Programy typu klient serwer. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 5.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy typu klient serwer. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 5."

Transkrypt

1 Programy typu klient serwer. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 5.

2 Schemat Internetu R R R R R R R 2

3 Model Internetu 3

4 Protokoły komunikacyjne stosowane w sieci Internet Protokoły warstwy dostępu do sieci, Protokoły warstwy intersieci, Protokoły warstwy transmisji, Protokoły warstwy zastosowań (aplikacji). 4

5 Protokoły warstwy dostępu do sieci Protokoły warstwy dostępu do sieci - określają zasady przesyłania danych w obrębie jednej sieci lokalnej: protokoły sieci lokalnych (np. protokoły komunikacyjne sieci Ethernet, Token Ring, FDDI). 5

6 Protokoły warstwy intersieci Protokoły warstwy intersieci (odpowiedzialne za realizację funkcji warstwy intersieciowej): Protokół intersieciowy (protokół IP - Internet Protocol) - definiuje sposób adresowania komputerów przyłączonych do sieci Internet oraz odpowiada za wyznaczenie tras, po których przesyłane będą pakiety, Protokoły routingu - pozwalają na wymianę informacji pomiędzy routerami umoŝliwiającą im zebranie informacji niezbędnych do realizacji zadania doboru trasy, czyli rozwiązywania problemu routingu (RIP /Routing Information Protocol/, OSPF /Open Shortest Path First/, BGP /Border Gateway Protocol/), Protokół ICMP /Internet Control Message Protocol)/ protokół diagnostyczny słuŝący do informowania o problemach związanych z funkcjonowaniem sieci, Protokoły ARP /Address Resolution Protocol/ i RARP /Reverse Address Resolution Protocol/ protokoły odwzorowania adresów (dokonują translacji pomiędzy adresami stosowanymi w warstwie międzysieciowej i dostępu do sieci), Protokół dynamicznego konfigurowania węzłów protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pozwala na automatyczną konfigurację komputera przyłączonego do sieci Internet. 6

7 Protokoły warstwy transmisji Protokoły warstwy transmisji (odpowiedzialny za dostarczenie danych od nadawcy do odbiorcy): Protokół sterowania transmisją (protokół TCP - Transmission Control Protocol) - dokonuje podziału danych na segmenty i sprawdza poprawność ich transmisji; Protokół datagramów uŝytkownika protokół UDP (User Datagram Protocol) dokonuje podziału danych na datagramy i przesyła je bez weryfikacji poprawności transmisji. 7

8 Protokoły warstwy zastosowań Protokoły warstwy zastosowań (definiują usługi dostępne w sieci Internet): Protokół transferu hipertekstu (protokół HTTP - Hypertext Transfer Protocol) - pozwala na przesyłanie stron WWW; Protokół transferu plików (protokół FTP - File Transfer Protocol) - umoŝliwia kopiowanie plików pomiędzy komputerami przyłączonymi do sieci Internet; Protokół transferu poczty (protokół SMTP - Simple Mail Transfer Protocol) - określa zasady przesyłania listów poprzez Internet; Protokoły odbioru poczty (protokół POP - Post Office Protocol oraz IMAP Internet Message Access Protocol) - definiują sposób pobierania listów ze skrzynek pocztowych i zarządzania zawartością skrzynek; Protokół DNS (Domain Name System Protocol protokół obsługi systemu nazw domenowych) pozwala na konwersję nazwy domenowej komputera na identyfikujący go numer IP. 8

9 Identyfikacja komputera w sieci lasa java.net.inetaddress - reprezentuje adres IP komputera Tworzenie obiektu klasy InetAddress uwaga: klasa InetAddress nie posiada publicznych konstruktorów; tworzenie obiektów klasy InetAddress odbywa się za pomocą metod: public static InetAddress getbyname( String host) throws UnknownHostException; public static InetAddress[] getallbyname( String host) throws UnknownHostException; public static InetAddress getlocalhost() throws UnknownHostException; 9

10 Przykłady wywołań metod InetAddress adres = InetAddress.getByName( helion.com.pl ); InetAddress mojadres = InetAddress.getLocalHost(); 10

11 Przykładowy program import java.net.*; class MojAdres { public static void main (String [] args) { try { InetAddress adres = InetAddress.getByName("www.onet.pl"); System.out.println(adres); catch (UnknownHostException e) { System.out.println("Nie mogę znaleźć adresu komputera."); 11

12 Porty Port - identyfikator programu działającego w systemie komputerowym (numer portu jest liczbą szesnastobitową). Dobrze znane porty - identyfikatory przydzielone najpopularniejszym programom, np.: 23 - telnet 25 - SMTP 80 - HTTP POP3 20, 21 - FTP - dane (20), polecenia (21) 12

13 omunikacja omunikują się ze sobą programy, a nie komputery (w szczególnym przypadku komunikujące się programy mogą być uruchomione na tym samym komputerze). 13

14 omunikacja z poziomu programu połączenie widziane jest jako strumień: wysyłanie danych - zapis danych do strumienia, odbiór danych - pobieranie danych ze strumienia. gniazdo komunikacyjne (ang. Socket)- końcówka połączenia dostępna z poziomu programu. Strony uczestniczące w komunikacji: serwer - program oczekujący na połączenie ze strony klienta klient - program inicjujący połączenie. 14

15 omunikacja program A połączenie program B gniazdo gniazdo 15

16 Prosty klient import java.net.*; import java.io.*; public class Prostylient { public static void main(string [] args) { int bajt; BufferedReader klawiatura; String nowalinia = System.getProperty("line.separator"); 16

17 Prosty klient //utworzenie strumienia skojarzonego z klawiatura InputStreamReader klaw = new InputStreamReader(System.in); klawiatura = new BufferedReader(klaw); //nawiazanie polaczenia z serwerem try { Socket gniazdoomunikacyjne = new Socket(" ",4444); // połączenie z programem działającym na komputerze o // podanym IP // i identyfikowanym przez numer portu // wyswietlenie informacji o numerach portow System.out.println("Server - port: " + gniazdoomunikacyjne.getport()); //numer zdalnego portu System.out.println("Server - localport: " + gniazdoomunikacyjne.getlocalport()); //numer lokalnego portu 17

18 Prosty klient //utworzenie strumienia tekstowego z danymi od serwera InputStream strumienodserwera = gniazdoomunikacyjne.getinputstream(); BufferedReader strumientekstowyodserwera = new BufferedReader(new InputStreamReader(strumienOdSerwera)); //utworzenie struienia tekstowego wysylajacego dane do serwera OutputStream strumiendoserwera = gniazdoomunikacyjne.getoutputstream(); BufferedWriter strumientekstowydoserwera = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(strumienDoSerwera)); //powitanie String powitanie = strumientekstowyodserwera.readline(); System.out.println(powitanie); 18

19 Prosty klient //wczytywanie danych z klawiatury i wysylanie do serwera while (true) { System.out.print("Tekst do wysłania: "); String s = klawiatura.readline(); strumientekstowydoserwera.write(s + nowalinia); strumientekstowydoserwera.flush(); //oczekiwanie na odpowiedz od serwera String odp = strumientekstowyodserwera.readline(); //wyswietlenie odpowiedzi System.out.println("SERWER: " + odp); if (s.tolowercase().startswith("koniec")) break; 19

20 Prosty klient strumientekstowydoserwera.close(); strumientekstowyodserwera.close(); klawiatura.close(); gniazdoomunikacyjne.close(); catch(unknownhostexception e1) { System.out.println("Nieznany host: " + e1.getmessage()); catch(ioexception e2) { System.out.println("Błąd operacji wejścia/wyjścia: " + e2.getmessage()); 20

21 Prosty serwer import java.net.*; import java.io.*; public class ProstySerwer { public static void main(string[] args) { String nowalinia = System.getProperty("line.separator"); //utworzenie gniazda nasłuchującego ServerSocket gniazdonasluchujace = null; try { gniazdonasluchujace = new ServerSocket(4444); catch (IOException e) { System.err.println("Serwer nie moze nasluchiwac na porcie: 4444."); System.exit(1); System.out.println("ServerSocket - localport: " + gniazdonasluchujace.getlocalport()); //numer lokalnego portu (4444) 21

22 Prosty serwer Socket gniazdoomunikacyjne = null; try { gniazdoomunikacyjne = gniazdonasluchujace.accept(); catch (IOException e) { System.err.println("Błąd połaczenia z klientem"); System.exit(1); System.out.println("Server - port: " + gniazdoomunikacyjne.getport()); //numer zdalnego portu System.out.println("Server - localport: " + gniazdoomunikacyjne.getlocalport()); //numer lokalnego portu 22

23 Prosty serwer try { //utworzenie strumienia tekstowego z danymi od klienta InputStream strumienodlienta = gniazdoomunikacyjne.getinputstream(); BufferedReader strumientekstowyodlienta = new BufferedReader(new InputStreamReader(strumienOdlienta)); //utworzenie strumienia tekstowego z danymi do klienta OutputStream strumiendolienta = gniazdoomunikacyjne.getoutputstream(); BufferedWriter strumientekstowydolienta = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(strumienDolienta)); strumientekstowydolienta.write("serwer wita klienta!" + nowalinia); strumientekstowydolienta.flush(); 23

24 Prosty serwer String pytanie, odpowiedz; while (true) { pytanie = strumientekstowyodlienta.readline(); if (pytanie.tolowercase().startswith("koniec")) { strumientekstowydolienta.write("oniec PRACY!!!" + nowalinia); break; odpowiedz = "ECHO: " + pytanie + nowalinia; strumientekstowydolienta.write(odpowiedz); strumientekstowydolienta.flush(); strumientekstowydolienta.close(); strumientekstowyodlienta.close(); gniazdoomunikacyjne.close(); gniazdonasluchujace.close(); catch(ioexception e) { System.out.println("Wyjątek wejscia/wyjscia"); 24

25 Serwer współbieŝny import java.net.*; import java.io.*; class ObslugaJednegolienta extends Thread { private Socket gniazdoomunikacyjne = null; String nowalinia = System.getProperty("line.separator"); ObslugaJednegolienta(Socket gniazdoomunikacyjne) { this.gniazdoomunikacyjne = gniazdoomunikacyjne; 25

26 Serwer współbieŝny public void run() { System.out.println("Przylaczenie nowego klienta"); System.out.println("Server - port: " + gniazdoomunikacyjne.getport()); //numer zdalnego portu System.out.println("Server - localport: " + gniazdoomunikacyjne.getlocalport()); //numer lokalnego portu try { //utworzenie strumienia tekstowego z danymi od klienta InputStream strumienodlienta = gniazdoomunikacyjne.getinputstream(); BufferedReader strumientekstowyodlienta = new BufferedReader( new InputStreamReader(strumienOdlienta)); 26

27 Serwer współbieŝny // utworzenie strumienia tekstowego // z danymi do klienta OutputStream strumiendolienta = gniazdoomunikacyjne.getoutputstream(); BufferedWriter strumientekstowydolienta = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(strumienDolienta)); strumientekstowydolienta.write("serwer wita klienta!" + nowalinia); strumientekstowydolienta.flush(); String pytanie, odpowiedz; 27

28 Serwer współbieŝny while (true) { pytanie = strumientekstowyodlienta.readline(); if (pytanie.tolowercase().startswith("koniec")) { strumientekstowydolienta.write ("ONIEC POLACZENIA Z LIENTEM" + nowalinia); break; 28

29 Serwer współbieŝny odpowiedz = "ECHO: " + pytanie + nowalinia; strumientekstowydolienta.write(odpowiedz); strumientekstowydolienta.flush(); strumientekstowydolienta.close(); strumientekstowyodlienta.close(); gniazdoomunikacyjne.close(); catch(ioexception e) { System.out.println("Wyjątek wejscia/wyjscia"); 29

30 Serwer współbieŝny public class SerwerWspolbiezny { public static void main(string[] args) throws IOException{ String nowalinia = System.getProperty("line.separator"); boolean serwerstop = false; //utworzenie gniazda nasłuchującego ServerSocket gniazdonasluchujace = null; try { gniazdonasluchujace = new ServerSocket(4444); catch (IOException e) { System.err.println("Serwer nie moze nasluchiwac na porcie: 4444."); System.exit(1); System.out.println("ServerSocket - localport: " + gniazdonasluchujace.getlocalport()); //numer lokalnego portu (4444) 30

31 Serwer współbieŝny while (!serwerstop) new ObslugaJednegolienta(gniazdoNasluchujace.accept()).start(); gniazdonasluchujace.close(); 31

Java programowanie sieciowe

Java programowanie sieciowe Java programowanie sieciowe Podstawowe pojęcia dotyczące sieci Sieć to zbiór komputerów i innych urządzeń, które mogą się ze sobą komunikować w czasie rzeczywistym za pomocą transmisji danych. Każda maszyna

Bardziej szczegółowo

Mapa wykładu. 2.6 Poczta elektroniczna. 2.7 FTP 2.8 Dystrybucja zawartości. 2.9 Dzielenie plików P2P SMTP, POP3, IMAP

Mapa wykładu. 2.6 Poczta elektroniczna. 2.7 FTP 2.8 Dystrybucja zawartości. 2.9 Dzielenie plików P2P SMTP, POP3, IMAP Mapa wykładu 2.1 Zasady budowy protokołów w. aplikacji 2.2 WWW i HTTP 2.3 DNS 2.4 Programowanie przy użyciu gniazd TCP 2.5 Programowanie przy użyciu gniazd UDP 2.6 Poczta elektroniczna SMTP, POP3, IMAP

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator

Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator Klient 0 (host 1) Wątek 0 Komponent serwera Wątek pochodny 3.1 Klient 1 (host 2) Wątek 1 Komponent serwera Wątek pochodny 3.2 Host 4 Serwer Wątek 3 Klient 2 (host

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP

Zarządzanie systemami informatycznymi. Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Zarządzanie systemami informatycznymi Protokoły warstw aplikacji i sieci TCP/IP Historia sieci ARPANET sieć stworzona w latach 1960-1970 przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA) sponsorowaną

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

Przykłady interfejsu TCP i UDP w Javie

Przykłady interfejsu TCP i UDP w Javie Przykłady interfejsu TCP i UDP w Javie W Javie interfejsy TCP i UDP znajdują się w pakiecie java.net http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/net/packagesummary.html 1 Przykład interfejsu UDP Protokół

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) komunikacji otwartej stosem protokołów TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych sieci komputerowych. TCP/IP - standard komunikacji otwartej (możliwość

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization Model OSI Model OSI, czyli Model Referencyjnych Połączonych Systemów Otwartych (ang. Open Systems Interconnection Model) stworzony został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne

Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne Sieci komputerowe Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej studia niestacjonarne UJ 2007/2008 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl http://users.uj.edu.pl/~ciesla/ 1 2 Plan wykładu 1.

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 6, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 6, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 6, część 2 Jacek Rumiński 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Wprowadzenie do operacji wejścia/wyjścia: strumienie 2. Podstawowe klasy strumieni i InputStream/OutputStream

Bardziej szczegółowo

Java, bazy danych i SSL

Java, bazy danych i SSL Java, bazy danych i SSL 1. MySQL: własności połączenia, transmisja z wykorzystaniem SSL. 2. Własne programy wykorzystujące SSL. 3. RMI i SSL - implementacja własnych wersji klas ServerSocket i Socket.

Bardziej szczegółowo

PREAMBLE DA SA DATA FCS

PREAMBLE DA SA DATA FCS 9 - TECHNIKA PAKIETÓW - RAMEK - przesyłanie tym samym medium więcej niż jednego strumienia danych - wbudowane mechanizmy korekcji błędów niska jakość łącz - elastyczna reakcja na zmienne obciążenia łącz

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Model DoD TCP/IP

Sieci Komputerowe Model DoD TCP/IP Sieci Komputerowe Model DoD TCP/IP Rodzina protokołów TCP/IP dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Model TCP/IP DoD Protokół

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Internet Control Messaging Protocol

Internet Control Messaging Protocol Protokoły sieciowe ICMP Internet Control Messaging Protocol Protokół komunikacyjny sterowania siecią Internet. Działa na warstwie IP (bezpośrednio zaimplementowany w IP) Zastosowanie: Diagnozowanie problemów

Bardziej szczegółowo

URL. Budowa URL (ang. Uniform Resource Locator): http://java.sun.com:80/docs/tutorial/index.html?name=net working#downloading

URL. Budowa URL (ang. Uniform Resource Locator): http://java.sun.com:80/docs/tutorial/index.html?name=net working#downloading Obsługa sieci URL Budowa URL (ang. Uniform Resource Locator): http://java.sun.com:80/docs/tutorial/index.html?name=net working#downloading protokół = http authority = java.sun.com:80 host = java.sun.com

Bardziej szczegółowo

To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw.

To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw. Sieci komputerowe podstawy Beata Kuźmińska 1 1. Sieci komputerowe To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw. urządzeń

Bardziej szczegółowo

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców

Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców METODY WYMIANY INFORMACJI W SIECIACH PAKIETOWYCH Unicast jeden nadawca i jeden odbiorca Broadcast jeden nadawca przesyła do wszystkich Multicast jeden nadawca i wielu (podzbiór wszystkich) odbiorców TRANSMISJA

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO. dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Sieci komputerowe Protokoły warstwy sieciowej modelu OSI-ISO dr inż. Andrzej Opaliński andrzej.opalinski@agh.edu.pl Plan wykładu Wprowadzenie Opis warstw Protokoły IPX AppleTalk (DDP) Routing IPsec IP

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... 9 O autorach... 11. Przedmowa... 15 Rozdział 1. Bezpieczeństwo i zapory sieciowe wprowadzenie... 17

Podziękowania... 9 O autorach... 11. Przedmowa... 15 Rozdział 1. Bezpieczeństwo i zapory sieciowe wprowadzenie... 17 Podziękowania... 9 O autorach... 11 Redaktor merytoryczny i autor przedmowy...11 Współautorzy...12 Recenzent merytoryczny i współautor...14 Przedmowa... 15 Rozdział 1. Bezpieczeństwo i zapory sieciowe

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO Wykład I zagadnienia wstępne i definicje podstawowe 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Charakterystyka przedmiotu 1.2. Warunki zaliczenia

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM. VPN / OpenVPN

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM. VPN / OpenVPN INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM VPN / OpenVPN 1. Czym jest VPN? VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna), można opisać jako tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie SIECI KOMPUTEROWE. Autor Joanna Kryśkiewicz Kl. II LB. Koszalin 2006

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie SIECI KOMPUTEROWE. Autor Joanna Kryśkiewicz Kl. II LB. Koszalin 2006 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie SIECI KOMPUTEROWE Koszalin 2006 Autor Joanna Kryśkiewicz Kl. II LB PODZIAŁ SIECI KOMPUTEROWYCH a) zasięg: - lokalne (LAN - Local Area Network) - sieci

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo