Wspomaganie procesu spawania z wykorzystaniem MES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspomaganie procesu spawania z wykorzystaniem MES"

Transkrypt

1 Wspomaganie procesu spawania z wykorzystaniem MES GRZEGORZ KOKOT ANTONI JOHN JACEK GÓRKA Celem symulacji procesu spawania jest obserwowanie pola temperatury wytwarzanego w czasie spawania oraz napr eƒ resztkowych powsta ych w elemencie spawanym. Uzyskanie takich wyników pozwala okreêliç w asnoêci materia u w strefie spawania, jak równie stan napr enia i odkszta cenia àczonych elementów. Mo liwe jest równie prowadzenie procesu optymalizacji parametrów spawania (pr dkoêç spawania, moc êród a itp.) oraz poszukiwania kszta tu poczàtkowego spawanych elementów, np. blach cienkich, ze wzgl du na odkszta cenia powstajàce po spawaniu (np. spawanie cienkich blach ze wzmocnieniami typu T). Spawanie jest jednym z powszechnie stosowanych procesów àczenia elementów stalowych, jednak e symulacja numeryczna tego procesu, w standardowych systemach wspomagania prac in ynierskich CAE bazujàcych na metodzie elementów skoƒczonych, jest doêç skomplikowana. W wielu wypadkach symulacja taka wymaga tworzenia dodatkowych, specjalizowanych procedur numerycznych dla wprowadzenia specyficznych warunków brzegowych (ruchome êród o ciep a, Êcie ka spawania, zachowanie si materia u, powstawanie elementów w strefie spawania itp.), co znacznie utrudnia zadanie i komplikuje jego przeprowadzenie. Powoduje to, e pe na symulacja procesu spawania z uwzgl dnieniem zagadnienia pól sprz onych (termomechanicznych) jest jednà z trudniejszych do przeprowadzenia. Przeprowadzenie takiej symulacji dostarcza wielu istotnych informacji o samym procesie, jego parametrach, jak równie wp ywie procesu na stan wyt e- Dr in. Grzegorz Kokot i dr hab. in. Antoni John sà pracownikami Katedry Wytrzyma oêci Materia ów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechniki Âlàskiej, a dr in. Jacek Górka jest pracownikiem Katedry Spawalnictwa tej uczelni. nia i odkszta cenia powsta ego w elementach po spawaniu. OkreÊlenie napr eƒ resztkowych i odkszta ceƒ w elementach spawanych oraz jakoêci po àczenia pozwala dok adnie okreêliç np. trwa oêç zm czeniowà po àczenia [1], mo e stanowiç dane wejêciowe do dalszych obliczeƒ konstrukcji spawanych. Symulacja taka pozwala równie okreêliç czas przejêcia z temperatury 800 C do 500 C (tzw. czas t8/5), co jest podstawà doboru parametrów spawania, okreêlenia parametrów wytrzyma oêciowych strefy wp ywu ciep a itd. Uzyskane wyniki symulacji mogà stanowiç podstaw procesu optymalizacji parametrów spawania cienkich blach (karoserie samochodów, pokrycia kad ubów samolotów, statków, konstrukcje ramowe). W artykule przedstawiono zaawansowanà symulacj procesu spawania z pe nym uwzgl dnieniem zjawisk termomechanicznych wykonanà w systemie MSC.Marc. Jak dotàd jest to jeden z niewielu systemów CAE umo liwiajàcych przeprowadzenie takiej symulacji w pe nym zakresie. Jako wyniki przedstawiono rozk ady napr eƒ i odkszta ceƒ wybranych elementów spawanych, rozk ady temperatur oraz przebieg wspó czynnika t8/5. Symulacja procesu spawania Spawanie jest procesem termicznym, w którym wyst pujà szczególne warunki brzegowe zwiàzane z wysokà temperaturà, szybkim wprowadzaniem ciep a (energii) do cia a, ruchomym êród em ciep a i okreêlonym przebiegiem ch odzenia. W poprawnie przygotowanym modelu do obliczeƒ metodà elementów skoƒczonych (MES) muszà byç uwzgl dnione wszystkie istotne parametry, co umo liwia uzyskanie odwzorowania rzeczywistego przebiegu procesu. Obecnie tylko w kilku systemach CAE mo liwe jest symulowanie procesu spawania z uwz-

2 gl dnieniem niemal wszystkich szczegó ów. Jednym z nich jest system MSC.Marc. G ówne parametry procesu, takie jak: kszta t êród a ciep a, pr dkoêç spawania, moc spawania, kszta t Êcie ki spawania itd., sà w tym systemie w pe ni modelowane. Wi kszoêç z nich jest modelowana przez parametry okreêlajàce êród o ciep a, spoin oraz Êcie k spawania, a zadanie jest rozwiàzywane jako sprz ony problem termomechaniczny. Przedstawione zostanà sposoby modelowania poszczególnych parametrów i elementów. Wprowadzane ciep o spawania mo e byç modelowane jako: przestrzennie zmienny rozk ad êród a ciep a przy- o ony do materia u spawanego oraz spoiny lub zmienny temperaturowy warunek brzegowy przy o ony do w z ów elementów modelujàcych spoin. èród o spawania (jeziorko spawalnicze) modelowane jest jako eliptyczna powierzchnia (model 2D) lub eliptyczna bry a zgodnie z modelem zaproponowanym przez Pavelica bàdê Goldaka [2]. Bardziej praktyczny jest model Goldaka (1), który mo e byç stosowany zarówno w symulacjach 2D, jak i 3D (rys. 1): gdzie: q f i q r sà sk adowymi ciep a dostarczanego jako obj toêciowe êród o ciep a; Q = ηvi jest mocà spawania; a jest szerokoêcià jeziorka spawania wzd u kierunku X; b jest g bokoêcià wzd u kierunku Y; c f i c r sà odpowiednio odleg oêciami zgodnie z rys. 1; f f i f r sà to wspó czynniki bezwymiarowe [1, 2]. Rys. 1. Przestrzenny model êród a ciep a wg Goldaka [1] Âcie ka spawania modelowana jest jako uporzàdkowana lista w z ów bàdê krzywa geometryczna. Spoina modelowana jest jako dynamicznie powo ywane do ycia elementy w trakcie symulacji i sukcesywne formu owanie odpowiednich warunków brzegowych. Elementy sà tworzone zgodnie z przemieszczajàcym si êród em ciep a. Stosuje si dwa podejêcia: elementy uêpione bàdê nieaktywne. Elementy uêpione spoiny istniejà od poczàtku symulacji, natomiast majà poczàtkowo przeskalowane parametry materia owe, elementy nieaktywne powstajà dopiero w trakcie symulacji, zgodnie z ruchem êród a ciep a. Spoina modelowana jest jako elementy jednorodne ze strukturà bazowà bàdê jako oddzielny obszar przez wykorzystanie warunków kontaktu. W obu przypadkach odpowiednie termiczne warunki brzegowe sà formu owane automatycznie na granicy strefy spoina materia rodzimy. Na szczególne podkreêlenie zas uguje fakt, i w trakcie symulacji wykorzystuje si parametry materia owe (modu Younga, wspó czynnik rozszerzalnoêci cieplnej, ciep o w aêciwe, przewodnoêç cieplna itd.) w funkcji czasu i temperatury. Pozwala to np. uwzgl dniç wzrost przewodnoêci cieplnej dla wysokich temperatur w celu zamodelowania przemian metalu w strefie spawania. Mo liwe jest równie uwzgl dnienie przemian fazowych, jak i scharakteryzowanie odpowiednich temperatur faz przejêcia. Przyk ady Rys. 2. Model dyskretny wraz z warunkami brzegowymi Przyk ad 1 Jako przyk ad symulacji wybrano spawanie technologià MAG dwóch p ytek o wymiarach 300x150x5 mm. P ytki i spoina zosta y zamodelowane 8-w z owym elementem typu Hexa. Model dyskretny przedstawiono na rys. 2. Âredni rozmiar elementu wynosi 1 mm. Spoina jest modelowana z wykorzystaniem elementów nieaktywnych, które powstajà dynamicznie w trakcie symulacji wraz z przemieszczaniem si êród a ciep a. Po àczenie p ytki i spoiny zamodelowano z wykorzystaniem kontaktu. Warunki brzegowe P ytki zosta y utwierdzone w kierunku Y cz Êciowo na dolnej p aszczyênie oraz odebrano stopnie swobody XZ na Êciance bocznej, jak pokazano na rys. 2. We wszystkich w z ach zadano temperatur poczàtkowà 30 C. Warunek przejmowania ciep a jest przy- o ony do wszystkich Êcianek zewn trznych (temperatura otoczenia wynosi 30 C, a wspó czynnik przejmowania ciep a wynosi 0,02 N/mm 2 /sec/ K). Warunki brzegowe zwiàzane wprost z procesem spawania to obj toêciowe êród o ciep a oraz Êcie ka spawania. Obj toêciowe êród o ciep a o odpowiednich wymiarach zadano w obszarze modelujàcym spoin, a Êcie k spawania okreêlono odpowiednià linià prostà. W przyj tym modelu wprowadzenie ciep a do materia u zamodelowano przez zmienne przestrzenne pole temperatury przy o one do w z ów elementów modelujàcych spoin. Temperatur w 47

3 spoinie w trakcie procesu spawania przyj to jako 1500 C, a pr dkoêç spawania jako 1,33 mm/s (parametry dobrane zgodnie z kartà technologicznà). Podstawowe wyniki uzyskiwane w symulacji procesu spawania to stan napr enia, przemieszczeƒ oraz rozk ad temperatury w spawanych elementach. Uzyskane wyniki przedstawiono na rys. 3 i 4. Rys. 3. Rozk ad temperatury po czasie t = 38 s i t = 76 s Rys. 4. Rozk ad napr eƒ zredukowanych po czasie t = 38 s i t = 76 s Jednym z wa niejszych wyników uzyskiwanych w symulacji procesu spawania jest obserwacja wp ywu zachodzàcych zjawisk termicznych na mikrostruktur strefy wp ywu ciep a, co decyduje o parametrach wytrzyma oêciowych tej strefy. Jednym z wa niejszych parametrów okreêlajàcych parametry wytrzyma oêciowe tej strefy jest czas t8/5. Na podstawie wykresu parametru t8/5 mo liwe jest okreêlenie parametrów wytrzyma oêciowych uzyskanych w procesie spawania (rys. 5). Wykres taki mo liwy jest do uzyskania w aênie w trakcie numerycznej symulacji procesu spawania, co daje ogromne mo liwoêci w nowoczesnym projektowaniu po àczeƒ spawanych. Wykres dla przeprowadzonej symulacji przedstawiono na rys. 6. Rys. 5. Parametry wytrzyma oêciowe w funkcji t8/5 [3] Rys. 6. Wykres t8/5 dla wybranego w z a w strefie wp ywu ciep a 48

4 Rys. 7. Model dyskretny po àczenia ko nierzowego Przyk ad 2 Druga symulacja dotyczy spawania po àczenia ko nierzowego (rys. 7). Warunki brzegowe oraz parametry materia owe sà takie same jak w przyk adzie 1. Celem symulacji jest analiza rozk adu temperatur wytwarzanych w procesie oraz rejestracja napr eƒ resztkowych w elementach spawanych po zakoƒczonym procesie spawania. Wyniki przeprowadzonej symulacji w postaci stanu napr enia i rozk adu temperatury przedstawiono na rys. 8 i 9. Przyk ad 3 Jako kolejny przyk ad przeprowadzono symulacj spawania po àczenia blachy z elementem usztywniajàcym w postaci teownika (tzw. po àczenie T). Po àczenia takie sà typowe w konstrukcjach poszyç statków, samolotów, zbiorników itp. Celem symulacji jest obserwacja temperatur, napr eƒ resztkowych i stanu deformacji blach, co w tym wypadku ma du y wp yw na koƒcowà postaç konstrukcji. Przy tego typu po àczeniu (cienka blacha z dwuteownikiem bàdê teownikiem) cz sto wyst pujà zbyt du e deformacje kszta tu blachy po spawaniu, co dyskwalifikuje poszycie w zastosowaniu. Numeryczna symulacja w tym wypadku mo e byç pomocna przy doborze odpowiednich parametrów procesu spawania (pr dkoêci, nat enia pràdu itp.). Rys. 8. Rozk ad temperatury t = 12 s Rys. 10. Model dyskretny po àczenia blachy z ebrem typu T Przyj ty model do obliczeƒ przedstawiono na rys. 10, stan deformacji w trakcie spawania przedstawiono na rys. 11, a stan wyt enia przedstawiono na rys. 12. Podsumowanie Rys. 9. Rozk ad napr eƒ redukowanych t = 12 s Nowoczesne systemy wspomagania prac in ynierskich CAE umo liwiajà symulacj procesu tak skomplikowanego jak spawanie z uwzgl dnieniem zarówno wszystkich istotnych parametrów technologicznych, jak i parametrów materia owych zale nych od temperatury. Pozwala to precyzyjnie symulowaç proces spawania, co z kolei daje olbrzymie mo liwoêci w prawid owym sterowaniu tym procesem przez odpowiedni dobór parametrów. Mo liwe jest równie 49

5 Rys. 11. Deformacja blachy w trakcie spawania okreêlenie szczegó owych parametrów pozwalajàcych uzyskaç z góry za o ony efekt w postaci np. modelowania odpowiednich parametrów wytrzyma oêciowych po àczenia (sterowanie czasem t8/5) bàdê odpowiedniego kszta tu, np. spawanych blach cienkich z u ebrowaniem. Wykorzystywanie tego typu symulacji czy narz dzi w postaci odpowiedniego oprogramowania daje nowe mo liwoêci w projektowaniu i wytwarzaniu coraz doskonalszych konstrukcji. Rys. 12. Rozk ad temperatur w trakcie spawania LITERATURA 1. MSC.Marc Volume A, Theory and User Information, version Goldak J., Chakravarti A. and Bibby M.: A New Finite Element Model for Welding Heat Sources. Metallurgical Transactions B., Volume 15B, June 1984, pp Miku a J., Wojnar L.: Zastosowanie metod analitycznych w ocenie spawalnoêci stali. Fotobit, Kraków 1996.

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301

Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301 Badania charakterystyk reologicznych cieczy ER i MR przy u yciu reometru Physica MCR 301 ZBIGNIEW K SY W ostatnich latach roênie zainteresowanie konstruktorów nowoczesnymi materia ami o nietypowych w aêciwoêciach

Bardziej szczegółowo

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe Streszczenia TERESA ABARAMOWICZ-GERIGK, ZBIGNIEW BURCIU Systemy ewakuacyjne morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych problemy operacyjne Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria z. 4/1, 2011 W artykule

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie Atlas wartoêci tonalnych w offsecie dla grafików i drukarzy 48 tablic barw systemu CMYK z 12 096 odcieniami 12 tablic barw systemu HKS w 4 kolorach, stopniowane co 10% systemy barw w komputerowym przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja koêci twarzowo-czaszkowych w systemie Catia v5

Rekonstrukcja koêci twarzowo-czaszkowych w systemie Catia v5 Rekonstrukcja koêci twarzowo-czaszkowych w systemie Catia v5 KRZYSZTOF ZARZYCKI KRZYSZTOF KARBOWSKI ROBERT CHRZAN ANDRZEJ URBANIK Systemy komputerowego wspomagania prac in- ynierskich znajdujà coraz szersze

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo