Hurtownie danych i narzędzia ETL. Bazy danych 279

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hurtownie danych i narzędzia ETL. Bazy danych 279"

Transkrypt

1 Hurtownie danych i narzędzia ETL Bazy danych 279

2 280 Bazy danych Przegląd zagadnień Tworzenie hurtowni danych Aktualizacja danych ETL w relacyjnych bazach danych ETL a hurtownie danych Podsumowanie Laboratorium Hurtownie danych to specjalne bazy danych, które świetnie nadają się jako źródło raportów i analiz. W dzisiejszych czasach firmy operują na ogromnych ilościach danych. Samo przechowywanie danych nie jest juŝ celem. Równie waŝną funkcją magazynów danych i systemów stało się wyciąganie wniosków i ukrytych informacji z danych produkcyjnych. W tym module dowiesz się, jak planuje się strukturę hurtowni danych i jak wygląda proces aktualizacji danych w stworzonej hurtowni.

3 Bazy danych 281 Tworzenie hurtowni danych Wymagania analityczne Zródla danych Projektowanie hurtowni danych Struktury tabel wymiarów Import danych Proces tworzenia hurtowni przebiega w kilku etapach: zdefiniowanie wymagań analitycznych, wybór źródeł danych do analizy, projektowanie struktury hurtowni, implementacja projektu, import danych.

4 282 Bazy danych Wymagania analityczne Aby zbudować hurtownię danych, naleŝy najpierw określić cele biznesowe. Musisz wiedzieć, jaki jest powód, dla którego projektujesz i implementujesz nowy system. Struktura hurtowni jest ściśle związana z celami analizy. KaŜda analiza przeprowadzana jest przy uŝyciu odpowiedniego zestawu odpowiednio zorganizowanych tabel. Taki zestaw tabel w zachodniej literaturze nosi nazwę data mart i w wolnym tłumaczeniu na język polski moŝe oznaczać zestaw danych do analizy. A zatem hurtownia jest bazą danych składającą się z tabel zorganizowanych w zestawy do analizy. Źródła danych PoniewaŜ analiza dotyczy często danych, które są pierwotnie rozproszone, źródłami danych dla hurtowni są na ogół róŝne systemy i pliki. RóŜnorodność ta dotyczy nie tylko platform lub typów magazynów (bazy danych, pliki tesktowe, arkusze kalkulacyjne), ale przede wszystkim róŝnorodności formatów i szczegółowości danych. Ten ostatni aspekt jest głównym czynnikiem określającym tzw. ziarnistość danych w hurtowni. Ziarnistość to najniŝszy poziom szczegółowości, jaki istnieje w danych. Dzięki ziarnistości projektant jest w stanie określić, z jaką dokładnością będzie moŝna analizować dane (np. analiza sprzedaŝy względem czasu z dokładnością do tygodnia). Projektowanie hurtowni danych Projektowanie hurtowni danych polega na zaplanowaniu struktury specyficznej bazy danych. Struktura ta obejmuje: tabele faktów, które przechowują dane liczbowe, których analiza jest celem biznesowym, tabele wymiarów, które przechowują dane określające kryteria analizy, tabele pomocnicze, które są wykorzystywane w fazie importu danych do tabel wymiarów i faktów. Data mart, czyli układ tabel słuŝący do analizy jednego wybranego celu biznesowego (np. sprzedaŝy), ma praktycznie zawsze strukturę budowaną wokół jednej tabeli faktów. Tabele wymiarów są powiązane z tabelą faktów związkami (takimi samymi, jak w transakcyjnych relacyjnych bazach danych). Dzięki temu jeden fakt jest określany przez dokładnie jeden rekord z kaŝdej tabeli wymiarów i jeden rekord z tabeli faktów. Kolumny w tabelach wymiarów określają tzw. ziarnistość danych, czyli maksymalny poziom szczegółowości, na jakim moŝna prowadzić analizę. Struktury tabel wymiarów Pojedynczy wymiar w hurtowni jest zawsze zbudowany według jednego z określonych szablonów. W związku z tym mamy wymiary:

5 Bazy danych 283 strukturze gwiazdy (ang. star), strukturze płatka śniegu (ang. snowflake), z hierarchią rodzic-dziecko (ang. parent-child). Mówimy, Ŝe wymiar ma strukturę gwiazdy, jeŝeli jego dane są przechowywane w jednej tabeli. Nazwa gwiazda bierze się z graficznej ilustracji pojemnika data mart, którego wszystkie wymiary mają strukturę gwiazdy - układ tabel na diagramie przypomina gwiazdę. Przykładem typowego wymiaru o strukturze gwiazdy jest zapisany w jednej tabeli wymiar Czas, który jest jednym z najczęściej spotykanych wymiarów. Rys Struktura gwiazdy Zwróć uwagę, Ŝe w kaŝdej tabeli wymiarów na powyŝszym diagramie (tabele z sufiksem _dim) pojawiają się dwa klucze: klucz główny sztuczny (kolumny z sufiksem _dim_key) i klucz pochodzący z bazy źródłowej (np. kolumny z sufiksem _app). Jest to powodowane tym, Ŝe hurtownia danych musi najczęściej przechowywać takŝe historię zmian wymiarów. Przykładowo: dziś klient jest kawalerem, za rok będzie Ŝonaty - w analizie jego aktualne zakupy muszą być uwzględnione jako zakupy dokonane przez kawalera, a zakupy wykonane w przyszłym roku muszą być rozpatrywane jako zakupy dokonane przez męŝczyznę Ŝonatego. Czyli w hurtowni muszą znaleźć się dwie wersje rekordu dotyczącego tego klienta. Z kolei strukturę płatka śniegu posiada wymiar, którego hierarchia jest stworzona z kilku tabel. Podobnie, jak w przypadku gwiazdy, nazwa bierze się od układu tabel na diagramie pojemnika data mart, którego wymiary mają strukturę płatka śniegu. Przykład: jeśli wymiar Produkt jest zbudowany przy uŝyciu dwóch tabel - Kategoria i Produkt - które są ze sobą powiązane związkiem, mówimy, Ŝe wymiar ma strukturę płatka śniegu.

6 284 Bazy danych Hierarchia rodzic-dziecko jest wykorzystana do stworzenia wymiarów, które mają za zadanie obrazowanie zaleŝności hierarchiczne między członkami wymiaru (rekordami w tabeli wymiaru). Przykładem moŝe być wymiar Pracownik, którego struktura oparta jest o hierarchię firmy (kaŝdy pracownik moŝe mieć szefa i podwładnych). Implementacją takiego wymiaru jest pojedyncza tabela i związek unarny (związek, w którym uczestniczą dwie kolumny jednej tabeli). Import danych Po stworzeniu struktury hurtowni pozostaje zasilić hurtownię danymi. Do importu danych wykorzystywane narzędzia ETL opisane w dalszej części modułu. Import danych najczęściej wykonywany jest w kilku krokach powtarzanych dla kaŝdego fragmentu hurtowni (dla kaŝdej struktury data mart): Import danych do tabel wymiarów. Import danych do tabeli przejściowej, która następnie posłuŝy do wypełnienia tabeli faktów. Import danych do tabeli faktów na podstawie danych z tabeli przejściowej i danych z tabel wymiarów.

7 Bazy danych 285 Aktualizacja danych Istota aktualizacji danych Przechowywanie danych historycznych Implementacja aktualizacji danych PoniewaŜ hurtownia danych nie jest zazwyczaj bazą jednokrotnego uŝytku, istotną kwestią staje się problem aktualizacji danych.

8 286 Bazy danych Istota aktualizacji danych Aktualizacja danych polega w większości przypadków na dodaniu rekordów w tabelach wymiarów. Nowe rekordy mogą pochodzić od nowych danych w źródłowej bazie danych lub nowej wersji istniejącego juŝ w hurtowni rekordu. To, jak często będzie dokonywana aktualizacja zaleŝy najczęściej od potrzeb analizy oraz od częstotliwości raportowania z hurtowni danych. Właściwie moŝna ze względu na przebieg procesu aktualizacji podzielić hurtownie na dwie kategorie: hurtownie aktualizowane cyklicznie z ustalonym interwałem oraz hurtownie czasu rzeczywistego, czyli takie w których dane źródłowe pojawiają się z minimalnym opóźnieniem w hurtowni danych. Przechowywanie historycznych danych Hurtownie na ogół muszą umoŝliwiać analizę zarówno danych bieŝących, jak i historycznych. O ile przechowywanie danych aktualnych nie stanowi problemu, o tyle dane historyczne mają wpływ na strukturę tabel w hurtowni danych. Aby zapobiec nadpisywaniu przez nowsze wersje rekordów starszych wersji projektanci hurtowni umieszczają w tabelach wymiarów klucze sztuczne (tzw. surrogate key) - kolumny, które na ogół są typu liczby całkowitej z włączoną autonumeracją i pełnią rolę kluczy głównych w tabelach wymiarów. Implementacja aktualizacji danych Do aktualizacji hurtowni danych wykorzystywane są narzędzia ETL. Właściwie kaŝde narzędzie ETL posiada mechanizmy dedykowane pod aktualizacje danych w hurtowni. Mechanizmy te pozwalają między innymi wyizolować te wiersze w tabelach wymiarów, które zmieniły się od ostatniej aktualizacji danych.

9 Bazy danych 287 ETL w relacyjnych bazach danych Zastosowania narzedzi ETL Wymagania stawiane narzedziom ETL ETL to skrót od słów Extract Transform Load - w tłumaczeniu na język polski - Wypakuj Przekształć Załaduj. Pod tym skrótem kryje się klasa narzędzi do transferu danych. Narzędzia te znajdują szereg zastosowań w pracy z bazach danych - od prostego transferu danych między bazami do zaawansowanych operacji pozwalających na wypełnienie hurtowni danych. W codziennej pracy z danymi narzędzia ETL mogą wypełniać wiele rozmaitych zadań. Wszystko zaleŝy od moŝliwości i wydajności oferowanej przez narzędzie.

10 288 Bazy danych Zastosowania narzędzi ETL Standardowe zastosowania ETL w pracy z relacyjnymi bazami danych to: proste kopiowanie danych między tabelami, bazami danych, serwerami, transfer danych między heterogenicznymi (róŝnymi) źródłami danych, np. między róŝnymi SZBD, transfer obiektów między bazami danych (np. transfer procedur składowanych), transfer obiektów między serwerami (np. transfer loginów), scalanie rozproszonych danych, zasilanie hurtowni danych. Wymagania stawiane narzędziom ETL Dobre narzędzie ETL spełnia pewne wymagania, jakie stawia się dziś narzędziom tej klasy. Oto niektóre z tych wymagań: wydajność - często okno czasowe, które jest dostępne do wykonywania transferu danych jest coraz mniejsze, łatwość obsługi - narzędzie powinno oferować graficzny interfejs uŝytkownika i umoŝliwiać szybkie budowanie rozwiązań, bogactwo funkcji - im więcej moŝna w prosty sposób osiągnąć przy pomocy narzędzia, tym lepiej, niska cena - niektórzy producenci dołączają do SZBD bezpłatne narzędzia ETL, moŝliwości utrwalenia i cyklicznego powtarzania procesu transferu danych, moŝliwości wykorzystania narzędzia do wykonywania rutynowych czynności administracyjnych. Rys Integration Services - narzędzie ETL w systemie Microsoft SQL Server 2005

11 Bazy danych 289 ETL a hurtownie danych Scalanie danych Oczyszczanie danych Odswiezanie danych Jednym z podstawowych zastosowań narzędzi ETL jest zasilanie danymi hurtowni danych. Proces tworzenia hurtowni danych, w którym wykorzystywane są narzędzia ETL przedstawiony jest na poniŝszym rysunku. Rys Proces tworzenia hurtowni danych

12 290 Bazy danych PowyŜszy proces przebiega w kilku fazach: pobranie danych z wielu źródeł, "oczyszczanie" danych, ustalenie jednej struktury danych, zapisanie danych we wspólnym magazynie, budowa struktur Data Mining, raportowanie i udostępnianie danych. Scalanie danych Jednym z pierwszych etapów tworzenia hurtowni danych jest scalanie danych. Hurtownia danych często słuŝy do zgromadzenia danych pochodzących z róŝnych źródeł - baz danych, plików binarnych i tekstowych, plików XML, arkuszy kalkulacyjnych. Narzędzia ETL umoŝliwiają transformacje danych, to znaczy pomagają w takim transferze danych, dzięki któremu dane mające pierwotnie róŝną strukturę są umieszczane w jednej bazie danych. Oczyszczanie danych Dane, które mają być wstawione do hurtowni danych, bardzo często wymagają wstępnego przygotowania, tak zwanego "oczyszczenia". Operacja ta polega na przefiltrowaniu danych i odrzuceniu niepoprawnych zapisów (chodzi między innymi o przypadkowe zapisy danych, powtarzające się rekordy itd.). Problem "brudnych danych" dotyczy zarówno plików tekstowych (głównie ich, poniewaŝ często mają nieustandaryzowaną strukturę), jak i baz danych. OdświeŜanie danych Co pewien czas kaŝda hurtownia przyjmuje nowe porcje danych (niektóre hurtownie funkcjonują niemal w czasie rzeczywistym, to znaczy, Ŝe zmiany są transferowane z baz relacyjnych zaraz po ich wstawieniu). Większość narzędzi ETL posiada specjalne mechanizmy, które obsługują ten proces poprzez umoŝliwienie rozpoznawania istniejących w hurtowni danych i importowanie tylko zmian lub nowych rekordów ze źródłowych magazynów danych.

13 Bazy danych 291 Podsumowanie Tworzenie hurtowni danych Aktualizacja danych ETL w relacyjnych bazach danych ETL a hurtownie danych Relacyjne bazy danych, na skutek rozproszenia danych między duŝą ilość tabel, nie są wydajnym źródłem dla raportów. O wiele lepiej w systemach raportowych sprawdzają się hurtownie danych. Hurtownie są takŝe znakomitym źródłem danych dla wielowymiarowych baz analitycznych OLAP. Metodologia projektowania hurtowni jest zatem waŝną umiejętnością dla osób pracujących z systemami bazodanowymi. Narzędzia ETL pełnią waŝną funkcję w procesie budowy i obsługi hurtowni danych. Są takŝe elementem SZBD pomocnym administratorom przy ich codziennej pracy z bazami danych. Dzięki swoim moŝliwościom znajdują coraz więcej zastosowań. Z pewnością będą one cały czas rozwijane i integrowane z SZBD, poniewaŝ posiadanie takiego narzędzia moŝe być powaŝnym atutem kaŝdego systemu.

14 292 Bazy danych Laboratorium W tym ćwiczeniu zapoznasz się ze strukturą hurtowni danych AdventureWorksDW, w szczególności z podzestawem tabel do analizy sprzedaŝy.

15 Bazy danych 293 Tworzenie hurtowni danych Krok 1 - Tworzenie diagramu dla problemu biznesowego Zaloguj się do maszyny wirtualnej ZBD jako uŝytkownik Administrator z hasłem Kliknij Start. Z grupy programów Microsoft SQL Server 2005 uruchom SQL Server Management Studio. W oknie logowania kliknij Connect. W oknie Object Explorer po lewej stronie ekranu rozwiń folder Databases. Rozwiń folder bazy AdventureWorksDW. Kliknij prawym przyciskiem myszy na folderze Database Diagrams. Na ewentualne pytanie programu o tworzenie niezbędnych obiektów odpowiedz Yes. Z menu kontekstowego wybierz New Database Diagram. W oknie Add Table trzymając wciśnięty klawisz Control kliknij na tabelach: DimCustomer, DimProduct, DimProductCategory, ProductDimSubcategory, DimTime i FactInternetSales. Kliknij Add. Rys Dodawanie tabel do diagramu bazy danych Kliknij Close.

16 294 Bazy danych Rys Diagram data mart Zapisz diagram jako InternetSalesDiagram. Przyjrzyj się utworzonemu diagramowi pojemnika data mart (zajrzyj do wykładów, jeśli obce jest Ci to pojęcie). PowyŜszy rysunek przedstawia uproszczony diagram. Odpowiedz na poniŝsze pytania. Krok 2 - Analiza struktury data Mart Pytanie: Ile tabel faktów zawiera data mart, którego diagram stworzyłeś? Odpowiedź: jedną - FactInternetSales. Pytanie: Ile tabel wymiarów zawiera data mart, którego diagram stworzyłeś i ile wymiarów te tabele implementują? Odpowiedź: data mart zawiera 5 tabel wymiarów; tabele te implementują 3 wymiary. Pytanie: Czy w data mart istnieje wymiar o strukturze płatka śniegu? Odpowiedź: tak, taką strukturę ma wymiar zbudowany z tabel DimProduct, DimProductCategory, ProductDimSubcategory. Pytanie: Czy czas w tabeli DimTime jest zorganizowany w jedną hierarchię? Odpowiedź: nie, w tabeli tej znajdują się takŝe kolumny, które tworzą inne hierarchie czasu niŝ rok kalendarzowy.

17 Bazy danych 295 Krok 3 - Projektowanie zasilania hurtowni danymi Problem: Zastanów się, w jaki sposób wypełniłbyś danymi wspomniany data mart? Odpowiedź: Na początek naleŝałoby zaimportować dane do tabel wymiarów. Na ogół wystarcza do tego najprostsze zadanie transformacji. Do wygenerowania niektórych kolumn w tabeli DimTime najlepiej uŝyć procedury składowanej korzystającej z funkcji daty i czasu. Dane, które posłuŝą do zamapowania tabeli faktów do tabel wymiarów naleŝy najpierw zaimportować do tabeli pomocniczej o strukturze podobnej do struktury tabeli FactInternetSales, ale z kluczami obcymi podmienionymi na klucze aplikacji. Finalnym krokiem byłoby dokonanie złączenia tabeli pośredniej i tabel faktów w celu wstawienia do tabeli faktów odpowiednich kluczy i wartości miar. Jeśli czas Ci pozwoli, przyjrzyj się bazie danych AdventureWorks i postaraj się wykonać hurtownię danych z jednym pojemnikiem data mart (powiedzmy analiza sprzedaŝy), do której moŝnaby zaimportować dane z tej bazy.

18 296 Bazy danych Proste transfery danych przy uŝyciu ETL W tym ćwiczeniu dokonasz prostego tranferu danych przy uŝyciu narzędzia Import/Export Wizard. Transfer będzie polegał na skopiowaniu struktury i zawartości tabeli Production.Product do nowej tabeli Production.ProductCopy. Krok 1 - Realizacja transferu danych Zaloguj się do maszyny wirtualnej ZBD jako uŝytkownik Administrator z hasłem Kliknij Start. Z grupy programów Microsoft SQL Server 2005 uruchom SQL Server Management Studio. W oknie logowania kliknij Connect. W oknie Object Explorer (po lewej stronie ekranu) rozwiń listę baz danych i kliknij prawym przyciskiem na bazie AdventureWorks. Z menu kontekstowego wybierz Tasks - Export Data... W oknie SQL Server Export and Import Wizard kliknij Next. W oknie SQL Server Export and Import Wizard - Choose a Data Source kliknij Next. Rys Import/Export Wizard - wybór źródła danych W oknie SQL Server Export and Import Wizard - Choose a Data Destination z listy rozwijanej Database wybierz bazę AdventureWorks kliknij Next.

19 Bazy danych 297 Rys. 5.7 Import/Export Wizard - wybór magazynu docelowego dla transferu W oknie SQL Server Export and Import Wizard - Specify Table Copy or Query kliknij Next. Rys Import/Export Wizard - wybór rodzaju transferu W oknie SQL Server Export and Import Wizard - Select Source Tables and Views zaznacz w kolumnie Source tabelę [AdventureWorks].[Production].[Product], W kolumnie Destination wpisz [AdventureWorks].[Production].[ProductCopy] (patrz rysunek poniŝej) i kliknij Next.

20 298 Bazy danych Rys Import/Export Wizard - opcje wykonania i zapisu pakietu Import/Export Wizard pozwala na zapisanie pakietu Integration Services. Dzięki temu moŝna klikając w szybki sposób stworzyć prosty szablon pakietu. W oknie SQL Server Export and Import Wizard - Save and Execute Package kliknij Next. Rys Import/Export Wizard - wybór źródła danych

21 Bazy danych 299 W oknie SQL Server Export and Import Wizard - Select Source Tables and Views kliknij Finish. 12. Po zakończeniu transferu danych kliknij Close. Rys Import/Export Wizard - potwierdzenie wykonania transferu Krok 2 - Weryfikacja operacji OdświeŜ w programie SQL Server Management Studio listę tabel w bazie danych AdventureWorks (zaznacz folder Tables w tej bazie danych i wciśnij F5) i sprawdź, czy istnieje tabela Production.ProductCopy (klikając na tej tabeli prawym przyciskiem i wybierając Open Table moŝesz takŝe obejrzeć zawartość tabeli).

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS)

Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS) Proces ETL MS SQL Server Integration Services (SSIS) 3 kwietnia 2014 Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową bazy danych za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum,

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA

ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH I. Temat ćwiczenia II. Wymagania Podstawowe wiadomości z zakresu obsługi baz danych i języka SQL

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja bazy danych. Bazy danych 265

Optymalizacja bazy danych. Bazy danych 265 Optymalizacja bazy danych Bazy danych 265 266 Bazy danych Przegląd zagadnień Monitoring bazy Tuning automatyczny Podsumowanie Laboratorium NajwaŜniejszym kryterium, według którego uŝytkownicy oceniają

Bardziej szczegółowo

Polecenie 3.1: Uruchom SQL Server Management Studio, zaloguj się do serwera.

Polecenie 3.1: Uruchom SQL Server Management Studio, zaloguj się do serwera. Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 3) 1 Na poprzednich zajęciach nauczyliśmy się tworzyd bazy danych i proste tabele przechowujące dane. Dzisiaj pójdziemy krok dalej - zajmiemy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Kostki OLAP i język MDX

Kostki OLAP i język MDX Kostki OLAP i język MDX 24 kwietnia 2015 r. Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie składały różne rodzaje zadań,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017 31 stycznia 2017 Definicja hurtowni danych Hurtownia danych wg Williama Inmona zbiór danych wyróżniający się następującymi cechami uporządkowany tematycznie zintegrowany zawierający wymiar czasowy nieulotny

Bardziej szczegółowo

wymiaru DimCustomer czyli wymiaru klienta zamawiającego produkty przez Internet,

wymiaru DimCustomer czyli wymiaru klienta zamawiającego produkty przez Internet, Narzędzie SQL Server Analysis Services, umożliwia analizę danych zgromadzonych w hurtowni danych. Po zalogowaniu się do SQL Server Management Studio po lewej stronie ekranu w przeglądarce obiektów widzimy

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 3 Projektowanie i implementacja bazy danych Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 06-04-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się projektem bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Informator Techniczny nr 115 24-09-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Pakiet ActiveFactory zawiera zestaw programów umoŝliwiających

Bardziej szczegółowo

Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych

Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych Rodzaje baz danych Bazy danych można podzielić wg struktur organizacji danych, których używają. Można podzielić je na: Bazy proste Bazy złożone Bazy proste Bazy

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL

Problemy techniczne SQL Server. Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Problemy techniczne SQL Server Zarządzanie bazami danych na serwerze SQL Do zarządzania bazami danych na serwerze SQL służy narzędzie Microsoft SQL Server Management Studio. W poradzie tej pokażemy, jak:

Bardziej szczegółowo

Arkusz Optivum. Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum?

Arkusz Optivum. Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum? Arkusz Optivum Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum? W celu eksportowania danych z Arkusza Optivum do SIO należy wykonać następujące czynności: 1. W programie Arkusz Optivum zaktualizować arkusz

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 7. Analysis Services (Business Intelligence)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 7. Analysis Services (Business Intelligence) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 7 Analysis Services (Business Intelligence) Instrukcja do laboratorium 7: I. Tworzenie kostek OLAP oraz budowa struktury hurtowni

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL

BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL Wstęp Dane w relacyjnych bazach danych zapisywane są w tabelach. KaŜda tabela składa się z pół (czyli jej nagłówków) oraz rekordów

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych.

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. W związku z przekształceniem 79 Sądów w Wydziały Zamiejscowe i związane z tym liczne zapytania odnośnie strony technicznej i sposobu przygotowania baz danych

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne Biorąc c udział w kursie uczestnik zapozna się z tematyką baz danych i systemu zarządzania bazami danych jakim jest program Microsoft Access 2003. W trakcie kursu naleŝy

Bardziej szczegółowo

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

9.5 Rozliczanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Po zakończeniu prac z listą raportów zwrotnych naleŝy kliknąć w przycisk opcji Powrót do listy raportów. Opcja ta spowoduje przywrócenie głównego okna obszaru Sprawozdawczość. 9.5 Rozliczanie zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Maciej Kiewra mkiewra@qbico.pl. Quality Business Intelligence Consulting http://www.qbico.pl

Maciej Kiewra mkiewra@qbico.pl. Quality Business Intelligence Consulting http://www.qbico.pl Maciej Kiewra mkiewra@qbico.pl Quality Business Intelligence Consulting http://www.qbico.pl Wstęp Integration Services narzędzie do integracji danych Pomyślane do implementacji procesów ETL Extract ekstrakcja

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Pakiety DTS Pakiety DTS Strona 2 z 7 Pakiety DTS przeznaczone są do wykorzystywania podczas importu danych z modułu Forte Finanse i Księgowość do modułu Forte

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie

Pierwsze wdrożenie SAP BW w firmie Pierwsze wdrożenie w firmie Mirosława Żurek, BCC Poznao, maj 2013 Zakres tematyczny wykładu Podstawowe założenia i pojęcia hurtowni danych ; Przykładowe pierwsze wdrożenie w firmie i jego etapy; Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne lab. 2: Bazy danych

Technologie informacyjne lab. 2: Bazy danych Technologie informacyjne lab. 2: Bazy danych Współcześnie bazy danych i narzędzia wspierające ich przetwarzanie cieszą się ogromną popularnością, i to nie tylko w zastosowaniach profesjonalnych, ale takŝe

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

252 Bazy danych. Praca z językiem XML

252 Bazy danych. Praca z językiem XML 252 Bazy danych Praca z językiem XML Bazy danych 253 Przegląd zagadnień Przechowywanie danych w XML Wybieranie danych z XML Podsumowanie Laboratorium XML (ang. extensible Markup Language) jest językiem

Bardziej szczegółowo

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych Oracle

1. Administrowanie bazą danych Oracle 1. Administrowanie bazą danych Oracle 1.1. Wprowadzenie DuŜe bazy danych pracują zwykle w konfiguracji klient-serwer. W środowisku sieciowym oznacza to, Ŝe komputer pracujący jako serwer bazy danych odpowiada

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS SERVICES. 1. Tworzymy połączenie ze źródłem danych. 2. Tworzymy nowy widok dla źródła danych

ANALYSIS SERVICES. 1. Tworzymy połączenie ze źródłem danych. 2. Tworzymy nowy widok dla źródła danych 1 ANALYSIS SERVICES 1. Tworzymy połączenie ze źródłem danych Możliwości są dwie, ale dodajemy projekt analityczny do projektu w którym mamy procesy ETL (Add Project) albo tworzymy nowy projekt (New Project).

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy programu Microsoft Access

2. Podstawy programu Microsoft Access 8 Wprowadzenie do projektowania baz danych 2. Podstawy programu Microsoft Access Baza danych utworzona w programie Microsoft Access składa się z wielu obiektów róŝnych typów. MoŜna podzielić je na dwie

Bardziej szczegółowo

Jak eksportować dane z Arkusza do SIO?

Jak eksportować dane z Arkusza do SIO? Arkusz Jak eksportować dane z Arkusza do SIO? W celu eksportowania danych z Arkusza do SIO należy wykonać następujące czynności: 1. W programie Arkusz uzupełnić wszystkie brakujące dane i wyeksportować

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Narzędzie redundancji systemu alarmowania Alarm Hot Backup dla oprogramowania. Struktura systemu redundantnego

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Narzędzie redundancji systemu alarmowania Alarm Hot Backup dla oprogramowania. Struktura systemu redundantnego Informator Techniczny nr 76 03-01-2005 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Narzędzie redundancji systemu alarmowania Alarm Hot Backup dla oprogramowania InTouch Alarm Hot Backup jest to narzędzie umoŝliwiające

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

5. Uruchomienie SQL Server Business Intelligence Development Studio Menu Start -> SQL Server Business Intelligence Development Studio

5. Uruchomienie SQL Server Business Intelligence Development Studio Menu Start -> SQL Server Business Intelligence Development Studio Wersja robocza 0.1 1. Zainstalowanie SQL Serwer 2008 Nie sprawia to dużych trudności, większość rzeczy po prostu klikamy dalej. Instalacja jest jednak dość upierdliwa. W razie żądań instalatora trzeba

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji

Migracja Business Intelligence do wersji Migracja Business Intelligence do wersji 2015.1 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego raportowanie, rozliczenia z NFZ v.2014.08.001 28-08-2014 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Raporty... 5 4. Rozliczenia z NFZ...

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Generowanie tabel na podstawie pliku, utworzonego podczas poprzedniej aktualizacji baz danych oświatowych

Generowanie tabel na podstawie pliku, utworzonego podczas poprzedniej aktualizacji baz danych oświatowych Generowanie tabel na podstawie pliku, utworzonego podczas poprzedniej aktualizacji baz danych oświatowych Zadaniem programu SIO 3.0 jest zebranie danych ze szkół i placówek, funkcjonujących w systemie

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Ładowanie, integracja i aktualizacja danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur INTEGRACJA DANYCH ETL

Hurtownie danych. Ładowanie, integracja i aktualizacja danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur INTEGRACJA DANYCH ETL Hurtownie danych Ładowanie, integracja i aktualizacja danych. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur INTEGRACJA DANYCH Źródła danych ETL Centralna hurtownia danych Do hurtowni

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Bazy danych Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Wszechnica Poranna Trzy tematy: 1. Bazy danych - jak je ugryźć? 2. Język SQL podstawy zapytań. 3. Mechanizmy wewnętrzne baz danych czyli co

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Podręcznik dla uŝytkowników modułu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania QI Analyst do współpracy z bazą danych IndustrialSQL Server

Konfiguracja oprogramowania QI Analyst do współpracy z bazą danych IndustrialSQL Server Informator Techniczny nr 49 11-02-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja oprogramowania QI Analyst do współpracy z bazą danych IndustrialSQL Server W niniejszej dokumentacji opisane zostały

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 2 Instalacja bazy danych AdventureWorks 2012, Zapytania typu SELECT, Indeksy, Plan wykonania zapytań Instrukcja do laboratorium

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Mniejszy rozmiar skoroszytu dzięki kompresji grafiki

Trik 1 Mniejszy rozmiar skoroszytu dzięki kompresji grafiki :: Trik 1. Mniejszy rozmiar skoroszytu dzięki kompresji grafiki :: Trik 2. Hurtowe odkrywanie wierszy lub kolumn :: Trik 3. Kwoty mniejsze od średniej oznaczone kolorem :: Trik 4. Wygodne porównywanie

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Wartości prognozowane bardziej czytelne na wykresie

Trik 1 Wartości prognozowane bardziej czytelne na wykresie :: Trik 1. Wartości prognozowane bardziej czytelne na wykresie :: Trik 2. Szybkie łączenie danych z 2 zestawień :: Trik 3. Problem z zaokrąglaniem kwot do pełnej złotówki :: Trik 4. Wyodrębnianie informacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH Pojęcie danych i baz danych Dane to wszystkie informacje jakie przechowujemy, aby w każdej chwili mieć do nich dostęp. Baza danych (data base) to uporządkowany zbiór danych z

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do hurtowni danych

Wprowadzenie do hurtowni danych Wprowadzenie do hurtowni danych przygotował: Paweł Kasprowski Kostka Kostka (cube) to podstawowy element hurtowni Kostka jest wielowymiarowa (od 1 do N wymiarów) Kostka składa się z: faktów wektora wartości

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD 1. Pobranie rozszerzenia Na stronie logowania do systemu w ramce nowości znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

SERTUM moduł Oferty. Spis treści

SERTUM moduł Oferty. Spis treści SERTUM moduł Oferty Spis treści 1 Jak stworzyć nową ofertę?... 2 2 Jak przekazać dodatkowe informacje dla hurtowni, umoŝliwiające poprawną realizację zamówienia?.. 6 3 Jak automatycznie przekazywać zamówienia

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Rejestrator

Aplikacja Ramzes. Rejestrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Rejestrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I KONFIGURACJI PROGRAMU StartStop w wersji SaaS. 1 S t r o n a

INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I KONFIGURACJI PROGRAMU StartStop w wersji SaaS. 1 S t r o n a INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I KONFIGURACJI PROGRAMU StartStop w wersji SaaS 1 S t r o n a INSTRUKCJA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I KONFIGURACJI PROGRAMU StartStop SAAS Konto administratora systemu zakładane

Bardziej szczegółowo

Dane wejściowe. Oracle Designer Generowanie bazy danych. Wynik. Przebieg procesu

Dane wejściowe. Oracle Designer Generowanie bazy danych. Wynik. Przebieg procesu Dane wejściowe Oracle Designer Generowanie bazy danych Diagramy związków encji, a w szczególności: definicje encji wraz z atrybutami definicje związków między encjami definicje dziedzin atrybutów encji

Bardziej szczegółowo

Nowe notowania epromak Professional

Nowe notowania epromak Professional Nowe notowania epromak Professional Poniższa instrukcja obsługi zawiera: 1. Pobranie pliku instalacyjnego... 1 2. Proces Instalacji... 3 3. Uruchomienie notowań... 5 4. Dodatkowe funkcjonalności... 7 1.

Bardziej szczegółowo