UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze"

Transkrypt

1 UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Pana Romana Kochanowicza Dyrektora Panią Elżbietą Bojko Głównego Księgowego zwanym w treści Zamawiającym a zwanym/ą w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym/ą przez: Pana. zawarta została umowa o następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wydanie informatora w ramach Projektu pn.: Zwiększenie dostępności do kultury rozwój oferty kulturalnej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze etap V realizowanego w ramach RPO WM Priorytet VI działanie Przedmiot umowy obejmuje: 1) redakcję tekstów, przygotowanych przez pracowników Muzeum Romantyzmu, polegającą na przetłumaczeniu ich z języka polskiego na język angielski część nr 1 przedmiotu umowy; 2) redakcję, opracowanie graficzne, łamanie, skład, druk, oprawę i dostarczenie do siedziby Zamawiającego informatora, na treść którego składać się będą m.in. tłumaczenia z pkt 1) powyżej część nr 2 przedmiotu umowy.* *(w zależności od tego, na którą część zostanie zawarta umowa). Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy. 1

2 3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz przygotowanie pozwalające na wykonanie przedmiotu umowy. 4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie/innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 5. Wykonawca przetłumaczy teksty z języka polskiego na język angielski i przekaże je Zamawiającemu w terminie do dnia 14 września 2015r. (dla zadania nr 1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt informatora do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego materiałów, które mają zostać uwzględnione w informatorze. W terminie 3 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę projektu informatora. Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag, zastrzeżeń do projektu informatora. Niewniesienie uwag w tym terminie przez Zamawiającego oznacza akceptację projektu informatora. W przypadku wniesienia uwag, zastrzeżeń przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu poprawionego projektu informatora w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia uwag, zastrzeżeń przez Zamawiającego. Poprawiony projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający dokona akceptacji projektu w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy poprawionej wersji projektu informatora. Brak informacji w tym terminie w przedmiocie akceptacji oznacza akceptację poprawionego projektu informatora. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę uwag, zastrzeżeń Zamawiającego Zamawiający jest uprawniony do jednokrotnego powtórzenia procedury, o której mowa w niniejszym ustępie bądź odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy. Po jednokrotnym powtórzeniu procedury, o której mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, zgodnie z zaakceptowanym projektem nie później niż do dnia: 28 września 2015r. Dla dochowania terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie oraz ust. 5 konieczne jest dokonanie w tym terminie przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. (dla zadania nr 2) 2

3 6. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy. 7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. 8. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym udzielania Wykonawcy informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 9. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 1) po stronie Wykonawcy:..., tel...., ...; 2) po stronie Zamawiającego:..., tel...., e- mail:...; 10. Zmiana osób wymienionych w ust. 10 nie powoduje konieczności zmiany Umowy. Strony uznają za wystarczające niezwłoczne pisemne poinformowanie drugiej Strony o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę pisma z danymi nowego przedstawiciela. 2. Wynagrodzenie 1. Z tytułu wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto 1). zł (słownie.. złotych) + 23 % VAT, co stanowi kwotę. za wykonanie części nr 1 przedmiotu umowy; 2) ). zł (słownie.. złotych) + 23 % VAT, co stanowi kwotę. za wykonanie części nr 2 przedmiotu umowy. 2. Protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany bez zastrzeżeń stanowi potwierdzenie należytego wykonania umowy i podstawę wystawienia faktury. 3. W toku odbioru przedmiotu umowy Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu umowy. W przypadku uwag, zastrzeżeń Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 3

4 uwag, zastrzeżeń Zamawiającego, w tym w szczególności do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni. Nieuwzględnienie uwag, zastrzeżeń Zamawiającego, w tym nieusunięcie stwierdzonych wad jest traktowane jako nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 4. Zamawiający zapłaci należną kwotę wynagrodzenia najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną Wykonawcy kwotą. 5. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, wyczerpuje jego wszelkie roszczenia z tytułu wykonania niniejszej umowy. 3. Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za część, której opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu projektu informatora lub poprawionego projektu informatora w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za część, której opóźnienia dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za część, której przyczyna odstąpienia dotyczy. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek braku uwzględnienia uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego zgłoszonych do przekazanego projektu informatora lub wykonanego przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za część, której podstawa do naliczenia kary umownej dotyczy. 4

5 5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za część, której odstąpienie dotyczy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za część, której odstąpienie dotyczy. 6. Kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego prawa do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadkach gdy kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 8. Kary umowne mogą podlegać stosownemu łączeniu. 4. Odstąpienie od Umowy oraz rozwiązanie Umowy 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W okolicznościach opisanych w zdaniu pierwszym Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę. Za rażące naruszenie postanowień umowy przez Wykonawcę strony uznają w szczególności opóźnienie w realizacji Umowy przekraczające 30 dni. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia od Umowy. 3. Odstąpienie od Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej przez złożenie oświadczenia drugiej stronie. 4. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie wywiera skutek tylko w zakresie niezrealizowanej części zobowiązań. 5

6 5. Prawa autorskie 1. Wykonawca oświadcza, że opracowania wykonane przez niego w ramach realizacji przedmiotu umowy stanowić będą przedmiot autorskich praw majątkowych Wykonawcy. Wykonawca oświadcza również, iż w przypadku wykorzystania materiałów wytworzonych przez podmioty trzecie, najpóźniej w dniu zapłaty wynagrodzenia będą mu przysługiwały autorskie prawa majątkowe do tych materiałów. 2. Wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego będą wykorzystywane przez Wykonawcę jedynie do celów realizacji niniejszej Umowy. 3. Wykonawca oświadcza, iż w ramach wynagrodzenia umownego brutto z chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w 2 Umowy przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych w toku realizacji Umowy. 4. Przeniesienie praw autorskich następuje na poniższych polach eksploatacji: 1) utrwalenie utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier; 2) zwielokrotnienia utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne dyskietki, CD-ROM, DVD, papier; 3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy; 4) wprowadzenia utworów do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internet, sieci wewnętrznych typu intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania Utworów w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line; 5) upubliczniania utworów w formie elektronicznej; 6) wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji; 7) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów; 6

7 8) łączenie fragmentów z innymi utworami; 9) dowolnego przetwarzania utworów, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, wykorzystywanie utworów jako materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów; 10) rozpowszechniania utworów, w tym poprzez publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, wykonanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 5. Przeniesienie praw autorskich następuje na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 4 wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem wykonywania autorskich praw zależnych. 6. Przeniesienie praw autorskich następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony co do miejsca. 7. W okresie pomiędzy przekazaniem Zamawiającemu wytworzonych utworów a zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w 2 Umowy, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z utworów na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 4. W okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązuje się do nie przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów na jakiekolwiek podmioty trzecie oraz do nieudzielenia podmiotom trzecim zezwolenia na korzystanie z utworów. 8. Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono utwory. 6. Postanowienia końcowe 1. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 2. Wszelkie materiały związane z realizacją umowy winny być oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi dla RPO Województwa Mazowieckiego, w szczególności powinny posiadać odpowiednie logotypy oraz informację o współfinansowaniu zamówienia. 7

8 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron 6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia... Zamawiający. Wykonawca 8

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem.,

. z siedzibą w wpisaną do pod numerem., Miejscowość i data Umowa zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jedlanka dnia 31.07.2013rok ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Umowa wzór

Załącznik nr 1. Umowa wzór Umowa wzór Załącznik nr 1 W dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym przez: 1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. Załącznik nr 6 UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH zawarta w Białymstoku w dniu.. 2012 r. pomiędzy: Fundacją Business to Business, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Sienkiewicza 5 lok. 63, 15-092

Bardziej szczegółowo