Przedstawienie roli mediatora, wpływu jego odpowiedniego przygotowania na postępowanie mediacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedstawienie roli mediatora, wpływu jego odpowiedniego przygotowania na postępowanie mediacyjne"

Transkrypt

1 Dr Marta Janina Skrodzka Przedstawienie roli mediatora, wpływu jego odpowiedniego przygotowania na postępowanie mediacyjne Wprowadzenie Mediator jest bezstronną, neutralną osobą trzecią, która pomaga skonfliktowanym stronom porozumieć się i osiągnąć konsensus, który będzie je satysfakcjonować. Od jego profesjonalizmu zależy zatem, czy strony otworzą się na współpracę i czy zechcą pracując razem, znaleźć najlepsze rozwiązanie ich sytuacji konfliktowej. Mediator, często niedoceniany, odgrywa w związku z tym, zasadniczą rolę w procesie mediacji, dlatego warto wskazać jakie cele i zadania nakłada na niego wykształcona w wyniku praktyki, procedura postępowania mediacyjnego. Aby jednak przedstawić rolę mediatora należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, że nierzadko zależy ona od stylu sposobu mediacji, jaką przyjmie ten gwarant profesonalnego postępowania mediacyjnego. Mediacja facylitatywna Podstawowym rodzajem mediacji jest mediacja klasyczna, tzw. facylitatywna. Jak wskazuje M. Tański 1, powstała w latach 60. i 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych i jest najbardziej rozpowszechnionym stylem mediacji w Polsce i na świecie 2. W mediacji facylitatywnej, mediator nie musi się znać na przedmiocie sporu i może mieć dowolne wykształcenie (nie musi być w związku z tym prawnikiem, psychologiem, pedagogiem, itp.), powinien jednak posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia mediacji (wykształcenie i umiejętności - przeszkolenie teoretyczne i praktyczne). Jego rolą w prowadzeniu mediacji facylitatywnej jest pomoc stronom w rozwiązaniu problemu, tak aby potrafiły one znaleźć satysfakcjonujące je rozwiązanie. W związku z tym mediator nadaje etapową strukturę procesowi rozwiązywania sporu, podejmuje decyzje o sposobie pracy nad problemem, wprowadza reguły prowadzenia spotkania, zadaje pytania, szuka głębokich interesów stron, znajduje i nazywa w neutralny sposób kwestie negocjacyjne, z którymi do niego przyszły, pomaga opracowywać możliwości rozwiązania sporu 3. Mediator w tym przypadku jest 1 Mediator i trener umiejętności mediacyjnych, dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej. 2 M. Tański, mediacja facylitatywna, 3

2 zatem neutralnym pośrednikiem ułatwiającym komunikację, nie sugerującym własnych opinii, czy rozwiązań. Dba o cały proces mediacji, tak by strony podejmowały racjonalne decyzje oparte na zrozumieniu swojej sytuacji 4. Dzięki naciskowi mediatora na komunikację i możliwość podejmowania decyzji wyłącznie przez strony, mają one poczucie całkowitej kontroli nad przebiegiem mediacji oraz nad kształtem końcowego porozumienia. Mediacja ewaluatywna Drugim rodzajem postępowania mediacyjnego, rozpowszechnionym w latach 80-tych. XX wieku (po wprowadzeniu instytucji mediacji do systemów prawnych różnych krajów, kiedy to zaczęli się nią zajmować prawnicy), jest tzw. mediacja ocenna ewaluatywna, której celem jest przede wszystkim doprowadzenie skonfliktowanych stron od zawarcia ugody 5. Zgodnie z charakterem mediacji ewaluatywnej, głównym źródłem sporu jest brak właściwego rozeznania, kto i do czego w danej sytuacji ma prawo. W związku z tym mediator, posiadający wiedzę prawniczą lub ekspercką z zakresu prowadzonego sporu, nie tylko czuwa nad przebiegiem procesu mediacji, zapewniając stron możliwość wypracowania własnego rozwiązania, ale wnikliwie je analizuje, oceniając m.in. pod kątem zgodności z prawem. Zdarza się także, że mediator sam wskazuje rozwiązanie, które byłoby korzystane dla obu stron, oceniając je ze stronami w oparciu o ich satysfakcję ze wskazanego rozwiązania. Rolą mediatora w przypadku mediacji ewaluatywnej jest zatem bezpośredni wpływ na proces mediacji i rozwiązanie jakie ostatecznie uzgodnią skonfliktowane strony. Rola mediatora w postępowaniu mediacyjnym Bez względu jednak na rodzaj prowadzonej mediacji (facylitatywnej, czy ewaluatywnej), mediator pełni w postępowaniu mediacyjnym kilka ról. Jest bowiem 6 : - edukatorem, prezentującym i modelującym konstruktywne formy porozumiewania się (jak m.in. aktywne słuchanie); - gospodarzem procesu mediacji, odpowiedzialnym za przeprowadzenie jej uczestników przez poszczególne jej fazy; - specjalistą kreatywnego myślenia i procedur elastycznego poszukiwania rozwiązań; 4 5 M. Tański, mediacja ewaluatywna, 6 D. Fedorowska, Role pełnione przez mediatora,

3 - słuchaczem, gotowym zapoznać się ze stanowiskiem i emocjami każdej ze stron, bez ich oceniania; - czy wreszcie osobą dającą poczucie wysłuchania. Należy podkreślić, że rolą mediatora nie jest doradztwo prawne, prowadzenie spotkania psychologicznego, czy rozsądzanie sporu. Mediator nie powinien (ze względu na obowiązek przestrzegania zasady bezstronności i neutralności, a także profesjonalizm) 7 : - przewidywać wyniku mediacji, czy procesu sądowego w danej sprawie i dzielić się swoją opinią na ten temat z którąś ze stron; - zgadzać się głośno z postawami uczestników sporu np.: ma Pan/Pani rację; - stawać po którejś ze stron i negocjować tylko z jedną stroną na rzecz drugiej, zamiast mediować między uczestnikami; - wprowadzać stronę konfliktu w zakłopotanie np.: adorowaniem; - zalewać strony nadmiarem informacji np.: gadulstwem; - oceniać, wydawać sądy np.: wydawać opinie, jako specjalista w danej dziedzinie; - naruszać zasadę poufności np.: ujawniając informacje otrzymane w procesie mediacji; - mieć uprzedzeń co do istoty sporu czy samych stron. Oznacza to, że mediator jest przede wszystkim bezstronnym i neutralnym profesjonalistą, który pomaga stronom w komunikacji, gwarantując swoją postawą do przeprowadzenia sprawnie, w kontrolowanej atmosferze postępowania mediacyjnego, w którym strony przestrzegając szacunku osiągną wypracowane wspólnie porozumienie. Warto wskazać, że podczas każdego z etapów postępowania mediacyjnego rola mediatora się zmienia, w ten sposób, że mediator kładzie nacisk na inne elementy istotne z punktu widzenia danego kroku procesu mediacji. Zgodnie z 12-toma etapami postępowania mediacyjnego Ch. Moore a, mediator powinien 8 : - nawiązując kontakt ze stronami sporu skupić się przede wszystkim na: zbudowaniu wiarygodności, wyjaśnieniu stronom istoty procesu, zmotywowaniu stron do podjęcia mediacji, 7 8 Zobacz: strona internetowa Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, dostępna pod adresem: ( r.).

4 a w związku z tym zwiększenia ich zaangażowania w samą procedurę, podtrzymywaniu kontaktu ze stronami; - wybierając strategię prowadzenia mediacji - pomóc stronom w ocenie różnych sposobów rozwiązania konfliktu i dokonania wyboru potrzebnego sposobu rozwiązania ich sytuacji konfliktowej; - zbierając i analizując podstawowe informacje gromadzić i analizować istotne informacje o osobach uczestniczących w konflikcie oraz dynamice i istocie konfliktu, weryfikować dokładność danych i minimalizować wpływ nieścisłych i niedostępnych danych; - sporządzając szczegółowy plan mediacji - ustalić strategię i wynikające z niej typowe posunięcia, które umożliwią stronom zmierzanie w kierunku porozumienia, ustalić ewentualne nietypowe interwencje odpowiadające specyfice konfliktu; - budując zaufanie i współpracę przygotować strony do udziału w negocjacjach na zasadnicze tematy; kierować silnymi emocjami stron oraz sprawdzać ich percepcję, minimalizując wpływ stereotypów, budować zaufanie i uznawać racje stron, poprzez wyjaśnianie, czy klaryfikację wypowiedzi; - rozpoczynając sesję mediacyjną - otwarzyć negocjacje pomiędzy stronami, stworzyć pozytywną i otwartą atmosferę, ustalić podstawowe "reguły gry" i zasady zachowania, pomóc stronom w wentylacji emocji, nakreślić obszary tematyczne i sprawy do dyskusji; - definiując sprawy i ustalając plan - ustalić szeroki obszar tematów interesujących obie strony, uzyskać zgodę stron na podjęcie określonych tematów w dyskusji, rozstrzygnąć o kolejności omawiania poszczególnych spraw; - odkrywając ukryte interesy stron - ustalić rzeczywiste, proceduralne i psychologiczne interesy stron, uświadomić stronom ich wzajemne interesów; - generując opcje rozwiązań - rozwijać świadomość stron dotyczącą potrzeby tworzenia różnorodnych pomysłów rozwiązań, zmniejszać przywiązanie stron do swoich stanowisk i jedynych pomysłów rozwiązań, tworzyć rozwiązania przy użyciu przetargu biorącego pod uwagę stanowiska, jak również interesy stron; - oceniając możliwości rozwiązań - dokonywać przeglądu interesów stron, oceniać, na ile interesy stron mogą być zaspokojone w ramach dostępnych możliwości rozwiązań, oceniać koszty i korzyści płynące z wybrania określonych opcji; - przygotowując końcowe negocajce pomóc osiągnąć stronom porozumienie w drodze negocjacji poprzez stopniowe zbliżenie stanowisk, przejście do rozwiązań końcowych łączących uzgodnienia szczegółowe; uzgodnić proceduralne środki osiągania porozumienia w kwestiach merytorycznych; wypracować zasady akceptowane przez obie strony;

5 - osiągając formalne porozumienie - ustalić proceduralne kroki, pozwalające na formalizowanie porozumienia, ustalić procedury pozwalające na ocenę i kontrolę zawartego porozumienia; sformalizować porozumienie i stworzyć mechanizmy zapewniające wprowadzenie go w życie, ustalić zasady gwarancji. Zakończenie Z przedstawionych informacji wynika, że to właśnie mediator i jego zachowanie oraz zaangażowanie w proces mediacji, mają zasadniczy wpływ nie tylko ne jego przebieg i ostateczny efekt, ale także na sposób w jaki pracują ze sobą skonfliktowane strony. To od wyboru odpowiedniego mediatora posiadającego kwalifikacje - wykształcenie i umiejętności oraz doświadczenie w prowadzeniu mediacji będzie w dużej mierze zależeć, czy strony będące w sporze będą potrafiły efektywnie przejść przez postępowanie mediacyjne i rozwiązać go w sposób je satysfakcjonujący. Warto o tym pamiętać kierując swój spór do mediacji, dokonując wyboru ośrodka mediacyjnego, a przez to godząc się na reguły w nim panujące i mediatorów, którzy są tymi regułami związani i którzy z danym ośrodkiem współpracują.

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 Dr Hanna Przybyła-Basista Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytet Śląski w Katowicach Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 1. Wprowadzenie W Polsce mało jest publikacji z zakresu mediacji

Bardziej szczegółowo

ABC MEDIACJI. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska. publikacja bezpłatna

ABC MEDIACJI. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska. publikacja bezpłatna publikacja bezpłatna wydawnictwo Fika info Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska ABC MEDIACJI Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie Broszurę opracowała: Marzena Radzka-Wiśniewska Projekt:

Bardziej szczegółowo

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić

Bardziej szczegółowo

PRACA Z TŁUMACZEM W TERAPII I DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ

PRACA Z TŁUMACZEM W TERAPII I DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ PRACA Z TŁUMACZEM W TERAPII I DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ Specyfika pracy oraz zalecenia dla psychologów i terapeutów pracujących z tłumaczami na rzecz osób obcojęzycznych Monika Wądołowska Praca rekomendowana

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1

Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1 Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1 (przyjęta przez Komitet Ministrów 21 stycznia 1998 roku na 616-tym

Bardziej szczegółowo

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE

CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE CZY TYLKO SĄD ROZSTRZYGNIE W SPORZE? MEDIACJA I SĄDOWNICTWO POLUBOWNE Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Radę w dniu 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji

Kiedy rodzice się rozstają, bardzo często nie potrafią oddzielić swoich relacji Wydawca: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4 a 00-503 Warszawa tel. 22 628 42 19 www.kobieta.gov.pl www.mpips.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo P r z e w o d n i k # 4 Drogi do sukcesu Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo PL Spis treści Wstęp.... 3 1. Skuteczne zarządzanie partnerstwem... 4 1.1 Wprowadzenie... 4 1.2 Praca w partnerstwie...

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. Przemówienie wygłoszone podczas 68. Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy, Genewa 1982.

Jan Paweł II. Przemówienie wygłoszone podczas 68. Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy, Genewa 1982. Nie mogę uwierzyć, by współczesna ludzkość, zdolna do tak wspaniałych osiągnięć naukowych i technicznych, nie była w stanie na drodze twórczego wysiłku inspirowanego przez samą solidarność, która łączy

Bardziej szczegółowo

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MEDIACJI W POLSCE SŁABOŚĆ PRAWA CZY ORGANIZACJI?

SYSTEM MEDIACJI W POLSCE SŁABOŚĆ PRAWA CZY ORGANIZACJI? CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH Rok IX: 2005, z. 2 ISSN 1506-1817 MICHAŁ FAJST, MARIA NIEŁACZNA SYSTEM MEDIACJI W POLSCE SŁABOŚĆ PRAWA CZY ORGANIZACJI? Wprowadzanie każdej instytucji powinno

Bardziej szczegółowo

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture Éducation et culture Spis tresci WSTĘP PROFIL KRE AKTORÓW Potencjalna grupa docelowa młodych Kre aktorów Charakterystyka Kre aktorów ORYGINALNA METODOLOGIA SIECIOWEGO WSPARCIA MŁODZIEŻY Tworzenie sieci

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Strona1 Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo, OFERTA SZKOLENIOWA Sznowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową. Odnajdą w niej Państwo obszary szkoleniowe wraz z przykładowymi tematami szkoleń, cele, zakresy tematyczne oraz kosztorys

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach Zdaniem uznanych specjalistów ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP. Jak analizować potrzeby szkoleniowe w firmie? Razem z Wami, specjalistami z zakresu bhp, opracowaniem

Bardziej szczegółowo

MEDIACJA? JESTEŚMY ZA!!! Sprawozdanie ze szkolenia 1

MEDIACJA? JESTEŚMY ZA!!! Sprawozdanie ze szkolenia 1 MEDIACJA? JESTEŚMY ZA!!! Sprawozdanie ze szkolenia 1 Według Joseph'a Grynbaum'a: uncja mediacji jest warta funta arbitrażu i tony sporów. Zgodzą się z tym twierdzeniem, ci, którzy choć raz mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Rozwój jakości w kształceniu ustawicznym zorientowany na osobę uczącego się

Rozwój jakości w kształceniu ustawicznym zorientowany na osobę uczącego się Rainer Zech Rozwój jakości w kształceniu ustawicznym zorientowany na osobę uczącego się Wytyczne do stosowania w praktyce styczeń 2010 Model rozwoju jakości LQW oparty na testowaniu jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

MEDIACJA W SPRAWACH RODZINNYCH Stan prawny na 1 września 2011 r.

MEDIACJA W SPRAWACH RODZINNYCH Stan prawny na 1 września 2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwości MEDIACJE W POLSKIM SYSTEMIE PRAWA MEDIACJA W SPRAWACH RODZINNYCH Stan prawny na 1 września 2011 r. dr Agata Gójska adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO TEN PORADNIK?

DLA KOGO TEN PORADNIK? WSTĘP Od wielu lat, w jednej z dużych warszawskich poradni, prowadzę spotkania konsultacyjne. Rozmawiam z osobami, które szukają pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej. Stąd wiem, jak trudno czasami

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo