Metoda wyznaczania si w wybranych po àczeniach mechanizmu zawieszenia samochodu z tylnà belkà skr tnà przy wykorzystaniu programu MSC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metoda wyznaczania si w wybranych po àczeniach mechanizmu zawieszenia samochodu z tylnà belkà skr tnà przy wykorzystaniu programu MSC."

Transkrypt

1 Metoda wyznaczania si w wybranych po àczeniach mechanizmu zawieszenia samochodu z tylnà belkà skr tnà przy wykorzystaniu programu MSC.Adams A method for determining the forces in selected joints of suspension mechanism of the car with rear flexible torsion bar with the use of MSC.Adams software KRZYSZTOF KUBAS PIOTR KOSA KA Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono pewnà metod wyznaczania si w po àczeniach mechanizmu zawieszenia wybranego modelu samochodu osobowego z tylnà belkà skr tnà, poddanego symulacjom jazdy na opracowanych modelach tras w Êrodowisku programu MSC.Adams. W tym celu opracowano geometrie zasadniczych elementów uk adu przedniego i tylnego zawieszenia wybranego samochodu osobowego przy u yciu oprogramowania Autodesk Inventor. Model strukturalny samochodu przygotowano, stosujàc oprogramowanie MSC.Adams, gdzie si y kontaktu, dzia ajàce na styku opona-jezdnia, zamodelowano przy u yciu modu u MSC.Adams/Tire. Tak przygotowany model poddano symulacjom jazdy na opracowanych modelach tras, w wyniku których otrzymano si y dzia ajàce w poszczególnych parach kinematycznych àczàcych elementy zawieszenia samochodu. S owa kluczowe: analiza dynamiki, zawieszenie samochodu, podatna belka skr tna, MSC.Adams Abstract: In this paper, some method for determining of appointing forces in joints of suspension mechanism in particular model of passenger car with rear flexible torsion bar during driving simulation on elaborated road models in MSC.Adams software was presented. For this purpose, geometries of basic elements of front and back suspension of chosen passenger car were worked out by use of Autodesk Inventor software. Structural model of car was prepared using MSC.Adams software, where contact forces, between tires and road, were modeled by usage of module MSC.Adams/Tire. Model prepared in this way was subjected to driving simulation on elaborated road models, as result of which forces acting in certain joints connecting car suspension elements were received. Keywords: dynamic analysis, car suspension, flexible torsion bar, MSC.Adams Zawieszenie jest niezwykle istotnym elementem konstrukcji samochodu. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeƒstwa i komfortu podró nym przez agodzenie drgaƒ spowodowanych nierównoêciami nawierzchni. Pozwala ono równie zmniejszyç zu ycie samochodu, minimalizujàc obcià enia dynamiczne i zwi ksza bezpieczeƒstwo przewo onych adunków. Zawieszenie ma równie wp yw na zachowanie statecznoêci ruchu. ZnajomoÊç si dzia ajàcych w po- àczeniach poszczególnych elementów zawieszenia ma szczególne znaczenie na etapie projektowania samochodu, poniewa umo liwia ich poprawne skonstruowanie. ZnajomoÊç ta pozwala równie okreêliç napr enia dzia ajàce w poszczególnych elementach mechanizmu, mo e tak e umo liwiç optymalizacj topologicznà, co z kolei mo e prowadziç do zmniejszenia mas nieresorowanych. Analiza dynamiczna wsparta odpowiednimi doêwiadczeniami pozwala Dr in. Krzysztof Kubas Samodzielny Zak ad Mechaniki, Wydzia Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia ej, ul. Willowa 2, Bielsko-Bia a, mgr in. Piotr Kosa ka absolwent Akademii Techniczno- -Humanistycznej w Bielsku-Bia ej. przewidzieç z du ym prawdopodobieƒstwem zachowanie samochodu na drodze. Przyk adowy sposób doêwiadczalnego wyznaczania parametrów dynamiki samochodu zaprezentowano w pracy [1]. Autorzy przedstawili metodologi pomiaru si i momentów reakcji w poszczególnych parach kinematycznych zawieszenia, jak równie przemieszczenia i przyêpieszenia Êrodka ci koêci ko a, korzystajàc w tym celu z tensometrycznych przetworników si y. Alternatywny sposób wyznaczania si dzia ajàcych na styku opona-jezdnia przedstawiono w pracy [2]. Nale y jednak podkreêliç, e uzyskanie si reakcji w po àczeniach za poêrednictwem metod doêwiadczalnych jest stosunkowo kosztowne. Dodatkowo badania te mogà wiàzaç si z ró nymi zagro eniami, np. zwiàzanymi z zachowaniem bezpieczeƒstwa kierowcy. Uzasadnione wydaje si zatem, o ile to mo liwe, zastosowanie do wyznaczania tych si odpowiednich modeli komputerowych. Przeprowadzenie takiej analizy umo liwia m.in. program MSC.Adams [3, 4]. Program ten zosta wykorzystany równie na potrzeby niniejszej pracy. Analizie poddano mechanizm zawieszenia samochodu Ford Orion III. Przednie zawieszenie tego samochodu (rys.1a) to zawieszenie niezale ne typu ROK WYD. LXXI ZESZYT 4/

2 miki samochodu, w szczególnoêci uzyskano czasowe przebiegi si reakcji w wybranych po àczeniach zawieszenia. Nale y zaznaczyç, e podobny sposób post powania, do przedstawionego w niniejszej pracy, zaprezentowano w artykule [6], gdzie wykorzystujàc to samo oprogramowanie, przeprowadzono analiz dynamiki samochodu Fiat Cinquecento. W modelu tym uwzgl dniono tarcie we wszystkich newralgicznych po àczeniach uk adu kierowniczego, dzi ki czemu mo liwe by o wyznaczenie oporów ruchu mechanizmu podczas jazdy samochodu. Model ten rozwini to przez uwzgl dnienie tarcia suchego w uszkodzonych amortyzatorach, pozbawionych Êrodka smarnego. W ten sposób badano okolicznoêci wyst powania zjawiska ich zakleszczania si. Wyniki i spostrze enia zawarto w pracy [7]. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu model samochodu wykorzystano w nieco zmodyfikowanej postaci w pracy dyplomowej [8]. Rys. 1. Schemat monta owy przedniego zawieszenia samochodu osobowego Ford Orion III [5]: a) przedniego, b) tylnego McPherson, z dwoma wahaczami poprzecznymi 1 mocowanymi za pomocà tulei elastycznych do ramy pomocniczej 2. Wahacze po àczone sà za poêrednictwem przegubów kulistych ze zwrotnicami 3. Zwrotnice te z kolei po àczone sà na sztywno z amortyzatorami 4. Amortyzator i spr yna 5 sà wzgl dem siebie wspó osiowe i stanowià razem kolumn typu McPherson. Lewa i prawa kolumna sà po àczone za pomocà drà ków 6 ze stabilizatorem 7, mocowanym wahliwie w ramie pomocniczej. Tylne zawieszenie (rys. 1b) jest zale ne. Zawiera ono dwa wahacze wleczone zespolone poprzecznà belkà 1 podatnà skr tnie o przekroju kàtowym. Belka mocowana jest do nadwozia za pomocà dwóch wsporników 2 oraz tulei metalowo-gumowych 3. Amortyzatory teleskopowe 4 sà wspó osiowe ze spr ynami Êrubowymi 5. Kolumna mocowana jest do nadwozia za pomocà podk adki spr yny 6 i wspornika 7. Na podstawie danych odczytanych z obiektu rzeczywistego opracowano, wykorzystujàc do tego celu programy Autodesk Inventor i MSC.Adams, model strukturalny samochodu. W programie MSC.Adams wykonano odpowiednie analizy w zakresie dyna- Model strukturalny samochodu Prac nad modelem podzielono na dwa etapy: opracowanie geometrii poszczególnych elementów w programie Autodesk Inventor oraz opracowanie modelu strukturalnego w Êrodowisku MSC.Adams. Przede wszystkim dokonano pewnych uproszczeƒ w majàcym powstaç modelu. WÊród najwa niejszych nale a oby wymieniç: pomini cie elementów drugorz dnych, typu: nakr tki, tuleje, podk adki, pomini cie elementów kolumny kierowniczej przez zadanie wymuszenia bezpoêrednio na z batce, pomini cie niektórych elementów uk adu hamulcowego, uproszczenie budowy po àczeƒ, m.in. przez pomini cie elementów podatno-gumowych, czyli tzw. silentbloków. Nale y podkreêliç, e za o enia te nie wp yn y znaczàco na zmian parametrów masowych modelu, a znacznie go uproêci y. Na rys. 2 przedstawiono gotowe geometrie elementów zawieszenia samochodu Ford Orion III, sporzàdzone i zestawione w postaci z o enia w programie Autodesk Inventor. Rys. 2. Wykonane geometrie zawieszenia w programie Autodesk Inventor 16 ROK WYD. LXXI ZESZYT 4/2012

3 Budujàc model w Êrodowisku programu MSC.Adams, za o ono sztywne elementy mechanizmów przedniego i tylnego zawieszenia oraz nadwozia. Wyjàtek stanowi belka skr tna wyst pujàca w zawieszeniu tylnym. W tym przypadku uznano za konieczne uwzgl dnienie tego elementu jako podatnego. Na przestrzeni lat powsta o wiele opracowaƒ naukowych, w których autorzy uwzgl dnili wybrane elementy zawieszenia jako podatne, wykorzystujàc do tego celu metod elementów skoƒczonych (w skrócie MES). Przyk adowo w pracach [9, 10] autorzy zamodelowali w ten sposób belk skr tnà, z kolei w pracy [11] uwzgl dnili podatnoêç ramy przedniego zawieszenia. W pracy [12] autorzy przeprowadzili symulacj modelu samochodu osobowego w dwóch wariantach: z uwzgl dnieniem podatnoêci wahaczy oraz traktujàc je jako elementy doskonale sztywne. W pracy [13] autorzy zaj li si analizà wytrzyma oêciowà górnego wspornika kolumny typu McPherson. Autorzy sporzàdzili model dyskretny cz Êci, a nast pnie, korzystajàc z MES, wyznaczyli napr enia powsta e podczas wjazdu ko em na kraw nik. Nale y jednak nadmieniç, e zastosowanie elementów zdyskretyzowanych za poêrednictwem MES àcznie z analizà dynamiki powoduje znaczne pogorszenie efektywnoêci numerycznej. Rozwiàzanie przedstawione w pracy, czyli zastàpienie belki skr tnej spr ynà skr tnà o sztywnoêci odpowiadajàcej sztywnoêci tej belki, znacznie upraszcza model, co przyspiesza obliczenia. Nale y natomiast zwróciç uwag, e ten sposób post powania jest s uszny jedynie przy za o eniu, e belka podczas jazdy samochodu poddawana jest tylko skr caniu. Niemo liwa jest zatem analiza z o onego stanu napr eƒ. Robocza cz Êç tylnej belki zawieszenia (rys. 1b), która poddana zostaje skr caniu, ma profil kàtowy o wymiarach 75x75x5 mm. Korzystajàc z zale noêci na kàt skr cenia ϕ belki o okreêlonym profilu: gdzie: M ϕ = S I, rad (1) G J S I d ugoêç belki G modu Kirchoffa M s moment skr cania J s moment bezw adnoêci na skr canie W zale noêciach za o ono wartoêç modu u Kirchoffa G = Pa. Na podstawie informacji zawartych w pracach [6, 14, 15] uznano za zasadne uwzgl dnienie tarcia suchego w przegubach kulistych uk adu kierowniczego. Jak wykazano w pracy [6], opory te w trakcie jazdy samochodu mogà przyjmowaç dosyç znaczne wartoêci. Mogà one zatem wp ynàç na uzyskane wartoêci si reakcji w po àczeniach uk adu kierowniczego. Na podstawie danych zawartych w tych pracach przyj to nast pujàce wartoêci wspó czynników tarcia: wspó czynnik tarcia statycznego µ S = 0,3 i wspó czynnik tarcia kinetycznego µ K = 0,15. Na podstawie wywiadu przeprowadzonego wêród producentów oraz analizy literatury fachowej [16 21] okreêlono charakterystyki spr yn i amortyzatorów. Ponadto uwzgl dniono kontakt pomi dzy oponà o oznaczeniu 175/75 R13 i drogà, modelujàc go za pomocà modu u MSC.Adams/Tire. Na potrzeby pracy zdecydowano si skorzystaç z wbudowanego modelu Pacejka89 [22]. Zaletà tego modelu jest to, e wyznaczone wartoêci si kontaktu opona-droga w znacznym stopniu odpowiadajà wartoêciom uzyskanym doêwiadczalnie. Jego podstawowa wada to koniecznoêç znajomoêci kilkudziesi ciu wspó czynników, które zazwyczaj wyznacza si doêwiadczalnie. Na rys. 3 przedstawiono przyj te sposoby z o enia mechanizmów zawieszenia przedniego (rys. 3a) i tylnego (rys. 3b) w programie MSC.Adams z opisem poszczególnych par kinematycznych àczàcych cz ony. i podstawiajàc do wzoru na sztywnoêç c spr yny skr tnej: M S Nm c =, (2) ϕ rad mo na wyznaczyç sztywnoêç zast pczà dla belki: G J c = S Nm = 6, , (3) I rad Rys. 3. Modele zawieszenia w programie MSC.Adams z opisem poszczególnych par kinematycznych: a) przedniego, b) tylnego Ze wzgl du na koniecznoêç unikni cia przesztywnienia mechanizmów przedniego i tylnego zawieszenia, w miejscach mocowania do ramy przed- ROK WYD. LXXI ZESZYT 4/

4 nich wahaczy (oznaczone na rys. 3a jako przeguby kuliste A i B), górnego mocowania tylnych amortyzatorów i tylnej belki skr tnej do podwozia przyj to zamiast po àczeƒ obrotowych przeguby kuliste. W praktyce jest bowiem mo liwy ruch obrotowy w trzech prostopad ych p aszczyznach, w zakresie ma ych kàtów, ze wzgl du na wyst powanie w tych miejscach elementów podatno-gumowych. Rys. 4. Model strukturalny zawieszenia samochodu Ford Orion III opracowany w programie MSC.Adams Przedstawienie wyników Jak wspomniano, najpierw model zosta poddany wymuszeniom odpowiadajàcym manewrowi dwukrotnej zmiany pasa ruchu. Manewr ten zbli ony by do manewru przedstawionego w normie ISO 3888 [23]. Symulacja ta umo liwi a odwzorowanie kinematyki i dynamiki zawieszenia samochodu podczas gwa townego omijania przeszkody. Przeprowadzono jà, nadajàc na ko a przednie wymuszenie w postaci czasowych przebiegów ich pr dkoêci kàtowej. Przebieg tego wymuszenia przedstawiono na rys. 5. Za o ono, co mo na zauwa yç na przedstawionym przebiegu, e do pewnego momentu (a przed wykonaniem w aêciwego manewru) pr dkoêç kó samochodu b dzie wzrasta a do wartoêci oko o 58,3 rad/s odpowiadajàcej pr dkoêci pojazdu równej 60 km/h. Po tym czasie pr dkoêç b dzie sta a. Przedstawiajàc uzyskane wyniki, skupiono si na przedziale czasu, w którym nast puje omawiany manewr podwójnej zmiany pasa ruchu (pomini to zarówno etap rozp dzania si, jak i faz stabilizacji modelu samochodu nast pujàcà po ukoƒczeniu manewru). Uznano bowiem, e w tym przedziale czasu wystàpià najwi ksze si y w po àczeniach uk adu zawieszenia. W celu uzyskania odpowiedniego toru jazdy zadano, przedstawiony na rys. 6, odpowiedni czasowy Gotowy model strukturalny zawieszenia przedstawiono na rys. 4. W modelu tym uwzgl dniono wszystkie wa niejsze elementy przedniego i tylnego zawieszenia oraz parametry masowe nadwozia. Obie cz Êci tylnej belki skr tnej po àczono wspó osiowo za poêrednictwem pary obrotowej, uwzgl dniajàc równoczeênie wyst powanie wspomnianej spr yny skr tnej. Pojazd, w chwili poczàtkowej, zorientowany zosta w ten sposób, e oê y globalnego uk adu wspó rz dnych by a skierowana zgodnie z kierunkiem ruchu, oê x w prawà stron samochodu, a oê z ku górze. Tak przygotowany model zosta poddany odpowiednim wymuszeniom odpowiadajàcym nast pujàcym sytuacjom: manewru dwukrotnej zmiany pasa ruchu przy pr dkoêci 60 km/h, przejazdu przez wg bienie z pr dkoêcià 60 km/h, przejazdu po agodnym wyboju z pr dkoêcià 60 km/h. Symulacje te umo liwi y stosunkowo dok adne przeanalizowanie kinematyki i dynamiki zawieszenia badanego samochodu osobowego. Rys. 5. Przyk adowy zastosowany czasowy przebieg pr dkoêci kàtowej wymuszajàcej ruch ko a przedniego Rys. 6. Zadany czasowy przebieg przemieszczenia z batki w przypadku manewru podwójnej zmiany pasa ruchu 18 ROK WYD. LXXI ZESZYT 4/2012

5 przebieg przemieszczenia z batki w przek adni kierowniczej. Na przedstawionym wykresie wartoêci dodatnie oznaczajà ruch z batki w prawo (w takim przypadku nast puje skr t auta w lewo). Na rys. 7 przedstawiono uzyskany tor ruchu (sk adowa x w funkcji sk adowej y) Êrodka ci koêci nadwozia samochodu. Na zaprezentowanym przebiegu mo na zauwa yç, e pasy ruchu oddalone sà od siebie o 3,5 m. Pojazd zje d a na prawy pas, by nast pnie powróciç na pas macierzysty (lewy). Najwi kszà wartoêç si y reakcji odnotowano w parze obrotowej àczàcej zwrotnic z ko em lewym, co w rzeczywistoêci odpowiada u o yskowaniu osadzonym w piaêcie ko a. Na rys. 8 przedstawiono czasowe przebiegi sk adowych tej si y, wyznaczonych wzgl dem lokalnego uk adu wspó rz dnych piasty. W chwili poczàtkowej uk ad lokalny piasty by równoleg y do globalnego uk adu wspó rz dnych. Kolejnym po àczeniem, w którym wyst pujà znaczne wartoêci si y reakcji, jest jedno z miejsc mocowania przedniego wahacza lewego do ramy. Po àczenie to w rzeczywistoêci mo e przenosiç znacznie mniejsze obcià enia ani eli, wspomniane wczeêniej, u o yskowanie w piaêcie ko a, stàd uzasadnione wydaje si przedstawienie wartoêci si y reakcji w tym miejscu. Jak ju wspomniano, z powodu wyst pujàcych elementów podatno-gumowych, po àczenie to modelowano jako przegub kulisty. Wspomniane po àczenie, w którym wyst pujà najwi ksze wartoêci si y reakcji, oznaczono na rys. 3a jako przegub kulisty B. Na rys. 9 przedstawiono czasowe przebiegi sk adowych tej si y. Z zaprezentowanych przebiegów (dotyczàcych zarówno u o- yskowania ko a, jak i przegubu kulistego B) mo na odczytaç, e najwi ksze wartoêci wypadkowych si reakcji wyst pujà podczas powrotu pojazdu na pas macierzysty. W kolejnym etapie model poddano wymuszeniom odpowiadajàcym sytuacji, gdy samochód przeje d a ze sta à pr dkoêcià 60 km/h przez wg bienie (dziur ) w jezdni. I w tym przypadku zastosowano ten sam sposób wymuszenia ruchu kó przednich, Rys. 7. Uzyskany czasowy przebieg sk adowej x(y) w przypadku manewru podwójnej zmiany pasa ruchu Rys. 8. Uzyskane czasowe przebiegi sk adowych si y reakcji w parze obrotowej àczàcej zwrotnic z ko em lewym w przypadku manewru podwójnej zmiany pasa ruchu Rys. 9. Uzyskane czasowe przebiegi sk adowych si y reakcji w przegubie kulistym B lewego wahacza w przypadku manewru podwójnej zmiany pasa ruchu jaki zosta zaprezentowany na rys. 5, przy czym ko a mia y uniemo liwiony skr t. Na rys. 10 przedstawiono schemat poglàdowy modelowanego wg bienia w jezdni. Mo na wyró niç dwa etapy symulacji: zjazd przednimi ko ami do dziury w przedziale t = 15,97 16,03 s, ROK WYD. LXXI ZESZYT 4/

6 Rys. 10. Schemat modelowanego wg bienia w jezdni Rys. 11. Uzyskany czasowy przebieg przemieszczenia pionowego Êrodka ci koêci modelu w przypadku przejazdu przez wg bienie Rys. 12. Uzyskane czasowe przebiegi sk adowych si y reakcji w parze obrotowej àczàcej zwrotnic z lewym ko em w przypadku przejazdu przez wg bienie wyjazd przednich kó z dziury w przedziale t = 16,22 16,8 s. Tak jak to by o ju w poprzednim przypadku, przedstawiajàc uzyskane wyniki, skupiono si na przedziale czasu, w którym nast puje przejazd przez wg bienie (pomini to zarówno etap rozp dzania si, jak i faz wygasania drgaƒ nast pujàcà po wyjechaniu z wg bienia). Na rys. 11 przedstawiono przemieszczenie pionowe Êrodka ci koêci modelu. I w tym przypadku najwi ksze wartoêci sk adowych si y reakcji odnotowano w parze obrotowej àczàcej zwrotnic z ko em. Poniewa przeszkoda znajdowa a si prostopadle do kierunku jazdy, odnotowano te same wartoêci si zarówno w kole lewym, jak i w prawym. Czasowe przebiegi sk adowych tej si y, w po àczeniu lewego ko a, zamieszczono na rys. 12. Równie w tym przypadku wyst pujà znaczne wartoêci si y reakcji w przegubie kulistym B. Na rys. 13 przedstawiono czasowe przebiegi sk adowych tej si y w przypadku przegubu lewego wahacza. W obu rodzajach po àczeƒ najwi ksze wartoêci si y reakcji uzyskano w chwili wyjazdu przednich kó pojazdu z wg bienia. W ostatnim etapie model poddany by wymuszeniom odpowiadajàcym sytuacji, gdy samochód przeje d a po agodnym wyboju o przekroju sinusoidalnym, ze sta à pr dkoêcià 60 km/h. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, przedstawiajàc uzyskane wyniki, skupiono si na pewnym przedziale czasu. Tym razem jest to okres, w którym nast puje przejazd modelu przez wybój przedstawiony poglàdowo na rys. 14. Na przedstawionym schemacie mo na wyró niç dwa etapy przejazdu kó przednich przez wybój: osiàgni cie maksimum w chwili t = 14,88 s, osiàgni cie minimum w chwili t = 15,90 s. I w tym przypadku z przeprowadzonych obliczeƒ wynika o, e najwi ksza wartoêç si y reakcji powsta a w parze obrotowej àczàcej ko o ze zwrotnicà, a dok adnie w chwili wyje d ania przednich kó z minimum. Na rys. 15 przedstawiono czasowe przebiegi sk adowych tej si y. W omawianym przypadku analizy znaczne wartoêci si y reakcji wystàpi y równie w mocowaniu wahacza do ramy oznaczonym na rys. 3a jako przegub kulisty A. Na rys. 16 przedstawiono czasowe przebiegi sk adowych tej si y w przypadku lewego wahacza. Z zaprezentowanych przebiegów mo na odczytaç, e najwi kszà wartoêç wypadkowej si y reakcji uzyskano w chwili rozpocz cia najazdu kó przednich na wybój. Poniewa przeszkoda znajdowa a si prostopadle do kierunku jazdy, odnotowano te same war- 20 ROK WYD. LXXI ZESZYT 4/2012

7 Rys. 13. Uzyskane czasowe przebiegi sk adowych si y reakcji w przegubie kulistym B lewego wahacza w przypadku przejazdu przez wg bienie Rys. 14. Schemat modelowanego agodnego wyboju obcià one. W nast pnym etapie si y te mog yby pos u yç do obliczenia napr eƒ powsta ych w poszczególnych cz onach uk adu zawieszenia. Tego typu obliczenia mogà byç kluczowe w fazie projektowej, gdzie coraz cz Êciej ogranicza si kosztowne badania doêwiadczalne do niezb dnego minimum na rzecz symulacji komputerowych, wykonywanych na tzw. prototypie wirtualnym. Dzi ki symulacjom dynamiki modelu mo liwe jest okreêlenie przybli onego zachowania si samochodu na drodze. Rys. 15. Uzyskane czasowe przebiegi sk adowych si y reakcji w parze obrotowej àczàcej zwrotnic z lewym ko em w przypadku przejazdu przez wybój toêci si zarówno w kole lewym, jak i w prawym. Na rys. 15 i 16 przedstawiono czasowe przebiegi sk adowych si reakcji w po àczeniach lewej strony zawieszenia. Podsumowanie G ównym celem pracy by o przedstawienie metody, dzi ki której mo na wyznaczyç si y reakcji w wybranych parach kinematycznych, àczàcych elementy zawieszenia samochodu Ford Orion III, w trakcie jego ruchu. Tak wyznaczone si y pozwalajà zidentyfikowaç, które elementy zawieszenia sà najbardziej SpoÊród uzyskanych wyników obliczeƒ, wykonanych na opracowanym modelu samochodu Ford Orion, nale y zwróciç szczególnà uwag na uzyskanà najwi kszà wartoêç si y reakcji w zawieszeniu przednim, w u o yskowanej obrotowo parze àczàcej zwrotnic z ko em, wynoszàcà ponad 14 kn. Warto równie zwróciç uwag na doêç znaczne wartoêci si y reakcji wyst pujàce w miejscach mocowania wahacza do ramy pomocniczej, wynoszàce nawet 12,5 kn. Jak ju wspomniano, analiza si reakcji w tych miejscach jest szczególnie wa na, gdy w rzeczywistoêci wyst pujà tam tuleje metalowo- -gumowe, mogàce przenosiç znacznie mniejsze obcià- ROK WYD. LXXI ZESZYT 4/

8 Rys. 16. Uzyskane czasowe przebiegi sk adowych si y reakcji w przegubie kulistym A lewego wahacza w przypadku przejazdu przez wybój enia ni u o yskowanie w piaêcie ko a. Wszystkie wspomniane wartoêci uzyskano w trakcie analizy przejazdu samochodu przez wg bienie, a dok adniej, w momencie wyjazdu z niego przednich kó samochodu. Przedstawiona metodologia mo e byç pomocna w opracowywaniu dalszych prac dyplomowych z zakresu omawianej tematyki, np. dotyczàcych innych typów zawieszeƒ, bàdê te innych manewrów drogowych. LITERATURA 1. Gobbi M., Mastinu G., Pennati M.: Indoor testing of road vehicle suspensions. Springer Science+Business Media B.V., Vol. 43, No. 2, Minakawa M., Nakahara J., Ninomiya J., Orimoto Y.: Method for measuring force transmitted from road surface to tires and its applications. JSAE Review, Vol. 20, No. 4, Wojtyra M., Fràczek J.: Metoda uk adów wielocz onowych w dynamice mechanizmów. åwiczenia z zastosowaniem programu ADAMS, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa MSC.Adams documentation. 5. Ford Escort i Orion od modeli Praca zbiorowa. Wydawnictwa Komunikacji i àcznoêci, Warszawa Kubas K.: Wyznaczanie oporów w wybranych po àczeniach zawieszenia samochodu osobowego z uwzgl dnieniem dynamicznej charakterystyki wspó czynnika tarcia suchego. Archiwum Motoryzacji, Vol. 2, Harlecki A., Kubas K.: Analiza dynamiki samochodów osobowych z zawieszeniem typu McPherson w Êrodowisku programu MSC.ADAMS przy uwzgl dnieniu zjawiska tarcia suchego w amortyzatorach. Materia y wewn trzne Samodzielnego Zak adu Mechaniki, Wydzia Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Bia a Kosa ka P.: Wyznaczanie si w po àczeniach mechanizmu zawieszenia podczas jazdy samochodu. Praca dyplomowa magisterska, Wydzia Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Bia a Marsh A.J., Wolperding K., Wille H.C.: Simulation of the twist beam rear suspension system using flexible bodies in Adams. Proc. of 11th European ADAMS User Conference, Frankfurt Travaglio G.C., Lanzavecchia M.: Optimising the handling behaviour of a vehicle with McPherson front suspension and twist beam rear suspension using Adams/Car. 14th European ADAMS Users Conference, Berlin Riener H., Peiskammer D., Witteveen W., Lion A.: Modal Durability Analysis of a Passenger Cars Front Supporting Frame due to Full Vehicle Simulation Loads. Proc. of North American ADAMS User Conference 2001, Michigan. 12. McGuan S.P., Pintar S.: Flexible vehicle simulation or modeling vehicle suspension compliance at Ford Motor Co. using coupling of Adams and MSC/Nastran, SAE Technical Papers , Colombo D., Gobbi M., Mastinu G., Pennati M.: Analysis of an unusual McPherson suspension failure. Engineering Failure Analysis, Vol. 16, Kubas K.: Metoda identyfikacji dynamicznych charakterystyk wspó czynników tarcia suchego w przegubach wahaczy wybranych samochodów osobowych. Rozprawa doktorska, Wydzia Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Bia a Niemczyk G.: Wp yw w aêciwoêci przegubów na charakterystyki si owe uk adu kierowniczego samochodu. Rozprawa doktorska, ZN Politechniki Krakowskiej, Kraków Blundell M., Harty D.: The Multibody Systems Approach to Vehicle Dynamics. Elsevier, Oxford Gardulski J., Warczek J.: Investigation on forces in frictional kinematic pairs to assess their influence on shock absorber characteristics. Transport Problems, Vol. 3, Lozia Z.: Analiza ruchu samochodu dwuosiowego na tle modelowania jego dynamiki. ZN Politechniki Warszawskiej, 41, Reimpell J., Betzler J.W.: Podwozia samochodów. Podstawy konstrukcji. Wydawnictwa Komunikacji i àcznoêci, Warszawa Sikorski J.: Amortyzatory pojazdów samochodowych. Budowa, badania, naprawa. Wydawnictwa Komunikacji i àcznoêci, Warszawa Thoresson M.J., Uys P.E., Els P.S., Snyman J.A.: Efficient optimisation of a vehicle suspension system, using a gradient-based approximation method. Part 1. Mathematical modelling. Mathematical and Computer Modelling, 50, Pacejka H.B., Bakker E.: The magic formula tyre model. Vehicle System Dynamics, 21, ISO , Passenger cars test track for a severe lane change manoeuvre, ROK WYD. LXXI ZESZYT 4/2012

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE UKŁADU ZAWIESZENIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO W ŚRODOWISKU ADAMS/CAR SIMULATION RESEARCH OF CAR SUSPENSION SYSTEM IN ADAMS/CAR SOFTWARE

BADANIA SYMULACYJNE UKŁADU ZAWIESZENIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO W ŚRODOWISKU ADAMS/CAR SIMULATION RESEARCH OF CAR SUSPENSION SYSTEM IN ADAMS/CAR SOFTWARE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA 2012 Seria: TRANSPORT z. 77 Nr kol.1878 Łukasz KONIECZNY BADANIA SYMULACYJNE UKŁADU ZAWIESZENIA POJAZDU SAMOCHODOWEGO W ŚRODOWISKU ADAMS/CAR Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

8. Zginanie ukośne. 8.1 Podstawowe wiadomości

8. Zginanie ukośne. 8.1 Podstawowe wiadomości 8. 1 8. ginanie ukośne 8.1 Podstawowe wiadomości ginanie ukośne zachodzi w przypadku, gdy płaszczyzna działania obciążenia przechodzi przez środek ciężkości przekroju pręta jednak nie pokrywa się z żadną

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

MANEWRY NA DRODZE WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU

MANEWRY NA DRODZE WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU MANEWRY NA DRODZE Poruszając się rowerem po drogach napotykasz na innych uczestników ruchu drogowego - pieszych i poruszających się różnymi pojazdami. Czasem możesz natknąć się na nieruchomą przeszkodę.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystają z pasa rozpędowego a. można jadą nim wyprzedza ć samohody jadą e po naszej lewej stronie (Nie. Pas rozpędowy nie służy do wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW ANALIZY MES Z WYNIKAMI POMIARÓW TENSOMETRYCZNYCH DEFORMACJI KÓŁ KOLEJOWYCH ZESTAWÓW KOŁOWYCH

PORÓWNANIE WYNIKÓW ANALIZY MES Z WYNIKAMI POMIARÓW TENSOMETRYCZNYCH DEFORMACJI KÓŁ KOLEJOWYCH ZESTAWÓW KOŁOWYCH Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, nr 18/22 Aleksander Sładkowski, Krzysztof Bizoń, Katarzyna Chruzik Instytut Transportu, Zakład Transportu Szynowego, Politechnika Śląska w Katowicach PORÓWNANIE

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie oporów w wybranych po czeniach zawieszenia samochodu osobowego z uwzgl dnieniem dynamicznej charakterystyki wspó czynnika tarcia suchego

Wyznaczanie oporów w wybranych po czeniach zawieszenia samochodu osobowego z uwzgl dnieniem dynamicznej charakterystyki wspó czynnika tarcia suchego ARCHIWUM MOTORYZACJI 2, pp. 71-86 (2010) Wyznaczanie oporów w wybranych po czeniach zawieszenia samochodu osobowego z uwzgl dnieniem dynamicznej charakterystyki wspó czynnika tarcia suchego KRZYSZTOF KUBAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Laboratoryjna

Instrukcja Laboratoryjna Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze Wydział Przyrodniczo-Techniczny Edukacja Techniczno-Informatyczna Instrukcja Laboratoryjna Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. 1345 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç wagi samochodowe do wa enia pojazdów w ruchu, oraz szczegó owego zakresu badaƒ i sprawdzeƒ

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

SERWIS I EKSPLOATACJA

SERWIS I EKSPLOATACJA Opony do autobusów i ciężarówek SERWIS I EKSPLOATACJA Ciśnienie powietrza Geometria kół a zużycie opon Uszkodzenia opon SERWIS I EKSPLOATACJA CIŚNIENIE POWIETRZA ciśnienie POWIETRZA JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA ODDZIAŁYWANIA OBCIĄŻENIA STATYCZNEGO I DYNAMICZNEGO NA WYTRZYMAŁOŚĆ PLATFORMY KOLEJOWEJ

SYMULACJA ODDZIAŁYWANIA OBCIĄŻENIA STATYCZNEGO I DYNAMICZNEGO NA WYTRZYMAŁOŚĆ PLATFORMY KOLEJOWEJ Mgr inż. Karol CHŁUS, e-mail: kchlus@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Dr inż. Wiesław KRASOŃ, email: wkrason@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. 1987 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08.

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY B62D 61/10 (2006.01) Wiesław Królik, Warka, PL. (22) Data zgłoszenia: 11.08. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114995 (22) Data zgłoszenia: 11.08.2004 (19) PL rl (11)63055

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Drogowiec

Studenckie Koło Naukowe Drogowiec Pomiary natężenia ruchu drogowego na ulicy Warszawskiej w Białymstoku Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Drogowiec przeprowadzili pomiary natężenia ruchu drogowego na ulicy Warszawskiej w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny Instytut

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym Nr. Ćwiczenia: 215 Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 20 IV 2009 Temat Ćwiczenia: Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. 1692 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró nicowania stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM DIAGNOSTYKI UKŁADÓW PODWOZIA SAMOCHODU Instrukcje do ćwiczeń

LABORATORIUM DIAGNOSTYKI UKŁADÓW PODWOZIA SAMOCHODU Instrukcje do ćwiczeń LABORATORIUM DIAGNOSTYKI UKŁADÓW PODWOZIA SAMOCHODU Instrukcje do ćwiczeń Ćwiczenie nr 7 Temat ćwiczenia nr 7: Diagnostyczna ocena układu napędowego metodą prób drogowych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Ćwiczenie nr 5 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji Obliczenia statycznie obciążonej belki

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Opasiak* BADANIA PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW SPRZĘGIEŁ PODATNYCH 1. WSTĘP

Tadeusz Opasiak* BADANIA PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW SPRZĘGIEŁ PODATNYCH 1. WSTĘP Tadeusz Opasiak* BADANIA PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW SPRZĘGIEŁ PODATNYCH Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych parametrów charakteryzujących sprzęgła podatne. Badania ograniczyły

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej

Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej Równia pochyła jest przykładem maszyny prostej. Jej konstrukcja składa się z płaskiej powierzchni nachylonej pod kątem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów.

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów. WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów Ćwiczenie nr 1 Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu spawania z wykorzystaniem MES

Wspomaganie procesu spawania z wykorzystaniem MES Wspomaganie procesu spawania z wykorzystaniem MES GRZEGORZ KOKOT ANTONI JOHN JACEK GÓRKA Celem symulacji procesu spawania jest obserwowanie pola temperatury wytwarzanego w czasie spawania oraz napr eƒ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z crash testu samochodu osobowego

Wybrane zagadnienia z crash testu samochodu osobowego Wybrane zagadnienia z crash testu samochodu osobowego EUGENIUSZ RUSI SKI MARCIN KOWALCZYK Obecny post p w przemyêle motoryzacyjnym jest spowodowany m.in. stosowaniem komputerów do wspomagania prac in ynierskich.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

WIATRAKOWIEC I-28 UKŁAD STEROWANIA

WIATRAKOWIEC I-28 UKŁAD STEROWANIA WIATRAKOWIEC I-28 UKŁAD STEROWANIA ZAŁOŻENIA UKŁADU STEROWANIA Ponieważ w Polsce nie ma określonych przepisów dotyczących wiatrakowców, analiza układów sterowania w I-28 odbywa się na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO Nr ćwiczenia: 101 Prowadzący: Data 21.10.2009 Sprawozdanie z laboratorium Imię i nazwisko: Wydział: Joanna Skotarczyk Informatyki i Zarządzania Semestr: III Grupa: I5.1 Nr lab.: 1 Przygotowanie: Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik górnictwa podziemnego 311[15] Zadanie egzaminacyjne 1

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik górnictwa podziemnego 311[15] Zadanie egzaminacyjne 1 Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik górnictwa podziemnego 311[15] Zadanie egzaminacyjne 1 Uwaga! Zdający rozwiązywał jedno z dwóch zadań. 1 2 3 4 5 6 Zadanie egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL

PL 217187 B1. ALREH MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 10.04.2012 BUP 08/12. ZBIGNIEW ŁUKASIAK, Aleksandrów Łódzki, PL PL 217187 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217187 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392529 (22) Data zgłoszenia: 29.09.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Komputerowa analiza napr eƒ w wybranych elementach metalowego sprz g a podatnego skr tnie

Komputerowa analiza napr eƒ w wybranych elementach metalowego sprz g a podatnego skr tnie Komputerowa analiza napr eƒ w wybranych elementach metalowego sprz g a podatnego skr tnie KRZYSZTOF FILIPOWICZ MARIUSZ KUCZAJ W wielu ga ziach przemys u istnieje grupa maszyn, których uk ady nap dowe sà

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.11.2011 KOM(2011) 710 wersja ostateczna 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13 PL 215399 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215399 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388446 (51) Int.Cl. B23F 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY Z CZA CIERNEGO ODRZWI OBUDOWY GÓRNICZEJ PRZY OSIOWYM CISKANIU I STATYCZNYM ZGINANIU**

ANALIZA PRACY Z CZA CIERNEGO ODRZWI OBUDOWY GÓRNICZEJ PRZY OSIOWYM CISKANIU I STATYCZNYM ZGINANIU** Górnictwo i Geoin ynieria Rok 34 Zeszyt 2 2010 Jaros aw Brodny* ANALIZA PRACY Z CZA CIERNEGO ODRZWI OBUDOWY GÓRNICZEJ PRZY OSIOWYM CISKANIU I STATYCZNYM ZGINANIU** 1. Wst p Obecnie w polskich kopalniach

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23A. Opinia Nr BR/ROW/012/2007

POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23A. Opinia Nr BR/ROW/012/2007 Opinia Nr BR/ROW/012/2007 dotycząca oceny zgodności wyrobu z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w Ustawie z dnia 31 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz.

Bardziej szczegółowo

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4 1. Aby otrzymać kartę rowerową, powinieneś znać zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Wymagane jest też, aby rower posiadał obowiązkowe wyposażenie. Który punkt nie wymienia

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

WST PNA ANALIZA PRACY PO CZENIA RUBOWEGO W Z CZU CIERNYM. 1. Wst p. Górnictwo i Geoin ynieria Rok 34 Zeszyt 2 2010.

WST PNA ANALIZA PRACY PO CZENIA RUBOWEGO W Z CZU CIERNYM. 1. Wst p. Górnictwo i Geoin ynieria Rok 34 Zeszyt 2 2010. Górnictwo i Geoin ynieria Rok 34 Zeszyt 2 2010 Jaros aw Brodny* WST PNA ANALIZA PRACY PO CZENIA RUBOWEGO W Z CZU CIERNYM 1. Wst p Podstawowymi elementami z cza ciernego odrzwi obudowy podatnej s strzemiona.

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Liceum

SCENARIUSZ LEKCJI Liceum Proponowany scenariusz jest przykładem postępowania dydaktycznego wyprowadzonego z zasad konstruktywizmu edukacyjnego: SCENARIUSZ LEKCJI Liceum Temat lekcji: Czy huśtawka jest oscylatorem harmonicznym?

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego

APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut. Instrukcja dla zdajàcego APRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY FIZYKA I ASTRONOMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut 1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zadania 1 9). Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na usługa przeprowadzenia szkoleń CNC oraz CAE w ramach Centrum Transferu Technologii Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

Opis metodologii audytu wewnętrznego

Opis metodologii audytu wewnętrznego Departament Prawny i Kadr Instrukcja wykonawcza Strona / stron 1/9 Opis metodologii audytu wewnętrznego Stanowisko Imię i nazwisko Opracowanie Małgorzata Krystek Sprawdzenie Kierownik Działu Audytu Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przykładowa analiza zwrotu inwestycji na instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 40kW

Przykładowa analiza zwrotu inwestycji na instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 40kW EKOSERW BIS Sp j Rososzyca ul Koscielna 12 tel/fax: ekoserw@ekoserwcompl wwwekoserwcompl Spis streści: 1 Informacje Wstępne 2 Lokalizacja 3 Symulacja Instalacji 31 Wstęp 32 Instalacja On-Grid po wejściu

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(100)/2014 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 4(1)/214 Jerzy Grzesiak 1, Piotr Stryjek 2 Paweł Włodarczyk 3 WPŁYW ZMIANY ROZKŁADU CIŚNIENIA POMIĘDZY KOŁAMI PRZEDNIEJ I TYLNEJ OSI NA KIEROWALNOŚĆ POJAZDU, NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo