INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE"

Transkrypt

1 Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Prospekt emisyjny Rozdział II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Emitent 1.1. Informacje o Emitencie Firma: Barlinek Spółka Akcyjna Siedziba: Barlinek Adres: ul. Przemysłowa 1 Telefon: Fax: Strona internetowa: Osoby działające w imieniu Emitenta Paweł Wrona - Prezes Zarządu [Adres zamieszkania Prezesa Zarządu został objęty wnioskiem o niepublikowanie] 16

2 Prospekt emisyjny Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1.3. Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta Działając w imieniu Emitenta niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Działając w imieniu Emitenta niniejszym oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Emitenta. Działając w imieniu Emitenta niniejszym oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą do sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonując badania, spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. Paweł Wrona Prezes Zarządu 17

3 Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Prospekt emisyjny 2. Wprowadzający 2.1. Informacje o Wprowadzającym Firma: Barcocapital Investment Limited Siedziba: Agiou Pavlou, 15, Ledra House, Agios Andreas P.C. 1105, Nicosia, Cyprus Adres: jak wyżej Telefon: Fax: brak Strona internetowa brak 2.2. Osoby działające w imieniu Wprowadzającego Grzegorz Miroński - Pełnomocnik [Adres zamieszkania osoby działającej w imieniu Wprowadzającego został objęty wnioskiem o niepublikowanie] 2.3. Powiązania Wprowadzającego oraz osób działających w jego imieniu z Emitentem i Podmiotem Dominującym wobec Emitenta Wprowadzający jest podmiotem zależnym od Podmiotu Dominującego wobec Emitenta. Pomiędzy Wprowadzającym a Emitentem nie istnieją żadne powiązania oprócz faktu, iż Wprowadzający posiada akcje Emitenta stanowiące 37,5% kapitału zakładowego i uprawniające do 37,5% głosów na walnym zgromadzeniu. Pomiędzy osobą fizyczną działającą w imieniu Wprowadzającego, a Emitentem oraz Podmiotem Dominującym wobec Emitenta nie istnieją żadne powiązania. 18

4 Prospekt emisyjny Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.4. Oświadczenie osób działających w imieniu Wprowadzającego Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także, że zgodnie z najlepszą naszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Grzegorz Miroński Pełnomocnik 19

5 Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Prospekt emisyjny 3. Podmiot Dominujący 3.1. Informacje o Podmiocie Dominującym Michał Sołowow [Informacja na temat adresu zamieszkania została objęta wnioskiem o niepublikowanie.] 3.2. Osoba działająca w imieniu Podmiotu Dominującego Michał Sołowow 20

6 Prospekt emisyjny Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 3.3. Oświadczenie Podmiotu Dominującego Niniejszym oświadczam, w imieniu Podmiotu Dominującego, że informacje zawarte w Prospekcie dotyczące Podmiotu Dominującego są prawdziwe i rzetelne, i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Michał Sołowow 21

7 Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Prospekt emisyjny 4. Podmioty sporządzające Prospekt 4.1. Barlinek S.A. - Emitent Nazwa, siedziba i adres sporządzającego prospekt Firma: Barlinek Spółka Akcyjna Siedziba: Barlinek Adres: ul. Przemysłowa 1 Telefon: Fax: Strona internetowa: Osoby działające w imieniu Emitenta i uprawnione do składania oświadczeń w jego imieniu oraz odpowiedzialne za ich treść: Paweł Wrona - Prezes Zarządu [Adres zamieszkania Prezesa Zarządu został objęty wnioskiem o niepublikowanie] Osoby działające w imieniu Barlinek S.A. ponoszą odpowiedzialność za sporządzenie niniejszego Prospektu za wyjątkiem: Rozdziału II, pkt 4.2., 5. i 6., Rozdziału III pkt 12., Rozdziału VIII pkt. 1.1., Załączników nr 7 i 8. Z uwagi na to, że sporządzającym Prospekt są osoby działające w imieniu Emitenta, tj. Paweł Wrona, stwierdzić należy, że istnieją następujące powiązania pomiędzy osobami działającymi w imieniu Emitenta (sporządzający Prospekt) a Emitentem: - Paweł Wrona u Emitenta pełni funkcję Prezesa Zarządu, a nadto ma zawartą z Emitentem na czas nieokreślony umowę o pracę. Pomiędzy osobą fizyczną działającą w imieniu Barlinek S.A. a Wprowadzającym oraz Podmiotem Dominującym wobec Emitenta nie istnieją żadne powiązania Pomiędzy Emitentem a Wprowadzającym nie istnieją żadne powiązania Pomiędzy Emitentem a Podmiotem Dominującym nie istnieją żadne powiązania, oprócz umowy, na mocy której Podmiot Dominujący świadczy stałe usługi doradcze na rzecz Emitenta, w zakresie prowadzenia przez niego działalności marketingowej, inwestycyjnej oraz organizacyjnej (patrz Rozdział 7, pkt 15). Poza wyżej wskazanymi powiązaniami, nie istnieją żadne inne powiązania natury formalnej, nieformalnej lub osobistej. 22

8 Prospekt emisyjny Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Oświadczenie o odpowiedzialności Niniejszym oświadczam, że części Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Emitent, zostały sporządzone z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w tych częściach Prospektu są prawdziwe i rzetelne, i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Paweł Wrona Prezes Zarządu 23

9 Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Prospekt emisyjny 4.2. Dom Maklerski BZ WBK S.A. Firma: Dom Maklerski BZ WBK S.A. Siedziba: Poznań Adres: Plac Wolności 15, Poznań Telefon: Fax: Strona WWW: W imieniu DM BZ WBK jako Oferującego działa Pan Mariusz Sadłocha - Prezes Zarządu [Adres zamieszkania osoby działającej w imieniu DM BZ WBK został objęty wnioskiem o niepublikowanie] Odpowiedzialność DM BZ WBK jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdział II pkt 4.2. i 6, Rozdział III pkt 12., Załączniki nr 7 i 8. DM BZ WBK jest powiązany z Emitentem następującymi umowami: - umową z dnia 17 maja 2005 r. o pełnienie funkcji oferującego w związku z wprowadzaniem Akcji Emitenta do publicznego obrotu oraz sporządzanie określonych części Prospektu, - umową z dnia 31 maja 2005 r. o prowadzeniu depozytu niepublicznego akcji Emitenta DM BZ WBK jest powiązany z Wprowadzającym: - umową z dnia 17 maja 2005 r. na usługi związane z organizacją publicznej sprzedaży akcji Barlinek S.A. Pomiędzy DM BZ WBK a Podmiotem Dominującym nie istnieją żadne powiązania. Pomiędzy osobą działającą w imieniu DM BZ WBK a Emitentem, Wprowadzającym i Podmiotem Dominującym nie istnieją żadne powiązania natury formalnej, nieformalnej bądź osobistej. 24

10 Prospekt emisyjny Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Oświadczenie o odpowiedzialności Niniejszym oświadczamy, że części Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Dom Maklerski BZ WBK S.A. zostały sporządzone z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w tych częściach Prospektu wedle naszej najlepszej wiedzy, są prawdziwe i rzetelne, i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Mariusz Sadłocha Prezes Zarządu 25

11 Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Prospekt emisyjny 5. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 5.1. Nazwa, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Nazwa (firma): Nazwa skrócona: Siedziba: Adres: Podstawa uprawnień: DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS DORADCA Spółka z o.o. Lublin Lublin, Al. J.Piłsudskiego 1a podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 232 Telefon: (48) (81) Fax: (48) (81) Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa: Osoba fizyczna działająca w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Stefan Czerwiński Prezes Zarządu Biegły rewident nr ewidencyjny 9449/7400 Informacja o miejscu zamieszkania osoby działającej w imieniu DORADCA Spółka z o.o. została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu DORADCA Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdziału II punkt 5 oraz Rozdziału VIII punkt Biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta Maciej Miotła Biegły rewident nr ewidencyjny 10152/7513 Informacja o miejscu zamieszkania biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta została objęta złożonym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie Powiązania pomiędzy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz osobami fizycznymi działającymi w jego imieniu i na jego rzecz z Emitentem, Podmiotem Dominującym i Wprowadzającym Według stanu na dzień sporządzenia i aktualizacji Prospektu pomiędzy DORADCA Sp. z o.o. a Emitentem nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych umów: - w dniu 11 listopada 2004 roku pomiędzy DORADCA Sp. z o.o. a Emitentem została zawarta umowa, której przedmiotem było badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za 2004 rok, - w dniu 9 maja 2005 roku pomiędzy DORADCA Sp. z o.o. a Emitentem została zawarta umowa, której przedmiotem było pełnienie roli podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych na potrzeby niniejszego Prospektu. Według stanu na dzień sporządzenia i aktualizacji Prospektu pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu i na rzecz DORADCA Sp. z o.o. a Emitentem nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne. 26

12 Prospekt emisyjny Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Według stanu na dzień sporządzenia i aktualizacji Prospektu pomiędzy DORADCA Sp. z o.o. oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu i na jej rzecz a Podmiotem Dominującym nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne. Według stanu na dzień sporządzenia i aktualizacji Prospektu pomiędzy DORADCA Sp. z o.o. oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu i na jej rzecz a Wprowadzającym nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne. 27

13 Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Prospekt emisyjny 5.5. Oświadczenie osób działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o wyborze na biegłego rewidenta Emitenta oraz potwierdzenie spełnienia warunków przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania Niniejszym oświadczam, że DORADCA Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych została wybrana przez Emitenta zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu. Stefan Czerwiński Prezes Zarządu Biegły Rewident nr ewid. 9449/ Oświadczenie osób dokonujących badania sprawozdania finansowego Emitenta o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu sprawozdań finansowych Emitenta. Maciej Miotła Biegły Rewident nr ewid /

14 Prospekt emisyjny Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 5.7. Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz dokonujących badania sprawozdania finansowego Emitenta Oświadczamy, że sprawozdanie finansowe za 2004 rok zamieszczone w Prospekcie podlegało naszemu badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi. Na podstawie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2004 rok wyraziliśmy opinię bez zastrzeżeń o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego. Pełna treść wyrażonej opinii jest przedstawiona w Rozdziale VIII niniejszego Prospektu. Oświadczamy, że porównywalne dane finansowe zamieszczone w Prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Emitenta za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych Emitenta, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu korekt błędów podstawowych. Oświadczamy, że sprawozdanie finansowe Emitenta oraz dane porównywalne zamieszczonych w Rozdziale VIII niniejszego Prospektu są zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu o Prospekcie. Maciej Miotła Biegły rewident nr ewid /7513 Stefan Czerwiński Prezes Zarządu Biegły rewident nr ewid. 9449/

15 Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Prospekt emisyjny 6. Oferujący Firma: Dom Maklerski BZ WBK S.A. Siedziba: Poznań Adres: Plac Wolności 15, Poznań Telefon: Fax: Strona www: W imieniu Oferującego działa Pan Mariusz Sadłocha - Prezes Zarządu [Adres zamieszkania osoby działającej w imieniu DM BZ WBK został objęty wnioskiem o niepublikowanie] Powiązania DM BZ WBK oraz osoby działającej w imieniu DM BZ WBK z Emitentem oraz Wprowadzającym i Podmiotem Dominującym zostały przedstawione w punkcie 4.2 niniejszego Rozdziału Prospektu. 30

16 Prospekt emisyjny Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 6.1. Oświadczenie Oferującego Działając w imieniu DM BZ WBK S.A., jako podmiotu oferującego akcje Emitenta w publicznym obrocie, niniejszym oświadczam, że Oferujący dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu wprowadzenia akcji spółki Barlinek S.A. do publicznego obrotu. Mariusz Sadłocha Prezes Zarządu 31

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 17 Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 19 2.1. Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Siedziba: ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 5 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta 30-964 Kraków

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Firma Spółki: TRAS TYCHY Spółka Akcyjna Siedziba Spółki: Skawina Adres: 32-050 Skawina, ul. Krakowska 87 Telefony: (012) 277 88 00

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ELEKTROBUDOWA SA Rozdział II - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. Emitent 1.1. Nazwa (firma), siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX Spółka Akcyjna Słupsk ul. Lutosławskiego 17

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa i siedziba Emitenta Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna Zabrze Adres Spółki: 41-813 Zabrze ul.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 Informacje dotyczące Emitenta 1.1 Nazwa i siedziba Emitenta Nazwa: Decora Spółka Akcyjna Siedziba: Środa Wielkopolska Adres: Ignacego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Prospekt Emisyjny ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Firma Spółki: Siedziba Spółki: Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT 1.1 Informacje o Emitencie Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Puławska 15,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Informacje o Emitencie Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna Poznań Adres: ul. Warszawska 39/41 Telefon: 0 (prefix)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA Hoop Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres głównej strony internetowej www.hoop.com.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Pan Dariusz Wojdyga.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI TETA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu Oferujący: Prospekt został sporządzony w Krakowie, w dniu 31 lipca 2005 roku i zawiera dane aktualizujące na dzień 17 października 2005

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe 1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zgodnie z 18 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim

Bardziej szczegółowo

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A.

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013 Midven S.A. Warszawa, maj 2014 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2013... 4 III. Roczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r.

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 maja 2007 r. (rynek NewConnect) 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Twoje inwestycje Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva Investors Depozyt Plus Aviva Investors Obligacji Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Aviva Investors Stabilnego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok 2014

Raport roczny za rok 2014 Raport roczny za rok 2014 Warszawa, dnia 03 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI Podstawowe informacje o spółce 3 Pismo zarządu 4 Wybrane dane finansowe za rok 2014 5 Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 14 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI

Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Tabela opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Idea TFI Fundusz Idea Premium SFIO Idea Obligacji Subfundusz Idea Ochrony Kapitału Subfundusz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50

CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 CIECH SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA, ULICA POWĄZKOWSKA 46/50 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2006 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA CIECH Spółka Akcyjna SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

ING Subfundusz Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty WRZESIEŃ 2010 Prospekt Informacyjny ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz może używać nazwy ING SFIO z wydzielonymi subfunduszami: ING

Bardziej szczegółowo