Oznaczenia H C F T / / H A?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenia H C F T / / H A?"

Transkrypt

1 Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni, pomieszczeñ hodowlanych (kurniki, chlewnie). Znajduj¹ zastosowanie w urz¹dzeniach klimatyzacyjnych. Konstrukcja Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przystosowane do monta u œciennego w dowolnej pozycji. Wirniki z odpornego na dzia³anie promieni UV termoplastu wzmocnionego w³óknem szklanym (HCFT/HCFB) lub aluminiowe (HCBT/HCBB), dynamicznie wywa ane zgodnie z norm¹ ISO 19. Obudowa wyt³aczana z blachy stalowej, pokryta czarn¹ farb¹ epoksydow¹. o o Wentylatory mog¹ pracowaæ w temperaturze - C +7 C. Oznaczenia H C F T / - / H A? Silnik elektryczny Asynchroniczny, trójfazowy - / -15 V, 5 Hz lub jednofazowy - V, 5 Hz, wykonany zgodnie ze standardami UNE-11, IEC -1. Stopieñ ochrony IP 5 (modele i 1 IP 55), klasa izolacji F. Silnik przystosowany jest do pracy w atmosferze o wilgotnoœci wzglêdnej do 95%. Silnik posiada termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeci¹ eniem i standardowo przystosowany jest do napiêciowej regulacji prêdkoœci obrotowej (nie dotyczy silników dwubiegunowych (-, 71, i 1). Modele trójfazowe przystosowane do regulacji przetwornic¹ czêstotliwoœci mog¹ byæ dostarczone na yczenie. Schemat pod³¹czenia elektrycznego dla silników jednofazowych: w modelach 5-: rys. 9 str. 5, w modelach 5-71: rys. 9a str. 5. Schemat pod³¹czenia elektrycznego dla silników trójfazowych: rys. 1 str. 5. wersja specjalna (na yczenie) A B H L kierunek przep³ywu silnik wirnik (standard dla wersji œciennej) kierunek przep³ywu wirnik silnik du y k¹t pochylenia ³opatek ma³y k¹t pochylenia ³opatek 5-1 nominalna œrednica wentylatora w mm,,, liczba biegunów silnika (prêdkoœæ obrotowa) T B silnik trójfazowy / V lub V, 5 Hz silnik jednofazowy V, 5 Hz Typ wirnika: F z tworzywa sztucznego (standard dla wersji œciennej) Ø 5-Ø jednoczêœciowy Ø 71-Ø 1 piasta aluminiowa, ³opatki z tworzywa B z aluminium Ø 5-Ø jednoczêœciowy z aluminium Ø 5-Ø 1 oddzielna piasta i ³opatki z aluminium HC wentylator œcienny Akcesoria aluzje aluzje regulator regulator Reb - Auto Reb 5 - Auto PER-W PER-CN REB RMB, RMT str. 11 str. 11 str. 5 str. 5 str. 51 str. 51 7

2 Dane techniczne wentylatorów HCFT/HCFB (wirnik z tworzywa) iloœæ biegunów Typ prêdkoœæ pobór mocy natê enie wydajnoœæ poziom ciœnienia regulator* masa nr artyku³u œcienne obrotowa max. V V max. akustycznego [obr./min] [W] [A] [A] [db(a)] [kg] JEDNOFAZOWE HCFB/-5/H 5 5 1, HCFB/-5/H 1, REB HCFB/-15/H 1 1, REB HCFB/-55/H 15 1, REB-,5 151 HCFB/-/H 1 1, - 57 REB-, HCFB/-5/H 19, REB-, HCFB/-5/H 19 5, - 9 REB HCFB/-5/H 15 9, REB-5 15 HCFB/-/H , HCFB/-55/H 9,5-1 5 REB-1 15 HCFB/-/H 75 11, - 5 REB HCFB/-5/H 5 1, REB-, HCFB/-5/H 9 1, REB-, HCFB/-5/H 9, REB-,5 15 HCFB/-/H 51, REB HCFB/-71/H 9 1 5, HCFB/-5/H 5 1,7-5 REB HCFB/-5/H 5 1,9-9 REB HCFB/-5/H 1 1, REB-,5 15 HCFB/-/H 55 1,7-5 REB-, HCFB/-71/H 5, TRÓJFAZOWE HCFT/-5/H 5 5 -, HCFT/-5/H 1,, 1 5 RMT-1,5, 151 HCFT/-15/H 1 15,, 5 5 RMT-1,5,5 155 HCFT/-55/H 1,,5 9 5 RMT-1,5 7, 159 HCFT/-/H 15 1,, 57 RMT-1, HCFT/-5/H 1 5 1,7 1, 7 5 RMT-1, HCFT/-5/H 15,7 1, 9 RMT-, HCFT/-5/H 1 11,9, 1 71 RMT-,5 155 HCFT/-/H ,, HCFT/-71/H 15 7,, HCFT/-/L-X (1,5kW) 1,, HCFT/-/H-X (kw) 1 1, 7, - 5 HCFT/-9/L-X (kw) 1 11,,5 5-9 HCFT/-9/H-X (5,5kW) 1 7-1, HCFT/-1/L-X (kw) 1 1, 7,1-7 7 HCFT/-1/H-X (5,5kW) 1 7-1, HCFT/-55/H 75 9,5, 1 5 RMT-1,5 7, 157 HCFT/-/H 11,5, 5 RMT-1, HCFT/-5/H 5 19,, RMT-1, HCFT/-5/H 5,9,5 5 5 RMT-1, HCFT/-5/H 9 1 1,,9 59 RMT-1,5 15 HCFT/-/H 1, 1, 11 RMT-1, HCFT/-71/H 9 11,9, HCFT/-/L-X (,55kW) 9 11,9, HCFT/-/H-X (,75kW) 9 1,,5 7 - HCFT/-9/L-X (1,1kW) ,7, HCFT/-9/H-X (1,5kW) 95 7,, 7-9 HCFT/-1/L-X (1,1kW) 9 1 5,, 75-5 HCFT/-1/H-X (1,5kW) 95 7,, 7-9 * - regulatory obrotów nie s¹ sprzedawane w komplecie z wentylatorem. Wentylatory, przy których nie zaznaczono regulatorów, nie s¹ przystosowane do regulacji prêdkoœci obrotowej.

3 Dane techniczne wentylatorów HCFT/HCFB (wirnik z tworzywa) iloœæ biegunów Typ prêdkoœæ pobór mocy natê enie wydajnoœæ poziom ciœnienia regulator* masa nr artyku³u œcienne obrotowa max. V V max. akustycznego [obr./min] [W] [A] [A] [db(a)] [kg] HCFT/-5/H 1,7, 5 51 RMT-1, HCFT/-5/H 5 15,7, 5 RMT-1,5 15, 1579 HCFT/-5/H 1 1,, RMT-1,5 1, 15 HCFT/-/H 5 1 1,, 57 RMT-1, HCFT/-71/H 7 5, 1, HCFT/-/L-X (,5kW) 71 5, 1, 1-5 HCFT/-/H-X (,7kW) 9 7, 1, HCFT/-9/L-X (,7kW) 7 7, 1, HCFT/-9/H-X (,75kW) 7 11,5, HCFT/-1/L-X (,7kW) 7 7, 1,7 9-1 HCFT/-1/H-X (,75kW) 75 11,, HCFT/-1/H-X (,75kW) 75 11,, * - regulatory obrotów nie s¹ sprzedawane w komplecie z wentylatorem. Wentylatory, przy których nie zaznaczono regulatorów, nie s¹ przystosowane do regulacji prêdkoœci obrotowej. Dane techniczne wentylatorów HCBT/HCBB (wirnik aluminiowy) iloœæ biegunów Typ prêdkoœæ pobór mocy natê enie wydajnoœæ poziom ciœnienia regulator* masa nr artyku³u œcienne obrotowa max. V V max. akustycznego [obr./min] [W] [A] [A] [db(a)] [kg] JEDNOFAZOWE HCBB/-5/H 5 5 1, HCBB/-5/H 1, REB HCBB/-15/H 1 1, REB HCBB/-55/H 15 1, REB-, HCBB/-H 1 1, - 57 REB-, HCBB/-5/H 19, REB-, HCBB/-5/H 19 5, - 9 REB HCBB/-5/H 15 9, REB HCBB/-/H , HCBB/-55/H 9,5-5 1 REB HCBB/-/H 75 11, - 5 REB HCBB/-5/H 5 1, REB-, HCBB/-5/H 9 1, REB-, HCBB/-5/H 9, REB-,5 155 HCBB/-/H 51, REB HCBB/-71/H 9 1 5, HCBB/-5/H 5 1,7 5 REB HCBB/-5/H 5 1,9 9 REB HCBB/-5/H 1 1, REB-,5 155 HCBB/-/H 55 1,7 5 REB-, HCBB/-71/H 5, TRÓJFAZOWE HCBT/-5/H 5 5,9, HCBT/-5/H 1,, 5 1 RMT-1, HCBT/-15/H 1 15,, 5 5 RMT-1, HCBT/-55/H 1,,5 5 9 RMT-1, HCBT/-/H 15 1,, 57 RMT-1, HCBT/-5/H 1 5 1,7 1, 5 7 RMT-1, HCBT/-5/H 15,7 1, 9 RMT-, HCBT/-5/H 1 11,9, 71 1 RMT-, HCBT/-/H ,, HCBT/-71/H 15 7,, * - regulatory obrotów nie s¹ sprzedawane w komplecie z wentylatorem. Wentylatory, przy których nie zaznaczono regulatorów, nie s¹ przystosowane do regulacji prêdkoœci obrotowej. 9

4 Dane techniczne wentylatorów HCBT/HCBB (wirnik aluminiowy) iloœæ biegunów Typ prêdkoœæ pobór mocy natê enie wydajnoœæ poziom ciœnienia regulator* masa nr artyku³u œcienne obrotowa max. V V max. akustycznego [obr./min] [W] [A] [A] [db(a)] [kg] HCBT/-/L-X (1,5kW) 1,, HCBT/-/H-X (kw) 1 1, 7, HCFT/-9/L-X (kw) 1 11,,5 5-9 HCFT/-9/H-X (5,5kW) 1 7 1, HCBT/-1/L-X (kw) 1 1, 7,1-7 7 HCBT/-1/H-X (5,5kW) 1 7,5 1, HCBT/-55/H 75 9,5, 5 1 RMT-1, HCBT/-/H 11,5, 5 RMT-1, HCBT/-5/H 5 19,, RMT-1, HCBT/-5/H 5,9,5 5 5 RMT-1, HCBT/-5/H 9 1 1,,9 59 RMT-1,5 155 HCBT/-/H 1, 1, 11 RMT-1, HCBT/-71/H 9 11,9, HCBT/-/L-X (,55kW) 9 11,9, HCBT/-/H-X (,75kW) 9 1,, HCFT/-9/L-X (1,1kW) ,7, HCFT/-9/H-X (1,5kW) 95 7,, 7-95 HCBT/-1/L-X (1,1kW) 9 1 5,, HCBT/-1/H-X (1,5kW) 95 7,, HCBT/-5/H 1,7, 5 RMT-1, HCBT/-5/H 5 15,7, 9 RMT-1, HCBT/-5/H/ 1 1,, RMT-1,5 155 HCBT/-/H 5 1 1,, 5 RMT-1, HCBT/-71/H 97 15, 1, HCBT/-/L-X (,5kW) 71 5, 1, 1-55 HCBT/-/H-X (,7kW) 9 7, 1, HCBT/-9/L-X (,7kW) 7 7, 1, HCBT/-9/H-X (,75kW) 75 11,5, HCBT/-1/L-X (,7kW) 7 7, 1, HCBT/-1/H-X (,75kW) 75 11,, * - regulatory obrotów nie s¹ sprzedawane w komplecie z wentylatorem. Wentylatory, przy których nie zaznaczono regulatorów, nie s¹ przystosowane do regulacji prêdkoœci obrotowej. Wymiary [mm] Typ A B C OD OE F OG J K L M / / / / / / / / HCFT HCFB ,5, ,5,5, , ,5 9, , , ,5 1,5 1, ,5 1,5 5 L J K M F OD OG C B A OE Typ? A? B OD J E OG C OF / / / / / / L H L H L H L H L H L H O1? A J * k¹t nachylenia ³opatek: L - ma³y, H - du y.? B OG OD 1 C OF 9

5 Charakterystyka akustyczna Poziom mocy akustycznej z podzia³em na czêstotliwoœci (Hz) Typ Typ BIEGUNOWE BIEGUNOWE /L /H /L /H BIEGUNOWE /L /H /L H BIEGUNOWE /L /H /L /H

6

7

8

9 /H 9/L /H 9/H 9/L 9/L 95

10

Oznaczenia T C B T / / H B?

Oznaczenia T C B T / / H B? Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia T C B T / / H B

Oznaczenia T C B T / / H B Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Oznaczenia H C F T / - / H A c Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni,

Bardziej szczegółowo

wentylatory osiowe COMPACT ścienne

wentylatory osiowe COMPACT ścienne HCFT, HCFB Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Urządzenia grzewcze i chłodnicze. Konstrukcja Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przystosowane

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia H C F T / / H A

Oznaczenia H C F T / / H A Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni,

Bardziej szczegółowo

COMPACT HCFT/B, HCBT/B wentylator osiowy

COMPACT HCFT/B, HCBT/B wentylator osiowy COMPACT HCFT/B, HCBT/B wentylator osiowy ZASTOSOWANIE Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wentylator osiowy TCFT/B / TCBT/B

Wentylator osiowy TCFT/B / TCBT/B D Wentylatory Wentylator osiowy CF/B / CB/B KONSRUKCJ: Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przeznaczone do montaŝu kanałowego w dowolnej pozycji. Wirniki z odpornego na działanie

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe HCTB - HCTT

wentylatory dachowe HCTB - HCTT WYWIEW NAWIEW Zastosowanie Wentylacja nawiewna lub wywiewna magazynów, hal sklepowych i przemys³owych, budynków gospodarczych w rolnictwie, kuchni przemys³owych, etc. Konstrukcja Wentylator dachowy osiowy

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe ILT/ILB

wentylatory kana³owe ILT/ILB Zastosowanie Seria wentylatorów ILT/ILB znajduje zastosowanie w ró norodnych instalacjach wentylacji mechanicznej. Przyk³adowe zastosowanie: wentylacja wywiewna i nawiewna mieszkañ, biur, sklepów, barów,

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe HCTB - HCTT

wentylatory dachowe HCTB - HCTT WYWIEW NAWIEW Zastosowanie Wentylacja nawiewna lub wywiewna magazynów, hal sklepowych i przemys³owych, budynków gospodarczych w rolnictwie, kuchni przemys³owych, etc. Konstrukcja Wentylator dachowy osiowy

Bardziej szczegółowo

wentylacja ogólna dla przemys³u wentylatory wentylatory osiowe kana³owe

wentylacja ogólna dla przemys³u wentylatory wentylatory osiowe kana³owe wentylatory osiowe kana³owe COMPACT 18-147 TCBBx2/TCBTx2 148-149 AFC 150-15 AFC-VB 154 AFC-HT 155 ARC 156-167 AFD 168-169 AFH 170-171 AFS 172 AFK 17 Akcesoria 174-177 wentylacja ogólna Wentylatory kana³owe

Bardziej szczegółowo

wentylacja ogólna dla przemys³u wentylatory wentylatory osiowe scienne

wentylacja ogólna dla przemys³u wentylatory wentylatory osiowe scienne wentylatory osiowe scienne. HXM 108-109 COMPACT 110-120 AFW 121-12 HXTR/HXBR 124-129 ROTOREX 10-12 HIT/HIB - NP. 1-14 Akcesoria 15-16 wentylacja ogólna Wentylatory kana³owe 7-106 Wentylatory osiowe œcienne

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia T C B T / / H B

Oznaczenia T C B T / / H B Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych wentylatory przeciwwybuchowe HCTT EX Specjalne wykonanie wentylatorów dachowych typu HCTT zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX dotycz¹cej urz¹dzeñ przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CRV

wentylatory dachowe CRV wentylatory dachowe RV Dane techniczne Zastosowanie entylatory dachowe wyci¹gowe RV przeznaczone s¹ do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane s¹ w instalacjach wyci¹gowych

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD

wentylatory kana³owe TD Zastosowanie Osi¹gane wysokie ciœnienia i wydajnoœci pozwalaj¹ na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, e wentylatory tego typu posiadaj¹

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD

wentylatory kana³owe TD Zastosowanie Osi¹gane wysokie ciœnienia i wydajnoœci pozwalaj¹ na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, e wentylatory tego typu posiadaj¹

Bardziej szczegółowo

natężenie 230V 400V [A] [A] wydajność max. 3

natężenie 230V 400V [A] [A] wydajność max. 3 Dane techniczne ilość biegunów 2 4 6 2 4 Akcesoria Typ napięcie zakres temp min. prędkość obrotowa [obr./min] Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, biura, garaże,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Dane techniczne ilość biegunów 2 4 6 2 4 Akcesoria Typ napięcie zakres temp min. max. prędkość obrotowa [obr./min] Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe HCTB - HCTT

wentylatory dachowe HCTB - HCTT WYWIEW NAWIEW Dane techniczne dla wentylatorów wywiewnych (typ B) Typ Zastosowanie Wentylacja nawiewna lub wywiewna magazynów, hal sklepowych i przemysłowych, budynków gospodarczych w rolnictwie, kuchni

Bardziej szczegółowo

AFW wentylator osiowy

AFW wentylator osiowy WWW DTR CE DANE TECHNICZNE Typ ilość biegunów prędkość obrotowa moc silnika natężenie 23V 4V ZASTOSOWANIE Wentylatory AFW są stosowane do: wentylacji ogólnej lokali handlowych i hal przemysłowych, wentylacji

Bardziej szczegółowo

natężenie 230V 400V [A] [A] wydajność max. 3

natężenie 230V 400V [A] [A] wydajność max. 3 Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, biura, garaże, magazyny). Urządzenia chłodnicze. Maksymalna wilgotność względna 95%. Konstrukcja Wentylatory osiowe o zwartej

Bardziej szczegółowo

TCBBx2/TCBTx2 wentylator osiowy

TCBBx2/TCBTx2 wentylator osiowy ZASTOSOWANIE Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia T C B T / 4-4 0 0 / H B

Oznaczenia T C B T / 4-4 0 0 / H B Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni,

Bardziej szczegółowo

HCTB/HCTT wentylator dachowy

HCTB/HCTT wentylator dachowy HCTB/HCTT wentylator dachowy ZASTOSOWANIE Wentylacja nawiewna lub wywiewna magazynów, hal sklepowych i przemysłowych, budynków gospodarczych w rolnictwie, kuchni przemysłowych, etc. KONSTRUKCJA Wentylator

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe ILT/ILB

wentylatory kanałowe ILT/ILB Dane techniczne Zastosowanie Seria wentylatorów ILT/ILB znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej. Przykładowe zastosowanie: wentylacja wywiewna i nawiewna mieszkań, biur,

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RFV ZN

wentylatory dachowe RFV ZN Zastosowanie Wentylatory dachowe wyciągowe RFV ZN przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów,

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe TD

wentylatory kanałowe TD Zastosowanie Osiągane wysokie ciśnienia i wydajności pozwalają na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, że wentylatory tego typu

Bardziej szczegółowo

AFC wentylator osiowy

AFC wentylator osiowy ZASTOSOWANIE Wentylatory AFC są stosowane w instalacjach wentylacyjnych, gdzie wentylator jest połączony do kanałów od strony wlotu i wylotu. Zwarta i masywna konstrukcja wentylatorów AFC oraz możliwość

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CRV

wentylatory dachowe CRV wentylatory dachowe RV Zastosowanie Wentylatory dachowe wyciągowe RV przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań,

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RFHV

wentylatory dachowe RFHV Zastosowanie Wentylatory dachowe wyciągowe RFHV przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatory dachowe

Karta katalogowa wentylatory dachowe Karta katalogowa wentylatory dachowe Zastosowanie Wentylatory dachowe wyciągowe RFHV przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych

Bardziej szczegółowo

HCTB/HCTT wentylator dachowy

HCTB/HCTT wentylator dachowy ZASTOSOWANIE Wentylacja nawiewna lub wywiewna: magazynów, hal sklepowych i przemysłowych, budynków gospodarczych w rolnictwie, kuchni przemysłowych, etc. WYWIEW KONSTRUKCJA wentylator dachowy osiowy z

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD SILENT

wentylatory kana³owe TD SILENT Zastosowanie Osi¹gane wysokie ciœnienia i wydajnoœci pozwalaj¹ na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, e wentylatory tego typu posiadaj¹

Bardziej szczegółowo

wentylatory boczno-kana³owe SC

wentylatory boczno-kana³owe SC Zastosowanie Urz¹dzenia do transportu pneumatycznego, maszyny graficzne, poczta pneumatyczna, podnoœniki pneumatyczne, wielostopniowe urz¹dzenia filtracyjne o bardzo wysokim stopniu separacji py³ów, odkurzacze

Bardziej szczegółowo

wydajność max [m 3 /h] poziom ciśn. akust. [db(a)]

wydajność max [m 3 /h] poziom ciśn. akust. [db(a)] Zastosowanie Wentylatory IBF znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, łączą zalety wentylatorów osiowych - kierunek przepływu i promieniowych - stabilny spręż, niski poziom

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu wentylatory dachowe DVR wentylatora do minimum. Obudowa jest umieszczona na kwadratowej p³ycie monta owej (wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej) w sposób umo liwiaj¹cy jej odchylenie w celach serwisowych.

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe IBF

wentylatory kanałowe IBF Dane techniczne Akcesoria Zastosowanie Wentylatory IBF znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, łączą zalety wentylatorów osiowych - kierunek przepływu i promieniowych

Bardziej szczegółowo

HXBR/HXTR wentylator osiowy

HXBR/HXTR wentylator osiowy ZASTOSOWANIE Seria wentylatorów HXBR/HXTR znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, garaże, magazyny, hale produkcyjne) jak

Bardziej szczegółowo

HXBR/HXTR wentylator osiowy

HXBR/HXTR wentylator osiowy HXBR/HXTR wentylator osiowy ZASTOSOWANIE Seria wentylatorów HXBR/HXTR znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, garaże, magazyny,

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CRV

wentylatory dachowe CRV wentylatory dachowe RV Zastosowanie entylatory dachowe wyciągowe RV przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań,

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CTH..., CTV...

wentylatory dachowe CTH..., CTV... Wentylatory do wentylacji przeciwpo arowej - odpornoœæ na temperaturê C/2h Konstrukcja Wentylator dachowy przeznaczony do pracy ci¹g³ej w wysokich temperaturach. - CTVB/4- i CTVB/4-225 -40 max. 200 C -

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe TD

wentylatory kanałowe TD Zastosowanie Osiągane wysokie ciśnienia i wydajności pozwalają na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, że wentylatory tego typu

Bardziej szczegółowo

HXBR ECOWATT wentylator osiowy

HXBR ECOWATT wentylator osiowy ZASTOSOWANIE Seria wentylatorów HXBR ECOWATT znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, garaże, magazyny, hale produkcyjne)

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RF

wentylatory dachowe RF wentylatory dachowe RF 125 355-315 630 Zastosowanie Wentylatory dachowe, wyciągowe RF przeznaczone są do systemów wentylacyjnych budynków niemieszkalnych (SWNM*), o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza.

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RF

wentylatory dachowe RF Zastosowanie Wentylatory dachowe wyciągowe RF przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów, hal

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD SILENT

wentylatory kana³owe TD SILENT Zastosowanie Wentylator kana³owy przeznaczony do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do monta u w pozycji pionowej lub poziomej w kana³ach wentylacyjnych o œrednicach od 1

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów oddymiających

Karta katalogowa wentylatorów oddymiających Karta katalogowa wentylatorów oddymiających Zastosowanie Seria wentylatorów CVHT mo e byæ stosowana do wyci¹gania gor¹cego dymu powsta³ego w czasie o po aru. Wentylatory posiadaj¹ odpornoœæ na temperaturê

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe IRAB/IRAT

wentylatory kanałowe IRAB/IRAT Zastosowanie Seria wentylatorów IRAB/IRAT znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, głównie w obiektach przemysłowych: parkingi, kuchnie przemysłowe, odciągi spawalnicze,

Bardziej szczegółowo

CMVeco wentylator chemoodporny

CMVeco wentylator chemoodporny ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierającego agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania: dygestoria i laboratoria chemiczne przemysł chemiczny, farmaceutyczny,

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RF

wentylatory dachowe RF Zastosowanie Wentylatory dachowe, wyciągowe RF przeznaczone są do systemów wentylacyjnych budynków niemieszkalnych (SWNM*), o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są między innymi w instalacjach

Bardziej szczegółowo

wentylatory osiowe kanałowe ARC

wentylatory osiowe kanałowe ARC Zastosowanie Wentylatory rewersyjne ARC przystosowane są do pracy jako wentylatory nawiewne i wyciągowe, przeznaczone wyłącznie do zastosowań awaryjnych, do pracy krótkotrwałej, z zastrzeżeniem wymagań

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RF 125 i 160

wentylatory dachowe RF 125 i 160 wentylatory dachowe R 125 i 16 Zastosowanie Wentylatory dachowe, wyciągowe R 125 i 16 przeznaczone są do systemów wentylacyjnych budynków mieszkalnych (SWM*) jak i do systemów wentylacyjnych budynków niemieszkalnych

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe MBB

wentylatory promieniowe MBB wentylatory promieniowe MBB Zastosowanie Promieniowy wentylator średniociśnieniowy, przeznaczony do transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów o niskim stopniu zapylenia. Znajdują zastosowanie w

Bardziej szczegółowo

LFS wentylator chemoodporny

LFS wentylator chemoodporny C WWW DTR CE Art. 1, pkt. 3c (IV) ZASTOSOWANIE Wentylatory LFS znajdują zastosowanie: w dziedzinach wymagających precyzyjnego dawkowania powietrza, w dziedzinach wymagających dobrej odporności na różnego

Bardziej szczegółowo

GFB wentylator promieniowy

GFB wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: różnorodne instalacje wentylacji mechanicznej, tłoczenie powietrza

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu konstrukcja: Promieniowy wentylator kana³owy przeznaczony do instalacji ko³nierzowej (20mm) w ci¹gu prostok¹tnych kana³ów wentylacyjnych. Prostok¹tna obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

VISP, RVISP wentylator chemoodporny

VISP, RVISP wentylator chemoodporny ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierającego agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania: dygestoria i laboratoria chemiczne, przemysł chemiczny,

Bardziej szczegółowo

CBM RE wentylator promieniowy

CBM RE wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylatory CBM RE znajdują zastosowanie: w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, do chłodzenia szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów maszyn, nawiewu w procesach technologicznych,

Bardziej szczegółowo

VISP, RVISP wentylator chemoodporny

VISP, RVISP wentylator chemoodporny ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierającego agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania: dygestoria i laboratoria chemiczne, przemysł chemiczny,

Bardziej szczegółowo

MRA wentylator promieniowy

MRA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny

Bardziej szczegółowo

MBA wentylator promieniowy

MBA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: o

maksymalna temperatura pracy: o wentylatory promieniowe TMD TMD opis: Modele TMD s¹ wentylatorami promieniowymi niskociœnieniowymi dwustronnie ss¹cymi z napêdem bezpoœrednim, w sk³ad typoszeregu wchodzi 9 wielkoœci od 5/8 do 15/15. konstrukcja:

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PRZECIWWYBUCHOWE

WENTYLATORY PRZECIWWYBUCHOWE Ex DODATKOWE OZNACZENIA wentylator przeciwwybuchowy Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe przeznaczone są do użycia w przestrzeniach, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się atmosfer wybuchowych,

Bardziej szczegółowo

CENTRIBOX seria CVB/CVT wentylator kanałowy

CENTRIBOX seria CVB/CVT wentylator kanałowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do wszelkiego rodzaju instalacji wentylacji ogólnej. Typowe zastosowania to: wentylacja mieszkań, biur, wentylacja budynków użyteczności publicznej, restauracji, wentylacja

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RF

wentylatory dachowe RF Zastosowanie Wentylatory dachowe wyci¹gowe RF przeznaczone s¹ do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane s¹ w instalacjach wyci¹gowych z mieszkañ, supermarketów, hal

Bardziej szczegółowo

LFA wentylator promieniowy

LFA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: nawiew / wywiew w indywidualnych układach wentylacji i klimatyzacji,

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RF

wentylatory dachowe RF Zastosowanie Wentylatory dachowe, wyciągowe RF przeznaczone są do systemów wentylacyjnych budynków o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są między innymi w instalacjach wyciągowych z budynków

Bardziej szczegółowo

60 więcej na

60 więcej na 3. wentylator DACHOWY WD-EC Wentylatory dachowe WD-EC wyposażone zostały w silniki elektronicznie komutowane, jednofazowe 230V, 50Hz lub trójfazowe 3 x V, 50Hz o stopniu ochrony IP54. Są to silniki trzeciej

Bardziej szczegółowo

zakres temperatury pracy C zastosowanie Uwagi dodatkowe U n I n

zakres temperatury pracy C zastosowanie Uwagi dodatkowe U n I n konstrukcja dane techniczne NOWOŒÆ Wentylatory osiowe do montażu kanałowego, przystosowane do przetłaczania w sposób ciągły czystego powietrza i mieszanin chemicznie obojętnych o temperaturze od -20 C

Bardziej szczegółowo

2LFA wentylator promieniowy

2LFA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: nawiew/wywiew w indywidualnych układach wentylacji i klimatyzacji,

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe MSBN

wentylatory promieniowe MSBN Zastosowanie Promieniowe wentylatory średniociśnieniowe MSBN, przeznaczone są do transportu zapylonego powietrza. Znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, do tłoczenia

Bardziej szczegółowo

MBA wentylator promieniowy

MBA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny

Bardziej szczegółowo

CBM wentylator promieniowy

CBM wentylator promieniowy WWW CE ZASTOSOWANIE Wentylatory CBM znajdują zastosowanie: w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, do chłodzenia szaf sterowniczych, modułów elektrycznych, elementów maszyn, nawiewu w procesach

Bardziej szczegółowo

wentylacja ogólna dla przemys³u wentylatory wentylatory bocznokana³owe

wentylacja ogólna dla przemys³u wentylatory wentylatory bocznokana³owe wentylatory bocznokana³owe SC 666-675 SC-F 676-679 SC VB 680-682 DSC/PSC 68-688 Akcesoria 689-690 wentylacja ogólna Wentylatory kana³owe 7-106 Wentylatory osiowe œcienne 107-16 Wentylatory osiowe kana³owe

Bardziej szczegółowo

RF wentylator dachowy

RF wentylator dachowy RF 355-63 wentylator dachowy ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe, wyciągowe RF przeznaczone są do systemów wentylacyjnych budynków o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są między innymi w

Bardziej szczegółowo

CTH/CTV wentylator dachowy

CTH/CTV wentylator dachowy CTH/CTV wentylator dachowy ZASTOSOWANIE Wentylacja wywiewna magazynów, hal sklepowych i przemysłowych, budynków gospodarczych w rolnictwie, itp. Ze względu na wysoką odporność temperaturową zalecane zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

RF wentylator dachowy

RF wentylator dachowy ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe, wyciągowe RF przeznaczone są do systemów wentylacyjnych budynków o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są między innymi w instalacjach wyciągowych z budynków

Bardziej szczegółowo

MPA wentylator promieniowy

MPA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów,

Bardziej szczegółowo

MSBN wentylator promieniowy

MSBN wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu zapylonego powietrza. Typowe zastosowania: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne, obróbka tworzyw sztucznych),

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych wentylatory przeciwwybuchowe SEAT EX i STORM EX Przeciwwybuchowe chemoodporne promieniowe wentylatory SEAT i STORM s¹ to specjalne wykonania wentylatorów

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe MPB

wentylatory promieniowe MPB Zastosowanie Wentylatory MPB mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania:? odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia? transport

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu zastosowanie:

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu zastosowanie: konstrukcja: Promieniowy wentylator kana³owy. Obudowa wykonana z t³oczonej blachy stalowej cynkowanej galwanicznie i lakierowanej epoksydowo na kolor szary (RAL 703). Obudowa posiada znormalizowane króæce

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe GMT

wentylatory promieniowe GMT Zastosowanie Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów,

Bardziej szczegółowo

IBF wentylator kanałowy

IBF wentylator kanałowy ZASTOSOWANIE Wentylatory IBF znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, łączą zalety wentylatorów osiowych - kierunek przepływu i promieniowych - stabilny spręż, niski poziom

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów chemoodpornych

Karta katalogowa wentylatorów chemoodpornych Karta katalogowa wentylatorów chemoodpornych Zastosowanie Wentylatory VISP są przeznaczone do transportu medium zawierającego agresywne związki chemiczne (opary kwasów, zasad), do odprowadzania pyłów,

Bardziej szczegółowo

IBF-I wentylator kanałowy

IBF-I wentylator kanałowy ZASTOSOWANIE Wentylatory IBF-I znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, łączą zalety wentylatorów osiowych - kierunek przepływu i promieniowych - stabilny spręż, niski

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima POLSKA BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg EN 12101-cz.3

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RF 125-315

wentylatory dachowe RF 125-315 wentylatory dachowe RF 125-315 Zastosowanie Wentylatory dachowe, wyciągowe RF przeznaczone są do systemów wentylacyjnych budynków niemieszkalnych (SWNM*), o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane

Bardziej szczegółowo

IRAB N/IRAT N wentylator kanałowy

IRAB N/IRAT N wentylator kanałowy ZASTOSOWANIE Seria wentylatorów IRAB N/IRAT N znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, głównie w obiektach przemysłowych: parkingi, kuchnie przemysłowe, odciągi spawalnicze,

Bardziej szczegółowo

IBF EC wentylator kanałowy

IBF EC wentylator kanałowy WWW CE ZASTOSOWANIE Wentylatory IBF EC znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, łączą zalety wentylatorów osiowych (kierunek przepływu) i promieniowych (stabilny spręż,

Bardziej szczegółowo

SC wentylator boczno-kanałowy

SC wentylator boczno-kanałowy ZASTOSOWANIE Urządzenia boczno-kanałowe mają zastosowanie w transporcie pneumatycznym. Typowe zastosowania: transport pneumatyczny, poczta pneumatyczna, maszyny graficzne, podnośniki pneumatyczne, wielostopniowe

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu konstrukcja: Promieniowy wentylator kana³owy przeznaczony do instalacji ko³nierzowej (20mm) w ci¹gu prostok¹tnych kana³ów wentylacyjnych. Prostok¹tna obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

HBB wentylator promieniowy

HBB wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnego, niewybuchowego i czystego powietrza. Typowe zastosowania: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne,

Bardziej szczegółowo

GMT-K wentylator promieniowy

GMT-K wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów,

Bardziej szczegółowo

GMT-K wentylator promieniowy

GMT-K wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów,

Bardziej szczegółowo

GMT wentylator promieniowy

GMT wentylator promieniowy GMT wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy

Bardziej szczegółowo

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu.

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu. wentylatory osiowe konstrukcja Wentylatory osiowe o kompaktowej płaskiej konstrukcji układu silnik-wirnik, dzięki której korpus silnika nie zajmuje dużo miejsca. Obudowę stanowi kwadratowa płyta montażowa

Bardziej szczegółowo