Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie"

Transkrypt

1 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Emitent 1.1. Nazwa i siedziba Emitenta Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna Zabrze Adres Spółki: Zabrze ul. Kruczkowskiego 39 Telefon: (32) Fax: (32) Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta Jerzy Biernat Jerzy Malok Członek Zarządu Stefan Opiela Członek Zarządu Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta Osoby niżej podpisane reprezentujące ELZAB S.A. oraz występujące w swoim imieniu ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe. Jerzy Biernat Jerzy Malok Członek Zarządu Stefan Opiela Członek Zarządu 22 Prospekt Emisyjny

2 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2. Podmiot Dominujący 2.1. Nazwa i siedziba Podmiotu Dominującego MWCR S.p.A Mediolan Adres Spółki: Via Palmanova 24, Mediolan, Włochy Telefon: Fax: Osoba fizyczna działająca w imieniu Podmiotu Dominującego Mario Colombo Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu Podmiotu Dominującego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie Oświadczenie o odpowiedzialności osoby działającej w imieniu Podmiotu Dominującego Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie dotyczące Podmiotu Dominującego są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Mario Colombo Prospekt Emisyjny 23

3 3. Podmioty sporządzające Prospekt 3.1. Emitent Nazwa i siedziba Emitenta Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna Zabrze Adres Spółki: Zabrze ul. Kruczkowskiego 39 Telefon: (32) Fax: (32) Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta Jerzy Biernat Jerzy Malok Członek Zarządu Stefan Opiela Członek Zarządu Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Wyżej wymienione osoby są odpowiedzialne za sporządzenie następujących części Prospektu: Rozdział 1: pkt. 1, pkt. 2.1., 2.2., pkt. 3, pkt. 5, pkt. 6, pkt. 7, pkt. 8, pkt. 9, pkt. 11; Rozdział 2: pkt. 1, pkt. 3.1.; Rozdział 3: pkt. 2, pkt. 12, pkt. 13; Rozdział 5; Rozdział 7; Rozdział 8; Rozdział 9: pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3; Rozdział 10; Powiązania sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem i Podmiotem Dominującym Pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Emitenta oraz Emitentem lub jej Podmiotem Dominującym nie występują żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem poniższych: pełnią funkcję członków Zarządu Spółki, pozostają w stosunku pracy ze Spółką, Pan Jerzy Biernat, posiada pakiet akcji Emitenta, Pan Jerzy Malok, Członek Zarządu posiada pakiet akcji Emitenta, Pan Stefan Opiela, Członek Zarządu posiada pakiet akcji Emitenta, Pan Jerzy Biernat pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółkach zależnych ELZAB SOFT Sp. z o.o. w Zabrzu oraz GENEZA SYSTEM S.A. w Tarnowskich Górach, Pan Prezes Jerzy Malok jest Członkiem Rady Nadzorczej w Spółkach zależnych ELZAB SOFT Sp. z o.o. w Zabrzu oraz GENEZA SYSTEM S.A. w Tarnowskich Górach Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta, jako sporządzającego Prospekt Oświadczamy, że Prospekt został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest ELZAB S.A. są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Jerzy Biernat Jerzy Malok Członek Zarządu Stefan Opiela Członek Zarządu 24 Prospekt Emisyjny

4 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 3.2. Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa Nazwa i siedziba Firma Spółki: Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa Kraków Adres Spółki: Kraków, ul. Retoryka 5/2 Telefon: (012) , , Fax: (012) Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt Wiesław Oleś Komplementariusz Mateusz Rodzynkiewicz Komplementariusz Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdział 1: pkt ; Rozdział 2:pkt. 3.2.; Rozdział 3: pkt. 1, pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6, pkt. 7, pkt. 8, pkt. 9, pkt. 10; Rozdział 4; Rozdział 6; Rozdział 9: pkt. 8; Powiązania sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem i Podmiotem Dominującym Nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne pomiędzy Kancelarią Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa jako sporządzającym Prospekt oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa a Emitentem, poza umową z dnia 12 marca 2004 roku o doradztwo prawne, na mocy której Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa świadczy na rzecz Emitenta usługi doradztwa prawnego w procesie wprowadzenia akcji Emitenta nowej emisji do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne pomiędzy Kancelarią Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa jako sporządzającym Prospekt oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa a Podmiotem Dominującym Oświadczenie o odpowiedzialności osób fizycznych działających w imieniu sporządzającego Prospekt Działając w imieniu Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialna jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa, został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialna jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz Spółka Komandytowa, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Wiesław Oleś Komplementariusz Mateusz Rodzynkiewicz Komplementariusz Prospekt Emisyjny 25

5 3.3. Beskidzki Dom Maklerski S.A Nazwa i siedziba Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. Beskidzki Dom Maklerski S.A. BDM S.A. Bielsko- Biała Adres Spółki: Bielsko Biała, ul. Stojałowskiego 27 Telefon: Centrala: (033) Wydział Rynku Pierwotnego: (032) Fax: Centrala: (033) Wydział Rynku Pierwotnego: (032) Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt Jacek Rachel Janusz Smoleński Wiceprezes Zarządu Informacje o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Beskidzki Dom Maklerski S.A. jest odpowiedzialny za sporządzenie następujących części Prospektu: Wstęp, Rozdział 1: pkt , pkt , pkt , pkt , pkt , pkt ; pkt. 4, pkt. 10; Rozdział 2: pkt. 3.3, pkt. 5 Rozdział 3: pkt. 11; Rozdział 9: pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6, pkt. 7, pkt. 8; Powiązania sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem i Podmiotem Dominującym Nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne pomiędzy Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. jako sporządzającym Prospekt oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. a Emitentem, poza umową z dnia 12 marca 2004 roku dotyczącą sporządzenia Prospektu Emisyjnego, wprowadzenia do publicznego obrotu Akcji Serii D Emitenta, przeprowadzenia Publicznej Subskrypcji Akcji Serii D, wprowadzenia Akcji Serii D Emitenta do obrotu giełdowego. Nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne pomiędzy Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. jako sporządzającym Prospekt oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu Beskidzkiego Domu Maklerskiego Spółki Akcyjnej a Podmiotem Dominującym Oświadczenie o odpowiedzialności osób fizycznych działających w imieniu sporządzającego Prospekt Oświadczamy, że Prospekt w częściach, które zostały sporządzone przez Beskidzki Dom Maklerski S.A., został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Beskidzki Dom Maklerski S.A. są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Jacek Rachel Janusz Smoleński Wiceprezes Zarządu 26 Prospekt Emisyjny

6 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 4. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych 4.1. Nazwa, siedziba, adres i podstawy uprawnień BDO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BDO Polska Sp. z o.o. Warszawa, ul. Postępu 12, Warszawa Adres Spółki: Oddział w Katowicach: ul. Drzymały 15, Katowice Telefon: (032) , Fax: (032) Podstawa uprawnień: podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Biegły Rewident Nr ewidencyjny 90004/502 Informacja o miejscu zamieszkania osoby działającej w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. została objęta wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialność osoby działającej w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdział 2: pkt. 4, Rozdział 7; 4.3. Biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta Biegły Rewident Nr ewidencyjny 90004/502 Halina Żur-Zuber Biegły Rewident Nr ewidencyjny 8450/497 Informacje o miejscu zamieszkania biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta działającego w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie i zamieszczone w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie Powiązania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem i Podmiotem Dominującym Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy BDO Polska Sp. z o.o. jako sporządzającym Prospekt oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu i na rzecz BDO Polska Sp. z o.o. a Emitentem nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem umowy na badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, umowy o świadczenie usług bieżącego doradztwa podatkowego z dnia 14 października 2003 roku oraz sporządzenia części Prospektu Emisyjnego z dnia 11 marca 2004 roku. Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy BDO Polska Sp. z o.o.. jako sporządzającym Prospekt oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu i na rzecz BDO Polska Sp. z o.o. a Podmiotem Dominującym nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne. Prospekt Emisyjny 27

7 4.5. Oświadczenie osoby działającej w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Niniejszym oświadczam, że BDO Polska Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został wybrany przez Emitenta zgodnie z przepisami prawa oraz że BDO Polska Sp. z o.o. spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu. w imieniu podmiotu Biegły Rewident Nr ewidencyjny 90004/ Oświadczenie biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu sprawozdań finansowych Emitenta. w imieniu podmiotu Biegły Rewident Nr ewidencyjny 90004/502 Halina Żur-Zuber Biegły Rewident Nr ewidencyjny 8450/ Prospekt Emisyjny

8 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 4.7. Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Biegłego Rewidenta oraz biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta Niniejszym oświadczamy, że: 1. sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki Elzab S.A za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, zamieszczone w niniejszym prospekcie, podlegały naszemu badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi. Na podstawie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres kończący się wyraziliśmy opinie bez zastrzeżeń o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego Emitenta. Pełna treść wyrażonych opinii jest przedstawiona w rozdziale VII niniejszego Prospektu. 2. porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe zamieszczone w prospekcie, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w których zostały ujęte w księgach rachunkowych. Uzgodnienie danych porównywalnych, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenia, dane zaś porównywalne zamieszczone w prospekcie wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian polityki rachunkowości i korekt błędów podstawowych. 3. forma prezentacji sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz danych porównywalnych, zamieszczonych w prospekcie i zakres ujawnionych w nich danych są zgodne z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i skrót prospektu. w imieniu podmiotu Biegły Rewident Nr ewidencyjny 90004/502 Halina Żur-Zuber Biegły Rewident Nr ewidencyjny 8450/497 Prospekt Emisyjny 29

9 5. Oferujący Akcje w publicznym obrocie 5.1. Nazwa i siedziba Firma Spółki: Beskidzki Dom Maklerski S.A. BDM S.A. Bielsko- Biała Adres Spółki: Telefon: Centrala: (033) Wydział Rynku Pierwotnego: (032) Fax: Centrala: (033) Wydział Rynku Pierwotnego: (032) Osoby fizyczne działające w imieniu Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. Jacek Rachel Janusz Smoleński Wiceprezes Zarządu Informacje o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie Powiązania Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. z Emitentem Nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne pomiędzy Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. jako sporządzającym Prospekt oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. a Emitentem, poza umową z dnia 12 marca 2004 roku dotyczącą sporządzenia Prospektu Emisyjnego, wprowadzenia do publicznego obrotu Akcji Serii D Emitenta, przeprowadzenia Publicznej Subskrypcji Akcji Serii D, wprowadzenia Akcji Serii D Emitenta do obrotu giełdowego. Nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne pomiędzy Beskidzkim Domem Maklerskim S.A. jako sporządzającym Prospekt oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu Beskidzkiego Domu Maklerskiego Spółki Akcyjnej a Podmiotem Dominującym Oświadczenie osób działających w imieniu Oferującego Działając w imieniu Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. jako Podmiotu Oferującego Akcje Emitenta w publicznym obrocie papierami wartościowymi oświadczamy, że Oferujący dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu. Jacek Rachel Janusz Smoleński Wiceprezes Zarządu 30 Prospekt Emisyjny

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 17 Rozdział 2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 19 2.1. Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Siedziba: ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT 1.1 Informacje o Emitencie Firma: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Siedziba: Warszawa Adres: ul. Puławska 15,

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa. Raport QSr 3/2011

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa. Raport QSr 3/2011 COMP SPÓŁKA AKCYJNA ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa Raport QSr 3/2011 Informacje zawarte w Raporcie za III kwartał 2011 r. zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r.

Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy z dnia 30 maja 2007 r. (rynek NewConnect) 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A.

Midven S.A. raport roczny za 2013 r. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013. Midven S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY za rok obrotowy 2013 Midven S.A. Warszawa, maj 2014 Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Spółki za rok 2013... 4 III. Roczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI

CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 34, www.centrozap.pl Data Dokumentu Rejestracyjnego: 31 marca 2008 roku Niniejszy Dokument Rejestracyjny został

Bardziej szczegółowo