PUNKT EKLEKTIK SESSION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUNKT EKLEKTIK SESSION"

Transkrypt

1 Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, Wrocław NIP ; REGON reprezentowanym przez: Pana Krzysztofa Czaję Dyrektora dalej jako Zamawiający a, zamieszkałym:.. NIP, PESEL nr rachunku.. w dalszej części umowy jako Wykonawca przy czym "Wykonawca" i "Zamawiający" zwani dalej łącznie "Stronami" Umowy, a każdy z nich oddzielnie "Stroną" Umowy. Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 1) Stworzenie przez Wykonawcę na zamówienie Zamawiającego następujących projektów: a) stworzenie i opracowanie graficzne logotypu projektu Punkt Eklektik Session - Wykonawca stworzy i przedstawi 2 propozycje logotypu projektu z uwzględnieniem specyfiki wyżej opisanego projektu, b) stworzenie i opracowanie graficzne wielobarwnych materiałów promocyjnych informujących o odsłonie wiosennej festiwalu Punkt Eklektik Session : 1. plakat format B1, 2. plakat format B2, 3. ulotka format DL, 4. baner format 3mbx0,8mb, 5. zaproszenie format DL, 6. identyfikator; c) stworzenie i opracowanie graficzne wielobarwnych materiałów promocyjnych informujących o odsłonie jesiennej festiwalu Punkt Eklektik Session i trasie koncertowej: 1. plakat format B1, 2. plakat format B2, 3. ulotka format DL, 4. baner format 3mbx0,8mb, 5. zaproszenie format DL, 6. identyfikator; d) stworzenie i opracowanie graficzne wielobarwnych plakatów informacyjnych o projekcie Punkt Eklektik Session i współfinansowaniu w formacie A1; e) stworzenie i opracowanie graficzne strony internetowej projektu Punkt Eklektik Session oraz współpraca z wskazaną przez Zamawiającego agencję PR w zakresie produkcji strony internetowej, f) stworzenie i opracowanie graficzne banerów na strony internetowe i media społecznościowe, g) stworzenie projektu papieru firmowego, w programie Word, w wersji kolorowej i monochromatycznej, h) oraz w odniesieniu do wszystkich w/w materiałów przeznaczonych do druku przygotowanie materiałów do druku( proces DTP) (łącznie Dzieło lub dzieło );

2 promujących realizowany przez Zamawiającego projekt Punkt Eklektik Session 2) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich dzieł wymienionych w punkcie 1) w zakresie określonym w 6 niniejszej umowy i sprawowanie nadzoru autorskiego nad korzystaniem z dzieł. 2. Wszelkie kwestie techniczne dotyczące wykonania poszczególnych postanowień umownych, o ile nie zostaną uregulowane w niniejszej umowie, zostaną przez strony dookreślone w toku współpracy w formie załączników lub aneksów do niniejszej umowy. 3. Jeżeli w trakcie wykonania niniejszej umowy jakiekolwiek czynności lub efekty wykonania tych czynności będą wymagały akceptacji, którejkolwiek ze stron, Strona, której przysługuje uprawnienie do podjęcia decyzji o ewentualnej akceptacji, ma obowiązek podjąć i przekazać drugiej Stronie decyzję w terminie 1 dnia roboczego od przedstawienia jej czynności lub efektu jej wykonania, do akceptacji. 4. W przypadku nie podjęcia decyzji w w/w terminie przyjmuje się, że czynność lub efekt jej wykonania został przyjęty bez zastrzeżeń. 5. W przypadku, zgłoszenia przez Stronę dokonującą oceny zastrzeżeń lub poprawek do akceptowanej czynność lub efektu jej wykonania, druga Strona ma obowiązek wprowadzenia tych zmian i poprawek w terminie 1 dnia, pod rygorem odmowy przyjęcia czynności lub efektu jej wykonania oraz wszelkich skutków jakie wiąże z tym faktem umowa i obowiązujące prawo. 2 Zasady wykonania przedmiotu umowy 1. Strony zgodnie oświadczają, że Dzieło, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym Autor będzie wykonywał w ścisłej współpracy ze wskazaną agencją PR ( kontakt za pośrednictwem Zamawiającego), w oparciu o przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego: teksty, wytyczne, stosowane przez niego wymogi artystyczne i funkcjonalne, przy czym Wykonawca może wykorzystywać w/w podstawy wykonania dzieła jedynie w celu realizacji niniejszej umowy. Przy wykonywaniu umowy wykonawca będzie używał narzędzi, urządzeń i materiałów własnych. 2. Wszystkie materiały graficzne opracowane przez Wykonawcę, będą zgodne z Podręcznikiem komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz wymogami dotyczącymi informacji i promocji dla projektów finansowanych z funduszy EOG. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z w/w wymogami. 3. Wykonawca umieści we wszystkich opracowaniach graficznych projektu Punkt Eklektik Session, logotyp Mechanizmu Finansowego EOG, logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, logotyp programu kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG , logotyp Gminy Wrocław oraz w opracowaniach graficznych dla materiałów drukowanych formułę: Projekt finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków Gminy Wrocław Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and co financed by the Municipality of Wroclaw 4. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się dochować szczególnej staranności i wykonać dzieło na najwyższym poziomie wymaganym dla tego rodzaju prac. Wykonawca nie może powierzyć dzieła innej osobie, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 6. Dzieło ze strony Wykonawcy wykonywał/a będzie Powierzenie wykonania umowy osobie innej niż w/w, daje Zamawiającemu prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy z zastosowaniem postanowień 3 ust. 3 i następne. 7. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakty i uzgodnienia artystyczno- koncepcyjne będzie: Pani Katarzyna Trębacz. 3 Zasady przekazania dzieła 1. W ramach wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu dzieła wymienionego w 1 w następujących terminach: 1) stworzenie i opracowanie graficzne logotypu projektu Punkt Eklektik Session 2 dni od daty podpisania umowy,

3 2) stworzenie i opracowanie graficzne wielobarwnych materiałów promocyjnych informujących o odsłonie wiosennej festiwalu Punkt Eklektik Session 3 dni od daty zaakceptowania ostatecznej wersji logotypu przez Zamawiającego, 3) stworzenie i opracowanie graficzne strony internetowej projektu Punkt Eklektik Session, opracowanie graficzne banerów na strony internetowe i media społecznościowe oraz opracowanie graficzne papieru firmowego 6 dni od daty zaakceptowania ostatecznej wersji logotypu przez Zamawiającego, 4) stworzenie i opracowanie graficzne wielobarwnych plakatów informacyjnych o projekcie Punkt Eklektik Session i współfinansowaniu w formacie A1 7 dni od daty zaakceptowania ostatecznej wersji logotypu przez Zamawiającego, 5) stworzenie i opracowanie graficzne wielobarwnych materiałów promocyjnych informujących o odsłonie jesiennej festiwalu Punkt Eklektik Session i trasie koncertowej r. 2. Dzieło lub jego część uważa się za wykonane z datą przekazania Zamawiającemu dzieła lub jego części uwzględniającego i zawierającego wprowadzenie ewentualnych, zgłoszonych zgodnie z procedurą akceptacyjną, wymienioną w 1 umowy, poprawek do dzieła oraz przekazanie go do siedziby Zamawiającego i dokonanie jego odbioru w formie końcowego protokołu zdawczo odbiorczego. 3. Jeżeli Wykonawca nie wykona dzieła, traci prawo do wynagrodzenia, za dzieło, które wbrew postanowieniom umowy nie zostało wykonane, zaś Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy. 4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu dzieła, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia za wykonanie dzieła, określonego w 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, zaś w przypadku, gdy opóźnienie trwa dłużej niż 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% uzgodnionego w 5 ust. 1 wynagrodzenia w każdym przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia. 7. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, będące następstwem działania siły wyższej. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. W sytuacji siły wyższej Strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu. 8. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne. 9. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych z wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 10. Dzieło, powstałe w wykonaniu niniejszej umowy zostanie wykonane i przekazane Zamawiającemu każdorazowo w formie plików w formacie umożliwiającym druk cyfrowy oraz offsetowy, zawierających opracowania graficzne w wersji zamkniętej i edytowalnej. 11. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszt wykonania dzieła w formie wymienionej w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na koszt Zamawiającego na podstawie odrębnego zamówienia dowolnej liczby kopii w dowolnej formie. 4 Odbiór dzieła 1. Zamawiający ma prawo dokonywać akceptacji kolejnych etapów powstawania dzieła. W związku z tym, Wykonawca będzie na bieżąco informował o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie umowy w zakresie sposobu lub terminowości wydania dzieła. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, co do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo pisemnego wezwania Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy. Po bezskutecznym wezwaniu i braku zamierzonej przez Zamawiającego reakcji ze strony Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy. 2. Zamawiający dokona odbioru dzieła, przedstawionego przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, poprzez jego merytoryczną i artystyczną ocenę, z wydaniem pisemnej decyzji o jego przyjęciu lub określeniem zmian i poprawek, które Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zgodnie z 1 ust Za wykonanie zmian i poprawek wymienionych w ustępie poprzedzającym wynagrodzenie nie należy się. 4. W przypadku odmowy przez Wykonawcę dokonania w/w zmian i poprawek lub nie wykonania ich terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a postanowienia 3 ust. 3 i następne stosuje się odpowiednio.

4 5. W uzgodnionym terminie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dokona odpłatnie wszystkich innych zmian w dziele, wykraczających poza uzgodnienia stron podjęte w toku jego wykonania. 6. Przez ostateczne wykonanie dzieła należy rozumieć podpisanie przez strony protokołu odbioru dzieła podpisanego po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego dzieła uwzględniającego wszystkie poprawki zgłoszone w myśl postanowień 1 ust. 5 lub, o ile poprawek takich nie zgłoszono, podpisanego przy pierwszym przedstawieniu dzieła Zamawiającemu. 7. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego ostatecznego odbioru dzieła przechodzą na niego autorskie prawa majątkowe do dzieła w zakresie określonym w 6 oraz własność egzemplarzy nośników, na których przekazano dzieło. 8. Z chwilą ostatecznego przyjęcia danego dzieła wszelkie postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności zezwolenia, sprzedaż autorskich praw majątkowych do dzieła, stają się w odniesieniu do dostarczonego dzieła - nieodwołalne. Bez zmiany umowy niniejszej mogą być wyłącznie rozszerzone na korzyść Zamawiającego za osobnym porozumieniem stron. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za błędy merytoryczne dzieła i jego elementów, a także za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich wynikające z dzieła. 10. Zważywszy, że Projekt jest dofinansowany ze źródeł zewnętrznych. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją projektu, a wynikające z własnych działań, które przyczynią się do powstania korekty finansowej. 5 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy, w tym przeniesienie praw autorskich w zakresie wymienionym w 6 Umowy oraz własności egzemplarzy, na których wydawane jest dzieło, a także wynagrodzenie za dokonywanie w dziele zmian dostosowujących dzieło do potrzeb Zamawiającego, strony ustalają w formie ryczałtu na kwotę brutto w wysokości zł (słownie:..), w tym z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dzieła w zakresie określonym w 6 Umowy kwotę brutto w wysokości zł (słownie:..). 2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 płatne będzie w następujący sposób: 1) 70% ceny oferty po przyjęciu przez Zamawiającego: 1. opracowania graficznego logotypu projektu Punkt Eklektik Session, 2. opracowania graficznego wielobarwnych materiałów promocyjnych informujących o odsłonie wiosennej festiwalu Punkt Eklektik Session, 3. opracowania graficznego wielobarwnych plakatów informacyjnych o projekcie Punkt Eklektik Session i współfinansowaniu w formacie A1, 4. opracowania graficznego strony internetowej projektu Punkt Eklektik Session, 5. opracowania graficznego banerów na strony internetowe i media społecznościowe, 6. opracowania graficznego materiałów prasowych, 7. opracowania graficznego papieru firmowego, 2) 30% ceny oferty po przyjęciu przez Zamawiającego: 1. opracowania graficznego wielobarwnych materiałów promocyjnych informujących o odsłonie jesiennej festiwalu Punkt Eklektik Session i trasie koncertowej. 3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania, prawidłowego pod względem formalnym i materialnym rachunku/ prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury wystawionego/ej po ostatecznym przyjęciu dzieła. Z wynagrodzenia wskazanego powyżej zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia całość kosztów realizacji niniejszej umowy, w tym zysk Wykonawcy, zapłatę za zgodne z umową wykonanie dzieła, koszty własne Wykonawcy zatrudnienia osób trzecich, zapłatę za nabycie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego od podmiotów uprawnionych, ewentualnych praw autorskich i praw pokrewnych (w tym uprawnienia do wykonywania praw zależnych) oraz za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dzieła, a także za ewentualne zapewnienie przez Wykonawcę wykonywania nadzoru autorskiego na sposobem korzystania z dzieła podczas jego eksploatacji zgodnej z umową, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat z powyższych tytułów; oraz zapłatę za wszelkie przyjęte w tej umowie zobowiązania.

5 5. Jeżeli przy wykonywaniu niniejszej umowy Wykonawcy powierzone zostaną jakiekolwiek materiały lub środki rzeczowe, lub finansowe, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu przez Zamawiającego środki rzeczowe i finansowe oraz za skutki nieprawidłowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, z wyłączeniem przypadków nie zawinionych przez Wykonawcę. 6. Wykonawcą obciążają w całości wszelkie koszty i wydatki związane z realizacją czynności podjętych bez akceptacji Zamawiającego. 7. Wykonawcy przysługiwać będzie honorarium jedynie za prace przyjęte przez Zamawiającego. 8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu. 9. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 6 Prawa autorskie do dzieł 1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, co następuje: 1) Z zastrzeżeniem postanowień 2 ust. 1 Będzie wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich do wszelkich dzieł i wchodzących w ich skład materiałów dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonania niniejszej umowy, nie wymienionych szczegółowo, niezbędnych do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać. 2) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz zapewnia, iż zaspokoił, lub zaspokoi do dnia wydania konkretnego dzieła, związane z nim wszelkie prawa osób trzecich w związku z zawartością dzieła i nie istnieją przeszkody do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej zrekompensuje Zamawiającemu, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Zamawiającego od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu. 2. W przypadku wykorzystywania w dziełach tworzonych przez wykonawcę nie pochodzących od Zamawiającego materiałów i utworów cudzych, Wykonawca nabędzie we własnym imieniu ale na rzecz Zamawiającego, nie będące jego własnością, autorskie prawa majątkowe do dzieł składających się na przedmiot niniejszej umowy oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, w raz z upoważnieniem do wykonywania w imieniu autorów autorskich praw osobistych. 3. Umowy przenoszące prawa wymienione w ustępie poprzedzającym będą obejmowały co najmniej uprawnienie do rozporządzania i korzystania z dzieł w zakresie wymienionym w ust. 5 i następnych bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat z tego tytułu. 4. Wynagrodzenie osób/zbywców praw opisanych w punktach poprzedzających objęte jest wynagrodzeniem określonym w 5 niniejszej umowy. 5. W ramach wykonania przedmiotu umowy z chwilą przyjęcia dzieła Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do dzieła w zakresie jego wykorzystania w całości i we fragmentach na wszelkich znanych stronom w chwili podpisania niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności w zakresie: a) utrwalania na jakimkolwiek nośniku; b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; c) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu d) prawa obrotu w kraju i za granicą; e) użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono; f) wystawiania, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe, g) nadawania w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pośrednictwem satelity; h) reemisji integralnej i równoczesnej przez inną organizacje telewizyjna; i) sporządzenia wersji obcojęzycznych;

6 j) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów; k) wykorzystania na stronach internetowych.; l) wykorzystania w utworach multimedialnych; m) wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; n) wykorzystywania dowolnych fragmentów do celów promocyjnych i reklamy; o) wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach interaktywnych, udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych; p) wprowadzania zmian, skrótów; q) retransmisji i publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. - w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów. r) nabycia wobec dzieła praw własności przemysłowej. 6. Jednocześnie Wykonawca, działając na podstawie upoważnienia autorów dzieła, wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Zamawiającego na wykonywanie autorskich praw zależnych do dzieła oraz upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do dzieła, w tym decydowania o sposobie jego oznaczenia, lub udostepnienia go anonimowo, upublicznienia dzieła czy sprawowania z wyłączeniem Wykonawcy, nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z dzieła, przy czym Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia wymienionego w 5 ust. 1 do zapewnienia osobistego sprawowania nadzoru autorskiego przez autorów Dzieła. 7. W zakresie powstałych na podstawie dzieła dzieł zależnych Wykonawca udziela niniejszym nieodwołalnej zgody na ich wykorzystanie w pełnym zakresie tożsamym z zakresem wykorzystania dzieła podstawowego. 7 Klauzula poufności Żadna ze stron, niniejszej umowy nie ujawni ani nie wykorzysta informacji poufnych uzyskanych od drugiej strony w związku z realizacją umowy, chyba że będzie to konieczne do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub informacje te w momencie ujawnienia są publicznie dostępne w inny sposób, albo też obowiązujące przepisy prawa nakładają na stronę obowiązek ich wyjawienia. 8 Czas Trwania Umowy, Wypowiedzenie 1. Niniejsza Umowa w zakresie czynności wykonawczych zostaje zawarta od dnia jej podpisania na czas niezbędny do ich wykonania określony w szczególności w 3 ust Rozwiązanie umowy lub jej wygaśnięcie, czy późniejsze unieważnienie poszczególnych jej postanowień, a także utrata przez Wykonawcę uprawnień do zawierania umów, jak niniejsza, nie ma skutku dla udzielonych już zgód i przeniesienia praw dotyczących dzieła lub jego fragmentów, dostarczonych przez Wykonawcę do dnia wystąpienia któregokolwiek z w/w zdarzeń. 9 Postanowienia Końcowe 1. Niniejsza Umowa może być zmieniona lub uzupełniona jedynie w formie pisemnego aneksu, uzgodnionego i podpisanego przez Strony, pod rygorem nieważności. 2. Jakiekolwiek zawiadomienia związane z niniejszą Umową powinny być sporządzone w formie pisemnej i powinny zostać doręczone drugiej Stronie osobiście lub listem poleconym, na następujące adresy:.... Dla ważności zawiadomień wymagane jest potwierdzenie listem poleconym. Zawiadomienie dokonane listem poleconym będzie uznane za doręczone z upływem 10 dni od jego wysłania. Każda ze Stron może zmienić swój adres do doręczeń w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego do drugiej Strony, zmiana adresu będzie skuteczna pod warunkiem otrzymania takiego zawiadomienia przez drugą Stronę. 3. Wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Stronami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszej Umowy, będą ostatecznie rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

7 4. W związku z treścią art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy. 5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający......

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Zawarte w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław; NIP 896-100-43-97; REGON 930818255

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 25.02.2014r. Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wzór umowy wraz z załącznikami. PROGRAMU WSPÓŁTWORZENIA WYDARZEŃ PGNiG TRANSATLANTYK FESTIVAL 2016 W ŁODZI

Załącznik nr 2 Wzór umowy wraz z załącznikami. PROGRAMU WSPÓŁTWORZENIA WYDARZEŃ PGNiG TRANSATLANTYK FESTIVAL 2016 W ŁODZI Załącznik nr 2 Wzór umowy wraz z załącznikami PROGRAMU WSPÓŁTWORZENIA WYDARZEŃ PGNiG TRANSATLANTYK FESTIVAL 2016 W ŁODZI UMOWA NR zawarta w dniu. w Łodzi pomiędzy: Fundacją Transatlantyk Festival z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA NR zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Wzór umowy wraz z załącznikami Program Współorganizacji Projektów UMOWA NR zawarta w dniu. we Wrocławiu pomiędzy: Biurem Festiwalowym Impart 2016, 50-451 Wrocław, ul. Komuny Paryskiej 39-41,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą UMOWA O DZIEŁO PRAWA AUTORSKIEGO NR.../LPR/2014 zawarta dnia... w Elblągu, pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu 82-300 Elbląg, Bulwar Zygmunta Augusta

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. 2. Opis specyfikacji Dzieła zawiera Regulamin Konkursu oraz Brief dla uczestników.

UMOWA O DZIEŁO. 2. Opis specyfikacji Dzieła zawiera Regulamin Konkursu oraz Brief dla uczestników. UMOWA O DZIEŁO Zawarta dnia.. roku pomiędzy: Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Igora Wójcika 2. Główną Księgową Joannę Mitas,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015

UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015 Załącznik nr 2 do ogłoszenia UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015 na przeprowadzenie telewizyjnej kampanii reklamowej z wykorzystaniem billboardów i techniki lokowania produktu w ramach promocji projektu Centrum

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 zawarta w Warszawie, w dniu..., pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA Nr. zawarta w Opolu, w dniu.. pomiędzy: Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez., zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą w.,

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. NIP o następującej treści:

Umowa - Wzór. NIP o następującej treści: Umowa - Wzór zawarta w dniu roku w Tychach pomiędzy:. a: Nadwiślańską Agencją Turystyczną sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Edukacji 37, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000074847;

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej "Zadaniem".

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie, wydanie i kolportaż biuletynu informacyjnego o tematyce ornitologicznej, zwane dalej Zadaniem. Załącznik nr 1 do SIWZ Umowa o dzieło W dniu 2006 r. pomiędzy firmą PARUS PROJEKT z siedzibą w Jaraczewie 63-233, ul. Golska 4, reprezentowanym przez Panem Bartoszem Skrzypczakiem właścicielem firmy, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, PROJEKT UMOWA Nr... zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../.../WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr /2016 zawarta dnia r. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 UMOWA NR.- wzór do CZĘŚĆI I ZAMÓWIENIA zawarta w dniu.. 2011 r. w Warszawie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. roku pomiędzy Starostą Braniewskim reprezentowanym przez osobę upoważnioną :

Umowa zawarta w dniu. roku pomiędzy Starostą Braniewskim reprezentowanym przez osobę upoważnioną : Numer ZP.PR.251/1/2011 Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa dotycząca wykonania usługi badania rynku Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Umowa Nr - wzór

Załącznik Nr 4. Umowa Nr - wzór Umowa Nr - wzór Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: UMOWA. zawarta w Warszawie, w dniu... pomiędzy:

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: UMOWA. zawarta w Warszawie, w dniu... pomiędzy: BDG-V-281-71-GK/14 Załącznik Nr 2 do SIWZ MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Znak: UMOWA zawarta w Warszawie, w dniu... pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: WZÓR UMOWY zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZI/2/nmf/15 (wzór)

UMOWA nr ZI/2/nmf/15 (wzór) UMOWA nr ZI/2/nmf/15 (wzór) Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na usługę opracowania graficznego, składu i druku dwujęzycznej publikacji podsumowującej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do siwz. UMOWA Nr... na opracowanie koncepcji pn.: Odwodnienie terenów portowych w Szczecinie i Świnoujściu.

Załącznik Nr 7 do siwz. UMOWA Nr... na opracowanie koncepcji pn.: Odwodnienie terenów portowych w Szczecinie i Świnoujściu. UMOWA Nr... na opracowanie koncepcji pn.: Odwodnienie terenów portowych w Szczecinie i Świnoujściu. zawarta w dniu. 2015 roku w Szczecinie, pomiędzy: Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółką

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 UMOWA (Wzór) zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA nr.../11. ... zwanym dalej Wykonawcą Zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: UMOWA nr.../11 Krakowskim Centrum Rehabilitacji 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Część II

Istotne postanowienia umowy Część II Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Część II zawarta w dniu.2014r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną

Umowa Nr../ wpisanym do CEIDG jako prowadzący działalność pod firmą. z siedzibą w.. (..-.) przy ul., NIP:., REGON: reprezentowaną Umowa Nr../2016 Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie 00-608, przy al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy:

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: P R O J E K T UMOWA ZLECENIA zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie (kod 00-580), przy ul. J. Ch. Szucha 23, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /PROJEKT/

UMOWA Nr.. /PROJEKT/ UMOWA Nr.. /PROJEKT/ W dniu 2016 r. w Piaskach, pomiędzy: GMINĄ PIASKI, mającą swą siedzibę w Piaskach 63-820 Piaski, przy ul. 6 stycznia 1, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6961750389,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6a do SIWZ ZP-6/2013 UMOWA zawarta dnia. 2013 r. w Zawoi pomiędzy: 1. Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi nr 1403, reprezentowanym przez Dyrektora Józefa Omylaka (dalej Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo Jet Events

Regulamin konkursu na logo Jet Events Regulamin konkursu na logo Jet Events 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Jet Events Sp. z o.o. 2. Terminy 1. Ogłoszenie konkursu następuje w dniu 16 stycznia 2013 r. 2. Termin zadawania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA ZLECENIE NR ZOLiRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044

Bardziej szczegółowo

Aktywna Edukacja Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2014 WZÓR UMOWY

Aktywna Edukacja Ekoinnowacje w ochronie środowiska 2014 WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH zawarta w... w dniu... r. pomiędzy: 1. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA o realizację projektu badawczego

UMOWA o realizację projektu badawczego UMOWA o realizację projektu badawczego W dniu [Data] w Warszawie, Zamawiający: Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 11/21, NIP: 5250008198, Regon: 000002223, będący podatnikiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym., Nr KRS:.. REGON.., NIP:.

UMOWA NR. wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym., Nr KRS:.. REGON.., NIP:. UMOWA NR Zawarta w dniu... 2015 roku w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1... 2... Oddziału GDDKiA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 25.06.2015 r. Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 25.06.2015 r. Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 25.06.2015 r. Istotne postanowienia umowy Zawarta w dniu...2015 r. w Lublinie, pomiędzy: Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 4 Regon 430123913;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/../16

UMOWA NR DP/2311/../16 UMOWA NR DP/2311/../16 zawarta w dniu... 2016 r. w Kielcach pomiędzy: UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr..

Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr.. zawarta w dniu.... w Warszawie pomiędzy: WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, poczta Warszawa 00-131; NIP: 5251569214,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ /2016 zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:

Umowa nr.../ /2016 zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: Umowa nr.../ /2016 zawarta w dniu... 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, NIP: 526-23-80-101, zwanym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO NR...

UMOWA O DZIEŁO NR... Załącznik numer 1 do Uchwały nr 9/113/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2013 r. UMOWA O DZIEŁO NR... Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: Województwem Warmińsko-Mazurskim

Bardziej szczegółowo