OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE"

Transkrypt

1 ELEKTROBUDOWA SA Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Emitent 1.1. Nazwa (firma), siedziba i adres Emitenta Firma: ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna Skrót firmy: ELBUDOWA Siedziba: Katowice Adres: Katowice, ul. Porcelanowa 12 Numery telekomunikacyjne: Telefon: (032) Telefaks: (032) Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa: Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta W imieniu Emitenta działają następujące osoby fizyczne: Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu Tomasz Jaźwiński - Członek Zarządu Informacja o adresie osób działających w imieniu Emitenta została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta Osoby niżej podpisane reprezentujące Spółkę ELEKTROBUDOWA SA oraz występujące w swoim imieniu ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Jacek Faltynowicz Tomasz Jaźwiński Prezes Zarządu Członek Zarządu 21

2 Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ELEKTROBUDOWA SA 1.4. Oświadczenie na temat sprawozdania finansowego Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe i informacje finansowe w formie raportu kwartalnego oraz dane porównywalne zamieszczone w prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu Tomasz Jaźwiński Członek Zarządu 1.5. Oświadczenie na temat podmiotu uprawnionego do badania Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu Tomasz Jaźwiński Członek Zarządu 22

3 ELEKTROBUDOWA SA Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2. Podmioty sporządzające Prospekt 2.1. Emitent Nazwa (firma), siedziba i adres sporządzającego Prospekt Firma: ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna Skrót firmy: ELBUDOWA Siedziba: Katowice Adres: Katowice, ul. Porcelanowa 12 Numery telekomunikacyjne: Telefon: (032) Telefaks: (032) Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa: Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt W imieniu Emitenta jako podmiotu sporządzającego Prospekt działają: Jacek Faltynowicz Tomasz Jaźwiński - Prezes Zarządu - Członek Zarządu Informacja o adresie osób działających w imieniu Emitenta została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. Wyżej wymienione osoby są odpowiedzialne za sporządzenie następujących części Prospektu: Wstęp w zakresie informacji, o których mowa w 10 ust. 1 pkt 15 i 18 Rozporządzenia o Prospekcie; Rozdział I z wyjątkiem pkt. 2.3.; Rozdział II: pkt 1 i 2.1; Rozdział III: pkt 1, 2 i 12; Rozdział V; Rozdział VII; Rozdział VIII; Rozdział IX, oprócz załącznika nr 4; oraz informacje objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie Powiązania sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta jako sporządzającego Prospekt posiadają następujące powiązania z Emitentem: Jacek Faltynowicz pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, pozostaje w stosunku pracy z Emitentem, Tomasz Jaźwiński pełni funkcję Członka Zarządu Emitenta, pozostaje w stosunku pracy z Emitentem. Poza wymienionymi powyżej nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Emitentem a osobami fizycznymi działającymi w jego imieniu. 23

4 Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ELEKTROBUDOWA SA Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta, jako sporządzającego Prospekt Oświadczamy, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialna jest ELEKTROBUDOWA SA są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu Tomasz Jaźwiński Członek Zarządu 24

5 ELEKTROBUDOWA SA Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.2. Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa Nazwa (firma), siedziba i adres sporządzającego Prospekt Firma: Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa Siedziba: Kraków Adres: Kraków, ul. Retoryka 5/2 Numery telekomunikacyjne: Telefon: (012) , , Telefaks: (012) Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa: Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt W imieniu Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa jako podmiotu sporządzającego Prospekt działają: Mateusz Rodzynkiewicz - Komplementariusz Maciej Hulist - Pełnomocnik Informacja o adresie osób działających w imieniu Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdział II: pkt 2.2; Rozdział III: pkt 3-7 i 13; Rozdział IV; Rozdział VI Powiązania sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem Nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne pomiędzy Kancelarią Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółką Komandytową oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółki Komandytowej a Emitentem z wyjątkiem umowy z dnia 6 stycznia 2005 roku, na mocy której Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa świadczy na rzecz Emitenta usługi doradztwa prawnego w procesie wprowadzenia akcji Emitenta nowej emisji do publicznego obrotu papierami wartościowymi. 25

6 Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ELEKTROBUDOWA SA Oświadczenie o odpowiedzialności osób fizycznych działających w imieniu sporządzającego Prospekt Działając w imieniu Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialna jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa, został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialna jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Mateusz Rodzynkiewicz Komplementariusz Maciej Hulist Pełnomocnik 26

7 ELEKTROBUDOWA SA Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.3. Dom Maklerski Banku Handlowego SA Nazwa (firma), siedziba i adres sporządzającego Prospekt Firma: Dom Maklerski Banku Handlowego SA Skrót firmy: DMBH Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 Numery telekomunikacyjne: Telefon: (022) Telefaks: (022) Adres poczty elektronicznej: Osoby fizyczne działające w imieniu Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA W imieniu Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA działają: Witold Stępień Prezes Zarządu, Mirosław Tkaczuk Dyrektor Biura Operacji Kapitałowych, Pełnomocnik Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialność Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA jako podmiotu sporządzającego Prospekt ograniczona jest do sporządzenia następujących części Prospektu: Wstęp, z wyjątkiem informacji, o których mowa w 10 ust. 1 pkt 15 i 18 Rozporządzenia o Prospekcie; Rozdział I pkt 2.3; Rozdział II pkt 2.3 i pkt 4; Rozdział III: pkt. od 8 do 11; Rozdział IX załącznik nr 4. Pomiędzy Domem Maklerskim Banku Handlowego SA a Emitentem występuje następujące powiązanie umowne: umowa zlecenia organizacji oferty z dnia 3 marca 2005 roku. Wymienione powiązanie umowne jest jedynym, jakie istnieje pomiędzy Domem Maklerskim Banku Handlowego SA, a Emitentem. Nie istnieją powiązania pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, a Emitentem. 27

8 Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ELEKTROBUDOWA SA Oświadczenie Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA Niżej podpisani oświadczamy, że Prospekt, w częściach, za których sporządzenie odpowiada Dom Maklerski Banku Handlowego SA, został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach, za których sporządzenie odpowiada Dom Maklerski Banku Handlowego SA, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Witold Stępień Prezes Zarządu Mirosław Tkaczuk Dyrektor Biura Operacji Kapitałowych Pełnomocnik 28

9 ELEKTROBUDOWA SA Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 3. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 3.1. Nazwa, siedziba, adres i podstawy uprawnień Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Siedziba: Adres: Podstawa uprawnień: Numer telefonu: +48 (22) Numer faksu: +48 (22) Poczta elektroniczna: Strona internetowa: BDO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BDO Polska Spółka z o.o. Warszawa ul. Postępu 12, Warszawa Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 523 Odpowiedzialność osób działających w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdział II pkt. 3, Rozdział VII w zakresie odpowiedzialności za zamieszczone w nim opinie o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego Spółki ELEKTROBUDOWA SA Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Osobą działającą w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. w zakresie odpowiedzialności za zamieszczoną w Rozdziale VII opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego Spółki ELEKTROBUDOWA SA za okres r. jest André Helin Prezes Spółki BDO Polska Sp. z o.o., biegły rewident Nr ewid /502 (adres objęty wnioskiem o niepublikowanie) Biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta Osobą dokonującą badania sprawozdania finansowego Spółki ELEKTROBUDOWA SA za okres r. jest Grażyna Maślanka, biegły rewident - Nr ewid. 9375/7031 (adres objęty wnioskiem o niepublikowanie) Powiązania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem Pomiędzy BDO Polska Sp. z o.o. oraz wyżej wymienionymi osobami fizycznymi działającymi w jej imieniu a Spółką ELEKTROBUDOWA SA nie ma żadnych innych powiązań prawnych, organizacyjnych, finansowych, z wyjątkiem tych związanych z pełnieniem roli Biegłego Rewidenta dla potrzeb niniejszego Prospektu Emisyjnego oraz badania sprawozdania finansowego za okres r. 29

10 Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ELEKTROBUDOWA SA 3.5. Oświadczenie osób wymienionych w pkt Oświadczam, że BDO Polska Sp. z o.o.: została wybrana na biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki ELEKTROBUDOWA SA za okres r., zgodnie z wymogami prawa; spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania. dr André Helin State Authorized Public Accountant Biegły Rewident 90004/502 Prezes BDO Polska Sp. z o.o. BDO Polska Sp. z o.o. Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem Oświadczenie osób wymienionych w pkt Oświadczam, że jako Biegły Rewident badający w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. zamieszczone w niniejszym prospekcie sprawozdania finansowe Spółki ELEKTROBUDOWA SA za okres r., spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania. Grażyna Maślanka Biegły Rewident Nr ewid. 9375/

11 ELEKTROBUDOWA SA Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 3.7. Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt i 3.3. Oświadczamy, że: 1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres r. zmieszczone w Rozdziale VII niniejszego Prospektu podlegało badaniu zgodnie z rozdziałem 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 z późn.zm.) i normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Na podstawie przeprowadzonego przez nas badania wydaliśmy z datą 11 marca 2005 roku opinię bez zastrzeżeń o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego Emitenta, której pełna treść przedstawiona jest w oryginalnej formie w części VII Prospektu. 2. Zamieszczone w Prospekcie porównywalne dane finansowe sprawozdań finansowych zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za ostatni okres. Uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie. Dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad rachunkowości. 3. Sprawozdania finansowe za okres od roku do roku oraz dane porównywalne za okres sprawozdawczy od roku do roku zamieszczone w Prospekcie zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. Grażyna Maślanka dr André Helin Biegły Rewident Nr ewid. 9375/7031 State Authorized Public Accountant Biegły Rewident 90004/502 Prezes BDO Polska Sp. z o.o. 31

12 Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ELEKTROBUDOWA SA 4. Oferujący 4.1. Nazwa (firma), siedziba i adres Oferującego Firma: Dom Maklerski Banku Handlowego SA Skrót firmy: DMBH Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 Numery telekomunikacyjne: Telefon: (022) Telefaks: (022) Adres poczty elektronicznej: 4.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego W imieniu Oferującego działają następujące osoby fizyczne: Witold Stępień Prezes Zarządu, Mirosław Tkaczuk Dyrektor Biura Operacji Kapitałowych, Pełnomocnik. Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Oferującego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie Opis powiązań Oferującego oraz osób fizycznych działających w imieniu Oferującego z Emitentem Pomiędzy Oferującym, a Emitentem występuje następujące powiązanie umowne: umowa zlecenia organizacji oferty z dnia 3 marca 2005 roku. Wymienione powiązanie umowne jest jedynym, jakie istnieje pomiędzy Oferującym a Emitentem. Nie istnieją powiązania pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Oferującego a Emitentem Oświadczenie Oferującego Niżej podpisani oświadczamy, że Oferujący dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzania Akcji do publicznego obrotu. Witold Stępień Prezes Zarządu Mirosław Tkaczuk Dyrektor Biura Operacji Kapitałowych Pełnomocnik 32

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa i siedziba Emitenta Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna Zabrze Adres Spółki: 41-813 Zabrze ul.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 5 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta 30-964 Kraków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 17 Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 19 2.1. Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Siedziba: ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 Informacje dotyczące Emitenta 1.1 Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa: Decora Spółka Akcyjna Siedziba: Środa Wielkopolska Adres: Ignacego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT 1.1 Informacje o Emitencie Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Puławska 15,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe 1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zgodnie z 18 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r.

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 maja 2007 r. (rynek NewConnect) 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu Dokument Informacyjny Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-RS 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2010 Prospekt Informacyjny ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami: ING

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo