Doświadczenia i refleksje architektoniczne z tworzenia Struktury Docelowej Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doświadczenia i refleksje architektoniczne z tworzenia Struktury Docelowej Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC)"

Transkrypt

1 Doświadczenia i refleksje architektoniczne z tworzenia Struktury Docelowej Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC) Marek Pękala - Departament Służby Celnej Ministerstwa Finansów JM Hotel, Warszawa 5 czerwca 2014 Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a, Warszawa tel faks

2 O czym będę mówił Wprowadzenie (Służba Celna, administracja publiczna v komercja, słownik pojęć) Duża zmiana w organizacji- budowa nowego SISC (Oczekiwania zewnętrzne MASP, Program e-cło, zarządzanie procesowe) Co nas skłoniło do wdrażania ładu architektonicznego (cele, podejście, mapa korzyści, mierniki strategiczne) Dojście do Architektury Docelowej SISC (metoda, federacja architektów, zagadnienia architektoniczne) Struktura Docelowa Systemu Informacyjnego Służby Celnej (System zarządzania, transformacja,) Wnioski. refleksje, spostrzeżenia..wszystko jest proste na początku i końcu... 2

3 Refleksja architektoniczna wprowadzająca Jeśli Twoja organizacja funkcjonuje poprawnie/zadawalająco i nie jest planowana duża zmiana działalności operacyjnej oraz nie jest zaobserwowany apetyt na nowe korzyści jak też nie widać determinacji w zarządzie to: nie trać czasu i tzw. architekturę korporacyjną traktuj tylko jako rozrywkę intelektualną 3

4 Główne zadania realizowane przez SC Obszary funkcjonowania: kontrola obrotu towarowego UE z zagranicą naliczanie i pobór należności podatku VAT, akcyzy, cła, 1/3 przychodów Budżetu Państwa! kontrola gier i zakładów wzajemnych, zapobieganie i wykrywanie wprowadzanych na teren UE: szkodliwych odpadów, substancji chemicznych, materiałów jądrowych i promieniotwórczych, narkotyków, broni, amunicji, materiałów wybuchowych itp, ochrona dóbr kultury, ochrona własności intelektualnej, kontrola obrotu extra UE objętego Wspólną Polityką Rolną, statystyka wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego (INTRASTAT), 4

5 Używane pojęcia, słownik SISC - System Informacyjny Służby Celnej budowany w ramach Programu e-cło - zespół współdziałających komponentów funkcjonalnych i technicznych, zapewniający kompleksowe wsparcie procesów biznesowych SC oraz wymianę komunikatów elektronicznych z domeną wspólnotową i zewnętrzną. SD, Struktura Docelowa - model przedstawiający stan docelowy SI SC po wprowadzeniu wszystkich zmian związanych z realizacją Programu e-cło. Pryncypia - Zbiór zadeklarowanych trwałych zasad postępowania, które wspierają nas w podejmowaniu decyzji realizacyjnych i architektonicznych Zarządzanie Strukturą Docelową mechanizmy obejmujące elementy zarządcze architektury systemu, zadania związane z utrzymaniem spójności SI SC niezbędnymi dla dalszego jego utrzymania i rozwoju, role i struktury organizacyjne realizujące te zadania. Buzzwords - np.togaf,soa,ea,itil,cc)- nie będę używał 5

6 Refleksja architektoniczna 1 Do pewnego momentu, gdy wszystko funkcjonuje poprawnie np. koszty nie rosną, nie ma presji (zewnętrznej i wewnętrznej) na zmianę lub gdy pożądane zmiany nie mają pokrycia finansowego - architekturę korporacyjną można traktować jako: zbiór właściwości danej organizacji (włącznie ze strukturą), które stanowią o zdolności do realizacji jej misji. 6

7 Silosy biznesowe Mieliśmy w latach : Strategię biznesową zatwierdzoną przez Radę Ministrów w 1999, S. Informatyzacji (misja, wizja, cele) przez Prezesa GUC i MF w IV.2000 Wdrożone! metodyki realizacyjne np. MaXXIme TEMPO; Twarde Uzasadnienie biznesowe akcesja do UE Systemy centralne spełniające wymogi interoperacyjności z domeną UE Jednolite standardy komunikacji i interfejsów, danych referencyjnych! Nagrody za Systemy IT e-government - e-europe - Strategia Lizbońska: Como 2003, Rzym 2004 i Manchester 2005! 7

8 Stan na maj 2004 OK Ozyrys zarządzanie zasobami sieci WAN Celina Analytic layer Celesta Operational layer OK OK NCTS Zefir SEED Reference layer OK Isztar Alexis Celesta master Communication layer OK Corintia web portal Hermes HR OK - - Office & Workflow OK OK OK OK OK Printing systems WAN / CCN-CSI / / VoIP / middleware - Corporate Antivirus OK OK Security/ Special systems 8

9 Refleksja architektoniczna 2 Co to jest entropia w organizacji i czym skutkuje? Entropia jest miarą stopnia nieuporządkowania układu jeżeli układ termodynamiczny przechodzi od jednego stanu równowagi do drugiego, bez udziału czynników zewnętrznych (a więc spontanicznie), to jego entropia zawsze rośnie. 9

10 Efekty entropii organizacyjnej Od ostatniej dużej zmiany transformacja SC, w celu wejścia Polski w struktury UE ( ), nastąpiło spontaniczne zaspokajanie potrzeb na wspomaganie informatyczne samodzielna budowa aplikacji, w tym np.: Co najmniej cztery rejestry przedsiębiorców KBK, SEED, AEO, EORI 16 regionalnych helpdesk-ów 16 systemów kadrowo-płacowych kilka lokalnych systemów autoryzacji Wiele systemów wspomagania analizy ryzyka Wiele rejestrów i systemików lokalnych (ponad 200) 10

11 Refleksja architektoniczna 3 Jeśli jednak zainteresowałeś się architekturą korporacyjną i chcesz wzorować się na liderach firmach komercyjnych podawanych jako przykład: Zwróć uwagę na występujące różnice które mogą być istotne Np. Służba Celna realizuje zadania operacyjne w tym transakcje on line 24h x 365 dni 11

12 Specyfika działalności podstawowej Business WSPARCIE Wykorzystać i utrzymać istniejące DZIAŁALNOŚCI Opłacalność systemy produkcyjne W SFERZE Niespójność BIZNESOWEJ Pozyskiwanie danych klientów nie jest krytyczna... SZYBKOŚĆ Cel Zapewnianie główny: agregacja przewagi danych REAGOWANIA konkurencyjnej w górę dla NA kierownictwa szybkość przepływu! ZMIANY i analizowania informacji OTOCZENIA!!! Administracja publiczna Ciągle SYSTEM tworzy się nowe systemy INFORMACYJNY 1. Zapewnienie informacyjne funkcji JEST... SAMĄ społecznych ISTOTĄ Spójność DZIAŁALNOŚCI! 2. Zapewnienie informacji niezbędnego prawnej na poziomie poziomu usług operacyjnym!!! ZGODNOŚĆ Z Cel 3. Koszty główny: działania zapewnić dane operacyjne AKTUALNYM na poziomie STANEM operacyjnym!!! PRAWNYM!!! 12

13 Mierniki strategiczne Nie dotyczą one bezpośrednio usług elektronicznych gdzie np. obecnie Służba Celna obsługuje w formie elektronicznej 81,5% zgłoszeń celnych i deklaracji akcyzowych 13

14 14 14

15 15

16 4,50 Obecny (AS-IS) koszt poboru 2004 (w /100 pobranych należności) ,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 16

17 Dlaczego realizujemy Program e-cło? Wymogi e-customs wyeliminowanie dokumentów papierowych. Liczne zapowiadane w UE zmiany legislacyjne wprowadzenie zmodernizowanego kodeksu celnego UCC. Obecne rozwiązania IT funkcjonują nierzadko od dekady, w tym czasie nastąpiły liczne zmiany prawne - zaszła konieczność przebudowy systemów. Konieczność integracji i kompatybilności rozwiązań IT. Zwiększenie możliwości elastyczności na zmiany jakie oferuje technologia SOA. Konieczność update u technologicznego aplikacje rozproszone klient serwer na aplikacje scentralizowane, dostępne na urządzeniach mobilnych, w efekcie redukcja kosztów utrzymania. Szansa na standardyzację i uspójnienie modeli danych (SC wcześniej nie posiadała opracowanego modelu danych). Zmieniające się otoczenie informacyjne pojawiły się liczne rejestry publiczne, z którymi można się integrować. Unowocześnienie organizacji zgodnie z kierunkami rozwoju UE. Likwidacja silosów i separowanych rozwiązań. Wdrożenie zarządzania procesowego w organizacji. 17

18 Program e-cło - korzyści i oddziaływanie Cele ogólne! Wzrost sprawności i przyjazności obsługi przedsiębiorców w obszarze związanym z poborem należności przez Służbę Celną, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego. Usprawnienie współpracy pomiędzy polską Służbą Celną a instytucjami współpracującymi. Wzrost efektywności procesów wewnętrznych Służby Celnej. Racjonalizacja wydatków Służby Celnej związanych z informatyzacją. 18

19 Cele Programu były odzwierciedleniem odpowiadały na potrzeby i występujące problemy 19

20 Pierwotne Pryncypia SC w zakresie IT Odwołanie do Strategii Działania SC. Podział obszaru IT na zarządzalne bloki funkcjonalne > projekty Wiodąca rola ekspertów biznesowych > kierownicy projektów. Praca zespołowa zaangażowanie potencjału całej SC > lokalizacja projektów w regionach > centra kompetencyjne (np. IC w Krakowie, itd.). W przypadku kluczowych przedsięwzięć zlecenie realizacji wykonawcom zewnętrznym. Konsekwentne stosowanie metodyki zarządzania programami i projektami. 20

21 Refleksja architektoniczna 4 Zanim zaczniesz tworzyć modele architektoniczne upewnij się, w jakim celu je tworzysz (oczekiwane korzyści, najlepiej szybkie) i jak będą wykorzystane. Nie ma nic złego w kierowaniu się korzyścią, najlepiej jak korzyść konsumuje się szybko i przy małym wysiłku: Każda korzyść powinna mieć Właściciela odpowiedzialnego za jej dostarczenie organizacji 21

22 Definicje korzyści Matryca Logiczna Programu e-cło Cel Programu i cele szczegółowe Rezultaty i wskaźniki rezultatów dla celów Programu Produkty i ich powiązanie z rezultatami Programu Projekty (Działania) Mapa korzyści Profile i metryki korzyści Opis korzyści Spodziewany termin pojawienia się korzyści i czas realizacji Rezultaty dotyczące korzyści i wskaźniki rezultatu - poziom bazowy i docelowy Wzajemne zależności z innymi korzyściami i ich rezultatami Zmiany bieżących procesów biznesowych konieczne dla zrealizowania korzyści Projekty w ramach Programu bezpośrednio związane z realizacją korzyści Wszelkie zależności od ryzyk lub innych programów czy projektów Osoba odpowiedzialna za realizację korzyści i będąca właścicielem Profilu Korzyści w Programie 22

23 23 Mapa Korzyścici Cele szczegółowe Korzyści Projekty Zdefiniowano 23 korzyści biznesowe Powiązano z celami szczegółowymi Programu Przypisano odpowiedzialność za realizację korzyści Powiązano korzyści z projektami 23

24 Organizacja Programu e-cło obszary biznesowe Obszary: Wszystkie projekty realizowane w ramach Programu e-cło zostały pogrupowane w obszary biznesowe, które razem mogą zrealizować pożądany przyszły stan Struktury Docelowej i w ten sposób dostarczyć potencjał wyrażony w Opisie Wizji (Studium Wykonalności). Zasoby: Zadania Programu realizuje aktualnie 21 zespołów projektowych co w sumie daje ok. 390 osób zaangażowanych w realizację Programu, w tym 106 osób to informatycy. 24

25 Rezultaty Programu e-cło zmiana biznesowa Interesariusze Zmiana biznesowa Miara : Stan docelowy (2013 r.) Podniesienie poziomu dojrzałości e-usług publicznych co najmniej na poziom 4-TRANSAKCJI 8 e-usług (w tym 2 nowe) Klienci Zmniejszenie liczby kontrolowanych zgłoszeń celnych przed zwolnieniem towarów w stosunku do wszystkich przyjmowanych Zwiększenie liczby przedsiębiorców wykorzystujących kanał komunikacji elektronicznej z 13% na 5 % z 30 % na 60 % Zwiększenie liczby przedsiębiorców objętych automatyczną obsługą rozliczeń z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez SC z 30 % na 90 % Instytucje współpracujące Zgodność na koniec 2013 r. z wymaganiami inicjatywy e-customs dot.: integracji z systemami wspólnotowymi elektronicznej wymiany danych z innymi administracjami celnymi UE 100 % Objęcie zarządzaniem procesowym kluczowych procesów operacyjnych oraz ich automatyzacja 10 procesów Wewnętrzni Ujednolicenie baz referencyjnych przedsiębiorców (zmniejszenie ich liczby) Wsparcie obszarów zarządzania zasobami ludzkimi jednolitymi rozwiązaniami informatycznymi z 4 na 1 4 obszary

26 Rezultaty Programu e-cło podniesienie poziomu dojrzałości e-usług Obszary procesów biznesowych Obszar zintegrowanej taryfy celnej Obszar zintegrowanej rejestracji przedsiębiorców Obszar zintegrowanego zarządzania ryzykiem Stan bazowy 2008 r. 0 REZULTATY PROGRAMU e-cło Zmiana poziomu dojrzałości e-usług Elektroniczna obsługa dokumentów poprzedzających przywóz Stan docelowy 2013 r. 4 Komponenty SI SC ICS/ECS2 Obszar ułatwień i kontroli celnej w obrocie extra-ue oraz rejestracji obrotu intra-ue Obszar zintegrowanej obsługi obrotu wyrobami akcyzowymi Obszar zintegrowanej obsługi podatku od gier i zakładów wzajemnych Obszar poboru należności i rozrachunków z UE i budżetem Obszar procesowo-zarządczy i analityczno-statystyczny Obszar obiegu dokumentów i prowadzenia spraw Obszar zarządzania zasobami ludzkimi administracji celnej Elektroniczna obsługa wywozowej deklaracji skróconej Elektroniczna obsługa wywozu Elektroniczna obsługa statystyki wewnątrzwspólnotowej BRAK Elektroniczna obsługa operacji przywozowych Elektroniczna obsługa tranzytu Elektroniczna obsługa gwarancji Elektroniczna obsługa dokumentów akcyzowych AES AIS NCTS2 ZEFIR 2 OSOZ2 EMCS PL ECIP/ SEAP PL SZPROT ISZTAR4 ZISAR Obszar zarządzania systemem informacyjnym i infrastruktury kontroli celnej Brak Informacja Interakcja Dwustronna Transakcja Personalizacja Interakcja

27 Rezultaty Programu e-cło pozostałe zmiany dla interesariuszy zewnętrznych Obszary procesów biznesowych Obszar zintegrowanej taryfy celnej REZULTATY PROGRAMU e-cło Inne zmiany biznesowe dla interesariuszy zewnętrznych Komponenty SI SC Obszar zintegrowanej rejestracji przedsiębiorców Obszar zintegrowanego zarządzania ryzykiem Obszar ułatwień i kontroli celnej w obrocie extra-ue oraz rejestracji obrotu intra-ue Stan bazowy 2008 r. Wzrost liczby przedsiębiorców wykorzystujących kanał komunikacji elektronicznej Stan docelowy 2013 r. 30 % 60 % Wszystkie systemy ZEFIR 2 ECIP/ SEAP PL Obszar zintegrowanej obsługi obrotu wyrobami akcyzowymi Obszar zintegrowanej obsługi podatku od gier i zakładów wzajemnych Obszar poboru należności i rozrachunków z UE i budżetem Obszar procesowo-zarządczy i analityczno-statystyczny Obszar obiegu dokumentów i prowadzenia spraw Obszar zarządzania zasobami ludzkimi administracji celnej 13 % Wzrost liczby przedsiębiorców korzystających z komunikacji elektron. objętych aut. obsługą rozliczeń z tytułu dochodów budżetowych realiz. przez SC 30 % 90 % BRAK Zmniejszenie liczby kontrolowanych zgłoszeń celnych przed zwolnieniem towarów w stosunku do wszystkich przyjmowanych Zgodność z inicjatywą e-customs dot.: integracji z systemami wspólnotowymi elektronicznej wymiany danych z innymi administracjami celnymi UE 5 % % OSOZ2 ZISAR AIS AES NCTS2 EMCS PL SZPROT ISZTAR4 Obszar zarządzania systemem informacyjnym i infrastruktury kontroli celnej

28 Rezultaty Programu e-cło zmiany dla interesariuszy wewnętrznych Obszary procesów biznesowych Obszar zintegrowanej taryfy celnej Obszar zintegrowanej rejestracji przedsiębiorców REZULTATY PROGRAMU e-cło Zmiany biznesowe dla interesariuszy wewnętrznych Stan bazowy 2008 r. Stan docelowy 2013 r. Komponenty SI SC ECIP/ SEAP PL EMCS PL Obszar zintegrowanego zarządzania ryzykiem Obszar ułatwień i kontroli celnej w obrocie extra-ue oraz rejestracji obrotu intra-ue Obszar zintegrowanej obsługi obrotu wyrobami akcyzowymi Obszar zintegrowanej obsługi podatku od gier i zakładów wzajemnych Obszar poboru należności i rozrachunków z UE i budżetem Obszar procesowo-zarządczy i analityczno-statystyczny 0 Objęcie zarządzaniem procesowym kluczowych procesów operacyjnych oraz ich automatyzacja 0 10 Ujednolicenie baz referencyjnych przedsiębiorców (zmniejszenie ich liczby) 4 1 BRAK Wsparcie obszarów zarządzania zasobami ludzkimi jednolitymi rozwiązaniami informatycznymi 4 SZPADA SZPROT HERMES2 ISZTAR4 AIS AES NCTS2 ZISAR Obszar obiegu dokumentów i prowadzenia spraw Obszar zarządzania zasobami ludzkimi administracji celnej Minimalna liczba użytkowników 0 administracji celnej korzystających z platformy elektronicznej e-cło. Wszystkie systemy ZEFIR 2 OSOZ2 Obszar zarządzania systemem informacyjnym i infrastruktury kontroli celnej

29 Produkty Programu e-cło Lp. Wskaźnik produktu Jedn. Miary 1 Liczba zainstalowanych zwirtualizowanych platform serwerowych szt. 2 2 Liczba wdrożonych scentralizowanych systemów HelpDesk szt. 1 3 Liczba uruchomionych systemów uwierzytelniania wraz z PKI szt. 1 4 Liczba uruchomionych systemów zarządzania danymi referencyjnymi PL UE szt. 1 Razem INFRA PKI HELP- DESK PDR + TESTREG 5 Liczba uruchomionych platform obsługi komunikatów w technologii korporacyjnej szyny danych szt. 1 MCA 6 Liczba wdrożonych systemów informatycznych służących realizacji e-usług szt Liczba wdrożonych systemów zarządzania szt. 2 8 Liczba rozbudowanych platform analitycznych hurtowni danych szt. 1 9 Liczba rozbudowanych portali do elektronicznej komunikacji z przedsiębiorcami szt. 1 SZPADA HERMES2 SZPROT ISZTAR3 ISZTAR4 AES NCTS2 ZEFIR 2 ECIP/ SEAP PL EORI 1 ICS/ECS2 EMCS PL AIS ZISAR OSOZ2

30 Przepisy prawne Zasady Misja Szanse Wizja Cele Strategia Cele strategiczne Interesariusze Słabości Silne strony Wartości Metodyki Zagrożenia Ograniczenia Wymagania Jedn. org. Role Dane Odpowiedzialności Reguły biznesowe Zdarzenia Zdarzenia inicjujące Umiejętności Informacje Funkcje Procesy Wiedza Procedury Stanowiska pracy Usługi Ludzie Produkty Projekty Czas Łańcuch wartości Workflow Ryzyka Budżet Podatki Obiekty Koszty Środki finansowe Lokalizacje Budynki Narzędzia Bazy danych Aplikacje Systemy Modele za: Adaptive Inc., Hardware Sieci Middleware Incydenty 30

31 Procesy biznesowe 31 31

32 32 32

33 Refleksja architektoniczna 5 Moim zdaniem uporządkowanie optymalizacja (np. uproszczenie) kluczowych procesów biznesowych przed ich wsparciem informatycznym skutkuje wielokrotnym obniżeniem kosztów na IT więc: Po potwierdzeniu działalności operacyjnej zasugerowałbym pochylenie się nad procesami i ich miernikami a PRZEDE WSZYSTKIM CELAMI OGÓLNYMI!!! TO MAJĄ ZROBIĆ ICH FAKTYCZNI WŁAŚCICIELE A NIE UZURPATORZY Z IT! 33

34 Architektura Procesów SC (to-be) v Procesy I, II, III poziomu Kształtowanie kierunków rozwoju SC oraz monitorowanie jej funkcjonowania Określanie misji, wizji, strategii, wyznaczanie celów Doskonalenie organizacji SC Tworzenie zasad zarządzania Budowanie relacji z interesariuszami Zintegrowane zarządzanie ryzykiem dla działalności SC Audytowanie, samoocena i przeglądy organizacji Zintegrowane zarządzanie ryzykiem dla działalności podstawowej Obsługa obrotu towarowego Interesariusze: Społeczeństwo, UE, Budżet Państwa, Klienci 5 6 Prowadzenie analizy ryzyka Prowadzenie analizy ryzyka na poziomie strategicznym Prowadzenie analizy ryzyka na poziomie taktycznooperacyjnym Określenie standardów i wytycznych dla kontroli i analizy ryzyka Kształtowanie prawa oraz wdrażanie usług i instrumentów prawnych SC Planowanie koszyka usług i instrumentów prawnych SC Planowanie koszyka usług i instrumentów Analiza otoczenia i wnętrza SC 10 7 Projektowanie i utrzymanie standardów kontroli i standardów analizy ryzyka Planowanie kontroli w oparciu o analizę ryzyka Projektowanie, wdrożenie i utrzymanie usług - obrót towarowy Planowanie i monitorowanie projektów portfela usług Projektowanie i wdrożenie usługi Utrzymywanie usług obrotu towarowego Projektowanie, wdrożenie i utrzymanie usług - obrót wyrobami podlegającymi akcyzie i innym podatkom Projektowanie, wdrożenie i utrzymanie usług działalność hazardowa Kształtowanie i wdrażanie instrumentów prawnych Umożliwianie działalności -obrót towarowy 4 Nadanie uprawnień umożliwiających realizację obrotu towarowego Promowanie ułatwień i uproszczeń w obrocie towarowym Obsługa obrotu wyrobami podlegającymi akcyzie oraz innym podatkom i należnościom Umożliwianie działalności obrót wyrobami podlegającymi akcyzie i innym podatkom Umożliwianie działalności - gry hazardowe 1 2 Obsługa działalności hazardowej Obsługa operacji obrotu towarowego Obsługa operacji w kierunku przywozowym Obsługa operacji w kierunku wywozowym Badanie działalności podmiotów dokonujących obrotu towarowego Obsługa statystyki obrotu wewnątrzwspólnotowego Obsługa operacji obrotu wyrobami podlegającymi akcyzie i innym podatkom 3 8 Obsługa operacji obrotu wyrobami podlegającymi opodatkowaniu i pobór podatków Badanie działalności podmiotów dokonujących obrotu wyrobami podlegającymi opodatkowaniu Prowadzenie nadzoru nad działalnością w zakresie gier hazardowych Eliminowanie nielegalnej działalności Ujawnienie i zwalczanie nielegalnej działalności w zakresie obrotu towarowego Ujawnienie i zwalczanie nielegalnej działalności w zakresie obrotu wyrobami podlegającymi akcyzie oraz innym podatkom i należnościom Ujawnienie i zwalczanie nielegalnej działalności w zakresie prowadzenia gier hazardowych Interesariusze: Społeczeństwo, UE, Budżet Państwa, Klienci 9 Dobór i rozwój Pracowników Tworzenie i modyfikacja planu finansowego Wykonanie planu finansowego Sporządzanie sprawozdań Obsługa budżetu, zobowiązań i sprawozdawczość finansowa Zapewnianie zasobów 9 Dostarczanie i utrzymanie Infrastruktury i narzędzi Rozwój i utrzymanie Systemu Informacyjnego SC 34

35 Co nas skłoniło do wdrażania ładu Wynikły problemy wynikające z : tożsamości, granic systemów (nadmiarowość, białe plamy); standaryzacji i unifikacja modeli danych i interfejsów; analizy wpływu zmian; pojawiających się lawinowo Zagadnień architektonicznych; zależności, wrażliwości poszczególnych komponentów Obawa o brak spójności itd. Zapewnienie trwałości Projektu po jego zakończeniu; Osiągnięcie celu efektywności kosztowej. 35

36 Wrażliwość projektu - zmiana zakresu realizacji w przypadku opóźnień/nie zrealizowania innego komponentu z Programu KRYTYCZNE ZALEŻNOŚCI Wrażliwość projektu INFRA TESTREG MCA PKI HELP DESK ECIP/SEAP PL PDR SZPROT HERMES 2 ISZTAR 4 ZISAR ZEFIR 2 AIS AES OSOZ 2 NCTS 2 ARIADNA 2 INFRA TESTREG X MCA X PKI X X X X HELP DESK X X X ECIP/SEAP PL X X X X PDR X X X X SZPROT X X X HERMES 2 X ISZTAR 4 X ZISAR X X ZEFIR 2 X X X X X X X X X X X AIS X X X X X X X X AES X X X X X X X X OSOZ 2 X NCTS 2 X X X X X X X X ARIADNA 2 36

37 Wynikła potrzeba uporządkowanego podejścia Założenia organizacyjne do realizacji utrzymania i rozwoju w SW - ok Departament Strategiczny w MF? Dyrygent, Architekt, Szef Zmiany Transformacyjnej, liderzy? Powiązania, architektura,opis usługi, kolejność? MUI/ITIL połamany, SOA, SLA/OLA, PAAS/IAAS brak SAAS? Jak sobie z tym poradzić i za co i od kogo? 37

38 Refleksja architektoniczna 6 Nie sposób jest efektywnie umieścić decyzyjnego Architekta Korporacyjnego w strukturze hierarchicznej jaką jest administracja publiczna. Minimalne stanowisko podsekretarz stanu??!!!! 38

39 Architektura docelowa w Programie e-cło Jedną z zasadniczych rekomendacji zawartych w Planie wdrożenia metody osiągnięcia architektury docelowej SISC, było powołanie Federacji Architektów. Rozstrzygnięcia takie byłyby podejmowane w postaci rekomendacji. Federacja Architektów jest strukturą odpowiedzialną za utrzymanie spójności architektonicznej i przestrzeganie pryncypiów architektonicznych (innymi słowy bez mocy decyzyjnej może nie tyle przestrzegać co wskazywać na naruszenia pryncypiów). Federacja Architektów jest strukturą rekomendacyjną a nie decyzyjną odpowiedzialną za proponowanie rozstrzygnięć zagadnień projektowych -spornych pomiędzy projektami. 39

40 Co to jest Struktura Docelowa? Pojęcie metodyki Zarządzania Programem e-cło (model docelowy programu wg obecnego tłumaczenia MSP) Podstawowe narzędzie do planowania i realizacji Zmiany Transformacyjnej Stopniowe doprecyzowanie stanów przyszłych Stan bieżący AS IS Stan pośredni TRANSZA X Stan oczekiwany TO BE 40 CZAS 40

41 Obszar Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi Kadrow KADRY PŁACE RCP o Kadry- - Płace Płacow SOWA y Kadry MSNet BELF-ic GUC-io ATENA Struktura SISC (AS-IS) Obszar Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców EORI PL SEED PL KS AEO Dyscyplina Administracja CELINA PDR Kraków KRAG PDR Łódź SARP AGENT EBTI PL Obszar Zarządzania Strategicznego i Procesów Biznesowych Administracji Celnej Obszar Analityczno-Statystyczny Obszar Zintegrowanej Taryfy Celnej A ISZTAR 3 Obszar Poboru Należności oraz Rozliczeń z UE i Budżetem Obszar Zintegrowanej Obsługi i Kontroli Obrotu Towarowego Obszar Księgowo-Budżetowy Obszar Zabezpieczeń Obszar Wywozu Obszar Tranzytu KBK ZEFIR OSOZ ECS 2 KRET NCTS Obszar Szkieletu Informacyjnego Administracji Celnej i Magistrali Celno-Akcyzowej Obszar Uwierzytelniania CBT Obszar warstwy Komunikacyjnej Obszar Wsparcia Użytkowników i Klientów HELPDESK EMCS/NCTS I,II,III linia wsparcia Bramka CCN/C SI HELPDESK I linia wsparcia INTRAS TAT Obszar Przywozu i Statystyki Obrotu wew. UE CELINA INTERD B PROFIL Obszar Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem CRKP CKC CERO INTERD B ECS PROFIL Książka służby ALINA ICS KRIT Obszar Zintegrowanej Obsługi Obrotu Wyrobami Akcyzowymi BACHUS EMCS PL 41

42 Obszar Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi Kadrow KADRY PŁACE RCP o Kadry- - Płace Płacow SOWA y Kadry MSNet Struktura SISC (Transition) HERME BELF-ic GUC-io ATENA S2 Obszar Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców EORI PL SEED PL KS AEO Dyscyplina Administracja CELINA PDR Kraków KRAG PDR Łódź SARP AGENT SZPRO T Obszar Zarządzania Strategicznego i Procesów Biznesowych Administracji Celnej Obszar Procesowo - Zarządczy Obszar Analityczno-Statystyczny Narzędzia SZPADA 2 A Obszar Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR 3 ISZTAR 4 EBTI PL Portal i Elektroniczna Komunikacja z Przedsiębiorcą ECIP /SEAP PL Obszar Poboru Należności oraz Rozliczeń z UE i Budżetem Obszar Zintegrowanej Obsługi i Kontroli Obrotu Towarowego Obszar Księgowo-Budżetowy Obszar Zabezpieczeń Obszar Wywozu Obszar Tranzytu KBK ZEFIR ZEFIR 2 OSOZ OSOZ 2 ECS 2 AES KRET NCTS NCTS 2 Obszar Szkieletu Informacyjnego Administracji Celnej i Magistrali Celno-Akcyzowej Obszar Uwierzytelniania CBT Obszar Danych Referencyjnych Obszar Wsparcia Użytkowników i Klientów HELPDESK EMCS/NCTS I,II,III linia wsparcia PKI Domena Centralna HELPDE SK I linia wsparcia PDR PL/UE HELPDE SK Obszar warstwy Komunikacyjnej MCA Bramka CCN/C SI TestRe g Obszar Przywozu i Statystyki Obrotu wew. UE Obszar Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem CRKP CERO SOC CKC INTRAS TAT CELINA INTERD B ECS PROFIL INTERD B PROFIL ALINA ICS Książka służby ZISAR KRIT AIS INTR ASTA T Obszar Zintegrowanej Obsługi Obrotu Wyrobami EMCS PL 2 Akcyzowymi BACHU S EMCS PL 42

43 Obszar Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi Struktura SISC (TO-BE) Obszar Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców HERMES 2 RCP ATENA KRAG SARP SZPROT Obszar Zarządzania Strategicznego i Procesów Biznesowych Administracji Celnej Obszar Procesowo - Zarządczy Obszar Analityczno-Statystyczny Narzędzi a SZPADA 2 Obszar Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR 4 EBTI PL Portal i Elektroniczna Komunikacja z Przedsiębiorcą ECIP /SEAP PL Obszar Poboru Należności oraz Rozliczeń z UE i Budżetem Obszar Zintegrowanej Obsługi i Kontroli Obrotu Towarowego Obszar Księgowo-Budżetowy Obszar Zabezpieczeń Obszar Wywozu Obszar Tranzytu ZEFIR 2 OSOZ 2 AES KRET NCTS 2 Obszar Szkieletu Informacyjnego Administracji Celnej i Magistrali Celno-Akcyzowej Obszar Uwierzytelniania PKI Domena Centralna Obszar Danych Referencyjnych Obszar Wsparcia Użytkowników i Klientów HELPDES K PDR PL/UE Obszar warstwy Komunikacyjnej MCA Bramka CCN/CSI TestReg CRKP Obszar Przywozu i Statystyki Obrotu wew. UE KRIT Obszar Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem Książka służby CERO ZISAR SOC AIS INTRAST AT Obszar Zintegrowanej Obsługi Obrotu Wyrobami Akcyzowymi EMCS PL 2 43

44 Czym NIE JEST SD Strategią organizacji Architekturą biznesową organizacji Architekturą korporacyjną Strategią IT Metodyką..? 44

45 DZIEDZINY Zawartość Struktury ZMIANY Doc) Procesy Procesy Modele biznesowe działań i funkcji Rezultaty zmiany np. oczekiwane zmiany poziomów wyników / kosztów operacyjnych Organizacja ARCHITEKTURA DOCELOWA SI SC Struktury Organizacyjne Umiejętności / Kwalifikacje Kultura organizacyjna Technologia Systemy informatyczne Wymagania dotyczące lokalizacji Inna infrastruktura Informacja Wymagania informacyjne i dotyczące danych Wymagane zmiany legislacyjne / regulaminów itp. 45

46 Formuła zarządzania architekturą SI SC Program e-cło Studium Wykonalności Mapa Korzyści Definiowanie procesów (w projektach) Zarządzanie procesowe (SZPADA) Strategiczne planowanie architektury Struktura Docelowa SI SC Architektura SI SC Wizja architektury Procesy Architektura biznesowa Architektura systemu informacyjnego Architektura techniczna Taktyczne planowanie architektury Architektura rozwiązań Definicja architektury dla projektu Projekty Architektura biznesowa Architektura systemu informacyjnego Architektura techniczna Strategia i ramowy plan implementacji i migracji 46

47 Przykład artefaktu - Domeny danych zidentyfikowane w SD 47

48 Pryncypia architektoniczne i organizacyjne SD SISC Generalne Biznesowe Aplikacji Danych Infrastruktury IT Organizacyjne G.1 Pryncypia obejmują wszystkie rozwiązania SI SC G.2 Kaskadowe wytwarzanie architektury SI SC B.1 Koncentracja na potrzebach klientów SC B.2 Zapewnienie ciągłości biznesu SC B.3 Maksimum korzyści dla całej SC A.1 Architektura SI SC oparta na paradygmacie SOA A.2 Enkapsulacja komponentów SI SC D.1 Współdzielone wykorzystanie danych wspólnych SI SC A.3 Budowa i rozwój komponentów wspólnych SI SC A.4 Interoperacyjność i neutralność technologiczna komponentów SI SC D.2 Wspólny katalog i definicje danych I.1 Uwzględnianie standardów technicznych MF O.1 Pryncypia obejmują całość rozwiązań dot. zarządzania SI SC O.4 Aktywne przeciwdziałanie obniżaniu użyteczności kanałów informacyjnych O.3 Macierzowy system zarządzania SD SI SC O.2 Procesowa organizacja zarządzania SI SC O.5 Aktywne przeciwdziałanie degradacji i korozji zbudowanego SI SC 48

49 Elementy zarządcze Domenowy model danych Kanoniczny model danych Katalog danych systemowych i dokumentów Katalog mierników procesów i KPI Centralne Repozytorium Architektury Procesów SC Katalog usług (wraz z Katalogiem TEST) Zarządzanie konfiguracją SI SC wymagają stałego utrzymywania i rozwoju oraz udostępniania zespołom projektowym, wykonawcom zewnętrznym oraz interesariuszom biznesowym i wewnętrznym resortu. 49

50 Refleksja architektoniczna 7 Organizacje administracja publiczna różnią się między sobą zarówno realizowanymi procesami, interesariuszami, danymi współdzielonymi oraz posiadanymi technologiami. Dlatego też rozpoczynając przygodę architektoniczną należy świadomie wybrać model docelowy i ewentualnie modele pośrednie. Model unifikacji nie jest jedynym modelem architektury korporacyjnej, istnieją inne często bardziej adekwatne : replikacji, koordynacji dywersyfikacji.. 50

PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA. Warszawa 6_10_2015

PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA. Warszawa 6_10_2015 PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA Warszawa 6_10_2015 AKCESJA DO UNII EUROPEJSKIEJ - I ETAP CELNEJ INFORMATYZACJI Systemy wspólne - Inter-operability Implementation Strategy - Systemy

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 4 czerwca 2013r.

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 4 czerwca 2013r. Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło Warszawa, 4 czerwca 2013r. Plan prezentacji 1. Program e-cło cele, obszary, projekty 2. Projekty Programu e-cło wdrożone usługi, stan prac

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 26 listopada 2013r.

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 26 listopada 2013r. Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło Warszawa, 26 listopada 2013r. Plan prezentacji 1. Program e-cło cele, obszary, projekty 2. Projekty Programu e-cło wdrożone usługi, stan

Bardziej szczegółowo

UŁATWIENIA DLA BIZNESU W ŚRODOWISKU CYFROWYM SŁUŻBY CELNEJ

UŁATWIENIA DLA BIZNESU W ŚRODOWISKU CYFROWYM SŁUŻBY CELNEJ INFORMACJA PRASOWA 26.01.2015 Ministerstwo Finansów UŁATWIENIA DLA BIZNESU W ŚRODOWISKU CYFROWYM SŁUŻBY CELNEJ Wspieranie aktywności przedsiębiorców i podnoszenie standardów obsługi są nadrzędnymi celami

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. WARSZAWA, 18.05.2012 r.

System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. WARSZAWA, 18.05.2012 r. System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT WARSZAWA, 18.05.2012 r. 2 Przesłanki realizacji projektu SZPROT Ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez sprawniejsząobsługęprzedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl. Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/ Link Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Załącznik nr 2 Szczegółowe harmonogramy realizacji inicjatyw strategicznych * Program 1. Wdrożenie Programu e-cło ** Departamenty PC, AE, CA, DI, FR Termin 2013 Priorytet 1 1. Wdrożenie systemów wspierających

Bardziej szczegółowo

SPRATTUS SPRATTUS SZPROT

SPRATTUS SPRATTUS SZPROT SPRATTUS SPRATTUS SZPROT Łysomice, 05.10.2012 r. CO TO JEST? S ystem Z integrowanej P rzedsiębiorców R ejestracji O brotu T owarowego ZAKRES PROJEKTU SYSTEM ZINTEGROWANEJ REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW. ale

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015 + Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej 2006. 10. 01 s. 1 Strategia 2007 + Sprawozdanie z wykonania planu pracy na rok 2009

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S Projekt MCA Spotkanie Przedsiębiorc biorców w z Przedstawicielami Służby S Celnej Zbigniew Juzoń Warszawa, 19 grudnia 2012 r. Kierownik Projektu MCA Izba Celna w Kielcach Projekt Program e-cło,, POIG.07.01.00-00

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE. Zmienia Decyzję Nr 41/IOSW/2015 350000-IOSW.0210.64.2015.1

DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE. Zmienia Decyzję Nr 41/IOSW/2015 350000-IOSW.0210.64.2015.1 DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE 350000-IOSW.0210.64.2015.1 Zmienia Decyzję Nr 41/IOSW/2015 Decyzja Nr 64/IOSW/2015 Dyrektora Izby Celnej w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniająca Decyzję Nr 41/IOSW/2015

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej

Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie działań IT MF

Przedstawienie działań IT MF Przedstawienie działań IT MF Paweł Oracz Ministerstwa Finansów Maciej Puto Ministerstwa Finansów Radom, dn. 2 kwietnia 2009 r. Agenda spotkania Przedstawienie struktury IT resortu i roli poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny oprogramowania

Projekt techniczny oprogramowania Projekt techniczny oprogramowania w ramach projektu System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL Zamawiający: Ministerstwo Finansów 1 Metryka dokumentu Tytuł dokumentu: Projekt techniczny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU 2014 Struktura organizacyjna Służby Celnej Ministerstwo Finansów /4 Departamenty/ Służba Celna Izby Celne /16 w Polsce/ Biała Podlaska, Białystok, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ. Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach ROLA I ZADANIA SŁUŻBY CELNEJ Dariusz Dołęgowski Izba Celna w Katowicach Służba Celna, w tym Izba Celna w Katowicach, wraz z podległymi urzędami celnymi realizuje szereg zadań o charakterze : KONTROLNYM,

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Obrót towarowy z zagranicą Aktualności i zmiany w przepisach celnych w 2016 roku

Obrót towarowy z zagranicą Aktualności i zmiany w przepisach celnych w 2016 roku 10 czerwca 2016r., Warszawa Centrum 14 września 2016r. Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Obrót towarowy z zagranicą Źródła prawa, Unijny Kodeks Celny, przeznaczenie i procedury celne, formy zgłaszania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087. Nr 8-9/2012

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087. Nr 8-9/2012 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087 Nr 8-9/2012 REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT GRAFICZNY Aleksandra Laska

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

SINGLE WINDOW w obrocie towarowym z zagranicą. Założenia projektu oraz informacja o aktualnym stanie prac

SINGLE WINDOW w obrocie towarowym z zagranicą. Założenia projektu oraz informacja o aktualnym stanie prac SINGLE WINDOW w obrocie towarowym z zagranicą Założenia projektu oraz informacja o aktualnym stanie prac Założenia projektu oraz informacja o aktualnym stanie prac Dlaczego Single Window? - ZWIĘKSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Ministerstwie Gospodarki. 6 listopada 2012 r.

Zarządzanie procesami w Ministerstwie Gospodarki. 6 listopada 2012 r. Zarządzanie procesami w Ministerstwie Gospodarki 6 listopada 2012 r. 2 Historia podejścia procesowego w MG Od 2007 roku w Ministerstwie Gospodarki stosuje się Wspólną Metodę Oceny Projekty doskonalące

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta Elektroniczna Księga Wieczysta Aspekty wdrażania systemu informatycznego świadczącego usługi drogą elektroniczną Robert Ciurkot Dyrektor Departamentu Konsultingu Grupa Bull Grupa Bull na świecie 50 krajów

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL

EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, tel. +48: 22 639 32 32-35 EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL OFERTA DOSTAWY, WDROŻENIA I SERWISU PROMOCJA JESIEŃ 2015! WPROWADZENIE Konektor EMCS PL to narzędzie wspierające

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług CEL PROJEKTU Realizacja założeń

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie pryncypiów i budowa architektury korporacyjnej doświadczenia ZUS. Helena Zbijewska

Wprowadzanie pryncypiów i budowa architektury korporacyjnej doświadczenia ZUS. Helena Zbijewska Wprowadzanie pryncypiów i budowa architektury korporacyjnej doświadczenia ZUS Helena Zbijewska 1 2 Wprowadzenie XXI wiek to okres w którym organizacje społeczne stanęły w obliczu nowych problemów związanych

Bardziej szczegółowo

Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian

Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian EKSPERT: ROMAN ANDRZEJEWSKI ekspert w dziedzinie ceł, podatku

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności

Budżetowanie zadaniowe w administracji publicznej warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności 12-13 grudnia 2016r. Mercure Grand Hotel ul. Krucza 28 Warszawa warsztaty z analizy ryzyka oraz oceny efektywności i skuteczności X EDYCJA Szkolenie praktyczne 50% czasu szkolenia przeznaczone na ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Marcin Naliwajko Z-ca dyrektora Departamentu Technologii Dominik Lisowski Starszy Architekt Systemów IT Grupy EFL WebSphere Message Broker 2008 r. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Otwarte spotkanie z przedsiębiorcami 18 maja 2012r. Warszawa. nadinspektor Jacek KAPICA Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Szef SłuŜby Celnej

Otwarte spotkanie z przedsiębiorcami 18 maja 2012r. Warszawa. nadinspektor Jacek KAPICA Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Szef SłuŜby Celnej SłuŜba Celna -w słuŝbie biznesu Otwarte spotkanie z przedsiębiorcami 18 maja 2012r. Warszawa nadinspektor Jacek KAPICA Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Szef SłuŜby Celnej Rola SłuŜby S Celnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA D Rok PO Rok PRZED

REKOMENDACJA D Rok PO Rok PRZED REKOMENDACJA D Rok PO Rok PRZED Praktyczne aspekty procesu weryfikacji i zapewnienia zgodności z zaleceniami REKOMENDACJA D Jacek Więcki, Bank BGŻ S.A., Wydział Strategii i Procesów IT e mail: jacek.wiecki@bgz.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia dla Systemu Help Desk Programu e-cło

Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia dla Systemu Help Desk Programu e-cło Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia dla Systemu Help Desk Programu e-cło Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2/2010 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2010 ISSN 1230 9067. Informatyzacja Służby Celnej

Nr 1-2/2010 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2010 ISSN 1230 9067. Informatyzacja Służby Celnej Nr 1-2/2010 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2010 ISSN 1230 9067 Informatyzacja Służby Celnej REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Anna Jędruszczak Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin

Bardziej szczegółowo

JAK TO DOBRZE ZROBIĆ 5-06-2013

JAK TO DOBRZE ZROBIĆ 5-06-2013 WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ PROCESOWYCH: JAK TO DOBRZE ZROBIĆ 5-06-2013 Syndatis 2013 PLAN PREZENTACJI Trochę o Syndatis. Intensywność występujących zagrożeń w projekcie Wdrożenie rozwiązań procesowych - to nie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH Kilka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016

Tworzymy oprogramowanie. Oprogramowanie dla administracji publicznej. Poznań 2016 Tworzymy oprogramowanie Oprogramowanie dla administracji publicznej Poznań 2016 O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem oprogramowania dla administracji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II )

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Termin: 28 i 29 pażdziernika 2014 r. Miejsce: Hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R.

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R. Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ

NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ Departament Polityki Celnej NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ Działamy amy i zmieniamy się - planowo, - przewidywalnie - konsekwentnie Podstawy działania ania w oparciu o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC

Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, stanowiące przyczynę realizacji projektu Potrzeba Szybka i sprawna obsługa przy przekraczaniu granicy Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/11/7223/12778 Cena netto 1 740,00 zł Cena brutto 2 140,20 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Architektura Korporacyjna w administracji publicznej

Architektura Korporacyjna w administracji publicznej Architektura Korporacyjna w administracji publicznej Na przykładzie opracowania architektury korporacyjnej w ZUS KPMG w Polsce Maj 2014 kpmg.pl Jaki problem adresuje Architektura Korporacyjna? Złożoność

Bardziej szczegółowo

e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska

e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska Plan prezentacji Omówienie doświadczeń związanych z potrzebą optymalizacji realizowanych procesów. Przedstawienie zakresu

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ECS/ICS i CELINA

SYSTEMY ECS/ICS i CELINA Departament Polityki Celnej SYSTEMY ECS/ICS i CELINA ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Prezentuje: Rafał Latała tel.: +48 22 694 5558 www.clo.gov.pl Sytuacja w okresie czerwiec-październik 2012r. W

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Warszawa, 2013 Ministerstwo Finansów Służba Celna Misja Służby Celnej Służba

Bardziej szczegółowo

Jakośd danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeo Warszawa, 19 kwietnia 2012. Piotr Kołodziejczyk

Jakośd danych w systemach informatycznych zakładów ubezpieczeo Warszawa, 19 kwietnia 2012. Piotr Kołodziejczyk Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne a kwestie dostępu do centralnych rejestrów referencyjnych oraz zasad ich wzajemnej współpracy Jakośd danych w

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Globalne podejście do transformacji organizacji z wykorzystaniem IT. Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Globalne podejście do transformacji organizacji z wykorzystaniem IT. Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH z wykorzystaniem IT Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Kilka słów o prowadzącym Dr hab. Andrzej Sobczak Profesor w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH Blisko 10

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo