Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia r. wg rozdzielnika FPP.EK.71-98/45573/2008 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Trzebnicka Kraszewskiego we Wrocławiu. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia: Pytanie nr 1: W SIWZ z załączniku nr III poz. 3 wymieniono jako asortyment robót: Organizacja ruchu zastępczego (oznakowanie poziome docelowe). Należy wycenić ruch zastępczy czy docelowy? To samo powtórzono w poz. 6 projektu umowy. Odpowiedź nr 1: Zamawiający zmodyfikował załącznik nr III pismem FPP.EK.71-98/45111/2008 z dnia r. Takie samo brzmienie otrzymuje wiersz nr 3 tabeli w 6 pkt. 1 projektu umowy. Umowa zostanie skorygowana na etapie jej podpisywania. Pytanie nr 2: Data ważności zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu oraz ruchu zastępczego na czas budowy sygnalizacji upłynęła w dniu 31 marca 2008 r. Czy ważność zatwierdzenia została przedłużona? Odpowiedź nr 2: Ważność zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu oraz ruchu zastępczego na czas budowy sygnalizacji została przedłużona do dnia 31 grudnia 2008 r. Pytanie nr 3: W przedmiarach (poz. 3, 4) wymieniono przepychanie rur stalowych pod drogami. Natomiast w projekcie wykonawczym i tymczasowej organizacji ruchu zaprojektowani układanie kanalizacji

2 kablowej pod ul. Kraszewskiego i drogą dojazdową do gazowni metodą rozkopania jezdni. Prosimy o jednoznaczne określenie, jaką metodą mają być wykonane w/w prace. Odpowiedź nr 3: Poz. 3 i 4 przedmiaru dotyczy przepychania rur w celu ominięcia kolizji z korzeniami drzewostanu. Przejście przez ul. Kraszewskiego i przez jezdnię przy gazowni należy wykonać przekopem otwartym. Poz. 3 i 4 przedmiaru są poprawne. Pytanie nr 4: W przedmiarach (poz. 61, 62) wymieniono rozebranie i wykonanie chodników z mas mineralno bitumicznych. Stan istniejący to chodniki z kostki betonowej, płytek betonowych i kostki kamiennej. Prosimy o poprawienie przedmiarów. Odpowiedź nr 4: Zamawiający poprawia poz. 61 i 62 przedmiaru: 61 Wycena Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m 2 indywidualna na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm wraz z rozebraniem podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm i warstwy mrozoochronnej z piasku różnoziarnistego gr. 10 cm oraz z wywozem i utylizacją gruzu. (Kostka pozostaje do wbudowania) Wycena Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (kostka z indywidualna odzysku) na podsypce cementowo piaskowej (1:4) gr. 3 cm wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0 31,5 mm gr. 15 cm, warstwą mrozoochronną z piasku różnoziarnistego gr. 10 cm i profilowaniem podłoża. 358 m RAZEM m 2 m RAZEM Pytanie nr 5: W przedmiarach nie ujęto następujących prac: a) Rozebranie i odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni jezdni, b) Montaż wsporników typu PHB dla latarni na wysięgnikach, c) Wykonanie podbudowy chodników, d) Transport gruzu z terenu rozbiórki, e) Montaż centralek czujników TLC, f) Montaż 275 m linki stalowej 6 mm do przewieszek dla czujników TLC. Gdzie umieścić koszty w/w zakresu robót? Odpowiedź nr 5: Ad a) należy wycenić w poz. 61, 62 przedmiaru, Ad b) należy wycenić w poz. 27 przedmiaru, Ad c) należy wycenić w poz. 61, 62 przedmiaru, Ad d) należy wycenić w poz. 20 przedmiaru, Ad e) należy wycenić w poz. 47 przedmiaru i w poz. 12 zestawienia materiałów, Ad f) należy wycenić w poz. 46 przedmiaru - 20 odcinków do 20 metrów linki st 6 mm.

3 Pytanie nr 6: W przedmiarach (poz. 40) wymieniono montaż 4 sygnalizatorów tramwajowych na wysięgnikach. Natomiast w projekcie są 2 sygnalizatory. Jaką ilość sygnalizatorów przyjąć do wyceny? Odpowiedź nr 6: Poz. 40 dotyczy montażu 2 sygnalizatorów, tak więc do wyceny należy przyjąć 2 sztuki sygnalizatorów. Poniżej poprawiona poz. 40 przedmiaru. 40 d.1 Montaż sygnalizatorów typu LED, T (2x200) wraz z konsolami i wspornikami PHB na wysięgnikach szt. KNR KNR szt RAZEM Pytanie nr 7: W przedmiarach (poz. 40) wymieniono sygnalizator typu LED, T (2 x 300). Natomiast w projekcie programów pracy sygnalizacji ulicznej na rys. nr 8 umieszczono sygnalizator 2 * 200. Jaki sygnalizator powinien być zamontowany? Odpowiedź nr 7: Poz. 40 dotyczy montażu sygnalizatorów LED, T (2 x 200), tak więc do wyceny należy przyjąć sygnalizatory 2 x 200. Pytanie nr 8: Zgodnie z projektem budowlanym (pkt 2.6) typ ekranów kontrastowych należy uzgodnić z CSR ZDiK. W opinii ZDiK do projektu z dnia r. pkt 4 sugeruje się zastosowanie węższych ekranów kontrastowych. Jakie ekrany mają być zastosowane? Odpowiedź nr 8: Tak jak to podano w projekcie budowlano - wykonawczym rys. E-2 należy zastosować ekrany analogiczne do typów EB-02 i EB-03. Pytanie nr 9: W poz. nr 29 wymieniono układanie kabla YKY 3 x 10 o długości 95 m. W projekcie wymieniono kabel zasilający YAKY 4 x 25 o długości 90 m i kabel YKY 3 * 6 o długości 5 m. Jaki kabel należy wycenić? Odpowiedź nr 9: Zamawiający poprawia poz. 29 przedmiaru: 29 KNNR 5 d Układanie kabli o masie do 1.0 kg/3 w rowach kablowych ręcznie kabel typu YAKY 4 x 25 m 90 m RAZEM

4 Zamawiający dodaje pozycję w przedmiarze dot. układania kabli: 29A KNNR 5 d Układanie kabli o masie do 1.0 kg/3 w rowach kablowych ręcznie kabel typu YKY 3 x 6 m 5 m RAZEM Pytanie nr 10: Do koordynacji między sygnalizacjami zaprojektowano kabel YKSY 5 * 1,5 mm 2. We Wrocławiu stosuje się najczęściej do tego celu kable teletechniczne ekranowane 5 lub 10 parowe. Jaki kabel należy wycenić? Odpowiedź nr 10: Należy do wyceny przyjąć asortyment zgodny z projektem to jest kabel YKSY 5 * 1,5 mm 2. Pytanie nr 11: W jaki sposób należy poprowadzić kable zasilające i sygnalizacyjne wzdłuż istniejącego słupa trakcyjno oświetleniowego, wewnątrz czy na zewnątrz słupa w dodatkowej rurze? Odpowiedź nr 11: W związku z "tymczasowością" rozwiązania przekroczenia ul. Trzebnickiej linią napowietrzną kable należy prowadzić na zewnątrz istniejącego słupa oświetleniowo - trakcyjnego w rurze ochronnej, którą należy wycenić wg poz. 6 - przedmiaru robót. Pytanie nr 12: W udostępnionych projektach oraz przedmiarach nie uwzględniono budowy kanalizacji kablowej dla kabla koordynacyjnego do skrzyżowania ulic: Trzebnicka Zakładowa. W jaki sposób ułożyć kabel koordynacyjny do w/w skrzyżowania? Odpowiedź nr 12: W projekcie i przedmiarze nie uwzględniono budowy kanalizacji kablowej do skrzyżowania Trzebnicka Zakładowa, ponieważ kanalizacja taka istnieje (przy przystanku na wysokości ul. Kraszewskiego zamontowany był sygnalizator typu cyfra który obecnie jest zdemontowany), należy więc wprowadzić kabel koordynacyjny do istniejącej kanalizacji kablowej. Pytanie nr 13: Przewieszki i kable do czujnika TLC zaprojektowano między słupami trakcyjno - oświetleniowymi wzdłuż ulicy Trzebnickiej. Między słupami rosną drzewa. Czy poprowadzenie linek stalowych i kabli przez korony drzew zostało uzgodnione z Zarządem Zieleni? Odpowiedź nr 13: Projekt nie był opiniowany z Zarządem Zieleni, ponieważ specyfika montażu osprzętu na sieci trakcyjnej poprzez system odciągów i przewieszek pozwala na takie kształtowanie trasy przebiegu kabla, aby nie zaistniała kolizja z drzewostanem jakkolwiek schematyczność rysunku sugeruje takie niebezpieczeństwo. Pytanie nr 14: Czy dokonano uzgodnień z Koncernem Energetycznym EnergiaPro w sprawie zamontowania do ich latarni oświetleniowych przewieszek do czujników TLC?

5 Odpowiedź nr 14: Projekt nie był opiniowany z Koncernem Energetycznym EnergiaPro w zakresie zamontowania do ich latarni oświetleniowych przewieszek do czujników TLC z uwagi na fakt wykorzystywania do tego celu słupów trakcyjnych i trakcyjno oświetleniowych, co do których nie ma danych, aby były własnością ww. koncernu. Pytanie nr 15: Na rys. 1 projektu przyłączenia instalacji sygnalizacji ulicznej przy studni S7 opisano, że kabel sterowniczy będzie połączony do istniejącej instalacji. W jaki sposób połączenie to ma być zrealizowane? Odpowiedź nr 15: W związku z "tymczasowością" istniejącego rozwiązania przekroczenia ul. Trzebnickiej w rejonie ul. Kleczkowskiej linią napowietrzną kabel synchronizacyjny należy przeprowadzić prowizorycznym przepustem (rura AROT) od studni S-7 do słupa i na zewnątrz istniejącego słupa do istniejącej przewieszki, a następnie do istniejącego sterownika przy ul. Kleczkowskiej. Pytanie nr 16: Zgodnie z SIWZ pkt 5 należy wykonać obliczenia konstrukcji wsporczych w celu potwierdzenia przyjętych rozwiązań. Do tego celu potrzebna jest znajomość długości i grubości ścianek oraz kąt gięcia rur zaprojektowanych konstrukcji. Czy takie dane są dostępne? Odpowiedź nr 16: Do obliczeń należy przyjąć parametry rur zastosowane i wbudowane przez Producenta Konstrukcji. Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2015 część I

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.03.2015 część I WZP 271.1.18.2015AW Płock, dnia 10 kwietnia 2015 roku (Pytania Nr 6/ cz. I) WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 21.09.2012r. Nr ref.: ZUO/ZP/2012/05 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy.

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy. Znak: DIN-ZP.271.1.6.2013 Podegrodzie, dn. 06.03.2013 r. Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy. W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR.

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR. UMOWA: ZADANIE: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ.71.53.57894.2013.PG Wrocław, dnia 20.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Maków Mazowiecki 28.03.2013. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013

Maków Mazowiecki 28.03.2013. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013 Maków Mazowiecki 28.03.2013 Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Nr post. 10/2013 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Wrocław, 20.03.2015 roku INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Dotyczy: postępowania: Przetarg nieograniczony na budowę budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie parkanu przy zespole kościelnych drewnianych obiektów zabytkowych, drogi i place. Zubrzyca Górna 2009 1 I.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. partner Karanfil Sokak 15/2 Kızılay 06650 Ankara. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. partner Karanfil Sokak 15/2 Kızılay 06650 Ankara. ILF CONSULTING ENGINEE RS Polska Sp. z o. o. Numer dokumentu: Inwestorr: E-ILF-B-C12-ARC-SPC_0001_R03 Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp.

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h DROGTOM Opole ul. Chełmska 9/2 TEL. 0 608 498 304, TEL.FAX. (077) 551 55 93 www.drogtom.com.pl, drogtom@tlen.pl METRYKA PROJEKTU Projekt wykonawczy remontu drogi

Bardziej szczegółowo