Strategia działania Służby Celnej na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015"

Transkrypt

1 Strategia działania Służby Celnej na lata Służba Celna Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej s. 1

2 Strategia Sprawozdanie z wykonania planu pracy na rok 2009 będzie jednocześnie ostatnim etapem realizacji Strategii działania Służby Celnej s. 2

3 Służba Celna Geneza potrzeba dokumentu określającego wyzwania dla formacji jaką jest Służba Celna uwzględnienie aktualnych punktów odniesienia Służby Celnej art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz.1323 z późn. zm.) - zobowiązano ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze zarządzenia, strategii działania Służby Celnej oraz sposobu jej realizacji, mając na uwadze efektywność wykonywanych zadań s. 3

4 Służba Celna Misja Wizja Kierunki rozwoju strategicznego Cele strategiczne Cele pośrednie INICJATYWY STRATEGICZNE s. 4

5 Służba Celna Misja rola i zadania wynikają z przepisów prawa, polityki celnej, polityki podatku akcyzowego i regulacji gier hazardowych miejsce służby jakie zajmuje w ramach realizacji polityki Rządu RP wszystkie elementy misji mają dla Służby Celnej jednakowy priorytet niezależnie od okresowego koncentrowania sił i środków na wybranych obszarach s. 5

6 Służba Celna Wizja Wizja jest syntetycznym opisem tego, jaka Służba Celna chce być w najbliższych latach, jaki poziom działania chce osiągnąć w wyniku realizacji niniejszej strategii, do kogo kieruje swoje działania s. 6

7 Służba Celna Misja Służba Celna przyjazna dla obywateli i przedsiębiorców, stosując skuteczny system kontroli w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę, efektywne metody zarządzania i nowoczesne technologie: zabezpiecza interesy finansowe Polski i Unii Europejskiej wspiera i ułatwia legalną działalność gospodarczą zabezpiecza i chroni społeczeństwo oraz środowisko przed zagrożeniami s. 7

8 Służba Celna Wizja Służba Celna otwarta na nowe wyzwania i współpracę, przestrzegająca zasad etyki zawodowej i stosująca nowoczesne metody działania troszcząc się o finanse publiczne, ułatwiając prowadzenie legalnej działalności gospodarczej oraz zapewniając bezpieczeństwo doskonali metody pracy i kompetencje ludzi, stosuje coraz bardziej nowoczesne narzędzia kierując się oczekiwaniami społeczeństwa, przedsiębiorców, budżetu i instytucji partnerskich s. 8

9 Służba Celna cele pośrednie perspektywa wewnętrznych procesów biznesowych B1 - Doskonalenie wewnętrznej komunikacji i współpracy B2 - Usprawnienie realizacji procesów organizacyjnych B3 - Zwiększanie udziału analizy ryzyka w procesie kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń B4 Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej s. 9

10 Służba Celna cele strategiczne - perspektywa zewnętrzna S1 - Zapewnienie skutecznego i efektywnego poboru należności celnych i podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu państwa i Unii Europejskiej S2 - Ułatwianie legalnej działalności gospodarczej i usuwanie barier biurokratycznych oraz doskonalenie współpracy z przedsiębiorcami S3 - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona rynku krajowego i unijnego, w tym poprzez aktywne wykorzystanie środków pozataryfowych S4 - Zwalczanie przestępstw i wykroczeń oraz ograniczanie nieprawidłowości w obszarach: cła, akcyzy i gier hazardowych S5 - Usprawnienie działań kontrolnych, w szczególności wykonywanych na przejściach granicznych. S6 - Doskonalenie współpracy z innymi instytucjami. S7 Aktywizacja działań Służby Celnej na arenie międzynarodowej (szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej) S8 Proaktywna komunikacja zewnętrzna Służby Celnej s. 10

11 Służba Celna cele pośrednie - perspektywa rozwoju R1 - Doskonalenie kompetencji funkcjonariuszy celnych i pracowników Służby Celnej R2 Kształtowanie pozytywnych postaw (w tym postaw etycznych) R3 - Doskonalenie systemu motywacyjno lojalnościowego R4 - Optymalizacja procesów organizacyjnych R5 - Modernizacja infrastruktury technicznej s. 11

12 Służba Celna Inicjatywy nowe przedsięwzięcia zarządzane zgodnie z przyjęta w Służbie Celnej metodyką zarządzania programami, projektami, zespołami odpowiedzialność za realizację inicjatywy, monitorowanie w tym raportowanie ponoszą ich właściciele przedsięwzięcia te wymagają współdziałania jednostek organizacyjnych Służby Celnej oraz niekiedy podmiotów zewnętrznych i obejmujących swoim wpływem całość organizacji wszystkie jednostki organizacyjne są zobowiązane do zaangażowania we współpracę w realizacji inicjatyw wskaźnikami realizacji inicjatyw strategicznych jest zgodność ich realizacji z przyjętymi harmonogramami i planami budżetowymi realizacja inicjatyw będzie miała bezpośredni wpływ na wdrażanie zmian w Służbie Celnej i powinna mieć odzwierciedlenie we wskaźnikach realizacji strategii s. 12

13 Służba Celna Inicjatywy LP. Inicjatywa strategiczna Priorytet Właściciel Termin zakończenia 1. Wdrożenie Programu e Cło. 1 Departament SC Grudzień Wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego. 3. Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego. 4. Modernizacja systemu poboru podatku od gier. 1 Departament PC Grudzień Departament AE Grudzień Departament SC Grudzień Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli. 6. Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego. 7. Wdrożenie spójnego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń. 1 Departament CA Grudzień Departament SC Grudzień Departament CA Grudzień s. 13

14 Służba Celna Inicjatywy c.d. LP. Inicjatywa strategiczna Priorytet Właściciel Termin zakończenia 8. Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej 1 Departament SC Grudzień Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: wdrożenie zmodyfikowanego systemu szkoleń. 1 Departament SC Wrzesień Zintegrowane zarządzanie granicą Integrated Border Management (IBM). 11. Budowa i wdrożenie Single Window/ One-Stop-Shop ( System Pojedynczego Okienka w obrocie towarowym z zagranicą ) 12. Opracowanie i wdrożenie spójnego wizerunku Służby Celnej. 2 Departament SC Grudzień Departament PC Grudzień Departament SC Styczeń s. 14

15 Służba Celna Inicjatywy c.d. LP. Inicjatywa strategiczna Priorytet Właściciel Termin zakończenia 13. Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej. 2 Departament CA Grudzień Rozszerzenie kompetencji w zakresie zwalczania korupcji. 15. Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami. 2 Departament CA Grudzień Departament SC Grudzień Wdrożenie budżetu zadaniowego w Służbie Celnej. 17. Współpraca z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczególności z państwami sąsiednimi. 3 Departament SC Grudzień Departament PC Styczeń s. 15

16 Służba Celna Inicjatywy - Efekty wyższe wyniki i lepsze zaspokojenie potrzeb klientów zewnętrznych (perspektywa zewnętrzna) wyższa skuteczność i efektywność swoich działań (perspektywa wewnętrznych procesów biznesowych) większa zdolność do realizacji celów strategicznych (perspektywa rozwoju) REALIZACJA INICJATYWY MOŻE WPŁYWAĆ NA OSIĄGNIĘCIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO Z CELÓW s. 16

17 Służba Celna Inicjatywy c.d. Właściciel Liczba inicjatyw Liczba kroków milowych Liczba kroków milowych w 2010 r. Wdrażanie Strategii Służba Celna Departament AE Departament CA Departament PC Departament SC s. 17

18 INICJATYWA 3- Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego Inicjatywa strategiczna Forma realizacji: Zadanie Właściciel Komórki zaangażowane w prace 3. Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego Stan realizacji: Kontynuacja Departament AE Departamenty: CA, SC, Izby Celne Termin 2013 Priorytet 1 Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Analiza obowiązujących regulacji prawnych pod kątem możliwych do zastosowania w praktyce uproszczeń w obszarze podatku akcyzowego i jego kontroli. 2. Analiza zakresu zadań Służby Celnej w obszarze poboru podatku akcyzowego, pozwalająca na stworzenie mechanizmów umożliwiających zwiększenie efektywności. 3. Budowa i wdrożenie Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL (w tym wdrożenie implementowanych przepisów dyrektywy 2008/118, tzw. Nowej Dyrektywy Horyzontalnej). Grudzień 2010 Grudzień 2010 Styczeń Wprowadzenie e-deklaracji dla podatku akcyzowego. Grudzień s. 18

19 Służba Celna Inicjatywy Lp. Inicjatywa strategiczna Priorytet Właściciel Termin zakończenia 1. Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami. 2 Departament SC grudzień Modernizacja systemu poboru podatku od gier. 1 Departament SC grudzień Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej. 2 Departament CA grudzień s. 19

20 Służba Celna Inicjatywy Właściciel danej inicjatywy strategicznej jest odpowiedzialny za określanie sposobów realizacji działań, monitorowanie i raportowanie pracy. Wdrażanie Strategii Służba Celna Zmiany w harmonogramach realizacji inicjatyw strategicznych przyjętych w dokumencie wymagają przedstawienia przez właściciela inicjatywy nowego harmonogramu realizacji, uzgodnionego z Szefem Służby Celnej za pośrednictwem Departamentu Służby Celnej. Nowe inicjatywy strategiczne oraz zmiany w realizacji celów strategicznych wymagają weryfikacji Strategii przez Zespół do spraw planowania strategicznego i wprowadzenia zmian do dokumentu Służba Celna s. 20

21 Służba Celna Inicjatywy - kroki milowe realizowane w roku przykłady Inicjatywa strategiczna Forma realizacji: Zadanie Właściciel Komórki zaangażowane w prace Główne etapy realizacji 3. Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego Stan realizacji: Kontynuacja Departament AE Termin 2013 Priorytet 1 Wdrażanie Strategii Służba Celna Departamenty CA, SC, izby celne Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Analiza obowiązujących regulacji prawnych pod kątem możliwych do zastosowania w praktyce uproszczeń w obszarze podatku akcyzowego i jego kontroli. 2. Analiza zakresu zadań Służby Celnej w obszarze poboru podatku akcyzowego, pozwalająca na stworzenie mechanizmów umożliwiających zwiększenie efektywności. Grudzień 2010 Grudzień s. 21

22 Inicjatywa strategiczna Forma realizacji: Projekt Właściciel Komórki zaangażowane w prace Główne etapy realizacji 5. Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli Stan realizacji: Rozpoczęcie Departament CA Departamenty SC, DI izby celne Termin 2013 Priorytet 1 Wdrażanie Strategii Służba Celna Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Identyfikacja potrzeb Służby Celnej w zakresie systemu kontroli urządzania gier hazardowych przez powołane zespoły robocze. Grudzień 2010 (uzależniony od zakończenia procesu legislacyjnego - notyfikacja zmiany ustawy o grach hazardowych) s. 22

23 Inicjatywa strategiczna Forma realizacji: Projekt Właściciel Komórki zaangażowane w prace Główne etapy realizacji 7. Wdrożenie spójnego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń Stan realizacji: Kontynuacja Departament CA Departament PC izby celne Termin 2015 Priorytet 1 Wdrażanie Strategii Służba Celna Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Opracowanie założeń funkcjonalnych do stworzenia systemu informatycznego w ramach programu e-cło w zakresie tworzenia i prowadzenia rejestrów ryzyka, obiegu informacji mających znaczenie dla kontroli prowadzonych przez Służbę Celną oraz punktowej analizy ryzyka. 2. Opracowanie strategicznych założeń funkcjonowania centrum analitycznego do prowadzenia analiz strategicznych. Grudzień 2010 Grudzień Analiza prawna oraz określenie zadań i umiejscowienia oficerów łącznikowych. Grudzień Opracowanie założeń funkcjonalnych do modułu postępowania audytowego tworzonego w ramach informatycznego systemu Centralnego Rejestru Kontroli i Postępowań (CRKP). Grudzień s. 23

24 Inicjatywa strategiczna 6. Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego Forma realizacji: Projekt Właściciel Komórki zaangażowane w prace Główne etapy realizacji Stan realizacji: Kontynuacja Departament SC Departamenty PC, CA, AE izby celne Termin 2013 Priorytet 1 Wdrażanie Strategii Służba Celna Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Identyfikacja obszarów procesów biznesowych realizowanych przez Służbę Celną. Grudzień s. 24

25 Inicjatywa strategiczna Forma realizacji: Projekt Właściciel Komórki zaangażowane w prace Główne etapy realizacji 9. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: wdrożenie zmodyfikowanego systemu szkoleń. Stan realizacji: Kontynuacja Departament SC Departamenty PC, CA, AE izby celne Termin 2014 Priorytet 1 Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Zatwierdzenie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowej Zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji celnej HERMES2 (HR). Czerwiec Wdrożenie zmodyfikowanego Systemu szkolenia w Służbie Celnej. Czerwiec Wejście w życie regulacji prawnych dotyczących stosunku służbowego związanych z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej. Październik Wyłonienie dostawcy i wykonawcy systemu HR. Październik Wdrożenie kryteriów etatyzacji w Służbie Celnej. Grudzień Wdrożenie uregulowań w zakresie procesu zarządzania zasobami ludzkimi realizacja. 7. Przygotowanie kadry dydaktycznej zapewniającej realizację szkoleń zgodnie z kategoriami szkoleń. Grudzień 2010 Grudzień s. 25

26 Inicjatywa strategiczna Forma realizacji: Program Właściciel Komórki zaangażowane w prace Główne etapy realizacji 10. Zintegrowane zarządzanie granicą Integrated Border Management (IBM). Stan realizacji: Kontynuacja Departament SC Departamenty PC, CA izby celne Termin 2013 Priorytet 2 Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych z tworzeniem przejść granicznych. 2. Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania przejść granicznych. 3. Implementacja wypracowanych procedur związanych z tworzeniem przejść granicznych. 4. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla Obiektów Granicznych Administracji Celnej - CAIFS 2. Wrzesień 2010 Wrzesień 2010 Listopad 2010 Grudzień s. 26

27 Inicjatywa strategiczna Forma realizacji: Zadanie Właściciel Komórki zaangażowane w prace Główne etapy realizacji 17. Współpraca z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczególności z państwami sąsiednimi. Stan realizacji: Kontynuacja Departament PC Departamenty CA, SC izby celne Termin 2015 Priorytet 3 Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Analiza potrzeb i zakresu udziału Służby Celnej w Partnerstwie Wschodnim. Maj Koncepcja nowych inicjatyw przekazana do MSZ (dalej do KE), pozyskanie partnerów, środków finansowania. Czerwiec Akceptacja nowych inicjatyw. Listopad Harmonogram realizacji inicjatyw. Grudzień s. 27

28 Służba Celna Wskaźniki określone z wykorzystaniem metodyki BSC określone w sposób umożliwiający ich monitorowanie koordynatorzy celów strategicznych odpowiedzialni za monitorowanie pożądany poziom wskaźników spoczywa na szeroko rozumianej kadrze kierowniczej Służby Celnej s. 28

29 Służba Celna Wskaźniki c.d. Wartości wskaźników utrzymuje Wydział Monitorowania, Analiz i Statystyki Departamentu Służby Celnej: - w ramach posiadanych danych - pozyskanych danych z departamentów CA, PC, AE. Wskaźniki monitorują poszczególne Departamenty monitorowanie departamentalne. Wskaźniki monitoruje Departament Służby Celnej monitorowanie całościowe s. 29

30 Służba Celna Wskaźniki - Przykłady Cel (S1) Koordynator celu Zapewnienie skutecznego i efektywnego poboru należności celnych i podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu państwa i Unii Europejskiej. Departament SC Wskaźnik (miernik) Udział wpłat należności w stosunku do zadeklarowanych należności oraz obliczonych przez organ celny w drodze decyzji. monitorowany od 2010 r. dwa razy do roku Wskaźnik (miernik) Udział zaległych należności objętych tytułami wykonawczymi w stosunku do ogólnej kwoty zaległych należności. monitorowany od 2010 r. dwa razy do roku Wskaźnik (miernik) Udział wyegzekwowanych należności objętych tytułami wykonawczymi do ogólnej kwoty zaległości objętych tytułami wykonawczymi. monitorowany od 2010 r. dwa razy do roku s. 30

31 Cel (S4) Zwalczanie przestępstw i wykroczeń oraz ograniczanie nieprawidłowości w obszarach: cła, akcyzy i gier hazardowych. Koordynator celu Wskaźnik (miernik) Departament CA Udział stwierdzonych nieprawidłowości w zgłoszeniach celnych w stosunku do liczby zgłoszeń celnych poddanych kontroli przed zwolnieniem towaru. monitorowany od 2010 r. raz do roku Wskaźnik (miernik) Udział stwierdzonych nieprawidłowości w zgłoszeniach celnych w stosunku do liczby zgłoszeń celnych poddanych kontroli po zwolnieniu towaru. monitorowany od 2010 r. raz do roku Wskaźnik (miernik) Udział stwierdzonych nieprawidłowości w obszarze gier hazardowych w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli w tym obszarze. monitorowany od 2010 r. raz do roku s. 31

32 Cel (B3) Koordynator celu Wskaźnik (miernik) Zwiększanie udziału analizy ryzyka w procesie kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń. Departament CA Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby działań kontrolnych. monitorowany od 2010 r. dwa razy do roku Wskaźnik (miernik) Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby kontroli wynikających z dyrektyw systemowych. monitorowany od 2010 r. dwa razy do roku Cel (B4) Koordynator celu Wskaźnik (miernik) Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej. Departament SC Wdrożony jednolity system kontroli zarządczej w Służbie Celnej. monitorowany od 2010 r. raz do roku s. 32

33 Cel (R5) Modernizacja infrastruktury technicznej. Koordynator celu Departament SC Wskaźnik (miernik) Udział wydatków na sprzęt techniczny w stosunku do ogólnej kwoty wydatków pozapłacowych i majątkowych Służby Celnej. monitorowany od 2010 r. raz do roku Wskaźnik (miernik) Udział wydatków poniesionych na realizację inwestycji budowlanych w stosunku do ogólnej kwoty wydatków majątkowych Służby Celnej. monitorowany od 2010 r. raz do roku s. 33

34 Dziękuję za uwagę s. 34

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Załącznik nr 2 Szczegółowe harmonogramy realizacji inicjatyw strategicznych * Program 1. Wdrożenie Programu e-cło ** Departamenty PC, AE, CA, DI, FR Termin 2013 Priorytet 1 1. Wdrożenie systemów wspierających

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY STRATEGICZNE realizacja poszczególnych etapów/kroków milowych w I półroczu 2011 roku 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1 SC 2013

INICJATYWY STRATEGICZNE realizacja poszczególnych etapów/kroków milowych w I półroczu 2011 roku 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1 SC 2013 Załącznik nr 1 do pisma nr SC5/0200/2/2/MVT/2011/5649 z dnia 04.10.2011 r. INICJATYWY STRATEGICZNE realizacja poszczególnych etapów/kroków milowych w I półroczu 2011 roku Objaśnienia: Departament SC Departament

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Warszawa, 2013 Ministerstwo Finansów Służba Celna Misja Służby Celnej Służba

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA CELNA OD MODERNIZACJI DO INNOWACJI wersja 2.0

SŁUŻBA CELNA OD MODERNIZACJI DO INNOWACJI wersja 2.0 SŁUŻBA CELNA OD MODERNIZACJI DO INNOWACJI wersja 2.0 Warszawa 2012 Ministerstwo Finansów Służba Celna SŁUŻBA CELNA 3i innowacyjnie wykorzystująca wiedzę do świadczenia lepszych usług w erze cyfrowego stylu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 10/2013

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 10/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 Nr 10/2013 WIADOMOSCI l REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczka PROJEKT GRAFICZNY Aleksandra

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087. Nr 8-9/2012

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087. Nr 8-9/2012 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087 Nr 8-9/2012 REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT GRAFICZNY Aleksandra Laska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 16 października 2013 r. Poz. 34 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 40 M I N I S T R A F I N A N S ÓW 1) z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 91 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Magdalena Małysz Magdalena Małysz Sprawdził: Robert Kuźniar

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28 ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie systemu zarządzania jakością i

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/209

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/209 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/209 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1294/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program działania dla ceł w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wersja: 0.54. 24.10.2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Wersja: 0.54. 24.10.2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych w kontekście kwalifikacji projektów do dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Wersja: 0.54 24.10.2014 r. Historia modyfikacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-410-17/2009 Nr ewid 27/2010/P09047/KGP Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i refleksje architektoniczne z tworzenia Struktury Docelowej Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC)

Doświadczenia i refleksje architektoniczne z tworzenia Struktury Docelowej Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC) Doświadczenia i refleksje architektoniczne z tworzenia Struktury Docelowej Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC) Marek Pękala - Departament Służby Celnej Ministerstwa Finansów JM Hotel, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Dokument: Architektura korporacyjna państwa Historia modyfikacji Wersja Data Autor zmiany Opis zmiany 0.5 28.08.2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 2005.12.29. PROTOKÓŁ posiedzenia kadry kierowniczej Służby Celnej w dniach 15 16 grudnia 2005 r. OC-WK-002-14/05/8467

ZATWIERDZAM Warszawa, 2005.12.29. PROTOKÓŁ posiedzenia kadry kierowniczej Służby Celnej w dniach 15 16 grudnia 2005 r. OC-WK-002-14/05/8467 ZATWIERDZAM Warszawa, 2005.12.29 Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej /-/Marian Banaś PROTOKÓŁ posiedzenia kadry kierowniczej Służby Celnej w dniach 15 16 grudnia 2005 r. OC-WK-002-14/05/8467 W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting

Zarządzanie jakością. Paweł Kamecki. Umbrella Consulting Zarządzanie jakością w administracji samorządowej Paweł Kamecki Umbrella Consulting Konferencja Fundusze zewnętrzne jako wsparcie dla rozwoju lokalnego i podnoszenia jakości pracy administracji samorządowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło

Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło Strona 1 z 68 SPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1. Przedmiot Umowy 17 2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy 21 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009

STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KADR I SZKOLENIA ZATWIERDZAM STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009 Wnoszę o z DYREKTOR BIURA KADR I SZKOLENIA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, kwiecień 2007

Bardziej szczegółowo