wymiaru DimCustomer czyli wymiaru klienta zamawiającego produkty przez Internet,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wymiaru DimCustomer czyli wymiaru klienta zamawiającego produkty przez Internet,"

Transkrypt

1 Narzędzie SQL Server Analysis Services, umożliwia analizę danych zgromadzonych w hurtowni danych. Po zalogowaniu się do SQL Server Management Studio po lewej stronie ekranu w przeglądarce obiektów widzimy między innymi bazy: AdventureWorks i AdventureWorksDW. Pierwsza z nich jest bazą relacyjną, a druga hurtownią danych. Tabele z bazy AdventureWorksDW (2008), w których nazwie występuje Dim są tabelami wymiarów, zaś tabele, w których nazwie występuje Fact są tabelami faktów. W ćwiczeniach wykorzystywane będą dwie tabele faktów FactInternetSales i FactResellerSales oraz kilka tabel wymiarów. Mamy tabelę faktów FactInternetSales, w której znajdują się informacje na temat sprzedaży produktów przez Internet oraz tabelę faktów FactResellerSales, w której znajdują się informacje na temat sprzedaży produktów odsprzedawcom. Sprzedaż internetowa będzie analizowana według wymiaru DimCustomer czyli wymiaru klienta zamawiającego produkty przez Internet, wymiaru DimProduct czyli wymiaru sprzedawanego produktu, wymiaru DimSalesTerritory czyli wymiaru obszaru sprzedaży, wymiaru DimPromotion czyli wymiaru szczególnych ofert na sprzedaż produktów, wymiaru DimTime czyli wymiaru czasu. Wymiar czasu jest związany z tabelą faktów FactInternetSales trzema związkami. Wynika to stąd, że w tabeli FactInternetSales rejestruje się datę zamówienia, datę płatności i datę wysyłki. W przypadku wymiaru klienta i produktu mamy hierarchię wymiarów: DimCustomer x DimGeography x DimSalesTerritory DimProduct x DimProductSubcategory x DimProductCategory Sprzedaż produktów odsprzedawcom będzie analizowana według wymiarów: DimReseller czyli wymiaru firmy (hurtowni, sklepu) zamawiającej produkty, DimProduct czyli wymiaru sprzedawanego produktu, DimSalesTerritory czyli wymiaru obszaru sprzedaży, DimEmployee czyli wymiaru pracownika sprzedającego produkt, DimPromotion czyli wymiaru szczególnych ofert na sprzedaż produktów DimTime czyli wymiaru czasu. W tabeli FactResellerSales rejestruje się datę zamówienia, datę płatności i datę wysyłki, przez co wymiar czasu jest powiązany z tabelą faktów trzy razy.

2 W przypadku wymiaru odsprzedawcy, pracownika i produktu mamy hierarchię wymiarów DimReseller x DimGeography x DimSalesTerritory DimEmployee x DimSalesTerritory DimProduct x DimProductSubcategory x DimProductCategory. Budowanie kostki OLAP Nnależy otworzyć SQL Server Business Intelligence Development Studio ((Start-> Programy-> Microsoft SQL Server > Server Business Intelligence Development Studio), a następnie utworzyć nowy projekt, korzystając z szablonu Analysis Services Project. W tym celu wybieramy opcję File -> New -> Project : Po wybraniu tej opcji ukaże się okno kreatora, w którym wybieramy typ projektu (Analysis Services Project) oraz podajemy nazwę projektu, polucji i lokalizację projektu. Po zatwierdzeniu znajdziemy się w środowisku programistycznym z panelem Solution Explorer. Panel ten wykorzystamy do zrealizowania kostki OLAP. Aby utworzyć kostkę, musimy połączyć się z bazą danych, w tym przypadku łączymyi się z bazą AdventureWorksDW. Jeżeli mamy już wcześniej utworzone źródło danych wskazujemy je. Jeżeli nie u tworzymy nowe źródło danych (klikając prawym przyciskiem myszy Data Sources i wybierając New Data Source...): W kolejnych oknach kreatora wybieramy dostawcę (provider), nazwę serwera i nazwę bazy danych, sposób uwierzytelniania. Po zdefiniowaniu źródła danych, tworzymy widok na źródło danych Data Source View. Widok na źródło danych jest ujednoliconym widokiem na metadane z wybranych tabel i perspektyw źródłowych. Dzięki zgromadzeniu metadanych w takim widoku możemy podczas projektowania pracować bez otwierania połączenia do źródła danych. Ponadto dzięki utworzeniu takiego widoku ograniczamy pole widzenia do tych tabel, z których rzeczywiście chcemy korzystać w kostce. Aby stworzyć widok na źródło danych klikamy prawym przyciskiem myszy na Data Source Views i wybieramy New Data Source View Po kliknięciu Next > przechodzimy do okna wyboru tabel i perspektyw, które mają znaleźć w widoku. Po lewej stronie mamy wszystkie tabele i perspektywy ze źródła danych, a po prawej wybrane do tworzonego widoku. Do pierwszej kostki wybierzemy tabelę faktów dotyczącą sprzedaży przez Internet (FactInternetSales) oraz jej wymiary analizy z hierarchiami: DimProduct DimProductSubcategory

3 DimProductCategory DimCustomer DimGeography DimSalesTerritory DimPromotion DimTime. Po podaniu nazwy widoku i zatwierdzeniu w Solution Explorer pojawi się obiekt widoku, a w panelu edycji schemat z tabelami widoku. W okno Properties określamy właściwości zaznaczonego obiektu. Możemy dla każdej z tabel zdefiniować przyjazne dla użytkownika nazwy. W tym celu zaznaczamy daną tabelę i wpisujemy we właściwości FriendlyName taką nazwę, jaka będzie wykorzystywana przy pracy z daną tabelą. Usuwamy na przykład przedrostki Fact i Dim z nazwy każdej z tabel. Po zdefiniowaniu źródła danych oraz widoku na źródło danych przystępujemy do budowania kostki. W SQL Server 2008 proces tworzenia kostki jest bardzo zautomatyzowany. Podczas tworzenia kostki opartej na źródle danych kreator łączy się z bazą danych, odczytuje dane z tabel, podpowiada miary, wymiary, atrybuty wymiarów oraz hierarchie. Uruchomiamy kreator tworzenia kostki klikając prawym przyciskiem myszy na Cubes i wybieramy New Cube...: Pojawia się okno kreatora budowy kostki, na którym klikamy Next > i przechodzimy do okna wyboru metody budowania kostki. Naszą kostkę będziemy budowali w oparciu o istniejące źródło danych. Wybieramy opcję Auto build, dzięki czemu automatycznie tworzą się wymiary i hierarchie wymiarów. Można zrezygnować z tej opcji i zbudować wymiary i hierarchie wymiarów ręcznie. Na kolejnym ekranie widzimy, które tabele zostały rozpoznane jako tabele faktów, a które jako tabele wymiarów. Jeśli okazałoby się, że coś zostało źle zaklasyfikowane, mamy oczywiście możliwość wprowadzenia korekty. Na tym ekranie zaznaczamy również, która tabela stanowi wymiar czasu (w naszym przykładzie Time). Jak wiemy, wymiar czasu jest wymiarem szczególnym, obecnym w każdej hurtowni danych. Jest też nieco inaczej traktowany niż pozostałe wymiary. Stąd właśnie pojawia się tu prośba o jego podanie. Jeśli wskazaliśmy, która tabela jest wymiarem czasu, w następnym oknie mamy możliwość zdefiniowania, które kolumny z tabeli będącej wymiarem czasu, odpowiadają którym predefiniowanym jednostkom czasowym. Po lewej stronie mamy predefiniowane nazwy, po prawej pola combi z wszystkimi atrybutami wymiaru czasu. Określamy to w sposób następujący: dla własności Year wybieramy kolumnę CalendarYear, co oznacza, że w polu CalendarYear w tabeli Time znajduje się rok;

4 dla własności Half Year wybieramy kolumnę CalendarSemester, co oznacza, że w polu CalendarSemester w tabeli Time znajduje się półrocze; dla własności Quarter wybieramy kolumnę CalendarQuarter, co oznacza, że w polu CalendarQuarter w tabeli Time znajduje się kwartał; dla własności Month wybieramy kolumnę EnglishMonthName, co oznacza, że w polu EnglishMonthName w tabeli Time znajduje się miesiąc; dla własności Date wybieramy kolumnę FullDateAlternateKey, co oznacza, że w polu FullDateAlternateKey w tabeli Time znajduje się data. Po wciśnięciu przycisku Next > przechodzimy do okna wyboru miar, które chcemy analizować w naszej kostce. Kreator uznaje za miary wszystkie atrybuty z tabeli faktów, które nie są kluczami obcymi z wymiarów. Warto jednak zauważyć, że przez wymiary rozumie on te wymiary, które dostępne są w widoku na źródło danych. Jeśli w tabeli faktów były jeszcze jakieś inne klucze obce odnoszące się do wymiarów, które nie zostały uwzględnione w widoku, wówczas klucze te zostaną przez kreator uznane za miary. Z tej właśnie przyczyny musimy odznaczyć Currency Key oraz Revision Number: Przechodzimy przez kolejne fazy tworzenia kostki wybierając przycisk Next Hierarchie wymiarów mogą być zarówno w jednej tabeli, jak w przypadku wymiarów Promotion, czy Time, jak również w wielu tabelach, jak w przypadku wymiarów Product, czy Customer. Gdyby nie odpowiadał nam któryś z poziomów hierarchii, możemy go odznaczyć. Jeśli natomiast uznamy, że kreator nie uwzględnił jakiejś interesującej nas hierarchii, możemy ją później dobudować w oknie projektu wymiaru. W tym oknie kreatora możemy również obejrzeć atrybuty każdego z wymiarów. Jeśli uznamy, że jakiś atrybut nie nadaje się do analiz, możemy go usunąć z listy. W naszym przykładzie w tabeli wymiaru Product mamy atrybut Large Photo, który nie jest szczególnie przydatny do analiz, a w dodatku zajmuje dużo miejsca. Dlatego też usuwamy ten atrybut z listy atrybutów wymiaru. Takie poprawki możemy również nanieść później w oknie projektu wymiaru. Praca kreatora jest zakończona po podaniu nazwy kostki I zatwierdzeniu klawiszem Finish. W oknie projektu kostki po lewej stronie widzimy miary (Measures) oraz wymiary (Dimensions). Po prawej stronie mamy przeglądarkę (Solution Explorer), w której widzimy, że tworząc kostkę, stworzyliśmy jednocześnie 5 wymiarów (Time, Product, Promotion, Customer i SalesTerritory). Mimo że w źródle mieliśmy 8 tabel wymiarów, kreator poprawnie zinterpretował hierarchie Product:ProductSubcategory: ProductCategory oraz Customer: Geography. Nie uwzględnił natomiast, że w hierarchii Customer: Geography jest jeszcze jeden wyższy poziom związany z obszarem sprzedaży, co w możemy uwzględnić ręcznie. W oknie projektu kostki mamy możliwość oglądania i edytowania różnych własności kostki. Na górze w okna mamy karty z różnymi widokami kostki: Na karcie Cube Structure modyfikujemy architekturę kostki, między innymi zmieniamy własności miar.

5 Na karcie Dimension Usage definiujemy związki między wymiarami a grupami miar oraz ustalamy ziarnistość każdego wymiaru w każdej z grup miar. Przez grupę miar rozumiemy miary z jednej tabeli faktów. Jeśli tabel faktów jest więcej, ważne jest ustalenie, czy dana grupa miar ma związek z danym wymiarem. Na karcie Calculations sprawdzamy poprawność zdefiniowanych pól wyliczanych, definiujemy nowe pola wyliczane, przeliczamy istniejące i debatujemy. Pola wyliczane to pola, które tworzymy w oparciu o istniejące miary lub atrybuty wymiarów, np. miara wyliczana zysk lub pole wyliczane wiek. Na karcie KPIs tworzymy oraz modyfikujemy Key Performance Indicators (KPIs), czyli kluczowe wskaźniki wydajności. Wskaźniki te umożliwiają projektantowi na szybkie ustalenie takich informacji jak na przykład ta, czy dana wartość przekroczyła (bądź nie osiągnęła) wartość założoną albo też czy trend jest rosnący czy malejący. Na karcie Actions tworzymy oraz modyfikujemy akcje (np. związane z raportowaniem, czy drążeniem - drillthrough). Na karcie Partitions tworzymy oraz zarządzamy partycjami kostki. Partycje umożliwiają oddzielne przechowywanie pewnych części kostki, takich jak definicje agregacji. Na karcie Perspectives tworzymy oraz zarządzamy perspektywami (agregacjami). Na karcie Translations tworzymy oraz zarządzamy tłumaczeniami nazw obiektów kostki, takimi jak nazwy miesięcy, czy produktów. Na karcie Browser przeglądamy dane z kostki. Określanie pól wyliczanych i kluczowych wskaźników wydajności, definiowanie akcji i przeglądanie danych możliwe jest dopiero w momencie przetworzenia kostki. Toteż w tej chwili po wejściu na odpowiadające tym czynnościom karty pokaże się błąd: Przeglądanie danych Przed przystąpieniem do przeglądania danych musimy umieścić projekt w określonej instancji Analysis Services w celu stworzenia zdefiniowanych obiektów, a następnie przetworzyć kostkę i jej wymiary w celu skopiowania danych ze źródła do obiektów kostki. W tym celu należy określić na jakim serwerze będą trzymane wynikowe dane. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę projektu i wybieramy Properties: W oknie właściwości wybieramy Deployment i ustawiamy właściwość Server i Database (odpowiednie dane znajdują się w oddzielnym pliku). Możemy tu też wybrać tryb rozmieszczania i przetwarzania Deploy All lub Deploy Changes Only. Po ustaleniu tych właściwości klikamy prawym przyciskiem myszy na nazwę projektu i wybieramy Deploy:

6 W tym momencie następuje nie tylko umieszczanie projektu w określonej instancji Analysis Services (deploy), ale również przetwarzanie kostki (process). Po dokonaniu zmian wystarczyć czasem jedynie przetworzyć kostkę. Wówczas wybieramy z powyższego menu nie Deploy, a Process W trakcie przetwarzania po prawej stronie ekranu widzimy informację o tym, co się w danej chwili wykonuje. Teraz możemy już oglądać i analizować nasze dane. W tym celu w oknie projektowania kostki przechodzimy do karty Browser. Pojawi nam się ponownie informacja o błędzie, ale klikając w link przeładowujący przeglądarkę będziemy mogli przeglądać dane: Przykład prostej analizy zobaczmy kwoty zakupów dokonanych przez Internet przez klientów w rozbiciu na kategorie produktów. W tym celu umieśćmy w wierszach pole Customer z wymiaru Customer, a w kolumnach hierarchię produktów z wymiaru Product. W polu filtru umieśćmy kwartał daty zamówienia. Odpowiednie obiekty zaczepiamy i przeciągamy myszką. Analizę przeprowadza się ustalając kryteria filtrowania. Szczegółowe dane uzyskujemy klikając na nazwę poziomu i wybierając Expand Item.

Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie

Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie Usługi analityczne podstawy budowy kostki analitycznej Część druga - zarządzanie Nasz definicja kostki analitycznie nie zawiera jeszcze danych. Aby zbudować kostkę funkcjonalnie działającą musimy, dokonać

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PANELU SKLEPU INTERNETOWEGO V1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PANELU SKLEPU INTERNETOWEGO V1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PANELU SKLEPU INTERNETOWEGO V1.0 Ostatnia data modyfikacji Strona 1 z 25 Zalecenia i informacje: Do obsługi panelu sterowania zalecamy używanie przeglądarki firmy Google Chrome.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do hurtowni danych

Wprowadzenie do hurtowni danych Wprowadzenie do hurtowni danych przygotował: Paweł Kasprowski Informacje ogólne ( pawel@kasprowski.pl ) Wykładowca: Paweł Kasprowski Temat: Wprowadzenie do hurtowni danych Umiejętności wymagane: Znajomość

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo