Statystyka protokołów i połączeń sieciowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statystyka protokołów i połączeń sieciowych."

Transkrypt

1 Statystyka protokołów i połączeń sieciowych. Aplikacja netstat. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

2 Statystyka połączeń sieciowych. Narzędzie netstat podstawowe pojęcia. port - routing - jest to 16-bitowa liczba, z zakresu , która służy do identyfikacji instancji aplikacji sieciowej na danym hoście. W sieciach TCP/IP są dwa rodzaje portów porty TCP, porty UDP. jest procesem wyznaczania najkrótszej trasy i najlepszej metody przesyłania danych między użytkownikami sieci. tablica routingu - tablice danych zawierające adresy sieci odbiorców danych, adresy IP routerów, są budowane przez routery w celu wyznaczania trasy przesyłanych datagramów IP. metryka trasy - parametr charakteryzujący koszt danej trasy. Routery przy określaniu najlepszej trasy posługują się zbiorem parametrów (metrykami), które służą do wyliczenia kosztu trasy (kosztu transmisji). Przykładowe parametry służące do wyliczania kosztu trasy: liczba skoków (liczba routerów do odbiorcy pakietu), pasmo przenoszenia (różnica między maks. i min. częstotliwością transmisji sygnałów w sieci), opóźnienie, czas przejścia pakietu od nadawcy do odbiorcy, obciążenie sieci, stopień wykorzystania urządzeń i łącz, niezawodność, liczba błędów występująca na danej trasie, takty, opóźnienie w warstwie łącza danych, 1 takt = 1/18s, parametry określane przez administratora, mogą być kombinacja różnych parametrów. 2

3 Statystyka połączeń sieciowych. Narzędzie netstat. Narzędzie netstat służy do uzyskiwania informacji o statystyce protokołu i połączenia sieciowego na danym hoście. Narzędzie netstat uruchomione z odpowiednimi parametrami pozwala uzyskać informację o: połączeniach sieciowych i otwartych portach, statystykę transmisji ramek ethernetowych, tabelę routingu, do obsługi tabeli routingu służy polecenie linii komend route, informacje o metryce trasy, stan bieżących połączeń. 3

4 Narzędzie netstat C:\Users\admin>netstat /? Wyświetla statystykę protokołu i bieżące połączenia sieciowe TCP/IP. NETSTAT [-a] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p protokół] [-r] [-s] [-t] [interwał] -a Wyświetla wszystkie połączenia i porty nasłuchujące. -e Wyświetla statystykę sieci Ethernet. -f Wyświetla w pełni kwalifikowane nazwy domen (FQDN) adresów obcych. -n Wyświetla adresy i numery portów w postaci liczbowej. -o Wyświetla dla każdego połączenia skojarzony z nim identyfikator procesu będącego jego właścicielem. -p protokół Wyświetla połączenia dla określonego protokołu; może to być protokół TCP, UDP, TCPv6 lub UDPv6. Jeżeli ta opcja zostanie użyta razem z opcją -s do wyświetlenia statystyki wybranego protokołu, protokół może mieć dowolną wartość z następujących: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP lub UDPv6. -r Wyświetla ś tabelę ę routingu. -s Wyświetla statystykę wybranego protokołu. Domyślnie jest to statystyka protokołów IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP i UDPv6; do określenia jej podzbioru można użyć opcji -p. -t Wyświetla bieżący stan odciążania połączenia. interwał Ponownie wyświetla wybraną statystykę, odczekując zadaną liczbę sekund pomiędzy każdym wyświetleniem. 4

5 Przykład: statystyka protokołu TCP. Narzędzie netstat 5

6 Narzędzie netstat Przykład: aktywne połączenia TCP. 6

7 Specyfikacja struktury MIB_TCPTABLE * Nazwa struktury: MIB_TCPTABLE Opis : Struktura MIB_TCPTABLE zawiera tablicę połączeń TCP. Atrybuty : dwnumentries - Określa liczbę elementów tabeli. table - Wskaźnik do tablicy połączeń TCP (atrybut table to tablica struktur MIB_TCPROW). Implementacja struktury MIB_TCPTABLE: typedef struct _MIB_TCPTABLE { dwnumentries; MIB_TCPROW table[any_size]; } MIB_TCPTABLE, *PMIB_TCPTABLE; * MIB - Management Information Base 7

8 Nazwa struktury: MIB_TCPROW Specyfikacja struktury MIB_TCPROW Opis : Struktura MIB_TCPROW zawiera informację o statusach połączeń TCP. Atrybuty : dwstate Struktura zadeklarowana w pliku Iprtrmib.h. Atrybut określa status połączenia TCP. Możliwe wartości atrybutu: MIB_TCP_STATE_CLOSED, MIB_TCP_STATE_LISTEN, MIB_TCP_STATE_SYN_SENT, MIB_TCP_STATE_SYN_RCVD, MIB_TCP_STATE_ESTAB, MIB_TCP_STATE_FIN_WAIT1, MIB_TCP_STATE_FIN_WAIT2, MIB_TCP_STATE_CLOSE_WAIT, MIB_TCP_STATE_CLOSING, MIB_TCP_STATE_LAST_ACK, MIB_TCP_STATE_TIME_WAIT, MIB_TCP_STATE_DELETE_TCB dwlocaladdr - Określa adres IP lokalnego hosta. Wartości zero wskazuje, że aplikacja nasłuchująca może zaakceptować połączenie na dowolnym interfejsie. dwlocalport - Atrybut określa numer portu lokalnego hosta. dwremoteaddr - Atrybut określa adres IP zdalnego hosta. dwremoteport - Atrybut określa numer portu zdalnego hosta. Implementacja struktury MIB_TCPROW: typedef struct _MIB_TCPROW { dwstate; dwlocaladdr; dwlocalport; dwremoteaddr; dwremoteport; } MIB_TCPROW, *PMIB_TCPROW; 8

9 Specyfikacja struktury MIB_TCPSTATS Nazwa struktury: MIB_TCPSTATS Opis : Atrybuty : Struktura MIB_TCPSTATS zawiera informacje statystyczne o protokole TCP na lokalnym hoście. dwrtoalgorithm - Określa używany algorytm RTO (Retransmission Time-Out), RFC 1122, algorytmy Jacobson a, Karn a. dwrtomin - dwrtomax - dwmaxconn - dwactiveopens - dwpassiveopens - dwattemptfails - dwestabresets - dwcurrestab - dwinsegs - dwoutsegs - dwretranssegs - dwinerrs - dwoutrsts - dwnumconns - V. Jacobson, Congestion Avoidance and Control, ACM SIGCOMM-88, August Określa minimalny czas retransmisji liczony w milisekundach. Określa maksymalny czas retransmisji liczony w milisekundach. Określa maksymalna liczbę połączeń. Wartość atrybutu = -1; oznacza zmienną liczbę połączeń. Określa liczbę aktywnych otwarć active opens. Aktywne otwarcie określa połączenie inicjujące klienta z serwerem. Określa liczbę pasywnych otwarć pasive opens. Pasywne otwarcie określa liczbę otwartych połączeń serwera nasłuchującego na zapytania klienta. Określa liczbę nieudanych prób połączeń. Określa liczbę zresetowanych połączeń. Określa liczbę bieżących połączeń. Określa liczbę otrzymanych segmentów. Określa liczbę wysłanych segmentów (liczba nie uwzględnia segmentów retransmitowanych). Określa liczbę retransmitowanych segmentów. Określa liczbę odebranych błędów. Określa liczbę wysłanych segmentów z flagą reset=1. Określa liczbę wszystkich połączeń (przyrostowo). 9

10 Implementacja struktury MIB_TCPSTATS typedef struct _MIB_TCPSTATS { } MIB_TCPSTATS, *PMIB_TCPSTATS; dwrtoalgorithm; dwrtomin; dwrtomax; dwmaxconn; dwactiveopens; dwpassiveopens; dwattemptfails; dwestabresets; dwcurrestab; dwinsegs; dwoutsegs; dwretranssegs; dwinerrs; dwoutrsts; dwnumconns; 10

11 Nazwa funkcji: GetTcpTable() Zwracana wartość: Specyfikacja funkcji GetTcpTable() Funkcja zwraca NO_ERROR gdy wywołanie funkcji zakończyło się sukcesem. W innym przypadku zwracane są kody błędów: ERROR_INVALID_PARAMETER, ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER, ERROR_NOT_SUPPORTED, inne. Argumenty : PMIB_TCPTABLE ptcptable, P pdwsize, BOOL border ptcptable - [out] Wskaźnik do bufora który przechowuje tablicę połączeń TCP (struktura MIB_TCPTABLE). pdwsize - border - [in, out] Dla wejścia, określa wielkość bufora wskazywany przez wskaźnik ptcptable. Gdy bufor jest za mały dla odbioru danych połączenia, funkcja GetTcpTable() ustawia wartość tego parametru na wymaganą wielkość bufora. [in] Określa czy tablica połączeń powinna być uporządkowana (sortowana). Gdy parametr ma wartość TRUE, tablica jest uporządkowana w sposób: lokalny adres IP, lokalny numer portu, zdalny adres IP, zdalny numer portu. Opis : Funkcja GetTcpTable() służy do pobierania informacji o tablicy połączeń TCP. 11

12 Specyfikacja funkcji GetTcpStatistics() Nazwa funkcji : GetTcpStatistics() Zwracana wartość: Funkcja zwraca NO_ERROR gdy wywołanie funkcji zakończyło się sukcesem. W innym przypadku funkcja używa FormatMessage dla uzyskania wiadomości o zawracanym błędzie Argumenty : PMIB_TCPSTATS pstats pstats - [out] Wskaźnik do struktury MIB_TCPSTATS do której pobierane są dane o statystyce TCP lokalnego hosta. Opis : Funkcja GetTcpStatistics() służy do pobierania informacji o statystyce TCP lokalnego hosta. 12

13 Specyfikacja makra MAKEWORD() Nazwa makra : MAKEWORD() Zwracana wartość: WORD Argumenty : BYTE blow, BYTE bhigh blow drugi bajt nowej wartości typu WORD (the low-order byte of the new value). bhigh pierwszy bajt nowej wartość (the high-order byte of the new value). Makro służy do tworzenia zmiennej typu WORD (16-bitowy unsigned integer) z dwóch zmiennych typu BYTE (unsigned char, 8 bitów). Makro zadeklarowane w Windef.h, zawiera Windows.h Przykład: MAKEWORD(4,3) = 772 (dec) 4, (bin) (dec) 3, (bin) wartość (dec) 772, (bin) Implementacja makra MAKEWORD: #define MAKEWORD(a, b) ((WORD)(((BYTE)(a)) ((WORD)((BYTE)(b))) << 8)) 13

14 Specyfikacja funkcji getconnstatistics() void getconnstatistics() { cout << "*** Statystyka polaczen ***" << endl; MIB_TCPSTATS * ptcpstats = NULL; ptcpstats = new MIB_TCPSTATS[sizeof(MIB_TCPSTATS)]; GetTcpStatistics(pTcpStats); cout << "\tdwrtoalgorithm. : " << ptcpstats->dwrtoalgorithm << endl; cout << "\tdwnumconns... : " << ptcpstats->dwnumconns << endl; } delete [] ptcpstats; 14

15 Specyfikacja funkcji getconntable() void getconntable() { MIB_TCPTABLE * ptcptable = NULL; status = NO_ERROR; dwactualsize = MAKEWORD(0,0); string strstate; struct in_addr inadlocal, inadremote; dwremoteport = MAKEWORD(0,0); string slocalip, sremoteip; cout << "*** Tablica polaczen ***" << endl; status = GetTcpTable(pTcpTable, &dwactualsize, TRUE); if (status == ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER) { ptcptable = new MIB_TCPTABLE[dwActualSize]; status = GetTcpTable(pTcpTable, &dwactualsize, TRUE); } 15

16 Specyfikacja funkcji getconntable() if (ptcptable!= NULL) { cout << "\tlok. Adres" << ":" << "Port\t\t" ; cout << "Zdalny Adres" << ":" << "Port\t" ; cout << "Stan" << endl; for ( unsigned int i = 0; i < ptcptable->dwnumentries; i++) { switch (ptcptable->table[i].dwstate) { case MIB_TCP_STATE_TIME_WAIT: strstate= "TIME_WAIT"; break; case MIB_TCP_STATE_LAST_ACK: strstate= "LAST_ACK"; break; case MIB_TCP_STATE_CLOSING: strstate= "CLOSING"; break; case MIB_TCP_STATE_CLOSE_WAIT: strstate= "CLOSE_WAIT"; break; case MIB_TCP_STATE_FIN_WAIT1: strstate="fin_wait1"; break; case MIB_TCP_STATE_ESTAB: strstate ="ESTAB"; break; case MIB_TCP_STATE_SYN_RCVD: strstate="syn_rcvd"; break; case MIB_TCP_STATE_SYN_SENT: strstate="syn_sent" ; break; case MIB_TCP_STATE_LISTEN: strstate="listen" ; break; case MIB_TCP_STATE_DELETE_TCB: strstate="delete" ; break; default: cout << "Unknown" << endl; break; } 16

17 Specyfikacja funkcji getconntable() inadlocal.s_addr = ptcptable->table[i].dwlocaladdr; if (strstate!= "LISTEN") dwremoteport = ptcptable->table[i].dwremoteport; else dwremoteport = 0; inadremote.s_addr = ptcptable->table[i].dwremoteaddr; slocalip=inet_ntoa(inadlocal); sremoteip=inet_ntoa(inadremote); cout << "\t"; cout << slocalip << ":" << ntohs((unsigned short)(0x0000ffff & ptcptable->table[i].dwlocalport)) << "\t\t" ; cout << sremoteip << ":" << ntohs((unsigned short)(0x0000ffff & dwremoteport))<< "\t\t"; cout << strstate << endl; } } delete [] ptcptable; } 17

18 Specyfikacja projektu netstat1 Nazwa projektu: netstat1 Typ projektu: Win32 console application Lista plików: netstat1.cpp Metoda kompilacji: Microsoft Visual C Utworzyć projekt typu 'Win32 console application w menu (-)File-> New -> Project-> Other languages-> Visual C++ -> win32 -> Win32 console application -> wpisać nazwę: netstat1 -> przycisk (OK) -> Okno Win32 application wizard netstat1-> wybrać: Application settings -> wybrać: Empty project-> Przycisk (Finish). Konfiguracja projektu: (-)Project-> nazwa_projektu Properies... -> Configuration Properies-> Linker-> Input -> Additional Dependecies, wpisać: ws2_32.lib IPHlpApi.Lib Funkcjonalność: Aplikacja pozwala uzyskać informację i statystyce protokołu TCP i połączeniach TCP. Aby uruchomić aplikację należy w linii komend (Run-> cmd) wpisać: \> netstat1 18

19 Struktura programu netstat1 Pliki nagłówkowe: windows.h, winsock.h, iphlpapi.h, iptypes.h, iostream, string Funkcje programu: Funkcje WinSock: WSAStartup(); WSACleanup(); GetTcpTable(); GetTcpStatistics() Funkcje zdefiniowane: getconntable(), getconnstatistics() Zmienne programu: WSADATA wsadata; WORD wversionrequested = MAKEWORD(1,1); int nret; 19

20 Struktura programu Funkcja: main() Zwracana wartość: void Argumenty : brak (1) Sprawdzenie wersji WinSock a. nret = WSAStartup(wVersionRequested, &wsadata); (2) Wywołanie funkcji getconnstatistics(); (3) Wywołanie funkcji getconntable(); (4) Zamknięcie winsock a. Wywołanie funkcji WSACleanup(); 20

21 ///////////////////////// // tcpstat, netstat //////////////////////// #include <windows.h> #include <winsock.h> #include <iphlpapi.h> #include <iptypes.h> #include <iostream> #include <string> using namespace std; void void getconntable(); getconnstatistics(); void main() { WORD wversionrequested = MAKEWORD(1,0); WSADATA wsadata; int nret; } nret = WSAStartup(wVersionRequested, &wsadata); getconnstatistics(); getconntable(); WSACleanup(); 21

22 Dodatek Management Information Base (MIB) Baza MIB, (ang.) Management Information Base jest numeryczną bazą służącą do przechowywania danych o zarządzanym systemie. Struktura bazy MIB określa standard SMI, (ang.) Structure of Management Information, RFC Baza MIB ma strukturę drzewa w której liściami są MIB'y służące do zarządzania poszczególnymi obiektami. Struktura MIB (MIB-II): { iso org(3) dod(6) internet(1) mgmt(2) mib-2 (1) 1 } { } { iso org dod internet mgmt mib-2 system sysservices Instance} { }. Przykład. Główny MIB: może reprezentować obiekt w zarządzanym systemie (host, router). MIB'y zbudowane z głównego MIB'a (root MIB) służą do zarządzania określonymi obiektami. 22

23 Dodatek Management Information Base (MIB) Przykład cd. MIB y identyfikujące różne typy obiektów: systemowe { } interfejsy { } address translation { } IP subtree { } ICMP { } TCP { } UDP { } Exterior Gateway Protocol (EGP) { } transmisja { } Informacje standardach i zastosowaniach MIB można znaleźć w następujących dokumentach RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 2578, RFC

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery Protokół DNS Domain Name System Aplikacja dnsquery dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Protokół DNS DNS, (ang.) Domain Name System.

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

Polecenia sieciowe trybu MS DOS. Polecenie arp. Treść artykułu stanowi zawartość pomocy Windows

Polecenia sieciowe trybu MS DOS. Polecenie arp. Treść artykułu stanowi zawartość pomocy Windows Polecenia sieciowe trybu MS DOS. arp - informacje lub edycja tablicy translacji IP finger - informacje o uŝytkownikach ftp - przesyłanie plików hostname - nazwa bieŝącego komputera ipconfig - szczegóły

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows

Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows Konfiguracja interfejsu sieciowego Adres sieciowy dla wybranego interfejsu można przypisad w sposób automatyczny, otrzymany od serwera

Bardziej szczegółowo

Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią

Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią Projekt z sieci Temat: Zarządzanie siecią Wykonali : Roman Popek Marcin Weron Piotr Wolak 1 1 SNMP protokół zarządzania sięcią. 1.1 Programy zarządzania 1.2 Agenci 1.3 Bazy informacji i zarządzania(mib)

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

iseries Programowanie z użyciem gniazd

iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd iseries Programowanie z użyciem gniazd Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część 1. Programowanie

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.

Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole. Sieci Komputerowe Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Obiektowe technologie programowania

Bardziej szczegółowo

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Adam Przybyłek http://przybylek.wzr.pl Uniwersytet Gdański, 2008 Wstęp TCP/IP 2 to obecnie najpopularniejszy stos protokołów, umożliwiający łączenie heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

Warstwa transportowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Warstwa transportowa. mgr inż. Krzysztof Szałajko Warstwa transportowa mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

1. Model klient-serwer

1. Model klient-serwer 1. Model klient-serwer 1.1. Model komunikacji w sieci łącze komunikacyjne klient serwer Tradycyjny podział zadań: Klient strona żądająca dostępu do danej usługi lub zasobu Serwer strona, która świadczy

Bardziej szczegółowo

Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej

Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej Programy diagnostycznonarzędziowe do sieci TCP/IP w Windows Maciej Szmit Włączamy komputer i po krótszej lub dłuższej chwili związanej z ładowaniem systemu operacyjnego wita nas

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Programowanie interfejsów komputerowych 2007/2008

Programowanie interfejsów komputerowych 2007/2008 Programowanie interfejsów komputerowych 2007/2008 Sprawy organizacyjne Forma zajęć Powiązanie z innymi przedmiotami Zaliczenie Literatura Podział na grupy Plan 1/2 Interfejsy komunikacyjne Przegląd interfejsów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stanisław Busza Nr albumu: 221101 Rok akad.: 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Adresowanie TCP/IP. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.

Sieci Komputerowe Adresowanie TCP/IP. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole. Sieci Komputerowe Adresowanie TCP/IP dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Adresowanie węzłów w sieci Aby dwie aplikacje, zainstalowane

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Motel ten na ogół występuje wszędzie (MAN, LAN, WAN). W modelu tym zaznaczono wartościowość bo sieć musi do kogoś należeć.

Motel ten na ogół występuje wszędzie (MAN, LAN, WAN). W modelu tym zaznaczono wartościowość bo sieć musi do kogoś należeć. Cele i modele zarządzania Cel zarządzania siecią: zapewnienie użytkownikowi oczekiwanej jakości planowanie usług i wsparcia w zakresie sieciowego zapewnienie że dane mogą być transmitowane przez infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection

Sieci Komputerowe. Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection Sieci Komputerowe Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP

Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Systemy IBM - iseries Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Wersja 5 Wydanie 4 Systemy IBM - iseries Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Wersja 5 Wydanie 4 Uwaga Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec

PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec PRACA INŻYNIERSKA Bezpieczeństwo protokołów TCP/IP oraz IPSec Pawel Prokop 20.05.2005 1 1 Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technika komputerowa a w szczególności oprogramowanie użytkowe doprowadziły do

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Temat: Podstawowe metody testowania wybranych mediów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo