ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 Informacje dotyczące Emitenta 1.1 Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa: Decora Spółka Akcyjna Siedziba: Środa Wielkopolska Adres: Ignacego Prądzyńskiego 24A, Środa Wielkopolska Telefon: (61) Telefaks: (61) Internet: Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta Waldemar Osuch Artur Hibner Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Wyżej wymienione osoby odpowiadają za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie. 1.3 Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta dotyczące informacji zawartych w Prospekcie Oświadczamy, że informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Decora ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Spółki oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. Waldemar Osuch Artur Hibner Członek Zarządu Dyrektor Finansowy 1.4 Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdań finansowych i danych porównywalnych zamieszczonych w Prospekcie Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, dane porównywalne za rok 2003 oraz za rok 2002, a także informacje finansowe przedstawione w formie raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2005 r. zamieszczone w Prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Waldemar Osuch Artur Hibner Członek Zarządu Dyrektor Finansowy 1.5 Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta dotyczące sposobu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Waldemar Osuch Artur Hibner Członek Zarządu Dyrektor Finansowy 16

2 2 Informacje dotyczące Wprowadzających 2.1 Włodzimierz Lesiński Dane osobowe Wprowadzającego Imię i nazwisko: Włodzimierz Lesiński Opis powiązań Włodzimierza Lesińskiego z Emitentem i innymi Wprowadzającymi Włodzimierz Lesiński jest akcjonariuszem Emitenta, posiada 31,25% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta. Informacja o liczbie akcji, jaką zamierza w Publicznej Ofercie zaoferować do nabycia Włodzimierz Lesiński, została przedstawiona w pkt 1.2 w Rozdziale III Prospektu. Włodzimierz Lesiński jest również powiązany z innymi Wprowadzającymi: Jerzym Nadwórnym wspólnikiem Włodzimierza Lesińskiego w spółce osobowej Lena Lighting Spółka Jawna, Saniku Holding S.A., którego podmiotem dominującym jest Heinz Wilhelm Dusar, będący podmiotem dominującym wobec Dusar Kunststoff und Metallwaren GmbH, podmiotu dominującego wobec Aquaform Sp. z o.o., w której to spółce Włodzimierz Lesiński pełni funkcję członka Zarządu, Saniku Holding S.A., która posiada 100% udziałów w Dusar Industrie Sp. z o.o., w której to spółce Włodzimierz Lesiński pełni funkcję członka Zarządu. Na dzień aktualizacji Prospektu, poza wyżej wymienionymi, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Włodzimierzem Lesińskim a Emitentem, jak również pomiędzy Włodzimierzem Lesińskim a innymi Wprowadzającymi Oświadczenie Wprowadzającego Włodzimierza Lesińskiego Wprowadzający oświadcza, że wszelkie informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w niniejszym Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w niniejszym Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Włodzimierz Lesiński 17

3 2.2 Jerzy Nadwórny Dane osobowe Wprowadzającego Imię i nazwisko: Jerzy Nadwórny Opis powiązań Jerzego Nadwórnego z Emitentem i innymi Wprowadzającymi Jerzy Nadwórny jest akcjonariuszem Emitenta, posiada 7,75% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Informacja o liczbie akcji, jaką zamierza w Publicznej Ofercie zaoferować do nabycia Jerzy Nadwórny, została przedstawiona w pkt 1.2 w Rozdziale III Prospektu. Ponadto żona Jerzego Nadwórnego jest stroną umowy brokerskiej z dnia 6 października 1999 r. zawartej z Emitentem, która została opisana w punkcie 3.5. Rozdziału V Prospektu. Jerzy Nadwórny jest również wspólnikiem Włodzimierza Lesińskiego w spółce osobowej Lena Lighting Spółka Jawna. Na dzień aktualizacji Prospektu, poza wyżej wymienionymi, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Jerzym Nadwórnym a Emitentem, jak również pomiędzy Jerzym Nadwórnym a innymi Wprowadzającymi Oświadczenie Wprowadzającego Jerzego Nadwórnego Wprowadzający oświadcza, że wszelkie informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w niniejszym Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w niniejszym Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Jerzy Nadwórny 18

4 2.3 Saniku Holding S.A Nazwa i Siedziba Nazwa: Saniku Holding S.A. Siedziba: Couvet (Szwajcaria) Adres: Rue du Prė-Jorat 22 Telefon: Osoby działające w imieniu Wprowadzającego Saniku Holding S.A. Heinz Wilhelm Dusar Prezes Rady Zarządczej Saniku Holding S.A. (odpowiednika Zarządu spółki w prawie szwajcarskim) Opis powiązań Saniku Holding S.A. z Emitentem i innymi Wprowadzającymi Wprowadzający Saniku Holding S.A. jest akcjonariuszem Emitenta i posiada 49,5% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Działający w imieniu Wprowadzającego Saniku Holding S.A., jeden z trzech członków Rady Zarządczej spółki (odpowiednika Zarządu spółki w prawie szwajcarskim) Heinz Wilhelm Dusar jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta. Informacja o liczbie akcji, jaką zamierza w Publicznej Ofercie zaoferować do nabycia Saniku Holding S.A., została przedstawiona w pkt 1.2 w Rozdziale III Prospektu. Saniku Holding S.A. jest powiązana z Włodzimierzem Lesińskim, który pełni funkcje członka Zarządu Dusar Industrie Sp. z o.o., w której to spółce 100% udziałów posiada Saniku Holding S.A. Saniku Holding S.A. powiązane jest również z Włodzimierzem Lesińskim, który pełni funkcję członka Zarządu w spółce Aquaform Sp. z o.o., której podmiotem dominującym jest Dusar Kunststoff und Metallwaren GmbH, której podmiotem dominującym jest Heinz Wilhelm Dusar, podmiot dominujący Saniku Holding S.A. Ponadto Saniku Holding S.A. posiada 100% udziałów w Dusar Industrie Sp. z o.o., która zawarła umowę najmu z dnia 1 grudnia 2004 roku z Emitentem. Na dzień aktualizacji Prospektu, poza wyżej wymienionymi, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Saniku Holding S.A. a Emitentem, jak również pomiędzy Saniku Holding S.A. a innymi Wprowadzającymi Opis powiązań osób działających w imieniu Saniku Holding S.A. z Emitentem i innymi Wprowadzającymi Działający w imieniu Wprowadzającego Saniku Holding S.A. Heinz Wilhelm Dusar jest podmiotem dominującym Saniku Holding S.A., która jest akcjonariuszem Emitenta oraz Heinz Wilhelm Dusar pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Heinz Wilhelm Dusar powiązany jest z Emitentem jako podmiot dominujący wobec Saniku Holding S.A., która posiada 100% udziałów w Dusar Industrie Sp. z o.o., z którą Emitent powiązany jest umową najmu z dnia 1 grudnia 2004 roku. Heinz Wilhelm Dusar jest powiązany z Włodzimierzem Lesińskim: jako podmiot dominujący wobec Dusar Kunststoff und Metallwaren GmbH, spółki która jest podmiotem dominującym wobec Aquaform Sp. z o.o., w której to spółce Włodzimierz Lesiński pełni funkcję członka zarządu, jako podmiot dominujący wobec Saniku Holding S.A., spółki, która jest podmiotem dominującym wobec Dusar Industrie Sp. z o.o., w której to spółce Włodzimierz Lesiński pełni funkcję członka zarządu. Na dzień aktualizacji Prospektu, poza wyżej wymienionymi, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy osobami działającymi w imieniu Saniku Holding S.A. a Emitentem, jak również pomiędzy osobami działającymi w imieniu Saniku Holding S.A. a innymi Wprowadzającymi Oświadczenie osób działających w imieniu Saniku Holding S.A. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Decora ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Spółki oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. Heinz Wilhelm Dusar Saniku Holding S.A. 19

5 3 Informacje dotyczące podmiotów sporządzających Prospekt 3.1 Decora Firma, siedziba i adres Nazwa: Decora Spółka Akcyjna Siedziba: Środa Wielkopolska Adres: Ignacego Prądzyńskiego 24A, Środa Wielkopolska Telefon: (61) Telefaks: (61) Internet: Osoby fizyczne działające w imieniu Decora Spółka Akcyjna Waldemar Osuch Artur Hibner Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Osoby te są odpowiedzialne za sporządzenie następujących części Prospektu: Rozdział II pkt 1, 2, 3, Rozdział VIII, Rozdział IX Opis powiązań sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w imieniu sporządzającego Prospekt z Emitentem i Wprowadzającymi Na dzień aktualizacji Prospektu osoby działające w imieniu Decora, jako podmiotu sporządzającego Prospekt, posiadają następujące powiązania z Emitentem: - pełnią funkcję: Waldemar Osuch Artur Hibner Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Pan Waldemar Osuch oraz Pan Artur Hibner zatrudnieni są w Spółce na podstawie umów o pracę. Ponadto Waldemar Osuch posiada 1,5% akcji w kapitale zakładowym Decora. Emitent powiązany jest z Saniku Holding S.A. poprzez umowę najmu z dnia 1 grudnia 2004 roku ze spółką Dusar Industrie Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Saniku Holding S.A., oraz z Jerzym Nadwórnym poprzez umowę brokerską z dnia 6 października 1999 r. zawartą z żoną Jerzego Nadwórnego. Emitent powiązany jest z Włodzimierzem Lesińskim oraz Jerzym Nadwórnym, którzy pełnią odpowiednio funkcje Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Emitent powiązany jest z Heinzem W. Dusarem, osobą działającą w imieniu Saniku Holding S.A., który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Na dzień aktualizacji Prospektu, poza wyżej wymienionymi, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy osobami działającymi w imieniu Decora, jako podmiotu sporządzającego Prospekt, a Emitentem. Na dzień aktualizacji Prospektu Emitent, a także osoby działające w jego imieniu nie posiadają żadnych innych powiązań z Wprowadzającymi Oświadczenie osób działających w imieniu Decora w zakresie sporządzenia Prospektu Oświadczamy, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zamieszczone w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialna jest Decora, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Waldemar Osuch Artur Hibner Członek Zarządu Dyrektor Finansowy 20

6 3.2 Doradca Prawny Firma, siedziba i adres Nazwa: Prof. Marek Wierzbowski Kancelaria Radcy Prawnego Siedziba: Warszawa, ul. Żytnia 18 lok. 20 Telefon: Faks: (22 ) (22) Internet: Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego Marek Wierzbowski Marcin Marczuk Radca prawny Pełnomocnik Odpowiedzialność Doradcy Prawnego jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdział I pkt 2.3, Rozdział II pkt 3.2, Rozdział III, pkt 1, pkt 3-8, pkt , Rozdział IV, Rozdział V, pkt 2-5, pkt 8-11, Rozdział VII z wyjątkiem punktu Opis powiązań Doradcy Prawnego i osób działających w jego imieniu z Emitentem i Wprowadzającymi Pomiędzy Prof. Marek Wierzbowski Kancelaria Radcy Prawnego, jako podmiotem sporządzającym Prospekt, oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu Prof. Marek Wierzbowski Kancelaria Radcy Prawnego a Emitentem i Wprowadzającymi nie występują żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne, z wyjątkiem umowy zawartej z Emitentem w dniu 26 listopada 2004 roku o świadczenie usług prawnych przy sporządzaniu niniejszego Prospektu Oświadczenie osób działających w imieniu Doradcy Prawnego w zakresie sporządzenia Prospektu Niniejszym oświadczamy, iż części Prospektu, za które odpowiada Prof. Marek Wierzbowski Kancelaria Radcy Prawnego, zostały sporządzone z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w tych częściach Prospektu są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Marek Wierzbowski Radca prawny Marcin Marczuk Pełnomocnik 21

7 3.3 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A Firma, siedziba i adres Nazwa: Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Wołoska 18 Telefon: (+48 22) Telefaks: (+48 22) Internet: Osoby fizyczne działające w imieniu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Jakub Papierski CDM Pekao S.A. Paweł Roszczyk Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych Prokurent Osoby te są odpowiedzialne za sporządzenie następujących części Prospektu: Wstęp, Rozdział I pkt 1, 2.1, 2.2, 2.4, Rozdział II pkt 3.3, 5, Rozdział III pkt 2, pkt 9-12, 13.8; Rozdział V pkt. 1, 6, 7, Rozdział VI, Rozdział VII pkt 1.3, Rozdział X Opis powiązań Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. i osób działających w jego imieniu z Emitentem oraz Wprowadzającymi Pomiędzy CDM Pekao S.A. a Decora nie występują żadne powiązania natury formalnej, nieformalnej bądź osobistej poza: umową związaną z przygotowaniem niniejszego Prospektu Emisyjnego oraz pełnienia przez CDM Pekao S.A. funkcji oferującego Akcje Serii A, B, C, także umową dotyczącą prowadzenia depozytu dla Akcji Serii A. Pomiędzy CDM a Wprowadzającymi nie występują żadne powiązania natury formalnej, nieformalnej bądź osobistej poza umowami: umową związaną z przygotowaniem Prospektu Emisyjnego i przeprowadzeniem publicznej emisji akcji spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej oraz umową związaną z przygotowaniem Prospektu Emisyjnego i przeprowadzeniem publicznej emisji akcji spółki Decora. Pomiędzy osobami działającymi w imieniu CDM Pekao S.A. a Decora i Wprowadzającymi nie występują żadne powiązania natury formalnej, nieformalnej bądź osobistej Oświadczenie osób działających w imieniu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. w zakresie sporządzenia Prospektu Oświadczamy, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej, oraz że informacje zamieszczone w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Jakub Papierski Paweł Roszczyk Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych Prokurent 22

8 4 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 4.1 Firma, siedziba i adres Nazwa: HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Siedziba: Poznań Adres: pl. Wiosny Ludów 2, Poznań Podstawa uprawnień: HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych wydane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, numer ewidencyjny 238 Telefon: 48 (61) Faks: 48 (61) Strona internetowa: 4.2 Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych W imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. w zakresie odpowiedzialności za opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za okres od roku do roku, zawartego w Prospekcie działają: Cecylia Pol, Biegły Rewident nr 5282/782 oraz Tomasz Wróblewski Wiceprezes Zarządu. 4.3 Osoby fizyczne dokonujące badania sprawozdania finansowego Decora Biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego za okres od roku do roku, zawartego w Prospekcie jest Elżbieta Grześkowiak, Biegły Rewident nr 5014/ Powiązania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu i na jego rzecz z Emitentem i Wprowadzającymi HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz osoby działające w jego imieniu powiązane są z Emitentem następującymi umowami: Umowa nr 214/10 z dnia roku, której przedmiotem jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz opracowanie części finansowej Prospektu Rozdział VIII, Zlecenie 356/10 z dnia roku, dotyczące konsultacji przy opracowaniu polityki (zasad) rachunkowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Poza wymienionymi powyżej, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Emitentem i żadnym z Wprowadzających a HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz osobami działającymi w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., a także biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie. 4.5 Oświadczenia Oświadczenie osób fizycznych działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie zgodności z prawem wyboru podmiotu uprawnionego oraz stwierdzające, iż podmiot ten spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu Oświadczamy, że HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został wybrany do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od roku do roku zgodnie z przepisami prawa, w związku z przygotowywanym Prospektem Emisyjnym. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za ww. okres zostało wykonane na zlecenie Decora zgodnie z umową nr 214/10 z dnia roku. Oświadczamy także, że HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania tego sprawozdania. Tomasz Wróblewski Wiceprezes Zarządu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Cecylia Pol HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Biegły Rewident nr 5282/782 23

9 4.5.2 Oświadczenie biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego stwierdzające, że biegły rewident spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii Oświadczam, że jako biegły rewident spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres sprawozdawczy od roku do roku. Elżbieta Grześkowiak Biegły Rewident nr 5014/ Oświadczenie o odpowiedzialności osób fizycznych działających w imieniu podmiotu uprawnionego oraz biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Oświadczamy, że: 1. Sprawozdanie finansowe za okres od roku do roku, zamieszczone w Prospekcie, podlegało naszemu badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziliśmy opinię bez zastrzeżeń o prawidłowości, rzetelności i jasności tego sprawozdania finansowego, której pełna treść przedstawiona jest w Rozdziale VIII Prospektu. 2. Porównywalne dane finansowe zamieszczone w Prospekcie zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Emitenta za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych oraz że uzgodnienie danych porównywalnych zamieszczonych w Prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości oraz korekt błędów podstawowych. Zestawienie oraz wyjaśnienie różnic pomiędzy porównywalnymi danymi finansowymi a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi zostały szczegółowo przedstawione w dodatkowych notach objaśniających nr 18 i Sprawozdanie finansowe za okres od roku do roku oraz dane porównywalne zamieszone w Prospekcie zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. Elżbieta Grześkowiak Tomasz Wróblewski Cecylia Pol Biegły Rewident Wiceprezes Zarządu nr 5014/2578 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Biegły Rewident nr 5282/782 24

10 5 Oferujący 5.1 Firma, siedziba i adres Firma: Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Wołoska 18, Warszawa Telefon: (+48 22) Faks: (+48 22) Strona www: 5.2 Osoby działające w imieniu Oferującego Jakub Papierski CDM Pekao S.A. Paweł Roszczyk Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych Prokurent 5.3 Opis powiązań Oferującego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem i Wprowadzającymi Pomiędzy CDM Pekao S.A. a Decora nie występują żadne powiązania natury formalnej, nieformalnej bądź osobistej poza: umową związaną z przygotowaniem niniejszego Prospektu Emisyjnego oraz pełnienia przez CDM Pekao S.A. funkcji oferującego Akcje Serii A, B, C, a także umową dotyczącą prowadzenia depozytu dla Akcji Serii A. Pomiędzy CDM a Wprowadzającymi nie występują żadne powiązania natury formalnej, nieformalnej bądź osobistej poza umowami: umową związaną z przygotowaniem prospektu emisyjnego i przeprowadzeniem publicznej emisji akcji spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej oraz umową związaną z przygotowaniem Prospektu Emisyjnego i przeprowadzeniem publicznej emisji akcji spółki Decora. Pomiędzy osobami działającymi w imieniu CDM Pekao S.A. a Decora oraz Wprowadzającymi nie występują żadne powiązania natury formalnej, nieformalnej bądź osobistej. 5.4 Oświadczenie osób działających w imieniu Oferującego Działając w imieniu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao Spółka Akcyjna jako podmiotu oferującego Akcje Oferowane Decora w publicznym obrocie, niniejszym oświadczamy, że Oferujący dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzania Akcji Decora do publicznego obrotu. Jakub Papierski Paweł Roszczyk Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych Prokurent 25

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 17 Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 19 2.1. Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Siedziba: ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT 1.1 Informacje o Emitencie Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Puławska 15,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r.

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 maja 2007 r. (rynek NewConnect) 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE

ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE 1 Oznaczenie Emitenta Nazwa (firma) Decora Spółka Akcyjna Forma prawna Spółka Akcyjna Kraj siedziby Polska Siedziba Środa Wielkopolska Adres Ul. Ignacego Prądzyńskiego nr 24

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2010 Prospekt Informacyjny ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami: ING

Bardziej szczegółowo

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Data prospektu NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu Dokument Informacyjny Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa. Raport QSr 3/2011

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa. Raport QSr 3/2011 COMP SPÓŁKA AKCYJNA ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa Raport QSr 3/2011 Informacje zawarte w Raporcie za III kwartał 2011 r. zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Netwise Spółka Akcyjna SPORZĄDZONY DO WPROWADZENIA DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.: 1.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo