Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opinia niezależnego biegłego rewidenta"

Transkrypt

1 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E Poznań Polska T F Dla Zgromadzenia Inwestorów Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1 Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieniężnych za rok 2014 oraz noty objaśniające. 2 Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz listu towarzystwa odpowiedzialny jest Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 (Towarzystwo). Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz list towarzystwa spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 330, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami prawa. 3 Naszym zadaniem było zbadanie załączonego sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii, na podstawie badania, czy jest ono zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku z operacji Funduszu oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr Komplementariusz: Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Zarząd komplementariusza: Cecylia Pol Prezes Zarządu, Tomasz Wróblewski Wiceprezes Zarządu. Adres siedziby: Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. NIP: , REGON: Rachunek bankowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS

2 2 Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że zbadane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Badanie polegało na sprawdzeniu w dużym stopniu w sposób wyrywkowy - dokumentów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje zawarte w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało też ocenę zastosowanych przez Zarząd Towarzystwa zasad (polityki) rachunkowości, znaczących szacunków przeprowadzonych przez Zarząd Towarzystwa, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym. 4 Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jego wyniku z operacji za rok 2014, sporządzone zostało zgodnie z określonymi w Ustawie o rachunkowości zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku nr 249, poz z późniejszymi zmianami) (Rozporządzenie w sprawie rachunkowości funduszy inwestycyjnych), jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu. 5 Zapoznaliśmy się z listem towarzystwa sporządzonym przez Zarząd Towarzystwa i skierowanym do uczestników Funduszu. Naszym zdaniem, list towarzystwa uwzględnia postanowienia par. 37 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia w sprawie rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Zawarte w tym liście kwoty i informacje pochodzące ze zbadanego przez nas sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Elżbieta Grześkowiak Biegły Rewident nr 5014 Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny 3654 Poznań, dnia 19 marca 2015 roku Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr Komplementariusz: Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Zarząd komplementariusza: Cecylia Pol Prezes Zarządu, Tomasz Wróblewski Wiceprezes Zarządu. Adres siedziby: Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. NIP: , REGON: Rachunek bankowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS

29 Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 2 1 Informacje o Funduszu Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) został wpisany w dniu 31 października 2006 roku do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sądu Okręgowy w Warszawie pod numerem RFi 259. Fundusz został powołany na czas nieokreślony. Siedziba Funduszu znajduje się w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym niestandaryzowanym funduszem sekurytyzacyjnym, utworzonym i działającym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 roku, nr 146, poz z późniejszymi zmianami) (Ustawa o funduszach inwestycyjnych). Wyłącznym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w określone w statucie wierzytelności, papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. Fundusz posiada numer NIP nadany w dniu 29 grudnia 2006 roku oraz symbol REGON nadany w dniu 14 grudnia 2006 roku. Celem inwestycyjnym Funduszu jest: realizacja należności z wierzytelności, praw do świadczeń z tytułu wierzytelności, w tym wynikających z umów o subpartycypację, oraz papierów wartościowych, inkorporujących wierzytelności pieniężne spełniające kryteria określone w statucie Funduszu; ochrona realnej wartości pozostałych lokat Funduszu. Kapitał wpłacony Funduszu na dzień kończący rok obrotowy, to jest 31 grudnia 2014 roku, wynosił tysięcy złotych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Fundusz wyemitował cztery serie certyfikatów inwestycyjnych: Seria Data emisji Rodzaj certyfikatów Cena emisyjna certyfikatu (PLN) Liczba certyfikatów Wartość emisyjna certyfikatów (tys. PLN) A inwestycyjny , ,00 B Inwestycyjny , ,91 L Inwestycyjny , ,20 M Inwestycyjny , ,90 Razem ,01 Fundusz jest zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 (wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS ), zwane dalej Towarzystwem. Towarzystwo jest spółką prawa polskiego, w której 100% akcji posiada TUiR Allianz Polska S.A. W skład Zarządu Towarzystwa na dzień 19 marca 2015 roku wchodzili: Jarosław Skorulski Prezes Zarządu, Sławomir Marcin Chwierut Wieceprezes Zarządu Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

30 Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 3 2 Sprawozdanie finansowe za rok poprzedni Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku (poprzedni rok obrotowy) zostało zbadane przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k, w imieniu której działała biegły rewident Elżbieta Grześkowiak, nr ewidencyjny O zbadanym sprawozdaniu finansowym audytor wydał opinię bez zastrzeżeń. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie Inwestorów w dniu 25 kwietnia 2014 roku. W trakcie badanego okresu Zgromadzenie Inwestorów podjęło decyzję o wyrażeniu zgody na wypłatę na rzecz Uczestników Funduszu części dochodów Funduszu w łącznej kwocie zł. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku (poprzedni rok obrotowy) wraz z opinią biegłego rewidenta, uchwałami Zgromadzenia Inwestorów o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz oświadczeniem Depozytariusza zostało złożone w dniu 28 kwietnia 2014 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie. 3 Informacje o podmiocie uprawnionym do badania i biegłym rewidencie Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem 3654 na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w Polsce. W imieniu Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. badaniem sprawozdania finansowego Spółki kierowała biegły rewident Elżbieta Grześkowiak, nr ewidencyjny Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. została wybrana w dniu 15 kwietnia 2014 roku do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2014 przez Zgromadzenie Inwestorów. Badanie tego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy na podstawie umowy zawartej w dniu 26 czerwca 2014 roku z Zarządem Towarzystwa. 4 Zakres i termin badania Celem naszego badania było wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem, czy sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku we wszystkich istotnych aspektach jest prawidłowe, to znaczy zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik z operacji Funduszu. W badaniu poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych posłużyliśmy się testami i próbami właściwymi dla rewizji finansowej. Na podstawie wyników tych testów i prób wnioskowaliśmy o poprawności badanych pozycji. Badanie ograniczone do wybranych prób zastosowaliśmy również w odniesieniu do rozrachunków i obciążeń z tytułu podatków, w związku z czym mogą wystąpić różnice pomiędzy naszymi ustaleniami a wynikami ewentualnych kontroli uprawnionych organów skarbowych Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

31 Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 4 Nie stanowiło przedmiotu naszego badania ustalenie i wyjaśnienie zdarzeń, które mogłyby gdyby wystąpiły - stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego przez powołane do tego organy. Przedmiotem badania nie były również inne kwestie, które mogły wystąpić poza systemem rachunkowości Funduszu, lecz niemające wpływu na zbadane przez nas sprawozdanie finansowe. Badanie sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2014 przeprowadziliśmy od 9 lutego 2015 roku do 19 marca 2015 roku, w tym w siedzibie podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu obejmującym sekurytyzowane wierzytelności od 9 lutego 2015 roku do 13 lutego 2015 roku. 5 Deklaracja niezależności Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., członkowie zarządu komplementariusza, sieć, do której należy podmiot uprawniony do badania, biegły rewident kierujący badaniem oraz inne osoby uczestniczące w badaniu spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym Funduszu określone w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 poz. 649 z późniejszymi zmianami). 6 Dostępność danych i oświadczenia otrzymane Zarząd Towarzystwa przekazał nam datowane na19 marca 2015 roku pisemne oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości zbadanego sprawozdania finansowego oraz, iż pomiędzy dniem bilansowym a dniem zakończenia badania nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby wpływać istotnie na sytuację finansową i majątkową Funduszu i wymagałyby ujęcia w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Zarząd Towarzystwa potwierdził swoją odpowiedzialność za zatwierdzone sprawozdanie finansowe, a także oświadczył, że udostępnił nam w czasie badania wszystkie księgi rachunkowe, dane finansowe, informacje i inne wymagane dokumenty oraz przekazał nam wyjaśnienia niezbędne do wydania opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym. Uważamy, że otrzymane dowody dostarczyły wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym, a zatem nie nastąpiły ograniczenia zakresu naszego badania. 7 System rachunkowości Księgi rachunkowe Funduszu prowadzone są przy użyciu systemu komputerowego CAM EFOS. Fundusz posiada aktualną dokumentację, o której mowa w art. 10 Ustawy o rachunkowości, w tym również politykę (zasady) rachunkowości. Naszym zdaniem, ujawniona we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego polityka (zasady) rachunkowości Funduszu jest dostosowana do specyfiki jego działalności. Nasze badanie nie ujawniło istotnych słabości, które mogłyby wpłynąć na dane finansowe i informacje zawarte w zbadanym sprawozdaniu finansowym, a dotyczących: dokumentacji operacji gospodarczych, rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych, 2015 Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

32 Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 5 powiązania zapisów księgowych z dowodami księgowymi oraz zbadanym sprawozdaniem finansowym, metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocą komputera, ochrony dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych. 8 Bilans (tys. zł) *;** I. AKTYWA Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Nieruchomości Pozostałe aktywa II. ZOBOWIĄZANIA III. AKTYWA NETTO (I-II) IV. KAPITAŁ FUNDUSZU V. DOCHODY ZATRZYMANE VI. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT W ODNIESIENIU DO CENY NABYCIA VII. KAPITAŁ FUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI) *Sprawozdania finansowe Spółki za rok 2012 nie było badane przez Grant Thornton Frąckowiak. **Dane finansowe za 2012 rok zostały przekształcone w celu zachowania porównywalności w wyniku zmiany polityki rachunkowości przez Fundusz w 2013 roku. 9 Rachunek wyniku z operacji (tys. zł) *;** I. PRZYCHODY Z LOKAT II. KOSZTY FUNDUSZU III. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO IV. KOSZTY FUNDUSZU NETTO (II-III) V. PRZYCHODY Z LOKAT NETTO (I-IV) VI. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) VII. WYNIK Z OPERACJI *Sprawozdania finansowe Spółki za rok 2012 nie było badane przez Grant Thornton Frąckowiak **Dane finansowe za 2012 rok zostały przekształcone w celu zachowania porównywalności w wyniku zmiany polityki rachunkowości przez Fundusz w 2013 roku. 10 Informacje o niektórych pozycjach sprawozdania finansowego Struktura aktywów netto i kapitału, a także strumienie przychodów, kosztów, zysków i strat Funduszu, została przedstawiona w zbadanym przez nas sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

33 Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 6 11 Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Niżej przedstawiono wybrane dane i wskaźniki finansowe lata 2012, 2013, 2014, charakteryzujące sytuację finansową Funduszu w tym okresie. Wskaźnik Aktywa netto (tys. zł) Formuła Wartość wskaźnika obliczeniowa *;** Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (zł) Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (zł) Wynik z operacji (tys. zł) Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny (zł) Przyrost wartości aktywów netto (WAN)* (%) (WAN na koniec okresu WAN na początek okresu) / WAN na początek okresu Poziom kosztów działalności (%) koszty funduszu / przychody z lokat 12,13 48,76 34,55 Wskaźnik płynności III środki pieniężne i ich ekwiwalenty / zobowiązania 0,2 0,1 9 *Sprawozdania finansowe Spółki za rok 2012 nie było badane przez Grant Thornton Frąckowiak. **Dane finansowe za 2012 rok zostały przekształcone w celu zachowania porównywalności w wyniku zmiany polityki rachunkowości przez Fundusz w 2013 roku. 12 Kontynuowanie działalności gospodarczej We wprowadzeniu do zbadanego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2014 Zarząd Towarzystwa poinformował, że wspomniane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2014 roku i że nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundusz. W czasie naszego badania nie odnotowaliśmy istnienia istotnych okoliczności, które mogłyby powodować nasze przekonanie, że Fundusz nie jest w stanie kontynuować działalności przez co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego, to jest od 31 grudnia 2014 roku w efekcie zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez niego dotychczasowej działalności. 13 Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa, składająca się z wprowadzenia oraz not objaśniających do sprawozdania finansowego za rok 2014 została sporządzona we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku nr 249, poz z późniejszymi zmianami) (Rozporządzenie w sprawie rachunkowości funduszy inwestycyjnych) Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

34 Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 7 14 List towarzystwa Zapoznaliśmy się z listem towarzystwa za rok Informacje zawarte w tym liście pochodzące ze zbadanego przez nas sprawozdania finansowego za rok 2014 roku są z nim zgodne. List towarzystwa uwzględnia postanowienia par. 37 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia w sprawie rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Zawarte w tym liście kwoty i informacje pochodzące ze zbadanego przez nas sprawozdania finansowego są z nim zgodne. 15 Przestrzeganie przepisów prawa W otrzymanym przez nas pisemnym oświadczeniu Zarząd Towarzystwa potwierdził, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą Fundusz przestrzegał wszelkich przepisów prawa, których naruszenie mogłoby w sposób istotny wpłynąć na zbadane przez nas sprawozdanie finansowe. Niniejszy raport zawiera 7 stron. Elżbieta Grześkowiak Biegły Rewident nr 5014 Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny 3654 Poznań, dnia 19 marca 2015 roku Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRA W O ZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES od 1 STYCZNIA 2014 r. do 31 GRUDNIA 2014 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRA W O ZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES od 1 STYCZNIA 2014 r. do 31 GRUDNIA 2014 r. meritu.biegli rewidenc' OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRA W O ZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES od 1 STYCZNIA 2014 r. do 31 GRUDNIA 2014 r. dla SUBFUNDUSZU AGIO KAPITAŁ wyodrębnionego

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ALUMAST S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31GRUDNIA 2012 ROKU Poznań, dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014

Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego BUMECH Spółka Akcyjna w Tychach za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Warszawa, kwiecień 2009 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek

Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek Biuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/ 435 wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR poz. 2988 tel/fax 022 698 73 11; e-mail: amalek@bakam.biz

Bardziej szczegółowo

meritu.b egli rewidenc

meritu.b egli rewidenc m meritu.b egli rewidenc OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRA W O ZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES od 1 STYCZNIA 2013 r. do 31 GRUDNIA 2013 r. dla SUBFUNDUSZU AGIO KAPITAŁ wyodrębnionego

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257 Poz. 17257. PKO Obligacji - Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-9342/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 r. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego 1. Dane

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

O P I N I A. z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE. za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. O P I N I A z badania łącznego sprawozdania finansowego NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Opinia biegłego rewidenta z łącznego badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-RS 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo