ZASADY OCHRONY PTAKÓW ZASIEDLAJĄCYCH OBIEKTY BUDOWLANE. KAZIMIERZ WALASZ Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagielloński

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY OCHRONY PTAKÓW ZASIEDLAJĄCYCH OBIEKTY BUDOWLANE. KAZIMIERZ WALASZ Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagielloński"

Transkrypt

1 ZASADY OCHRONY PTAKÓW ZASIEDLAJĄCYCH OBIEKTY BUDOWLANE KAZIMIERZ WALASZ Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagielloński

2 Pierwotne miejsca lęgowe jerzyka szczeliny skalne

3 Pierwotne miejsca lęgowe jerzyka szczeliny skalne

4 Naturalne miejsca lęgowe dziuple starych lasów

5 Do niedawna były to głównie stare budowle np. Baszta Senatorska na Wawelu w Krakowie

6 W ciągu ostatnich 40 lat w Polsce jerzyki zasiedliły budynki powstałe w technologii wielkiej płyty

7 Stało się to z dwóch powodów: - w wyniku wprowadzenia wentylowanych stropodachów

8 Stropodach z zewnątrz

9 stropodach od środka

10 - niedbałego montaŝu wielkich płyt: - pozostawiania nie zaizolowanych szczelin technologicznych między płytami - powstawania szczelin na krawędziach uszkodzonych płyt

11 Stworzyło to nowe moŝliwości rozrodu w sytuacji gdy liczba dostępnych miejsc lęgowych w starym budownictwie systematycznie się kurczyła w wyniku renowacji tych obiektów Obecnie stwierdza się w Europie szybkie zmniejszanie się liczebności jerzyka. W Polsce nie ma takich badań ale tempo termomodernizacji budynków bez wykonywania kompensat siedlisk prowadzi do katastrofalnego zaniku tego gatunku w naszym kraju

12 Jerzyk Apus apus skrzydło cm dł. całkowita cm dł. ciała cm cięŝar g

13 rozpiętość skrzydeł cm

14 ISTOTA KONFLIKTU OCIEPLANIE BUDYNKÓW- OCHRONA PTAKÓW okres lęgowy ptaków mogących gnieździć się w budynkach warunki b. dobre do prac remont. 15 III 1V jerzyki 10 VIII 15 IX IX okres w jakim nie wolno usuwać gniazd ptaków z budynków 1 III 15 X VI min. temp.> 5 o C VIII warunki dobre IV śr. dzienna temp. > 5 o C X I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - konflikt obejmuje cały okres w jakim wykonywane są prace remontowe budynków - na wykresie nie uwzględniono okresu rozrodu gołębia miejskiego, znajdującego się pod całkowitą ochroną prawną, a który moŝe gnieździć się we wszystkich miesiącach roku

15 Gdy chcemy chronić ptaki w budynkach moŝemy mieć do czynienia z czterema typami sytuacji: I. Podjęto remont budynku - stwierdzono występowanie zajętych siedlisk ptaków lub jedynie podejrzenie występowania siedlisk ptaków chronionych II. Właściciel budynku przygotowuje się do remont budynku - jest początek roku kalendarzowego - sezon lęgowy ptaków jeszcze się nie rozpoczął III. Właściciel budynku planuje remont budynku - jest początek roku kalendarzowego ale rok przed planowanym remontem IV. Przyszły właściciel budynku zleca architektom wykonanie projektu budynku - jest gotowy zaprosić ptaki pod swój dach lub jest moŝliwość zachęcenia go do tego

16 III. Właściciel budynku planuje remont budynku - jest początek roku kalendarzowego ale rok przed planowanym remontem 1. właściciel budynku zgłasza do RDOŚ, Ŝe planuje wykonanie remontu budynku 2. RDOŚ przekazuje inwestorowi listę ornitologów uprawnionych do sprawdzenia budynku pod kątem obecności siedlisk gatunków chronionych 3. ornitolog wykonuje wstępną kontrolę budynku: - ustalenie potencjalnych miejsc przebywania ptaków lub miejsc gnieŝdŝenia na elewacji i w stropodachu - ewentualna kontrola strychu, stropodachu - inwentaryzacja istniejących miejsc niebezpiecznych dla ptaków lub mogących powstać w okresie remontu lub po jego zakończeniu (miejsca niebezpieczne ptaki mogą w nie wchodzić, ale nie mogą z nich wyjść) - ustalenie czy w sąsiedztwie będą remontowane budynki posiadające potencjalne lub istniejące miejsca niebezpieczne

17 cd. III. Właściciel budynku planuje remont budynku - jest początek roku kalendarzowego ale rok przed planowanym remontem Wyniki kontroli ornitologicznej: - stwierdza się brak gatunków chronionych i ich siedlisk: - nie stwierdzono miejsc niebezpiecznych dla ptaków, nie będą konieczne Ŝadne dalsze działania, moŝna podejmować remont - stwierdzono miejsca niebezpieczne dla ptaków, RDOŚ nakazuje ich usunięcie - stwierdzono siedliska gatunków chronionych lub potencjalne siedliska, czasami stwierdza się obecność chronionych gatunków konieczne przeprowadzenie kontroli w okresie lęgowym ptaków

18 cd. III. Właściciel budynku planuje remont budynku - jest początek roku kalendarzowego ale rok przed planowanym remontem Kontrola w okresie lęgowym ptaków: - kontrola w kwietniu ustalenie czy gnieździ się sikora bogatka, sikora modra, wróbel domowy, kopciuszek, szpak, pustułka, gołąb miejski - kontrola w maju ustalenie czy gnieździ się jaskółka oknówka, jerzyk - kontrola na początku lipca ustalenie miejsc gnieŝdŝenia jerzyków, ewentualna kontrola strychu, stropodachu - sporządzenie protokołu z kontroli wraz zaleceniami dla inwestora - uzyskanie decyzji RDOŚ co do terminu przeprowadzenia remontu, zaleceń co do sposobu zabezpieczenia dotychczasowych siedlisk lęgowych, ewentualnych kompensat przyrodniczych siedlisk w postaci wywieszenia budek lęgowych dla ptaków

19 II. Właściciel budynku przygotowuje się do remont budynku - jest początek roku kalendarzowego - sezon lęgowy ptaków jeszcze się nie rozpoczął 1. właściciel budynku zgłasza do RDOŚ, Ŝe planuje wykonanie remontu budynku 2. RDOŚ przekazuje inwestorowi listę ornitologów uprawnionych do sprawdzenia budynku pod kątem obecności siedlisk gatunków chronionych 3. ornitolog wykonuje wstępną kontrolę budynku: - ustalenie potencjalnych miejsc przebywania ptaków lub miejsc gnieŝdŝenia na elewacji i w stropodachu - ewentualna kontrola strychu, stropodachu - inwentaryzacja istniejących miejsc niebezpiecznych dla ptaków lub mogących powstać w okresie remontu lub po jego zakończeniu - ustalenie czy w sąsiedztwie będą remontowane budynki posiadające potencjalne lub istniejące miejsca niebezpieczne

20 II. Właściciel budynku przygotowuje się do remont budynku - jest początek roku kalendarzowego - sezon lęgowy ptaków jeszcze się nie rozpoczął Wyniki kontroli ornitologicznej: - są potencjalne siedliska zostają określone wskazania co do warunków wykonania remontu - jest to sytuacja w której juŝ nie ma czasu na dokładniejsze ustalenie stanu faktycznego i w rezultacie wszelkie zalecenia musza być ostroŝniejsze, mniej specyficzne - ornitolog szacuje liczbę utraconych miejsc lęgowych gatunków chronionych jeśli wykonany zostanie remont oraz wskazuję jaką liczbę i jakich budek lęgowych naleŝy umieścić na budynku w ramach kompensaty utraty siedlisk - formułuje zalecenia co do usunięcia z elewacji przed sezonem lęgowym (do końca lutego): - pnączy - zieleni na balkonach - budek na elewacji wywieszonych przez mieszkańców - zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych

21 I. Podjęto remont budynku - stwierdzono występowanie zajętych siedlisk ptaków lub jedynie podejrzenie występowania siedlisk ptaków chronionych 1. właściciel budynku zgłasza do RDOŚ, Ŝe stwierdzono lub istnieje podejrzenie występowania siedlisk gatunków chronionych 1. jeśli inwestor z własnej inicjatywy nie zgłosi takiej sytuacji do RDOŚ, to osoba fizyczna lub przedstawiciel instytucji państwowej lub organizacji pozarządowej powinien w trybie alarmowym zgłosić podjęcie remontu na policję z podejrzeniem moŝliwość popełnienia przestępstwa z ustawy o ochronie przyrody i ochronie zwierząt - rolą policji jest ustalenie inwestora, wykonawcy robót oraz całkowite wstrzymanie prac do czasu podjęcia przez RDOŚ decyzji w tej sprawie

22 19 VI Historia jednej termomodernizacji bloku 9 VII 8 XI

23 IV. Przyszły właściciel budynku zleca architektom wykonanie projektu budynku - jest gotowy zaprosić ptaki pod swój dach lub jest moŝliwość zachęcenia go do tego - inwestor lub architekt kontaktuje się z ornitologiem, który doradzi jakie ptaki moŝna zaprosić do swojego obiektu, jakie będą wymagane instalacje, udogodnienia, ich potencjalny koszt, sposób konserwacji i utrzymania fot. E. Mayer

24 Jak chronić jerzyki? Ochrona siedlisk jerzyków - są nimi: - szczeliny w elewacji budynku - nie da się ich ochronić, konieczne jest określenie zakresu kompensacji przyrodniczej w postaci wywieszenia budek lęgowych dla ptaków - wnętrza stropodachów - dostępne przez otwory wentylacyjne

25 Jak chronić jerzyki? Jakie warunki musi spełniać stropodach by moŝliwe było dopuszczenie do gnieŝdŝenia się ptaków w jego wnętrzu? - moŝna dopuścić/pozostawić moŝliwość gnieŝdŝenia się ptaków w stropodachu gdy wnętrze stropodachu jest kontrolowane i gdy wiadomo, Ŝe materiały, którymi będzie ocieplany stropodach nie są niebezpieczne dla ptaków

26 Rodzaj uŝytych materiałów izolacyjnych - płyty z wełny mineralnej

27 - porównanie materiałów izolacyjnych uŝywanych w stropodachach

28 Pozostawienie otworów do stropodachu nie jest najlepszym rozwiązaniem. W zamian powinno się wieszać budki. Składa się na to kilka powodów: - nie jesteśmy w stanie sprawdzić czy wykonawca rzeczywiście pozostawił otwory do stropodachu - z reguły nie moŝemy sprawdzić czym i jak został wypełniony stropodach i czy ten materiał nie zagraŝa ptakom, które mogłyby tam zakładać gniazda lub szukać schronienia - w okresie późniejszym nie ma moŝliwości skontrolowania czy nie wypełniono stropodachu materiałami niebezpiecznymi dla ptaków - stropodach wypełniony materiałami niebezpiecznymi dla ptaków jest śmiertelną pułapką przynoszącą wielokrotnie większe szkody niŝ zamknięty stropodach - nikt nie zbadał czy warunki gnieŝdŝenia się w stropodachach są rzeczywiście korzystne dla jerzyków

29 - najwaŝniejszy powód na ogół nikt nie kontroluje stropodachu czy jest zasiedlony i na ile nadaje się do zasiedlenia przez ptaki: - często stropodach nie jest w ogóle zasiedlony przez jerzyki, pomimo, Ŝe obserwujemy jerzyki wchodzące do otworów - w takiej sytuacji jeśli pozostawimy stropodach dostępny dla ptaków nie będzie miało to znaczenia dla ptaków - ale gdy pozostawiamy dostęp dla jerzyków do stropodachu nie wywieszamy budek - jednocześnie przeprowadzając prace termomodernizacyjne likwidujemy miejsca lęgowe jerzyków jakimi są wszelkie szczeliny w elewacji budynku - likwidujemy więc siedliska lęgowe jerzyków nie dokonując jednocześnie Ŝadnej kompensaty w postaci budek, gdyŝ jesteśmy przekonani, Ŝe pozostawienie dostępu dla jerzyków do stropodachu zapewnia im miejsca do rozrodu

30 Dlatego uwaŝam, Ŝe najpewniejszym rozwiązaniem jest zamknięcie dostępu do stropodachu i wywieszenie na elewacji budynku budek lęgowych dla jerzyków - jeśli posiadamy wiarygodną ocenę liczby par lęgowych obliczamy ile naleŝy wywiesić budek - mnoŝąc liczbę par (zajętych siedlisk) x 1.5. Takie wyliczenie wynika z uwzględnienia zmienności sezonowej. W danym roku liczba par które zajęły miejsca lęgowe moŝe być mniejsza, niŝ ma to zwykle miejsce, ze względu na naturalne fluktuacje liczebności W sytuacji gdy nie moŝemy dokonać oceny liczby par przyjmujemy prosty wskaźnik określający liczbę budek jakie naleŝy wywiesić na elewacji budynku. Obliczamy go w ten sposób sumujemy liczbę otworów wentylacyjnych do stropodachu i liczbę moŝliwych do zasiedlenia przez ptaki szczelin w elewacji budynku i dzielimy przez 4. Na przykład jeśli w stropodachu znajduje się 120 otworów wentylacyjnych i 20 moŝliwych do zajęcia szczelin w elewacji (120+20)/4 = 35 budek lęgowych

31 Jak wieszać budki lęgowe? - przytwierdzamy do ściany budynku przed nałoŝeniem materiału ocieplającego (izolującego) lub w nałoŝonej warstwie izolacyjnej wycinamy miejsce na budkę mocowanie do elewacji otaczanie materiałem izolacyjnym

32 - budkę pokrywamy warstwa tyku i farby tak jak całą elewację

33 - budynek po remoncie z zamocowanymi budkami dla jerzyków

34 - budkę pokrywamy warstwa tyku i farby tak jak całą elewację

35 - miejsca wieszania budek w stosunku do stron świata - nie wieszamy budek w miejscach które są silnie nasłonecznione (zbyt wysoka temperatura w budkach) - budka północ zachód wschód południe

36 - jeśli budki wieszamy pod okapem dachu tak, Ŝe są osłonięte od silnego działania słońca, moŝemy je wieszać po kaŝdej stronie budynku - budka północ zachód wschód południe

37 - przestrzeń przed i pod budkami - jerzyk potrzebuje pewnej przestrzeni przed i pod budką by mógł ją swobodnie opuszczać - w pierwszej fazie odlotu opada w dół, a potem przelatuje horyzontalnie

38 - dlatego budki powinni wisieć wyŝej nad podłoŝem 2.5 m

39 - przestrzeń przed budkami powinna pozostać wolna umoŝliwiać łatwy dolot i odlot

40 Dziękuję za uwagę!

Zalecenia dla administratorów budynku oraz inwestorów i wykonawców

Zalecenia dla administratorów budynku oraz inwestorów i wykonawców Zalecenia dla administratorów budynku oraz inwestorów i wykonawców Stosowanie się do poniższych zaleceń pozwala prawidłowo wykonać prace remontowe, zachowując jednocześnie siedliska ptaków i nietoperzy

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dla inwestorów i wykonawców

Zalecenia dla inwestorów i wykonawców Zalecenia dla inwestorów i wykonawców Stosowanie się do poniższych zaleceń pozwala uniknąć przykrych kontaktów z wymiarem sprawiedliwości, ale także niespodziewanego wstrzymaniem prac remontowych na okres

Bardziej szczegółowo

autor opracowania dr Iwona Gottfried EKOZNAWCA

autor opracowania dr Iwona Gottfried EKOZNAWCA Inwentaryzacja przyrodnicza wykonana w ramach termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w Jeleniej Górze na Placu Ratuszowym 58 pod kątem występowania zwierząt chronionych (ptaków i nietoperzy) autor opracowania

Bardziej szczegółowo

Paweł Kmiecik, Radosław Gwóźdź

Paweł Kmiecik, Radosław Gwóźdź OPINIA O GNIEŻDŻENIU SIĘ PTAKÓW W BUDYNKACH PRZEDSZKOLI MIEJSKICH: NR 1 PRZY UL. ZAWALE 7, NR 5 PRZY UL. ZWYCIĘSTWA 21 i NR 10 PRZY UL. KIELECKIEJ 11 W BĘDZINIE, W KTÓRYCH BĘDĄ WYKONYWANE PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Projekt unormowania zasad ochrony ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki. dr Kazimierz Walasz Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne

Projekt unormowania zasad ochrony ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki. dr Kazimierz Walasz Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne Projekt unormowania zasad ochrony ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki dr Kazimierz Walasz Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne 1 Procedura postępowania inwestora podejmującego remont obiektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

OPINIA O GNIEŻDŻENIU SIĘ PTAKÓW W BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZWEGO NR 5 PRZY UL

OPINIA O GNIEŻDŻENIU SIĘ PTAKÓW W BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZWEGO NR 5 PRZY UL BADANIA I ANALIZY PRZYRODNICZE FIRMA "CYGNUS STANISŁAW CZYŻ ul. Leśna 38 m.31 Jaroszowiec; 32-310 Klucze tel. 668 839 528; cygcyg@wp.pl Stanisław Czyż OPINIA O GNIEŻDŻENIU SIĘ PTAKÓW W BUDYNKU SPECJALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne w zakresie ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy a termomodernizacja budynków zabytkowych. Jakub Szymczak Fundacja EkoRozwoju

Wymagania prawne w zakresie ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy a termomodernizacja budynków zabytkowych. Jakub Szymczak Fundacja EkoRozwoju Wymagania prawne w zakresie ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy a termomodernizacja budynków zabytkowych Jakub Szymczak Fundacja EkoRozwoju 1.Podstawy prawne - nie mieszkamy sami 2.Sąsiedzi i imigranci

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Łukasz Kurkowski Paweł Grabowski

Autorzy opracowania: Łukasz Kurkowski Paweł Grabowski OCENA ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEJ PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL. REYMONTA 4 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE GMINY KRAKÓW NA AWIFAUNĘ ORAZ CHIROPTEROFAUNĘ Autorzy opracowania: Łukasz Kurkowski Paweł

Bardziej szczegółowo

Jerzyk - siedlisko - znaczenie terenów zurbanizowanych dla utrzymania gatunku - terminy przylotu i odlotu - okres lęgowy, liczba lęgów

Jerzyk - siedlisko - znaczenie terenów zurbanizowanych dla utrzymania gatunku - terminy przylotu i odlotu - okres lęgowy, liczba lęgów Jerzyk - siedlisko Jerzyk spędza znaczną część życia w powietrzu. Nigdy nie ląduje na ziemi chyba, że jest to osobnik osłabiony. Porusza się z trudem po płaskich powierzchniach, natomiast doskonale czepia

Bardziej szczegółowo

Dokument: Ekspertyza przyrodnicza z inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej budynku szkoły w Chrząstawie Wielkiej

Dokument: Ekspertyza przyrodnicza z inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej budynku szkoły w Chrząstawie Wielkiej Dokument: Ekspertyza przyrodnicza z inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej budynku szkoły w Chrząstawie Wielkiej Autorzy: Katarzyna Jasnosz, Radosław G. Urban Zamawiający: Gmina Czernica

Bardziej szczegółowo

Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 185 w Krakowie na os. Dywizjonu

Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 185 w Krakowie na os. Dywizjonu Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 185 w Krakowie na os. Dywizjonu 303 49 Autorzy: Radosław G. Urban, Katarzyna Jasnosz Zamawiający: Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gminnego Klubu Sportowego w Tuliszkowie

Miejsko Gminnego Klubu Sportowego w Tuliszkowie EKSPERTYZA ORNITLOGICZNA BUDYNKU Miejsko Gminnego Klubu Sportowego w Tuliszkowie WYKONAWCA: NUVARRO Sp. z o. o. ul. Reymonta 23, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi tel. (63) 233 00 15 e-mail: biuro@nuvarro.pl

Bardziej szczegółowo

autorzy opracowania mgr Tomasz Gottfried dr Iwona Gottfried MURINUS

autorzy opracowania mgr Tomasz Gottfried dr Iwona Gottfried MURINUS Inwentaryzacja przyrodnicza z opinią ornitologiczną i chiropterologiczną dotycząca segmentu bloku sportowego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu wykonana pod

Bardziej szczegółowo

Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 140 w Krakowie przy ul. Słomianej 8

Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 140 w Krakowie przy ul. Słomianej 8 Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 140 w Krakowie przy ul. Słomianej 8 Autorzy: Radosław G. Urban, Katarzyna Jasnosz Zamawiający: Gmina Miejska Kraków

Bardziej szczegółowo

Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 178 w Krakowie przy ul. Sudolskiej 3

Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 178 w Krakowie przy ul. Sudolskiej 3 Dokument: Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy na budynku Przedszkola nr 178 w Krakowie przy ul. Sudolskiej 3 Autorzy: Radosław G. Urban, Katarzyna Jasnosz Zamawiający: Gmina Miejska Kraków

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5, Kraków

Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5, Kraków Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy w budynku VII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5, Kraków Ekspertyzę wykonał: mgr inż. Zbigniew Bęben Kraków, marzec 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja ornitologiczna kamienic przeznaczonych pod renowację w Prusicach

Inwentaryzacja ornitologiczna kamienic przeznaczonych pod renowację w Prusicach Inwentaryzacja ornitologiczna kamienic przeznaczonych pod renowację w Prusicach Zamawiający: Gmina Prusice Ratusz 1 55-110 Prusice Igor Bandrowicz burmistrz Konrad Buczek skarbnik Wykonawca: Marta Borowiec

Bardziej szczegółowo

budynków mieszkalnych w centrum Węglińca

budynków mieszkalnych w centrum Węglińca Opinia ornitologiczna w zakresie potencjalnych miejsc gnieŝdŝenia się gatunków chronionych ptaków w budynkach przeznaczonych do remontu w ramach projektu: Renowacja części wspólnych budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Jaraczewo 3 marca 2016 r.

Jaraczewo 3 marca 2016 r. Ekspertyza o występowaniu gatunków chronionych zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc lęgowych ptaków w na potrzeby remont budynku, ogrodzenia, placów utwardzonych, chodników, schodów terenowych

Bardziej szczegółowo

MERGUS Dawid Kilon Ul. Gnieźnieńska 19/ Bydgoszcz Tel , NIP:

MERGUS Dawid Kilon Ul. Gnieźnieńska 19/ Bydgoszcz Tel , NIP: MERGUS Dawid Kilon Ul. Gnieźnieńska 19/5 85-313 Bydgoszcz Tel. 782277462, NIP: 953-25-55-275 Bydgoszcz, 07.03.2016 r. Zamawiający: Antoni Cieśla "Efekt-Bud" Zakład Projektowania i Nadzoru Wstęp Raport

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody

Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce tel./fax: 41 3444325, tel. kom.: 510-143-308 e-mail: biuro@tbop.org.pl www.tbop.org.pl Raport z inwentaryzacji chronionych gatunków

Bardziej szczegółowo

OPINIA O GNIEŻDŻENIU SIĘ PTAKÓW ORAZ OBECNOŚCI NIETOPERZY W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 PRZY UL

OPINIA O GNIEŻDŻENIU SIĘ PTAKÓW ORAZ OBECNOŚCI NIETOPERZY W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 PRZY UL BADANIA I ANALIZY PRZYRODNICZE FIRMA "CYGNUS STANISŁAW CZYŻ ul. Leśna 38 m.31 Jaroszowiec; 32-310 Klucze tel. 668 839 528; cygcyg@wp.pl Stanisław Czyż OPINIA O GNIEŻDŻENIU SIĘ PTAKÓW ORAZ OBECNOŚCI NIETOPERZY

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna Temat: Obiekt: Lokalizacja: Kategoria obiektu budowlanego: Inwestor: Jednostka Projektowa: Remont budynku Zespołu Szkół w Kowalewie w ramach zadania: "Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza ornitologiczna budynku siedziby Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu, ul. Pułaskiego 9 A

Ekspertyza ornitologiczna budynku siedziby Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu, ul. Pułaskiego 9 A EKOLESNER marzec 2017 98-100 Łask ul. Piotrkowska 2 Tel.: 605 597 889 Ekspertyza ornitologiczna budynku siedziby Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu, ul. Pułaskiego 9 A AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

Budynku Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej

Budynku Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej EKSPERTYZA ORNITLOGICZNA Budynku Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej WYKONAWCA: NUVARRO Sp. z o. o. ul. Reymonta 23, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi tel. (63) 233 00 15 e-mail: biuro@nuvarro.pl

Bardziej szczegółowo

Zabójcy komarów mieszkają w naszych domach

Zabójcy komarów mieszkają w naszych domach Zabójcy komarów mieszkają w naszych domach Wyobraźcie sobie 20 000 komarów i meszek nie jest to miła wizja. Pojedynczy jerzyk może nas przed nimi uratować i schwytać je wszystkie w ciągu jednego dnia!

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Ekostudium Leszek Koziróg Ul. Smętka 15/29, Olsztyn. tel.: Bydgoszcz, dn. 15 lipca 2016 r.

Wykonawca: Ekostudium Leszek Koziróg Ul. Smętka 15/29, Olsztyn. tel.: Bydgoszcz, dn. 15 lipca 2016 r. Ekspertyza ornitologiczna dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim (ul. 23 Stycznia 13, Solec Kujawski, działka ewidencyjna nr 717/3, obręb 0001). Wykonawca: Ekostudium

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, ul. Kamieńskiego 49, Kraków

Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, ul. Kamieńskiego 49, Kraków Ekspertyza dotycząca występowania ptaków i nietoperzy w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, ul. Kamieńskiego 49, Kraków Ekspertyzę wykonał: mgr inż. Zbigniew Bęben Kraków, marzec 2016

Bardziej szczegółowo

Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne oraz nadzór

Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne oraz nadzór Ochrona siedlisk zwierząt w miastach Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne oraz nadzór przyrodniczy Dorota Łukasik Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Efekt wykonania ekspertyzy Koszt wykonania.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza ornitologiczna dla budynków Szkoły Muzycznej w Solcu Kujawskim (ul. Kościuszki 12, działka ewidencyjna 498, obręb 0001).

Ekspertyza ornitologiczna dla budynków Szkoły Muzycznej w Solcu Kujawskim (ul. Kościuszki 12, działka ewidencyjna 498, obręb 0001). Ekspertyza ornitologiczna dla budynków Szkoły Muzycznej w Solcu Kujawskim (ul. Kościuszki 12, działka ewidencyjna 498, obręb 0001). Wykonawca: Ekostudium Leszek Koziróg Ul. Smętka 15/29, 10-077 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Riparia - Piotr Siuda, ul. Piłsudskiego 40/14, 72-010 Police

Riparia - Piotr Siuda, ul. Piłsudskiego 40/14, 72-010 Police Police, 09 kwietnia 2015 r. Riparia - Piotr Siuda, ul. Piłsudskiego 40/14, 72-010 Police Opinia ornitologiczna prace termomodernizacyjne budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas

Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas rys. Pustułka Lucyna Stodolak Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas Spis treści O nas Wstęp Ptaki najczęściej zasiedlające budynki Prawo Krótki przewodnik dla inwestora Literatura str 2 str 3 str 4 str 7 str

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza chiropterologiczna dla budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu

Ekspertyza chiropterologiczna dla budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu Ekspertyza chiropterologiczna dla budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu ZAMAWIAJĄCY: SEMPERUM S.C "Śląskie Centrum Consultingu" ul. Stara Kłodnicka 50, 40-701 Katowice AUTORZY OPRACOWANIA: Michał Dworak

Bardziej szczegółowo

Opinia ornitologiczna dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu dot. zasiedlenia budynku ul. Jana Pawła 169 przez lęgowe ptaki chronione.

Opinia ornitologiczna dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu dot. zasiedlenia budynku ul. Jana Pawła 169 przez lęgowe ptaki chronione. 2 1. Wstęp. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu (dalej określany jako ZGM) administruje zasobem mieszkań komunalnych na terenie tego miasta. Budynki wybudowane w technologiach dawniej przyjętych

Bardziej szczegółowo

Awifauna i chiropterofauna zasiedlająca budynki

Awifauna i chiropterofauna zasiedlająca budynki Awifauna i chiropterofauna zasiedlająca budynki Zespołu Szkół w Urszulinie (ul. Szkolna 23) w okresie lęgowym - wskazania harmonogramu prac i sposoby kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych Autorzy: dr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

OPINIA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA

OPINIA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA RAFAŁ KAŹMIERSKI Bydgoszcz, 23.05.2016 Ul. Długa 8/4a 85-034 Bydgoszcz Tel. 725310403 Mail; rafalkazmierski@interia.eu OPINIA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA Dotycząca budynków mieszczących się w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Nasze środowisko to budynki 80 % naszego Ŝycia spędzamy we

Bardziej szczegółowo

Ptaki zagrożone w trakcie termomodernizacji budynków jak postępować oraz przepisy prawa

Ptaki zagrożone w trakcie termomodernizacji budynków jak postępować oraz przepisy prawa Ptaki zagrożone w trakcie termomodernizacji budynków jak postępować oraz przepisy prawa I. INTERWENCJE A. ZASADY OGÓLNE W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla ptaków w trakcie prowadzenia robót w konstrukcjach

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza ornitologiczna opracowana w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Kordeckiego 19 w Bydgoszczy

Ekspertyza ornitologiczna opracowana w związku z termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Kordeckiego 19 w Bydgoszczy ARDEA Doradztwo Środowiskowe Arkadiusz Kiszka os. Wschód 4C/6 62-100 Wągrowiec tel. 513 338 854 kontakt@ardea.net.pl www.ardea.net.pl Ekspertyza ornitologiczna opracowana w związku z termomodernizacją

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miasto Puławy przeznaczonych do pełnienia funkcji oświaty i nauki.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miasto Puławy przeznaczonych do pełnienia funkcji oświaty i nauki. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Miasto Puławy przeznaczonych do pełnienia funkcji oświaty i nauki. Umowa nr 426/2013/Wn-03/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji podpisana

Bardziej szczegółowo

Opinia ornitologiczna dotycząca występowania ptaków oraz nietoperzy w budynkach Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

Opinia ornitologiczna dotycząca występowania ptaków oraz nietoperzy w budynkach Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii ul. Frezjowa 8, 72-003 Dobra, NIP 8513138392, Regon 320944756 biuro: ul. Monte Casino 18a 70-467 Szczecin tel. 608 208 841, 668 027 475 przyroda@bkp.szczecin.pl www.bkp.szczecin.pl Opinia ornitologiczna

Bardziej szczegółowo

Jerzyki ptaki, które giną z naszych miast

Jerzyki ptaki, które giną z naszych miast Jerzyki ptaki, które giną z naszych miast Jerzyki od setek lat żyją w naszych miastach. Kto raz z uwagą przyjrzał się mknącemu z zawrotną szybkością stadu jerzyków, ten nigdy nie pomyli ich z jaskółkami.

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38

Czerwiec 2016 r. Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 Ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna dla planowanych prac termomodernizacyjnych budynku użyteczności publicznej (remizoświetlica) w Wielkim Pułkowie w województwie kujawsko-pomorskim Na zlecenie:

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza chiropterologiczna dla budynków Szkoły Muzycznej w Solcu Kujawskim (ul. Kościuszki 12, działka ewidencyjna 498, obręb 0001).

Ekspertyza chiropterologiczna dla budynków Szkoły Muzycznej w Solcu Kujawskim (ul. Kościuszki 12, działka ewidencyjna 498, obręb 0001). Ekspertyza chiropterologiczna dla budynków Szkoły Muzycznej w Solcu Kujawskim (ul. Kościuszki 12, działka ewidencyjna 498, obręb 0001). Wykonawca: Ekostudium Leszek Koziróg Ul. Smętka 15/29, 10-077 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

OPINIA ORNITOLOGICZNO CHIROPTEROLOGICZNA DLA BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU UL. MIODOWA 14

OPINIA ORNITOLOGICZNO CHIROPTEROLOGICZNA DLA BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU UL. MIODOWA 14 OPINIA ORNITOLOGICZNO CHIROPTEROLOGICZNA DLA BUDYNKÓW SZPITALA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU UL. MIODOWA 14 (dot. gnieżdżenia się ptaków i występowania nietoperzy oraz wymaganych kompensacji przyrodniczych w

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza ornitologiczna budynku Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Zakroczymskiej 30, przeznaczonego do termomodernizacji

Ekspertyza ornitologiczna budynku Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Zakroczymskiej 30, przeznaczonego do termomodernizacji 13.05.2013 Tringa Andrzej Węgrzynowicz ul. Brygady Pościgowej 6/17 03-984 Warszawa Ekspertyza ornitologiczna budynku Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Zakroczymskiej 30, przeznaczonego do termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Naprawy dachów i wymiany pokryć dachowych w miejscach siedlisk jerzyków.

Naprawy dachów i wymiany pokryć dachowych w miejscach siedlisk jerzyków. ULOTKA II Naprawy dachów i wymiany pokryć dachowych w miejscach siedlisk jerzyków. Oto kilka prostych wskazówek, aby remont dachu w miejscu siedliska jerzyków był wykonany zgodnie z prawem oraz w ten sposób

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca możliwości gniazdowania ptaków w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

Opinia dotycząca możliwości gniazdowania ptaków w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. tactus dla Ciebie i Twojego Środowiska Opinia dotycząca możliwości gniazdowania ptaków w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Wykonawca Autor Wykonano na zlecenie TACTUS Aleksandra Szurlej-Kielańska

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja ornitologiczno-chiropterologiczna

Inwentaryzacja ornitologiczno-chiropterologiczna Bydgoszcz, 26.08.2015 r. Inwentaryzacja ornitologiczno-chiropterologiczna obejmująca przestrzeń Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Cichej 59 w Bydgoszczy Autor opracowania: MERGUS Dawid Kilon Ul. Gnieźnieńska

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja populacji jerzyka Apus apus na terenie miasta Jaworzno w roku 2009

Inwentaryzacja populacji jerzyka Apus apus na terenie miasta Jaworzno w roku 2009 Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne Inwentaryzacja populacji jerzyka Apus apus na terenie miasta Jaworzno w roku 2009 Wykonana pod kierunkiem mgr Szymona Wójcika Na zlecenie Gminy Jaworzno Kraków 2009

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2016 r. Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38

Czerwiec 2016 r. Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 Ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna dla planowanych prac termomodernizacyjnych budynku użyteczności publicznej (remizoświetlica) w Dębowej Łące w województwie kujawsko-pomorskim Na zlecenie: Urząd

Bardziej szczegółowo

Opinia ornitologiczna dotycząca zabudowań folwarcznych przy zespole pałacowo-parkowym w Krotoszycach.

Opinia ornitologiczna dotycząca zabudowań folwarcznych przy zespole pałacowo-parkowym w Krotoszycach. AVIAN Ekspertyzy Przyrodnicze 59-550 Wojcieszów, ul. B. Chrobrego 9, tel. (+48) 601 089 007; NIP 6941545746 REGON 021364852 Opinia ornitologiczna dotycząca zabudowań folwarcznych przy zespole pałacowo-parkowym

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA CHIROPTEROLOGICZNA

EKSPERTYZA CHIROPTEROLOGICZNA Anna Malecha ul. Zakole 46/7 71-454 Szczecin Tel. 507309636 email: ania.malecha@gmail.com Szczecin, 12.09.2017 EKSPERTYZA CHIROPTEROLOGICZNA Ekspertyza chiropterologiczna dotyczy budynków szkoły, pływalni

Bardziej szczegółowo

WSTĘP I OPIS METODYKI

WSTĘP I OPIS METODYKI WSTĘP I OPIS METODYKI W myśl Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) oraz Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca możliwości gniazdowania ptaków w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu.

Opinia dotycząca możliwości gniazdowania ptaków w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu. tact us dl a C i e bie i T w o j e g o Ś r o d o w is k a Opinia dotycząca możliwości gniazdowania ptaków w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy Wykonawca TACTUS Aleksandra Szurlej-Kielańska Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Aktywna ochrona płomykówki Tyto alba na Ziemi Leszczyńskiej

Aktywna ochrona płomykówki Tyto alba na Ziemi Leszczyńskiej Aktywna ochrona płomykówki Tyto alba na Ziemi Leszczyńskiej Janusz Maliczak 27.10.2012 r. Aktywna ochrona płomykówki na Ziemi Leszczyńskiej: 1. Charakterystyka gatunku: A. Wygląd zewnętrzny B. Środowisko

Bardziej szczegółowo

Ptaki. budynkach. Gatunki uzależnione od budynków krótka charakterystyka. Czemu właśnie w budynkach? Budynki niezbędne by przetrwać.

Ptaki. budynkach. Gatunki uzależnione od budynków krótka charakterystyka. Czemu właśnie w budynkach? Budynki niezbędne by przetrwać. Dorota Zielińska Ptaki w Czemu właśnie w budynkach? W terenie zabudowanym większość ptaków gnieździ się w budynkach. Zakładają tu gniazda przede wszystkim dlatego, że brakuje im innych, naturalnych miejsc

Bardziej szczegółowo

Sztuczne schronienia dla ptaków

Sztuczne schronienia dla ptaków Sztuczne schronienia dla ptaków dr Romuald Mikusek Obidza, 23.05.2013 w Krakowie fot. C. Korkosz fot. R. Mikusek fot. G. Leśniewski fot. R. Mikusek Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska

Bardziej szczegółowo

1. Gołąb sklany forma miejska (gołąb miejski) Columba livia forma urbana: 2. Kawka Coloeus monedula: 3. Wróbel domowy Passer domesticus

1. Gołąb sklany forma miejska (gołąb miejski) Columba livia forma urbana:  2. Kawka Coloeus monedula:  3. Wróbel domowy Passer domesticus Stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu w sprawie ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy na obiektach budowlanych Większość ptaków i nietoperzy

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY PRAWNE CHRONIĄCE PTAKI W BUDYNKACH WYCIĄG

I. PRZEPISY PRAWNE CHRONIĄCE PTAKI W BUDYNKACH WYCIĄG Ptaki zagrożone w trakcie termomodernizacji budynków poradnik interwencyjny oraz przepisy prawa (stan aktualny we wrześniu 2012r.) r.) Materiały w wersji elektronicznej do pobrania z www.stop.eko.org.pl

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Efektywne remontowanie. Z Schöck Isokorb R.

Efektywne remontowanie. Z Schöck Isokorb R. Efektywne remontowanie. Z Schöck Isokorb R. Efektywny remont budynków. A co z balkonem? 2 Przy prowadzeniu prac remontowych rozważane są zazwyczaj w pierwszej kolejności kwestie energetyczne. I to słusznie,

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Przemysław Doboszewski. Na zlecenie: Urząd Miasta Chełmży. Toruń, czerwiec 2016 r.

Wykonawca: Przemysław Doboszewski. Na zlecenie: Urząd Miasta Chełmży. Toruń, czerwiec 2016 r. Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna dla budynków Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 (budynki A i B) oraz Pływalni Krytej w Chełmży. Wykonawca: Autorzy: Dariusz Węcławek Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ. imbudizol Sp. z o.o. 01-006 Warszawa ul. Nowolipki 23/103 tel./fax:(22)-8321990,kom: 0-602714290 imbudizol@op.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZABYTKOWYM BUDYNKU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

I NWE NTARYZACJA ORN ITOLOG ICZNA ORAZ CH I RO PTERO LOG I CZNA MAZOWIECKIEGO SZPITALA BR6DNOWSKIEGO W WARSZAWIE

I NWE NTARYZACJA ORN ITOLOG ICZNA ORAZ CH I RO PTERO LOG I CZNA MAZOWIECKIEGO SZPITALA BR6DNOWSKIEGO W WARSZAWIE I NWE NTARYZACJA ORN ITOLOG ICZNA ORAZ CH I RO PTERO LOG I CZNA MAZOWIECKIEGO SZPITALA BR6DNOWSKIEGO W WARSZAWIE Warszawa, czerwiec 2012 I. II. III. ry. V. u. ui WST4P TEREN INWENTARYZACJI METODYKA WYNIKI

Bardziej szczegółowo

Ptaki w budynkach. Remonty i docieplenia w zgodzie z przepisami ochrony przyrody

Ptaki w budynkach. Remonty i docieplenia w zgodzie z przepisami ochrony przyrody Ptaki w budynkach Remonty i docieplenia w zgodzie z przepisami ochrony przyrody Ptaki w budynkach Remonty i docieplenia w zgodzie z przepisami ochrony przyrody Kielce 2010 Autorzy: Krzysztof Kus, Michał

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na. a)środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe. Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. WZIĘĆ ŚRODOWISKO

Oceny oddziaływania na. a)środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe. Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. WZIĘĆ ŚRODOWISKO Oceny oddziaływania na środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. 1 OOŚ PRZEDSIĘWZI WZIĘĆ dopuszczalność przedsięwzięcia z punktu negatywnych oddziaływań na środowisko

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry Państwu. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Departament Ochrony Przyrody

Dzień dobry Państwu. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Departament Ochrony Przyrody Dzień dobry Państwu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Departament Ochrony Przyrody Niektóre obowiązujące przepisy dot. ochrony gatunkowej zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SYSTEM BUDOWLANY

INNOWACYJNY SYSTEM BUDOWLANY INNOWACYJNY SYSTEM BUDOWLANY PORÓWNANIE POPULARNYCH SYSTEMÓW Z SYSTEMEM GREMAGOR Warszawa, Styczeń 2016 Różnice systemu GreMagor - charakterystyka System kanadyjski Ściana dyfuzyjnie zamknięta. Od strony

Bardziej szczegółowo

Opolskie doświadczenia poprawy efektywności energetycznej budynków historycznych. Iwona Solisz Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Opolskie doświadczenia poprawy efektywności energetycznej budynków historycznych. Iwona Solisz Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Opolskie doświadczenia poprawy efektywności energetycznej budynków historycznych Iwona Solisz Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 26.10.2016r Potrzeby użytkowników Gusty właścicieli Oszczędzanie energii

Bardziej szczegółowo

1.Spis treści... 2. 2.Wstęp. 3. 3. Metodyka badań. 3. 4. Liczebność gatunku 5

1.Spis treści... 2. 2.Wstęp. 3. 3. Metodyka badań. 3. 4. Liczebność gatunku 5 1.Spis treści... 2 2.Wstęp. 3 3. Metodyka badań. 3 4. Liczebność gatunku 5 4.1. Porównanie i ocena stanu populacji w latach 2008, 2009 i 2010 w poszczególnych częściach miasta. 5 4.2. Liczebność gatunku

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy jerzyki na Karwiny

Zapraszamy jerzyki na Karwiny Zapraszamy jerzyki na Karwiny W Gdyni powstała pierwsza wieża dla jerzyków! Po konsultacjach z ornitologami na działce geodezyjnej nr 621 obręb 17 Karwiny, znajdującej się przy ulicy Buraczanej, stanęła

Bardziej szczegółowo

ROLA EKSPERTA ORNITOLOGA MODERNIZACYJNYCH BUDYNKÓW. Mariusz Grzeniewski Towarzystwo Przyrodnicze BOCIAN WARSZAWA r.

ROLA EKSPERTA ORNITOLOGA MODERNIZACYJNYCH BUDYNKÓW. Mariusz Grzeniewski Towarzystwo Przyrodnicze BOCIAN WARSZAWA r. ROLA EKSPERTA ORNITOLOGA PODCZAS WYKONYWANIAPRAC MODERNIZACYJNYCH BUDYNKÓW Mariusz Grzeniewski Towarzystwo Przyrodnicze BOCIAN WARSZAWA 11.03.2010 r. Opinia ornitologiczna Wywiad z inwestorem/zarządcą

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Projekt ocieplenia stropodachu w niskiej części obiektu Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Projektanci BRANŻA: Imię i Nazwisko: Nr. Upr.: Data: Podpis: Mgr inż. arch. Mariola Trzeciak Inż.

Bardziej szczegółowo

RozPoRzĄDzEN E v N stra środow ska il

RozPoRzĄDzEN E v N stra środow ska il i _ š - Projekt 2012-03-27 RozPoRzĄDzEN E v N stra środow ska il z dnia...._ 2012 r. P wsprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej Na podstawie art. 52a ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat)

PROTOKÓŁ. sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat) PROTOKÓŁ sporządzony w wyniku kontroli okresowej obiektu budowlanego (dokonywanej co najmniej raz na 5 lat) I. Podstawa prawna: Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.

Bardziej szczegółowo

Poprawa termomodernizacji stropodachu DS3 i DS4

Poprawa termomodernizacji stropodachu DS3 i DS4 HANKO DOMY PASYWNE 76-200 KRĘPA SŁUPSKA UL. MALINOWA 1 Tel. +48 602 639 575 hanko@op.pl NIP 839-187-01-45 REGON 770757356 Poprawa termomodernizacji stropodachu DS3 i DS4 Adres inwestycji: Słupsk, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres budowy : Sąd Okręgowy w Poznaniu al. Karola Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Inwestor : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

i pod balkonami. Jednymi z najczęściej zajmowanych

i pod balkonami. Jednymi z najczęściej zajmowanych Obok nas, w budynkach w których mieszkamy, gnieżdżą się ptaki. W miejskich osiedlach są to najczęściej gołębie, wróble, kawki, jerzyki, szpaki i jaskółki oknówki, a rzadziej jeszcze kilkanaście innych

Bardziej szczegółowo

ŚCIANY RYS HISTORYCZNY

ŚCIANY RYS HISTORYCZNY ŚCIANY RYS HISTORYCZNY Dawniej ściany budowano z jednego rodzaju materiału - kamienia, cegły, gliny. Gdyby budować z nich ściany, które spełniają wymagania obecnie obowiązującej normy cieplnej, musiałyby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE , tel. 509 831 202 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE Branża : ARCHITEKTURA Inwestor : Charzykowy, Projekt został wykonany

Bardziej szczegółowo

"VACOR" Pracownia Projektowa pl. Św. Macieja 5, Wrocław

VACOR Pracownia Projektowa pl. Św. Macieja 5, Wrocław "VACOR" Pracownia Projektowa pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 1. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Zawartość inwentaryzacji

Zawartość inwentaryzacji Załącznik nr 4 do SIWZ Zawartość inwentaryzacji Inwentaryzacja przyrodnicza powinna składać się z: 1) części opisowej; 2) części graficznej; 3) dokumentacji fotograficznej. Część opisowa powinna obejmować:

Bardziej szczegółowo

Sowy. Przygotowała Zuzia Górska

Sowy. Przygotowała Zuzia Górska Sowy Przygotowała Zuzia Górska Puchacz Długość ciała (wraz z dziobem i ogonem): 60 78 cm Długość ogona: 23 29 cm Rozpiętość skrzydeł: 155 180 cm Waga: 1,6 2,8 kg samce; 2,3 4,2 kg samice Liczba jaj: 2

Bardziej szczegółowo

OPINIA ORNITOLOGICZNA INWESTOR: INWESTYCJA: Przykładowy Inwestor, ul. Herbowa 20, 71-440 Szczecin, NIP 851000000

OPINIA ORNITOLOGICZNA INWESTOR: INWESTYCJA: Przykładowy Inwestor, ul. Herbowa 20, 71-440 Szczecin, NIP 851000000 OPINIA ORNITOLOGICZNA INWESTOR: Przykładowy Inwestor, ul. Herbowa 20, 71-440 Szczecin, NIP 851000000 INWESTYCJA: Temomodernizacja budynku przy ul. Herbowej 20 w Szczecinie. Szczecin 2016 rok Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane

Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane Dachy skośne porównanie systemu izolacji nakrokwiowej płytami poliuretanowymi z metodami wykorzystującymi tradycyjne materiały budowlane Około trzydzieści lat temu w Polsce upowszechniły się techniki zagospodarowywania

Bardziej szczegółowo

Monitoring poinwestycyjny wnioski w zakresie metodyki prowadzenia prac. Dariusz Wysocki Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytet Szczeciński

Monitoring poinwestycyjny wnioski w zakresie metodyki prowadzenia prac. Dariusz Wysocki Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytet Szczeciński Monitoring poinwestycyjny wnioski w zakresie metodyki prowadzenia prac Dariusz Wysocki Katedra Anatomii i Zoologii Kręgowców Uniwersytet Szczeciński Plan wystąpienia: 1. Monitoring ptaków lęgowych 2. Monitoring

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna dla budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Włocławek objętych planem termomodernizacji. Opracowanie na zlecenie: Wójt Gminy Włocławek ul. Królewiecka

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DZIKO śyjących ZWIERZĄT W PROJEKTACH MODERNIZACJI LINII KOLEJOWECH. Urszula Michajłow

OCHRONA DZIKO śyjących ZWIERZĄT W PROJEKTACH MODERNIZACJI LINII KOLEJOWECH. Urszula Michajłow OCHRONA DZIKO śyjących ZWIERZĄT W PROJEKTACH MODERNIZACJI LINII KOLEJOWECH Urszula Michajłow Łagów, 24-26 września 2007 1 Podstawowe przyczyny istotnie wpływające na zagroŝenie dla świata zwierząt to:

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza ornitologiczna dla budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu

Ekspertyza ornitologiczna dla budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu Ekspertyza ornitologiczna dla budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu ZAMAWIAJĄCY: SEMPERUM S.C "Śląskie Centrum Consultingu" ul. Stara Kłodnicka 50, 40-701 Katowice AUTORZY OPRACOWANIA: Michał Dworak

Bardziej szczegółowo

Mocne TAK mieszkańców dla obwodnicy Starogardu. W 2017 roku poznamy jej ostateczny przebieg

Mocne TAK mieszkańców dla obwodnicy Starogardu. W 2017 roku poznamy jej ostateczny przebieg Mocne TAK mieszkańców dla obwodnicy Starogardu. W 2017 roku poznamy jej ostateczny przebieg Aż 90% pytanych jest za budową obwodnicy Starogardu. Z ankiety przeprowadzonej przez sopocką Pracownię Badań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU ADRES ROBÓT : budynki administrowane przez Miejski Zarząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zamawiający: Miasto Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Przegląd roczny okresowa kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych

Bardziej szczegółowo