ZASADY OCHRONY PTAKÓW ZASIEDLAJĄCYCH OBIEKTY BUDOWLANE. KAZIMIERZ WALASZ Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagielloński

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY OCHRONY PTAKÓW ZASIEDLAJĄCYCH OBIEKTY BUDOWLANE. KAZIMIERZ WALASZ Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagielloński"

Transkrypt

1 ZASADY OCHRONY PTAKÓW ZASIEDLAJĄCYCH OBIEKTY BUDOWLANE KAZIMIERZ WALASZ Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagielloński

2 Pierwotne miejsca lęgowe jerzyka szczeliny skalne

3 Pierwotne miejsca lęgowe jerzyka szczeliny skalne

4 Naturalne miejsca lęgowe dziuple starych lasów

5 Do niedawna były to głównie stare budowle np. Baszta Senatorska na Wawelu w Krakowie

6 W ciągu ostatnich 40 lat w Polsce jerzyki zasiedliły budynki powstałe w technologii wielkiej płyty

7 Stało się to z dwóch powodów: - w wyniku wprowadzenia wentylowanych stropodachów

8 Stropodach z zewnątrz

9 stropodach od środka

10 - niedbałego montaŝu wielkich płyt: - pozostawiania nie zaizolowanych szczelin technologicznych między płytami - powstawania szczelin na krawędziach uszkodzonych płyt

11 Stworzyło to nowe moŝliwości rozrodu w sytuacji gdy liczba dostępnych miejsc lęgowych w starym budownictwie systematycznie się kurczyła w wyniku renowacji tych obiektów Obecnie stwierdza się w Europie szybkie zmniejszanie się liczebności jerzyka. W Polsce nie ma takich badań ale tempo termomodernizacji budynków bez wykonywania kompensat siedlisk prowadzi do katastrofalnego zaniku tego gatunku w naszym kraju

12 Jerzyk Apus apus skrzydło cm dł. całkowita cm dł. ciała cm cięŝar g

13 rozpiętość skrzydeł cm

14 ISTOTA KONFLIKTU OCIEPLANIE BUDYNKÓW- OCHRONA PTAKÓW okres lęgowy ptaków mogących gnieździć się w budynkach warunki b. dobre do prac remont. 15 III 1V jerzyki 10 VIII 15 IX IX okres w jakim nie wolno usuwać gniazd ptaków z budynków 1 III 15 X VI min. temp.> 5 o C VIII warunki dobre IV śr. dzienna temp. > 5 o C X I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - konflikt obejmuje cały okres w jakim wykonywane są prace remontowe budynków - na wykresie nie uwzględniono okresu rozrodu gołębia miejskiego, znajdującego się pod całkowitą ochroną prawną, a który moŝe gnieździć się we wszystkich miesiącach roku

15 Gdy chcemy chronić ptaki w budynkach moŝemy mieć do czynienia z czterema typami sytuacji: I. Podjęto remont budynku - stwierdzono występowanie zajętych siedlisk ptaków lub jedynie podejrzenie występowania siedlisk ptaków chronionych II. Właściciel budynku przygotowuje się do remont budynku - jest początek roku kalendarzowego - sezon lęgowy ptaków jeszcze się nie rozpoczął III. Właściciel budynku planuje remont budynku - jest początek roku kalendarzowego ale rok przed planowanym remontem IV. Przyszły właściciel budynku zleca architektom wykonanie projektu budynku - jest gotowy zaprosić ptaki pod swój dach lub jest moŝliwość zachęcenia go do tego

16 III. Właściciel budynku planuje remont budynku - jest początek roku kalendarzowego ale rok przed planowanym remontem 1. właściciel budynku zgłasza do RDOŚ, Ŝe planuje wykonanie remontu budynku 2. RDOŚ przekazuje inwestorowi listę ornitologów uprawnionych do sprawdzenia budynku pod kątem obecności siedlisk gatunków chronionych 3. ornitolog wykonuje wstępną kontrolę budynku: - ustalenie potencjalnych miejsc przebywania ptaków lub miejsc gnieŝdŝenia na elewacji i w stropodachu - ewentualna kontrola strychu, stropodachu - inwentaryzacja istniejących miejsc niebezpiecznych dla ptaków lub mogących powstać w okresie remontu lub po jego zakończeniu (miejsca niebezpieczne ptaki mogą w nie wchodzić, ale nie mogą z nich wyjść) - ustalenie czy w sąsiedztwie będą remontowane budynki posiadające potencjalne lub istniejące miejsca niebezpieczne

17 cd. III. Właściciel budynku planuje remont budynku - jest początek roku kalendarzowego ale rok przed planowanym remontem Wyniki kontroli ornitologicznej: - stwierdza się brak gatunków chronionych i ich siedlisk: - nie stwierdzono miejsc niebezpiecznych dla ptaków, nie będą konieczne Ŝadne dalsze działania, moŝna podejmować remont - stwierdzono miejsca niebezpieczne dla ptaków, RDOŚ nakazuje ich usunięcie - stwierdzono siedliska gatunków chronionych lub potencjalne siedliska, czasami stwierdza się obecność chronionych gatunków konieczne przeprowadzenie kontroli w okresie lęgowym ptaków

18 cd. III. Właściciel budynku planuje remont budynku - jest początek roku kalendarzowego ale rok przed planowanym remontem Kontrola w okresie lęgowym ptaków: - kontrola w kwietniu ustalenie czy gnieździ się sikora bogatka, sikora modra, wróbel domowy, kopciuszek, szpak, pustułka, gołąb miejski - kontrola w maju ustalenie czy gnieździ się jaskółka oknówka, jerzyk - kontrola na początku lipca ustalenie miejsc gnieŝdŝenia jerzyków, ewentualna kontrola strychu, stropodachu - sporządzenie protokołu z kontroli wraz zaleceniami dla inwestora - uzyskanie decyzji RDOŚ co do terminu przeprowadzenia remontu, zaleceń co do sposobu zabezpieczenia dotychczasowych siedlisk lęgowych, ewentualnych kompensat przyrodniczych siedlisk w postaci wywieszenia budek lęgowych dla ptaków

19 II. Właściciel budynku przygotowuje się do remont budynku - jest początek roku kalendarzowego - sezon lęgowy ptaków jeszcze się nie rozpoczął 1. właściciel budynku zgłasza do RDOŚ, Ŝe planuje wykonanie remontu budynku 2. RDOŚ przekazuje inwestorowi listę ornitologów uprawnionych do sprawdzenia budynku pod kątem obecności siedlisk gatunków chronionych 3. ornitolog wykonuje wstępną kontrolę budynku: - ustalenie potencjalnych miejsc przebywania ptaków lub miejsc gnieŝdŝenia na elewacji i w stropodachu - ewentualna kontrola strychu, stropodachu - inwentaryzacja istniejących miejsc niebezpiecznych dla ptaków lub mogących powstać w okresie remontu lub po jego zakończeniu - ustalenie czy w sąsiedztwie będą remontowane budynki posiadające potencjalne lub istniejące miejsca niebezpieczne

20 II. Właściciel budynku przygotowuje się do remont budynku - jest początek roku kalendarzowego - sezon lęgowy ptaków jeszcze się nie rozpoczął Wyniki kontroli ornitologicznej: - są potencjalne siedliska zostają określone wskazania co do warunków wykonania remontu - jest to sytuacja w której juŝ nie ma czasu na dokładniejsze ustalenie stanu faktycznego i w rezultacie wszelkie zalecenia musza być ostroŝniejsze, mniej specyficzne - ornitolog szacuje liczbę utraconych miejsc lęgowych gatunków chronionych jeśli wykonany zostanie remont oraz wskazuję jaką liczbę i jakich budek lęgowych naleŝy umieścić na budynku w ramach kompensaty utraty siedlisk - formułuje zalecenia co do usunięcia z elewacji przed sezonem lęgowym (do końca lutego): - pnączy - zieleni na balkonach - budek na elewacji wywieszonych przez mieszkańców - zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych

21 I. Podjęto remont budynku - stwierdzono występowanie zajętych siedlisk ptaków lub jedynie podejrzenie występowania siedlisk ptaków chronionych 1. właściciel budynku zgłasza do RDOŚ, Ŝe stwierdzono lub istnieje podejrzenie występowania siedlisk gatunków chronionych 1. jeśli inwestor z własnej inicjatywy nie zgłosi takiej sytuacji do RDOŚ, to osoba fizyczna lub przedstawiciel instytucji państwowej lub organizacji pozarządowej powinien w trybie alarmowym zgłosić podjęcie remontu na policję z podejrzeniem moŝliwość popełnienia przestępstwa z ustawy o ochronie przyrody i ochronie zwierząt - rolą policji jest ustalenie inwestora, wykonawcy robót oraz całkowite wstrzymanie prac do czasu podjęcia przez RDOŚ decyzji w tej sprawie

22 19 VI Historia jednej termomodernizacji bloku 9 VII 8 XI

23 IV. Przyszły właściciel budynku zleca architektom wykonanie projektu budynku - jest gotowy zaprosić ptaki pod swój dach lub jest moŝliwość zachęcenia go do tego - inwestor lub architekt kontaktuje się z ornitologiem, który doradzi jakie ptaki moŝna zaprosić do swojego obiektu, jakie będą wymagane instalacje, udogodnienia, ich potencjalny koszt, sposób konserwacji i utrzymania fot. E. Mayer

24 Jak chronić jerzyki? Ochrona siedlisk jerzyków - są nimi: - szczeliny w elewacji budynku - nie da się ich ochronić, konieczne jest określenie zakresu kompensacji przyrodniczej w postaci wywieszenia budek lęgowych dla ptaków - wnętrza stropodachów - dostępne przez otwory wentylacyjne

25 Jak chronić jerzyki? Jakie warunki musi spełniać stropodach by moŝliwe było dopuszczenie do gnieŝdŝenia się ptaków w jego wnętrzu? - moŝna dopuścić/pozostawić moŝliwość gnieŝdŝenia się ptaków w stropodachu gdy wnętrze stropodachu jest kontrolowane i gdy wiadomo, Ŝe materiały, którymi będzie ocieplany stropodach nie są niebezpieczne dla ptaków

26 Rodzaj uŝytych materiałów izolacyjnych - płyty z wełny mineralnej

27 - porównanie materiałów izolacyjnych uŝywanych w stropodachach

28 Pozostawienie otworów do stropodachu nie jest najlepszym rozwiązaniem. W zamian powinno się wieszać budki. Składa się na to kilka powodów: - nie jesteśmy w stanie sprawdzić czy wykonawca rzeczywiście pozostawił otwory do stropodachu - z reguły nie moŝemy sprawdzić czym i jak został wypełniony stropodach i czy ten materiał nie zagraŝa ptakom, które mogłyby tam zakładać gniazda lub szukać schronienia - w okresie późniejszym nie ma moŝliwości skontrolowania czy nie wypełniono stropodachu materiałami niebezpiecznymi dla ptaków - stropodach wypełniony materiałami niebezpiecznymi dla ptaków jest śmiertelną pułapką przynoszącą wielokrotnie większe szkody niŝ zamknięty stropodach - nikt nie zbadał czy warunki gnieŝdŝenia się w stropodachach są rzeczywiście korzystne dla jerzyków

29 - najwaŝniejszy powód na ogół nikt nie kontroluje stropodachu czy jest zasiedlony i na ile nadaje się do zasiedlenia przez ptaki: - często stropodach nie jest w ogóle zasiedlony przez jerzyki, pomimo, Ŝe obserwujemy jerzyki wchodzące do otworów - w takiej sytuacji jeśli pozostawimy stropodach dostępny dla ptaków nie będzie miało to znaczenia dla ptaków - ale gdy pozostawiamy dostęp dla jerzyków do stropodachu nie wywieszamy budek - jednocześnie przeprowadzając prace termomodernizacyjne likwidujemy miejsca lęgowe jerzyków jakimi są wszelkie szczeliny w elewacji budynku - likwidujemy więc siedliska lęgowe jerzyków nie dokonując jednocześnie Ŝadnej kompensaty w postaci budek, gdyŝ jesteśmy przekonani, Ŝe pozostawienie dostępu dla jerzyków do stropodachu zapewnia im miejsca do rozrodu

30 Dlatego uwaŝam, Ŝe najpewniejszym rozwiązaniem jest zamknięcie dostępu do stropodachu i wywieszenie na elewacji budynku budek lęgowych dla jerzyków - jeśli posiadamy wiarygodną ocenę liczby par lęgowych obliczamy ile naleŝy wywiesić budek - mnoŝąc liczbę par (zajętych siedlisk) x 1.5. Takie wyliczenie wynika z uwzględnienia zmienności sezonowej. W danym roku liczba par które zajęły miejsca lęgowe moŝe być mniejsza, niŝ ma to zwykle miejsce, ze względu na naturalne fluktuacje liczebności W sytuacji gdy nie moŝemy dokonać oceny liczby par przyjmujemy prosty wskaźnik określający liczbę budek jakie naleŝy wywiesić na elewacji budynku. Obliczamy go w ten sposób sumujemy liczbę otworów wentylacyjnych do stropodachu i liczbę moŝliwych do zasiedlenia przez ptaki szczelin w elewacji budynku i dzielimy przez 4. Na przykład jeśli w stropodachu znajduje się 120 otworów wentylacyjnych i 20 moŝliwych do zajęcia szczelin w elewacji (120+20)/4 = 35 budek lęgowych

31 Jak wieszać budki lęgowe? - przytwierdzamy do ściany budynku przed nałoŝeniem materiału ocieplającego (izolującego) lub w nałoŝonej warstwie izolacyjnej wycinamy miejsce na budkę mocowanie do elewacji otaczanie materiałem izolacyjnym

32 - budkę pokrywamy warstwa tyku i farby tak jak całą elewację

33 - budynek po remoncie z zamocowanymi budkami dla jerzyków

34 - budkę pokrywamy warstwa tyku i farby tak jak całą elewację

35 - miejsca wieszania budek w stosunku do stron świata - nie wieszamy budek w miejscach które są silnie nasłonecznione (zbyt wysoka temperatura w budkach) - budka północ zachód wschód południe

36 - jeśli budki wieszamy pod okapem dachu tak, Ŝe są osłonięte od silnego działania słońca, moŝemy je wieszać po kaŝdej stronie budynku - budka północ zachód wschód południe

37 - przestrzeń przed i pod budkami - jerzyk potrzebuje pewnej przestrzeni przed i pod budką by mógł ją swobodnie opuszczać - w pierwszej fazie odlotu opada w dół, a potem przelatuje horyzontalnie

38 - dlatego budki powinni wisieć wyŝej nad podłoŝem 2.5 m

39 - przestrzeń przed budkami powinna pozostać wolna umoŝliwiać łatwy dolot i odlot

40 Dziękuję za uwagę!