ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1. Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta Firma: Adres: Zakłady Chemiczne POLICE Spółka Akcyjna Police ul. Kuźnicka Police Numer telefonu: centrala (91) Numer telefaksu: (91) Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta W imieniu Emitenta działają: Andrzej Kurowski Mirosław Bachórski Janusz Motyliński Wojciech Kolenda Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. 26

2 Oświadczenie Emitenta My niżej podpisani oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Andrzej Kurowski Mirosław Bachórski Janusz Motyliński Wojciech Kolenda Oświadczenie Emitenta My niżej podpisani oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne, zamieszczone w Prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Emitenta. Andrzej Kurowski Mirosław Bachórski Janusz Motyliński Wojciech Kolenda Oświadczenie Emitenta My niżej podpisani oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Andrzej Kurowski Mirosław Bachórski Janusz Motyliński Wojciech Kolenda 27

3 2.2. Wprowadzający i Podmiot Dominujący Wprowadzający Wymóg wprowadzenia informacji o Wprowadzającym papiery wartościowe do publicznego obrotu nie ma zastosowania (brak wprowadzającego papiery wartościowe do publicznego obrotu w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi) Podmiot Dominujący Nazwa, siedziba i adres Podmiotu Dominującego Nazwa (firma): Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa Warszawa Adres: ul. Krucza 36/ Wspólna Warszawa Numer telefonu: centrala (22) (22) Numer telefaksu: (22) (22) Osoby fizyczne działające w imieniu Podmiotu Dominującego W imieniu Podmiotu Dominującego działa: Jacek Socha Minister Skarbu Państwa Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu Podmiotu Dominującego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie Opis powiązań Podmiotu Dominującego oraz osób fizycznych działających w imieniu Podmiotu Dominującego z Emitentem Poza opisanymi w niniejszym Prospekcie Emisyjnym pomiędzy Podmiotem Dominującym i osobą działającą w jego imieniu a Emitentem nie występują żadne inne powiązania umowne, kapitałowe i personalne Oświadczenie o odpowiedzialności osoby wymienionej w pkt Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie dotyczące Podmiotu Dominującego są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Jacek Socha Minister Skarbu Państwa 28

4 2.3. Podmioty sporządzające Prospekt Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta Firma: Zakłady Chemiczne POLICE Spółka Akcyjna Police Adres: ul. Kuźnicka Police Numer telefonu: (91) Numer telefaksu: (91) Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta W imieniu Emitenta działają: Andrzej Kurowski Mirosław Bachórski Janusz Motyliński Wojciech Kolenda Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Emitent odpowiada za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie oraz za sporządzenie Rozdziału II (punkty 2.1 i ) oraz Rozdziału IX niniejszego Prospektu Powiązania sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych sporządzających Prospekt z Emitentem i jego Podmiotem Dominującym Wszyscy członkowie Zarządu Emitenta w rozumieniu Rozporządzenia o Prospekcie są osobami powiązanymi z Emitentem z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie i umowy o pracę. Poza wymienionymi nie istnieją żadne inne powiązania, umowne, kapitałowe i personalne, pomiędzy wyżej wymienionymi osobami a Emitentem oraz Wprowadzającym. 29

5 Oświadczenie Emitenta My niżej podpisani oświadczamy, że Prospekt, w częściach, za których sporządzenie odpowiada Emitent, został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiada Emitent, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Andrzej Kurowski Mirosław Bachórski Janusz Motyliński Wojciech Kolenda BAA Polska Sp. z o.o Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt Firma: BAA Polska Spółka z o.o. Warszawa Adres: ul. Powązkowska Warszawa Numer telefonu: (22) /44 Numer telefaksu: (22) Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt W imieniu sporządzającego Prospekt działają: Grażyna Majcher-Magdziak Ireneusz Krawczyk Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu BAA Polska Sp. z o.o. została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialność BAA Polska Sp. z o.o. jako podmiotu sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdział I, Rozdział II punkt , Rozdział III (poza punktem i 3.12.), Rozdział V (punkty i ), Rozdział VI i Rozdział VII Prospektu. 30

6 Powiązania sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych sporządzających Prospekt z Emitentem i jego Podmiotem Dominującym BAA Polska Sp. z o.o. jest na dzień sporządzenia Prospektu związana z Emitentem zawartą w dniu 30 grudnia 2004 r., przez konsorcjum w składzie Pekao Access Sp. z o.o. oraz BAA Polska Sp. z o.o. Umową, której przedmiotem jest realizowanie usług doradztwa finansowego oraz zapewnienia doradztwa prawnego i technicznego związanego z przygotowaniem Z.Ch. POLICE S.A. do upublicznienia i przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Z.Ch. POLICE S.A. Ponadto, na dzień sporządzenia Prospektu, BAA Polska Sp. z o.o. jest związana z Podmiotem Dominującym Emitenta umowami dotyczącymi doradztwa przy prywatyzacji następujących spółek: ZELMER S.A., PZL Warszawa-Okęcie S.A. z siedzibą w Warszawie, LZF Polfa S.A. z siedzibą w Lublinie, PPF AKWAWIT S.A. z siedzibą w Lesznie, LWWG Polmos w Zielonej Górze S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, KS Wratislavia Polmos Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu, OPTEX S.A. z siedzibą w Opocznie, Zakłady Mięsne S.A. z siedzibą w Płocku, Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku, Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą w Katowicach oraz PPCh FRITAR S.A. z siedzibą w Tarnowie. Poza wyżej wymienionymi powiązaniami pomiędzy podmiotem sporządzającym Prospekt i osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem i jego Podmiotem Dominującym nie istnieją inne powiązania umowne, kapitałowe i personalne Oświadczenie osób działających w imieniu BAA Polska Sp. z o.o. My niżej podpisani oświadczamy, że Prospekt, w częściach, za których sporządzenie odpowiada BAA Polska Sp. z o.o., został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach, za których sporządzenie odpowiada BAA Polska Sp. z o.o., są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Grażyna Majcher-Magdziak Prezes Zarządu Ireneusz Krawczyk Wiceprezes Zarządu Andrzej Żebrowski i Wspólnicy, Kancelaria Prawnicza, Spółka komandytowa Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt Firma: Andrzej Żebrowski i Wspólnicy, Kancelaria Prawnicza, Spółka komandytowa Warszawa Adres: ul. Grzybowska 80/ Warszawa Numer telefonu: (22) /96 Numer telefaksu: (22)

7 Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt W imieniu sporządzającego Prospekt działają: Andrzej Żebrowski Rafał Kasterski Wspólnik Wspólnik Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Andrzej Żebrowski i Wspólnicy, Kancelaria Prawnicza, Spółka Komandytowa została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialność Andrzej Żebrowski i Wspólnicy, Kancelaria Prawna, Spółka komandytowa jako podmiotu sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdział II (pkt ), Rozdział IV (punkty ) i Rozdział V (punkty i ) Powiązania sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych sporządzających Prospekt z Emitentem i jego Podmiotem Dominującym Pomiędzy podmiotem sporządzającym Prospekt i osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem i jego Podmiotem Dominującym nie istnieją powiązania umowne, kapitałowe, organizacyjne ani personalne Oświadczenie osób działających w imieniu Andrzej Żebrowski i Wspólnicy, Kancelaria Prawna, Spółka Komandytowa My niżej podpisani, oświadczamy, że Prospekt, w częściach, za których sporządzenie odpowiada Andrzej Żebrowski i Wspólnicy, Kancelaria Prawna, Spółka komandytowa, został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach, za których sporządzenie odpowiada Andrzej Żebrowski i Wspólnicy, Kancelaria Prawna, Spółka Komandytowa, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Andrzej Żebrowski Rafał Kasterski Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt Firma: Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Warszawa Adres: ul. Puławska 15 Numer telefonu: (22) , Numer telefaksu: (22)

8 Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt W imieniu sporządzającego Prospekt działają: Jan Kuźma Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk Dyrektor Zarządzający kierujący BDM Zastępca Dyrektora BDM Informacje dotyczące adresów osób działających w imieniu BDM PKO BP S.A. zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialność BDM PKO BP S.A. jako podmiotu sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następujących części Prospektu: Wstęp, Rozdział II (punkt i 2.5.), Rozdział III (punkt i 3.12.) Prospektu Powiązania sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych sporządzających Prospekt z Emitentem i jego Podmiotem Dominującym Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. na dzień sporządzenia Prospektu jest związany z Emitentem: Umową, na podstawie której zobowiązał się do pełnienia funkcji Oferującego; Umową o prowadzenie depozytu dla Akcji Emitenta; Umową o pełnienie funkcji sponsora emisji papierów wartościowych. Bank PKO BP S.A. na dzień sporządzenia Prospektu jest związany z Emitentem: Umową dotyczącą prowadzenia rachunku bieżącego, w ramach którego został udzielony kredyt obrotowy. Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. na dzień sporządzenia Prospektu jest związany z Podmiotem Dominującym: Umową zawartą dotyczącą świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. Ponadto Skarb Państwa jest właścicielem akcji Banku PKO BP SA, reprezentujących 53,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu PKO BP SA oraz 53,18% w kapitale zakładowym PKO BP SA. Poza wyżej wymienionym powiązaniem, pomiędzy podmiotem sporządzającym Prospekt i osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem i Podmiotem Dominującym nie istnieją inne powiązania umowne, kapitałowe i personalne Oświadczenie osób działających w imieniu sporządzającego Prospekt Działając w imieniu BDM PKO BP S.A., oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialny jest BDM PKO BP S.A., został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest BDM PKO BP S.A., są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.... Jan Kuźma Dyrektor Zarządzający kierujący BDM... Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk Zastępca Dyrektora BDM 33

9 2.4. Osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdań finansowych Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, danych porównywalnych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych danych porównywalnych Nazwa: HLB Frąckowiak i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Poznań Adres: plac Wiosny Ludów Poznań Numer telefonu: (61) Numer telefaksu: (61) Adres internetowy: Podstawa uprawnień: podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych W imieniu podmiotu uprawnionego działają: Cecylia Pol Prezes Zarządu, biegły rewident, nr ewidencyjny 5282/782 Tomasz Wróblewski Członek Zarządu Odpowiedzialność HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. jako podmiotu sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdział II (punkt 2.4.), Rozdział VIII. Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie Biegły rewident dokonujący badania sprawozdania finansowego w imieniu podmiotu uprawnionego Sławomir Mirkowski biegły rewident, nr ewidencyjny 9639/7208, dokonujący badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od r. do r. Adres zamieszkania biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego został objęty wnioskiem o niepublikowanie. 34

10 Powiązania HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz biegłego rewidenta działającego w jego imieniu z Emitentem i jego Podmiotem Dominującym HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz osoby działające w jego imieniu powiązane są z Emitentem następującymi umowami: Umowa nr 244/10 z dnia 1 grudnia 2004 r., której przedmiotem jest badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Umowa nr 347/10 z dnia 31 stycznia 2005 r., której przedmiotem jest potwierdzenie przez biegłego rewidenta porównywalności danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie za lata Poza wymienionymi powyżej nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Emitentem i jego Podmiotem Dominującym a HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz osobami działającymi w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., a także biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie Oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego oraz osób działających w jego imieniu, a także biegłego rewidenta dokonujących badania sprawozdania finansowego Oświadczenie osób działających w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. dotyczące poprawności wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego oraz potwierdzenie spełnienia przez HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania. Oświadczamy, że HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.: została wybrana do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od r. do r. zawartego w Rozdziale VIII Prospektu zgodnie z przepisami prawa, spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania tego sprawozdania. W imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr ew. 238, plac Wiosny Ludów 2, Poznań Cecylia Pol, Prezes Zarządu Biegły Rewident Nr ewidencyjny 5282/782 Tomasz Wróblewski, Wiceprezes Zarządu Oświadczenie biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Emitenta o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania Oświadczam, że jako biegły rewident badający w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. zamieszczone w Rozdziale VIII Prospektu sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od r. do r. spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania.... Sławomir Mirkowski Biegły Rewident Nr ewidencyjny 9639/

11 Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz dokonujących badania sprawozdania finansowego Emitenta Oświadczamy, że: 1. Sprawozdanie finansowe Emitenta zamieszczone w Rozdziale VIII Prospektu, obejmujące okres od r. do r. zostało przez nas zbadane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i normami zawodowymi. 2. Na podstawie dokonanego przez nas badania wydaliśmy dnia 4 marca 2005 r. opinię bez zastrzeżeń o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego, której pełna treść jest zamieszczona w Rozdziale VIII Prospektu. 3. Zamieszczone w Prospekcie porównywalne dane finansowe za okres od roku do roku oraz za okres od roku do roku zostały przedstawione w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres od roku do roku oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych. Uzgodnienie porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, a porównywalne dane finansowe wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych. 4. Sprawozdanie finansowe Emitenta oraz porównywalne dane finansowe zamieszczone w Prospekcie zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. Sławomir Mirkowski Cecylia Pol, Prezes Zarządu Tomasz Wróblewski Biegły Rewident Biegły Rewident Wiceprezes Zarządu Nr ewidencyjny 9639/7208 Nr ewidencyjny 5282/ Oferujący Akcje Nazwa, siedziba i adres Oferującego Firma: Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Warszawa Adres: ul. Puławska 15 Numer telefonu: (22) , Numer telefaksu: (22)

12 Osoby działające w imieniu Oferującego W imieniu sporządzającego Prospekt działają: Jan Kuźma Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk Dyrektor Zarządzający kierujący BDM Zastępca Dyrektora BDM Informacje dotyczące adresów osób działających w imieniu BDM PKO BP S.A. zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie Opis powiązań Oferującego z Emitentem i jego Podmiotem Dominującym Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. na dzień sporządzenia Prospektu jest związany z Emitentem: Umową, na podstawie której zobowiązał się do pełnienia funkcji Oferującego; Umową o prowadzenie depozytu dla Akcji Emitenta; Umową o pełnienie funkcji sponsora emisji papierów wartościowych. Bank PKO BP S.A. na dzień sporządzenia Prospektu jest związany z Emitentem: Umową dotyczącą prowadzenia rachunku bieżącego, w ramach którego został udzielony kredyt obrotowy Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. na dzień sporządzenia Prospektu jest związany z Podmiotem Dominującym: Umową dotyczącą świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego. Ponadto Skarb Państwa jest właścicielem akcji Banku PKO BP SA, reprezentujących 53,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu PKO BP SA oraz 53,18% w kapitale zakładowym PKO BP SA. Poza wyżej wymienionym powiązaniem, pomiędzy podmiotem sporządzającym Prospekt i osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem i Podmiotem Dominującym nie istnieją inne powiązania umowne, kapitałowe i personalne. Poza wyżej wymienionym powiązaniem, pomiędzy Oferującym i osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem i Podmiotem Dominującym nie istnieją inne powiązania umowne, kapitałowe i personalne Oświadczenie osób działających w imieniu Oferującego Oświadczamy, że Bankowy Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie, jako Oferujący Akcje Z.Ch. POLICE S.A. w publicznym obrocie, dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzania Akcji do publicznego obrotu Jan Kuźma Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk Dyrektor Zarządzający kierujący BDM Zastępca Dyrektora BDM 37

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX Spółka Akcyjna Słupsk ul. Lutosławskiego 17

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 5 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta 30-964 Kraków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Informacje o Emitencie Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna Poznań Adres: ul. Warszawska 39/41 Telefon: 0 (prefix)

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa i siedziba Emitenta Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna Zabrze Adres Spółki: 41-813 Zabrze ul.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT 1.1 Informacje o Emitencie Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Puławska 15,

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ELEKTROBUDOWA SA Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Emitent 1.1. Nazwa (firma), siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 Informacje dotyczące Emitenta 1.1 Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa: Decora Spółka Akcyjna Siedziba: Środa Wielkopolska Adres: Ignacego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 17 Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 19 2.1. Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Siedziba: ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Prospekt emisyjny Rozdział II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Emitent 1.1. Informacje o Emitencie Firma:

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Firma Spółki: TRAS TYCHY Spółka Akcyjna Siedziba Spółki: Skawina Adres: 32-050 Skawina, ul. Krakowska 87 Telefony: (012) 277 88 00

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Prospekt Emisyjny ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Firma Spółki: Siedziba Spółki: Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA Hoop Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres głównej strony internetowej www.hoop.com.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Pan Dariusz Wojdyga.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI TETA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu Oferujący: Prospekt został sporządzony w Krakowie, w dniu 31 lipca 2005 roku i zawiera dane aktualizujące na dzień 17 października 2005

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe 1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zgodnie z 18 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne 1.1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym 1.1.1. Emitent 1.1.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa (firma):

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-RS 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 14 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska T +48 61 62 51 100 F +48 61 62 51

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin

URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin URSUS S.A. ul. Frezerów 7 20-209 Lublin Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r.

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 maja 2007 r. (rynek NewConnect) 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo