Regulamin konkursu na logo Jet Events

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu na logo Jet Events"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu na logo Jet Events 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Jet Events Sp. z o.o. 2. Terminy 1. Ogłoszenie konkursu następuje w dniu 16 stycznia 2013 r. 2. Termin zadawania pytań dotyczących Konkursu: do 25 stycznia 2013 r. włącznie. 3. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 30 stycznia 2013 r. o godzinie 24: Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 10 lutego 2013 r. 3. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego nowego logo agencji Jet Events, spełniającego wytyczne Organizatora konkursu. 4. Warunki uczestnictwa 1. Konkurs na charakter otwarty, jednoetapowy. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej, pracownicy Jet Events Sp. z o.o. oraz ich najbliższe rodziny. Przez najbliższą rodzinę rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo. 3. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac indywidualnie lub zespołowo. Nagroda przyznana zespołowi autorów jest traktowana jako jedna. 4. Każdy Uczestnik może złożyć dowolną liczbę prac konkursowych (projektów). 5. Wszystkie projekty winny przesłane w formie elektronicznej w formacie pliku PDF, JPG, TIFF, PNG na adres (maksymalny rozmiar pliku to 10 MB). 6. Przesłanie pracy konkursowej i Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu. 7. Do każdego zgłoszonego projektu należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy na stronie: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dfburwy0dnrdc2dp N0owYUFzNXU0aUE6MQ. 5. Wytyczne do projektu 1. Projekt logo powinien mieć formę nowoczesną, odpowiadać stylistyką branży reklamowej, budować pozytywne skojarzenia i nawiązywać do headline Jet Events (create. act. feel). 2. Projekt powinien być przystosowany do różnorodnego wykorzystania, zarówno dla przedmiotów codziennego użytku, jak również w wydawnictwach, materiałach

2 promocyjnych i reklamowych, na papierze firmowym, w materiałach elektronicznych, prezentacjach, grafice internetowej, banerach promocyjnych i przy wszelkich wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych, w różnych formatach i rozmiarach. 3. Wszelkie informacje, które mogą być pomocne w opracowaniu projektu logo, znajdują się na stronie 4. Dodatkowych informacji udziela Bogdan Wąsiel, dyrektor kreatywny Jet Events; kontakt: Pytania dotyczące Konkursu można zadawać do dnia 25 stycznia 2013 r. 5. Odpowiedzi na pytania, zadane przez Uczestników Konkursu, zostaną niezwłocznie podane do wiadomości wszystkich Uczestników, poprzez opublikowanie ich na stronie 6. Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie konkursu 1. Projekty oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. W skład Komisji Konkursowej wejdzie pięć osób: dwóch przedstawicieli Zarządu Jet Events Sp. z o.o. oraz trzech ekspertów z firm tworzących Grupę Jet. 2. Powiadomienie Zwycięzcy o wynikach Konkursu oraz weryfikacja prawa do nagrody będzie odbywać się w następujący sposób: a. do Uczestnika, którzy został Zwycięzcą Konkursu, w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu zostanie wysłany oraz wykonany zostanie telefon, zgodnie z danymi umieszczonymi przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym, informujące o wygranej i o przyznaniu nagrody. b. w przypadku braku odpowiedzi na trzykrotnie wysłany oraz po trzykrotnych nieudanych próbach dodzwonienia się do Zwycięzcy, traci on prawo do nagrody. c. Uczestnik jest traktowany jako powiadomiony o wygranej w dniu wykonania efektywnego połączenia telefonicznego informującego o wygranej i o przyznanym prawie do nagrody. d. w przypadku opisanym w punkcie 6.2.b. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przyznaniu nagrody innemu uczestnikowi. 3. Komisja konkursowa ma prawo nie wybrać żadnego ze zgłoszonych do konkursu projektów, jeśli żaden nie będzie spełniał wymogów konkursu lub będzie reprezentował niesatysfakcjonujący organizatorów poziom projektów. 4. Komunikat o rozstrzygnięciu Konkursu wraz imieniem i nazwiskiem Zwycięzcy (lub jego nickiem) a także zwycięskim projektem logo, zostanie opublikowany na stronie niezwłocznie po zakończeniu procedury opisanej w punkcie Nagroda 1. Autor zwycięskiego konkursu otrzyma nagrodę pieniężną o wysokości brutto 1111,11 zł (nagroda w wysokości 1.000,00 zł oraz podatek w wysokości 111,11 zł). 2. Organizator Konkursu potrąci z nagrody pieniężnej należny podatek dochodowy od wygranych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo, a autor zwycięskiego projektu dopuszcza możliwość prac nad udoskonaleniem projektu.

3 8. Prawo własności i prawo wykorzystania logo Projekt logo musi być oryginalny, tzn. niedopuszczalne jest kopiowanie, zapożyczanie powielanie innych projektów czy też inspirowanie się nimi, zwłaszcza, gdy ich autor nie wyraża zgody na korzystanie z własnych prac. Projekty znaku graficznego naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w konkursie. Uczestnik Konkursu oświadcza i zapewnia, iż: 1. Jako autor dzieła, tj. projektu logo będącego przedmiotem Konkursu, jest wyłącznym posiadaczem osobistych i majątkowych praw autorskich do logo i wchodzących w jego skład materiałów dostarczonych Organizatorowi w ramach Konkursu, nie wymienionych szczegółowo, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać. 2. Przysługujące mu autorskie prawa majątkowe nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz zapewnia, iż zaspokoił, do dnia zgłoszenia projektu w Konkursie, związane z nim wszelkie prawa osób trzecich w związku z zawartością projektu. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu. 3. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej zgody na rozpowszechnianie zwycięskiego znaku graficznego bez wskazywania imienia i nazwiska autora logo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu. 4. Z dniem wyłonienia autora jako zwycięzcy Konkursu Uczestnik przenosi na Organizatora, nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego projektu logo oraz do jego egzemplarzy złożonych w ramach konkursu, obejmujące prawo do ich wykorzystania w całości i we fragmentach na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: a. utrwalanie w jakiejkolwiek formie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego DVD, VCD, CD-ROM, czy tez w formie druku; b. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką drukarską, reprograficzną, oraz techniką cyfrową, techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; c. prawo obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; d. użyczenie, najem lub wymiana nośników, na których pracę utrwalono;

4 e. nadawanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką - niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe i za pośrednictwem satelity; f. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów i ich wykorzystanie na stronach internetowych, w utworach multimedialnych, w serwisach interaktywnych, udostępnianym za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych; g. wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; h. rozporządzania w powyższym zakresie wizerunkami obiektów i osób utrwalonych w utworze; i. rejestracji jako znak towarowy. 5. Jednocześnie Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Organizatora na wykonywanie autorskich praw zależnych do dzieła oraz upoważnia Organizatora do sprawowania z wyłączeniem Uczestnika, jako autora, nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z dzieła. 6. W zakresie powstałych na podstawie dzieła dzieł zależnych Uczestnik udziela niniejszym nieodwołalnej zgody na ich wykorzystanie w pełnym zakresie tożsamym z zakresem wykorzystania dzieła podstawowego. 7. Wraz z prawami autorskimi Zwycięzca konkursu przeniesie na Organizatora prawo własności wszystkich egzemplarzy, na jakich projekt znaku graficznego został złożony w ramach konkursu. 8. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, do przekazania Organizatorowi plików edytowalnych (np. PSD, CDR, AI) a także wykonania, zgłoszonych przez Organizatora, niewielkich poprawek projektu graficznego logo. 9. W przypadku pojawienia się w przyszłości pól eksploatacji nie wymienionych w ust. 4, zostaną one przeniesione na Organizatora bez konieczności regulowania przez Organizatora jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, na wskazanych przez Organizatora polach eksploatacji. W związku z tym Uczestnik udziela niniejszym Organizatorowi nieodwołalnego, niewygasającego z chwilą śmierci pełnomocnictwa do przeniesienia na swoją rzecz (dokonania czynności prawnych z samym sobą, art. 108 kc) praw do logo na wskazanych polach eksploatacji. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do pól eksploatacji istniejących w dniu przystąpienia do Konkursu, niewymienionych w ust Przetwarzanie danych osobowych 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. W szczególności w celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik Konkursu powinien podać

5 Organizatorowi następujące dane osobowe: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, Administratorem danych jest Organizator. 10. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji postanowień Regulaminu. Każda zmiana będzie podana do wiadomości w przeciągu 24 godzin od chwili wprowadzenia zmiany. Jarosław Sądej Prezes Zarządu Jet Events Sp. z o.o. ul. Usypiskowa Warszawa Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2

Regulamin konkursu Zostań twarzą JATOMI Vol 2 Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zostań twarzą JATOMI Vol 2", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU MULTIAGENCJI ASIST

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU MULTIAGENCJI ASIST REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU MULTIAGENCJI ASIST I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Asist Sp. z o.o., zwana dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na LOGOTYP MULTIAGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ ASIST,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO Zaprzyjaźnij się z pięknem w sieci Dayli (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO Zaprzyjaźnij się z pięknem w sieci Dayli (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO Zaprzyjaźnij się z pięknem w sieci Dayli (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Zaprzyjaźnij się z pięknem (dalej Konkurs ) jest Albedo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Grilluj wszędzie z Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Discovery Polska Sp. z o.o., fundatora nagród w Konkursie.

REGULAMIN KONKURSU. 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Discovery Polska Sp. z o.o., fundatora nagród w Konkursie. 1 REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu określa szczegółowe warunki uczestnictwa oraz zasady Konkursu Zawsze ciekawi. Ojciec i Syn. Konkurs na 30-lecie Discovery, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo