperzy w budynkach wynika z przepisów prawa polskiego i wspólnotowego. Dotyczy to kilku grup przepisów zwizanych z zakazem zncania si nad zwierztami, z ochron gatunkow, a take z nowymi uregulowaniami dotyczcymi odpowiedzialnoci za szkody powodowane w rodowisku. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt. W przypadku remontów, w tym ocieplania budynków, mamy czsto do czynienia z zamurowywaniem ywych zwierzt (np. ptaków siedzcych na gniazdach, nietoperzy w schronieniach, nielotnych młodych), co prowadzi do ich powolnej, głodowej mierci w mczarniach, albo z wyrzucaniem pisklt i nielotnych nietoperzy z gniazd i schronie, take powodujcym ich szybsz lub wolniejsz mier. Zgodnie z art. 6 i 35 tej ustawy stanowi to przestpstwo cigane z urzdu, zagroone kar do 2 lat pozbawienia wolnoci, a sd moe orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania okrelonego zawodu lub prowadzenia okrelonej działalnoci, a take moe orzec przepadek narzdzi lub przedmiotów słucych do popełnienia przestpstwa. Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 28 wrzenia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystpujcych zwierzt objtych ochron. Wszystkie gatunki ptaków, które czsto wykorzystuj budynki jako miejsca swego gniazdowania, a take wszystkie wystpujce w Polsce nietoperze, objte s na podstawie tego Rozporzdzenia cisł ochron gatunkow. Obowizuj w stosunku do nich m.in. zakazy zabijania, niszczenia ich jaj i

13 postaci młodocianych, niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd, legowisk, zimowisk i innych schronie, wybierania ich jaj, umylnego płoszenia i niepokojenia, przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce. Miejsca rozrodu oraz schronienia s siedliskiem, a ich nagromadzenia w blokach ostoj tych gatunków. W 10 Rozporzdzenia wymieniono take przykłady działa, które traktuje si jako sposoby ochrony gatunków zwierzt. Naley do nich m.in. budowanie sztucznych miejsc lgowych oraz dostosowywaniu terminów i sposobów wykonywania prac budowlanych, remontowych i innych do okresów lgu, rozrodu lub hibernacji. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Omówione w poprzednim punkcie Rozporzdzenie zostało wydane na podstawie delegacji w art. 49 ustawy o ochronie przyrody. W ustawie tej zawarte s te przepisy karne, majce zastosowanie w przypadku łamania zasad ustanowionych w Rozporzdzeniu, a take warunki przyznawania zezwole na odstpstwa od zakazów. W stosunku do czynnoci dotyczcych chronionych gatunków zwierzt, które objte s wymienionymi wczeniej zakazami, mona na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 uzyska zezwolenie na ich wykonywanie (np. na usuwanie z budynków opuszczonych gniazd ptasich take poza okresem, w którym zakaz ten nie obowizuje). Jednak zezwolenie takie moe by wydane wyłcznie w przypadku braku rozwiza alternatywnych i jeeli nie spowoduje to zagroenia dla dziko wystpujcych populacji chronionych gatunków, a take jeli potrzeba wykonywania tych czynnoci wynika z jednej z 6 grup przyczyn, wymienionych w art. 56 ust. 4. Zgodnie w art. 60 tej ustawy, jeli zmian w rodowisku zagraaj lub mog w przyszłoci zagrozi zwierztom objtym ochron gatunkow (a z takimi przypadkami mamy do czynienia przy pracach remontowych mogcych zagrozi siedliskom ptaków lub nietoperzy), regionalny dyrektor ochrony rodowiska powinien podj działania w celu zapewnienia trwałego zachowania siedlisk lub ostoi chronionych gatunków, eliminowania przyczyn powstawania zagroe oraz poprawy stanu ochrony tych siedlisk lub ostoi. Na podstawie art. 123 wojewoda ma obowizek i prawo kontrolowa przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody przez wszelkie jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne. Na podstawie art. 127 pkt 2 lit. e ustawy, kto umylnie narusza zakazy obowizujce w stosunku do zwierzt objtych ochron gatunkow, podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 129 stanowi ponadto, e w wypadku ukarania za łamanie zakazów dotyczce chronionych gatunków zwierzt, sd moe orzec przepadek przedmiotów słucych do popełnienia wykroczenia lub przestpstwa, nawet jeli nie stanowi własnoci sprawcy, a take nakaza przywrócenie stanu poprzedniego, a jeli obowizek taki nie byłby wykonalny zasdzi nawizk. Warto zaznaczy, ze cho na podstawie ustawy o ochronie przyrody łamanie zakazów dotyczcych chronionych gatunków jest jedynie wykroczeniem, to Kodeks karny uznaje je za przestpstwo i wprowadza o wiele wysze sankcje, jeli skutki takiego działania s znaczce. Niszczenie miejsc gniazdowych i schronie gatunków zagroonych, dla których jedn z przyczyn powodujcych to zagroenie jest włanie ich utrata, naley traktowa jako istotn (znaczc) szkod. Wynika to m.in. z przepisów ustawy omówionej w kolejnym punkcie.

14 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie. Ustawa ta wprowadza kilka wanych zasad, nakładajcych na wszystkie podmioty obowizek zapobiegania szkodom w gatunkach chronionych, a jeli szkoda wystpi jej pełnego naprawienia i wynagrodzenia przyrodzie poniesionych szkód. W przypadku modernizacji budynków bdcych schronieniem ptaków czy nietoperzy wykonawca prac powinien podj rodki zaradcze dostosowujc terminy prac, zabezpieczajc z wyprzedzeniem szczeliny przed zajciem je przez ptaki i nietoperze itp. Nastpnie powinien zapewni, by po remoncie uyteczno siedliska pozostała nieuszczuplona np. tworzc odpowiedni liczb alternatywnych schronie i miejsc lgowych. Skuteczno tych działa powinna by kontrolowana. Ich skala powinna by tak dobrana, by zrównoway take ew. straty, jakie poniosły populacje chronionych gatunków w okresie remontu. Naley zaznaczy, e skutki działa naprawczych powinny by długotrwałe. Zgodnie z Dyrektyw i ustaw, odpowiedzialno sprawcy trwa przez 30 lat od chwili wystpienia czynnika powodujcego szkod. Działania zaradcze lub naprawcze maj by podejmowane z własnej inicjatywy przez sprawc szkody lub przez organ ochrony przyrody, jeli sprawca działa nie podjł (kosztami tych działa obcia si wówczas sprawc). Jednoczenie organ ochrony przyrody ma obowizek przyj zgłoszenie o wystpieniu zagroenia lub szkody od kadego i musi podajc odpowiednie działania. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. Zgodnie z art. 323 tej ustawy, w wypadku szkód wyrzdzonych rodowisku jako dobru wspólnemu (a z takim przypadkiem mamy do czynienia przy działaniach na szkod gatunków chronionych i ich siedlisk) Skarb Pastwa, jednostka samorzdu terytorialnego, a take organizacja ekologiczna moe zada od podmiotu odpowiedzialnego za to zagroenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjcia rodków zapobiegawczych, w szczególnoci przez zamontowanie instalacji lub urzdze zabezpieczajcych przed zagroeniem lub naruszeniem, a w razie gdy jest to niemoliwe lub nadmiernie utrudnione, moe da zaprzestania działalnoci powodujcej to zagroenie lub naruszenie. Jeeli podmiot korzystajcy ze rodowiska negatywnie oddziałuje na rodowisko, na podstawie art i 366właciwy organ moe, nałoy obowizek ograniczenia oddziaływania na rodowisko, przywrócenia stanu właciwego, wykonania okrelonych czynnoci, a take wyda decyzj o wstrzymaniu tej działalnoci z rygorem natychmiastowej wykonalnoci. Jak wida, prawo do kompleksowo reguluje zagadnienia zwizane z odpowiedzialnoci za ew. szkody przyrodnicze powodowane przez prace remontowe w budynkach. Przy braku naleytej starannoci, a zwłaszcza w wypadku wiadomego zaniedbania działa zapobiegajcych szkodom, moe łatwo doj do zbiegu przestpstw i wykrocze. Ponadto przepisy zwizane z odpowiedzialnoci za szkody w rodowisku wprowadziły w tej dziadzienie now jako, obligujc do działa naprawczych i wprowadzajc mechanizmy, które przy aktywnoci obywateli, organizacji społecznych i organów ochrony przyrody mog znaczco poprawi skuteczno ochrony zagroonych gatunków i siedlisk.

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca możliwości gniazdowania ptaków w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

Opinia dotycząca możliwości gniazdowania ptaków w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. tactus dla Ciebie i Twojego Środowiska Opinia dotycząca możliwości gniazdowania ptaków w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Wykonawca Autor Wykonano na zlecenie TACTUS Aleksandra Szurlej-Kielańska

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PE/ / /5/2007

UMOWA NR PE/ / /5/2007 UMOWA NR PE/ / /5/2007 zawarta w Katowicach dnia...2007 r. pomidzy: Spółdzielni Mieszkaniow Piast w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 reprezentowan przez:... -...,... -..., w dalszym cigu umowy

Bardziej szczegółowo

Ptaki zagrożone w trakcie termomodernizacji budynków jak postępować oraz przepisy prawa

Ptaki zagrożone w trakcie termomodernizacji budynków jak postępować oraz przepisy prawa Ptaki zagrożone w trakcie termomodernizacji budynków jak postępować oraz przepisy prawa I. INTERWENCJE A. ZASADY OGÓLNE W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla ptaków w trakcie prowadzenia robót w konstrukcjach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry Państwu. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Departament Ochrony Przyrody

Dzień dobry Państwu. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Departament Ochrony Przyrody Dzień dobry Państwu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Departament Ochrony Przyrody Niektóre obowiązujące przepisy dot. ochrony gatunkowej zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r.

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r. DYREKTYWA RADY 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własnoci intelektualnej RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Polska Karta Praw Ofiary

Polska Karta Praw Ofiary Polska Karta Praw Ofiary Wszystkie polskie organizacje, instytucje i osoby prywatne stykajce si w swojej pracy z ofiarami przestpstw postanowiły dla poprawienia sytuacji ofiar w Polsce podpisa ten dokument.

Bardziej szczegółowo

1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA

1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA Pracownia Projektowa mgr in. Dorota Sukiennik 72-005 Przeclaw 93d/7 tel. 0609-658-567 1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Bardziej szczegółowo

Naprawy dachów i wymiany pokryć dachowych w miejscach siedlisk jerzyków.

Naprawy dachów i wymiany pokryć dachowych w miejscach siedlisk jerzyków. ULOTKA II Naprawy dachów i wymiany pokryć dachowych w miejscach siedlisk jerzyków. Oto kilka prostych wskazówek, aby remont dachu w miejscu siedliska jerzyków był wykonany zgodnie z prawem oraz w ten sposób

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCHRONY PTAKÓW ZASIEDLAJĄCYCH OBIEKTY BUDOWLANE. KAZIMIERZ WALASZ Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagielloński

ZASADY OCHRONY PTAKÓW ZASIEDLAJĄCYCH OBIEKTY BUDOWLANE. KAZIMIERZ WALASZ Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagielloński ZASADY OCHRONY PTAKÓW ZASIEDLAJĄCYCH OBIEKTY BUDOWLANE KAZIMIERZ WALASZ Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagielloński Pierwotne miejsca lęgowe jerzyka szczeliny skalne Pierwotne miejsca lęgowe jerzyka

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

Wspólnicy. Sprawy spółki

Wspólnicy. Sprawy spółki Przepisy dotyczce spółki cywilnej zawiera kodeks cywilny (art. 860 875). To forma prowadzenia działalnoci gospodarczej nie przekraczajcej wikszego rozmiaru, czyli jej przychód roczny nie moe przekroczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego BEZPIECZNA PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ NA POZIOMIE WIADCZENIA USŁUGI TIER3/TIER4 dla klimatyzacji precyzyjnej HPAC w obiektach DATA CENTER 1 1. I. Kryterium wymaga str.

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Węgliniec, powiat zgorzelecki, woj. dolnośląskie. Radosław G. Urban, Agnieszka Smernicka. Zamawiający: Gmina Węgliniec. ul.

Lokalizacja: Węgliniec, powiat zgorzelecki, woj. dolnośląskie. Radosław G. Urban, Agnieszka Smernicka. Zamawiający: Gmina Węgliniec. ul. Opinia chiropterologiczna (na podstawie przeglądu budynków) w zakresie występowania schronień nietoperzy w budynkach przeznaczonych do remontu w ramach projektu: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzeday

Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday 1. Definicje: Zasady: niniejsze Zasady i Warunki Sprzeday Konsument osoba fizyczna kupujca od SMARTTECH w innym celu, ni zwizany z prowadzon działalnoci

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie posiada osobowo prawn i jest organizacj

Bardziej szczegółowo

1 ISL, Shipping Statistics 2001.

1 ISL, Shipping Statistics 2001. 1 UZASADNIENIE Wstp Celem ustawy jest wprowadzenie w Polsce instytucji podatku tonaowego, majc na wzgldzie potrzeb dostosowania warunków działania armatorów krajowych do warunków działania armatorów pastw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH Warszawa, kwiecie 2005 Wstp W celu wspierania osób i rodzin, które znalazły si w trudnej sytuacji wynikajcej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.102.15.2012 RISS 2109991 Zielona Góra, 3 grudnia 2012r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów 7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów KROK 1 ZAPOZNAJ SI Z PRZEPISAMI PRAWA I DOKUMENTAMI Akty prawne dotyczce kwalifikowalnoci wydatków w ramach EFRR znajduj si w nastpujcych rozporzdzeniach:

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY PRAWNE CHRONIĄCE PTAKI W BUDYNKACH WYCIĄG

I. PRZEPISY PRAWNE CHRONIĄCE PTAKI W BUDYNKACH WYCIĄG Ptaki zagrożone w trakcie termomodernizacji budynków poradnik interwencyjny oraz przepisy prawa (stan aktualny we wrześniu 2012r.) r.) Materiały w wersji elektronicznej do pobrania z www.stop.eko.org.pl

Bardziej szczegółowo

Monika Zielińska, Agnieszka Przesmycka, Piotr Zieliński

Monika Zielińska, Agnieszka Przesmycka, Piotr Zieliński Inwentaryzacja ptaków i ich potencjalnych miejsc lęgowych oraz nietoperzy i ich schronień w budynkach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ul. K. Górskiego 1 objętych planem termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarzdzania nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urz dzenia techniczne:

Maszyny i urz dzenia techniczne: Roboty zwizane z podłczeniem, sprawdzeniem, konserwacj i napraw instalacji, urzdze elektrycznych mog by wykonywane wyłcznie przez osoby posiadajce odpowiednie uprawnienia Maszyny i urzdzenia techniczne:

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTPCZOCI ORAZ PORZDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZESTWA OBYWATELI NA LATA 2004 2006 DLA MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYSKIEGO

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTPCZOCI ORAZ PORZDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZESTWA OBYWATELI NA LATA 2004 2006 DLA MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYSKIEGO Załcznik do uchwały Nr...Rady Miejskiej Leszna z dnia... 2004 roku KOMISJA BEZPIECZESTWA I PORZDKU WSPÓLNA DLA MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYSKIEGO PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTPCZOCI ORAZ PORZDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Moja cieka do kariery MATERIAŁY METODYCZNO-INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nie ulega wtpliwoci, e szkoła ponadgimnazjalna to miejsce, w którym uczniowie podejmuj najpowaniejsze

Bardziej szczegółowo

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Pogarszajca si sytuacja finansowa WSZ w Koninie wymaga od osób zarzdzajcych podjcia prawidłowych działa, aby doprowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU z dnia 10.03.2007 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Stowarzyszenie Absolwentów Wyszej Szkoły Bankowej w Poznaniu" jest ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski

Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Ocena dowiadcze pracy wolontarystycznej w perspektywie pracy zawodowej Projekt AVE, projekt Leonardo da Vinci (2003-2006) Raport z Polski Podstawowe informacje o badaniu Centrum Wolontariatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw Klub eglarski Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA Pompy ciepła woda/woda to jeden z najbardziej wydajnych systemów energii cieplnej. Temperatura wód gruntowych to bardzo solidne i stałe ródło energii, bo ich temperatura

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna:

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: R E G U L A M I N rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomoci oraz ustalania stawek opłat i czynszu za uywanie lokali mieszkalnych, uytkowych, garay, miejsc postojowych w wielostanowiskowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci. z dnia 2 lipca 2003 r.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci. z dnia 2 lipca 2003 r. Decyzja Trybunału Sprawiedliwoci z dnia 2 lipca 2003 r. ustanawiajca zasady majce zastosowanie do oddelegowanych ekspertów krajowych (zmieniona decyzj Trybunału Sprawiedliwoci z dnia 24 wrzenia 2003 r.)

Bardziej szczegółowo

Jerzyk - siedlisko - znaczenie terenów zurbanizowanych dla utrzymania gatunku - terminy przylotu i odlotu - okres lęgowy, liczba lęgów

Jerzyk - siedlisko - znaczenie terenów zurbanizowanych dla utrzymania gatunku - terminy przylotu i odlotu - okres lęgowy, liczba lęgów Jerzyk - siedlisko Jerzyk spędza znaczną część życia w powietrzu. Nigdy nie ląduje na ziemi chyba, że jest to osobnik osłabiony. Porusza się z trudem po płaskich powierzchniach, natomiast doskonale czepia

Bardziej szczegółowo

Adresaci: skarbnicy i osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług w jst i ich jednostek budetowych.

Adresaci: skarbnicy i osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług w jst i ich jednostek budetowych. ROZLICZENIA VAT W JEDNOSTKACH SAMORZDOWYCH 4 grudnia 2006 r. skarbnicy i osoby odpowiedzialne za prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług w jst i ich jednostek budetowych. przekazanie uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ARTYSTYCZNO- EDUKACYJNEJ ANNY NIEDŹWIEDŹ

STATUT FUNDACJI ARTYSTYCZNO- EDUKACYJNEJ ANNY NIEDŹWIEDŹ STATUT FUNDACJI ARTYSTYCZNO- EDUKACYJNEJ ANNY NIEDŹWIEDŹ 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazw Fundacja Artystyczna Anny Niedwied, zwana dalej Fundacj, ustanowiona przez Ann Elbiet Niedwied

Bardziej szczegółowo

Województwo: lubuskie Nazwisko osoby upowanionej do kontaktów: Sebastian Franas

Województwo: lubuskie Nazwisko osoby upowanionej do kontaktów: Sebastian Franas OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA

STATUT FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA STATUT FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazw Fundacja Przyjaciółka, zwana dalej Fundacj, ustanowiona przez Edipresse Polska S.A. z siedzib w Warszawie, zwana dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

Wykład z prezentacją na temat: Praktyczne zastosowanie metod ochrony jerzyków na przykładzie Poznania.

Wykład z prezentacją na temat: Praktyczne zastosowanie metod ochrony jerzyków na przykładzie Poznania. Wykład z prezentacją na temat: Praktyczne zastosowanie metod ochrony jerzyków na przykładzie Poznania. Jerzyki w Poznaniu były od zawsze i to w bardzo dużej liczbie. Sprzyjało im i stare XIX wieczne budownictwo

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Wymagania EMAS II Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Cele systemu zarzdzania rodowiskowego Podstawowym celem zaprojektowania i wdroenia systemu

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Autodesk Nowy model dostarczania oprogramowania edukacyjnego dla instytucji edukacyjnych

Autodesk Nowy model dostarczania oprogramowania edukacyjnego dla instytucji edukacyjnych Autodesk Nowy model dostarczania oprogramowania edukacyjnego dla instytucji edukacyjnych (FAQ) Europa Nowy model dostarczania oprogramowania edukacyjnego dla instytucji edukacyjnych Europa Od padziernika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo