Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie"

Transkrypt

1 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1 Lena Lighting Spółka Akcyjna Firma, siedziba i adres Firma: Lena Lighting S.A. Środa Wielkopolska Adres: ul. Kórnicka 52, Numery telekomunikacyjne: numer telefonu: numer telefaksu: Adres internetowy: Osoby fizyczne działające w imieniu Lena Lighting Maciej Rychlewski Prezes Zarządu Piotr Gorgolewski Członek Zarządu Cezary Tomasz Filipiński Członek Zarządu Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Lena Lighting Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z naszą najlepszą wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Spółki ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Oświadczamy, że wedle naszej wiedzy, sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Emitenta. Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą do sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. Maciej Rychlewski Piotr Gorgolewski Cezary Tomasz Filipiński Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 22

2 2.2 Wprowadzający Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres Imię i nazwisko: Osoba fizyczna działająca w imieniu Wprowadzającego Pomiędzy Włodzimierzem Lesińskim a Emitentem nie istnieją żadne powiązania, poza wymienionymi poniżej: - pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, - umową sprzedaży nieruchomości z dnia 29 grudnia 2004 roku, zawartą ze spółką Lena Lighting Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (umowa opisana w punkcie Rozdziału V Prospektu), - umową współpracy z dnia 1 sierpnia 2001 roku zawartą pomiędzy Emitentem i spółką Lena Lighting Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (umowa opisana w punkcie 7.16 Rozdziału VII Prospektu) - umową najmu z dnia 1 września 2003 roku zawartą pomiędzy Emitentem a Dusar Industrie Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Pan w spółce Dusar Industrie Sp. z o.o. pełni funkcję Członka Zarządu. Umowa dotyczy wynajmu powierzchni produkcyjno-magazynowej Opis powiązań osoby fizycznej działającej w imieniu Wprowadzającego Pomiędzy osobą fizyczną działającą w imieniu Wprowadzającego a Emitentem nie istnieją żadne powiązania, poza wymienionymi w punkcie powyżej. Pan posiada łącznie Akcji Emitenta uprawniających do głosów na WZ. W Publicznej Ofercie Pan oferuje do sprzedaży Akcji Sprzedawanych Opis powiązań Wprowadzającego i osoby fizycznej działającej w imieniu Wprowadzającego z Podmiotem Dominującym Wprowadzający jest jednocześnie Podmiotem Dominującym Oświadczenie osoby działającej w imieniu Wprowadzającego Niniejszym oświadczam, w imieniu Wprowadzającego, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Lena Lighting oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. 23

3 2.3 Wprowadzający Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres Imię i nazwisko: Jerzy Nadwórny Osoba fizyczna działająca w imieniu Wprowadzającego Jerzy Nadwórny Pomiędzy Jerzym Nadwórnym a Emitentem nie istnieją żadne powiązania, poza wymienionymi poniżej: - pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, - umową sprzedaży nieruchomości z dnia 29 grudnia 2004 roku, zawartą ze spółką Lena Lighting Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (umowa opisana w punkcie Rozdziału V Prospektu), - umową współpracy z dnia 1 sierpnia 2001 roku zawartą pomiędzy Emitentem i spółką Lena Lighting Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (umowa opisana w punkcie 7.16 Rozdziału VII Prospektu), - umową o współpracy zawartą pomiędzy biurem brokerskim działającym pod firmą Usługi Ubezpieczeniowe mgr Krystyna Nadwórna (Pani Krystyna Nadwórna jest żoną Pana Jerzego Nadwórnego) dotyczącą pośrednictwa w zakresie zawierania ubezpieczeń majątkowych, osobowych i komunikacyjnych Opis powiązań osoby fizycznej działającej w imieniu Wprowadzającego Pomiędzy osobą fizyczną działającą w imieniu Wprowadzającego a Emitentem nie istnieją żadne powiązania, poza wymienionymi w punkcie powyżej. Pan Jerzy Nadwórny posiada łącznie Akcji Emitenta uprawniających do głosów na WZ. W Publicznej Ofercie Pan Jerzy Nadwórny oferuje do sprzedaży Akcji Sprzedawanych Opis powiązań Wprowadzającego i osoby fizycznej działającej w imieniu Wprowadzającego z Podmiotem Dominującym Pomiędzy Jerzym Nadwórnym a Podmiotem Dominującym nie istnieją żadne powiązania, poza wymienionym poniżej: - Pan Jerzy Nadwórny jest wspólnikiem Pana Włodzimierza Lesińskiego w spółce Lena Lighting Jerzy Nadwórny Spółka Jawna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej Oświadczenie osoby działającej w imieniu Wprowadzającego Niniejszym oświadczam, w imieniu Wprowadzającego, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. Jerzy Nadwórny 24

4 2.4 Podmiot dominujący Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres Imię i nazwisko: Osoba fizyczna działająca w imieniu Podmiotu Dominującego Oświadczenie osoby działającej w imieniu Podmiotu Dominującego Niniejszym oświadczam, w imieniu Podmiotu Dominującego, że informacje zawarte w Prospekcie dotyczące Podmiotu Dominującego są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. 25

5 2.5 Podmioty sporządzające Prospekt Lena Lighting Spółka Akcyjna Firma, siedziba i adres Firma: Lena Lighting S.A. Środa Wielkopolska Adres: Ul. Kórnicka 52, Numery telekomunikacyjne: numer telefonu: numer telefaksu: Adres internetowy: Osoby fizyczne działające w imieniu Lena Lighting Maciej Rychlewski Prezes Zarządu Piotr Gorgolewski Członek Zarządu Cezary Tomasz Filipiński Członek Zarządu Odpowiedzialność Lena Lighting jako podmiotu sporządzającego Prospekt Odpowiedzialność Lena Lighting jako podmiotu sporządzającego Prospekt ograniczona jest do informacji zawartych w Rozdziale I pkt 1.1, pkt 1.11, Rozdziale II pkt 2.1, pkt 2.5.1, Rozdziale V pkt , Rozdziale VI pkt 6.1, Rozdziale VIII z wyłączeniem opinii biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych pkt 8.1.1, Rozdziale IX, Rozdziale X pkt , Informacje objęte wnioskiem o niepublikowanie Powiązania Lena Lighting oraz osób fizycznych działających w imieniu Lena Lighting z Emitentem, Podmiotem Dominującym i Wprowadzającym Wyżej wymienione osoby, w rozumieniu Rozporządzenia o Prospekcie, są osobami powiązanymi z Emitentem z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie i z tytułu stosunku pracy. Wszyscy członkowie Zarządu są akcjonariuszami Emitenta. Poza wymienionymi nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy powyższymi osobami a Emitentem, Podmiotem Dominującym i Wprowadzającym Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Lena Lighting Oświadczamy, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialna jest spółka Lena Lighting, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Maciej Rychlewski Piotr Gorgolewski Cezary Tomasz Filipiński Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 26

6 2.5.2 Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna Nazwa, siedziba i adres Firma: Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna Warszawa Adres: ul. Wołoska 18, Warszawa Numery telekomunikacyjne: numer telefonu: numer telefaksu: Adres internetowy: Osoby fizyczne działające w imieniu CDM Pekao S.A. Jakub Papierski Prezes Zarządu Paweł Roszczyk Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych Odpowiedzialność CDM jako podmiotu sporządzającego Prospekt ograniczona jest do informacji zawartych we Wstępie; Rozdziale I pkt i 1.12; Rozdziale II pkt i pkt 2.7; Rozdziale III pkt 3.2, pkt , pkt ; Rozdziale V pkt , pkt i 5.21; Rozdziale VI pkt ; Rozdziale VII pkt ; Rozdziale X pkt Opis powiązań CDM Pekao S.A. oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem, Podmiotem Dominującym i Wprowadzającym Pomiędzy CDM Pekao S.A. a Emitentem, Podmiotem Dominującym i Wprowadzającym nie występują żadne powiązania natury formalnej, nieformalnej bądź osobistej poza: - Umową zawartą z Emitentem o wykonanie czynności związanych z wprowadzeniem Akcji Spółki do obrotu publicznego oraz czynności związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem Publicznej Oferty; - Umową zawartą z Emitentem o prowadzenie depozytu dla Akcji Spółki; - Umową zawartą z Wprowadzającymi i Podmiotem Dominującym o wykonanie czynności związanych z wprowadzeniem akcji Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej do obrotu publicznego oraz czynności związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem ich publicznej oferty. Pomiędzy osobami działającymi w imieniu CDM a Emitentem i Podmiotem Dominującym oraz Wprowadzającym nie występują żadne powiązania natury formalnej, nieformalnej bądź osobistej Oświadczenie osób działających w imieniu CDM Pekao S.A. Niniejszym oświadczamy, że części Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest CDM Pekao S.A., zostały sporządzone z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w tych częściach Prospektu są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Jakub Papierski Prezes Zarządu Paweł Roszczyk Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych 27

7 2.5.3 Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa Nazwa, siedziba i adres Firma: Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa Kraków Adres: ul. Księcia Józefa 186 Numery telekomunikacyjne: numer telefonu: , numer telefaksu: Adres internetowy: Osoby fizyczne działające w imieniu spółki W imieniu Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa jako podmiotu sporządzającego Prospekt działają: Pan Mateusz Rodzynkiewicz Komplementariusz oraz Pan Maciej Hulist Pełnomocnik. Odpowiedzialność osób działających w imieniu Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółki Komandytowej jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdział II pkt 2.5.3; Rozdział III pkt 3.1, pkt , ; Rozdział IV, Rozdział V pkt , oraz Rozdział VII pkt Opis powiązań spółki Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółki Komandytowej oraz osób fizycznych działających w jej imieniu z Emitentem, Podmiotem Dominującym i Wprowadzającymi Nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne pomiędzy Kancelarią Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółką Komandytową oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółki Komandytowej a Emitentem, Podmiotem Dominującym i Wprowadzającymi, z wyjątkiem umowy z dnia 29 listopada 2004 roku, na mocy której Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa świadczy na rzecz Emitenta usługi doradztwa prawnego w procesie wprowadzenia akcji Emitenta Oświadczenie osób działających w imieniu Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółki Komandytowej Oświadczamy, że Prospekt w częściach, za które odpowiedzialna jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa, został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w tych częściach Prospektu są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Mateusz Rodzynkiewicz Komplementariusz Maciej Hulist Pełnomocnik 28

8 2.6. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nazwa, siedziba, adres i podstawy uprawnień Nazwa: HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Poznań Adres: pl. Wiosny Ludów 2, Poznań Podstawa uprawnień: HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych wydane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, numer ewidencyjny 238 Telefon: Faks: Strona internetowa: Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych W imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. w zakresie odpowiedzialności za opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za okres od roku do roku, zawartego w Prospekcie działają: Cecylia Pol Prezes Zarządu, Biegły Rewident nr 5282/782 oraz Tomasz Wróblewski Wiceprezes Zarządu. Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdziału II pkt 2.6 oraz Rozdziału VIII pkt Biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta Biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od roku do roku zawartego w Prospekcie jest Jan Letkiewicz, Biegły Rewident nr 9530/7106. Adres zamieszkania biegłego rewidenta został objęty wnioskiem o niepublikowanie Powiązania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem, Podmiotem Dominującym i Wprowadzającym HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz osoby działające w jego imieniu powiązane są z Emitentem następującą umową: Umowa nr 278/10 z dnia roku, której przedmiotem jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz opracowanie części finansowej Prospektu. Poza wymienionymi powyżej, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Emitentem i żadnym z Wprowadzających a HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz osobami działającymi w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., a także biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie Oświadczenie osób wymienionych w pkt o wyborze na biegłego rewidenta oraz potwierdzenie spełnienia przez HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania Oświadczamy, że HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został wybrany do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od roku do roku zgodnie z przepisami prawa, w związku z przygotowywanym Prospektem. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za ww. okres zostało wykonane na zlecenie poprzednika prawnego Emitenta zgodnie z umową nr 278/10 z dnia roku. Oświadczamy także, że HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania tego sprawozdania. Tomasz Wróblewski Wiceprezes Zarządu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Cecylia Pol Prezes Zarządu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Biegły Rewident nr 5282/782 29

9 Oświadczenie osób wymienionych w pkt o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu Oświadczam, że jako biegły rewident spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres sprawozdawczy od roku do roku. Jan Letkiewicz Biegły Rewident nr 9530/ Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt i Oświadczamy, że: 1. Sprawozdanie finansowe za okres od roku do roku, zamieszczone w Prospekcie, podlegało naszemu badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziliśmy opinię bez zastrzeżeń o prawidłowości, rzetelności i jasności tego sprawozdania finansowego, której pełna treść przedstawiona jest w Rozdziale VIII Prospektu. 2. Porównywalne dane finansowe zamieszczone w Prospekcie zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Emitenta za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, które one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych oraz że uzgodnienie danych porównywalnych zamieszczonych w Prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości oraz korekt błędów podstawowych. Zestawienie oraz wyjaśnienie różnic pomiędzy porównywalnymi danymi finansowymi a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi zostały szczegółowo przedstawione w dodatkowych notach objaśniających nr 17 i Sprawozdanie finansowe za okres od roku do roku oraz dane porównywalne zamieszone w Prospekcie zostały sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. Jan Letkiewicz Tomasz Wróblewski Cecylia Pol Biegły Rewident Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu nr 9530/7106 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. Biegły Rewident nr 5282/782 30

10 2.7 Oferujący Akcje w publicznym obrocie Nazwa, siedziba i adres Firma: Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna Warszawa Adres: ul. Wołoska 18, Warszawa Telefon: Faks: Strona www: Osoby fizyczne działające w imieniu CDM Pekao S.A. Jakub Papierski Prezes Zarządu Paweł Roszczyk Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych Opis powiązań CDM Pekao S.A. oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem, Podmiotem Dominującym i Wprowadzającym Pomiędzy CDM Pekao S.A. a Emitentem, Podmiotem Dominującym i Wprowadzającym nie występują żadne powiązania natury formalnej, nieformalnej bądź osobistej poza: - Umową zawartą z Emitentem o wykonanie czynności związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu publicznego oraz czynności związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem Publicznej Oferty; - Umową zawartą z Emitentem o prowadzenie depozytu dla akcji Spółki; - Umową zawartą z Wprowadzającymi i Podmiotem Dominującym o wykonanie czynności związanych z wprowadzeniem akcji Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej do obrotu publicznego oraz czynności związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem ich publicznej oferty. Pomiędzy osobami działającymi w imieniu CDM Pekao S.A. a Spółką, Podmiotem Dominującym i Wprowadzającym nie występują żadne powiązania natury formalnej, nieformalnej bądź osobistej Oświadczenie osób działających w imieniu CDM Pekao S.A. Niniejszym oświadczamy, iż Oferujący dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu. Jakub Papierski Prezes Zarządu Paweł Roszczyk Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych 31

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 Informacje dotyczące Emitenta 1.1 Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa: Decora Spółka Akcyjna Siedziba: Środa Wielkopolska Adres: Ignacego

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ELEKTROBUDOWA SA Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Emitent 1.1. Nazwa (firma), siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 17 Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 19 2.1. Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Siedziba: ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa i siedziba Emitenta Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna Zabrze Adres Spółki: 41-813 Zabrze ul.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 5 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta 30-964 Kraków

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Firma Spółki: TRAS TYCHY Spółka Akcyjna Siedziba Spółki: Skawina Adres: 32-050 Skawina, ul. Krakowska 87 Telefony: (012) 277 88 00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Prospekt emisyjny Rozdział II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Emitent 1.1. Informacje o Emitencie Firma:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX Spółka Akcyjna Słupsk ul. Lutosławskiego 17

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Informacje o Emitencie Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna Poznań Adres: ul. Warszawska 39/41 Telefon: 0 (prefix)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Prospekt Emisyjny ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Firma Spółki: Siedziba Spółki: Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT 1.1 Informacje o Emitencie Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Puławska 15,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA Hoop Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres głównej strony internetowej www.hoop.com.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Pan Dariusz Wojdyga.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI TETA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu Oferujący: Prospekt został sporządzony w Krakowie, w dniu 31 lipca 2005 roku i zawiera dane aktualizujące na dzień 17 października 2005

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe 1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zgodnie z 18 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne 1.1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym 1.1.1. Emitent 1.1.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa (firma):

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska T +48 61 62 51 100 F +48 61 62 51

Bardziej szczegółowo

HAWE S.A. WARSZAWA, UL. FRANCISZKA NULLO 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

HAWE S.A. WARSZAWA, UL. FRANCISZKA NULLO 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. FRANCISZKA NULLO 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-RS 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT ROZDZIA II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1.1 Informacje o Emitencie PEKAES Spó³ka Akcyjna ul. Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 14 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. Platynowe Inwestycje S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu. Platynowe Inwestycje S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu Platynowe Inwestycje S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dnia 31.08.2015r. 1 SPIS TREŚCI: I. Ogólne informacje o Emitencie...4-5 II. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2006 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA CIECH Spółka Akcyjna SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo