Instrukcja rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w bazie SEED PL dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do Systemu EMCS PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w bazie SEED PL dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do Systemu EMCS PL"

Transkrypt

1 Instrukcja rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w bazie SEED PL dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do Systemu EMCS PL Projekt realizowany jest w ramach Programu e-cło współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na innowacje.

2 HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU Nr wersji Data Autor zmiany Opis zmiany MF Inicjacja dokumentu MF Dodanie funkcjonalności we wniosku (Załącznik 1) poz. 25a MF Dodanie we wniosku (Załącznik 1) w polu E poz. 25, od G.2. do G.6. oraz w (Załącznik 2) w polu od B.1. do B.15. przy informacji w nawiasach (reprezentacja liter i cyfr) zapisu w formacie SHA1 2

3 Spis treści Spis treści... 3 Słownik przyjętych skrótów i terminów... 4 Podstawowe informacje dla użytkowników systemu EMCS PL... 5 Wstęp Złożenie wniosku rejestracyjnego Dane deklarowane we wniosku rejestracyjnym Komunikowanie z Systemem za pomocą usługi webservice Struktura loginu i potwierdzenie jego nadania Login i hasło do usługi webservice ( po stronie systemu EMCS PL) Okres ważności loginu i hasła do usługi webservice; dezaktywacja loginu i hasła Osoby uprawnione do komunikowania z systemem; odcisk palca Informacja o zabezpieczeniach akcyzowych Dane o zabezpieczeniach deklarowane na potrzeby dokonywanych przemieszczeń Postępowanie w przypadku rożnych rodzajów zabezpieczeń Aktualizacja danych Dane kontaktowe Załączniki: Załącznik 1 Wzór wniosku o rejestrację danych podmiotu na potrzeby komunikowania się z Systemem EMCS PL Załącznik 2 Osoby uprawnione do komunikowania się z systemem EMCS PL Załącznik 3 Oświadczenie bezpieczeństwa - Certyfikat Załącznik 4 Potwierdzenie rejestracji w systemie ZEFIR/OSOZ

4 Słownik przyjętych skrótów i terminów Skrót/termin Instrukcja Wyjaśnienie Niniejszy dokument łącznie z jego wszystkimi załącznikami. dokument elektroniczny; e- AD Dokument elektroniczny (tzw. e-ad elektroniczny administracyjny dokument) przesyłany do systemu EMCS PL, na podstawie którego dokonuje się przemieszczeń wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. EMCS PL System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych - system wykorzystywany do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w obrocie wewnątrzwspólnotowym pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz przemieszczania ww. wyrobów na terytorium Wspólnoty Europejskiej w ramach eksportu i importu. MF OSOZ PDR SEED PL Ministerstwo Finansów Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń podsystem Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych ZEFIR; stosowany w zakresie obsługi zabezpieczeń wykorzystywanych podczas rejestracji zgłoszeń celnych, akcyzowych oraz deklaracji podatkowych. OSOZ udostępnia również podmiotom gospodarczym usługi elektroniczne umożliwiające m.in. sprawdzenie stanu zabezpieczenia, wartości i liczby obciążeń. Podsystem Danych Referencyjnych służący w administracji celnej m.in. do rejestracji kodu identyfikacyjnego (loginu) oraz klucza do bezpiecznej transmisji danych, a także do identyfikacji oraz weryfikacji uprawnień osób i podmiotów przesyłających elektroniczne zgłoszenia i pozostałe dokumenty do Systemów Celnych. System Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy - baza danych służąca do gromadzenia i wymiany informacji dotyczących podatku akcyzowego; zawiera wykaz podmiotów uprawnionych do produkcji, magazynowania, przyjmowania oraz dokonywania wysyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. 4

5 Podstawowe informacje dla użytkowników systemu EMCS PL 1. Dokumenty przesyłane do Systemu EMCS PL są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego albo za pomocą ważnego klucza do bezpiecznej transmisji danych. 2. W celu zakupu certyfikatu kwalifikowanego podmiot powinien skontaktować się z jednym z autoryzowanych ośrodków certyfikujących, których lista zamieszczona jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji: 3. Klucz do bezpiecznej transmisji danych wydawany jest przez Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych, działające w Izbie Celnej w Krakowie. Warunkiem ubiegania się o klucz jest uzyskanie loginu (kodu identyfikacyjnego). Zarówno login jak i klucz są wydawane osobom fizycznym. Szczegółowa procedura uzyskiwania klucza do bezpiecznej transmisji danych opisana została w dokumencie Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego (loginu) i uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do systemu EMCS PL, dostępnym na stronie MF. 4. Login i klucz do bezpiecznej transmisji danych wykorzystywany do podpisywania dokumentów wysyłanych do systemu EMCS PL może być równocześnie wykorzystywany do podpisywania dokumentów przesyłanych do systemów celnych (Celina, ECS, ICS oraz INTRASTAT), przy spełnieniu wymagań przewidzianych dla tych systemów (m.in. konieczność rejestracji w bazie PDR Podsystemie Danych Referencyjnych). Równocześnie login i klucz posiadany dotychczas przez podmioty na potrzeby dostępu do Systemów Celnych może być wykorzystywany przy przesyłaniu danych do systemu EMCS PL, przy wypełnieniu procedury przewidzianej dla tego systemu (m.in. rejestracja w bazie SEED PL). W dalszej części instrukcji opisano procedurę, jaka ma zastosowanie dla użytkowników systemu EMCS PL, którzy pragną uzyskać login (kod identyfikacyjny) oraz klucz do bezpiecznej transmisji danych na potrzeby przesyłania zgłoszeń i dokumentów do systemu EMCS PL. 5. Warunkiem przesyłania przez przedsiębiorcę dokumentów do systemu EMCS PL jest rejestracja w bazie SEED PL stosownych danych na potrzeby komunikowania z Systemem. O rejestrację może wnioskować sam przedsiębiorca lub osoby uprawnione do jego reprezentacji według Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji działalności gospodarczej, statutu. O rejestrację może wystąpić także osoba, która nie jest wymieniona w KRS / ewidencji działalności gospodarczej/ statucie lecz posiada upoważnienie wystawione przez osoby upoważnione do reprezentacji interesów przedsiębiorcy zgodnie z zapisami w KRS (ewidencji działalności gospodarczej, statutu). Rejestracja danych w bazie SEED PL dokonywana jest na podstawie wniosku rejestracyjnego. Szczegółowa procedura rejestracji opisana jest w niniejszym dokumencie. 5

6 Podmioty składające wniosek o zarejestrowanie danych w bazie SEED PL deklarują m.in. sposób przesyłania dokumentów do systemu EMCS PL (webservice lub poczta elektroniczna), osoby uprawnione do komunikowania się z Systemem; informują także o rodzaju zabezpieczenia akcyzowego, którymi będą objęte wyroby akcyzowe przemieszczane z wykorzystaniem Systemu. Jednakże, aby podmiot mógł korzystać z zabezpieczenia na potrzeby dokonywanych przemieszczeń w procedurze zawieszenia akcyzy, zabezpieczenie to musi być zarejestrowane w systemie OSOZ. 6

7 Wstęp W chwili obecnej podmioty produkujące lub dokonujące obrotu wyrobami akcyzowymi 1 mają obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności, co równocześnie skutkuje rejestracją w bazie SEED PL. Po 1 stycznia 2011 r. przemieszczenie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu EMCS PL. Wszystkie podmioty chcące korzystać z Systemu mają obowiązek deklaracji danych na potrzeby komunikowania się z Systemem. Te dodatkowe informacje te będą rejestrowane w bazie SEED PL. W niniejszej instrukcji przedstawiono zasady rejestracji dodatkowych informacji w bazie SEED PL, wykorzystywanych na potrzeby komunikowania się z systemem EMCS PL, w szczególności wybór sposobu komunikacji z Systemem (webservice lub poczta elektroniczna) oraz powiązanie z podmiotem osób upoważnionych do przesyłania i/lub podpisywania komunikatów w jego imieniu. 1. Złożenie wniosku rejestracyjnego W celu dokonywania przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem systemu EMCS PL, podmiot prowadzący działalność związaną z produkcją lub obrotem wyrobami akcyzowymi zobowiązany jest do zadeklarowania niezbędnych w tym celu danych. Odbywa się to poprzez złożenie wniosku rejestracyjnego. Wniosek składany jest do naczelnika urzędu celnego właściwego 2 dla zarejestrowanego odbiorcy, zarejestrowanego wysyłającego lub prowadzącego skład podatkowy. Wzór wniosku rejestracyjnego stanowi załącznik 1 do niniejszej instrukcji. Jeśli podmiot prowadzi kilka rodzajów działalności związanej z produkcją lub obrotem wyrobami akcyzowymi (co wiąże się z posiadaniem kilku numerów akcyzowych) zobowiązany jest złożyć oddzielne wnioski rejestracyjne dla każdego rodzaju prowadzonej działalności. W szczególności dotyczy to prowadzącego skład podatkowy, który składa oddzielne wnioski rejestracyjne dla każdego ze składów podatkowych do niego należących. Wniosek można złożyć osobiście lub z wykorzystaniem poczty. O rejestrację danych na potrzeby komunikowania z systemem EMCS PL może wnioskować sam przedsiębiorca lub osoby uprawnione do jego reprezentacji wg Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji działalności gospodarczej, statutu. O rejestrację może wystąpić także osoba, która nie jest wymieniona w KRS/ ewidencji działalności gospodarczej/ statucie lecz posiada upoważnienie wystawione przez osoby upoważnione do reprezentacji interesów przedsiębiorcy zgodnie z zapisami w KRS (ewidencji działalności gospodarczej, statutu). Do wniosku należy 1 Zarejestrowany odbiorca, zarejestrowany wysyłający, prowadzący składy podatkowy, skład podatkowy. 2 Kwestie właściwości organów podatkowych w zakresie akcyzy zostały uregulowane w art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.). 7

8 załączyć aktualny dokument rejestrowy firmy oraz wystawione przez firmę pełnomocnictwa dla osób składających wniosek. Prowadzący skład podatkowy składa oddzielny wniosek rejestracyjny dla każdego ze składów podatkowych które prowadzi. Dane zawarte we wniosku rejestracyjnym są niezwłocznie wprowadzone do bazy SEED PL przez uprawnionego do tego pracownika urzędu celnego posiadającego uprawnienia użytkownika czynnego systemu SEED. W przypadku gdy dane podmiotu na potrzeby komunikowania się z systemem EMCS PL są po raz pierwszy rejestrowane w bazie SEED PL, podmiotowi przekazywany jest wydruk z tej bazy, zawierający informacje o wprowadzonych danych. Wydruk ten stanowi potwierdzenie dokonanej rejestracji. 2. Dane deklarowane we wniosku rejestracyjnym We wniosku rejestracyjnym składanym na potrzeby komunikowania się z systemem EMCS PL podmiot deklaruje m.in. 1) swój status i rodzaj prowadzonej działalności oraz swoje dane adresowe; 2) dane składu podatkowego lub miejsca odbioru w przypadku zarejestrowanego odbiorcy; 3) sposób komunikowania się z Systemem (webservice lub poczta elektroniczna); 4) listę osób uprawnionych do komunikowania się z Systemem; 5) sposób odbierania informacji o niedostępności Systemu; 6) chęć otrzymywania informacji o niedostępności systemu EMCS PL za pomocą narzędzia CS/MISE 3 7) informacje dotyczące zabezpieczenia akcyzowego na potrzeby dokonywanych przemieszczeń. Podmioty mogą komunikować się z systemem EMCS PL na dwa sposoby: a) poprzez niewizualny interfejs tzw. webservice, który łączy się z Systemem i przesyła wymagane komunikaty. Aby móc dokonywać połączeń z Systemem, podmiot musi posiadać swój własny adres szyfrowanego protokołu przesyłania dokumentów hipertekstowych certyfikatu usługi webservice (adres HTTPS) oraz własny login i hasło do tej usługi. Informacje te są podawane do wiadomości organu celnego w zgłoszeniu rejestracyjnym. Równocześnie podmiot musi dysponować analogicznymi danymi dotyczącymi systemu EMCS PL, dzięki czemu możliwa jest komunikacja pomiędzy webservicem podmiotu 3 CS/MISE (Central Services/Management Information System for EMCS) - narzędzie stworzone i utrzymywane przez Komisję Europejską służące m.in. do przesyłania informacji o niedostępności systemu EMCS PL 8

9 a Systemem. Indywidualne dane komunikacyjne charakteryzujące System (hasło i login oraz adres HTTPS po stronie systemu EMCS PL) są przypisane do danego podmiotu i są przekazywane przez naczelnika właściwego urzędu celnego. b) poprzez pocztę elektroniczną. Podmiot przesyła wiadomość ową na adres: dołączając jako załącznik komunikat o dokonywanym przemieszczeniu w formacie XML. Komunikaty te są generowane przez generator komunikatów systemu EMCS PL udostępniony na stronie Ministerstwa Finansów. Niezależnie od wybranego sposobu komunikowania z systemem EMCS PL, dokumenty elektroniczne przesyłane do Systemu muszą być opatrywane podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub klucza do bezpiecznej transmisji danych 4. Podmiot składający wniosek o rejestrację danych na potrzeby komunikowania się z systemem EMCS PL wskazuje także osoby, które będą uprawnione do wysyłania i odbierania komunikatów w jego imieniu. Równocześnie podaje informacje o tzw. odcisku palca z certyfikatu kwalifikowanego lub klucza do bezpiecznej transmisji danych, jakim posługuje się dana osoba. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja i weryfikacja tożsamości osób przesyłających komunikaty. Podmiot może przesyłać komunikaty sam, poprzez swoich pracowników lub pracowników podmiotów gospodarczych profesjonalnie zajmujących się reprezentowaniem osób i firm przed organami celnymi (np. agencje celne). We wniosku rejestracyjnym należy wskazać wszystkie osoby fizyczne uprawnione do podpisywania dokumentów elektronicznych wysyłanych do Systemu. Podmiot składający wniosek rejestracyjny może zadeklarować chęć otrzymywania informacji o niedostępności systemu EMCS za pomocą narzędzia CS/MISE. Jeśli podmiot wyrazi taką wolę informacja o niedostępności będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej podany we wniosku rejestracyjnym. Pracownicy urzędu celnego, do którego złożony został wniosek rejestracyjny na potrzeby komunikowania z systemem EMCS PL, zobowiązani są do przekazania do Helpdesku systemu EMCS PL informacji o zadeklarowanej przez podmiot chęci otrzymywania komunikatów CS/MISE. Pracownicy Helpdesku niezwłocznie rejestrują te informacje na stworzonej liście mailingowej. Lista ta służy do przekazywania zainteresowanym podmiotom informacji o niedostępności systemu EMCS, uzyskanych na podstawie komunikatów napływających z CS/MISE. 4 Klucz do bezpiecznej transmisji danych jest wydawany przez Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych działające w Izbie Celnej w Krakowie. Procedura uzyskiwania klucza jest opisano w Instrukcji nadania kodu identyfikacyjnego (loginu) i uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do Systemu EMCS PL dostępnej na stronie Ministerstwa Finansów. 9

10 3. Komunikowanie z Systemem za pomocą usługi webservice 3.1 Login, hasło i adres HTTPS (po stronie podmiotu) Podmiot ma dowolność w ustalaniu hasła i loginu do swojej usługi webservice. Jedyne ograniczenia dotyczą struktury loginu i hasła: a) login do usługi webservice powinien składać się z maksymalnie 10 znaków alfanumerycznych (bez polskich liter i znaków specjalnych). b) hasło do usługi webservice powinno składać się z minimum 8, a maksymalnie 10 znaków alfanumerycznych (bez polskich liter i znaków specjalnych). Login i hasło do usługi webservice powinny być zawierać wyłącznie znaki kodu ACII UWAGA: Oprócz loginu i hasła do usługi webservice podmiot musi zadeklarować we wniosku rejestracyjnym także adres usługi webservice. Adres ten musi być wystawiony na porcie 443 z wykorzystaniem szyfrowanego protokołu SSL. Inne porty niż standardowo przyjęty 443 nie będą akceptowane. Jeżeli podmiot decyduje się na obsługę przemieszczeń wyrobów akcyzowych w systemie EMCS PL przez np. agencję celną to wskazuje we wniosku rejestracyjnym lub dane usługi webservice tej agencji oraz osoby tam pracujące uprawnione do podpisywania dokumentów elektronicznych wysyłanych do Systemu w jego imieniu. 3.2 Login i hasło do usługi webservice (po stronie systemu EMCS PL) Loginem do usługi webservice (po stronie systemu EMCS PL) jest numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy, zarejestrowanego wysyłającego lub prowadzącego skład podatkowy. Hasło do usługi webservice (po stronie systemu EMCS PL) jest generowane przez System. Potwierdzeniem nadania loginu i hasła do usługi webservice (po stronie Systemu) jest wydruk z bazy SEED PL. Dopuszczalne jest aby webservice prowadzącego skład podatkowy był wykorzystywany do przesyłania elektronicznych dokumentów do systemu EMCS PL w imieniu kilku składów podatkowych. W takiej sytuacji rekomendowane jest jednak aby we wniosku rejestracyjnym podać indywidualny adres owy dla każdego składu, tak aby w przypadku awarii usługi webservice po stronie podmiotu, każdy skład mógł komunikować się z systemem EMCS PL za pomocą poczty elektronicznej. 3.3 Okres ważności loginu i hasła do usługi webservice; dezaktywacja loginu i hasła Hasło do usługi webservice po stronie sytemu EMCS PL wydawane jest bezterminowo. 10

11 W uzasadnionych przypadkach, gdy konieczna będzie zmiana hasła wykorzystywanego do obsługi webservice u po stronie podmiotu (zmiana podyktowana np. obowiązującą w firmie polityką bezpieczeństwa teleinformatycznego), podmiot zobowiązany jest do ponownego złożenia wniosku rejestracyjnego w celu dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego i zadeklarowania nowego hasła. W przypadku utraty lub zagubienia przez podmiot informacji dotyczących loginu, hasła lub adresu HTTPS wykorzystywanego przez system EMCS PL, podmiot może zwrócić się do właściwego organu celnego o wydanie nowych charakterystyk, składając w tym celu wniosek rejestracyjny w celu dokonania aktualizacji z zaznaczeniem, które dane podlegają aktualizacji. W wyjątkowych sytuacjach klucz może zostać dezaktywowany z urzędu przez organ celny (np. gdy wygaśnie zezwolenie wydane dla podmiotu na prowadzenie działalności). Dezaktywacja hasła i loginu do usługi webservice oznacza, że próba dokonania zgłoszenia przy ich wykorzystaniu zostanie odrzucona przez System w trakcie walidacji systemowej. 4. Osoby uprawnione do komunikowania z systemem; odcisk palca Podmiot może przesyłać komunikaty sam, poprzez swoich pracowników lub pracowników podmiotów gospodarczych profesjonalnie zajmujących się reprezentowaniem osób i firm przed organami celnymi (np. agencje celne). We wniosku rejestracyjnym podmiot składający wskazuje wszystkie osoby fizyczne uprawnione do podpisywania w jego imieniu dokumentów wysyłanych do systemu EMCS PL. Oprócz imion i nazwisk tych osób konieczne jest podanie tzw. odcisku palca z certyfikatu kwalifikowanego lub z klucza do bezpiecznej transmisji danych, jakim posługuje się dana osoba. Odcisk palca to ciąg znaków alfanumerycznych (liter i cyfr w formacie SHA1). Każdy posiadacz certyfikatu kwalifikowanego lub klucza do bezpiecznej transmisji danych ma własny, niepowtarzalny odcisk palca, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja i weryfikacja osoby, która się nim posługuje. Jeżeli podmiot decyduje się na obsługę przemieszczeń wyrobów akcyzowych w systemie EMCS PL przez np. agencję celną, to we wniosku rejestracyjnym osoby tam pracujące uprawnione do podpisywania elektronicznych dokumentów wysyłanych do Systemu w jego imieniu. W przypadku większej liczby osób uprawnionych do przesyłania komunikatów do systemu EMCS PL, podmiot składający wniosek o rejestrację danych może wykorzystać dokument Osoby uprawnione do wysyłania zgłoszeń i dokumentów na potrzeby komunikowania się z systemem EMCS PL (stanowiący załącznik 2 do niniejszej instrukcji) do zadeklarowania informacji o tych osobach. 11

12 Podmiot składający wniosek o rejestrację danych na potrzeby komunikowania się z systemem EMCS PL dołącza do wniosku Oświadczenie bezpieczeństwa Certyfikat (załącznik 3 5 ) podpisane przez osoby posługujące się kluczem do bezpiecznej transmisji danych i przesyłające elektroniczne dokumenty do systemu EMCS PL w imieniu tego podmiotu. Dzięki temu posiadany klucz do bezpiecznej transmisji danych zyskuje status elektronicznego zaświadczenia, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby. We wniosku rejestracyjnym należy złożyć także odcisk palca z certyfikatu HTTPS. Wymóg ten dotyczy tylko tych podmiotów, które będą komunikowały się z Systemem za pomocą webservice u. 5. Informacja o zabezpieczeniach akcyzowych 5.1 Dane o zabezpieczeniach deklarowane na potrzeby dokonywanych przemieszczeń Podmiot dokonujący przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest zobowiązany do zadeklarowania we wniosku rejestracyjnym informacji dotyczących zabezpieczeń akcyzowych generalnych lub ryczałtowych oraz zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. We Wniosku o rejestrację danych na potrzeby komunikowania się z Systemem podmiot wskazuje m.in. rodzaj zabezpieczeń akcyzowych, którymi będą obejmowane wyroby akcyzowe przemieszczane z wykorzystaniem Systemu wraz z numerami Potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub Pokwitowania złożenia zabezpieczenia akcyzowego tych zabezpieczeń. W przypadku zabezpieczenia generalnego podmiot powinien również określić cząstkową kwotę tego zabezpieczenia, o której mowa w 5 ust. 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 160, poz ), do wysokości której to zabezpieczenie będzie saldowane w Systemie. W przypadku, w którym do przemieszczania rurociągiem ropopochodnych wyrobów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi podmiotu będzie stosowane zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, podmiot powinien podać numer decyzji w sprawie tego zwolnienia. Informacja ta będzie niezwłocznie wprowadzana do Systemu ZEFIR/OSOZ przez uprawnionego pracownika urzędu celnego. Wraz z wnioskiem rejestracyjnym konieczne jest przedstawienie przez podmiot dokumentów potwierdzających złożenie zabezpieczenia akcyzowego generalnego, ryczałtowego lub uzyskanie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. 5 Ten sam wzór oświadczenia zawarty jest jako załącznik 2 do Instrukcji nadania kodu identyfikacyjnego (loginu) i uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do Systemu EMCS PL. 12

13 Potwierdzeniem dokonania rejestracji w systemie ZEFIR/OSOZ danych dotyczących składanych przez podmiot zabezpieczeń akcyzowych (generalnego lub ryczałtowego) lub zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest nadanie numeru GRN oraz startowego kodu dostępu. Informacje te są dostarczane przedsiębiorcy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji. Należy zwrócić uwagę, aby we wniosku rejestracyjnym składanym na potrzeby komunikowania z systemem EMCS PL oprócz informacji o samym zabezpieczeniu akcyzowym podać także dane niezbędne do przeglądania historii obciążania zabezpieczeń i sprawdzania ich salda - nazwę firmy, numer TIN, numer REGON oraz adres 6. UWAGA: Konieczność rejestracji zabezpieczeń akcyzowych na potrzeby systemu EMCS PL dotyczy zarówno nowych podatników, jak i tych, którzy korzystali już z systemu OSOZ na potrzeby współpracy z systemem BACHUS. W obu przypadkach zabezpieczenia zostaną zarejestrowane w tzw. Bilansie otwarcia i otrzymają nowy numer GRN. Obowiązek deklarowania informacji w sprawie zabezpieczenia akcyzowego nie dotyczy podmiotów mających status zarejestrowanego odbiorcy. 5.2 Postępowanie w przypadku różnych rodzajów zabezpieczeń. Zabezpieczenia ryczałtowe i zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia rejestruje się wg danych zawartych w Potwierdzeniu... lub Pokwitowaniu złożenia zabezpieczenia akcyzowego albo decyzji o udzieleniu zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Zabezpieczeń ryczałtowych i zwolnień z zabezpieczenia nie salduje się, a w ramach korzystania z systemu EMCS PL w systemie OSOZ są odnotowywane jedynie kolejne przypadki ich użycia lub zakończenia użycia. W przypadku zabezpieczenia generalnego rejestracja w systemie ZEFIR następuje wg danych, które będą zawarte w e-karcie, w szczególności danych o wysokości cząstkowej kwoty tego zabezpieczenia, do wysokości której to zabezpieczenie będzie saldowane w systemie EMCS PL. W przypadku zabezpieczenia generalnego, które było używane przed dniem jego rejestracji dla celów systemu EMCS PL, uprawniony pracownik urzędu celnego ustali aktualne 6 Należy mieć na uwadze, że adres poczty elektronicznej deklarowany przez podmiot we wniosku rejestracyjnym, składanym na potrzeby komunikowania z systemem EMCS PL, będzie wykorzystywany do kilku celów jednocześnie : a) do przesyłania przez podmiot elektronicznych dokumentów do systemu EMCS PL (przy wyborze takiej ścieżki komunikacji z Systemem); b) do otrzymywania przez podmiot informacji o niedostępności Systemu EMCS (o ile podmiot zadeklaruje chęć otrzymywania takich informacji); c) do przeglądania historii obciążania zabezpieczeń i sprawdzania ich salda. 13

14 saldo tego zabezpieczenia i porówna je z kwotą określoną przez podmiot we Wniosku o rejestrację danych na potrzeby komunikowania się z systemem. W przypadku zabezpieczenia generalnego w systemie ZEFIR rejestrowana jest cząstkowa kwota tego zabezpieczenia, do wysokości której to zabezpieczenie będzie saldowane w systemie EMCS PL. Rejestracja w systemie ZEFIR cząstkowej kwoty zabezpieczenia powoduje jednoczesne zmniejszenie kwoty zabezpieczenia generalnego, która może być wykorzystywana poza systemem EMCS PL, tzn. zmniejszenie kwot tego zabezpieczenia dostępnych do wykorzystania, które są określone w kartach do saldowania. W związku z powyższym cząstkowa kwota zabezpieczenia generalnego rejestrowana w systemie ZEFIR nie może być większa od salda tego zabezpieczenia na dzień rejestracji. W przypadku wydania do danego zabezpieczenia generalnego kilku kart do saldowania (lub będących w użyciu Potwierdzeń... wydanych przed 1 marca 2009 r.) rejestracji w systemie ZEFIR podlega jedna cząstkowa kwota tego zabezpieczenia, która może się składać z sald z kilku kart do saldowania (lub Potwierdzeń... ). Przy rejestracji w systemie ZEFIR cząstkowej kwoty istniejącego zabezpieczenia generalnego jednocześnie pomniejszana jest, w tej samej wysokości, jego pozostała kwota, która będzie wykorzystywana i saldowana na ogólnych zasadach poza systemem EMCS PL. Dokonywane jest to poprzez zastąpienie dotychczasowej karty do saldowania nową kartą do saldowania z określoną odpowiednio mniejszą kwotą zabezpieczenia, lub poprzez odnotowanie w dotychczasowej karcie do saldowania obciążenia salda zabezpieczenia cząstkową kwotą zarejestrowaną w systemie ZEFIR (zalecane jest, aby docelowo dotychczasowa karta do saldowania została zastąpiona nową kartą). Obciążenia zabezpieczenia odnotowane wcześniej, w tym dotyczące przemieszczeń wyrobów akcyzowych rozpoczętych poza systemem EMCS PL nie będą przepisywane do systemu OSOZ. Przemieszczenia rozpoczęte przed dniem rozpoczęcia korzystania z systemu EMCS PL poza tym system powinny być zakończone również poza tym systemem. W związku z tym w systemie ZEFIR/OSOZ powinny być rejestrowane wyłącznie nieobciążone kwoty zabezpieczenia generalnego. W przypadku podmiotu prowadzącego wiele składów podatkowych, który nie skorzystał z możliwości objęcia ich jednym zabezpieczeniem generalnym lub zabezpieczeniem ryczałtowym zgodnie z 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, w systemie ZEFIR rejestrowane będą zabezpieczenie każdego składu podatkowego oddzielnie. W ten sposób zabezpieczenie generalne (tzn. cząstkowa kwota tego zabezpieczenia) lub zabezpieczenie ryczałtowe każdego składu podatkowego otrzyma odrębny numer GRN, który będzie można stosować wyłącznie przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych wysyłanych ze składu podatkowego, którego dotyczy to zabezpieczenie. Należy jednak dążyć, w celu uproszczenia sposobu korzystania systemu EMCS PL, do rejestrowania w systemie ZEFIR oraz stosowania w systemie EMCS PL dla jednego podmiotu prowadzącego skład podatkowy tylko po jednym numerze GRN dla każdego z rodzajów zabezpieczenia, obejmującego wszystkie składy podatkowe. 14

15 Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielone podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy dotyczy wszystkich prowadzonych przez niego składów podatkowych, w związku z czym będzie stosowane w systemie EMCS PL pod jednym numerem GRN. Potwierdzaniem rejestracji zabezpieczenia (lub zwolnienia) w systemie ZEFIR będzie wydanie podmiotowi Potwierdzenia rejestracji w systemie ZEFIR/OSOZ, w którym określony jest m.in. numer GRN zabezpieczenia, w nowej strukturze dostosowanej do współdziałania z systemem EMCS PL oraz startowy kod dostępu. Podmiot taki będzie występował w systemie EMCS PL zawsze w roli Dysponenta tego zabezpieczenia, natomiast w Systemie ZEFIR będzie występował jako Kontrahent zobowiązany do złożenia zabezpieczenia/zwolnienia. W przypadku, w którym podmiot będący Dysponentem złożonego zabezpieczenia (podmiot prowadzący skład podatkowy odbierający, przewoźnik lub spedytor) wyraził zgodnie z art. 63 ust. 4 lub art. 65 ust. 1a pkt. 2 ustawy o podatku akcyzowym pisemną zgodę na objęcie jego zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych innego podmiotu wysyłającego, w systemie SEED PL dokonywana będzie rejestracja tej zgody, polegająca na przypisaniu numeru GRN tego zabezpieczenia do numeru akcyzowego składu podatkowego lub składów podatkowych podmiotu wysyłającego, których ta zgoda dotyczy. W przypadku cofnięcia ww. zgody przez Dysponenta zabezpieczenia zostanie ona z systemu SEED PL wyrejestrowana. 6. Aktualizacja danych W przypadku jakichkolwiek zmian danych deklarowanych we wniosku rejestracyjnym podmiot zobowiązany jest do ich aktualizacji. Dokonuje się tego poprzez ponowne złożenie Wniosku z zaznaczeniem, że jest on składany w celu aktualizacji oraz wskazanie, które pozycje zostały zmienione. 7. Dane kontaktowe Help Desk EMCS PL: Izba Celna w Łodzi tel. kontaktowy Help-Desk: (42) Fax : (42) Adres-mail Help Desk: 15

16 Załącznik nr 1 WNIOSEK. miejscowość i data O REJESTRACJĘ DANYCH NA POTRZEBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z SYSTEMEM PODMIOT PODLEGAJĄCY REJESTRACJI CZĘŚĆ NR 1 A. SKŁAD PODATKOWY ZAREJESTROWANY ODBIORCA 7 ZAREJESTROWANY WYSYŁAJĄCY (nie wypełnia części nr 2) Miejsce złożenia wniosku 1. Naczelnik urzędu celnego, do którego składany jest wniosek 2. Przeznaczenie wniosku (zaznaczyć właściwy kwadrat) B. 1. zgłoszenie rejestracyjne 2. zgłoszenie aktualizacyjne 3. Zakres danych, których dotyczy aktualizacja (dotyczy jedynie zgłoszeń aktualizacyjnych) D E F G H I J wydanie nowego hasła do usługi webservice Dane składającego (podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcy lub zarejestrowanego wysyłającego) 4. Nazwa podmiotu 5. Numer akcyzowy 6. Numer TIN 8 7. Numer REGON Siedziba 8. Ulica 9. Numer domu 10. Numer lokalu 11. Miejscowość 12. Kod pocztowy CZĘŚĆ NR 2 C. Dane składu podatkowego 13. Numer akcyzowy 14. Nazwa podmiotu 15. Ulica 16. Numer domu 17. Numer lokalu 18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 7 W przypadku zarejestrowanego odbiorcy, gdy każde z miejsc odbioru posiada oddzielny numer akcyzowy, składa się jeden wniosek bez względu na ilość posiadanych miejsc odbioru. 8 Numer TIN (Trader Identification Number) jest wewnątrz unijnym numerem identyfikacyjnym podmiotu nadawanym dla celów rozliczeń VAT. TIN dla podmiotów polskich zawiera 12 znaków - jest to NIP (dziesięć znaków) poprzedzony literami "PL". Identyfikacja podmiotu za pomocą numeru TIN jest stosowana w Systemie NCTS i w Systemie OSOZ. 16

17 CZĘŚĆ NR 3 D. E. Komunikacja podmiotu z Systemem 20. Podstawowy sposób komunikacji (zaznaczyć tylko właściwy kwadrat) 1. webservice 2. poczta elektroniczna Komunikacja przy użyciu web service Uzupełnia podmiot, który w poz. 20 wskazał webservice jako domyślny kanał komunikacji z Systemem 21. Adres HTTPS usługi webservice udostępnianej przez podmiot Login do usługi (kombinacja liter i cyfr, max. 10 znaków) 23. Hasło do usługi (hasło musi posiadać przynajmniej jedną literę, jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny; min 8, max 10 znaków) 24. Podstawowy adres poczty elektronicznej Odcisk palca z certyfikatu HTTPS usługi (reprezentacja liter i cyfr w formacie SHA1) 25a. Data obowiązywania od 11 F. Komunikacja przy użyciu poczty elektronicznej Uzupełnia podmiot, który w poz. 20 wskazał pocztę elektroniczną jako domyślny kanał komunikacji z Systemem 26. Podstawowy adres poczty elektronicznej Dodatkowy adres poczty elektronicznej (nieobowiązkowe) G.1 Lista osób uprawnionych do komunikowania się z Systemem G Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 29. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 28 G Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 31. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 30 G Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 9 Adres usługi webservice musi być wystawiony na porcie 443 z wykorzystaniem szyfrowanego protokołu SSL. Inne porty niż standardowo przyjęty 443 nie będą akceptowane. 10 Adres poczty elektronicznej deklarowany przez podmiot we wniosku rejestracyjnym, składanym na potrzeby komunikowania z systemem EMCS PL, będzie wykorzystywany do kilku celów jednocześnie : a) do przesyłania przez podmiot elektronicznych dokumentów do systemu EMCS PL (przy wyborze takiej ścieżki komunikacji z Systemem); b) do otrzymywania przez podmiot informacji o niedostępności Systemu EMCS (o ile podmiot zadeklaruje chęć otrzymywania takich informacji); c) do przeglądania historii obciążania zabezpieczeń i sprawdzania ich salda. 11 Data obowiązywania odcisku palca z certyfikatu HTTPS deklarowana we wniosku rejestracyjnym jest datą, od której certyfikat będzie obowiązywał. Wymóg ten dotyczy tylko podmiotów, które zamierzają złożyć wniosek poprzez aktualizację danych i wskazać drugi odcisk palca z certyfikatu HTTPS usługi, który ma obowiązywać od daty wskazanej w zgłoszeniu. W przypadku pierwszego zgłoszenia rejestracyjnego pole jest nieobowiązkowe, gdyż certyfikat będzie obowiązywał od dnia rejestracji podmiotu w systemie. 17

18 33. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 32 G Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 35. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 34 G Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 37. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 36 H. 38. Załącznik nr 2 - (zaznaczyć kwadrat w przypadku składania załącznika z kolejnymi osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu) I. Otrzymywanie informacji o niedostępności systemu EMCS PL za pomocą narzędzia CS/MISE na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 24 lub 26 i 27 TAK NIE J. Informacja w sprawie zabezpieczenia akcyzowego K. Podpis składającego wniosek 39. Imię 40. Nazwisko 41. Data wypełnienia wniosku 42. Podpis składającego wniosek 12 Należy wskazać rodzaj zabezpieczeń akcyzowych, którymi będą obejmowane wyroby akcyzowe przemieszczane z wykorzystaniem Systemu (zabezpieczenie generalne, zabezpieczenie ryczałtowe 30%, zabezpieczenie ryczałtowe 15%) wraz z numerami Potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub Pokwitowania złożenia zabezpieczenia akcyzowego tych zabezpieczeń. W przypadku zabezpieczenia generalnego należy również określić cząstkową kwotę tego zabezpieczenia, o której mowa w 5 ust. 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 160, poz ), do wysokości której to zabezpieczenie będzie saldowane w Systemie. W przypadku, w którym do przemieszczania rurociągiem ropopochodnych wyrobów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi podmiotu będzie stosowane zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, należy wpisać nr decyzji w sprawie tego zwolnienia. 13 Wraz z wnioskiem rejestracyjnym należy przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie złożenia zabezpieczenia akcyzowego generalnego, ryczałtowego lub zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego 14 Pole J wypełniają tylko następujące podmioty: - podmioty, które będą miały w systemie EMCS PL status podmiotu wysyłającego, tzn. podmioty prowadzące skład podatkowy i zarejestrowani wysyłający, którzy będą wysyłać wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem systemu EMCS i będą obejmować te wyroby swoim zabezpieczeniem akcyzowym lub zwolnieniem z obowiązku złożenia tego zabezpieczenia, które wskażą we wniosku, - podmioty prowadzące skład podatkowy, które będą występować w systemie EMCS PL wyłącznie w roli podmiotu odbierającego, ale wyrażą zgodę na objęcie ich zabezpieczeniem akcyzowym wskazanym we wniosku (generalnym lub ryczałtowym 30%) zobowiązań podmiotu wysyłającego zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy. Uwaga: Przewoźnik lub spedytor, który zgodnie z art. 65 ust. 1a pkt 2 ustawy złożył zabezpieczenie generalne i jako jego dysponent będzie wyrażał zgodę na objęcie tym zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych podmiotów wysyłających, których wyroby będzie przemieszczał, składa do naczelnika urzędu celnego wniosek o nadanie temu zabezpieczeniu numeru GRN w formie odrębnego pisma. 18

19 Załącznik nr 2. miejscowość i data OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z SYSTEMEM EMCS PL A. Dane dotyczące podmiotu prowadzącego działalność 1. Rodzaj prowadzonej działalności Skład podatkowy Zarejestrowany odbiorca Zarejestrowany wysyłający 2. Numer akcyzowy podmiotu ( w przypadku zarejestrowanego odbiorcy nr akcyzowy miejsca odbioru ) 3. Nazwa podmiotu B. Lista osób uprawnionych do komunikowania się z Systemem B Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 5. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 4 B Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 7. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 6 B.3 8. Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 9. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 8 B Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 11. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 10 B Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 13. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz

20 B Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 15. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 14 B Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 17. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 16 B Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 19. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 18 B Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 21. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 20 B Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 23. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 22 B Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 25. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 24 B Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 27. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 26 B Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 29. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 28 B Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 31. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz. 30 B Odcisk palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego osoby uprawnionej albo odcisk palca z 33. Imię i nazwisko osoby posługującej się odciskiem z poz

21 Załącznik nr 3. miejscowość i data OŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA - CERTYFIKAT Ja niżej podpisany i posiadający nr PESEL (Imię i nazwisko) (wpisać nr PESEL) oświadczam, że dane 15, dla których wynik weryfikacji 16 uzyskany za pomocą certyfikatu o nr seryjnym zgodnym z następującym odciskiem palca 17 jest pozytywny:....,(podać kod stanowiący odcisk palca z poświadczenia certyfikacyjnego) będą traktowane jako dane podpisane przeze mnie, na równi ze złożeniem dla nich mojego odręcznego podpisu... Miejscowość i data.. Czytelny podpis 15 Dane - dane zawarte w dokumentach przesyłanych do systemu EMCS PL 16 Weryfikacja - czynności pozwalające na identyfikację osoby podpisującej komunikat za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz stwierdzenie autentyczności podpisanych danych 17 Odcisk palca - wynik działania funkcji skrótu (np. SHA-1, MD5), odwzorowującej ciągi bitów na ciągi bitów o stałej długości. 21

22 Załącznik nr 4 Izba Celna.. Miejscowość, dnia... (adres).. (telefon).. (osoba wydająca) POTWIERDZENIE REJESTRACJI W SYSTEMIE ZEFIR/OSOZ Nazwa Podmiotu:.. Adres:... NIP:.. Regon:. telefon:. fax: .. GRN nr: Kod dostępu: Podpis osoby upoważnionej ze strony Podmiotu Podpis wydającego. 22

WNIOSEK. Siedziba 8. Ulica 9. Numer domu 10. Numer lokalu. CZĘŚĆ NR 2 C. Dane składu podatkowego 13. Numer akcyzowy 14.

WNIOSEK. Siedziba 8. Ulica 9. Numer domu 10. Numer lokalu. CZĘŚĆ NR 2 C. Dane składu podatkowego 13. Numer akcyzowy 14. WNIOSEK. miejscowość i data O REJESTRACJĘ DANYCH NA POTRZEBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z SYSTEMEM PODMIOT PODLEGAJĄCY REJESTRACJI CZĘŚĆ NR 1 SKŁAD PODATKOWY ZAREJESTROWANY ODBIORCA 1 ZAREJESTROWANY WYSYŁAJĄCY

Bardziej szczegółowo

1. Procedura uzyskania kodu identyfikacyjnego (loginu)... 6. 1.2 Struktura loginu i potwierdzenie jego nadania... 7

1. Procedura uzyskania kodu identyfikacyjnego (loginu)... 6. 1.2 Struktura loginu i potwierdzenie jego nadania... 7 Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego (loginu) i uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do Systemu EMCS PL Projekt realizowany jest w ramach

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ AKCYZOWYCH W SYSTEMIE EMCS PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ AKCYZOWYCH W SYSTEMIE EMCS PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ AKCYZOWYCH W SYSTEMIE EMCS PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 4 1. Cel dokumentu 4 2. Definicje 5 II. REJESTRACJA ZABEZPIECZENIA W SYSTEMIE ZEFIR/OSOZ 7 1. ZłoŜenie zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl. Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/ Link Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 787 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w bazie SEED PL dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do Systemu EMCS PL

Instrukcja rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w bazie SEED PL dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do Systemu EMCS PL Instrukcja rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w bazie SEED PL dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do Systemu EMCS PL Projekt realizowany jest w ramach Programu e-cło współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/index.jsp

Szanowni Państwo, https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/index.jsp Szanowni Państwo, Jednym z największych wyzwań dla polskiej SłuŜby Celnej jest integracja obecnie działających systemów informatycznych. Od 2009 r. podejmowane są działania przygotowawcze, które mają tę

Bardziej szczegółowo

1. Procedura uzyskania kodu identyfikacyjnego (loginu)... 5. 1.2 Struktura loginu i potwierdzenie jego nadania... 6

1. Procedura uzyskania kodu identyfikacyjnego (loginu)... 5. 1.2 Struktura loginu i potwierdzenie jego nadania... 6 Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego (loginu) i uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych dla celów przesyłania elektronicznych dokumentów do Systemu EMCS PL Projekt realizowany jest w ramach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEMIESZCZANIA ORAZ NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL

INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEMIESZCZANIA ORAZ NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL Informacja nr 3 2 grudnia 2010 r. INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEMIESZCZANIA ORAZ NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL CZY JESTEŚCIE PAŃSTWO GOTOWI Z DNIEM 1 STYCZNIA 2011 R. NA UśYWANIE SYSTEMU EMCS PL? JuŜ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT

Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT Wersja 0.1 z dnia 19 czerwca 2015 r. Słownik przyjętych skrótów i terminów Skrót/termin CBTD CEIDG

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

... (data i podpis podmiotu wymienionego w polu 1 albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu)

... (data i podpis podmiotu wymienionego w polu 1 albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu) Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... (poz....) Załącznik nr 1 Wzór Wniosek o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego /przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego*

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEMIESZCZANIA ORAZ NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL

INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEMIESZCZANIA ORAZ NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL Informacja nr 1 7 grudnia 2009 r. INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEMIESZCZANIA ORAZ NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL Projekt realizowany jest w ramach Programu e-cło współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych 1076 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Dziennik Ustaw Nr 160 12233 Poz. 1076 1076 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uwaga! W nawiązaniu do opublikowanej poniżej Instrukcji nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie

Bardziej szczegółowo

A. dla potrzeb wysyłania i/lub podpisywania elektronicznych komunikatów zgłoszenia celnego do systemu CELINA oraz ECS

A. dla potrzeb wysyłania i/lub podpisywania elektronicznych komunikatów zgłoszenia celnego do systemu CELINA oraz ECS W związku z licznie zgłaszanymi pytaniami dotyczącymi poboru opłaty skarbowej z tytułu złożenia pełnomocnictwa w związku z rejestracją w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR), przedstawiamy poniżej praktyczne

Bardziej szczegółowo

kodu identyfikacyjnego,

kodu identyfikacyjnego, Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego, uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów przesyłania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych Naczelnik Urzędu Celnego w... W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych UWAGA: wniosek składa się z 3 części w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną z nich CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

z dnia 2015 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Projekt z dnia 26 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6

Bardziej szczegółowo

PROCES UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza o uzyskanie dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z klucza do bezpiecznej transmisji danych w celu. podpisywania elektronicznych zgłoszeń wywozowych. w systemie ECS. Wersja 1.

Instrukcja korzystania z klucza do bezpiecznej transmisji danych w celu. podpisywania elektronicznych zgłoszeń wywozowych. w systemie ECS. Wersja 1. Instrukcja korzystania z klucza do bezpiecznej transmisji danych w celu podpisywania elektronicznych zgłoszeń wywozowych w systemie ECS Wersja 1.0 Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Procedura udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2326 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Jednym ze sposobów przesłania deklaracji INTRASTAT do Polskiej Administracji Celnej jest skorzystanie z serwisu Celina Webcel, który służy przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza rejestracji podmiotu w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2016 Spis treści 1 WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY

PG-K WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ / UNIEWAŻNIENIE EORI - PODMIOT KRAJOWY Załącznik nr 4 WNIOSKODAWCA/OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK WYPEŁNIA ODPOWIEDNIO SEKCJE A, B, C, D, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO, ALBO RĘCZNIE WIELKIMI I DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM ALBO NIEBIESKIM KOLOREM, W SEKCJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626 Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1626 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie

Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Instrukcja wypełniania Wniosku o uzyskanie dostępu do utworzonego Konta w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2012 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE DOSTĘPU DO UTWORZONEGO KONTA W KRAJOWEJ BAZIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.2 z dnia 14.08.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia. 2015 r. (poz. ) Wzór Załącznik nr 1 Naczelnik Urzędu Celnego w... W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych UWAGA: wniosek

Bardziej szczegółowo

Portal Ogłoszeń ARiMR. 10 maja 2017 r. Warszawa

Portal Ogłoszeń ARiMR. 10 maja 2017 r. Warszawa Portal Ogłoszeń ARiMR 10 maja 2017 r. Warszawa www.portalogloszen.arimr.gov.pl Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Instrukcja wypełniania Wniosku

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 668/129/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 lipca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 668/129/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 lipca 2008 r. UCHWAŁA Nr 668/129/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 lipca 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Przed wypełnieniem Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

KRS-W7. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS

KRS-W7. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK. Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS KRS-W7 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ECS/ICS i CELINA

SYSTEMY ECS/ICS i CELINA Departament Polityki Celnej SYSTEMY ECS/ICS i CELINA ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Prezentuje: Rafał Latała tel.: +48 22 694 5558 www.clo.gov.pl Sytuacja w okresie czerwiec-październik 2012r. W

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim:

Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim: PL AEOC 440000100040 Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów agencja celna Taksim-Pol Sp. z o.o. poleca odprawy celne w procedurze uproszczonej w imporcie z zastosowaniem art 33a

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2 KARTA USŁUGI Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu Nr 0003/2011/AS Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Uzyskać pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS Wersja 1.1 Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS A. Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp 1 Nazwa materiału/opis informacji Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca 19.03.2014r. Informacja uzupełniająca do Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS w wersji 3.0, modyfikująca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 2014 r. Poz. 1559 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Dziennik Ustaw Nr 158 12075 Poz. 1065 1065 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania

Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania Wersja 1.0 1 maja 2016 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł 1) Miejsca uznane i wyznaczone informacje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. rozporządzenia delegowanego Komisji

ZAŁĄCZNIKI. rozporządzenia delegowanego Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do rozporządzenia delegowanego Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 uzupełniającego

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, KRS-W10 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. /wypełnia MOPR/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. /wypełnia MOPR/ Nr sprawy : /wypełnia MOPR/ (pieczątka Wnioskodawcy) Kompletny Wniosek przyjęto w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim w dniu... Nr... WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES REJESTRACJI DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania wniosku o utworzenie konta w Krajowej bazie Warszawa, listopad 2011 » K O B i Z E «2 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K * KOREKTA WNIOSKU *

W N I O S E K * KOREKTA WNIOSKU * Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 384/9140/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 sierpnia 2014r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Nr ewidencyjny wniosku: Pieczątka Wnioskodawcy Pieczątka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz. 2419 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIE DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT 1) Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept wymaga podania przez Wnioskodawców danych określonych w części

Bardziej szczegółowo

SPRATTUS SPRATTUS SZPROT

SPRATTUS SPRATTUS SZPROT SPRATTUS SPRATTUS SZPROT Łysomice, 05.10.2012 r. CO TO JEST? S ystem Z integrowanej P rzedsiębiorców R ejestracji O brotu T owarowego ZAKRES PROJEKTU SYSTEM ZINTEGROWANEJ REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW. ale

Bardziej szczegółowo

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI Nazwa

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki /tel. 87 5628984/ Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki /tel. 87 5628984/ Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

e-klient Służby Celnej

e-klient Służby Celnej e-klient Służby Celnej Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej Wersja 0.2 z dnia 29.07.2015 r. OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 22.10.2014 r. Nr 5/2014 Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

- Poczta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr posesji

- Poczta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr posesji (pieczęć Wnioskodawcy) (wzór) Załącznik do uchwały Nr 59/1209/2011 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2011 r. Wniosek złożono w dniu... nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt"

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych Na

Bardziej szczegółowo

Nazwa załącznika/link. Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa załącznika/link. Nazwa materiału/opis informacji Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link 1 I. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych

Bardziej szczegółowo

... (Nazwa Instytucji) ... (Adres siedziby Instytucji).

... (Nazwa Instytucji) ... (Adres siedziby Instytucji). Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1477/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku Formularz BGK-ZLECENIA/Z/1 do świadczenia usług BGK-ZLECENIA UMOWA o świadczenie usług w portalu komunikacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem

Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem Wniosek o udzielenie zgody na użyczenie/wynajem Wnoszę/-simy o udzielenie zgody na nieodpłatne użyczenie* / zarobkowy wynajem* przedmiotu... (umowa leasingu nr.. ) rodzaj, model/ typ/nr rejestracyjny osobie/firmie

Bardziej szczegółowo

EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL

EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, tel. +48: 22 639 32 32-35 EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL OFERTA DOSTAWY, WDROŻENIA I SERWISU PROMOCJA JESIEŃ 2015! WPROWADZENIE Konektor EMCS PL to narzędzie wspierające

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka epuap Jak założyć konto i uzyskać Profil Zaufany? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto?

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania elektronicznego systemu dostępu do informacji w Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Łaziskach Górnych

Zasady funkcjonowania elektronicznego systemu dostępu do informacji w Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Łaziskach Górnych Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych Zasady funkcjonowania elektronicznego systemu dostępu do informacji w Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Łaziskach Górnych POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REJESTRACYJNY DO PORTALU NFZ DLA APTEK/PUNKTÓW APTECZNYCH. 1. Dane identyfikacyjne Apteki/Punktu aptecznego Użytkownika Portalu NFZ

FORMULARZ REJESTRACYJNY DO PORTALU NFZ DLA APTEK/PUNKTÓW APTECZNYCH. 1. Dane identyfikacyjne Apteki/Punktu aptecznego Użytkownika Portalu NFZ FORMULARZ REJESTRACYJNY DO PORTALU NFZ DLA APTEK/PUNKTÓW APTECZNYCH 1. Dane identyfikacyjne Apteki/Punktu aptecznego Użytkownika Portalu NFZ Cześć 1: Dane podstawowe apteki/punktu aptecznego 1. Nazwa 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 28 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 28 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1287 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe.

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. 1/6 A Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. lub Podmiotów obowiązanych do złożenia zabezpieczenia, tj. podmiotu prowadzącego skład podatkowy zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim.

Formularz należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim. Jak wypełnić NIP-2? Formularz NIP-2 służy do zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY 1. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI. 2. Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość" dotyczą tylko tych osób,

Bardziej szczegółowo

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości UCHWAŁA Nr 95/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT BADAWCZY, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ KRS-W6 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R Nr Z/ 63/ 2017 z dnia r.

N E W S L E T T E R Nr Z/ 63/ 2017 z dnia r. Lp Nazwa materiału/opis informacji Wdrożenie AIS/IMPORT - ZASADY 1. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że ogólnopolskie uruchomienie systemu AIS/IMPORT nastąpi w dniu 27 grudnia 2017 r. o godz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Starostwie Powiatowym w Rawiczu

Regulamin stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Załącznik do Zarządzenia Nr 43/13 Starosty Rawickiego Regulamin stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Starostwie Powiatowym w Rawiczu I PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin stosowania kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. /wypełnia MOPR/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. /wypełnia MOPR/ Nr sprawy : /wypełnia MOPR/ (pieczątka Wnioskodawcy) Kompletny Wniosek przyjęto w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim w dniu... Nr... WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu epuap.

Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu epuap. Działanie 8.2 PO IG - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Instrukcja dla Wnioskodawców posiadających bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, korzystających z portalu

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Opoczna. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Miejskim w Opocznie

Burmistrza Opoczna. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Miejskim w Opocznie ZARZĄDZENIE NR 277 /15 Burmistrza Opoczna w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Miejskim w Opocznie Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K - O T C

W N I O S E K - O T C Formularz OTC - Numer. (Wypełnia TGE RRM) Kod ACER. (Wypełnia Wnioskodawca), dnia Do Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 23 bud. H 02-822 Warszawa KRS 0000030144 Komentarz

Bardziej szczegółowo

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania (podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis)

Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) Instrukcja Instalacji i konfiguracji CELINA (e-podpis) 1. Informacje ogólne Moduł CELINA (e-podpis) jest częścią systemu Fraktal Studio Celne. Moduł słuŝy obsługi spraw przywozowych zgłaszanych do systemu

Bardziej szczegółowo