Świąteczne iluminacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świąteczne iluminacje"

Transkrypt

1 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN ROK WYDANIA XVIII NR 10-11/165 grudzień 2008 Świąteczne iluminacje Oświetlone drzewa na deptaku i placu Jana Pawła II, oświetlenia na przydrożnych słupach, choinki przy rondzie i dworcu PKP, świetlne bramy rozwieszone nad ulicami oraz nowa fontanna świetlna nadają miastu, zwłaszcza wieczorową porą, wyjątkowy charakter oraz wprowadzają mieszkańców w świąteczny i noworoczny nastrój. Od ubiegłego roku przybyło w mieście 27 nowych ozdób, które gmina zakupiła w firmie CR-Gama z Bielska- Białej. Nowością są iluminacje na Placu Wolności (6 sztuk), na ulicy Traugutta (18 sztuk) oraz placu Jana Pawła II (3 sztuki). Zakupiono również 26 kurtyn świetlnych koloru białego, którymi przyozdobiono drzewa na Placu Jana Pawła II i balkon Urzędu Miejskiego. Kurtyny koloru czerwonego rozwieszono na żywych choinkach przy rondzie Solidarności. Kurtyny z energooszczędnym oświetleniem LEDowskim zakupiono w firmie ODEON S.C. Gliwice Sznury lampek oplotły korony drzew na deptaku przy ul. Słowackiego. Na głównych ulicach pojawiły się migoczące gustowne ozdoby oraz bramy świetlne. Na latarniach przy ul. Marsz. Piłsudskiego przysiadły gwiazdy a przy Placu Wolności zawisły światełka w kształcie choinkowych bombek. Prawdziwie świątecznym centrum miasta stał się plac Jana Pawła II, na którym została zamontowana fontanna świetlna imitująca efekt płynięcia strumieni wodnych i spadających kropel wody. Dwanaście strumieni świetlnych o wysokości od 4 m do 1,5 m zostało umieszczonych na specjalnie przygotowanej konstrukcji umocowanej w niecce basenu. Prace przygotowujące fontannę świetlną tzn. projektowanie i wykonanie trwały od czerwca 2008 r. natomiast montaż konstrukcji nastąpił w nocy 16 grudnia. Wykonawcą fontanny świetlnej jest firma AMR CAMPANIA z Jastrzębia Zdroju. Konstrukcja została tak przygotowana, by w kolejnych latach istniała możliwość dokonania rozbudowy świetlnych elementów fontanny. Nowe oświetlenie wraz z montażem oraz przygotowaniem instalacji kosztowało gminę zł. Nie jest to mały koszt, ale należy zaznaczyć, iż przez ostatnie 2 lata gmina nie zakupiła żadnych nowych elementów. Jeżeli znajdą się środki w budżecie, co roku będzie można kupić coś nowego, natomiast stare elementy dekoracyjne będą odnawiane i posłużą do dekorowania ulic poza centrum miasta. 1

2 Windy w przychodniach zdrowia administrowanych przez AZK W budynku Ubezpieczalni przy ul. H. Sienkiewicza 8 została zainstalowana winda, która w znaczny sposób przyczyni się do poprawy obsługi pacjentów korzystających z mieszczących się tu poradni lekarskich. Brak wind w przychodniach zdrowia to spory problem, z którym borykają się niemal wszystkie podmioty służby zdrowia w naszym mieście. Sytuacja ta ulegnie zmianie i wszystkie obiekty będące w Administracji Zasobów Komunalnych, w których mieszczą się przychodnie zdrowia, w najbliższym czasie zostaną dostosowane do potrzeb pacjentów, nie tylko tych niepełnosprawnych. Jako pierwsza windą będzie się mogła pochwalić Ubezpieczalnia. W grudniu ruszyły prace przy budowie windy w przychodni przy ul. Nad Białką, w 2009 roku przewiduje się wykonanie podnośnika w obiekcie przy ul. Bestwińskiej i windy w budynku przy ul. Miliardowickiej w Ligocie. Szacowany koszt tych inwestycji to ponad 500 tys. zł. Winda w przychodni przy ul. Sienkiewicza 8 Montaż windy w przychodni przy ul. Nad Białką Środki finansowe na montaż wind pochodzą w większości z pieniędzy, jakie zostały uzyskane z podwyżki czynszu dzierżawnego dla podmiotów służby zdrowia prowadzących działalność w gminnych obiektach. Początkowo spotkało się to oporami, ale zostało przeprowadzonych szereg spotkań z dzierżawcami prowadzącymi niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i udało się uzyskać zrozumienie, że pieniądze te nie zostaną zmarnotrawione, a wręcz przyczynią się do polepszenia jakości usług medycznych w naszej gminie powiedział dyrektor AZK Stanisław Londzin. Zarządzeniem Burmistrza z marca 2008 r. czynsz został podniesiony z kwoty 3,50 zł /m 2 do kwoty 6 zł/ m 2. Środki finansowe uzyskanie z tego tytułu zabezpieczyły pokrycie znacznej części kosztów montażu zaplanowanych na ten rok dwóch wind, jednocześnie nie obciążając nadmiernie gminnego budżetu. Winda w przychodni przy ul. Sienkiewicza 8 kosztowała ponad 170 tys. zł i jest najdroższą z wind planowanych do montażu w pozostałych przychodniach. Montażem zajęła się firma F.H.U. ARTMET Sp. J. z Tomaszowa Mazowieckiego, która wygrała ogłoszony w II połowie roku przetarg nieograniczony na roboty budowlano-montażowe. Zakres prac przy montażu windy wewnętrznej obejmował roboty adaptacyjne w przyziemiu, na parterze oraz na I i II piętrze. W trakcie prac okazało się, że istnieje potrzeba robót dodatkowych, polegających na wzmocnieniu stropu oraz modernizacji pomieszczeń przyziemia, gdzie w najbliższych dniach zostanie wymienione pokrycie podłogi z posadzki PCV na płytki ceramiczne oraz zostaną wymienione drzwi wejściowe. Prace dostosowawcze w przyziemiu są niezbędne, by osoby niepełnosprawne, nie mogące pokonać kilkunastu schodów prowadzących do holu obiektu, dostały się do budynku bezpośrednio z zewnątrz, pokonując jedynie podjazd. Winda w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 8 zostanie uruchomiona w ciągu najbliższych dni. Trwają również prace montażowe windy zewnętrznej w budynku, w którym mieszczą się przychodnie lekarskie przy ul. Nad Białką. Winda umiejscowiona będzie tuż przy wejściu do poradni dziecięcej i będzie można nią wyjechać na piętro budynku, gdzie mieszczą się m.in. gabinety chirurgiczne. Pieniądze uzyskane z podwyżki czynszów są dobrze zagospodarowywane powiedział dyrektor AZK S. Londzin. Obecnie montujemy windy, w następnej kolejności będziemy modernizować nasze obiekty; wymieniać stolarkę okienną, odnawiać elewacje. Nasze obiekty są w niezłym stanie technicznym, ale potrzeba remontów bieżących jest ogromna. Montaż windy w Ubezpieczalni był najtrudniejszym zadaniem pod względem budowlano-konstrukcyjnym. Było to też zadanie najbardziej kosztowne. Cieszy mnie fakt, że zadanie to udało się zrealizować. Mam nadzieję, że lekarze z NZOZ-ów docenią nasze starania, dzięki czemu obiekty służby zdrowia będą miały coraz lepsze warunki pracy a pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do gabinetów lekarskich. Szczególnie tych mieszczących się na piętrze powiedział dyrektor AZK Stanisław Londzin. 2

3 Budżet na 2009 r. uchwalony Rada Miejska na sesji w dniu 30 grudnia 2008 r. 16 głosami poparcia, uchwaliła budżet gminy Czechowice-Dziedzice na 2009 r., 2 radnych było przeciwnych uchwaleniu budżetu w proponowanym kształcie, a 3 wstrzymało się od głosu. W budżecie na 2009 r. dochody gminy zaplanowano w wysokości zł, wydatki zaś w wysokości zł, w tym wydatki majątkowe, czyli pieniądze przeznaczone na miejskie inwestycje to kwota zł, tj. 20,8% planowanych wydatków. Najwięcej pieniędzy z gminnego budżetu zostanie w roku 2009 przeznaczone na inwestycje w kulturze, bo aż zł (m.in. przebudowa MDK oraz budowa MBP) ponadto: na drogi publiczne powiatowe zaplanowano zł, na drogi publiczne gminne zł, na gospodarkę mieszkaniową zł na regulacje stanów prawnych gruntów zł na cmentarz zł na administrację publiczną zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zł na oświatę zł na pomoc społeczną zł na gospodarkę ściekową zł na utrzymanie zieleni zł na oświetlenie zł na kulturę fizyczną i sport zł Deficyt budżetowy w 2009 r. zaplanowano w wysokości zł, a zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, kredytów i pożyczek. Plan przychodów określony w uchwale budżetowej, to w kwota zł, w tym: wolne środki zł, pożyczki zł i kredyty zł. W roku 2009 z gminnego budżetu będą spłacane kredyty i pożyczki w kwocie zł (plan rozchodów). Stan zadłużenia budżetu na koniec 2009 roku przewiduje się w wysokości: zł, tj. 15,34 % planowanych dochodów Gminy. W kolejnym numerze Biuletynu Samorządowego Czechowic-Dziedzic zapoznamy Państwa ze szczegółowymi danymi zawartymi w budżecie na 2009 r. Uroczysta sesja opłatkowa Uroczysta sesja opłatkowa zakończyła drugi rok pracy obecnej Rady Miejskiej. Sesja, na której gościli radni miejscy, burmistrz oraz jego zastępcy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi i przewodniczący zarządów osiedla oraz goście z powiatu odbyła się 30 grudnia 2008 r. w Zespole Szkół w Ligocie. Po świątecznym programie artystycznym przygotowanym przez artystów działających w ramach Miejskiego Dom Kultury przyszedł czas na życzenia świąteczne i noworoczne. Dzisiejsze spotkanie to okazja do podsumowań i refleksji powiedział przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kwaśny. Rada Miejska w 2008 r. obradowała na 12 sesjach i podjęła w sumie 125 uchwał. Chciałbym by przyszły rok był równi owocny. Życzenia nadziei, która jest inspiracją do czynienia dobra zebranym gościom złożył burmistrz Marian Błachut, a członek zarządu powiatu Stanisław Pięta podziękował naszej gminie za współpracę z powiatem, życząc sobie i czechowickim samorządowcom wielu okazji do zadowolenia z działań podjętych na rzecz mieszkańców naszej gminy. 3

4 Sesja Rady Miejskiej grudzień Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Samorząd lokalny zobowiązany jest do uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W gminie Czechowice-Dziedzice program taki został przyjęty przez radnych na sesji w dniu 9 grudnia 2008 r. i będzie obowiązywał w roku Współpraca gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi w roku 2009 obejmować będzie zadania związane z ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego, z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, z ratownictwem i ochroną ludności, z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, z krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży a także zadania związane z pomocą społeczną, w tym pomocą rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans tych rodzin i osób. Gmina współpracując z organizacjami pozarządowymi zleca im realizację ww. zadań publicznych udzielając dotacji finansowej, przyznawanej w drodze konkursów ofert. Jednakże może to być również współpraca pozafinansowa, polegająca na wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności, konsultowaniu z organizacjami odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, udziale przedstawicieli organizacji w Zespole Konsultacyjnym, prowadzeniu działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej wspólnych działań gminy i organizacji, wspieranie organizacji, starających się o środki z innych źródeł niż budżet gminy, m.in. poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania oraz udzielanie rekomendacji, umożliwienie umieszczania przez organizacje pozarządowe w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Czechowicach- Dziedzicach informacji dotyczących realizowanych przez te organizacje zadań. Do współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi burmistrz powołuje Zespół Konsultacyjny, w którego skład wchodzą pracownicy odpowiedzialni merytorycznie za zakres spraw danej komórki organizacyjnej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. Wszystkie te osoby pracują w Zespole nieodpłatnie. A do zakresu ich obowiązków należy współpraca z burmistrzem Czechowic-Dziedzic w zakresie opiniowania propozycji organizacji dot. realizacji zadań publicznych na dany rok, wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, analiza projektów uchwał dotyczących sektora pozarządowego, monitorowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i aktualizowanie bazy danych nt. współpracy z organizacjami pozarządowymi, przedkładanie burmistrzowi, w terminie do 30 września 2009r., propozycji dotyczących zadań priorytetowych gminy Czechowice-Dziedzice oraz potrzeb finansowych w zakresie realizacji zadań publicznych przez organizacje do Programu Współpracy z organizacjami, współpraca z burmistrzem Czechowic-Dziedzic w zakresie opracowania propozycji Programu na 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych By zwiększyć skuteczność instytucjonalnej pomocy w działaniach dotyczących uzależnienia, wprowadzić na terenie gminy szeroko pojętą profilaktykę uzależnień oraz zapobiegać społecznej i ekonomicznej degradacji osób i rodzin z problemem alkoholowym, co roku Rada Miejska uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na realizację Programu w roku 2009 czechowicki samorząd przeznaczy ponad 600 tys. zł. Pieniądze te pochodzą z opłat, jakie uiszczają przedsiębiorcy za otrzymanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ze środków tych zostaną sfinansowane działania zwiększające dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rozwijanie profilaktyki szkolnej w zakresie problemów alkoholowych a także dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach profilaktycznych. Koordynacją działań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W sprawie odpadów komunalnych Rada Miejska w drodze uchwały określiła wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała ta dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy mimo obowiązku podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych bądź na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, tego nie uczynili. W przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług firm wywozowych poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi, gmina jest zobowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników z tejże nieruchomości. W takim przypadku burmistrz wydaje właścicielowi nieruchomości decyzję z urzędu, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, wysokości opłat, terminy uiszczania opłat, sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżniania. Uchwała z dnia 9 grudnia 2008 r. określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy z firmą wywożąca odpady: 1) z pojemników służących do ich gromadzenia: a) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 110 l 23 zł brutto b) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 120 l 25 zł brutto c) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 240 l 46 zł brutto d) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 1100 l 124 zł brutto 4

5 Sesja Rady Miejskiej grudzień 2) z kontenerów i worków służących do ich gromadzenia za 1 m 3 odpadów komunalnych 109 zł brutto. W uchwale została również określona górna stawka za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków, tj. za 1 m 3 30 zł brutto. Decyzja burmistrza, nakładająca obowiązek uiszczania opłat w wysokości uchwalonej przez Radę Miejską, posiada rygor natychmiastowej wykonalności i wydawana jest na okres jednego roku. Górne stawki opłat wzrosły w stosunku do poprzednio obowiązujących średnio o 20 %. Wzrost ten wynika z podwyższenia opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów komunalnych na terenie składowiska, która w roku 2009 będzie wynosić 100 zł za 1 tonę składowanych odpadów komunalnych zmieszanych. Uchwała reguluje ponadto wysokość stawek za odbiór odpadów w przypadku gdy właściciele nieruchomości prowadzą selekcje odpadów, w takim przypadku stawki są niższe o 30% od górnych stawek przyjętych dla odpadów (określonych w 1 uchwały) komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny. Uchwalone stawki, to stawki zaporowe, znaczy to, że działające w naszym mieście firmy wywozowe nie będą mogły pobierać opłat wyższych niż: 1) z pojemników służących do ich gromadzenia: a) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 110 l 18 zł brutto b) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 120 l 20 zł brutto c) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 240 l 36 zł brutto d) za jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 1100 l 96 zł brutto 2) z kontenerów i worków służących do ich gromadzenia za 1 m 3 odpadów komunalnych 84 zł brutto. Uchwała wejdzie w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Rada w sprawie KRUS Czechowiccy radni wystąpili do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o zmianę terytorialnego zasięgu Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pszczynie poprzez wyłączenie gminy Czechowice-Dziedzice z jej obszaru właściwości i włączenie gminy Czechowice-Dziedzice do obszaru właściwości Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bielsku-Białej. Uchwała przyjęta przez Radę Miejską w dniu 9 grudnia 2008 r. ma na celu zwrócenie uwagi na dobro mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice, uwzględniając jednocześnie przynależność Czechowic-Dziedzic do powiatu bielskiego, powiązania administracyjne, komunikacyjne i infrastrukturalne. Przyporządkowanie naszych rolników do Pszczyny, podobnie jak np. wszystkich mieszkańców do sądu Rejonowego czy Prokuratury Rejonowej w Pszczynie, jest niezgodne z istniejącym od 10 lat podziałem administracyjnym kraju. Na pewno uciążliwe jest także umiejscowienie Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, ale próba zmiany tej siedziby wymagałaby koordynacji na poziomie kilku a może nawet kilkunastu powiatów. Uważam, że konsekwentnie powinniśmy dążyć do sytuacji, aby wszystkie możliwe urzędy i instytucje obsługujące naszych mieszkańców na poziomie podstawowym, były umiejscowione w dwóch miastach: naszym i siedzibie powiatu, czyli Bielsku-Białej. Nie wykluczone, że walka o realizację tej idei może być długa i uciążliwa, ale mam nadzieję, że skuteczna zwracał się do Rady Miejskiej burmistrz Marian Błachut. Uchwała jednogłośnie przyjęta przez radnych została przekazana Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Staroście Bielskiemu i Radzie Powiatu w Bielsku-Białej. Protest Rady Miejskiej Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia protestu dotyczącego likwidacji Zakładu Przewozów Towarowych i Zakładu Taboru w Czechowicach-Dziedzicach. Protest został przesłany do Zarządu PKP CARGO S.A. w Warszawie, dyrekcji Zakładu Taboru w Czechowicach-Dziedzicach, dyrekcji Zakładu Przewozów w Czechowicach-Dziedzicach, posłom i senatorom okręgu wyborczego nr 27 oraz związkom zawodowym w Zakładzie Przewozów Towarowych i Zakładzie Taboru w Czechowicach-Dziedzicach. Z prośbą o podjęcie uchwały wyrażającej sprzeciw wobec działań zmierzających do likwidacji Zakładu Przewozów Towarowych oraz Zakładu Taboru zwróciły się do Rady Miejskiej związki zawodowe ww. zakładów, pisząc m.in. Po wnikliwych analizach, związki zawodowe działające w obu zakładach uważają, iż podjęte decyzje są irracjonalne, a wręcz szkodliwe dla samej Spółki PKP CARGO S.A. co za tym idzie, gospodarki przewozowej kraju, jak i zatrudnionych w niej pracowników, w tym mieszkańców Czechowic- Dziedzic. Do prezesa PKP CARGO S.A. Wojciecha Balczuna zwrócił się zarówno przewodniczący Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, jak i burmistrz miasta, jednakże do dnia uchwalenia protestu przez radnych, samorządowcom nie została udzielona odpowiedź na temat planowanej restrukturyzacji zakładu na terenie naszego miasta. W piśmie do prezesa PKP Cargo S.A. w Warszawie burmistrz Marian Błachut napisał m.in.: Trzeba pamiętać, że firma, to nie tylko miejsca pracy, ale również, a może przede wszystkim, to ludzie wysoko wyspecjalizowani pracownicy, którzy po likwidacji zakładu zmuszeni będą do przekwalifikowania się i zapewne do pracy w kolejnictwie już nie wrócą. Oby po kilku latach nie okazało się, że będzie brakować kadr dla kolejnictwa, jak już obecnie ma to miejsce w przypadku górnictwa. Proszę o bardzo poważne potraktowanie mojej prośby związanej z zaniechaniem likwidacji Zakładu Przewozów Towarowych i Zakładu Taboru, a ze swej strony deklaruję chęć współpracy i udzielenia pomocy, jeżeli taka byłaby potrzebna. 5

6 Stypendyści Rady Miejskiej Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach przyznała 19 uzdolnionym młodym osobom stypendia w dziedzinie: kultury fizycznej oraz w dziedzinie oświaty i nauki. Nie zostało przyznane żadne stypendium w dziedzinie kultury i sztuki. W przewidzianym regulaminem terminie tj. do 15 października 2008 r. wpłynęły 43 wnioski o przyznanie stypendiów na 2009 rok. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, opiniująca wnioski odrzuciła 24 z nich ze względu na nie spełnienie kryteriów zawartych w regulaminie. Łączny koszt stypendiów wyniesie zł a na konta stypendystów przez 12 miesięcy będą wpływały pieniądze (od 100 do 380 zł), które mają wspomóc młodych ludzi w dalszym rozwoju ich talentów. Pieniądze mogą być przeznaczone na sprzęt sportowy, sprzęt muzyczny czy sprzęt edukacyjny. Mogą także wspomóc sfinansowanie wyjazdów na zawody, warsztaty bądź obozy naukowe czy sportowe. * * * Najlepsi młodzi sportowcy stypendyści w dziedzinie kultury fizycznej, to medaliści mistrzostw Polski oraz medaliści międzynarodowych imprez sportowych (Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, olimpiada, uniwersjada ) w dyscyplinach sportowych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i reprezentujący gminę Czechowice-Dziedzice; 1) Jakub KUBIENIEC judoka, zawodnik MKS Czechowice-Dziedzice. W 2008 roku zajął: II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Judo, V miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w Judo, II miejsce w Pucharze Polski Juniorów w Judo oraz dwa razy III miejsce w Pucharze Polski Seniorów w Judo. 2) Marcin PARTYKA judoka, zawodnik MKS Czechowice-Dziedzice. W 2008 roku zajął: III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Judo, III miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów w Judo, III miejsce w Pucharze Świata Juniorów. 3) Mariusz RUCZYŃSKI kajakarz, zawodnik SWRiSW GWAREK w Czechowicach-Dziedzicach. W 2008 roku zdobył: złoty medal w C-1 juniorów młodszych w Otwartych Mistrzostwach Polski w Maratonie w Krakowie, złoty medal w C-1 juniorów młodszych w Długodystansowych Mistrzostwach Polski w Warszawie, srebrny medal w C-1 juniorów młodszych na 500 m i brązowy w C-1 na 1000 m w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Bydgoszczy, dwa srebrne medale w C-4 juniorów i brązowy medal w C-4 juniorów młodszych w Nadziejach Olimpijskich w Szeged. 4) Bartosz JONKISZ kajakarz, zawodnik SWRiSW GWAREK w Czechowicach-Dziedzicach. W 2008 roku zdobył: srebrny medal w K-1 na 500 m juniorów młodszych w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Bydgoszczy, brązowy medal w K-2 juniorów w Długodystansowych Mistrzostwach Polski w Warszawie, brązowy medal w K-1 na 1000 m juniorów młodszych w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Bydgoszczy. 5) Justyna JURZAK kajakarka, zawodniczka SWRiSW GWAREK w Czechowicach-Dziedzicach. W 2008 roku zdobyła: złoty medal w K-2 juniorek w Otwartych Mistrzostwach Polski w Maratonie w Krakowie, srebrny medal w K-2 juniorek na 1000 m w Pre-Mistrzostwach Świata Juniorów w Moskwie, srebrny medal w K-2 na 1000 m juniorek w Mistrzostwach Polski Juniorów w Bydgoszczy, brązowy medal w K m juniorek w Mistrzostwach Polski Juniorów w Bydgoszczy. 6) Katarzyna WRÓBEL kajakarka, zawodniczka SWRiSW GWAREK w Czechowicach-Dziedzicach. W 2008 roku zdobyła: złoty medal w K-2 juniorek w Otwartych Mistrzostwach Polski w Maratonie w Krakowie, złoty medal w K-2 na 500 m juniorek w Mistrzostwach Polski Juniorów w Bydgoszczy, brązowy medal w K-1 juniorek w Długodystansowych Mistrzostwach Polski w Warszawie, brązowy medal w K m juniorek w Mistrzostwach Polski Juniorów w Bydgoszczy. 7) Karol DOBRZYŃSKI kajakarz, zawodnik SWRiSW GWAREK w Czechowicach-Dziedzicach. W 2008 roku zdobył brązowy medal w K-2 juniorów w Długodystansowych Mistrzostwach Polski w Warszawie. 8) Natalia GAGATEK zawodniczka ULKS LIPOWIEC, czołowa zawodniczka w saneczkarstwie. W 2008 zajęła I miejsce w IX Mistrzostwach Polski w Saneczkarstwie Szosowym w kategorii juniorek, w XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych Śląsk 2008 zajęła II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w saneczkarstwie tory naturalne, I miejsce w kategorii juniorka w VII Międzynarodowym Memoriale im. Mariana Tkaczyka oraz I miejsce w kat. Juniorka w Masowych Zawodach Dzieci i Młodzieży w ramach Sport Wszystkich Dzieci Saneczkarstwo Szosowe. 9) Łukasz GORYL saneczkarz, zawodnik ULKS LI- POWIEC. W 2008 zajął II miejsce w IX Mistrzostwach Polski w Saneczkarstwie Szosowym w kategorii junior, w XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych Śląsk 2008 zajął I miejsce indywidualnie i drużynowo w kategorii juniorów młodszych w saneczkarstwie tory naturalne, II miejsce w kategorii junior młodszy w VII Międzynarodowym Memorialne im. Mariana Tkaczyka, I miejsce w kat. junior młodszy w Masowych Zawodach Dzieci i Młodzieży w ramach Sport Wszystkich Dzieci Saneczkarstwo Szosowe oraz I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach na Sankorolkach w ramach akcji Sport Wszystkich Dzieci. 10) Joanna TARASEWICZ kajakarka, zawodniczka SWRiSW GWAREK w Czechowicach-Dziedzicach. W 2008 roku zdobyła: złoty medal w K-1 juniorek w Otwartych Mistrzostwach Polski w Maratonie w Krakowie, srebrny medal w K 2 na 1000 m juniorek w Mistrzostwach Polski Juniorów w Bydgoszczy, brązowy medal w K-1 juniorek w Mistrzostwach Polski w Zjeździe w Szczawnicy. 11) Marcin DURKALEC zawodnik sekcji lekkoatletycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tegoroczny Mistrz Polski Młodzików w biegach górskich w stylu anglosaskim. * * * Stypendyści w dziedzinie oświaty i nauki, to zwycięzcy konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego oraz zwycięzcy i laureaci konkursów szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego; 1) Jakub OĆWIEJA zdobywca złotego medalu w 14. Bałtyckiej Olimpiadzie Informatycznej w Gdyni, srebrnego medalu w 16 Bałkańskiej Olimpiadzie Informatycznej w Macedonii, złotych medali w kategorii indywidualnej i w kategorii drużynowej 2. Olimpiady Matematycznej Europy Środkowej, wyróżnienia w finale XV Olimpiady Informatycznej, 6

7 Stypendyści Rady Miejskiej laureat 59 Olimpiady Matematycznej, laureat Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny. 2) Adam DURAJCZYK Laureat XIII Ogólnopolskiego Konkursu na pracę Fizyka a Ekologia im. prof. Mieczysława F.Pazdura, zdobywca II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Szkolna Internetowa Gra Giełdowa dla młodzieżowych miniprzedsiębiorstw MiniSIGG, uczestnik XIII Ogólnopolskiego Finału Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2008 organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu Zarządzania Firmą MESE 2007 oraz uczestnik Ogólnoeuropejskiego Konkursu Zarządzania Firmą JA TITAN. 3) Iga GRABOWSKA w 2008 roku zajęła II miejsce w VII Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Angielskiego w Bielsku-Białej oraz II miejsce w kategorii : języka angielski dla szkół ponadgimnazjalnych w Ogólnopolskim Festiwalu Języków Obcych zorganizowanym przez firmę Szawal Sp. z o.o. w Katowicach 4) Sandra KITLIŃSKA finalistka XX Olimpiady Filozoficznej w Warszawie. 5) Bartłomiej OLMA zajął 5. miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z geografii, laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii, dwukrotny finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i Astronomii. 6) Przemysław SURÓWKA finalista XXXIV Olimpiady Geograficznej. 7) Mariusz SZAREK laureat XIII Ogólnopolskiego Konkursu na pracę Fizyka a Ekologia im. prof. Mieczysława F. Pazdura, zdobywca II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Szkolna Internetowa Gra Giełdowa dla młodzieżowych miniprzedsiębiorstw MiniSIGG, uczestnik XIII Ogólnopolskiego Finału Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2008 organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, uczestnik Ogólnopolskiego Konkursu Zarządzania Firmą MESE 2007 oraz uczestnik Ogólnoeuropejskiego Konkursu Zarządzania Firmą JA TITAN. 8) Aneta KOMRAUS laureata XIV Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę Fizyka a Ekologia im.prof. Mieczysława F.Pazdura, laureatka konkursu wojewódzkiego Moja okolica miejsce, które warto poznać organizowanego przez Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Wojciech Roszkowskiego i redakcję tygodnika Gość Niedzielny. Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Burmistrz Czechowic-Dziedzic podpisał porozumienie z Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw S.A, w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu pod nazwą Utworzenie Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. To ważny krok na drodze do powstania w Czechowicach-Dziedzicach nowoczesnego centrum badawczego, w którym będą prowadzone prace nad technologiami stosowanymi w przemyśle lotniczym, zbrojeniowym czy górniczym. Na pokopalnianych nieużytkach w Kaniowie kilka miesięcy temu rozpoczął działalność Bielski Park Techniki Lotniczej. Wraz z Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw i firmami lotniczymi, starostwo bielskie stworzyło spółkę, a Unia Europejska przyznała 21 mln zł dotacji. Dzięki temu w sąsiedztwie naszego miasta powstały 700-metrowy betonowy pas startowy, budynek kontroli lotów, hale produkcyjne i hangary. Obok Parku, ale już na terenie Czechowic-Dziedzic, planowane jest uruchomienie Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego. Projekt zakładający powstanie Centrum będzie realizowany przez GAPP Sp. z o.o., ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizacja projektu, zapewni utworzenie centrum naukowo-technologicznego na terenie naszej gminy a tym samym wpłynie na rozwój i promocję Czechowic-Dziedzic. W porozumieniu gmina zadeklarowała, iż wniesie aportem w formie wkładu własnego kwotę w wysokości zł, pod warunkiem jednakże, że wyrazi na to zgodę Rada Miejska. Zarządzaniem projektem zajmie się spółka pod nazwa Śląskie Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Liderem całego przedsięwzięcia jest Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw. Oprócz powiatu bielskiego współtworzyć je będą jeszcze m.in.: samorząd Czechowic-Dziedzic, firmy lotnicze, Bielska Akademia Techniczno- Humanistyczna i inne śląskie ośrodki naukowe. 7

8 Apteki harmonogram Harmonogram dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych na 2009 rok na terenie Miasta Czechowice-Dziedzice. Termin: Nazwa apteki: Adres: Eureka Apteka Prywatna Ojca Pio Hygieja Galenika Pro Vita Prima W Rynku Hygieja Eureka Europejska Apteka Prywatna Ojca Pio Hygieja Galenika Prima Pro Vita w Rynku Hygieja Eureka Europejska Apteka Prywatna Ojca Pio Hygieja Galenika Pro Vita Prima ul. Piłsudskiego 12 ul..legionów 189 ul. Jagiellońska 13 ul. Makuszyńskiego 6 ul. Kolejowa 9 ul. Nad Białką 1c ul. J. Pawła II 4/1 ul. Piłsudzkiego 12 ul. Kolejowa 17 ul. Legionów 189 ul. Jagiellońska 13 Czechowice- Dz., ul. Makuszyńskiego 6 ul. Nad Białką 1c ul. Kolejowa 9 ul. J. Pawła II 4/1 ul. Piłsudskiego 12 ul. Kolejowa 17 ul. Legionów 189 ul. Jagiellońska 13 ul. Makuszyńskiego 6 ul. Kolejowa 9 ul. Nad Białką 1c Termin: Nazwa apteki: Adres: W Rynku Hygieja Eureka Europejska Apteka Prywatna Ojca Pio Hygieja Galenika Pro Vita Prima W Rynku Hygieja Eureka Europejska Apteka Prywatna Ojca Pio Hygieja Galenika Pro Vita W Rynku Hygieja Eureka Europejska Apteka Prywatna Prima Ojca Pio ul. J. Pawła II 4/1 ul. Piłsudskiego 12 ul. Kolejowa 17 ul. Legionów 189 ul. Jagiellońska 13 ul. Makuszyńskiego 6 ul. Kolejowa 9 ul. Nad Białką 1 c Czechowice- Dz., ul. J. Pawła II 4/1 ul. Piłsudskiego 12 ul. Kolejowa 17 ul. Legionów 189 ul. Jagiellońska 13 Czechowice-Dz. ul. Makuszyńskiego 6 Czechowice-Dz. ul. Kolejowa 9 ul. J. Pawła II 4/1 ul. Piłsudskiego 12 ul. Kolejowa 17 ul. Legionów 189 ul. Nad Białką 1c ul. Jagiellońska 13. Przekazania dyżurów następuje każdora zowo w sobotę o godz rano. 8

9 Azbest Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów. Istnieje 6 odmian azbestu, jest on minerałem naturalnie występującym w przyrodzie. Azbest produkowany był do 28 września 1998 roku i był stosowany do produkcji wyrobów budowlanych (płyt elewacyjnych i dachowych, rur itp.). Azbest został uznany za jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku. Należy jednak podkreślić, że stosowane w przeszłości w budownictwie materiały zawierające azbest nie stanowią zagrożenia, dopóki nie są uszkodzone. Zagrożeniem może być ich niewłaściwe usuwanie, kiedy podczas kruszenia, łama- nia, czy zrzucania uwalniają się włókna azbestowe do powietrza i zachodzi niebezpieczeństwo ich wdychania. Każdy mieszkaniec posiadający na terenie swojej posesji wyroby zawierające azbest ma obowiązek zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim poprzez wypełnienie stosownej ankiety. Odpady zawierające azbest usuwane są bezpłatnie z terenu posesji mieszkańców, którzy wcześniej wypełnili ankiety. Gmina Czechowice-Dziedzice od 2003 r. pomaga mieszkańcom w usuwaniu odpadów azbestowych, do roku 2008 z terenu zabudowy jednorodzinnej usunięto 474 tony odpadów zawierających azbest. Ankiety dostępne są: na Biurze Podawczym UM oraz na stronie internetowej Dopłaty do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 1 grudnia 2008 r. do 15 lutego 2009 r., można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mający charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W powyższym terminie dopłatami objęte są: zboża ozime (wysiane w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.). Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifiko- wany wynosi: 100 zł w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych. Aby uzyskać dopłatę do zużytego materiału siewnego należy zachować minimalny wysiew, na 1 ha powierzchni gruntów ornych, określony dla danego rodzaju zboża. UWAGA nowy wzór wniosku Szczegółowe warunki udzielania dopłat, nowy formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie internetowej Wzrost opłaty za udostępnienie danych Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 207, poz. 1298) opłatę za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbiorze PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ustala się w wysokości 31 zł, w przypadku udostępnienia danych na wniosek złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wzory wniosków określił minister spraw wewnętrznych i administracji w rozporządzeniu z 19 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 214, poz. 1353). Dyżur Rzecznika Konsumentów W dniu 23 stycznia 2009 r. tj. w piątek w godz. od 9.00 do w Urzędzie Miejskim sala 003 przyziemie, dyżur będzie pełniła p. Irena Krzanowska Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Powiatowy Rzecznik Konsumentów zajmuje się ochroną konsumentów, poprzez zapewnienie bezpłatnej informacji prawnej, m.in. w sprawach kupna, sprzedaży, rozwiązywania sporów między kupującymi i sprzedawcami itp. Mieszkańców zainteresowanych tą tematyką, szukających pomocy w rozwiązywaniu problemów konsumenckich zapraszamy do odwiedzin Urzędu Miejskiego w piątek 23 stycznia br. w godz. od 9.00 do Powiatowy Rzecznik Konsumentów Irena Krzanowska jest pracownikiem starostwa bielskiego i przyjmuje interesantów w siedzibie starostwa w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, IV p., pok. 403, tel

10 Pomagać aktywnie promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice Projekt Pomagać aktywnie promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice, realizowany przez czechowicki Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął się w kwietniu 2008 r. Wsparciem przewidzianym w Projekcie objęto 27 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, nieaktywne zawodowo z terenu Czechowic-Dziedzic. Rekrutację przeprowadzono kilkuetapowo. W pierwszej kolejności pracownicy socjalni rekomendowali poszczególne osoby do udziału w Projekcie, następnie wypełniali wraz z rekomendowanymi ankiety (informujące o zainteresowaniach i predyspozycjach ankietowanych). Ostateczna rekrutacja została dokonana przez dyrektora OPS, kierownika Działu Pomocy Środowiskowej i koordynatora Projektu. Do grona beneficjentów ostatecznych zostały zakwalifikowane osoby bez względu na wiek, płeć, wykształcenie dzięki czemu Projekt jest zgodny z zapisami Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz wspiera politykę równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy i wyrównuje zaistniałe na nim dysproporcje. Zakwalifikowane osoby podpisały deklaracje udziału w Projekcie oraz kontrakty socjalne. Projekt zakładał również wspieranie otoczenia uczestników Projektu, czyli osoby osób korzystających z pomocy społecznej i zwiększenie liczby osób gotowych do podjęcia zatrudnienia. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ,46 zł. Cały budżet projektu wynosił ,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach zatrudnił także dwóch pracowników socjalnych łącznie w wymiarze 1,5 etatu, którzy pomagali w działaniach aktywizujących osoby biorące udział w projekcie oraz w pracy socjalnej z pozostałymi klientami ośrodka. * * * Projekt Pomagać aktywnie promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice Dziedzice został wybrany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, jako jeden z trzech modelowych wniosków systemowych w województwie w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wybrane wnioski będą ogłoszone w katalogu dobrych praktyk przygotowywanych przez Instytucję Zarządzającą i będą w przyszłości służyły innym jednostkom pomocy społecznej przygotowującym się do składania projektów w 2009 roku. mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w tym osoby zależne dzieci. Ponieważ znaczną grupę uczestników Projektu stanowią kobiety wychowujące małoletnie dzieci, zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej było zorganizowanie dla nich opieki. Podczas szkoleń dzieci przebywały w Sali zabaw Miś mieszczącej się przy ul. Kochanowskiego 9, w której dzięki bogatemu wyposażeniu dzieci mile spędziły czas. Szkolenia miały na celu wykształcenie umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu zatrudnienia takich jak: prawidłowa komunikacja, radzenie sobie ze stresem i złością, rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron, zwiększenie motywacji oraz zaufania we własne siły i umiejętności, nauka autoprezentacji ale przede wszystkim zwiększenie poczucia własnej wartości relacjonowała psychoterapeutka Eliza Budny Mendroch. Uczestnicy Projektu mogli korzystać z pięciu kursów zawodowych, warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym, jak również z konsultacji indywidualnych ze specjalistami. Trwałym efektem Projektu ma być zmniejszenie liczby 10

11 Jubileusz filatelistów Gratulacje i wiele serdecznych życzeń odebrali w czwartek 27 listopada br. członkowie Koła Terenowego Polskiego Związku Filatelistów Nr 24 w Czechowicach-Dziedzicach w związku z jubileuszem 55 lecia istnienia czechowickiego Koła. W uroczystości, która odbyła się w sali OSP Dziedzice, uczestniczył burmistrz Marian Błachut, który na ręce prezesa Koła Terenowego PZF Edwarda Brzeskiego wręczył pamiątkową plakietę jednocześnie dziękując za wkład włożony w rozwój filatelistyki na terenie naszej gminy. W obchodach jubileuszu brali również udział przedstawiciele Zarządu PZF Okręgu Bielsko-Biała. Spotkanie było okazją do podsumowania pracy filatelistów Koła. Filateliści czechowickiego Koła Terenowego PZF sami o sobie piszą: Koło powstało w styczniu 1953 roku. Początek dało Koło terenowe PZF Nr 7, a działalność kontynuuje Koło Terenowe obecnie nr 24. W życiu związku czy organizacji to okres stosunkowo niedługi, ale w życiu jej członków to całe pokolenie ludzi różnych zawodów, zajmujących różne stanowiska, mających jednak określoną pasję, jaką jest zbieractwo, ściślej filatelistyka, filumenistyka a ostatnio numizmatyka. Dzień rocznicy nie mógłby jednak zaistnieć, gdyby nie grupa zapaleńców, która właśnie przed 55 laty dała początek zorganizowanemu ruchowi filatelistycznemu w naszym mieście. Wielu z nich niestety nie ma wśród nas. Odeszli na zawsze, ale żyją w naszej pamięci! Wymienić wypada kilka nazwisk, tych którzy dali początek i prowadzili to Koło w różnych okresach. Byli to koledzy: Józef Janusz, Rudolf Gilman, Stanisław Chanek, Arnold Bogacz, Lucjan Orzechowski a także aktywiści jak: Stanisław Nycz, bracia Józef i Władysław Biernotowie, Karol Szarek. Z czasem odeszło z Koła kilku zapalonych członków, którzy tworzyli nowe koła przy swoich zakładach pracy. Pozostali członkowie zorganizowali w 1965 r. pierwszy, niewielki pokaz znaczka, który cieszył się powodzeniem wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta. Dla uczczenia 1000 lecia Państwa Polskiego w dniach października 1966 r. zorganizowany został drugi pokaz znaczków i etykiet zapałczanych. W następnych latach organizowano dalsze pokazy oraz brano udział w wystawach znaczków w innych miastach. Zebrania naszego Koła odbywały się początkowo w Szkole Podstawowej nr 5, a potem przez kilkadziesiąt lat w Domu Kultury Walcowni Metali Dziedzice. Obecnie nasze spotkania odbywają się w OSP Dziedzice. Do najbardziej zasłużonych członków naszego Koła należą: Edward Brzeski, Kazimierz Widuch, Edward Filapek oraz nieżyjący już koledzy: Marian Stadniczenko, Józef Janusz, Rudolf Gilman, Stanisław Chanek, Arnold Bogacz, Józef Biernot i Lucjan Orzechowski. Wymienieni wyżej członkowie otrzymali Złote Honorowe Odznaki PZF. Pozostali aktywiści Koła otrzymali 6 Odznak Srebrnych i 15 Odznak Brązowych PZF. Nasze Koło jest ostatnim na terenie miasta. Staramy się podtrzymać wśród młodzieży zainteresowania zbieraniem znaczków, etykiet zapałczanych i numizmatyką. Obecnie Koło liczy 30 członków. Osoby zainteresowane działalnością filatelistów zapraszamy w każdy pierwszy czwartek po 15 dniu miesiąca w godz OSP Dziedzice przy ul. Strażackiej 1. Diagnoza problemów alkoholowych W czerwcu 2008 r. w gminie Czechowice-Dziedzice zostały przeprowadzone badania monitoringowe w obszarze lokalnej diagnozy problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych, z których wynika, że alkoholizm zajmuje drugie miejsce w hierarchii problemów społecznych. Wymienia go 47% badanych. Dodając do tego narkomanię 40 % wskazań, uzyskamy pełny obraz zagrożenia uzależnieniami widziany przez dorosłych mieszkańców Czechowic-Dziedzic. Młodzież widzi to jeszcze ostrzej: narkomania jest na pierwszym miejscu (60%), a alkoholizm na drugim (56,5%). Co trzeci z ankietowanych uważa, że osoby pijące alkohol w ich okolicy stanowią szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Według danych szacunkowych opartych na wskaźnikach wypracowanych przez PARPA, co piąty mieszkaniec miasta uwikłany jest w jakiś sposób (osobiście, lub przez członków rodziny) w problem alkoholowy. Wśród dzisiejszych latków nie pije alkoholu zaledwie 13% uczniów zaś wśród drugoklasistów ze szkół ponadgimnazjalnych odsetek ten wynosi tylko 3%. Dla porównania, ponad połowa dzisiejszych dorosłych mieszkańców Czechowic-Dziedzic podaje, że nie znało smaku alkoholu przed 18 tym rokiem życia (lub w ogóle nie pije). Do 15 roku życia po alkohol sięgnęło 20% dorosłych. Potwierdza się więc teza o wzroście zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Co gorsza picie młodzieży przestaje być sporadycznym wyskokiem, a staje się obyczajem. Połowa 15-latków piło alkohol w ciągu ostatniego miesiąca. To samo dotyczy 3/4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. a) Najczęściej spożywanym przez młodzież napojem alkoholowym jest piwo. Towarzyszy temu często fałszywe i szkodliwe przekonanie, że alkohol w piwie jest mniej groźny niż wódce. b) Uczniowie nie tylko piją, ale i upijają się. Pijany był już co dziewiąty uczeń klasy szóstej, niemal sześciu na dziesięciu uczniów klasy III gimnazjum i 3/4 uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych. c) Co trzeci uczeń gimnazjum i taki sam odsetek uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyło w kłótni, sprzeczce lub bójce z powodu alkoholu. d) Niepokojąco wygląda także analiza motywów picia. Wielu młodych ludzi sięga po alkohol nie po to, aby się zabawić czy rozerwać, lecz traktując picie jako lekarstwo na problemy i smutki. Skraca to drogę do uzależnienia, nie daje bowiem możliwości realnego zmierzenia się z problemami. Prawie w co czwartym przypadku osobami, które po raz pierwszy poczęstowały młodego człowieka alkoholem byli dorośli najczęściej rodzice. Jednocześnie 38% uczniów było świadkiem przykrej sytuacji w życiu rodzinnym spowodowanej przez alkohol. Młodzi ludzie nie mają problemu z omijaniem zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Trzech na dziesięciu uczniów klasy III gimnazjum kupowało samodzielnie alkohol. Młodzież najczęściej spożywa alkohol w domu, na dyskotece, w kawiarni. 11

12 XI Międzynarodowy Andrzejkowy Turniej Taroków Tradycyjnie już, po raz jedenasty w ostatnią sobotę listopada, która w tym roku przypadła na dzień 29 listopada miłośnicy gry w taroka spotykali się na Międzynarodowym Turnieju Andrzejkowym w Zabrzegu. Sala OSP w Zabrzegu zapełniła się ponad 70 uczestnikami turnieju, których przywitał zastępca burmistrza Maciej Kołoczek. Grze zawodników przyglądał się również przewodniczący czechowickiej Rady Miejskiej Marek Kwaśny, przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Jerzy Sosna oraz sołtys Zabrzega Władysław Wiśniewski. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Grzegorz Kwaśniak, drugi był Zdzisław Kózka, trzeci Zdzisław Kozik. Sędzią głównym był Józef Londzin, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem turnieju. Zabrzeskie turnieje cieszą się ogromną popularnością wśród taroczkarzy. Wystarczy wspomnieć o Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Tarokach, które odbywają się zawsze w marcu, czy sierpniowym Turniej o Puchar Sołtysa Zabrzega i oczywiście wspomnianym wyżej listopadowym Międzynarodowym Turnieju Andrzejkowym. Gra w taroki to jednak nie tylko domena jednego sołectwa, taroczkarze grają również w Ligocie, a także w Czechowicach-Dziedzicach na Lipowcu. UWAGA! Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do r. Przypomina się, że na podstawie art ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), przedsiębiorcy którzy będą kontynuować sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 r. są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2009 r. pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, tj. w roku Ponadto obowiązani są do wniesienia do kasy gminy opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w trzech równych ratach, przy czym również w terminie do 31 stycznia 2009 r. pierwszej opłaty rocznej. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z apelem o możliwie jak najszybsze składanie oświadczeń oraz dokonanie opłat, o których mowa powyżej. Oświadczenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach Dziedzicach, przy ul. Ks. Barabasza 1, Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, pok wydaje: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, pl. Jana Pawła II Czechowice-Dziedzice, tel (Biuro Rady Miejskiej). Redaktor naczelny: Gabriela Partyka, tel Rada programowa: M. Gazda, S. Kopeć, G. Lubecki, A. Ogiegło, S. Pindel i D. Żelazny Skład: Firma Poligraficzno-Wydawnicza Compal, Bielsko-Biała, Druk: OffsetDRUK i Media, Cieszyn

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe pojazdy w naszym mieście

Zabytkowe pojazdy w naszym mieście BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 5/162 lipiec/sierpień 2008 Zabytkowe pojazdy w naszym mieście W sobotę 12 lipca br. ramach XXXI Międzynarodowego Beskidzkiego Rajdu

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Rodzina. wspiera MŚP. Nr 9-10. Gmina, która. wrzesień-październik 2013. W październiku ruszył gminny Program Rodzina 3+

Rodzina. wspiera MŚP. Nr 9-10. Gmina, która. wrzesień-październik 2013. W październiku ruszył gminny Program Rodzina 3+ Bezpłatne czasopismo informacyjne ISSN 1248-6939 Nr 9-10 czechowice-dziedzice bronów ligota zabrzeg wrzesień-październik 2013 Gmina, która wspiera MŚP Rodzina 3+ W październiku ruszył gminny Program Rodzina

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

Nr 6/70 czerwiec 2004

Nr 6/70 czerwiec 2004 Nr 6/70 czerwiec 2004 ISSN 1425-7386 Turniej Europejski Fundacja Wspierania Integracji Europejskiej Viadrina i III Liceum Ogólnokształcące zorganizowały 26 kwietnia w hali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie IX / I 2010 Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Promesa dla Blachowni PLANOWANE INWESTYCJE. 45-lecia nadania Praw Miejskich Blachowni

WIADOMOŚCI Z RATUSZA. Promesa dla Blachowni PLANOWANE INWESTYCJE. 45-lecia nadania Praw Miejskich Blachowni WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 2 (85) marzec/kwiecień 2012 ISSN 1730-9190 Promesa dla Blachowni Pani Anetta Ujma Burmistrz Blachowni w dniu 15 marca 2012r. odebrała od

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY 2007. Budżet Gminy na 2007 rok

NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY 2007. Budżet Gminy na 2007 rok NR 2 (124) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY LUTY Budżet Gminy na rok W numerze 2 Twój podatek dla gminy Wkrótce projekt regulaminu w sprawie czystości XV Powiatowy Konkurs Muzyczny Stare Babice Zwrot

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE 2014

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE 2014 GRUDZIEŃ 2013 NR 82 W NUMERZE: Inwestycje na 2014 rok Kontynuowane będą zadania rozpoczęte w 2013 a związane z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Zespołu Szkół Specjalnych. Obydwa

Bardziej szczegółowo

11 Listopada w Rytwianach Rocznica odzyskania Niepodległości RYTWIAŃSKA. ISSN: 1732-7415 www.rytwiany.com.pl nr 12 kwiecień - grudzień 2012

11 Listopada w Rytwianach Rocznica odzyskania Niepodległości RYTWIAŃSKA. ISSN: 1732-7415 www.rytwiany.com.pl nr 12 kwiecień - grudzień 2012 Dożynki, Pan Karp, Święto Runa Leśnego Relacje z imprez plenerowych w Gminie Rytwiany w 2012 r. 11 Listopada w Rytwianach Rocznica odzyskania Niepodległości Mamy Orlika W Sichowie Dużym oddano do użytu

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Zastępcą Wójta Gminy

Rozmowa z Zastępcą Wójta Gminy GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (77) marzec 2015 ISSN 1641-2656 W numerze: Numer, który ratuje życie tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej jest go sfałszować. Na dowodzie znajdą się także informacje

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Strzegom. do budżetu Województwa Dolnośląskiego środków na projekt obwodnicy Strzegomia. Pożegnanie Tadeusza Świerka Zachęcamy wszystkich mieszkańców

Strzegom. do budżetu Województwa Dolnośląskiego środków na projekt obwodnicy Strzegomia. Pożegnanie Tadeusza Świerka Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 09, 12.02.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 26.02.2013 r STRZEGOM Młodzi zdolni! Miasto walczyło o remont drogi wojewódzkiej. Udało

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013!

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013! MZGK z bliska Nowy dyrektor artystyczny SFMD Styczeń - luty 2013 nr 206 Rok XXIV issn 1508-9290 egzemplarz bezpłatny Dwumiesięcznik informacyjno - kulturalny miasta i gminy Stary Sącz Zdrowia, radości,

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja

266. papież Franciszek I. Weso³ego Alleluja ROK XXI NR 2 (218) MARZEC 2013 ISSN 1232-6755 CENA 3.00 zł 266. papież Franciszek I wybrany 13.03.2013 Weso³ego Alleluja Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Czytelnikom Czasu Czchowa wszystkim naszym

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo