-... dane przedsiębiorcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-... dane przedsiębiorcy"

Transkrypt

1 dane przedsiębiorcy O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorcy zwanego dalej Uczestnikiem w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, Poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1. Akceptuję w całości zasady obowiązujące w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych oraz oświadczam, iż zapoznałem się z przepisami prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego w zakresie finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz realizacji w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , i przyjmuję do wiadomości, że Agencja Rynku Rolnego, na podstawie umowy zawartej w dniu 14 maja 2012 r. z Ministrem Gospodarki w sprawie realizacji branżowego programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych nr IV/147/P/50005/430/POIG/12DIW, jest Wykonawcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w zakresie i w sposobie w tym programie przewidzianym, zwanym dalej Wykonawcą. W związku z moim zgłoszeniem uczestnictwa w ww. programie w dniu r. udostępniam nieodpłatnie..(np. logo, treści tekstu, zdjęcia, zdjęcia z wizerunkiem osób, materiałów do spotu, itp.), tj. materiały informacyjne i promocyjne, zwane dalej w skrócie materiałami, i wyrażam zgodę na wykorzystanie ich w programie Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych na zasadach określonych w 5 ust. 1 pkt 4 i 11 ww. umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Wykonawcą, z których treścią (wyciągiem) się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości. 2. Uczestnik oświadcza, że do przekazanych przez niego materiałów wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w programie przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich, bez jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, i że są to materiały całkowicie oryginalne, jednocześnie zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad prawnych przekazanych przez niego materiałów przeznaczonych do wydania oraz rozpowszechniania w celach promocyjnych i informacyjnych. 3. W przypadku przekazania Wykonawcy zdjęć zawierających wizerunek/ki osób, Uczestnik oświadcza, że uzyskał zezwolenie na bezterminowe, nieodwołalne rozpowszechnianie, w jakikolwiek sposób, wizerunku tych osób na potrzeby realizacji programu Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, zgodnie z założeniami określonymi w ww. Programie. Uczestnik oświadcza, że Zezwolenie stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego oświadczenia. 4. Oświadczam, że Wykonawca Programu, Agencja Rynku Rolnego ma prawo do udzielenia licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie i mającej charakter nieodpłatny Ministrowi Gospodarki do przekazanych przeze mnie materiałów i użycia ich w materiałach promocyjnych i informacyjnych, zgodnie z ww. Programem oraz umową na realizację branżowego programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych zawartą pomiędzy Agencją Rynku Rolnego a Ministrem Gospodarki nr IV/147/P/50005/430/POIG/12/DIW z dn r., tj. np. we wszystkich wersjach językowych, w których realizowany jest ww. program z prawem do dalszych licencji na rzecz osób trzecich, bez zgody Wykonawcy oraz z 1 Strona

2 prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań materiałów, na polach eksploatacji, o których mowa w pkt 8 lit. a-f niniejszej umowy. 4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych, praw do wizerunku oraz innych praw osób trzecich, których prawo zostało naruszone przy realizowaniu materiałów, chyba że materiały naruszające prawa osób trzecich zostały dostarczone przez Wykonawcę. Uczestnik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w przypadku, gdy naruszenie nastąpiło przez Zamawiającego w wyniku przekroczenia przez niego zakresu praw nabytych od Uczestnika. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za zgodność treści przygotowanego materiału z prawem, chyba że zawartość materiałów została dostarczona przez Wykonawcę. W razie konieczności uwzględnienia roszczeń osób trzecich w wyniku naruszenia ich praw Uczestnik weźmie na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu i pokryje Zamawiającemu jego szkody. 5. W razie skierowania przeciwko Wykonawcy roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, na skutek korzystania, rozporządzania i rozpowszechniania przez Wykonawcę (jego następców prawnych, licencjobiorców, dalszych licencjobiorców) materiałów, udostępnionych przez Uczestnika Wykonawcy Uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń i do zwolnienia ww. podmiotów z obowiązku świadczenia z tego tytułu. 6. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Wykonawcy, jego następcom prawnym, licencjobiorcom lub dalszym licencjobiorcom oświadczam, że zobowiązuję się do przystąpienia w procesie do ww. pozwanych i podjęcia wszelkich czynności w celu ich zwolnienia z udziału w sprawie. 7. Uczestnik oświadcza, że przekazuje nieodpłatnie Wykonawcy materiały (w tym np. teksty, zdjęcia, zdjęcia z wizerunkiem osób) w postaci utrwalonej na uzgodnionym nośniku informacji cyfrowej itp., i przenosi na Wykonawcę całość majątkowych praw autorskich i pokrewnych do nieograniczonego w czasie korzystania, rozporządzania i rozpowszechniania w całości lub w części materiałami, które zostaną wykorzystane w programie Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, np. w broszurach, ulotkach i ulotkach utrwalonych na nośnikach elektronicznych informacji itd. oraz do wydania materiałów na elektronicznych nośnikach informacji we wszystkich wersjach językowych, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, państw Unii Europejskiej i innych państw, w których podejmowana będzie działalność promocyjna, informacyjna, edukacyjna, o której mowa w pkt 1 oświadczenia, oraz do wykorzystania ich w okresie późniejszym w celach informacyjnych i promocyjnych na rynku wewnętrznym i krajach trzecich, bez ograniczenia liczby egzemplarzy oraz liczby wydań na czas nieoznaczony, na wszystkich znanych w dniu przeniesienia praw polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) określonych w oświadczeniu pkt 8 od lit a do f, w tym: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiały utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy materiałów, c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, wykorzystanie w ramach webcastingu, a także publiczne udostępnianie materiałów, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, d) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, e) transmisja komputerowa (sieć szerokiego dostępu, Internet), 2 Strona

3 f) w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu materiałów korzystanie z nich na polach eksploatacji określonych w lit. a-e oświadczenia we wszystkich wersjach językowych. 8. Uczestnik zobowiązuje się przenieść nieodpłatnie na Wykonawcę nieograniczone prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, pokrewnych do opracowań ww. materiałów, do wszelkich ich przeróbek, modyfikacji łącznie z ich adaptacjami dla potrzeb wykorzystania obcojęzycznego na terytorium Rzeczypospolitej i poza granicami na wszystkich znanych w dniu przeniesienia praw polach eksploatacji, o których mowa w pkt 8 od lit. a do lit. f oświadczenia, we wszystkich znanych wersjach językowych, w których realizowany będzie program Promocji polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych. 9. Wykonawca powierza Zamawiającemu wykonanie przysługujących mu osobistych praw autorskich do przedmiotu umowy. W szczególności Zamawiający uprawniony jest do: a) dokonywania wszelkich zmian i przeróbek materiałów w ich części lub całości oraz łączenia ich z innymi dziełami, nadzoru nad sposobem korzystania z tych projektów, b) podejmowania decyzji o wykonywaniu prawa autorstwa utworów, tj. do podejmowania decyzji o rozpowszechnianiu materiałów, c) do decydowania o pierwszym udostępnieniu przedmiotu umowy publiczności bez dodatkowego wynagrodzenia. 10. Uczestnik zobowiązuje się nieodpłatnie do niewykonywania wobec Wykonawcy przysługujących mu osobistych praw autorskich do przedmiotu umowy, a Zamawiający ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń. 11. Uczestnik udziela nieodpłatnie Wykonawcy prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do materiałów, które nabył od osób autorsko uprawnionych bez konieczności zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na wszystkich znanych w dniu przeniesienia prawa polach eksploatacji określonych w pkt 8 lit. a f umowy we wszystkich wersjach językowych i oświadcza, że osoby te nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tytułu udzielenia przez Wykonawcę Ministrowi Gospodarki licencji, o której mowa w pkt 4 oświadczenia, z prawem do dalszej sublicencji na rzecz osób trzecich bez zgody Wykonawcy. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania umów zawartych z podwykonawcami lub osobami trzecimi na każdorazowe żądanie Zamawiającego. 12. Uczestnik zobowiązuje się do uzyskania zapewnienia od rzeczywistych twórców materiałów, że nie będą wykonywać przysługujących im osobistych praw autorskich do materiałów względem Zamawiającego, jego licencjobiorców, dalszych licencjobiorców i następców prawnych oraz że wykonawca powierzy wykonywanie tych praw Zamawiającemu w zakresie: a) dokonywania wszelkich zmian i przeróbek, w tym również do wykorzystywania materiałów, o których mowa w pkt 1 oświadczenia, w części, oraz łączenia ich z innymi utworami, nadzoru nad sposobem korzystania z nich, b) podejmowania decyzji o rozpowszechnianiu przedmiotu umowy anonimowo, c) decydowania o pierwszym udostępnieniu przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. 14. Uczestnik oświadcza, że wraz z przeniesieniem praw autorskich, pokrewnych przenosi nieodpłatnie na Wykonawcę własność: egzemplarza materiałów oraz materiałów utrwalonych na uzgodnionych nośnikach elektronicznych informacji. 15. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przejście na Wykonawcę majątkowych praw autorskich, pokrewnych do ww. materiałów, o których mowa w pkt 8 oświadczenia, oraz praw zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do ww. materiałów, o których mowa w pkt 9 oświadczenia, a także prawa własności do egzemplarzy materiałów wykorzystanych w programie Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych utrwalonych na uzgodnionych 3 Strona

4 cyfrowych nośnikach informacji, z chwilą podpisania protokołu odbioru materiałów pomiędzy Uczestnikiem a Wykonawcą. 16. Uczestnik wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich sprzedaje nieodpłatnie Wykonawcy nośniki informacji, na których utrwalił i dostarczył materiały. 17. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy możliwości opublikowania dostarczonych materiałów w dowolnej formie przez Wykonawcę lub osoby trzecie, którym Wykonawca zleci taką publikację dla celów realizacji programu Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych. 18. Uczestnik będący osobą fizyczną oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla prawidłowego przebiegu realizacji programu Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 19. Uczestnik oświadcza, że za przeniesienie praw autorskich, pokrewnych, w tym za przeniesienie praw zależnych autorskich do opracowań ww. materiałów na wymienionych w oświadczeniu wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt 8, oraz za niewykonywanie wobec Wykonawcy jego następców prawnych, licencjobiorców lub sublicencjobiorców przysługujących mu osobistych praw autorskich, za uzyskanie zapewnienia od rzeczywistych twórców materiałów, że nie będą wykonywać przysługujących im osobistych praw autorskich do materiałów oraz za przeniesienie własności egzemplarza ww. materiałów, w tym zdjęć z wizerunkiem osób/by, nośników elektronicznych informacji, na których materiały zostały utrwalone, w tym za dostarczenie ww. materiałów zgodnie z zasadami określonymi przez Wykonawcę wynagrodzenie nie przysługuje. 20. Uczestnik oświadcza, że osoby, których wizerunek jest przedstawiony na ww. materiałach informacyjnych i promocyjnych nie będą dochodzić roszczeń od Wykonawcy, jego następców prawnych, licencjobiorców lub dalszych licencjobiorców z tytułu wynagrodzenia za rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, wykorzystywanie wizerunku osób w materiałach promocyjnych i informacyjnych.... Miejscowość.. Czytelny podpis Uczestnika /lub osób uprawnionych do jego reprezentacji/ 4 Strona

5 Załącznik Nr 1 do Oświadczenia Przedsiębiorcy zwanego dalej Uczestnikiem w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, Poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU Ja niżej podpisany. legitymujący się dowodem osobistym NR. PELSEL: niniejszym wyrażam zgodę oraz upoważniam Agencję Rynku Rolnego, jej następców prawnych, licencjobiorców, dalszych licencjobiorców do wykorzystania wizerunku mojej osoby (dalej Wizerunek ) np. w postaci zdjęć fotograficznych wykonanych przez...., stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Zezwolenia, dla potrzeb działalności Agencji Rynku Rolnego. W szczególności wyrażam zgodę i upoważniam Agencję Rynku Rolnego, jej następców prawnych, licencjobiorców do: a) wykorzystania mojego Wizerunku utrwalonego na zdjęciach fotograficznych w zakresie przygotowywanych przez Agencję Rynku Rolnego publikacji oraz rozpowszechnienia mojego Wizerunku w ramach programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, Poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, b) wykorzystania, w tym rozpowszechnienia mojego Wizerunku dla potrzeb reklamy i promocji publikacji, o których mowa w lit a) powyżej, w tym wykorzystania mojego Wizerunku na okładce przedmiotowej publikacji, w notkach prasowych dotyczących publikacji, reklamach prasowych, bilbordach, folderach, prezentacjach multimedialnych dotyczących przedmiotowej publikacji, na stronach internetowych, c) wykorzystania, w tym rozpowszechnienia mojego Wizerunku we wszelkich reklamach prasowych, szyldach, plakatach, bilbordach, katalogach, folderach, publikacjach, książkach, na stronach internetowych oraz innych środkach komunikacji elektronicznej, prezentacjach multimedialnych, elementach wystroju lokalów wykorzystywanych przez ARR i wskazane wyżej podmioty, d) /inne sposoby wykorzystania Wizerunku/.

6 Powyższa zgoda (upoważnienie) obejmuje prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji całości lub części Wizerunku, opatrywania Wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami, wszelkiej obróbki cyfrowej Wizerunku. Powyżej opisana zgoda (upoważnienie) do wykorzystania Wizerunku nie jest czasowo ani terytorialnie ograniczona, obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszelkich innych państw. Niniejszym oświadczam, iż wynagrodzenie z tytułu udzielenia niniejszej zgody (upoważnienia) mieści się w wynagrodzeniu otrzymanym od..z tytułu pozowania w ramach sesji fotograficznej i zobowiązuję się do niepodnoszenia względem ARR ani ww. podmiotów wykorzystujących Wizerunek bez zgody ARR (w tym, np. agencji reklamowych, osób korzystających z powyżej opisanej publikacji) jakichkolwiek roszczeń z tytułu utrwalenia lub wykorzystania Wizerunku, w szczególności roszczeń finansowych. Niniejszym zobowiązuję się względem ARR, jej następców prawnych, jej licencjobiorców i dalszych licencjobiorców, iż nie odwołam, nie cofnę, nie wypowiem w całości lub części powyżej udzielonej zgody (upoważnienia) na wykorzystanie wizerunku, ani też nie podejmę jakichkolwiek działań faktycznych lub prawnych mogących uniemożliwić lub utrudnić wykorzystanie Wizerunku przez ARR, jej następców prawnych, jej licencjobiorców i dalszych licencjobiorców. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARR, w szczególności imienia i nazwiska, w związku ze złożonym Zezwoleniem na wykorzystanie mojego wizerunku dla prawidłowej realizacji programu Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, o którym mowa wyżej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).... (miejscowość, data). czytelnie imię i nazwisko osoby zezwalającej na wykorzystanie wizerunku *Właściwe skreślić/wpisać Załącznik Nr 1: Wykaz zdjęć, ich liczba itp.

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I / LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY 1. Organizator Organizatorem KONKURSU NA PROJEKT LOGO, ULOTKI I/LUB PLAKATU PROMUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka"

REGULAMIN KONKURSU 2 kubki mleka REGULAMIN KONKURSU "2 kubki mleka" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs 2 kubki mleka (dalej również: Konkurs ), w szczególności regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2

Regulamin konkursu Zostań twarzą JATOMI Vol 2 Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zostań twarzą JATOMI Vol 2", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W KRÓLEWSKIEJ GLIPTOTECE

REGULAMIN KONKURSU W KRÓLEWSKIEJ GLIPTOTECE REGULAMIN KONKURSU W KRÓLEWSKIEJ GLIPTOTECE 1 I. Definicje 1. Konkurs Konkurs W królewskiej gliptotece, zwany dalej Konkursem, jest organizowany w ramach Projektu pn.: Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy The Walt Disney Company (Polska)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą "Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie - dieta"

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie - dieta REGULAMIN KONKURSU pod nazwą "Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie - dieta" I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą "Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR

REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR REGULAMIN KONKURSU ENERGETYCZNY KADR 1. Warunki ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu ENERGETYCZNY KADR (dalej: Konkurs ) i fundatorem nagród pieniężnych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.)

Bardziej szczegółowo