PUNKT EKLEKTIK SESSION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUNKT EKLEKTIK SESSION"

Transkrypt

1 Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, Wrocław NIP ; REGON reprezentowanym przez: Pana Krzysztofa Czaję Dyrektora dalej jako Zamawiający a, zamieszkałym:.. NIP, PESEL nr rachunku.. w dalszej części umowy jako Wykonawca przy czym "Wykonawca" i "Zamawiający" zwani dalej łącznie "Stronami" Umowy, a każdy z nich oddzielnie "Stroną" Umowy. Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 1) Stworzenie przez Wykonawcę na zamówienie Zamawiającego następujących projektów: a) stworzenie i opracowanie graficzne logotypu projektu Punkt Eklektik Session - Wykonawca stworzy i przedstawi 2 propozycje logotypu projektu z uwzględnieniem specyfiki wyżej opisanego projektu, b) stworzenie i opracowanie graficzne wielobarwnych materiałów promocyjnych informujących o odsłonie wiosennej festiwalu Punkt Eklektik Session : 1. plakat format B1, 2. plakat format B2, 3. ulotka format DL, 4. baner format 3mbx0,8mb, 5. zaproszenie format DL, 6. identyfikator; c) stworzenie i opracowanie graficzne wielobarwnych materiałów promocyjnych informujących o odsłonie jesiennej festiwalu Punkt Eklektik Session i trasie koncertowej: 1. plakat format B1, 2. plakat format B2, 3. ulotka format DL, 4. baner format 3mbx0,8mb, 5. zaproszenie format DL, 6. identyfikator; d) stworzenie i opracowanie graficzne wielobarwnych plakatów informacyjnych o projekcie Punkt Eklektik Session i współfinansowaniu w formacie A1; e) stworzenie i opracowanie graficzne strony internetowej projektu Punkt Eklektik Session oraz współpraca z wskazaną przez Zamawiającego agencję PR w zakresie produkcji strony internetowej, f) stworzenie i opracowanie graficzne banerów na strony internetowe i media społecznościowe, g) stworzenie projektu papieru firmowego, w programie Word, w wersji kolorowej i monochromatycznej, h) oraz w odniesieniu do wszystkich w/w materiałów przeznaczonych do druku przygotowanie materiałów do druku( proces DTP) (łącznie Dzieło lub dzieło );

2 promujących realizowany przez Zamawiającego projekt Punkt Eklektik Session 2) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich dzieł wymienionych w punkcie 1) w zakresie określonym w 6 niniejszej umowy i sprawowanie nadzoru autorskiego nad korzystaniem z dzieł. 2. Wszelkie kwestie techniczne dotyczące wykonania poszczególnych postanowień umownych, o ile nie zostaną uregulowane w niniejszej umowie, zostaną przez strony dookreślone w toku współpracy w formie załączników lub aneksów do niniejszej umowy. 3. Jeżeli w trakcie wykonania niniejszej umowy jakiekolwiek czynności lub efekty wykonania tych czynności będą wymagały akceptacji, którejkolwiek ze stron, Strona, której przysługuje uprawnienie do podjęcia decyzji o ewentualnej akceptacji, ma obowiązek podjąć i przekazać drugiej Stronie decyzję w terminie 1 dnia roboczego od przedstawienia jej czynności lub efektu jej wykonania, do akceptacji. 4. W przypadku nie podjęcia decyzji w w/w terminie przyjmuje się, że czynność lub efekt jej wykonania został przyjęty bez zastrzeżeń. 5. W przypadku, zgłoszenia przez Stronę dokonującą oceny zastrzeżeń lub poprawek do akceptowanej czynność lub efektu jej wykonania, druga Strona ma obowiązek wprowadzenia tych zmian i poprawek w terminie 1 dnia, pod rygorem odmowy przyjęcia czynności lub efektu jej wykonania oraz wszelkich skutków jakie wiąże z tym faktem umowa i obowiązujące prawo. 2 Zasady wykonania przedmiotu umowy 1. Strony zgodnie oświadczają, że Dzieło, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym Autor będzie wykonywał w ścisłej współpracy ze wskazaną agencją PR ( kontakt za pośrednictwem Zamawiającego), w oparciu o przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego: teksty, wytyczne, stosowane przez niego wymogi artystyczne i funkcjonalne, przy czym Wykonawca może wykorzystywać w/w podstawy wykonania dzieła jedynie w celu realizacji niniejszej umowy. Przy wykonywaniu umowy wykonawca będzie używał narzędzi, urządzeń i materiałów własnych. 2. Wszystkie materiały graficzne opracowane przez Wykonawcę, będą zgodne z Podręcznikiem komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz wymogami dotyczącymi informacji i promocji dla projektów finansowanych z funduszy EOG. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z w/w wymogami. 3. Wykonawca umieści we wszystkich opracowaniach graficznych projektu Punkt Eklektik Session, logotyp Mechanizmu Finansowego EOG, logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, logotyp programu kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG , logotyp Gminy Wrocław oraz w opracowaniach graficznych dla materiałów drukowanych formułę: Projekt finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków Gminy Wrocław Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and co financed by the Municipality of Wroclaw 4. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się dochować szczególnej staranności i wykonać dzieło na najwyższym poziomie wymaganym dla tego rodzaju prac. Wykonawca nie może powierzyć dzieła innej osobie, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 6. Dzieło ze strony Wykonawcy wykonywał/a będzie Powierzenie wykonania umowy osobie innej niż w/w, daje Zamawiającemu prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy z zastosowaniem postanowień 3 ust. 3 i następne. 7. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakty i uzgodnienia artystyczno- koncepcyjne będzie: Pani Katarzyna Trębacz. 3 Zasady przekazania dzieła 1. W ramach wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu dzieła wymienionego w 1 w następujących terminach: 1) stworzenie i opracowanie graficzne logotypu projektu Punkt Eklektik Session 2 dni od daty podpisania umowy,

3 2) stworzenie i opracowanie graficzne wielobarwnych materiałów promocyjnych informujących o odsłonie wiosennej festiwalu Punkt Eklektik Session 3 dni od daty zaakceptowania ostatecznej wersji logotypu przez Zamawiającego, 3) stworzenie i opracowanie graficzne strony internetowej projektu Punkt Eklektik Session, opracowanie graficzne banerów na strony internetowe i media społecznościowe oraz opracowanie graficzne papieru firmowego 6 dni od daty zaakceptowania ostatecznej wersji logotypu przez Zamawiającego, 4) stworzenie i opracowanie graficzne wielobarwnych plakatów informacyjnych o projekcie Punkt Eklektik Session i współfinansowaniu w formacie A1 7 dni od daty zaakceptowania ostatecznej wersji logotypu przez Zamawiającego, 5) stworzenie i opracowanie graficzne wielobarwnych materiałów promocyjnych informujących o odsłonie jesiennej festiwalu Punkt Eklektik Session i trasie koncertowej r. 2. Dzieło lub jego część uważa się za wykonane z datą przekazania Zamawiającemu dzieła lub jego części uwzględniającego i zawierającego wprowadzenie ewentualnych, zgłoszonych zgodnie z procedurą akceptacyjną, wymienioną w 1 umowy, poprawek do dzieła oraz przekazanie go do siedziby Zamawiającego i dokonanie jego odbioru w formie końcowego protokołu zdawczo odbiorczego. 3. Jeżeli Wykonawca nie wykona dzieła, traci prawo do wynagrodzenia, za dzieło, które wbrew postanowieniom umowy nie zostało wykonane, zaś Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy. 4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu dzieła, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia za wykonanie dzieła, określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, zaś w przypadku, gdy opóźnienie trwa dłużej niż 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% uzgodnionego w 5 ust. 1 wynagrodzenia w każdym przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia. 7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, będące następstwem działania siły wyższej. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. W sytuacji siły wyższej Strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu. 8. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne. 9. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych z wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 10. Dzieło, powstałe w wykonaniu niniejszej umowy zostanie wykonane i przekazane Zamawiającemu każdorazowo w formie plików w formacie umożliwiającym druk cyfrowy oraz offsetowy, zawierających opracowania graficzne w wersji zamkniętej i edytowalnej. 11. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszt wykonania dzieła w formie wymienionej w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na koszt Zamawiającego na podstawie odrębnego zamówienia dowolnej liczby kopii w dowolnej formie. 4 Odbiór dzieła 1. Zamawiający ma prawo dokonywać akceptacji kolejnych etapów powstawania dzieła. W związku z tym, Wykonawca będzie na bieżąco informował o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie umowy w zakresie sposobu lub terminowości wydania dzieła. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, co do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego wezwania Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy. Po bezskutecznym wezwaniu i braku zamierzonej przez Zamawiającego reakcji ze strony Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy. 2. Zamawiający dokona odbioru dzieła, przedstawionego przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, poprzez jego merytoryczną i artystyczną ocenę, z wydaniem pisemnej decyzji o jego przyjęciu lub określeniem zmian i poprawek, które Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zgodnie z 1 ust Za wykonanie zmian i poprawek wymienionych w ustępie poprzedzającym wynagrodzenie nie należy się. 4. W przypadku odmowy przez Wykonawcę dokonania w/w zmian i poprawek lub nie wykonania ich terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a postanowienia 3 ust. 3 i następne stosuje się odpowiednio.

4 5. W uzgodnionym terminie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dokona odpłatnie wszystkich innych zmian w dziele, wykraczających poza uzgodnienia stron podjęte w toku jego wykonania. 6. Przez ostateczne wykonanie dzieła należy rozumieć podpisanie przez strony protokołu odbioru dzieła podpisanego po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego dzieła uwzględniającego wszystkie poprawki zgłoszone w myśl postanowień 1 ust. 5 lub, o ile poprawek takich nie zgłoszono, podpisanego przy pierwszym przedstawieniu dzieła Zamawiającemu. 7. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego ostatecznego odbioru dzieła przechodzą na niego autorskie prawa majątkowe do dzieła w zakresie określonym w 6 oraz własność egzemplarzy nośników, na których przekazano dzieło. 8. Z chwilą ostatecznego przyjęcia danego dzieła wszelkie postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności zezwolenia, sprzedaż autorskich praw majątkowych do dzieła, stają się w odniesieniu do dostarczonego dzieła - nieodwołalne. Bez zmiany umowy niniejszej mogą być wyłącznie rozszerzone na korzyść Zamawiającego za osobnym porozumieniem stron. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za błędy merytoryczne dzieła i jego elementów, a także za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich wynikające z dzieła. 10. Zważywszy, że Projekt jest dofinansowany ze źródeł zewnętrznych. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją projektu, a wynikające z własnych działań, które przyczynią się do powstania korekty finansowej. 5 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy, w tym przeniesienie praw autorskich w zakresie wymienionym w 6 Umowy oraz własności egzemplarzy, na których wydawane jest dzieło, a także wynagrodzenie za dokonywanie w dziele zmian dostosowujących dzieło do potrzeb Zamawiającego, strony ustalają w formie ryczałtu na kwotę brutto w wysokości zł (słownie:..), w tym z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dzieła w zakresie określonym w 6 Umowy kwotę brutto w wysokości zł (słownie:..). 2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 płatne będzie w następujący sposób: 1) 70% ceny oferty po przyjęciu przez Zamawiającego: 1. opracowania graficznego logotypu projektu Punkt Eklektik Session, 2. opracowania graficznego wielobarwnych materiałów promocyjnych informujących o odsłonie wiosennej festiwalu Punkt Eklektik Session, 3. opracowania graficznego wielobarwnych plakatów informacyjnych o projekcie Punkt Eklektik Session i współfinansowaniu w formacie A1, 4. opracowania graficznego strony internetowej projektu Punkt Eklektik Session, 5. opracowania graficznego banerów na strony internetowe i media społecznościowe, 6. opracowania graficznego materiałów prasowych, 7. opracowania graficznego papieru firmowego, 2) 30% ceny oferty po przyjęciu przez Zamawiającego: 1. opracowania graficznego wielobarwnych materiałów promocyjnych informujących o odsłonie jesiennej festiwalu Punkt Eklektik Session i trasie koncertowej. 3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania, prawidłowego pod względem formalnym i materialnym rachunku/ prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury wystawionego/ej po ostatecznym przyjęciu dzieła. Z wynagrodzenia wskazanego powyżej zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia całość kosztów realizacji niniejszej umowy, w tym zysk Wykonawcy, zapłatę za zgodne z umową wykonanie dzieła, koszty własne Wykonawcy zatrudnienia osób trzecich, zapłatę za nabycie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego od podmiotów uprawnionych, ewentualnych praw autorskich i praw pokrewnych (w tym uprawnienia do wykonywania praw zależnych) oraz za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dzieła, a także za ewentualne zapewnienie przez Wykonawcę wykonywania nadzoru autorskiego na sposobem korzystania z dzieła podczas jego eksploatacji zgodnej z umową, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat z powyższych tytułów; oraz zapłatę za wszelkie przyjęte w tej umowie zobowiązania.

5 5. Jeżeli przy wykonywaniu niniejszej umowy Wykonawcy powierzone zostaną jakiekolwiek materiały lub środki rzeczowe, lub finansowe, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu przez Zamawiającego środki rzeczowe i finansowe oraz za skutki nieprawidłowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, z wyłączeniem przypadków nie zawinionych przez Wykonawcę. 6. Wykonawcą obciążają w całości wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją czynności podjętych bez akceptacji Zamawiającego. 7. Wykonawcy przysługiwać będzie honorarium jedynie za prace przyjęte przez Zamawiającego. 8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu. 9. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 6 Prawa autorskie do dzieł 1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, co następuje: 1) Z zastrzeżeniem postanowień 2 ust. 1 Będzie wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich do wszelkich dzieł i wchodzących w ich skład materiałów dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonania niniejszej umowy, nie wymienionych szczegółowo, niezbędnych do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać. 2) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz zapewnia, iż zaspokoił, lub zaspokoi do dnia wydania konkretnego dzieła, związane z nim wszelkie prawa osób trzecich w związku z zawartością dzieła i nie istnieją przeszkody do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej zrekompensuje Zamawiającemu, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Zamawiającego od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu. 2. W przypadku wykorzystywania w dziełach tworzonych przez wykonawcę nie pochodzących od Zamawiającego materiałów i utworów cudzych, Wykonawca nabędzie we własnym imieniu ale na rzecz Zamawiającego, nie będące jego własnością, autorskie prawa majątkowe do dzieł składających się na przedmiot niniejszej umowy oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, w raz z upoważnieniem do wykonywania w imieniu autorów autorskich praw osobistych. 3. Umowy przenoszące prawa wymienione w ustępie poprzedzającym będą obejmowały co najmniej uprawnienie do rozporządzania i korzystania z dzieł w zakresie wymienionym w ust. 5 i następnych bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat z tego tytułu. 4. Wynagrodzenie osób/zbywców praw opisanych w punktach poprzedzających objęte jest wynagrodzeniem określonym w 5 niniejszej umowy. 5. W ramach wykonania przedmiotu umowy z chwilą przyjęcia dzieła Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do dzieła w zakresie jego wykorzystania w całości i we fragmentach na wszelkich znanych stronom w chwili podpisania niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności w zakresie: a) utrwalania na jakimkolwiek nośniku; b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; c) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu d) prawa obrotu w kraju i za granicą; e) użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono; f) wystawiania, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe, g) nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pośrednictwem satelity; h) reemisji integralnej i równoczesnej przez inną organizacje telewizyjna; i) sporządzenia wersji obcojęzycznych;

6 j) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; k) wykorzystania na stronach internetowych.; l) wykorzystania w utworach multimedialnych; m) wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; n) wykorzystywania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamy; o) wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych; p) wprowadzania zmian, skrótów; q) retransmisji i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. - w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów. r) nabycia wobec dzieła praw własności przemysłowej. 6. Jednocześnie Wykonawca, działając na podstawie upoważnienia autorów dzieła, wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Zamawiającego na wykonywanie autorskich praw zależnych do dzieła oraz upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do dzieła, w tym decydowania o sposobie jego oznaczenia, lub udostepnienia go anonimowo, upublicznienia dzieła czy sprawowania z wyłączeniem Wykonawcy, nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z dzieła, przy czym Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia wymienionego w 5 ust. 1 do zapewnienia osobistego sprawowania nadzoru autorskiego przez autorów Dzieła. 7. W zakresie powstałych na podstawie dzieła dzieł zależnych Wykonawca udziela niniejszym nieodwołalnej zgody na ich wykorzystanie w pełnym zakresie tożsamym z zakresem wykorzystania dzieła podstawowego. 7 Klauzula poufności Żadna ze stron, niniejszej umowy nie ujawni ani nie wykorzysta informacji poufnych uzyskanych od drugiej strony w związku z realizacją umowy, chyba że będzie to konieczne do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub informacje te w momencie ujawnienia są publicznie dostępne w inny sposób, albo też obowiązujące przepisy prawa nakładają na stronę obowiązek ich wyjawienia. 8 Czas Trwania Umowy, Wypowiedzenie 1. Niniejsza Umowa w zakresie czynności wykonawczych zostaje zawarta od dnia jej podpisania na czas niezbędny do ich wykonania określony w szczególności w 3 ust Rozwiązanie umowy lub jej wygaśnięcie, czy późniejsze unieważnienie poszczególnych jej postanowień, a także utrata przez Wykonawcę uprawnień do zawierania umów, jak niniejsza, nie ma skutku dla udzielonych już zgód i przeniesienia praw dotyczących dzieła lub jego fragmentów, dostarczonych przez Wykonawcę do dnia wystąpienia któregokolwiek z w/w zdarzeń. 9 Postanowienia Końcowe 1. Niniejsza Umowa może być zmieniona lub uzupełniona jedynie w formie pisemnego aneksu, uzgodnionego i podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności. 2. Jakiekolwiek zawiadomienia związane z niniejszą Umową powinny być sporządzone w formie pisemnej i powinny zostać doręczone drugiej Stronie osobiście lub listem poleconym, na następujące adresy:.... Dla ważności zawiadomień wymagane jest potwierdzenie listem poleconym. Zawiadomienie dokonane listem poleconym będzie uznane za doręczone z upływem 10 dni od jego wysłania. Każda ze Stron może zmienić swój adres do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do drugiej Strony, zmiana adresu będzie skuteczna pod warunkiem otrzymania takiego zawiadomienia przez drugą Stronę. 3. Wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Stronami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszej Umowy, będą ostatecznie rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

7 4. W związku z treścią art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy. 5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający......

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/

Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/ Projekt LIFE+ Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy LIFE09 NAT/PL/000260 Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/ Zawarta

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo