Miejski Zarząd Dróg al. Przyjaźni 9, Opole Umowa nr MZD/203/TP2/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejski Zarząd Dróg al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole Umowa nr MZD/203/TP2/2008"

Transkrypt

1 ASX Doradztwo Projektowanie Informatyka - Artur Jankowski, ul. Chorzowska 23/9, Wrocław tel./ fax (0-71) , tel.kom Egzemplarz nr 4 TEMAT/OBIEKT: Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej LOKALIZACJA: Opole, ul. Głogowska STADIUM/ BRANśA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY NR DZIAŁKI: Opole, Obręb 0103 Opole, Ark. 56, Działka nr 267/43, 267/14 INWESTOR: Miejski Zarząd Dróg al. Przyjaźni 9, Opole Umowa nr MZD/203/TP2/2008 Projektant cz.elektrycznej: inŝ. Zbigniew Śleziona Nr uprawnień: 152/72/OP Specjalność: sieci i instalacje elektryczne Podpis... Projektant organizacji ruchu: mgr inŝ. Artur Jankowski Podpis... Wrocław, listopad 2008

2

3 Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP. OPIS TECHNICZNY do projektu budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Głogowskiej dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej Część II: organizacja ruchu docelowego 1. Podstawa opracowania projektu Niniejszy projekt opracowano na podstawie następujących materiałów: umowy nr MZD/203/TP2/2008 z dnia r. Miejskim Zarządem Dróg w Opolu, uzgodnień i opinii uzyskanych w trakcie opracowywania dokumentacji, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999r. Nr 43, poz. 430). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003r. Nr 220, poz. 2181) PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa PN-91/E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 2. Zakres i cel opracowania: Dokumentacja niniejsza obejmuje projekt budowy sygnalizacji świetlnej dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej, w celu dostosowania jej do wymogów obowiązujących przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003r. Nr 220, poz. 2181). 3. Materiały projektowe: mapa zasadnicza do celów projektowych 1:500, informacja o pracy istniejącej sygnalizacji świetlnej otrzymana z Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Opolu,

4 Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP. warunki pracy projektowanej sygnalizacji świetlnej na czas wyjazdu do akcji przez jednostki straŝy poŝarnej, podane przez KM PSP w Opolu, inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego wykonana w miesiącu październiku 2008r., uzupełniające pomiary sytuacyjne, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz z ) 4. Stan istniejący: Ul. Głogowska jest drogą publiczną ulica zbiorcza, łącząca ul. Ozimską z ul. Wschodnią. Zgodnie z MPZP tereny przylegające do ul. Głogowskiej są terenami usługowo-przemysłowymi. Przekrój poprzeczny drogi, uliczny. Jezdnia z betonu asfaltowego szer 10m; obustronne chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni. Oświetlenie uliczne. NatęŜenie ruchu w szczycie popołudniowym ( ) ok.1000 P/h. Sygnalizacja świetlna zbudowana w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku dla potrzeb straŝy poŝarnej składa się z 4 jednokomorowych sygnalizatorów. Dwa sygnalizatory od strony zjazdu z garaŝy straŝy poŝarnej oraz dwa sygnalizatory umieszczone w pasie zieleni (przy jezdni ul. Głogowskiej) przed zjazdami z garaŝy. Sygnalizatory usytuowane na masztach HY. Soczewki dla ruchu kołowego Ø 200.Sygnalizacja uruchamiana przez pracownika straŝy poŝarnej na czas wyjazdu do akcji jednostek SP. Kable sygnalizacyjne ułoŝone bezpośrednio w gruncie. Sygnalizacja nie spełnia wymogów obowiązujących przepisów. 5. Rozwiązania projektowe Zakres rzeczowy obejmuje: demontaŝ instalacji sygnalizacji ulicznej, montaŝ szafki zasilająco-pomiarowej podłączonej do zasilania obiektu StraŜy PoŜarnej,

5 Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP. montaŝ szafki sterownika sygnalizacji wraz z instalacją i połączeniem z pokojem Miejskiego Stanowiska Kierowania, wymianę masztów HY, montaŝ słupów sygnalizacyjnych z wysięgnikami, budowę nowych odcinków kanalizacji kablowej dla kabli sterowniczych wraz ze studniami kanalizacyjnymi, montaŝ latarni sygnalizacji ulicznej wdroŝenie programu pracy sygnalizacji prace pomiarowe wykonanej instalacji Zaprojektowano sygnalizację wzbudzaną, włączaną przez pracownika StraŜy Miejskiej poprzez naciśnięcie przycisku ALARM znajdującego się w pomieszczeniu Miejskiego Stanowiska Kierowania Uzbrojenie terenu Uzbrojenie terenu stanowi kanalizacja kablowa wykonana z rur AROT typu DVK o przekrojach Ø 75. Studnie kablowe typu SK-1 lub SK-2 prefabrykowane betonowe. Głębokość układania kanalizacji: - pod chodnikami i zieleńcami 0,6m - pod jezdnią 0,9m Przejście pod jezdnią wykonać metodą przewiertu sterowanego. Konstrukcje wsporcze: - maszty rurowe typu HY - słupy sygnalizacyjne z wysięgnikami proponuje się wg załączonych rysunków firmy MABO lub MIRS lub innych firm o podobnych parametrach uŝytkowych i walorach estetycznych 5.2. Sygnalizatory Sygnalizatory kołowe umieszczone są nad pasami ruchu na konstrukcjach wsporczych (słupy sygnalizacyjne z wysięgnikami) typu LED o średnicy Ø 300mm, wyposaŝone w ekrany kontrastowe. Sygnalizatory na zjeździe z garaŝy StraŜy PoŜarnej na słupach typu HY o średnicy Ø 200mm. Sterownik mikroprocesorowy np.typu MSR, MPS-RP.

6 Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP Program sygnalizacyjny Program podzielony jest na fazę spoczynkową, rozbiegową i czynną dla wyjazdu do akcji oraz fazę przejściową do fazy spoczynkowej. Podczas fazy spoczynkowej wszyskie sygnalizatory są wygaszone. Podczas fazy rozbiegowej ( po wzbudzeniu sygnalizacji przez włączenie przycisku ALARM 1) następuje zapalenie światła na sygnalizatorach K1a, K1b, K2a Ŝółtego migowego a następnie Ŝółtego ciągłego i czerwonego. W fazie czynnej przez 12 sek. zapalone zostają światła czerwone na wszystkich sygnalizatorach po czym następuje włączenie światła zielonego na wyjeździe straŝy poŝarnej. JeŜeli nie zostanie ponownie wciśnięty przycisk ALARM 1 (DT1) to po 2 minutach sygnalizacja przechodzi w fazę przejściową i dalej spoczynkową. Światło zielone podczas wyjazdu straŝy moŝe być wydłuŝone do 4 min. poprzez wciśnięcie drugiego przycisku ALARM 2 (DT2) podczas wyświetlania światła zielonego na wyjeździe straŝy. 6. Oznakowanie pionowe Oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian. Ze względu na zły stan techniczny znaki A-29, A-30, T-16 naleŝy wymienić na nowe. Konstrukcje wsporcze rury pokryte powłokami metalizowanymi (ocynkowane). Tarcze znaków z blachy ocynkowanej. Krawędzie znaków usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie. Lico znaku pokryte folią samoprzylepną typu 2 lub farbą transparentną do sitodruku. Wielkości znaków średnie. Organizację ruchu przedstawiono na rys. nr Oznakowanie poziome Nowe oznakowanie poziome w rejonie zaprojektowanej sygnalizacji przedstawia rys. nr 03. Na pozostałej części ul. Głogowskiej oznakowanie poziome pozostaje bez zmian. Oznakowanie poziome naleŝy wykonać jako grobowarstwowe materiałem chemoutwardzalnym.

7 Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP. 8. Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu II kwartał 2009 Projektant cz. elektrycznej inŝ. Zbigniew Śleziona Projektant organizacji ruchu mgr inŝ. Artur Jankowski

8 Przebudowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP ORIENTACJA Skala 1:10 000

9 Przebudowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP PRZYPISANIE SYGNALIZATORÓW DO GRUP SYGNAŁOWYCH

10 Przebudowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP WYKAZ CZASÓW KOLIZYJNYCH

11 Przebudowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP PROGRAM SYGNALIZACYJNY AKOM Sterownik realizuje stan pracy spoczynkowej do czasu włączenia przycisku ALARM 1 (DT1) w pokoju Miejskiego Stanowiska Kierowania.

12 Przebudowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP UKŁAD SYGNALIZATORÓW

13 Przebudowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP KONSTRUKCJE WSPORCZE KONSTRUKCJE WSPORCZE

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

Bardziej szczegółowo

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE:

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE: UMOWA: ZADANIE: INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA KONSORCJUM: OBIEKT: STADIUM: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji

Bardziej szczegółowo

PRO-CONSULTING sp. z o.o.

PRO-CONSULTING sp. z o.o. PRO-CONSULTING sp. z o.o. Ośrodek Projektowania i Doradztwa Technicznego rok założenia 1987 Temat: Projekt zjazdu z drogi niepublicznej- ul. Grażyny w Gliwicach na działkę nr 188 (obręb kolej). Faza: Projekt

Bardziej szczegółowo

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (12) 269-82-50, fax. (12) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 tel. (42) 307-00-84 Biuro w Olsztynie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygnalizacja świetlna i urządzenia pochodne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygnalizacja świetlna i urządzenia pochodne ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA ul. Długa 49 53-633 Wrocław tel.071 355 90 76 fax.071 355 08 66 fax.071 373 49 06 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygnalizacja świetlna i urządzenia pochodne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu l. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej Nr 00350T relacji Pułaczów- Niedźwiedź połoŝonej na terenie gm. Bogoria. Początek

Bardziej szczegółowo

2.2.5 Obiekty dodatkowe

2.2.5 Obiekty dodatkowe STYK JEZDNI BRUKOWANEJ KAMIENNEJ I BITUMICZNEJ (ul.uczniowska) Jezdnia obramowana będzie krawęŝnikiem kamiennym z rozbiórki na ławie betonowej z oporem z betonu B15 KrawęŜnik wtopić w poziom obu nawierzchni.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY z a m i e n n y. budowy połączenia ul.jedności Narodowej z ul.trzebnicką.

PROJEKT WYKONAWCZY z a m i e n n y. budowy połączenia ul.jedności Narodowej z ul.trzebnicką. A K T U A L I Z A C J A PROJEKT WYKONAWCZY z a m i e n n y budowy połączenia ul.jedności Narodowej z ul.trzebnicką. Zadanie I odcinek od ul.trzebnickiej do wiaduktu kolejowego. O r g a n i z a c j a r

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANśA DROGOWA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANśA DROGOWA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANśA DROGOWA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa inwestycji: Remont drogi gminnej nr 244007G w m. Osiek Działki: 482 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Podstawę opracowania stanowi: - umowa nr BZP 3410/78/2010 z 27.04.2010 r. z Urzędem Miasta Pilchowice, - uzgodnienia z Inwestorem.

Podstawę opracowania stanowi: - umowa nr BZP 3410/78/2010 z 27.04.2010 r. z Urzędem Miasta Pilchowice, - uzgodnienia z Inwestorem. OPIS TECHNICZNY 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiot opracowania stanowi projekt budowy targowiska w sołectwie Pilchowice w ramach zadania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA DROGI DLA ROWERÓW PRZY UL. PUŁAWSKIEJ W WARSZAWIE NA ODC. OD UL. DOMANIEWSKIEJ DO GRANICY MIASTA

KONCEPCJA DROGI DLA ROWERÓW PRZY UL. PUŁAWSKIEJ W WARSZAWIE NA ODC. OD UL. DOMANIEWSKIEJ DO GRANICY MIASTA Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego 00-848 Warszawa Tel: 22 459-41-00 lub 22 826-82-11 Fax: 22 459-42-43 Wykonawca : ul. Zielone Zacisze 1/341, 03-294 Warszawa biuro: ul. Gąbińska 9/75, 01-703 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Na realizację projektów wykonawczych budynku,,biblioteki oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE (Kod CPV 45315300-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY "

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY " SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot inwestycji- przebudowa drogi gminnej str.3 2. Inwestor str.3 3. Jednostka projektująca str.3 4. Podstawa opracowania str.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa pasa drogi gminnej Gmina Twardogóra Ul. Ratuszowa 14, 56 416 Twardogóra dz. Nr 226 AM 1 obręb Moszyce.

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa pasa drogi gminnej Gmina Twardogóra Ul. Ratuszowa 14, 56 416 Twardogóra dz. Nr 226 AM 1 obręb Moszyce. 4 PROJEKT BUDOWLANY Obiektu Inwestor Adres obiektu Branża Egzemplarz Przebudowa pasa drogi gminnej Gmina Twardogóra Ul. Ratuszowa 14, 56 416 Twardogóra dz. Nr 226 AM 1 obręb Moszyce Drogowa Inwestora Autor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ULICY TRZCINOWEJ

PROJEKT ULICY TRZCINOWEJ PREBUD JANUSZ PREISS ul. Małej Łąki 23\24 02-793 WARSZAWA tel. fax: (022) 649-40-97 0604505252 NIP- 951-134-27-98 Usługi projektowe w zakresie dróg, ulic, elektroenergetyki, kanalizacji, teletechniki,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. - Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych (skala 1:500), wykonana

Opis techniczny. - Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych (skala 1:500), wykonana Opis techniczny 1) Podstawa opracowania - Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych (skala 1:500), wykonana przez geodetę Floriana Wrońskiego ( Kartogeo Gorlice), opracowana wg stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

Projekt koncepcyjny drogowy inwestycji Torowisko tramwajowe w ulicach : 3 Maja, Czarnieckiego i Potulickiej w Szczecinie.

Projekt koncepcyjny drogowy inwestycji Torowisko tramwajowe w ulicach : 3 Maja, Czarnieckiego i Potulickiej w Szczecinie. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Materiały wyjściowe 3. Przedmiot inwestycji 4. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu 5. Opis rozwiązań projektowych 6. Zestawienie powierzchni poszczególnych

Bardziej szczegółowo

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NAZWA ZADANIA: Budowa masztu kratownicowego H=81m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 452 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia Wrocław, dnia 25.06.2008 r. wg rozdzielnika FPP.EK.71-98/45573/2008 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Trzebnicka Kraszewskiego we Wrocławiu. Zarząd

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego BIURO PROJEKTOWE: STADIUM: BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: Łowicz, ul. Starzyńskiego NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Łowicz, obr. Nr 5, dz. nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Postanowienia ogólne 3. Inwestor 4. Projektant 5. Wykonawca 6. Zakres rzeczowy inwestycji 7. Rozwiązanie techniczne 7.1 Budowa studni kablowej w ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo