Nazwa zamówienia: Usługa obsługi Public Relations w ramach realizacji projektu PUNKT EKLEKTIK SESSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa zamówienia: Usługa obsługi Public Relations w ramach realizacji projektu PUNKT EKLEKTIK SESSION"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia r. Nazwa zamówienia: Usługa obsługi Public Relations w ramach realizacji projektu PUNKT EKLEKTIK SESSION Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planu Public Relations projektu (z podziałem na zadania) oraz realizacja ww. planu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia r. związana z realizacją projektu PUNKT EKLEKTIK SESSION współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Gminy Wrocław. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie do , a następnie zrealizuje plan Public Relations, w którym określi rodzaj działań, daty realizacji oraz kwoty przeznaczone na poszczególne działania realizacji planu. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego planu Public Relations, zatwierdzi go lub zgłosi do niego uwagi. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego i ponownego przekazania planu - w ciągu 3 dni roboczych od daty przekazania uwag przez Zamawiającego. Niezbędne wymagania, które należy ująć uwzględnić w planie Public Relations to: 1) cel działań Public Relations: a) promocja projektu: Punkt Eklektik Session współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG budżetu państwa oraz Gminy Wrocław, głównie promocja wydarzeń artystycznych realizowanych w ramach projektu oraz wszystkich pozostałych działań przewidzianych w projekcie: 1. stworzenie, umocnienie i promocja wizerunku festiwalu Punkt Eklektik Session (3 dni koncertowe oraz seminarium producenckie), który odbędzie się we Wrocławiu w dniach od 4 do 6 listopada 2014, 2. kontynuacją jesiennej odsłony Festiwalu będzie trasa koncertowa planowana w dniach od 9 do15 listopada 2014 i obejmująca następujące miasta: Rzeszów, Kraków, Warszawę, Łódź i Gdynię. b) promocja różnorodności kulturowej, c) wzrost świadomego udziału publiczności w koncertach poprzez wzrost zainteresowania innowacyjnymi procesami i metodami twórczymi, w szczególności dotarcie z promocją Festiwalu i wydarzeń artystycznych do właściwego grona odbiorców (publiczności, biorącej udział w festiwalu we Wrocławiu oraz publiczności koncertowej w wybranych 5 miastach Polski), d) promocja i integracja szeroko pojętych środowisk twórczych skupionych wokół instytucji kultury Gminy Wrocław, e) promowanie Mechanizmu Finansowego EOG i Gminy Wrocław jako współfinansujących realizację festiwali, 2) Grupa docelowa: ze względu na fuzję różnych gatunków muzycznych oraz przenikanie form sztuki Punkt Eklektik Session skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców, złożonej z miłośników, obserwatorów i uczestników życia artystycznego; grupy o różnych preferencjach muzycznych jak i w różnym przedziale wiekowym; instytucje i organizacje kultury, instytucje państwowe, media, uczniowie i studenci szkół artystycznych

2 Wykonawca w planie Public Relations zrealizuje w ramach wynagrodzenia umownego następujący obowiązkowy minimalny zakres działań w zakresie obsługi medialnej o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim: 1) w zakresie działania 1. wydawnictwo płytowe Punkt Eklektik Session, a) Zamawiający ustala realizację działania w okresie od , b) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem zobowiązany jest do dystrybucji 1. wydawnictwa płytowego Punkt Eklektik Session (płyty CD) w nakładzie 100 szt. Wykonawca stworzy listę wysyłkową na podstawie badania rynku z uwzględnieniem celu działań Public Relations określonego w pkt. 1 i profilu artystycznego projektu. Grupa docelowa wskazana do tego działania to: dziennikarze muzyczni, rozgłośnie radiowe, artyści, organizatorzy znaczących festiwali muzycznych w kraju i zagranicą. Lista wysyłkowa zostanie przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy, następnie Zamawiający w ciągu 1. dnia roboczego zaakceptuje listę wysyłkową lub zgłosi do niej uwagi. Wykonawca w ciągu 1. dnia roboczego uwzględni uwagi Zamawiającego i przedstawi ponownie listę wysyłkową do akceptacji. c) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem zaplanuje i zrealizuje promocję i dystrybucję informacji o wydawnictwie płytowym oraz przekazanych przez Zamawiającego linków internetowych do albumu Punkt Eklektik Session, d) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem zaplanuje i zorganizuje promocję idei, artystów i działań Punkt Eklektik Session poprzez promocję i dystrybucję dostarczonych przez Zamawiającego materiałów video i audio dokumentujących wiosenną odsłonę festiwalu, Zamawiający określa, że odbiorcą wskazanych materiałów powinni być przede wszystkim dziennikarze, stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe, portale muzyczne, kulturalne i społecznościowe zgodne z profilem artystycznym projektu, e) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem zaplanuje i zorganizuje sponsorowaną kampanię reklamową 1. wydawnictwa płytowego Punkt Eklektik Session poprzez portal społecznościowy Facebook, f) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem jest zobowiązany do prowadzenie i aktualizacji dwujęzycznej (język polski i angielski) strony internetowej projektu (www.eklektiksession.com) we współpracy z Zamawiającym. Treści (notatki, zdjęcia) zamieszczane na stronie internetowej wymagają akceptacji Zamawiającego, chyba,że Zamawiający w trakcie realizacji usługi odstąpi od tego warunku. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwy poziom merytoryczny w zakresie treści i formy przygotowywanych przez siebie notatek (czyli adekwatny do celu działań public relations oraz grupy docelowej) wykorzystywanych w na stronie internetowej projektu oraz wszystkich pozostałych działaniach public relations. Terminy szczególnie intensywnej aktualizacji strony internetowej zostaną ustalone podczas negocjacji i ujęte w planie Public Relations. g) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem zaplanuje i organizuje promocję wydawnictwa płytowego Punkt Eklektik Session poprzez portale społecznościowe: Facebook i Instagram oraz współpracę z blogerami, 2) w zakresie działania jesiennej odsłony festiwalu Punkt Eklektik Session ( Wrocław), a) Zamawiający ustala realizację działania w okresie od , b) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem wyprodukuje spot reklamowy festiwalu a następnie zaplanuje i zrealizuje jego dystrybucję w mediach, Wykonawca ma obowiązek uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego w zakresie treści i formy spotu,

3 c) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem pozyska ogólnopolskich oraz lokalnych patronów medialnych, listę patronatów medialnych wraz z propozycją świadczeń patronackich przedstawi do akceptacji Zamawiającego do dnia r. a następnie do dnia przedstawi raport z planowanych świadczeń patronackich a do dnia raport ze zrealizowanych świadczeń patronackich. Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji z wybranych patronatów, jeśli uzna iż nie są oni właściwy dla osiągniecia celów PR, w tej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zaproponować innych patronów medialnych spełniających założenia projektowe i oczekiwania Zamawiającego, d) Wykonawca na etapie negocjacji przedstawi propozycję materiałów promocyjno informacyjnych, ich ilość oraz miejsca ich lokowania, które zostaną przez niego wykorzystane do realizacji planu Public Relations,. Zamawiający ustala minimalny zakres wykorzystanych materiałów promocyjno informacyjnych: 1. citylighty, 2. banery, 3. plakaty w różnych formatach, 4. ulotki, 5. stickery, 6. książka programowa (Wykonawca zaproponuje formę podczas negocjacji), Wykonawca na podstawie projektów dostarczonych przez Zamawiającego, własnym staraniem zorganizuje i opłaci produkcję ustalonych podczas negocjacji materiałów informacyjno - promocyjnych, następnie własnym staraniem zorganizuje i opłaci dystrybucję materiałów w ilości i w miejscach ustalonych podczas negocjacji. e) Wykonawca na etapie negocjacji przedstawi propozycję gadżetów reklamowych ich ilość oraz grupę odbiorców, w tym welcompack dla gości festiwalu i dziennikarzy, które zostaną przez niego wykorzystane do realizacji planu Public Relations. Wykonawca na podstawie projektów dostarczonych przez Zamawiającego, własnym staraniem zorganizuje i opłaci produkcję ustalonych podczas negocjacji gadżetów reklamowych, następnie własnym staraniem zorganizuje i opłaci dystrybucję gadżetów w ilości i w sposób ustalony podczas negocjacji, f) Wykonawca na podstawie projektów dostarczonych przez Zamawiającego, własnym staraniem zorganizuje i opłaci produkcję oraz dostarczy do siedziby Zamawiającego identyfikatory i zaproszenia w ilości ustalonej przez Zamawiającego: 1. zaproszenia w formacie DL druk wielobarwny 250 szt. na jesienną odsłonę festiwalu, 2. identyfikatory druk wielobarwny 150 szt. na jesienną odsłonę festiwalu (w tym ARTIST 70 szt., MEDIA 40 szt., CREW 40 szt.); g) Wykonawca zorganizuje w ramach wynagrodzenia umownego i na własny koszt 1 konferencję prasową związaną z jesienną odsłoną festiwalu PUNKT EKLEKTIK SESSION według poniższych założeń: 1. termin konferencji: nie wcześniej niż na trzy tygodnie przed festiwalem i nie później niż na dwa tygodnie przed festiwalem, 2. konferencja odbędzie w miejscu realizacji festiwalu, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany miejsca konferencji prasowej za jego zgodą,

4 3. konferencja będzie jednocześnie konferencją promującą oprócz jesiennej odsłony festiwalu również późniejszą trasę koncertową oraz wydawnictwa płytowe; W zakres zadań Wykonawcy odnośnie organizacji konferencji wchodzi stworzenie listy zaproszonych gości w tym dziennikarzy i przedstawicieli mediów opracowanie materiałów promocyjnych przeznaczonych do oznaczenia miejsca konferencji i dystrybucji dla gości konferencji, przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym treści komunikatów i wystąpień przedstawicieli Zamawiającego związanych z konferencją oraz utrwalenie przebiegu konferencji; h) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem zorganizuje press tour - spotkania przedstawicieli Rady Artystycznej Projektu z dziennikarzami znaczących mediów publicznych oraz niezależnych. Press tour obejmie minimum dwa miasta tj. Wrocław i Warszawę. i) Wykonawca będzie prowadził biuro prasowe festiwalu PUNKT EKLEKTIK SESSION, w tym zapewni obsługę procesu akredytacyjnego, aranżowanie wywiadów, monitoring mediów; j) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu recenzji prasowych festiwalu oraz dokumentacji fotograficznej od akredytowanych przy festiwalu fotoreporterów, k) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem zobowiązany jest do dystrybucji 1. wydawnictwa płytowego Punkt Eklektik Session (płyty VINYL) w nakładzie 100 szt. na podstawie listy wysyłkowej stworzonej w ramach działania opisanego w pkt. 1)b) OPZ. Lista wysyłkowa może zostać zmodyfikowane przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego. l) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem zaplanuje i organizuje promocję jesiennej odsłony festiwalu Punkt Eklektik Session poprzez portale społecznościowe: Facebook i Instagram oraz współpracę z blogerami, m) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem zaplanuje i zorganizuje sponsorowaną kampanię reklamową jesiennej odsłony festiwalu Punkt Eklektik Session poprzez portal społecznościowy Facebook, n) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem jest zobowiązany do prowadzenie i aktualizacji dwujęzycznej strony internetowej projektu (www.eklektiksession.com) we współpracy z Zamawiającym oraz stworzenia na niej galerii wysokiej jakości zdjęć z festiwalu.. Treści (notatki, zdjęcia) zamieszczane na stronie internetowej wymagają akceptacji Zamawiającego, chyba,że Zamawiający w trakcie realizacji usługi odstąpi od tego warunku. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwy poziom merytoryczny w zakresie treści i formy przygotowywanych przez siebie notatek (czyli adekwatny do celu działań public relations oraz grupy docelowej) wykorzystywanych w na stronie internetowej projektu oraz wszystkich pozostałych działaniach public relations. Terminy szczególnie intensywnej aktualizacji strony internetowej zostaną ustalone podczas negocjacji i ujęte w planie Public Relations.

5 3) w zakresie działania trasa koncertowa Punkt Eklektik Session, która odbędzie się w terminie i będzie obejmowała następujące miejscowości: Rzeszów, Kraków, Warszawa, Łódź, Gdynia a) Zamawiający ustala realizację działania w okresie od , b) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem wyprodukuje spot reklamowy trasy koncertowej i przekaże go Zamawiającemu, Wykonawca ma obowiązek uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego treści i formy spotu, c) Wykonawca na etapie negocjacji przedstawi propozycję materiałów promocyjno informacyjnych oraz ich ilość, które zostaną wykorzystane do promocji trasy koncertowej. Zamawiający ustala minimalny zakres wykorzystanych materiałów promocyjno informacyjnych: 1. banery, 2. plakaty w różnych formatach, 3. ulotki, 4. stickery, 5. książka programowa (Wykonawca zaproponuje formę podczas negocjacji), Wykonawca na podstawie projektów dostarczonych przez Zamawiającego, własnym staraniem zorganizuje i opłaci produkcję ustalonych podczas negocjacji materiałów informacyjno - promocyjnych, następnie własnym staraniem zorganizuje i opłaci wysyłkę materiałów do miejsc realizacji koncertów wskazanych przez Zamawiającego. d) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem pozyska ogólnopolskich oraz lokalnych patronów medialnych trasy koncertowej, listę patronatów medialnych wraz z propozycją świadczeń patronackich przedstawi do akceptacji Zamawiającego do dnia r. a następnie do dnia przedstawi raport z planowanych świadczeń patronackich a do dnia raport ze zrealizowanych świadczeń patronackich,. Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji z wybranych patronatów, jeśli uzna iż nie są oni właściwy dla osiągniecia celów PR, w tej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zaproponować innych patronów medialnych spełniających założenia projektowe i oczekiwania Zamawiającego e) Wykonawca na podstawie projektów dostarczonych przez Zamawiającego, własnym staraniem zorganizuje i opłaci produkcję oraz dostarczy do siedziby Zamawiającego zaproszenia na koncerty trasy koncertowej w ilości ustalonej przez Zamawiającego: 1. zaproszenia w formacie DL druk wielobarwny 50 szt. na każdy koncert (łącznie 250 szt.),

6 f) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem zaplanuje i organizuje promocję trasy koncertowej Punkt Eklektik Session poprzez portale społecznościowe: Facebook i Instagram oraz współpracę z blogerami, g) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem zaplanuje i zorganizuje sponsorowaną kampanię reklamową trasy koncertowej Punkt Eklektik Session poprzez portal społecznościowy Facebook, h) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem jest zobowiązany do prowadzenie i aktualizacji dwujęzycznej strony internetowej projektu (www.eklektiksession.com) we współpracy z Zamawiającym oraz stworzenia na niej galerii wysokiej jakości zdjęć z trasy koncertowej. Treści (notatki, zdjęcia) zamieszczane na stronie internetowej wymagają akceptacji Zamawiającego, chyba,że Zamawiający w trakcie realizacji usługi odstąpi od tego warunku. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwy poziom merytoryczny w zakresie treści i formy przygotowywanych przez siebie notatek (czyli adekwatny do celu działań public relations oraz grupy docelowej) wykorzystywanych w na stronie internetowej projektu oraz wszystkich pozostałych działaniach public relations. Terminy szczególnie intensywnej aktualizacji strony internetowej zostaną ustalone podczas negocjacji i ujęte w planie Public Relations. 4) w zakresie działania 2. wydawnictwa płytowego Punkt Eklektik Session, a) Zamawiający ustala realizację działania w okresie od , b) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem zobowiązany jest do dystrybucji 2. wydawnictwa płytowego Punkt Eklektik Session (płyty CD+VINYL) w nakładzie 100 szt. Wykonawca stworzy listę wysyłkową na podstawie badania rynku z uwzględnieniem celu działań Public Relations określonego w pkt. 1a i profilu artystycznego projektu. Grupa docelowa wskazana do tego działania to: dziennikarze muzyczni, rozgłośnie radiowe, artyści, organizatorzy znaczących festiwali muzycznych w kraju i zagranicą. Lista wysyłkowa zostanie przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej do dnia , następnie Zamawiający w ciągu 1. dnia roboczego zaakceptuje listę wysyłkową lub zgłosi do niej uwagi. Wykonawca w ciągu 1. dnia roboczego uwzględni uwagi Zamawiającego i przedstawi ponownie listę wysyłkową do akceptacji. c) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem zaplanuje i zrealizuje promocję i dystrybucję informacji oraz przekazanych przez Zamawiającego linków internetowych do albumu Punkt Eklektik Session, d) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem zaplanuje i zorganizuje promocję idei, artystów i działań Punkt Eklektik Session poprzez promocję i dystrybucję dostarczonych przez Zamawiającego materiałów video i audio dokumentujących jesienną odsłonę festiwalu, Wykonawca określa, że odbiorcą wskazanych materiałów powinni być przede wszystkim dziennikarze, stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe, portale muzyczne, kulturalne i społecznościowe zgodne z profilem artystycznym projektu,

7 e) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem zaplanuje i zorganizuje sponsorowaną kampanię reklamową wydawnictwa płytowego Punkt Eklektik Session poprzez portal społecznościowy Facebook, f) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem jest zobowiązany do prowadzenie i aktualizacji dwujęzycznej strony internetowej projektu (www.eklektiksession.com) we współpracy z Zamawiającym, g) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego i własnym staraniem zaplanuje i organizuje promocję wydawnictwa płytowego Punkt Eklektik Session poprzez portale społecznościowe: Facebook i Instagram oraz współpracę z blogerami, 5) w zakresie działania konferencja podsumowująca projekt Punkt Eklektik Session a) Wykonawca na etapie negocjacji zaproponuje formę konferencji oraz formę materiałów informacyjno-promocyjnych podsumowujących realizację projektu, b) Wykonawca zorganizuje w ramach wynagrodzenia umownego i na własny koszt konferencję w formie ustalonej podczas negocjacji, c) Zamawiający ustala, że konferencja powinna się odbyć w marcu 2015 r., d) konferencja odbędzie w miejscu uzgodnionym z Zamawiający, e) W zakres zadań Wykonawcy odnośnie organizacji konferencji wchodzi rezerwacja oraz opłacenia miejsca konferencji, stworzenie listy zaproszonych gości w tym dziennikarzy i przedstawicieli środowisk artystycznych, produkcję oraz wysyłkę zaproszeń według stworzonej i zaakceptowanej przez Zamawiającego listy gości, opracowanie materiałów promocyjnych przeznaczonych do oznaczenia miejsca konferencji i oraz dystrybucja materiałów promocyjno - informacyjnych wśród gości konferencji, przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym treści komunikatów i wystąpień przedstawicieli Zamawiającego związanych z konferencją oraz utrwalenie przebiegu konferencji; 6) Wykonawca pozyska łącznie dla wszystkich działań co najmniej 8 patronów medialnych, w tym np.: Empik, Gazeta Wrocławska, Radio Czwórka, Radio Ram, Radio Wrocław, Wykonawca w ramach wykonania tego obowiązku zapewni patronów medialnych, i zawrze z nimi stosowne porozumienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymienionych patronów medialnych zgodnie z propozycją Wykonawcy zawartą w planie Public Relations. 7) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, na podstawie projektów dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego, własnym staraniem zorganizuje i opłaci druk 10 egzemplarzy plakatów informacyjno promocyjnych projektu w formacie A1 z czego: a) 5 sztuk Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, b) 5 sztuk do siedziby Partnera Projektu Stiftelsen Punkt Norwegia.

8 8) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usługi zgodnie z Podręcznikiem komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz wymogi dotyczące informacji i promocji Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. 9) Wykonawca ma obowiązek uzyskania akceptacji Zamawiającego i w zakresie treści stosowanych narzędzi Public Relations (np. treść rozsyłanej notatka prasowej). 10) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do siedziby Zamawiającego po 1 egzemplarzu każdego materiału promocyjnego do celów archiwizacyjnych oraz dokumentacji fotograficznej na płycie CD pozostałych działań z zakresu PR (zdjęcia, artykuły prasowe, screenshot ze stron mediów elektronicznych). 11) Wymagania w odniesieniu do Wykonawcy: a) realizacja obsługi PR co najmniej 3 imprez kulturalno artystycznych o budżecie nie mniejszym niż kwota wskazana przez Zamawiającego, b) Wykonawca do oferty dołączy dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu doświadczenia w postaci np.: listów referencyjnych, raportów efektywności itp. Wskazany powyżej zakres planu Public Relations, jest zakresem minimalnym; dodatkowym atutem będzie przedstawienie przez Wykonawcę innych działań z zakresu PR adekwatnych do wskazanej wyżej Grupy docelowej oraz adekwatnej do rodzaju wydarzeń artystycznych podejmowanych w projekcie. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE: 1) Płatność za realizację zamówienia następować będzie w transzach comiesięcznych, na podstawie informacji o zrealizowanych przez Wykonawcę w danym miesiącu działaniach (w formie pisemnej podpisanej przez Zamawiającego). Informacja ta zostanie przekazana do siedziby Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia rozliczanego miesiąca; ciągu 3 dni roboczych zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego bądź Zamawiający wniesie uwagi. Wykonawca może wystawić i dostarczyć do siedziby Zamawiająco fakturę za zrealizowane działania wyłącznie po zatwierdzenie przez Zamawiającego ww. informacji. Kwoty należne za każde z działań zrealizowanych przez Wykonawcę ujęte będą w Planie Public Relations. 2) Wykonawca oświadcza i zapewnia, co następuje: a) Będzie wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich do wszelkich dzieł i wchodzących w ich skład materiałów dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonania niniejszej umowy, nie wymienionych szczegółowo, niezbędnych do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać, b) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz zapewnia, iż zaspokoił, lub zaspokoi do dnia wydania konkretnego dzieła, związane z nim wszelkie prawa osób trzecich w związku z zawartością dzieła i nie istnieją przeszkody do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej zrekompensuje Zamawiającemu, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Zamawiającego od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu. c) W przypadku wykorzystywania w dziełach tworzonych przez wykonawcę nie pochodzących od Zamawiającego materiałów i utworów cudzych, Wykonawca nabędzie we własnym imieniu ale na rzecz Zamawiającego, nie będące jego

9 własnością, autorskie prawa majątkowe do dzieł składających się na przedmiot niniejszej umowy oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, w raz z upoważnieniem do wykonywania w imieniu autorów autorskich praw osobistych. d) W ramach wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy w wyniku wykonania umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z chwilą przyjęcia dzieła, objętego ochroną na gruncie w/w ustawy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do dzieła w zakresie jego wykorzystania w całości i we fragmentach na wszelkich znanych stronom w chwili podpisania niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności w zakresie: 1. utrwalania na jakimkolwiek nośniku; 2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 3. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu 4. prawa obrotu w kraju i za granicą; 5. użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono; 6. wystawiania, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe, 7. nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pośrednictwem satelity; 8. reemisji integralnej i równoczesnej przez inną organizacje telewizyjna; 9. sporządzenia wersji obcojęzycznych; 10. wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; 11. wykorzystania na stronach internetowych.; 12. wykorzystania w utworach multimedialnych; 13. wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 14. wykorzystywania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamy; 15. wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych; 16. wprowadzania zmian, skrótów; 17. retransmisji i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym - w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów 18. nabycia wobec dzieła praw własności przemysłowej. e) Jednocześnie Wykonawca, działając na podstawie upoważnienia autorów dzieła, wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Zamawiającego na wykonywanie autorskich praw zależnych do dzieła oraz upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do dzieła, w tym decydowania o sposobie jego oznaczenia, lub udostepnienia go anonimowo, upublicznienia dzieła czy sprawowania z wyłączeniem Wykonawcy, nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z dzieła, przy czym Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie

10 Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego do zapewnienia osobistego sprawowania nadzoru autorskiego przez autorów Dzieła. f) W zakresie powstałych na podstawie dzieła dzieł zależnych Wykonawca udziela niniejszym nieodwołalnej zgody na ich wykorzystanie w pełnym zakresie tożsamym z zakresem wykorzystania dzieła podstawowego. 3) Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest oddać wszystkie otrzymane od Zamawiającego materiały i dokumenty oraz trwale wykasować dane uzyskane w trakcie wykonywania umowy. 4) Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty, w szczególności: a) w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie zależny od okresu przerwy w świadczeniu usługi. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań; b) w wyniku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy np.: 1. dokonanie zmian ilości oraz dat koncertów i innych wydarzeń artystycznych - zmiany uzasadnione ujawnionymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia potrzebami, 2. zmiana formy oraz ilości lokowania produktu lub patronów medialnych po przedstawieniu uzasadnienia wynikającego z monitoringu mediów lub ilość wejść lub uzasadnienia lokalizacji produktu; 3. dokonanie zmian i zakresu obsługi medialnej ujawnione w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb artystów/celów projektu, 4. wprowadzenie zmian będących następstwem konieczności zawieszenia wykonywania usługi, 5. zmiany Umowy finansowej zawartej pomiędzy Gminą Wrocław a Operatorem Programu w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia. 5) Projekt jest dofinansowany ze źródeł zewnętrznych. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją projektu, a wynikające z własnych działań, które przyczynią się do powstania korekty finansowej. 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) w wysokości 10% umownego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, b) w wysokości 10% umownego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) w wysokości 5% umownego wynagrodzenia Wykonawcy - za każdorazowe niewykonanie lub nieterminowe wykonanie działań wskazanych w planie Public Relations z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. d) Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Kary umowne mogą być kumulowane. e) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. f) W przypadku gdy Zamawiający poniesie szkodę przekraczającą wysokość naliczonych kar umownych, uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 7) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia.

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Zawarte w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław; NIP 896-100-43-97; REGON 930818255

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 25.02.2014r. Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA NR zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Wzór umowy wraz z załącznikami Program Współorganizacji Projektów UMOWA NR zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Biurem Festiwalowym Impart 2016, 50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 39-41,

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015

UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015 Załącznik nr 2 do ogłoszenia UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015 na przeprowadzenie telewizyjnej kampanii reklamowej z wykorzystaniem billboardów i techniki lokowania produktu w ramach promocji projektu Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wzór umowy wraz z załącznikami. PROGRAMU WSPÓŁTWORZENIA WYDARZEŃ PGNiG TRANSATLANTYK FESTIVAL 2016 W ŁODZI

Załącznik nr 2 Wzór umowy wraz z załącznikami. PROGRAMU WSPÓŁTWORZENIA WYDARZEŃ PGNiG TRANSATLANTYK FESTIVAL 2016 W ŁODZI Załącznik nr 2 Wzór umowy wraz z załącznikami PROGRAMU WSPÓŁTWORZENIA WYDARZEŃ PGNiG TRANSATLANTYK FESTIVAL 2016 W ŁODZI UMOWA NR zawarta w dniu. w Łodzi pomiędzy: Fundacją Transatlantyk Festival z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu 82-300 Elbląg, Bulwar Zygmunta Augusta

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. z dnia. pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, reprezentowanym przez:

UMOWA ZLECENIE Nr. z dnia. pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do Siwz UMOWA ZLECENIE Nr. z dnia. pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, reprezentowanym przez: 1. 2.. zwanym dalej Zamawiającym, a zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego - Józefy Chaleckiej, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego - Józefy Chaleckiej, zwanym dalej Zamawiającym a UMOWA nr Projekt umowy zał. nr 8 do SIWZ zawarta w dniu..2017 roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. 2. Opis specyfikacji Dzieła zawiera Regulamin Konkursu oraz Brief dla uczestników.

UMOWA O DZIEŁO. 2. Opis specyfikacji Dzieła zawiera Regulamin Konkursu oraz Brief dla uczestników. UMOWA O DZIEŁO Zawarta dnia.. roku pomiędzy: Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Igora Wójcika 2. Główną Księgową Joannę Mitas,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

VI RZEPA FESTIWAL

VI RZEPA FESTIWAL VI RZEPA FESTIWAL 25-26.07.2015 REGULAMIN UDZIAŁU VI edycja RZEPA FESTIWAL organizowana jest w Tarnobrzegu (cypel jeziora) w dniach 25-26.07.2015 roku. Warunkiem udziału w Festiwalu jest spełnienie zasad

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE Zdrowe odżywianie! Podejmuję wyzwanie! * (data wpływu zgłoszenia) Imię, nazwisko, wiek Uczestnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach U M O W A NR /2017 Załącznik nr 3 na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach 2017-2025 zawarta w dniu...2017 roku, pomiędzy Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, 95-080

Bardziej szczegółowo

UMOWA wykonania oprogramowania informatycznego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych

UMOWA wykonania oprogramowania informatycznego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych UMOWA wykonania oprogramowania informatycznego z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Zawarta dnia... r. w..., pomiędzy: Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na projekt logo Fundacji Aktywizacja

Regulamin Konkursu na projekt logo Fundacji Aktywizacja Warszawa, 2.10.2013 r. Regulamin Konkursu na projekt logo Fundacji Aktywizacja 1. Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu jest: Fundacja Aktywizacja, z siedzibą: ul. Wiśniowa 40b lok. 8, 02-520

Bardziej szczegółowo

zwanym Zamawiającym, a., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą przy ul. NIP:. zwaną w dalszej części dokumentu Wykonawcą.

zwanym Zamawiającym, a., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą przy ul. NIP:. zwaną w dalszej części dokumentu Wykonawcą. PROJEKT UMOWA O DZIEŁO Nr.. zawarta w dniu...2016 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym przez: 1... -.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 4. 1. W załączniku nr 02 do SIWZ Projekt umowy + zobowiązanie twórcy utworu w 7 ust. 1 i 5 umowy. Jest: Powinno być:

INFORMACJA NR 4. 1. W załączniku nr 02 do SIWZ Projekt umowy + zobowiązanie twórcy utworu w 7 ust. 1 i 5 umowy. Jest: Powinno być: Wrocław, dnia 13 maja 2015 r. Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/17/2015 INFORMACJA NR 4 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Prace i usługi

Bardziej szczegółowo

-... dane przedsiębiorcy

-... dane przedsiębiorcy -....... dane przedsiębiorcy O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorcy zwanego dalej Uczestnikiem w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA zawarta w dniu.. 2011 r. w Warszawie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu.. roku w Trzebnicy pomiędzy:

UMOWA Nr. zawarta w dniu.. roku w Trzebnicy pomiędzy: UMOWA Nr. na wykonanie usługi polegającej na ocenie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego z realizacji projektu Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2025, realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZTM.DR z dnia xxx lipca 2017 r.

UMOWA NR ZTM.DR z dnia xxx lipca 2017 r. Załącznik nr 3 do postępowania ZTM.DR.3310.14.2017 UMOWA NR ZTM.DR.3310.14.2017 z dnia xxx lipca 2017 r. zawarta pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2012. 1.. Zastępcę Prezesa Agencji Rynku Rolnego 2.. Dyrektora Biura Finansowo-Księgowego Agencji Rynku Rolnego

UMOWA NR /2012. 1.. Zastępcę Prezesa Agencji Rynku Rolnego 2.. Dyrektora Biura Finansowo-Księgowego Agencji Rynku Rolnego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2012/Z Prezesa ARR z dnia 01.06.2012 r. zawarta w dniu UMOWA NR /2012 2012 r. w Warszawie na przygotowanie i emisję spotu radiowego w rozgłośni radiowej o zasięgu ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (wzór umowy)

Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) Istotne postanowienia umowy (wzór umowy) zawarta w Poznaniu w dniu...września 2014 r. pomiędzy: Załącznik Nr 4 do SIWZ Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "Pokaż nam Politechnikę."

Regulamin Konkursu. Pokaż nam Politechnikę. Regulamin Konkursu "Pokaż nam Politechnikę." 1. Organizatorem Konkursu "Pokaż nam Politechnikę" (dalej zw. Konkursem) jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (dalej zw. Organizatorem). Jednostką

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZI/2/nmf/15 (wzór)

UMOWA nr ZI/2/nmf/15 (wzór) UMOWA nr ZI/2/nmf/15 (wzór) Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na usługę opracowania graficznego, składu i druku dwujęzycznej publikacji podsumowującej

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 zawarta w Warszawie, w dniu..., pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo Jet Events

Regulamin konkursu na logo Jet Events Regulamin konkursu na logo Jet Events 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Jet Events Sp. z o.o. 2. Terminy 1. Ogłoszenie konkursu następuje w dniu 16 stycznia 2013 r. 2. Termin zadawania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa zawarta w dniu r. w pomiędzy..z siedzibą w. reprezentowanym przez

UMOWA. Umowa zawarta w dniu r. w pomiędzy..z siedzibą w. reprezentowanym przez Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Umowa zawarta w dniu r. w pomiędzy..z siedzibą w. reprezentowanym przez zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a z siedzibą w.., NIP.., Regon. działający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: POA-ZP /15. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2015 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: POA-ZP /15. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2015 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: POA-ZP-271-10/15 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR WPW/.../2009

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR WPW/.../2009 WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR WPW/..../2009 Zawarta w dniu 2009 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA Nr. zawarta w Opolu, w dniu.. pomiędzy: Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez., zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą w.,

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Część II

Istotne postanowienia umowy Część II Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Część II zawarta w dniu.2014r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Zamawiającym .. Wykonawcą Stronami Stroną Umową 1 Przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy

UMOWA Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Zamawiającym .. Wykonawcą Stronami Stroną Umową 1 Przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy UMOWA zawarta w Warszawie w dniu...2017 r. pomiędzy: Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, NIP 526-17-19-299, REGON 000018017, reprezentowaną na podstawie

Bardziej szczegółowo

Siedziba. UMOWA. zawarta w dniu... w Olsztynie pomiędzy:

Siedziba. UMOWA. zawarta w dniu... w Olsztynie pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu... w Olsztynie pomiędzy: Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:, ul. Polna 50,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: inicjowania interdyscyplinarnej współpracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym ZFE-II.042.2.9.2015 Umowa nr zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR DP/2310/../13

PROJEKT UMOWY NR DP/2310/../13 PROJEKT UMOWY NR DP/2310/../13 zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Panią /Pana.. na podstawie.. została zawarta umowa następującej treści:

Panią /Pana.. na podstawie.. została zawarta umowa następującej treści: UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW DO PRZEDSTAWIENIA ZGŁOSZONEGO DO INTERNETOWEGO PRZEGLĄDU UCZNIOWSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W RAMACH PROJEKTU INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ Dnia... 2017 r. w Warszawie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

zwaną w dalszym ciągu TELEWIZJĄ

zwaną w dalszym ciągu TELEWIZJĄ UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW DO PRZEDSTAWIENIA ZGŁOSZONEGO DO INTERNETOWEGO PRZEGLĄDU UCZNIOWSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W RAMACH PROJEKTU INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ Dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pana. a:.. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy., NIP.., REGON., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA. Pana. a:.. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy., NIP.., REGON., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA zawarta w dniu..., w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr /2015 pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wdrożenie programu

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich do utworu nr. zawarta we Wrocławiu w dniu.. r. pomiędzy

Umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich do utworu nr. zawarta we Wrocławiu w dniu.. r. pomiędzy Umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich do utworu nr. zawarta we Wrocławiu w dniu.. r. pomiędzy Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49 a, 53-611 Wrocław, NIP 894-24-54-277 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... (wzór umowy)

Umowa nr... (wzór umowy) Umowa nr... (wzór umowy) Załącznik nr 3 W dniu... r. w Złotoryi pomiędzy: Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. z siedzibą w Złotoryi przy al. Miłej 2 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/../16

UMOWA NR DP/2311/../16 UMOWA NR DP/2311/../16 zawarta w dniu... 2016 r. w Kielcach pomiędzy: UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Formularz Umowy Producenckiej

Formularz Umowy Producenckiej Formularz Umowy Producenckiej Załącznik nr 3 W dniu.2012 r. w Warszawie pomiędzy Politechniką Warszawską, Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych, reprezentowanym przez: Prof. nzw. dr hab. Irminę Herburt

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór umowy) 1..., z siedzibą.., NIP., REGON.., reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór umowy) 1..., z siedzibą.., NIP., REGON.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do Siwz UMOWA (wzór umowy) zawarta dnia. 2017 r. pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu 87-100, Pl. Teatralny 2 NIP 956-19-69-536, REGON 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do negocjacji w sprawie zawarcia umowy na przygotowanie i produkcję materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu.

Zaproszenie do negocjacji w sprawie zawarcia umowy na przygotowanie i produkcję materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu. Zaproszenie do negocjacji w sprawie zawarcia umowy na przygotowanie i produkcję materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu. 1. Zamawiający: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu Radio

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..2015 (wzór)

UMOWA NR..2015 (wzór) UMOWA NR..2015 (wzór) Zawarta w dniu. 2015 r. w Nowym Targu pomiędzy: Gminą Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, REGON 491892570, NIP 7352833352, reprezentowaną przez: Jana Smarducha Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego na Logo Szkoły Podstawowej w Wiązownie.

Regulamin Konkursu Plastycznego na Logo Szkoły Podstawowej w Wiązownie. Regulamin Konkursu Plastycznego na Logo Szkoły Podstawowej w Wiązownie. I. Organizatorzy Konkursu Organizatorami Konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Wiązownie. II. Cel i czas trwania

Bardziej szczegółowo

2. zwaną w dalszym ciągu TELEWIZJĄ a SZKOŁĄ (dane szkoły)., zwaną w dalszym ciągu SZKOŁĄ, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Panią /Pana..

2. zwaną w dalszym ciągu TELEWIZJĄ a SZKOŁĄ (dane szkoły)., zwaną w dalszym ciągu SZKOŁĄ, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Panią /Pana.. UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW DO SPEKTAKLU TEATRALNEGO ZGŁOSZONEGO DO INTERNETOWEGO PRZEGLĄDU SZKOLNYCH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W RAMACH PROJEKTU INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ Dnia... 2013 r. w Warszawie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. roku pomiędzy Starostą Braniewskim reprezentowanym przez osobę upoważnioną :

Umowa zawarta w dniu. roku pomiędzy Starostą Braniewskim reprezentowanym przez osobę upoważnioną : Numer ZP.PR.251/1/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa dotycząca wykonania usługi badania rynku Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. NIP o następującej treści:

Umowa - Wzór. NIP o następującej treści: Umowa - Wzór zawarta w dniu roku w Tychach pomiędzy:. a: Nadwiślańską Agencją Turystyczną sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Edukacji 37, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000074847;

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, PROJEKT UMOWA Nr... zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../.../WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na produkcję i emisję kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na produkcję i emisję kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego na produkcję i emisję kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektoratem

Bardziej szczegółowo

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. r. pomiędzy UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Gminą Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich, przy ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY NR.. na Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap Ia nr POIS.01.01.00-00-186/09 współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ /2016 zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:

Umowa nr.../ /2016 zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Umowa nr.../ /2016 zawarta w dniu... 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, NIP: 526-23-80-101, zwanym w

Bardziej szczegółowo

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu... w... pomiędzy:

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu... w... pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy warunkowej Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu.... w... pomiędzy: EKOPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą..; NIP: ; reprezentowanym/ą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 6

Wzór umowy Załącznik nr 6 Wzór umowy Załącznik nr 6 Zawarta w dniu. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ul. Willowa 2 43-309 Bielsko-Biała NIP: 547-19-43-784 REGON: 072728961

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: UMOWA. zawarta w Warszawie, w dniu... pomiędzy:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: UMOWA. zawarta w Warszawie, w dniu... pomiędzy: BDG-V-281-71-GK/14 Załącznik Nr 2 do SIWZ MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: UMOWA zawarta w Warszawie, w dniu... pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

na wykonanie koszulek, czapeczek żeglarskich i proporców, promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, podczas 50. Etapowych Regat Turystycznych

na wykonanie koszulek, czapeczek żeglarskich i proporców, promujących Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, podczas 50. Etapowych Regat Turystycznych Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wykonanie koszulek,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo