SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygnalizacja świetlna i urządzenia pochodne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygnalizacja świetlna i urządzenia pochodne"

Transkrypt

1 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA ul. Długa Wrocław tel fax fax ZAMÓWIENIE PUBLICZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygnalizacja świetlna i urządzenia pochodne Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Wrocławia Zawartość Specyfikacji Technicznej: Tekst Specyfikacji Technicznej z załącznikami: Załącznik ST.1 Wzór zlecenia Załącznik ST.2 Wzór raportu dziennego Załącznik ST.3 Wzór protokół odbioru końcowego Załącznik ST.4A Wzór protokołu przeglądu gwarancyjnego Załącznik ST.4B Wzór protokołu odbioru usunięcia usterek gwarancyjnych Załącznik ST.5 Wzór protokołu odzysku Załącznik ST.6 Wzór protokołu przekazania skrzyżowania do konserwacji Załącznik ST.7 Wzór zawiadomienia Załącznik ST.8 Instrukcja postępowania w przypadku konieczności ingerencji w urządzenia lub oprogramowanie urządzeń sygnalizacji świetlnej w sytuacjach awaryjnych, nie związanych z jej bieżącą konserwacją Załącznik ST.9 Ogólne wytyczne do projektowania i wykonania instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej Załącznik ST.10 Wykaz skrzyżowań i urządzeń pochodnych - Obszar A ( zadanie 1) Załącznik ST.11 Wykaz skrzyżowań i urządzeń pochodnych - Obszar B ( zadanie 2) Załącznik ST.12 Mapa lokalizacji sygnalizacji i urządzeń pochodnych Wrocław, wrzesień 2012

2 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I URZĄDZEŃ POCHODNYCH NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA 1 TEKST SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Z ZAŁĄCZNIKAMI: 1 CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 4 CZĘŚĆ II. ZAKRES PRAC 4 II.1. BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ I URZĄDZEŃ POCHODNYCH 4 II.1.1. Ogólny zakres obowiązków Wykonawcy 4 II.2. USUWANIE AWARII SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ORAZ URZĄDZEŃ POCHODNYCH 6 II.3. DOSTOSOWYWANIE PRACY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ DO AKTUALNYCH POTRZEB 6 II.4. MODERNIZACJE ISTNIEJĄCYCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I URZĄDZEŃ POCHODNYCH 7 CZĘŚĆ III. STOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE 8 III.1. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE PODSTAWOWE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE 8 III.1.1. Materiały wielkogabarytowe 8 III.1.2. Materiały małogabarytowe 8 III.1.3. Konstrukcje nietypowe 8 III.2. STEROWNIKI 9 III.2.1. Sterowniki sygnalizacji 9 III.2.2. Zasilanie sterowników 9 III.3. SZAFY STEROWANIA ITS 9 III.4. SYGNALIZATORY 9 III.4.1. Źródła światła 10 III.5. EKRANY KONTRASTOWE 10 III.6. ZNAKI F III.7. ZNAKI D-6 PRZEJŚCIA AKTYWNEGO 10 III.8. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 11 III.9. ELEMENTY DETEKCJI 11 III.9.1. Pętle indukcyjne 12 III.9.2. Pętle indukcyjne CAPSYS 12 III.9.3. Radary 12 III.9.4. Przyciski 12 III.9.5. Podczerwień 12 III.9.6. Czujniki indukcyjne 13 III.9.7. Wideodetektory 13 III.9.9 Inne detektory 13 III.10. SYSTEM MONITORINGU SYGNALIZACJI I WIDEONADZORU 13 III Monitoring i wideonadzór 13 III Elementy monitoringu i wideonadzoru 14 CZĘŚĆ IV. ZASADY REALIZACJI PRAC 15 IV.1. PRACE WYKONAWCZE 15 IV.1.1 Podstawa wykonania prac 15 IV.1.2 Zabezpieczenie prac 16 IV.1.3 Raporty 16 IV.1.4 Dokumentacja fotograficzna 17 IV.1.5 Przekazanie skrzyżowania innej firmie lub wyłączenie skrzyżowania 17 IV.1.6 Dokumentacja techniczna skrzyżowań 17 IV.1.7 Polecenia innych służb miejskich 17 IV.1.8 Przyjmowanie zgłoszeń 18 IV.1.9 Termin wykonania prac 18 IV.1.10 Materiały własne 18 CZĘŚĆ V. ODBIÓR PRAC 18 CZĘŚĆ VI. ROZLICZANIE PRAC 19 VI.1. ROZLICZANIE DZIENNEJ KONSERWACJI SKRZYŻOWAŃ 19 VI.2. ROZLICZANIE PRZY UŻYCIU CEN JEDNOSTKOWYCH 19 VI.3. NOWE INSTALACJE SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ I URZĄDZEŃ POCHODNYCH 20 Specyfikacja Techniczna 2

3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacja Techniczna (zwana dalej ST ) stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i opisuje zasady realizacji zadania, będącego przedmiotem zamówienia tj.: Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Wrocławia. Prace objęte Zamówieniem Publicznym określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej muszą być wykonane przy zastosowaniu n/w aktów prawnych: Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz.U. z 2005r. nr 108, poz.908 z późniejszymi zmianami); Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U 2012r. nr 0, poz.560) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177 z 2003r., poz.1729 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r., poz.2181) zwane dalej Instrukcją ; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. (Dz.U. Nr 32 z 2003r. poz. 1773); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym ( Dz.U. z 2010r. Nr 123, poz.840) Zarządzenia Dyrektora ZDiUM nr 14/10 z r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zasad przyjmowania na majątek ZDiUM środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów obrotowych; Zarządzenia Dyrektora ZDiUM nr 15/09 z dnia r. w sprawie wykonania Zarządzenia Nr 4593/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 października 2008r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz obiektów budowlanych położonych w granicach administracyjnych Miasta Wrocławia ; Polecenie służbowe nr 3/10 z dnia r Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w sprawie wprowadzenia zasad naliczania kar umownych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta; Instrukcji postępowania w przypadku konieczności ingerencji w urządzenia lub oprogramowanie urządzeń sygnalizacji świetlnej w sytuacjach awaryjnych, niezwiązanych z jej bieżącą konserwacją (załącznik ST.10); Innych aktów prawnych, jakie wejdą w życie w czasie trwania Umowy a będą związane z przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydawania dodatkowych dokumentów w formie instrukcji, wytycznych lub zarządzeń w celu regulacji technicznych zagadnień, dotyczących sygnalizacji świetlnej we Wrocławiu, w czasie trwania umowy. Wydanie takiego dokumentu, w każdym przypadku poprzedzone będzie zebraniem opinii od stron zainteresowanych. Specyfikacja Techniczna 3

4 Część I. Ogólna charakterystyka zadania Zadanie, polegające na Bieżącym utrzymaniu i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Wrocławia obejmuje: 1 Bieżące utrzymanie i konserwację istniejących sygnalizacji świetlnych, sterowników sygnalizacji, urządzeń pochodnych, systemu monitoringu, video nadzoru sygnalizacji świetlnych, elementów akomodacji (kamer i okablowania w zakresie odpowiedzialności ZDiUM); 2 Usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych (w pełnym zakresie), przejść aktywnych (w pełnym zakresie), systemu monitoringu (w obrębie sterowników i okablowania), elementów akomodacji, wideo nadzoru (w zakresie odpowiedzialności ZDiUM) oraz urządzeń pochodnych; 3 Dostosowanie pracy sygnalizacji świetlnych do aktualnych potrzeb wskazanych przez zamawiającego; 4 Modernizacje istniejących sygnalizacji świetlnych, urządzeń pochodnych; 5 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia prac przy awariach i modernizacjach; 6 Odtworzenie nawierzchni po realizacji prac; 7 Utrzymanie miejsca prowadzenia prac w należytym porządku; 8 Montaż: latarń sygnalizacyjnych wszystkich typów, elementów konstrukcyjnych ( słupki HY, wysięgniki,słupy typu STOR), elementów wideo detekcji, sterowników sygnalizacji, elementów elektronicznych wyposażenia sterowników sygnalizacji, urządzeń akomodacji, znaków typu F-11, wyświetlaczy czasu itp.; Część II. Zakres prac II.1. Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej i urządzeń pochodnych Wykonawca ma obowiązek utrzymania w sprawności technicznej i poprawności działania urządzeń sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych zgodnie z zasadami zawartymi w Dzienniku Ustaw Załącznik do nru 220, poz z dnia 23 grudnia 2003r Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. II.1.1. Ogólny zakres obowiązków Wykonawcy 1 Niezwłoczne podjęcie działań zgodnie z poleceniem (zgłoszeniem) Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych. Zgłoszenia mogą być dokonywane automatycznie przez systemy wspomagające typu HelpDesk oraz SMU (System Monitorowania Urządzeń). 2 Utrzymywanie urządzeń sygnalizacyjnych w pełnej sprawności technicznej i użytkowej tj. zapewniającej: 3 Realizację programów sygnalizacyjnych zgodnych z dokumentacją zatwierdzoną przez Zarządzającego Ruchem; 4 Prawidłowy stan i działanie układów zabezpieczeń w urządzeniach sterujących; 5 Jednoznaczne i czytelne wyświetlanie wszystkich sygnałów świetlnych; 6 Prawidłowy stan zabezpieczeń na układach pomiarowych; 7 Prawidłową realizację sygnałów dźwiękowych; 8 Ochronę przeciwporażeniową urządzeń, sieci i instalacji elektro-energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 9 Utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu urządzeń i infrastruktury technicznej; 10 Właściwe mocowanie konstrukcji wsporczych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg; 11 Weryfikację i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych oraz niezwłoczne powiadamianie o ich zaistnieniu właściwych dla danego rodzaju zdarzenia służb; 12 Utrzymywanie sprawności układów detekcji kołowej, pieszej, rowerowej oraz tramwajowej; Specyfikacja Techniczna 4

5 13 W ramach opłat ryczałtowych za konserwację usuwanie awarii odnosi się jedynie do prostych czynności wykonywanych przez zespół konserwacyjny na miejscu awarii, nie wymagających wymiany, demontażu, korekty ustawienia urządzeń sygnalizacji, podzespołów sterownika lub elementów infrastruktury technicznej oraz urządzeń pochodnych. Uwaga! Wyłączeniu z powyższej zasady podlega wymiana żarowych źródeł światła, która jest wykonywana w ramach opłat ryczałtowych i powinna zostać wykonana niezwłocznie po uzyskaniu informacji o awarii. 14 Zapewnienie dyspozycyjności zespołu konserwacyjnego codziennie, również w dni ustawowo wolne od pracy tj. niedziele i święta. Zespół konserwacyjny winien być wyposażony w podstawowe, niezbędne narzędzia umożliwiające zabezpieczenie i usunięcie awarii oraz niezbędne środki łączności, terminal do obsługi sterowników, cyfrowy aparat fotograficzny, laptop z dostępem do internetu umożliwiający obsługę systemu HelpDesk, sterowników, urządzeń pochodnych i urządzeń detekcji. 15 Prowadzenie obsługi okresowej oraz przeglądów sterowników sygnalizacji i urządzeń pochodnych, wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej oraz zgodnie z zasadami zawartymi w Dz.U. Załącznik nr 220 poz z dnia 23 grudnia 2003 roku Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. 16 Każdorazowe potwierdzenie obecności konserwatora na danym skrzyżowaniu poprzez logowanie do systemu sterowania pracą sygnalizacji świetlnej za pomocą terminala lub w inny sposób, właściwy dla danego rodzaju sterownika sygnalizacji świetlnej. 17 Wykonawca zapewnia prawidłowe działanie modułów monitoringu sygnalizacji świetlnej w okresie obowiązywania Umowy. W zakres tych czynności wchodzi również obowiązek właściwej konfiguracji oraz zapewnienia transmisji danych GPRS. 18 Utrzymywanie całodobowego stanowiska dyspozytorskiego, również w dni ustawowo wolne od pracy tj. niedziele i święta, wyposażonego w środki łączności w postaci telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz komputer z dostępem do internetu, na którym będzie możliwe korzystanie z poczty elektronicznej oraz systemów: HelpDesk, systemu monitorowania urządzeń (oprogramowanie przekazane do użytkowania przez Zamawiającego na czas trwania Umowy). Stanowisko dyspozytorskie ma za zadanie przyjmować zgłoszenia i koordynować pracę podległych zespołów konserwacyjnych. 19 Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w rejonie awarii do czasu jej usunięcia. 20 Prowadzenie Dzienników eksploatacji sygnalizacji oraz rejestrowanie w nich wymaganych informacji dotyczących awarii, remontów, kontroli pracy sygnalizacji, infrastruktury technicznej i urządzeń pochodnych. Wymaga się, aby na żądanie Zamawiającego w każdym momencie trwania usług konserwacyjnych istniała możliwość sporządzenia przez Wykonawcę raportu stanu technicznego urządzeń sygnalizacji świetlnych, infrastruktury technicznej i urządzeń pochodnych zainstalowanych na skrzyżowaniach w obszarze objętym konserwacją. 21 Wykonywanie wymaganych pomiarów elektrycznych zgodnie z PN, m.in. takich jak: pomiar rezystancji izolacji okablowania urządzeń sygnalizacji świetlnej; pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń sygnalizacji świetlnej; pomiaru rezystancji uziemienia urządzeń sygnalizacji świetlnej; pomiaru zabezpieczeń różnicowoprądowych; 22 Utrzymanie czystości sterowników sygnalizacji świetlnych, infrastruktury technicznej i urządzeń pochodnych oraz właściwego stanu technicznego, a w szczególności czyszczenie wnętrza szafek sterowniczych i pomiarowych, mycie naziemnej infrastruktury technicznej oraz innych elementów wykorzystywanych w sygnalizacji świetlnej i monitoringu sygnalizacji wymagających utrzymania w czystości. 23 Dla prac wymagających dużego nakładu pracy lub o dużych rozmiarach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia harmonogramu tych prac. Raporty z przedmiotowych prac wykonywanych przez Wykonawcę będą dostarczane do Zamawiającego w okresie 14 dni kalendarzowych od zakończenia prac zgodnie z załącznikiem ST.2. Specyfikacja Techniczna 5

6 24 Wszelkie wykryte nieprawidłowości związane z sygnalizacją świetlną, infrastrukturą techniczną lub urządzeniami pochodnymi, a w szczególności ze stanem technicznym szeroko pojętych konstrukcji wsporczych, jeśli nie mogą być usunięte natychmiast winny być pisemnie zgłaszane Zamawiającemu (akceptowany jest fax lub potwierdzony telefonicznie), a teren zabezpieczony i oznakowany przez Wykonawcę przed ewentualnymi szkodami wynikającymi ze złego stanu technicznego elementów sygnalizacji świetlnych, infrastruktury technicznej i urządzeń pochodnych. Wszelkie awarie, uszkodzenia itp. winny być dokumentowane za pomocą aparatu cyfrowego (zgodnie z pkt.iv.1.3 ppkt.1 ST). Zdjęcia z awarii należy przesyłać pocztą elektroniczną do Zamawiającego w trybie dobowym wraz z raportem o awariach (załącznik ST.2) do godziny 12:00 dnia następnego po stwierdzeniu awarii oraz na każde żądanie Zamawiającego. II.2. Usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń pochodnych 1. Awaria to stan niesprawności sterownika sygnalizacji świetlnej, infrastruktury technicznej i urządzeń pochodnych uniemożliwiający ich prawidłowe funkcjonowanie, występujący nagle i powodujący ich niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie. Jako awarie traktowane są również zaniki transmisji danych z modułu monitoringu pracy sterowników, uszkodzenia mechaniczne sterownika sygnalizacji świetlnej, infrastruktury technicznej i urządzeń pochodnych. 2. Wykonawca jest zobowiązany dokonywać napraw wymagających montażu, wymiany, demontażu podzespołów sterownika sygnalizacji świetlnych i elementów infrastruktury technicznej oraz urządzeń pochodnych. 3. Wszystkie prace naprawcze mające na celu usunięcie awarii, winny być rozpoczęte w miejscu wystąpienia awarii najpóźniej w ciągu 90 minut od chwili otrzymania zgłoszenia w godzinach 06:00 22:00 (pora dzienna) lub w ciągu 120 minut od chwili otrzymania zgłoszenia w godzinach 22:00 06:00 (pora nocna) zgodnie z pkt.iv.1.8 ppkt.1 ST. 4. Przed przystąpieniem do usuwania awarii, należy wykonać zdjęcia aparatem cyfrowym miejsca awarii i uszkodzonych elementów w sposób pozwalający jednoznacznie określić lokalizację i charakter awarii. Wykonane zdjęcia będą załącznikiem do raportu dziennego, o którym mowa w pkt.iv.1.3 ppkt.1 ST; 5. W ciągu 120 minut od chwili zgłoszenia Wykonawca winien zakończyć usuwanie awarii związanych z nieprawidłową pracą źródeł światła, elementów wyposażenia sterownika, zabezpieczeń elektrycznych, problemów związanych z działaniem modułów sterownika i programu pracy sygnalizacji; 6. W ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia Wykonawca winien zakończyć usuwanie awarii związanych z: uszkodzeniem sygnalizatora, przycisku zgłoszeniowego, video detektora, poszycia wewnątrz szaf, uszkodzenie znaku przejścia aktywnego, uszkodzenie znaku i tablicy zmiennej treści itp., 7. W ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia Wykonawca winien zakończyć usuwanie awarii związanych z: uszkodzeniem masztu HY, małych konstrukcji wsporczych, uszkodzeniem okablowania (zasilającego, komunikacyjnego lub sterującego), uszkodzenie pętli indukcyjnej. 8. W ciągu 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia Wykonawca winien zakończyć usuwanie awarii związanych z uszkodzenia bramek i innych konstrukcji wsporczych, uszkodzenia słupów STOR itp., 9. W przypadku braku możliwości realizacji powyższych wymogów dotyczących usuwania awarii Wykonawca winien pisemnie zgłosić ten fakt Zamawiającemu (akceptowany jest również fax lub potwierdzony telefonicznie) i przedstawić stosowne dokumenty świadczące o przedmiotowej sytuacji oraz proponowany harmonogram realizacji prac. II.3. Dostosowywanie pracy sygnalizacji świetlnej do aktualnych potrzeb Wykonawca w ramach obowiązku dostosowywania pracy sygnalizacji świetlnej do aktualnych potrzeb winien: Specyfikacja Techniczna 6

7 1. Sprawdzać poprawność działania programów sygnalizacyjnych na skrzyżowaniach; 2. Dokonywać na polecenie Zamawiającego przełączania programu na żółte pulsujące, blokowania programu, ręcznej korekty offsetu, wyłączenia sygnalizacji oraz implementacji wszystkich dostępnych komend za pomocą terminala obsługi sterownika. 3. Dokonywać korekt i zmian programów sygnalizacyjnych zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. Wprowadzane programy muszą być zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem w mieście. Korekty i zmiany rozliczane w ramach kwot za konserwację mogą dotyczyć: a) zmiany programu pracy sygnalizacji otrzymanego poprzez modyfikację czasu trwania istniejących przedziałów grup sygnałowych; b) zmiany w programie pracy sygnalizacji offsetu synchronizacyjnego; c) zmiany harmonogramu tygodniowego; d) korekty programu pracy sygnalizacji w podprogramach do 4 grup sygnalizacyjnych w danym podprogramie lub fazie, niezależnie od ilości podprogramów i faz w projekcie; 4. Dokonywać korekt i zmian programów stałoczasowych i akomodacyjnych w rozszerzonym zakresie niż określone w punkcie II.3 ppkt.3 ST, które będzie rozliczane przy użyciu cen jednostkowych. 5. Dokonywać zmiany ustawień lub połączeń (przepięcie kabli, ręczne korekty offsetów) w sterownikach sygnalizacji świetlnej np. w celu uzyskania pełnej koordynacji na ciągach komunikacyjnych zgodnie ze zleceniem Zamawiającego lub zgodnie z wytycznymi Zarządzającego Ruchem w mieście. 6. Aktualizować system sterownika do najnowszej wersji w przypadku wprowadzania korekt programów pracy sygnalizacji, wdrożenia nowej organizacji ruchu lub innej ingerencji związanej ze zmianą programową w sterowniku, a także w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy sterownika spowodowanej błędami w systemie sterownika. Czynności określone powyżej w pkt.1-6 mogą być wykonane jedynie w obecności przedstawiciela, telefonicznie, mailowo lub na pisemne polecenie Zamawiającego i skutkować będą dokonaniem stosownych adnotacji w dzienniku eksploatacji oraz przesłaniem pisemnego zawiadomienia (załącznik ST.7) do Zamawiającego i Organu Zarządzającego Ruchem w mieście. II.4. Modernizacje istniejących sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych W zakresie modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych Wykonawca winien posiadać wykwalifikowany w tym zakresie personel oraz zapewnić zaplecze sprzętowo-materiałowe, aby w razie konieczności móc: wybudować przejście aktywne; wymienić sterownik sygnalizacji; wybudować bramkę sygnalizacyjną lub inną konstrukcję wsporczą dla potrzeb sygnalizacji; wymienić lub ustawić nowy słup STOR, maszt HY lub inną konstrukcję dla potrzeb sygnalizacji i urządzeń pochodnych; wybudować kanalizację kablową wraz z ułożeniem kabli; ułożyć dodatkowe kable; ułożyć lub naprawić kable światłowodowe; ułożyć lub naprawić uszkodzoną pętlę indukcyjną; wymienić sygnalizator; wymienić lub ułożyć nowe okablowanie elementów sygnalizacji na skrzyżowaniu lub przejściu aktywnym; wymienić lub zamontować nowe oznakowanie towarzyszące (tj. tablice typu F-11, informacyjne, ekrany kontrastowe itp.) wymienić lub zamontować nowe elementy video nadzoru; wymienić lub zamontować nowe elementy systemu monitoringu sygnalizacji; wymienić lub zamontować nowe znaki przejścia aktywnego; wymienić lub zamontować nowe znaki i tablice zmiennej treści; wymalować słupy, wysięgniki, maszty HY i inne elementy konstrukcji nośnych, wykorzystywane w sygnalizacji świetlnej; Specyfikacja Techniczna 7

8 oczyścić konstrukcje i inne elementy sygnalizacji z naklejek, plakatów itp. wymienić lub zamontować a także zaprogramować (zdefiniować strefy detekcji w przypadku video detektorów) i uruchomić system video detekcji; wymienić lub zamontować automatyczny słupek przeszkodowy. Część III. Stosowane materiały i technologie Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. Poniżej wymieniono zakres i podstawowe wymagania ilościowo-jakościowe materiałów stosowanych we Wrocławiu. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów i podzespołów analogicznych jak dotychczas stosowane lub w przypadku braku ich dostępności na rynku, o parametrach technicznych takich samych, nie gorszych niż wymienione poniżej. III.1. Materiały konstrukcyjne podstawowe wymagania jakościowe III.1.1. Materiały wielkogabarytowe 1. Słup typu STOR (STOR 0, 1, 2...) lub inny słup, zgodny z PN, ocynkowany i malowany. 2. Wysięgnik rura stalowa, ocynkowana i malowana, mocowana do słupa za pomocą specjalnego uchwytu. Długość do 12 m - gięty, mocowany do słupa przy pomocy obejmy o promieniu gięcia wychodzącym z osi słupa (dotyczy wszystkich konstrukcji giętych). 3. Słup gięty z rur stalowych, ocynkowany i malowany. Długość części przeznaczonej do mocowania lamp sygnalizacyjnych do 12 m. 4. Bramowa konstrukcja wsporcza z rur stalowych ocynkowanych i malowanych. Rozpiętość do 25 m. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych konstrukcji wsporczych wielkogabarytowych wraz z pojawianiem się nowych zapotrzebowań i możliwości technicznych dla stosowania konstrukcji metalowych, malowanych bądź ocynkowanych, rurowych, kratownicowych, z profili walcowanych lub zimnogiętych. 6. Malowanie konstrukcji wraz z wcześniejszym przygotowaniem podłoża musi być realizowane zgodnie z wytycznymi producenta farb dla określonej klasy wyrobu odpowiedniej dla danej powierzchni (typu konstrukcji). Doboru technologii malowania, typu farb oraz kolorystyki dokonuje Zamawiający na etapie zlecania prac. III.1.2. Materiały małogabarytowe Słupek (maszt) HY wysoki, o wysokości do 4,0 m ponad powierzchnię chodnika. Standard we Wrocławiu to rura stalowa ocynkowana i malowana Ø 108 mm. Przeznaczenie - montaż sygnalizatorów i innych urządzeń do sterowania ruchem. Słupki (maszty) HY niskie, o wysokości min. 1.5 m ponad powierzchnię chodnika. Standard we Wrocławiu to rura stalowa ocynkowana i malowana Ø 108 mm. Przeznaczenie montaż przycisków. Głowice wierzchołkowe słupków HY. Odciąg linka stalowa lub pręt stalowy służący do przenoszenia sił w konstrukcjach wsporczych. Obejmy, klamry, uchwyty wykorzystywane w konstrukcjach wsporczych. Podpory. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych konstrukcji wsporczych małogabarytowych wraz z pojawianiem się nowych zapotrzebowań i możliwości technicznych dla stosowania konstrukcji metalowych, malowanych bądź ocynkowanych, rurowych, kratownicowych, z profili walcowanych lub zimno giętych. III.1.3. Konstrukcje nietypowe 1. W przypadku gdy nie można zastosować typowych konstrukcji zgodnych z PN należy zaprojektować rozwiązanie indywidualne. Specyfikacja Techniczna 8

9 III.2. Sterowniki Parametry sterowników muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Ponadto wszystkie sterowniki muszą być kompatybilne z istniejącym zbiorczym systemem monitorowania skrzyżowań powiązanym z aplikacją do zbiorczej wizualizacji stanu urządzeń. Obecnie pracującymi sterownikami na terenie Wrocławia są: MPS-RP, HERMES, TAURUS, PEEK EC-2, MSR TRAFFIC. Nowe sterowniki muszą mieć rozdzielczość sterowania krokiem programu szybszą bądź równą 0,1 sekundy. III.2.1. Sterowniki sygnalizacji Stosowane są wyłącznie sterowniki mikroprocesorowe. Sterownik nowy po uruchomieniu lub istniejący po przeprogramowaniu musi zostać podłączony do aplikacji zbiorczego systemu monitoringu sterowników pracujących w systemie ITS. Wyposażenie sterowników ma być zgodne z pkt 2.3 załącznika ST.9: OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA INSTALACJI SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ. III.2.2. Zasilanie sterowników W przypadku gdy istnieje zasilanie i szafka licznikowa - obok sterownika należy ustawić szafkę zawierającą odpowiednie zaciski, gniazdko oraz przełącznik rodzaju zasilania (sieć/agregat prądotwórczy) z blokadą uniemożliwiającą przełączenie zasilania, szczególnie podczas pracy agregatu. Szafkę należy wyposażyć we wkładki zamka zgodne z wytycznymi Zamawiającego. Budowa przełącznika sieć agregat musi być uzgodniona z dostawcą energii. W przypadku ustawiania nowej szafki zasilającej, wyposażonej w złącze oraz licznik energii elektrycznej - szafka winna być podzielona na dwie części; jedna część przeznaczona na licznik energii elektrycznej, natomiast w drugiej części należy zamontować odpowiednie zaciski, gniazdko oraz przełącznik rodzaju zasilania (sieć/agregat prądotwórczy) z blokadą uniemożliwiającą przełączenie zasilania. Szafkę należy wyposażyć we wkładki zamka zgodne z wytycznymi Zamawiającego. Całość łączona jest wg uzgodnionego schematu elektrycznego. III.3. Szafy sterowania ITS Szafa przeznaczona jest do montażu urządzeń, aparatury i sprzętu oraz połączeń kablowych przewidzianych w realizacji zadania Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportu na terenie miasta Wrocławia. W szafie ITS zamontowane będą następujące bloki funkcyjne w postaci: a) panel energetyczny zabezpieczenia kabli zasilających, rozszycia zabezpieczeń do paneli bloków funkcyjnych b) panel części pasywnej sieci strukturalnej c) panel urządzeń aktywnych sieci strukturalnej d) panel bloku optymalizacji, priorytetowania, sterowania i komunikacji e) panel bloku Dynamicznej Informacji Pasażerskiej f) panel bloku radia krótkiego zasięgu g) panel bloku video detekcji z separatorami wizji Szafa sterownicza ITS powinna być wyposażona w czujnik otwierania drzwi. Szafa sterownicza ITS będzie ze sterownikiem sygnalizacji świetlnej połączona linią CAN. Właściwa temperatura w szafie ITS będzie monitorowana przez moduł utrzymania warunków klimatycznych. III.4. Sygnalizatory Parametry sygnalizatorów muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów Specyfikacja Techniczna 9

10 drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. We Wrocławiu stosowane są: Sygnalizatory wspomagające detekcję tramwaju, tzw. cyfra jednokomorowe Ø 200 (patrz pkt. III.8 ppkt. 1); Sygnalizatory wspomagające ruch kołowy, tzw. cyfra jednokomorowe Ø 300 (patrz pkt.iii.8 ppkt. 2) Do sterowania ruchem kołowym i pieszym na terenie Wrocławia dopuszczone są latarnie kompaktowe typu Mondial "APM", Zelisko "ZABERD" oraz ZIR classic. Do sterowania ruchem tramwajowym na terenie Wrocławia dopuszczone są sygnalizatory STT typu "DSA", "APM" oraz Traffico oraz sygnalizatory ST producentów jak wyżej. Ponadto należy uwzględnić zalecenia ujęte w pkt 2.5. załącznika ST.9 OGÓLNE WY TYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA INSTALACJI SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ. III.4.1. Źródła światła 1. W sygnalizatorach trójkomorowych Ø 300 mm, typu Futurit APM, Zelisko ZABERD, PHG Rybnik należy stosować żarówki o mocy 100W. 2. W sygnalizatorach trójkomorowych Ø 200 mm, typu Zelisko- ZABERD, PHG Rybnik należy stosować żarówki o mocy 75W a w sygnalizatorach trójkomorowych Futurit- APM - należy stosować żarówki o mocy 60W. 3. W sygnalizatorach z półprzewodnikowym źródłem światła (LED) zasilane 230V/50Hz - należy stosować wkłady wykonane w technologii LUMILED. Jasność i długość emitowanej fali (wektorów koloru) musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. Ponadto należy uwzględnić zalecenia ujęte w pkt 2.6. załącznika ST.9 OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA INSTALACJI SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ. III.5. Ekrany kontrastowe Parametry ekranów kontrastowych muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Należy stosować wyłącznie ekrany perforowane, o obniżonym współczynniku oporu. III.6. Znaki F-11 Parametry znaków F-11 muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dodatkowo we Wrocławiu: 1 Powierzchnia znaku (lico) winna być wykonana z folii odblaskowej typu II. 2 Treść znaku naklejana z folii odblaskowej typu II. 3 Mocowanie znaku uchwyt umożliwiający stabilne zamontowanie znaku do konstrukcji i regulację położenia we wszystkich płaszczyznach. III.7. Znaki D-6 przejścia aktywnego 1. Przejście aktywne jest to przejście dla pieszych wyposażone w specjalne oznakowanie z uwagi na swoją lokalizację np. na drodze do szkoły. Na wysięgniku nad jezdnią dla obu kierunków ustawia się podświetlany znak D-6. Kaseta znaku o wymiarach 600 x 600 mm jest dwu- albo jednostronna. 2. Kasetę znaku oświetla się lampami sodowymi, halogenowymi. Powierzchnia znaku (lico) winna być wykonana z folii odblaskowej typu II. Specyfikacja Techniczna 10

11 Treść znaku jest naklejana bądź nanoszona farbą w technice sitodruku. W sąsiedztwie kasety ze znakiem D-6 montuje się oświetlenie przejścia dla pieszych. Urządzenie wyposaża się w automatykę zmierzchowego załączania. III.8. Wyposażenie dodatkowe Parametry elementów dodatkowych muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dodatkowo we Wrocławiu stosowane są: 1. Sygnalizator wspomagający detekcję tramwaju typu SC1, zwany inaczej cyfrą lub sygnalizatorem czasu oczekiwania. Jest to element sygnalizacji wykonany jako pojedyncza komora Ø 200, wyświetlająca literę "C" po zgłoszeniu obecności tramwaju oraz umożliwiająca wyświetlenie informacji o czasie (w postaci cyfr od 9 do 1), jaki pozostaje do otrzymania sygnału zezwalającego na ruch. We Wrocławiu stosowany wyłącznie w ruchu tramwajowym i autobusowym. 2. Sygnalizator wspomagający ruch kołowy, tzw. cyfra zwany inaczej sygnalizatorem czasu oczekiwania. Jest to element sygnalizacji wykonany jako pojedyncza komora Ø 300 z dwukolorowym wyświetlaczem, który wyświetla czas pozostały do zakończenia wyświetlania światła zielonego i czerwonego. 3. Światło białe potwierdzające detekcję jest to element sygnalizacji wykonany jako pojedyncza komora Ø 200 z białą soczewką, zapalające się w momencie przyjęcia przez sterownik sygnalizacji sygnału z detektora. We Wrocławiu stosowany wyłącznie w ruchu tramwajowym. 4. Sygnalizatory dźwiękowe dla pieszych: komory sygnalizatorów pieszych wyposażone winny być w sygnalizatory dźwiękowe zgodne z obowiązującymi przepisami montowane wewnątrz komory światła zielonego. Sygnalizatory powinny charakteryzować się następującą funkcjonalnością: podstawowy sygnał dźwiękowy równoważny sygnałowi zielonemu ciągłemu powinien być sygnałem przerywanym o częstotliwości modulacji zawartej w zakresie Hz, sygnał dźwiękowy odpowiadający sygnałowi zielonemu migającemu powinien być sygnałem przerywanym o częstotliwości powtarzania dwukrotnie większej od częstotliwości sygnału podstawowego. Sygnał dźwiękowy naprowadzający, nadawany przy świetle czerwonym powinien różnić się w zasadniczy sposób od sygnału nadawanego dla światła zielonego i zielonego migowego. Gdy przejście jest rozdzielone spocznikiem lub pasem rozdziału sygnalizator akustyczny powinien oferować możliwość wyboru różnych rodzajów modulacji dla sygnałów światła zielonego (min. 8 modulacji). Podłączenie sygnalizatora akustycznego do sygnalizatora świetlnego w żaden sposób nie może zakłócić poprawnej pracy układów nadzoru grup sygnałowych w sterowniku. 5. Sygnalizator akustyczny dla pieszych winny umożliwiać generowanie sygnałów akustycznych typu klekot. Sygnalizatory akustyczne składać się powinny z modułu montowanego wewnątrz komory światła zielonego w sygnalizatorze dla pieszych, kierunkowego głośnika montowanego na zewnątrz sygnalizatora oraz osobnego potencjometru umożliwiającego regulację dynamiki zmian głośności. Moduł montowany wewnątrz winien umożliwiać płynną lub skokową regulację zakresu dynamicznej zmiany głośności (głośność dostosowująca się do hałasu otoczenia). Sygnalizator powinien zapewniać możliwość wyboru (min 8 rodzajów) modulacji sygnału typu klekot. Dodatkowo sterownik sygnalizacji świetlnej należy wyposażyć w możliwość wyciszania sygnalizatorów akustycznych o wybranej porze (np. w nocy). W przypadku, gdy przejście dla pieszych rozdzielone jest spocznikiem lub pasem rozdziału i obsługiwane jest w niezależnych fazach, sygnały akustyczne odpowiadające sygnałowi zielonemu powinny być różne dla każdej części przejścia. III.9. Elementy detekcji Parametry elementów akomodacji muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Specyfikacja Techniczna 11

12 III.9.1. Pętle indukcyjne 1. Pętle indukcyjne montowane w jezdni, stosowane do detekcji ruchu kołowego zarówno w ruchu jak i w zatrzymaniu wykonane: Poprzez nacięcie nawierzchni asfaltowej i ułożenie przewodu pętli w wykonanej bruździe na podsypce z mikrokulki szklanej a następnie zalanie płynną masą uszczelniającą, W hermetyzowanych rurkach CPVC ułożonych poniżej warstwy ścieralnej na etapie wykonywania bądź naprawy nawierzchni. 2. Pętle indukcyjne stosowane do detekcji tramwajów montowane w specjalnie wykonanej kasecie z poliwęglanu mocowanej do podkładów w otwartym torowisku lub ułożone w innej technologii w zależności od sposobu zabudowy torowiska (technologia jak dla innych nawierzchni np. asfaltowych). 3. Pętle indukcyjne ZELT z modemem GSM montowane w drodze dla rowerów, służące do pomiaru ruchu rowerowego. 3.1 Rowerowa pętla indukcyjna wykonywana jest poprzez nacięcie nawierzchni asfaltowej lub betonowej i ułożenie przewodu pętli w wykonanej bruździe a następnie zalanie płynną masą bitumiczną. 3.2 Dane o ilości przejeżdżających rowerzystów gromadzone są w rejestratorze i przesyłane poprzez GPRS na serwer. III.9.2. Pętle indukcyjne CAPSYS 1 Pętle indukcyjne stosowane dla potrzeb detekcji ruchu tramwajowego montowane w torowisku tramwajowym w specjalnie przygotowanych rurkach lub w wyciętych wcześniej bruzdach w nawierzchni w zależności od użytego do zabudowy torowiska materiału. 2 Wykonaną pętlę w zależności od przyjętej technologii ułożenia należy zalać żywicą epoksydową, masą bitumiczną lub zasypać warstwą kruszywa. 3 Połączenia pętli z kablami zasilającymi należy wykonać w studzienkach kontrolno pomiarowych typu Galmar lub studniach kablowych. 4 Połączenie należy wykonać jako lutowane a całość zabezpieczyć mufą kablową typu Scotch. 5 Przewód zasilający (feeder) musi być kablem ekranowanym o przekroju zbliżonym do przekroju pętli indukcyjnej. 6 Maksymalna odległość odprowadzenia przewodów wykonawczych pętli powinna wynosić max.5m. Przewód pętli na odcinku łączącym pętle z kablem zasilającym (feederem) powinien być ułożony w formie skrętki (15/20 skręceń na 1m przewodu). III.9.3. Radary 1. Mikrofalowe (radarowe) czujniki ruchu zastosowanie jak pętli indukcyjnych z wyłączeniem pojazdów stojących umożliwiające również wykrywanie ruchu pieszych. Do stosowania we Wrocławiu dopuszczone są detektory klasy MFDR-3, montowane na konstrukcjach wsporczych sygnalizacji. III.9.4. Przyciski 1. Przyciski zgłoszeniowe (dla komunikacji zbiorowej) montowane na maszcie HY. 2. Przyciski głośno mówiące przycisk do realizacji zgłoszenia przejścia pieszego przez jezdnię emitujący jednocześnie komunikat słowny. 3. Przycisk z wizualnym potwierdzeniem zgłoszenia. 4. Przycisk akustyczny z sygnałem wibracyjnym (zgodnie z p i 3. Instrukcji - patrz akty prawne str. 3 ST). 5. Przycisk j.w z bierną informacją dotykową (zgodnie z p Instrukcji patrz akty prawne str. 3 ST). III.9.5. Podczerwień Zespół urządzeń nadawczo odbiorczych składający się z nadajnika NP (02 i 03) montowanego w pojazdach komunikacji zbiorowej i odbiornika OP03 montowanego na trakcji wraz z Specyfikacja Techniczna 12

13 centralką, który wysyła informację do sterownika sygnalizacji. III.9.6. Czujniki indukcyjne 1. Czujniki indukcyjne montowane na trakcji tramwajowej to urządzenia mające na celu wykrycie przejeżdżającego tramwaju i przesłanie impulsu, za pośrednictwem własnej centralki i dedykowanego okablowania do sterownika sygnalizacji. 2. Standard dla Wrocławia to czujniki typu TLC-4. III.9.7. Wideodetektory Kamery montowane na wysięgnikach sygnalizacji świetlnych dla detekcji pojazdów (zastępuje detekcję indukcyjną) i wyposażone w komputer analizujący obraz w celu wykrywania najeżdżających w obszar wirtualnych pętli pojazdów i wysyłający informację do sterownika sygnalizacji, oraz umożliwiający gromadzenie danych o ruchu, pomiaru prędkości, klasyfikowania pojazdów. System musi również umożliwiać transmisję obrazu z kamer z wykorzystaniem standardowych protokołów sieciowych. Do stosowania na terenie Wrocławia dopuszczone są video detektory klasy Autoscope z kartą Terra lub kartą o parametrach nie gorszych oferujący takie same lub dodatkowe funkcje użytkowe. III.9.8. Radiomodem krótkiego zasięgu BMKZ1 1 Radiomodemy BMKZ1 służą do zapewnienia łączności radiowej między elementami stacjonarnymi a mobilnymi systemu ITS. 2 Komunikacja między radiomodemem, a komputerem odbywa się przy użyciu magistrali RS422 lub RS Komunikacja pomiędzy radiomodemami odbywa się drogą radiową. 4 Radiomodem jest przeznaczony do zasilania napięciem 24V prądu stałego oraz zapewnia odporność na wpływy atmosferyczne. III.9.9 Inne detektory 1. Inne detektory, jakie mogą pojawić się w miarę potrzeb i możliwości technicznych po próbach i akceptacji Zamawiającego. III.10. System monitoringu sygnalizacji i wideonadzoru III Monitoring i wideonadzór III Monitoring Monitoring sygnalizacji świetlnej zespół urządzeń i programów komputerowych mających na celu zebranie i przekazywanie informacji o aktualnym stanie pracy skrzyżowania wyposażonego w sygnalizację świetlną. Działanie systemu monitoringu polega na cyklicznym odpytywaniu sterownika o występowanie błędów i awarii w jego pracy. Dane uzyskane ze sterownika są transmitowane za pośrednictwem łączy kablowych lub GSM do istniejącego serwera zbierającego i archiwizującego dane w standardzie zgodnym z oczekiwaniami Zamawiającego. Do wizualizacji danych pracy sterownika wykorzystywana jest specjalna aplikacja udostępniana przez Zamawiającego Wykonawcom dla obszaru, na którym wykonują czynności eksploatacyjne. Wykonawca jest obowiązany korzystać z danych systemu monitoringu w trakcie czynności obsługowych. W celu monitorowania występowania awarii Wykonawca obowiązany jest do stałej kontroli systemu monitoringu. III Wideonadzór Specyfikacja Techniczna 13

14 1 Wideonadzór jest to zespół urządzeń składający się z kamer IP (stałopozycyjna lub obrotowa), i urządzeń pochodnych mający na celu podgląd warunków ruchu i zdarzeń drogowych na potrzeby organu zarządzającego ruchem w mieście. III Elementy monitoringu i wideonadzoru III Moduł monitoringu 1. Moduł monitoringu urządzenie elektroniczne przystosowane do pracy w systemie łączności bezprzewodowej (komunikacja GPRS) lub za pomocą sieci teletechnicznej (sieć LAN, sieć światłowodowa) i umożliwiające komunikację sterownika z sygnalizacją świetlną. 2. Zadaniem modułu monitoringu jest zbieranie informacji o pracy sterownika i przygotowanie jej do wysłania do zbiorczego systemu monitoringu sygnalizacji świetlnej. 3. Moduł monitoringu połączony jest ze sterownikiem za pośrednictwem interfejsu CAN. 4. Moduł monitoringu przekazuje informację odnośnie stanu pracy sterownika wysyłając i odbierając dane pakietowe do serwera centralnego systemu monitoringu sygnalizacji. 5. Moduł monitoringu, używając standardowych komend sterownika sygnalizacji, cyklicznie odpytuje sterownik o jego stan (błędy i awarie oraz zaawansowanie cyklu programu). 6. Wszystkie dane odczytane o pracy sterownika są przesyłane i gromadzone na serwerach a następnie wyświetlane w zbiorczej aplikacji monitoringu. 7. Typ i rodzaj danych wysyłanych przez sterownik do serwera musi być kompatybilny z danymi obsługiwanymi przez ten serwer. 8. W przypadku, gdy przesył danych odbywać się będzie poprzez pakietową transmisję danych (GPRS), sterownik musi wysyłać informację o stanie pracy do zbiorczej aplikacji monitoringu nie rzadziej niż co 6 minut (przy łączności światłowodowej na bieżąco co 1 sekundę) lub od razu po wystąpieniu awarii (przy wystąpieniu awarii wysyłanie informacji powinno następować nie rzadziej niż co 1 minutę aż do momentu usunięcia awarii). 9. Wszelkie opłaty za przesył danych przez okres 24 miesięcy od momentu uruchomienia monitoringu na danym sterowniku pokrywa Wykonawca. III Oprogramowanie 1. Wraz ze sterownikiem musi być dostarczone do Zamawiającego oprogramowanie umożliwiające odczyt pliku programu realizowanego przez sterownik wraz z możliwością wydruku (minimum trzy stanowiska z licencją). 2. Oprogramowanie dostarczone do Zamawiającego powinno umożliwiać wprowadzanie modyfikacji lub tworzenie nowych programów, które będzie można wgrać do sterownika zdalnie, za pomocą złącz USB, RJ 45 lub innych ogólnie dostępnych złącz (minimum dwa stanowiska z licencją). Oprogramowanie musi umożliwiać kompilowanie plików programu z systemem pracy sterownika. 3. Sterownik musi być zaprogramowany w sposób gwarantujący poprawną współpracę z systemem ITS (Inteligentny System Transportu) bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu bądź systemie, w jaki został on wyposażony. III Wideonadzór 1. Zadaniem wideonadzoru jest ciągły nadzór nad pracą sygnalizacji za pomocą systemu kamer video nadzoru. 2. W systemie zastosowano typowe kamery wideonadzoru. Wszystkie kamery są zamontowane wodo i pyłoszczelnych obudowach z grzałką i wentylatorem. 3. Jako medium transmisyjne sygnału wizyjnego na małych odległościach są stosowane kable koncentryczne lub teleinformatyczne, a przy większych odległościach światłowody jednomodowe. III Kamery kolorowe Kamery kolorowe stałopozycyjne i obrotowe służą do zamiany obrazu na sygnał video, który Specyfikacja Techniczna 14

15 może być przesyłany drogą kablową. 4. Zastosowane kamery charakteryzują się następującymi parametrami: Napięcie zasilania 12/24 DC. Synchronizacja wewnętrzna. System sterowania obiektywem AUTO-IRIS. Obudowa wodo i pyłoszczelna z grzałką i wentylatorem przystosowana do montażu na wysięgnikach. III Kamery video detekcji 1 W szczególnych przypadkach funkcja wideonadzoru może być realizowana przy wykorzystaniu kamer do video detekcji pod warunkiem, że realizacja funkcji wideonadzoru nie będzie ograniczała zakresu i niezawodności pomiarów ruchu realizowanych w ramach video detekcji. 2 Video nadzór musi obejmować cały obszar skrzyżowania oraz jego wloty i wyloty na długości od 70 m do 150 m. III Kabel wizyjny do podłączenia kamery wideonadzoru 1. Wysokiej jakości kabel ekranowany w co najmniej 60% o dużej tłumienności zakłóceń i impedancji charakterystycznej na poziomie 75 ohm, przystosowany do układania w ziemi. III Kabel koncentryczny do kamer video detekcji Wysokiej jakości kabel ekranowany o dużej tłumienności zakłóceń (gęsty ekran) i o niskiej tłumienności sygnału. 2. Wymagana impedancja charakterystyczna - 75 ohm. 3. Kabel przystosowany do układania w ziemi. III Światłowód jednomodowy 1. Medium transmisyjne służące do przesyłania sygnałów optycznych na znaczne odległości. 2 Charakteryzuje się tym, że posiada bardzo niskie tłumienie oraz czas przesyłu sygnałów jest niezależny od długości przesyłanej fali świetlnej. Zredukowane jest również zjawisko interferencji optycznych. Część IV. Zasady realizacji prac IV.1. Prace wykonawcze IV.1.1 Podstawa wykonania prac 1. Podstawą wykonania prac (oprócz prac rozliczanych wg opłat ryczałtowych za bieżącą konserwację skrzyżowań) jest zlecenie wydane przez Zamawiającego za pomocą druku zlecenia (załącznik ST.1). Zlecenie zawiera: Numer zlecenia, datę wystawienia zlecenia. Przedmiot, numer oraz datę zawarcia umowy. Rodzaj wykonywanych prac, lokalizację i ich zakres. Przewidywany koszt prac. Podstawę zlecenia ( projekt zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem w mieście oraz wytyczne Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego itp.). Termin realizacji prac. Podpisy osób zlecających i przyjmujących (z datą przyjęcia zlecenia). W szczególnych przypadkach, wymagających natychmiastowej interwencji Wykonawcy, Zamawiający przekaże zlecenie wykonania prac telefonicznie lub drogą elektroniczną. Telefoniczne lub elektroniczne zlecenie prac będzie potwierdzone przez Zamawiającego w Specyfikacja Techniczna 15

16 terminie 7 dni pisemnym zleceniem zgodnie z załącznikiem ST.1 Zlecenia będą wystawiane sukcesywnie na prace planowe Zamawiającego oraz zgodnie z potrzebami na prace związane z usuwaniem awarii. IV.1.2 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac jest obowiązkiem Wykonawcy zlecenia. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 1. W szczególnych przypadkach, gdy realizacja prac wymaga ponad standardowego oznakowania i zabezpieczenia odcinka prac, Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym zakres i harmonogram prac oraz przygotować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzonych robót. 2. Wykonawca ponosi koszty przygotowania, wykonania oznakowania i zabezpieczenia prac. 3 Po zakończeniu prac, Wykonawca musi bezwzględnie uporządkować teren prowadzenia prac, przywracając stan pierwotny. IV.1.3 Raporty 1 Wykonawca powiadamia telefonicznie Zamawiającego w godzinach o zaistniałych awariach i uszkodzeniach konstrukcji i innych skutkujących unieczynnieniem instalacji sygnalizacji. Ponadto do godziny 12:00 Wykonawca prześle raport dzienny (załącznik ST.2) zawierający informacje o zaistniałych zdarzeniach i prowadzonych pracach z dnia poprzedniego. Raport wraz z dokumentacją fotograficzną należy wysłać drogą ową na adres wskazany przez Zamawiającego. 2 O każdorazowej zmianie w funkcjonowaniu sygnalizacji ulicznej Wykonawca przesyła pisemną informację drogą ową na wskazany przez Zamawiającego adres niezwłocznie po dokonaniu zmiany lub w przypadku realizacji zadania poza godzinami pracy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta najpóźniej do godziny 8:30 dnia następnego, zgodnie z załącznikiem ST.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania nadesłanego zawiadomienia w przypadku stwierdzenia błędów lub niewypełnienia wszystkich danych i zobligowania tym samym Wykonawcy do ponownego nadesłania poprawionego zawiadomienia. 3 Wykonawca dostarcza do Zamawiającego wersję elektroniczną całości dokumentacji dotyczącej zmian w sygnalizacji świetlnej (wraz z ważnym zatwierdzeniem wydanym przez organ zarządzający ruchem ) w formacie PDF najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po wprowadzeniu zmiany. 4 Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia w ciągu 7 dni po wprowadzeniu zmiany, pliku programu pracy sygnalizacji świetlnej wgranego do sterownika w formatach: PDF, edytowalnym w aplikacji służącej do tworzenia pliku oraz wykonawczym tj. plik skompilowany wgrany bezpośrednio do sterownika. W pliku PDF należy zawrzeć właściwy schemat skrzyżowania. 5 Na koniec każdego miesiąca Wykonawca dostarcza do Zamawiającego płytę DVD zawierającą wszystkie raporty dzienne wraz z odpowiadającą dokumentacją fotograficzną. 6 Wykonawca prowadzi na bieżąco zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dziennik eksploatacji. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Dziennika eksploatacji Wykonawca dostarcza w cyklu miesięcznym do Zamawiającego. Dziennik eksploatacji powinien być prowadzony zgodnie z pkt w/w rozporządzenia. Dziennik powinien zawierać również informacje o wszystkich czynnościach eksploatacyjnych i naprawczych np. wymiana źródeł światła z określeniem symbolu latarni i sygnału jakiego dotyczy, wymiana modułów sterownika, innych napraw i czynności mogących w bezpośredni sposób wpływać na działanie urządzeń sygnalizacji. 7 W każdym sterowniku musi znajdować się aktualna dokumentacja z programem pracy sygnalizacji pozwalająca na pełną diagnostykę i lokalizację awarii oraz określenie prawidłowości pracy sygnalizacji (dla sterowników akomodacyjnych bezwzględnie wymagany jest algorytm). Na dokumentacji należy nanieść w sposób trwały numer pliku programu, numer zatwierdzenia wraz z datą, datę wdrożenia oraz nazwę firmy wdrażającej Specyfikacja Techniczna 16

17 program. IV.1.4 Dokumentacja fotograficzna Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wykonywanych wszystkich prac w formie fotografii cyfrowej w formacie *.jpg. o rozdzielczości min. 3.2 mln pikseli. Zdjęcia należy wykonać przed przystąpieniem do prac np. usuwania awarii jak i po zakończeniu (usunięciu awarii), ewentualnie istotne elementy i etapy prac naprawczych Na zdjęciach poza szczegółowym udokumentowaniem uszkodzonych lub modernizowanych elementów należy ująć szczegóły otoczenia umożliwiające lokalizację miejsca awarii lub modernizacji. W trakcie wykonywania zdjęć w aparacie zawsze winna być prawidłowo ustawiona data i godzina, która musi być zarejestrowane automatycznie przez aparat na zdjęciu wraz z jego wykonaniem. Wykonane zdjęcia należy archiwizować na płycie DVD, pogrupowanych w katalogach odpowiadających numerowi raportu dziennego - załącznik ST.2. Schemat nazwy zdjęcia: numer skrzyżowania_numer raportu_numer latarni_opis uszkodzenia_liczba porządkowa IV.1.5 Przekazanie skrzyżowania innej firmie lub wyłączenie skrzyżowania W przypadku wprowadzania programów sygnalizacyjnych lub innych zmian w organizacji ruchu związanych z sygnalizacją przez firmę inną niż Wykonawca, należy postępować zgodnie z Instrukcją postępowania w przypadku konieczności ingerencji w urządzenia lub oprogramowanie urządzeń sygnalizacji świetlnej w sytuacjach awaryjnych, nie związanych z jej bieżącą konserwacją (Załącznik ST.8). W szczególności: odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z projektem zaprogramowanie sterownika i wdrożenie nowej organizacji ruchu spoczywa na firmie wprowadzającej nowy projekt. Wdrażający dostarcza do Działu Eksploatacji Oznakowania i Sygnalizacji ZDiUM wersję elektroniczną całości dokumentacji dotyczącej zmian w sygnalizacji świetlnej (wraz z ważnym zatwierdzeniem wydanym przez organ zarządzający ruchem) w formacie PDF najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego po wprowadzeniu zmiany. Wdrażający zobligowany jest do dostarczenia w ciągu 7 dni po wprowadzeniu zmiany, pliku programu pracy sygnalizacji świetlnej wgranego do sterownika, w formatach: PDF, edytowalnym w aplikacji służącej do tworzenia pliku oraz wykonawczym tj. plik skompilowany wgrany bezpośrednio do sterownika. W pliku PDF należy zawrzeć właściwy schemat skrzyżowania. W trakcie wdrażania zastępczej organizacji ruchu w sterowniku sygnalizacji należy umieścić dwa egzemplarze aktualnej dokumentacji powykonawczej z programowania sygnalizacji pozwalającej na pełną diagnostykę i lokalizację awarii oraz określenie prawidłowości pracy sygnalizacji (dla sterowników akomodacyjnych bezwzględnie wymagany jest algorytm). Na obu egzemplarzach dokumentacji należy nanieść w sposób trwały nazwę pliku programu, numer zatwierdzenia wraz z datą, datę wdrożenia oraz nazwę firmy wdrażającej program. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac lub opieki konserwatorskiej nad skrzyżowaniem innej firmie wykonawczej, z jaką ma podpisaną umowę na konserwację sygnalizacji, jeżeli leży to w interesie Zamawiającego. W przypadku konieczności wyłączenia sygnalizacji ze względu na prowadzenie prac remontowych w obrębie lub na skrzyżowaniu, Wykonawca dokonuje kontroli skrzyżowania według uzgodnionego z Zamawiającym sposobu. IV.1.6 Dokumentacja techniczna skrzyżowań Wykonawca gromadzi wszelkie dokumenty istotne dla funkcjonowania danego skrzyżowania. Wykonawca na każde żądanie przedkłada Zamawiającemu posiadaną dokumentację. IV.1.7 Polecenia innych służb miejskich 1. W szczególnych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze Wykonawca winien niezwłocznie wykonywać polecenia Organu Zarządzającego Ruchem lub Policji oraz niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o tej sytuacji. Wszystkie tego typu działania należy Specyfikacja Techniczna 17

18 odnotować w Dzienniku eksploatacji sygnalizacji wraz z podaniem nazwiska osoby wydającej polecenie i czasem jego realizacji. 2. Niedopuszczalne jest przyjmowanie i realizacja poleceń innych instytucji lub podmiotów niż wymienione w pkt. IV.1.7 ppkt1 IV.1.8 Przyjmowanie zgłoszeń 1. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia (mail, telefonicznie, fax, za pomocą aplikacji monitorującej pracę sygnalizacji świetlnej) o nieprawidłowym funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej i urządzeń pochodnych, oraz ma obowiązek podjęcia niezwłocznych działań w celu usunięcia awarii i likwidacji jej skutków. Wykonawca ma obowiązek przyjąć każde zgłoszenie bez względu na źródło pochodzenia. W przypadkach budzących wątpliwości Wykonawca skonsultuje sposób i zakres realizacji prac z Zamawiającym. 2. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia systemu Helpdesk koordynującego obsługę zgłoszeń o awariach sygnalizacji świetlnych, infrastruktury technicznej i urządzeń pochodnych, a w szczególności infrastruktury systemu ITS. 3. Z chwilą wdrożenia systemu Helpdesk o którym mowa w punkcie IV.1.8 ppkt.2 Wykonawca nie będzie ponosić dodatkowych wydatków inwestycyjnych, wobec powyższego Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. IV.1.9 Termin wykonania prac 1. Wykonawca winien sprawnie i terminowo realizować zlecenia Zamawiającego. 2. O wszelkich problemach z dotrzymaniem terminu zlecenia Wykonawca winien na bieżąco informować Zamawiającego. W przypadku uzasadnionych trudności z dotrzymaniem terminu zlecenia Zamawiający może, na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyznaczyć nowy termin realizacji prac. IV.1.10 Materiały własne 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania wskazanych przez siebie materiałów. Dotyczy to głównie elementów sygnalizacji wymagających wymiany lub modernizacji w bliskim sąsiedztwie innych elementów sygnalizacji tego samego typu. 2 W pierwszej kolejności Zamawiający zleci pobranie materiałów własnych z magazynu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Część V. Odbiór prac 1 Wykonawca po zakończeniu prac wykonywanych w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za bieżącą konserwację skrzyżowań oraz prac wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, zobowiązany jest pod rygorem obniżenia wynagrodzenia do pisemnego zgłoszenia zakończenia prac. 2 Zamawiający dokonuje komisyjnego odbioru prac z zachowaniem wszystkich zapisów Umowy. 3 Odbiór wykonanych prac oraz podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru, stanowi dla Wykonawcy podstawę do sporządzenia kosztorysu. 4 Prace wykonane na zlecenie Zamawiającego odbierane są: protokołem odbioru według załącznika ST.3. 5 Załącznikami do protokołów odbioru wymienionych w punkcie 4 są: protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; protokół pomiarów izolacji; protokół odzysku (lub złomowania) wymienionych elementów załącznik ST.5 dokumentacja geodezyjna powykonawcza; atesty wydane do zastosowanych urządzeń i elementów sygnalizacji; inne dokumenty związane ze zrealizowanym zadaniem. 6 Protokoły rocznych pomiarów elektrycznych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej do 30 września każdego roku. Dopuszcza się przekazanie protokołów pomiarów elektrycznych w formie elektronicznej. Do protokołu pomiarów elektrycznych należy dołączyć wykaz pracowników wykonujących pomiary z podaniem ich uprawnień. Specyfikacja Techniczna 18

19 7 Zamawiający, po dokonaniu odbioru, w okresie obowiązywania gwarancji na materiał i urządzenia, których odbiór dotyczył, ma prawo zwoływać komisyjne przeglądy gwarancyjne w przypadku wystąpienia awarii urządzeń i wad ukrytych materiałów. Podczas przeglądów zostanie oceniony stan elementów podlegających gwarancji. Z przeglądów zostaną sporządzone protokoły wg. załącznika ST.4A podczas pierwszego zebrania komisji oraz wg. załącznika ST.4B podczas kolejnych spotkań komisji dotyczących ewentualnych usterek wyszczególnionych w pierwszym protokole. Wykonawca (gwarant) zobowiązany jest uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych, o których został poinformowany drogą pisemną lub mailową. 8 Wykonawca (gwarant) zobowiązany będzie do pisemnego poinformowania Zamawiającego, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, o planowanych terminach rocznych przeglądów gwarancyjnych dla zamontowanych w trakcie trwania umowy materiałów i urządzeń. Po przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół z przeglądu gwarancyjnego wg załącznika ST.4A podpisany przez obie strony. W przypadku ujawnienia usterek, Wykonawcy zostanie wskazany termin ich usunięcia przez Zamawiającego oraz zostanie sporządzony protokół wg załącznika ST. 4B. Wykonawca (gwarant) zobowiązany jest uczestniczyć w rocznych przeglądach gwarancyjnych. Część VI. Rozliczanie prac VI.1. Rozliczanie dziennej konserwacji skrzyżowań 1 W ramach wynagrodzenia ryczałtowego za bieżącą konserwację skrzyżowań (ZAŁĄCZNIK NR VIA i VIB) rozliczane są prace wymienione: 1.1 w punkcie II.1, 1.2 w punkcie II.3, z wyłączeniem punktu II.3. ppkt.4 Zamawiający ustala następujące upusty: a) 20% za nowe skrzyżowanie w okresie 36 miesięcy od momentu przekazania do konserwacji, b) 20% za skrzyżowanie, na którym min. 50% latarń wyposażonych jest w wkład typu LED, c) 10% w przypadku skrzyżowania objętego systemem monitoringu. Za skrzyżowanie objęte systemem monitoringu uważa się skrzyżowanie wyposażone w urządzenia systemu monitoringu sygnalizacji świetlnej, które przekazują dane o pracy sygnalizacji, d) 70% wartości konserwacji za okres przełączenia skrzyżowania na tryb pracy żółtepulsujące. Nie dotyczy to normalnej pracy sterownika gdzie żółte-pulsujące jest w harmonogramie tygodniowym (np. w godzinach nocnych). Wykonawca dokonuje kontroli skrzyżowania, według uzgodnionego z Zamawiającym sposobu, e) 90% wartości konserwacji za okres wyłączenia skrzyżowania ze względu na prowadzenie prac remontowych w obrębie skrzyżowania. Wykonawca dokonuje kontroli skrzyżowania, według uzgodnionego z Zamawiającym sposobu. 3 W przypadku przekazania do konserwacji sygnalizacji innej firmie wykonawczej, z którą Zamawiający ma podpisaną umowę na konserwację sygnalizacji, wynagrodzenie za miesięczną konserwację danego skrzyżowania przechodzi na tę firmę. 4 W przypadku wyłączenia skrzyżowania z ruchu, ze względu na przebudowę tego skrzyżowania, gdy zakres przebudowy obejmuje również elementy sygnalizacji, Zamawiający zawiesza płacenie wynagrodzenia za miesięczną konserwację za to skrzyżowanie, do czasu zakończenia prac, jeżeli będzie to leżało w interesie Zamawiającego. VI.2. Rozliczanie przy użyciu cen jednostkowych 1. Rozliczaniu przy użyciu cen jednostkowych (ZAŁĄCZNIK NR IVA,IVB i VA,VB) podlegają: prace związane z usuwaniem awarii punkt II.2, prace związane z dostosowywaniem sygnalizacji do aktualnych potrzeb punkt II.3 ppkt.4 modernizacje punkt II.4, 2 W przypadku prac nieujętych w ZAŁĄCZNIKU NR IVA,IVB i VA,VB dopuszcza się rozliczenie tych prac w oparciu o kalkulacje szczegółowe, sporządzone na podstawie Specyfikacja Techniczna 19

20 dostępnych na rynku katalogów, z zastosowaniem czynników cenotwórczych i narzutów, stawek publikowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD (średnie wykonanych prac). W przypadku zastosowania nietypowych materiałów i urządzeń, których cen nie publikuje SEKOCENBUD, do zrealizowania kosztorysu powykonawczego Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć kopię faktury ich zakupu. 3 W przypadku konieczności zlecenia przez Wykonawcę usługi firmie specjalistycznej rozliczenie za tę usługę nastąpi na podstawie kopii faktury przedłożonej Zamawiającemu. 4 Rozliczenie prac następuje najpóźniej w ciągu 21 dni od daty odbioru;. 5 Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu realizacji prac oraz na każde żądanie Zamawiającego sporządzi kosztorys powykonawczy. VI.3. Nowe instalacje sygnalizacji świetlnej i urządzeń pochodnych 1 W przypadku wybudowania nowego skrzyżowania, jeśli nie zaistnieją inne okoliczności przydzielone będzie ono Wykonawcy w zależności od obszaru, na jakim się znajduje. 2 Określenie kategorii skrzyżowań odbywać się będzie na podstawie kryteriów wyszczególnionych w uwagach do ZAŁĄCZNIKA NR VIA i VIB. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przyporządkowania skrzyżowań do konkretnego obszaru jeżeli będzie leżało to w interesie Zamawiającego. Specyfikacja Techniczna 20

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-B

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-B SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-B Dokumentacja techniczno ruchowa V2.0 Wrocław, wrzesień 2013 Sygnalizator akustyczny SA-3-B Strona 1 z 12 Spis treści dokumentacji sygnalizatora akustycznego SA-3-B Spis treści

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH USUWANIE AWARII I PRACE NAPRAWCZE

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH USUWANIE AWARII I PRACE NAPRAWCZE OZNACZENIE SPRAWY 6-16/IZ/2/U/PN Załącznik Nr 1 do Rozdziału III TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W GRANICACH MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ USUWANIE AWARII I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZO- BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZO- BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZO- BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA BRANŻA INZYNIERIA RUCHU Obiekt: Zamawiający: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego - Wodnej w Kostrzynie nad Odrą Miasto w Kostrzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-K klekotka

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-K klekotka SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-K klekotka Dokumentacja techniczno ruchowa Mokronos Dolny, październik 2009 Sygnalizator akustyczny SA-3-K Strona 1 z 11 Spis treści dokumentacji sygnalizatora akustycznego

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3 Dokumentacja techniczno ruchowa Mokronos Dolny, październik 2009 Sygnalizator akustyczny SA-3 Strona 1 z 11 Spis treści dokumentacji sygnalizatora akustycznego SA-3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES: NAZWA INWESTYCJI: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. ZAMENHOFA 2B 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA BUDOWANYM SKRZYŻOWANIU ULIC STRZELECKA KLASZTORNA

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES: NAZWA INWESTYCJI: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. ZAMENHOFA 2B 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA BUDOWANYM SKRZYŻOWANIU ULIC WROCŁAWSKA SADOWA

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Bogusław Dombek Nr uprawnień 18/99/Gw mgr inż. Marcin Stachowiak

mgr inż. Bogusław Dombek Nr uprawnień 18/99/Gw mgr inż. Marcin Stachowiak INWESTOR: ADRES: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. ZAMENHOFA 2B 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA BUDOWANYM SKRZYŻOWANIU ULIC KALISKIEJ I WITOSA

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-2

SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-2 SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wersja 1 AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA KOMPUTERY - OPROGRAMOWANIE 51-419 Wrocław, ul. Kuropatwia 7 styczeń 2012 Spis treści 1. Ostrzeżenia... 3 2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Robert Adamczewski Damian Strzelczak

Robert Adamczewski Damian Strzelczak NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM TEMAT OPRACOWANIA: BRANŻA OPRACOWAŁ: PROJEKT ELEKTRYCZNY SYGNALIZACJI

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.(071) 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Projekt budowlany Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-S

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-S SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-S Instrukcja obsługi Smolec, kwiecień 2016 Strona 1 z 7 Spis treści Ostrzeżenia.... 3 Budowa i działanie sygnalizatora akustycznego SA-3-S.... 3 Obszar zastosowania sygnalizatora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA na Wykonanie azyli w wybranych lokalizacjach na terenie m. Wrocławia - oznakowanie pionowe Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES: NAZWA INWESTYCJI: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. ZAMENHOFA 2B 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA BUDOWANYM SKRZYŻOWANIU ULIC GORZYCKA CHŁAPOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA

OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA Data: 10.03.2016r. OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I WYKONANIA organizacji ruchu zastępczego przy oznakowaniu prac prowadzonych w pasie drogi publicznej oraz na drogach wewnętrznych Gminy Wrocław Cześć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt sygnalizacji świetlnej

Projekt sygnalizacji świetlnej Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska Sadowa Brzozowa w Ostrowie Wielkopolskim Inwestor : Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2b 63 400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES: NAZWA INWESTYCJI: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. ZAMENHOFA 2B 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA BUDOWANYM SKRZYŻOWANIU ULIC SIEWNA ZĘBCOWSKA

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW UL. J. KANTORÓWNY 2a KATOWICE OPRACOWANIE : Andrzej Wołkowycki

INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW UL. J. KANTORÓWNY 2a KATOWICE OPRACOWANIE : Andrzej Wołkowycki Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych oraz znaków i tablic zmiennej treści, i oświetlenia przejść podziemnych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice INWESTOR : MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ADRES: OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR: ADRES: OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES: NAZWA INWESTYCJI: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. ZAMENHOFA 2B 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA BUDOWANYM SKRZYŻOWANIU ULIC STRZELECKA SADOWA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia Wrocław, dnia 25.06.2008 r. wg rozdzielnika FPP.EK.71-98/45573/2008 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Trzebnicka Kraszewskiego we Wrocławiu. Zarząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż elektromagnetycznego systemu zabezpieczającego zbiory przed kradzieżą w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2 Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przy ul. 1 Maja Zadanie: Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnych wzbudzanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-1

SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-1 SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY SD-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wersja 1 AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA KOMPUTERY - OPROGRAMOWANIE 55-080 Mokronos Dolny, ul. Agrestowa 8 luty 2009 Spis treści 1. Ostrzeżenia... 3 2.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. : Michał Mazur : Krzysztof Oleksiewicz : 27-03-2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. : Michał Mazur : Krzysztof Oleksiewicz : 27-03-2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Peek Traffic Sp. z o.o. ul. Pod Sikornikiem 27A, 30-216 Kraków KOSZTORYS OFERTOWY : Modernizacja sygnalizacji świetlnej : Skrzyżowanie ul. Domańskiego - ul. Wrocławskiej - ul. Partyzanckiej w Opolu : Miasto

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - uzgodnienia z Inwestorem, - techniczne warunki przyłączenia, - projekt techniczny drogowy, - mapka geodezyjna, - wizja lokalna, - aktualne normy i przepisy. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIAT WOŁOMIŃSKI ul. Prądzyńskiego Wołomin tel PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

POWIAT WOŁOMIŃSKI ul. Prądzyńskiego Wołomin tel PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W, ul. Załuskiego, gm. Kobyłka, w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Marecka i Szeroka w Kobyłce Inwestor: POWIAT

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-2-S

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-2-S SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-2-S Instrukcja obsługi Smolec, styczeń 2017 Strona 1 z 5 Spis treści Ostrzeżenia.... 3 Budowa i działanie sygnalizatora akustycznego SA-2-S.... 3 Obszar zastosowania sygnalizatora

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE ZALESIE ZADANIE 1

WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE ZALESIE ZADANIE 1 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. OKREŚLENIE PRZEDMITU ZAMÓWIENIA 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO: WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY b. elektryczna

KOSZTORYS OFERTOWY b. elektryczna Lp. Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 1 2 3 4 5 6 7 1 Roboty ziemne Rozebranie ręczne nawierzchni z mas 2 mineralno-bitumicznych 80,00 m2 0719-060-050 3 5 KNR

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA i WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA i WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA i WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ Ogólne wymagania dotyczące elementów sygnalizacji podano w Załączniku nr 4 - Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm Ilość 3 Skrzyz.Bocheńskiego-Pukowca 3.1 Prace demontazowe

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm Ilość 3 Skrzyz.Bocheńskiego-Pukowca 3.1 Prace demontazowe Lp. Podstawa Opis Jedn.obm Ilość 3 Skrzyz.Bocheńskiego-Pukowca 3.1 Prace demontazowe 52 d.3.1 9 1012-08 analogia DemontaŜ latarni sygnałów ulicznych na przewieszce, konstrukcji bramowej szt. 1 53 d.3.1

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZRZĄD DRÓG I UTRZYMNI MIST ul. Długa 49 53-633 Wrocław tel.071 355 90 76 fax.071 355 08 66 ZMÓWIENIE PULICZNE SPECYFIKCJ TECHNICZN Przedmiot zamówienia: ieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III

Bardziej szczegółowo

Projekt został uzupełniony o uwagi zawarte w zatwierdzeniu WIM UM (pismo WIM-ER AB z dnia r.).

Projekt został uzupełniony o uwagi zawarte w zatwierdzeniu WIM UM (pismo WIM-ER AB z dnia r.). 1 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE STEROWANIE STREET LED

INTELIGENTNE STEROWANIE STREET LED INTELIGENTNE STEROWANIE STREET LED Inteligencja systemów sterowania oświetleniem polega na dostosowywaniu poziomów natężenia oświetlenia do aktualnych potrzeb użytkowników i wymogów ustanowionych przez

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo

Załącznik nr 8. Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo Załącznik nr 8 Instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego naleŝących do Gminy Borne Sulinowo Wstęp Instrukcja przeznaczona jest dla wykonawców wybranych w drodze zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZACYJNYCH I TELETECHNICZNYCH

SYGNALIZACYJNYCH I TELETECHNICZNYCH FABRYKA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH I TELETECHNICZNYCH SYGNAŁY S.A. KATALOG CEN Obowiązujący od 01.04.2008r. Ceny jednostkowe Sygnalizacja świetlna do sterowania ruchem na przewęŝeniach jezdni podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Plebiscytową w Rydułtowach

Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Plebiscytową w Rydułtowach Ul. Ekranowa 6 32-085 Modlniczka Tel: +48 12 258 56 80 Fax: +48 12 258 56 81 7NR PROJEKTU: KST 550 30 1009 227.2013 NAZWA ZADANIA: Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez

Bardziej szczegółowo

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego

1. Prace rozwojowe usługi informatyczne w zakresie opracowania prototypu oprogramowania serwisowo-instalatorskiego dla systemu testowego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Zamawiający: KAWU J. Kotus A. Woźniak Spółka Jawna 91-204

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5 System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach W ramach centralnej inwestycji, mającej na celu poprawę komunikacji miejskiej na Śląsku, przeprowadzono modernizację linii tramwajowej

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIE ULIC POWSTAŃCÓW ŚL. - KUTNOWSKA WE WROCŁAWIU (147) Wrocław Krzyki PROGRAMY SYGNALIZACJI - SYSTEMOWE -

SKRZYŻOWANIE ULIC POWSTAŃCÓW ŚL. - KUTNOWSKA WE WROCŁAWIU (147) Wrocław Krzyki PROGRAMY SYGNALIZACJI - SYSTEMOWE - STADIUM: INWESTOR: TYTUŁ: PROJEKT WYKONAWCZY ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU ul. Długa 49. 53-633 Wrocław ROZBUDOWA UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NA ODCINKU OD UL. KRZYCKIEJ DO UL. KUTNOWSKIEJ WE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych

Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych proaktywny system nadzoru i wykrywania usterek Centralny nadzór i sygnalizacja stanów awaryjnych systemów rur preizolowanych Generowanie

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

I. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC I. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC A. Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej Prace wykonywane codziennie: 1 Wykonawca zobowiązany jest do codziennego rzetelnego przeglądu wszystkich sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia r.

Kraków, dnia r. Kraków, dnia 11.07.2017 r. Wg rozdzielnika OZ.271.214.2017 Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: Przebudowa sygnalizacji świetlnych w torowiskach tramwajowych na terenie Miasta Krakowa w formule zaprojektuj

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA ul. Długa 49 53-633 Wrocław tel.071 355 90 76 fax.071 355 08 66 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ Global Traffic Systems Sp. z o.o. Baranowo ul. Szamotulska 67 62-081 Przeźmierowo Tel. +48 (61) 279 72 00 Fax +48 (61) 279 72 01 NIP 781-189-78-49, REGON 302819947 PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawiercia WWW.ENIS.PL INWESTOR: Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2 42-400 Zawiercie LOKALIZACJA: Zawiercie Dz. nr 130,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Sprawa Nr 073/14 Załącznik nr 1 do umowy ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Lp. 1. 2. Wewnętrzne systemy alarmowe Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Wieżowa 8 i oddziału Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

KATALOG CEN Obowiązujący od 01.05.2012r. Ceny jednostkowe

KATALOG CEN Obowiązujący od 01.05.2012r. Ceny jednostkowe FABRYKA URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH I TELETECHNICZNYCH SYGNAŁY S.A. KATALOG CEN Obowiązujący od 01.05.2012r. Ceny jednostkowe URZĄDZENIA DROGOWE Fabryka Urządzeń Sygnalizacyjnych i Teletechnicznych Sygnały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANA LOKALIZACJI SŁUPÓW TRAKCYJNO OŚWIETLENIOWYCH

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANA LOKALIZACJI SŁUPÓW TRAKCYJNO OŚWIETLENIOWYCH FRIED-POL Paweł Fried ul. Kłodnicka 2; 54-218 Wrocław tel. 071 727 10 02, e-mail: biuro@friedpol.pl NR OPRACOWANIA: PW/PI/TR/16 EGZEMPLARZ NUMER: PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANA LOKALIZACJI SŁUPÓW TRAKCYJNO

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

METALCHEM-WARSZAWA S P Ó Ł K A A K C Y J N A. System monitorowania i sterowania pracą przepompowni ścieków MRM-GPRS z wykorzystaniem technologii GPRS

METALCHEM-WARSZAWA S P Ó Ł K A A K C Y J N A. System monitorowania i sterowania pracą przepompowni ścieków MRM-GPRS z wykorzystaniem technologii GPRS METALCHEM-WARSZAWA S P Ó Ł K A A K C Y J N A System monitorowania i sterowania pracą przepompowni ścieków MRM-GPRS z wykorzystaniem technologii GPRS SYSTEM MONITORINGU PRZEPOMPOWNI TYP MRM-GPRS Przepompownie

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym. Inteligentny System Transportu

Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym. Inteligentny System Transportu Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym Inteligentny System Transportu Inteligentny System Transportu Zastosowanie Przeznaczenie System WASKO IST jest przeznaczony dla aglomeracji miejskich,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia wstępne. Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA i WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA i WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 Wersja 01.2013 OGÓLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA i WYKONYWANIA INSTALACJI ULICZNEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ Ogólne wymagania dotyczące elementów sygnalizacji podano w Załączniku nr 3 - Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Dróg al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole Umowa nr MZD/203/TP2/2008

Miejski Zarząd Dróg al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole Umowa nr MZD/203/TP2/2008 ASX Doradztwo Projektowanie Informatyka - Artur Jankowski, ul. Chorzowska 23/9, 52-023 Wrocław tel./ fax (0-71) 341-61-49, tel.kom. 508-379-436 e-mail : asx@neostrada.pl Egzemplarz nr 4 TEMAT/OBIEKT: Budowa

Bardziej szczegółowo

WCS-3 WYŚWIETLACZ CZASU POZOSTAŁEGO DO ZMIANY ŚWIATŁA. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji

WCS-3 WYŚWIETLACZ CZASU POZOSTAŁEGO DO ZMIANY ŚWIATŁA. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji WYŚWIETLACZ CZASU POZOSTAŁEGO DO ZMIANY ŚWIATŁA WCS-3 Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji V3 Smolec, 2016 Strona 1 z 7 Spis treści dokumentacji wyświetlacza WCS-3 Spis treści dokumentacji wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW GKŚ.271.04.2015 Załącznik nr 1 do ogłoszenia GMINA BOLKÓW ul. Rynek 1 59-420 BOLKÓW PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO PARKU MIEJSKIEGO W BOLKOWIE CPV: 71 24

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OC.341-2/08 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Nazwa zamówienia Wykonanie Systemów zabezpieczenia Elektronicznego obejmujących System telewizji Dozorowej na terenie

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

przepływomierz akceptuje różne źródła zasilania dzięki czemu może być instalowany także w miejscach oddalonych gdzie nie ma dostępu do sieci:

przepływomierz akceptuje różne źródła zasilania dzięki czemu może być instalowany także w miejscach oddalonych gdzie nie ma dostępu do sieci: AQUAMASTER Bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny dla gospodarki wodno ściekowej Przepływomierz AquaMaster jest przeznaczony do opomiarowania przepływu wody i ścieków, do precyzyjnych pomiarów rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

System antenowy ATC S05/H

System antenowy ATC S05/H System antenowy ATC S05/H System antenowy ATC S 05/H jest wersją rozwojową systemu ATC S-05. Modernizacja polegała na wyposażeniu części radiowej w moduł kontroli i zabezpieczenia prawidłowej pracy wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889 NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO Nazwa inwestycji: Poprawa stanu technicznego chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH FIRMA ELEKTROINŻYNIERYJNA ELMAX S.C. mgr inż. M. BUKOWSKI, mgr inż. J. NOSEK 83-400 KOŚCIERZYNA ul. M. REJA 9 TEL: 58-686-51-05 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Oznaczenie kodu Według

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Dział Inwestycji i Remontów Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Gdańsk, dnia 18.06.2015 r. 1 Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 3. Załącznik będzie aktualizowany kaŝdorazowo po zamontowaniu przez zamawiającego nowych punktów świetlnych lub likwidacji istniejących

UMOWA. 3. Załącznik będzie aktualizowany kaŝdorazowo po zamontowaniu przez zamawiającego nowych punktów świetlnych lub likwidacji istniejących UMOWA zawarta w Działoszycach, w dniu. r. pomiędzy: Gminą Działoszyce zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce.. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.44.18.2016 Zielona Góra, 25 lipca 2016 r. RISS 3301601 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009 SYGNALIZATOR WJAZDU SW-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1 Mokronos Dolny, wrzesień 2009 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1... 2 Ostrzeżenia....

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy MZD 28.3/2017 SPECYFIKACJA I WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEM ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI RUCHU WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Kody i nazwy wg CPV 34996000- - Drogowe

Bardziej szczegółowo

Całkowite zamknięcie i zmiana organizacji ruchu na al. Bohaterów Warszawy w kierunku od ul. Adama Mickiewicza do ul.

Całkowite zamknięcie i zmiana organizacji ruchu na al. Bohaterów Warszawy w kierunku od ul. Adama Mickiewicza do ul. WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych Zakład Dróg i Mostów Całkowite zamknięcie i zmiana organizacji ruchu na al. Bohaterów Warszawy w kierunku od ul. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ;

Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... zwanym dalej RE ; Zasad konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny BUSKO... reprezentowany przez: mgr inż. Czesław Maj Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie przystanku autobusowego przy ul. Żernickiej, wiaty B&R z dojściem oraz przystanku autobusowego w sięgaczu ul. Żernickiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) Załącznik nr 6 do SIWZ Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10 32-602 Oświęcim SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) roboty budowlane w ramach zadania pn. Bieżące utrzymanie

Bardziej szczegółowo