Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku"

Transkrypt

1 Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego. Zakłada wsparcie dla 100 Uczestników Projektu (54 kobiet, 46 mężczyzn) z wykształceniem: - średnim - 40% osób, - zasadniczym i niższym - 40% osób, - wyższym - 20% osób, między innymi z branż najbardziej zagrożonych zwolnieniami w województwie śląskim: handel hurtowy, detaliczny, transport, gospodarka magazynowa, przetwórstwo, przemysł. Uczestnikiem Projektu (Beneficjentem Ostatecznym) może być osoba fizyczna zamieszkująca lub pracująca na obszarze województwa śląskiego, ponadto musi zaliczać się do jednej z niżej wymienionych grup: - osoba przewidziana do zwolnienia, - osoba zwolniona z winy zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu. Uczestnikiem projektu nie może być osoba posiadająca ziemię oraz zarejestrowana i ubezpieczona w KRUS jako rolnik. Udział w Projekcie jest bezpłatny. ŹDRÓDŁO FINANSOWANIA Projekt: Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Programu 1

2 Operacyjnego Kapitał Ludzki , Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. JAKIE FORMY WSPARCIA OBEJMUJE PROJEKT? Udział w projekcie prowadzi do znalezienia zatrudnienia lub rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez skorzystanie z poniższych form wsparcia: poradnictwo zawodowe; poradnictwo psychologiczne; pośrednictwo pracy; jednorazowy dodatek relokacyjny szkolenia zawodowe; wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą w tym warsztaty dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, indywidualne wsparcie szkoleniowo doradcze z ekspertem ds. przedsiębiorczości, bezzwrotne wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe finansowe i szkoleniowo - doradcze. PORADNICTWO ZAWODOWE Każda z osób zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zobowiązana jest do wzięcia udziału w dwóch spotkaniach z doradcą zawodowym, podczas których określany jest indywidualny plan działania danej osoby w programie oraz ustalane są jej dalsze plany zawodowe. Na spotkaniach opracowana zostanie indywidualna analiza osobowości i kompetencji, opis wymagań stanowiska pracy, profil zawodowy i psychologiczny Beneficjenta Ostatecznego na stanowisko, które są bardzo często dodatkowym atutem w rozmowie z nowym pracodawcą, a także stworzone zostanie CV i list motywacyjny Uczestnika. Określone zostaną również potrzeby szkoleniowe oraz predyspozycje do otworzenia własnej działalności gospodarczej osób, które będą chciały starać się o dotację. 2

3 SZKOLENIA W ramach Projektu każdy z Uczestników zobowiązany jest do skorzystania z jednego szkolenia zawodowego dopasowanego indywidualnie do każdego Uczestnika (nie dotyczy osób, które w ramach projektu otrzymały wsparcie finansowe na otworzenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej), zgodnie z przeprowadzoną przez doradcę zawodowego analizą kompetencji zawodowych, posiadanego przez osobę doświadczenia, potrzeb szkoleniowych, profilu planowanej działalności gospodarczej lub analizą rynku pracy pod kątem zawodów najbardziej poszukiwanych przez pracodawców. Uczestnik może się również starać o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, który wynosi średnio 100 zł/os(za całość dojazdów). Jednakże znaczenie ma kolejność zgłoszeń, co oznacza ze zwrot będzie wypłacany do momentu wyczerpania przeznaczonych na to środków. Osobom uczestniczącym w szkoleniu będących pracownikami przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Osobom pozostającym bez zatrudnienia uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. BEZZWROTNE WSPARCIE DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (DORADZTWO, SZKOLENIA, PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH, WSPARCIE POMOSTOWE) Osoba zainteresowana rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej zobowiązana jest do wzięcia udziału i ukończenia spotkań z doradcą zawodowym oraz warsztatów z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przygotowujących do podjęcia samozatrudnienia trwających łącznie 32 godziny. Podczas warsztatów uczestnicy nabędą 3

4 kompleksową wiedzę na temat podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zagadnienia poruszane na warsztatach obejmują m.in.: przygotowanie biznesplanów, zagadnienia związane z uruchomieniem działalności gospodarczej, finansami, prawa pracy, podatkami, sprzedażą i marketingiem. Po zakończeniu warsztatów każdemu Uczestnikowi przysługują 3 godziny indywidualnego wsparcia szkoleniowo doradczego z ekspertem ds. przedsiębiorczości, podczas którego zostanie dopracowany biznesplan i harmonogram rzeczowo finansowy. Przygotowane biznesplany podlegać będą ocenie przez Komisję Oceny Wniosków. Przewiduje się 20 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 40 tys. zł. Wsparcie finansowe otrzymają Uczestnicy, których wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Oceny Wniosków (powołaną w ramach Projektu). Dodatkowo osoby, które założą działalność gospodarczą mogą również otrzymać maksymalnie przez 12 miesięcy wsparcie pomostowe, czyli wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji, wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach projektu (12h/osobę); Należy pamiętać, iż osoby, które chcą się starać o wsparcie dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą muszą spełnić łącznie dodatkowo następujące kryteria: a) zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej; b) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego ani nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie przepisów odrębnych (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej); c) nie są osobami zaangażowanymi w realizację Projektu po stronie Beneficjenta, partnera Beneficjenta lub wykonawcy w Projekcie. Jako osobę zaangażowaną należy rozumieć osobę, która na jakimkolwiek etapie realizacji Projektu wykonywała 4

5 jakiekolwiek czynności na podstawie umowy z Beneficjentem, partnerem lub wykonawcą; d) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; e) nie posiadają zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, ani nie został przeciwko nim wystawiony egzekucyjny tytuł wykonawczy; f) nie korzystają równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON) lub środków udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. POŚREDNICTWO PRACY Projekt oferuje również Centrum Ofert Zatrudnienia (w oparciu o aktywną współpracę z śląskimi pracodawcami) adresowane do osób zainteresowanych podjęciem nowego zatrudnienia. Podczas spotkań z pośrednikiem pracy prezentowane będą oferty pracy oraz organizowany będzie krótki kurs autoprezentacji, przydatny w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Każdej osobie, która zgłosi się do Centrum Ofert Zatrudnienia, zostaną przedstawione oferty pracy adekwatne do jego kwalifikacji lub oczekiwań. W jednym miejscu dostępne są dla Uczestników Projektu zweryfikowane oferty pracy z całego regionu, pochodzące z różnych źródeł. Do dyspozycji Uczestników przygotowane zostało także stanowisko komputerowe z aktualnymi ofertami pracy. JEDNORAZOWY DODATEK RELOKACYJNY Osoba, która uzyskała nowe zatrudnienie (poza dotychczasowym miejscem pracy) w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) może otrzymać jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000,00 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. Jednakże znaczenie ma kolejność zgłoszeń, co oznacza ze 5

6 jednorazowy dodatek relokacyjny będzie wypłacany do momentu wyczerpania przeznaczonych na to środków. O jednorazowy dodatek relokacyjny mogą starać się osoby, które: uzyskały zatrudnienie na łączny okres minimum trzech miesięcy; średniomiesięczna wartość umowy nie jest niższa niż wartość minimalnego wynagrodzenia ustawowego obowiązującego w danym okresie w Polsce. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE Osoby zainteresowane, będą mogły skorzystać również z porad psychologa, które ma na celu wsparcie emocjonalne osób oraz budowanie zaangażowania, ukazanie wszystkich stron obecnego położenia, rozwiązywanie problemów psychologicznych związanych z utratą pracy. Podczas spotkań z psychologiem będą poruszane także zagadnienia związane z zarządzaniem stresem. Kontakt w sprawie Projektu: Biuro Projektu: ul. Ks. J Popiełuszki Sosnowiec Tel Joanna Kuryłowicz specjalista ds. rekrutacji 6

7 Słownik pojęć: Osoba zwolniona osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Osoba przewidziana do zwolnienia osoba, która znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Sformułowanie z przyczyn dotyczących zakładu pracy - obejmuje następujące przypadki: a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy, d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. Outplacement - to usługi rynku pracy świadczone na rzecz pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę/stosunku służbowego lub zagrożonego zwolnieniem z pracy. Outplacement może obejmować w szczególności: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów przekwalifikowujących, kursów doszkalających, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 7

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO -

REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie WND-POKL.08.01.02-20-004/12 Programu Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Jak aktywnie poszukiwać zatrudnienia?

Jak aktywnie poszukiwać zatrudnienia? Jak aktywnie poszukiwać zatrudnienia? Informator o bezpłatnej ofercie wsparcia dla osób będących w okresie wypowiedzenia, zagrożonych zwolnieniem, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Maj 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Zasady udzielania wsparcia...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZROBOTNEGO

PORADNIK BEZROBOTNEGO PORADNIK BEZROBOTNEGO POWIATOWY URZĄD PRACY w KWIDZYNIE www.bip.pupkwidzyn.pl Rejestracja bezrobotnego Jakie dokumenty do rejestracji? Osoby bezrobotne mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU KAPITALNY BIZNES! Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-02-070/09

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU KAPITALNY BIZNES! Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-02-070/09 REGULAMIN PROJEKTU KAPITALNY BIZNES! Nr projektu: WND-POKL.06.02.00-02-070/09 1 I. Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Kapitalny Biznes jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODY BIZNES 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia i warunki jego udzielania w ramach projektu Młody

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość

Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość Regulamin rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji do projektu Kreatywna przedsiębiorczość. 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo