ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie"

Transkrypt

1 5 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta Kraków Adres: ul. Pilotów 6 Numer telefonu: (12) Numer telefaksu: (12) Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta W imieniu Emitenta działają: Jerzy Mazgaj Grzegorz Pilch Mariusz Wojdon Informacja o miejscach zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie Oświadczenie Emitenta My niżej podpisani, oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Jerzy Mazgaj Grzegorz Pilch Mariusz Wojdon 2.2. Podmioty sporządzające Prospekt Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta Kraków Adres: ul. Pilotów 6 Numer telefonu: (12) Numer telefaksu: (12) Prospekt Emisyjny 17

2 Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta W imieniu Emitenta działają: Jerzy Mazgaj Grzegorz Pilch Mariusz Wojdon Informacja o miejscach zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Emitent odpowiada za sporządzenie punktu 2.1 i rozdziału II oraz rozdziału VII i VIII niniejszego Prospektu Powiązania osób fizycznych sporządzających Prospekt z Emitentem Osoby działające w imieniu Emitenta są osobami powiązanymi z Emitentem z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta, a także umowami o pracę w związku z zajmowanymi stanowiskami. Ponadto prezes zarządu Jerzy Mazgaj jest osobą powiązaną z Emitentem z tytułu posiadania pakietu akcji Emitenta, z którymi związane jest prawo do 49,93%, a wiceprezes zarządu Grzegorz Pilch posiada akcje Emitenta, z którymi związane jest prawo do 0,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Poza wymienionymi nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy wyżej wymienionymi osobami a Emitentem Oświadczenie Emitenta My niżej podpisani, oświadczamy, że Prospekt, w częściach, za których sporządzenie odpowiada Emitent, został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach, za których sporządzenie odpowiada Emitent, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Jerzy Mazgaj Grzegorz Pilch Mariusz Wojdon Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Warszawa Adres: ul. Puławska 15 Numer telefonu: (22) , Numer telefaksu: (22) Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt W imieniu sporządzającego Prospekt działają: Jan Kuźma Dyrektor BDM Marek Leciejewski Zastępca Dyrektora BDM Informacje dotyczące adresów osób działających w imieniu BDM PKO BP S.A. zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialność BDM PKO BP S.A. jako podmiotu sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następujących części Prospektu: rozdział I, III, V, VI i IX Prospektu oraz za sporządzenie punktu i 2.5 rozdziału II Prospektu Opis powiązań sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. na dzień sporządzenia Prospektu jest związany z Emitentem: Umową współpracy zawartą w dniu 4 maja 2004 roku, na podstawie której zobowiązał się do świadczenia następujących usług: sporządzenia niezbędnej dokumentacji w celu wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu publicznego i giełdowego, 18 Prospekt Emisyjny

3 przygotowania analizy fundamentalnej Spółki wraz z jej wyceną, przygotowania Prospektu Emitenta, wykonywania czynności związanych z pełnieniem funkcji Oferującego akcje w publicznym obrocie. Poza wyżej wymienionym powiązaniem pomiędzy podmiotem sporządzającym Prospekt i osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem nie istnieją inne powiązania umowne, kapitałowe i personalne Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt Działając w imieniu BDM PKO BP S.A. oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialny jest BDM PKO BP S.A., został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest BDM PKO BP S.A., są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Jan Kuźma Dyrektor BDM Marek Leciejewski Zastępca Dyrektora BDM 2.3. Doradca Prawny Nazwa, siedziba i dane teleadresowe Adwokat Katarzyna Farys Kraków, al. Artura Grottgera 22/6 Adres: al. Artura Grottgera 22/6 Numer telefonu: (12) Numer telefaksu: (12) Osoba fizyczna działająca w imieniu podmiotu sporządzającego Prospekt W imieniu Doradcy Prawnego jako podmiotu sporządzającego Prospekt działa: Katarzyna Farys adwokat Informacja o miejscu zamieszkania osoby działającej w imieniu Doradcy Prawnego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu Doradcy Prawnego jest ograniczona do następujących części Prospektu: rozdział II pkt 2.3 oraz rozdział IV Opis powiązań podmiotu sporządzającego Prospekt oraz osoby działającej w jego imieniu z Emitentem Pomiędzy Doradcą Prawnym a Emitentem nie występują żadne powiązania natury formalnej, nieformalnej bądź osobistej poza umową o stałą obsługę prawną zawartą pomiędzy Doradcą Prawnym a Emitentem Oświadczenie osoby działającej w imieniu Doradcy Prawnego Niniejszym oświadczam, że części Prospektu, za które odpowiedzialny jest Doradca Prawny zostały sporządzone z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że zawarte w nich informacje są prawdziwe i rzetelne, i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Katarzyna Farys Adwokat Prospekt Emisyjny 19

4 2.4. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nazwa, siedziba i dane teleadresowe Kancelaria Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o Kraków Adres: ul. Syrokomli 17 Numer telefonu: (12) Numer telefaksu: (12) Podstawa uprawnień: wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr Osoba fizyczna działająca w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych W zakresie odpowiedzialności za opinie o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdań finansowych Emitenta i jego grupy kapitałowej, a także raporty z badania tych sprawozdań finansowych, zawartych w rozdziale VII niniejszego Prospektu oraz za poniższe oświadczenia zawarte w niniejszym punkcie w imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o. o., jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych działa: Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie Biegły rewident dokonujący badania sprawozdań finansowych, Informacje o miejscu zamieszkania biegłych rewidentów dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie Opis powiązań podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz osoby działającej w jego imieniu i na jego rzecz z Emitentem Pomiędzy Kancelarią Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o. jako podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz osobą fizyczną działającą w jej imieniu a Emitentem nie ma obecnie żadnych powiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych, za wyjątkiem zlecenia Emitenta wydania opinii w mniej istotnym zagadnieniu oraz zlecenia przeprowadzenia prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do wydania niniejszego prospektu emisyjnego. Kancelaria Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz osoba fizyczna działająca w jej imieniu, dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za rok 2003, oraz przeglądu półrocznego sprawozdania i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok Oświadczenie osoby działającej w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o wyborze na biegłego rewidenta Emitenta oraz potwierdzenie spełnienia warunków przez Kancelarię Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o. do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych Oświadczam, że Kancelaria Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o.: 1. została wybrana na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku zgodnie z przepisami prawa, uchwałą nr 17/2003 Rady Nadzorczej Firmy Handlowej KRAKCHEMIA S.A. (obecnie ) z dnia 23 czerwca 2003 roku. 20 Prospekt Emisyjny

5 2. spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Firmy Handlowej KRAKCHEMIA S.A. (obecnie ). W imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o.: Kancelaria Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o. ul. Syrokomli 17, Kraków Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym 327 prowadzoną przez KIBR Oświadczenie biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu Oświadczam, że jako biegły rewident badający w imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o. sprawozdanie finansowe Emitenta za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o tych badaniach Oświadczenie o odpowiedzialności osoby działającej w imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o. oraz biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta Oświadczam, że: Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku zamieszczone w rozdziale VII niniejszego Prospektu zostało przez nas zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziliśmy opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego Emitenta, wydając opinię bez zastrzeżeń. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku zamieszczone w rozdziale VII niniejszego Prospektu zostało przez nas zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi oraz że na podstawie przeprowadzonego badania wyraziliśmy opinię o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta, wydając opinię bez zastrzeżeń. Na podstawie dokonanego przez nas badania wydaliśmy z datą 13 kwietnia 2004 roku opinie z objaśnieniami prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta, których pełna treść jest zamieszczona w oryginalnej formie w rozdziale VII niniejszego Prospektu. Po dacie wydania naszych opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku nie wykonaliśmy żadnych procedur dotyczących wyżej wymienionych sprawozdań finansowych. Porównywalne dane finansowe zamieszczone w rozdziale VII niniejszego Prospektu, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku i za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych. Uzgodnienie danych porównywalnych do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych. Prospekt Emisyjny 21

6 Forma prezentacji sprawozdania finansowego Emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku oraz danych porównywalnych zamieszczonych w rozdziale VII Prospektu i zakres ujawnionych w nim danych są zgodne z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu z późniejszymi zmianami. W imieniu Kancelarii Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o.: Kancelaria Biegłych Rewidentów Konto Sp. z o.o. ul. Syrokomli 17, Kraków Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod nr ewidencyjnym 327 prowadzoną przez KIBR 2.5. Oferujący akcje Nazwa, siedziba i adres Oferującego Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Warszawa Adres: ul. Puławska 15 Numer telefonu: (22) , Numer telefaksu: (22) Osoby działające w imieniu Oferującego Jan Kuźma Dyrektor BDM Marek Leciejewski Zastępca Dyrektora BDM Informacje dotyczące adresów osób działających w imieniu BDM PKO BP S.A. zostały objęte złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie Opis powiązań Oferującego z Emitentem Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. na dzień sporządzenia Prospektu jest związany z Emitentem: Umową współpracy zawartą w dniu 4 maja 2004 roku, na podstawie której zobowiązał się do świadczenia następujących usług: sporządzenia niezbędnej dokumentacji w celu wprowadzenia spółki do obrotu publicznego i giełdowego, przygotowania analizy fundamentalnej Spółki wraz z jej wyceną, przygotowania Prospektu Emitenta, wykonywania czynności związanych z pełnieniem funkcji Oferującego akcje w publicznym obrocie. Poza wyżej wymienionym powiązaniem pomiędzy Oferującym i osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem nie istnieją inne powiązania umowne, kapitałowe i personalne Oświadczenie o odpowiedzialności osób wymienionych w pkt Oświadczamy, że Bankowy Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie, jako Oferujący akcje spółki w publicznym obrocie, dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzania akcji do publicznego obrotu. Jan Kuźma Dyrektor BDM Marek Leciejewski Zastępca Dyrektora BDM 22 Prospekt Emisyjny

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 17 Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 19 2.1. Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Siedziba: ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT 1.1 Informacje o Emitencie Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Puławska 15,

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A.

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013 Midven S.A. Warszawa, maj 2014 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2013... 4 III. Roczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r.

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 maja 2007 r. (rynek NewConnect) 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2010 Prospekt Informacyjny ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami: ING

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo