Warszawa, kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW SC /ZSK. Pan Radosław Sikorski. Marszałek Sejmu RP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW SC12.0780.54.2015/ZSK. Pan Radosław Sikorski. Marszałek Sejmu RP"

Transkrypt

1 Warszawa, kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW SC /ZSK MF-DI-KP /2013/WRK/ Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Odpowiadając na interpelację Pana Posła Jarosława Zielińskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie stanu realizacji projektu Program e-cło (PO IG 7-14), Interpelacja nr 31612, uprzejmie informuję co następuje. Ad. 1. Projekt Program e-cło, zgodnie z projektem Aneksu nr 9, do Porozumienia o dofinansowanie nr POIG /09-09, który został zaakceptowany przez instytucje nadzorujące, ma zostać zakończony do r. Nie ma obecnie istotnych zagrożeń dla terminowego zakończenia i rozliczenia projektu do r. Realizacja projektu program e-cło jest na bieżąco monitorowana, identyfikowane i podejmowane są działania zapobiegawcze wykrytych ryzyk, opracowywane i realizowane plany naprawcze w wypadku występujących problemów. Między innymi po ogłoszeniu upadłości jednego z konsorcjantów Wykonawcy opracowano i wdrożono plan naprawczy dla komponentu kadrowego HERMES 2. W związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzeniu postępowań i zawarciu umów na realizację produktów Projektu zaplanowano i zrealizowano działania dodatkowe poprawiające stopień realizacji wskaźników projektu. Na bieżąco są monitorowane: harmonogram realizacji i rzeczowo finansowy projektu. Harmonogramy te są na bieżąco dostosowywane i aktualizowane w porozumieniu z instytucjami nadzorującymi tj. WWPE, MAiC i MIR. Ad. 2 a i b. Stan procentowy realizacji produktów projektu, przedstawiony w Tabeli produkty umowy i postępowania (Załącznik nr 1), jest zgodny z aktualnym harmonogramem Projektu w ujęciu Produktowym, stanowiącym załącznik nr 6 do projektu Aneksu nr 9 do Porozumienia o Dofinansowanie, który uzyskał ostateczne zgody instytucji nadzorujących. Tabela produktów umów i postępowań zawiera także informacje o umowach zawartych z Wykonawcami poszczególnych produktów, kwotach umów, wysokości środków wydatkowanych z funduszy Unijnych, naliczonych karach umownych oraz terminach realizacji umów. Ad 2 c. Na dzień r. zrealizowane zostały 2 Wskaźniki rezultatu Projektu. Jeden w i jeden w 57 Stopień realizacji Wskaźników produktu projektu został podsumowany w tabeli nr 2 (Załącznik nr 2). Stopień realizacji Wskaźników Rezultatu projektu podsumowano w tabeli nr 3. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Krystyna Zapendowska -Starzyk tel.: fax:

2 Tabela nr 3. Zrealizowane Wskaźniki Rezultatu Projektu. L.p Wskaźnik produktu Liczba usług publicznych świadczonych na poziomie transakcyjny m 4 poziom dojrzałości Liczba kluczowych procesów operacyjnych objętych zarządzaniem procesowym i ich automatyzacj ą szt. 10 Jedn. miar y Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęcie m realizacji projektu Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowani e Wartość wskaźnik a osiągnięt a w 2014 r. Wartość wskaźnik a osiągnięt a od początku realizacji projektu Stopień realizacji wskaźnik a (7:5)* szt szt Pozostałe wskaźniki będą możliwe do osiągniecia i wyliczenia po uruchomieniu wszystkich planowanych usług. Ad. 3. Tabela nr 4 wymienia usługi już uruchomione wraz z terminami ich uruchomienia oraz planowane terminy uruchomienia pozostałych usług (Załącznik nr 3). Ad. 4. W ramach realizacji projektu zmodernizowano i uruchomiono tj. udostępniono podmiotom następujące usługi: - udostępnienie zmodyfikowanej elektronicznej taryfy celnej, - obsługę kalkulatora taryfowego. Szczegóły opisano w tabeli nr 5 (Załączniku nr 4). Ad. 5. Nowy projekt Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej - PUESC, o który Ministerstwo Finansów wnioskuje z puli Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w nowej perspektywie finansowej na lata ma na celu eliminację obecnie występujących problemów do których należą: 1. Niezadowalający stopień automatyzacji czynności związanych z odprawą graniczną. 2. Niezadowalający stopień zinformatyzowania procesu odprawy granicznej. 2

3 3. Brak powiązania systemów informatycznych na przejściach granicznych z systemami zrealizowanymi w ramach programu e-cło. 4. Zidentyfikowane usługi realizowane nadal wyłącznie w formie dokumentów papierowych. 5. Brak możliwości przetwarzania danych i rozliczania procedur gospodarczych w postaci elektronicznej. 6. Niezadowalający poziom automatyzacji, interoperacyjności i wymiany danych między Klientami i partnerami a Służbą Celną w ramach procesów obsługi klienta. Analiza stanu realizowanych obecnie usług Służby Celnej pozwala zidentyfikować następujące potrzeby Klientów Służby Celnej. Są to m. in.: 1. Obniżenie kosztów przy przekraczaniu granicy. 2. Skrócenie czasu przekraczania granicy. 3. Podniesienie poziomu jakości obsługi poprzez spersonalizowanie informacji w tym bieżąca informacja o statusie odprawy oraz czasie wjazdu/wyjazdu. 4. Podniesienie poziomu jakości obsługi poprzez spersonalizowanie informacji w zakresie TAX Free. 5. Skrócenie czasu w związku z dokonywaniem elektronicznej płatności oraz minimalizacja obsługi korespondencji ze Służbą Celną. 6. Obniżenie kosztów przedsiębiorców w związku z ograniczeniem opóźnień. 7. Podniesienie poziomu jakości obsługi przez spersonalizowane przygotowanie płatności. 8. Wydana decyzja znajduje się w ogólnounijnej bazie wydanych decyzji, a przedsiębiorca nie musi jej przedstawiać organom celnym. 9. Podniesienie poziomu jakości obsługi poprzez spersonalizowanie informacji o statusie obsługi złożonego wniosku. 10. Złożenie wniosku o wydanie znaków akcyzy w formie elektronicznej. 11. Podniesienie poziomu jakości obsługi poprzez spersonalizowanie informacji o statusie obsługi przemieszczenia. 12. obsługa spraw w zakresie wyrobów akcyzowych w tym zwolnionych od podatku akcyzowego. 13. Podniesienie poziomu jakości obsługi poprzez spersonalizowanie informacji o statusie obsługi opodatkowania samochodów osobowych. 14. Ujednolicony sposób uzyskania aktualnej, spójnej i pewnej informacji z obszaru działalności SC. 15. Jedna kontrola w uzgodnionym miejscu i czasie. 16. Podniesienie poziomu jakości obsługi poprzez spersonalizowanie informacji dotyczącej obrotu towarowego. 17. obsługa czynności związanych z zarządzaniem i rozliczaniem procedur specjalnych. 18. Podniesienie poziomu jakości obsługi poprzez spersonalizowanie informacji związanej z zarządzaniem i rozliczaniem procedur specjalnych. 19. Obsługa działalności związanej z obrotem towarowym zgodnie z UKC. 3

4 20. Podniesienie poziomu jakości obsługi poprzez spersonalizowanie informacji dotyczącej obrotu towarowego, zgodnie z UKC. 21. Skrócenie czasu odprawy poprzez obsługę elektronicznych załączników, powiązanych automatycznie z odpowiednimi zgłoszeniami celnymi. Główne cele projektu i oczekiwane korzyści to: Usprawnienie realizowanych przez klientów Służby Celnej procesów (w szczególności w zakresie odprawy granicznej, w kontekście eksportu, importu oraz obrotu wyrobami akcyzowymi) i poszerzenie zakresu spraw, które będą oni mogli załatwić w drodze elektronicznej. Cel ten jest zgodny z celem Działania 2.1. POPC. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wdrażane przez Służbę Celną usługi będą przynosić korzyści zasadniczo z perspektywy Klienta (w kontekście celów Strategii działania Służby Celnej na lata ). Działania Służby Celnej powinny zatem zmierzać do: 1. zapewnienia większej wygody i skrócenia czasu realizacji przez klientów ich procesów biznesowych poprzez zapewnienie im możliwości załatwiania spraw w formie samoobsługi, bądź przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu ze Służbą Celną, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii, dzięki podniesieniu poziomu dojrzałości usług elektronicznych; 2. osiągnięcia poprawy cyfrowej efektywności Służby Celnej w zakresie zwiększenia liczby działań obsługiwanych w formie elektronicznej; 3. realizacji założeń i celów aktów prawnych i dokumentów unijnych, w tym Wieloletniego Planu Strategicznego dla Elektronicznego Cła (MASP), Unijnego Kodeksu Celnego (UKC), dyrektyw i rozporządzeń w zakresie podatku akcyzowego. Cele pośrednie projektu to: 1. Usprawnienie i skrócenie procesu odprawy granicznej dzięki m.in. elektronicznej awizacji przybycia, samoobsłudze i automatyzacji. 2. Wdrożenie rozwiązań optymalizujących elektroniczne przetwarzanie dokumentów i płatności dotyczących obrotu gospodarczego, w celu zmniejszenia obciążeń i ograniczeń administracyjnych. 3. Automatyzacja wymiany danych między klientami i partnerami a Służbą Celną w ramach procesów obsługi klienta, w szczególności procesach odprawy granicznej. 4. Optymalizacja kosztów, wzrost efektywności działania Służby Celnej dzięki dostępowi do danych elektronicznych. 5. Podniesienie poziomu dojrzałości świadczonych i dostarczanie nowych e-usług. Wdrożenie nowych i modernizacja świadczonych usług pozwoli na osiągnięcie korzyści w postaci np. skrócenia czasu odprawy, przyspieszenia obsługi procedury celnej, eliminacji biurokratycznych obciążeń związanych np. z manualną obsługą procedury, czy koniecznością przedstawienia dokumentów papierowych. Klienci Służby Celnej powinni mieć także zapewnioną możliwość wglądu w stan załatwianych spraw (np. informacji o statusie obsługi odprawianych towarów, stanie rozliczeń i obsługi zabezpieczenia) oraz 4

5 dostęp do usystematyzowanych informacji oraz pozyskiwanie od nich informacji zwrotnych dzięki formularzom typu feedback (Enterprise Feedback Management). W zakresie kluczowych działań zintegrowanej informatyzacji projekt zakłada zapewnienie interoperacyjności i spójności w ramach Systemu Informacyjnego Służby Celnej, resortu finansów i państwa (w tym poprzez wykorzystanie danych i usług dostępnych w tych systemach) jak również pełnej zgodności z aktami prawnymi i dokumentami Unii Europejskiej w tym wieloletniego planu strategicznego dla elektronicznego cła (Multiannual Strategic Plan) i Unijnego Kodeksu Celnego. Poprzez realizację projektu Służba Celna będzie oferować szeroki zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, oparty o spójny system Informacyjny Służby Celnej działający w ramach Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Resortu Finansów (ZSIRF) w oparciu o infrastrukturę resortu. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Produkty umowy i postępowania; 2. Załącznik nr 2 Stopień realizacji Wskaźników produktu projektu; 3. Załącznik nr 3 - Usługi uruchomione na dzień r. oraz planowane terminy uruchomienia pozostałych usług. 4. Załącznik nr 4 - Usługi zmodernizowane i zakres usprawnień. Otrzymują: 1. Adresat 2. Sekretariat Prezesa Rady Ministrów 3. a/a 5

6 6

7 Załącznik nr 1 do pisma SC /ZSK. Produkty umowy i postępowania. W tabeli poszczególne kolumny i pozycje zawierają: Kolumna Kwota Umowy zawiera całkowitą kwotę na którą składają się środki Unijne z Programu e-cło oraz środki budżetowe przeznaczone na Utrzymanie i rozwój systemu, na ogół w okresie czterech lat. Kolumna Wydatki zawiera tylko wydatki kwalifikowalne poniesione ze środków projektowych w ramach POIG. Kolumna Termin realizacji oznacza termin budowy, dostawy i odbioru systemu informatycznego, jednocześnie mieści się w terminie wyznaczonym dla osiągnięcia wskaźnika produktu zgodnie z Harmonogramem Projektu w ujęciu Produktowym stanowiącym załącznik do aneksu nr 9 do Porozumienia o dofinansowanie. Ostateczne terminy realizacji Systemów zostały dotrzymane, za wyjątkiem wypadków wymienionych poniżej, nastąpiły opóźnienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zawarte Umowy zawierają także zobowiązania dla Wykonawcy Utrzymania i rozwoju systemu oraz gwarancji z reguły przez okres 4-ch lat. Kary umowne w pozycjach 4, 10, 13, 18, 19, zostały naliczone za niedotrzymanie terminów pośrednich (zakończenia etapu I, lub II ) określonych w umowie. Środki z naliczonych kar stanowią oszczędności w budżecie projektu i za zgoda instytucji nadzorujących (WWPE, MAiC oraz MIR) zostały przeznaczone na zakupy uzupełniające poprawiające realizację wskaźników projektu Program e-cło. Pozycja 3 (INFRA 2 KIC 1b). W dniu 4 lipca 2014 r. Ministerstwo Finansów poinformowało Wykonawcę firmę SMT, że z powodu opóźnień w realizacji Umowy przekraczających 60 dni, odstępuje w części od Umowy nr C/830/11/DI/B/298-2/R/150/12/SC/B zawartej w dniu roku między Skarbem Państwa - Ministerstwem Finansów, a SMT Software S.A, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Elementy niedostarczone przez Wykonawcę SMT zostały zrealizowane w ramach zamówienia opisanego w pozycji 3a, INFRA (3), KIC 2. Opóźnienie realizacji Umowy nie miało wpływu na realizację projektu INFRA i terminy dostępności infrastruktury dla systemów Systemu Informacyjnego Służby Celnej. Pozycja 3a (INFRA 3 KIC 2). Kary Umowne zostały naliczone za opóźnienie w realizacji Umowy nr do Umowy nr C/330/13/DI/B/220, R/75/13/DI/B/220 zawartej w dniu 31 marca 2014 r. Wykonawca zrealizował ostatecznie Umowę dnia 27 lutego 2015r. Opóźnienie realizacji Umowy nie ma wpływu na realizację projektu INFRA i terminy dostępności infrastruktury dla systemów Systemu Informacyjnego Służby Celnej. Pozycja 20 (HERMES 2) Umowa na realizację systemu HERMES 2, nr ZP-14/2012 z dnia 11 stycznia 2013 r. została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca dostarczył Pilot Systemu. Wykonawca nie zrealizował etapu II umowy tj. wdrożenia ogólnopolskiego Systemu. Opracowane zostały działania w ramach planu naprawczego. Postępowanie na wdrożenie ogólnopolskie PILOTA systemu HERMES 2 w terminie do r. realizuje Izba Celna we Wrocławiu. 7

8 Tabela nr 1. Produkty umowy i postępowania LP 3a Kamienie milowe w ujęciu produktowym Modernizacja serwerowni (Faza 1 INFRA) INFRA (1) Komponenty platformy serwerowej INFRA (2) Komponenty platformy serwerowej cd (KIC 1b) 5 INFRA (3)- Uzupełnienie platformy serwerowej INFRA 2 (KIC 2) 4 System Help Desk 4a Help Desk - Modernizacja/dost osowanie infrastruktury teletechnicznej z pomieszczeniami serwerowni w izbie celnej w Katowicach dla eksploatacji systemu PKI system uwierzytelniania dla AC - projekt PKI system uwierzytelniania dla AC - system PDR podsystem danych referencyjnych MCA warstwa obsługi komunikatów reali zacji 8 EORI1 Nr. Umowy IOSW /09 z dnia r IOSW /2012 z dnia r. C/830/11/DI/B/298-2/R/150/12/SC/B 4 z dnia C/330/13/DI/B/220 R/75/13/DI/B/220 z dnia z aneksami 33-ILGW /2012 z dnia r ILGW-253-8/2014 z dnia r. 300-ILGW /2010 z dnia ILGW-250- /2012 z dnia R/83/12/SC/B/448/ A-2 z dnia r ILGW /2012/2013 z dnia R/281/08/SC/B/ z dnia Naliczone Kwota Umowy PLN 1 Wydatki 2 kary Umowne , , , , , , ,80 Termin realizacji , , , ,44 02, , , , , , , , , , , , , , , , Kolumna Kwota Umowy zawiera całkowitą kwotę, na którą składają się środki Unijne z Programu e-cło oraz środki budżetowe na Utrzymanie i rozwój systemu w okresie czterech lat. 2 Kolumna Wydatki zawiera tylko wydatki kwalifikowalne poniesione ze środków Europejskich. 3 Kary umowne zostały naliczone za niedotrzymanie terminów określonych w umowie. Środki z naliczonych kar zostały przeznaczone na zakupy uzupełniające poprawiające realizację wskaźników projektu Program e-cło. 4 Kolumna Termin realizacji. Zawiera termin realizacji i wdrożenia systemu. Ostateczne terminy realizacji Systemów zostały dotrzymane, za wyjątkiem wypadków wymienionych poniżej, gdzie z powodu opóźnienia Umowy zostały zerwane przez Zamawiającego (MF) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zawarte Umowy zawierają także zobowiązania dla Wykonawcy Utrzymania i rozwoju systemu oraz gwarancji przez okres 4 lat. 5 Z powodu opóźnień w realizacji Umowa z firmą SMT została zerwana przez Zamawiającego. 8

9 LP Kamienie milowe w ujęciu produktowym reali zacji Nr. Umowy 9 ISZTAR3 R/42/09/SC/B/142 z dnia R/67/08/RI/B/436/ ICS/ECS2 um Wola A/1227 Info z dnia ICS/ECS2 um Wola Info uzupełniająca analiza ryzyka ICS/ECS2 Bull Polska 11 ISZTAR4 12 EMCS PL 12a 12b EMCS PL2 - Rozwój funkcjonalny EMCS PL i migracja na środowisko CPD EMCS PL2 - Zakup sprzętu dla użytkowników systemu z dostępem mobilnym 13 ZISAR AIS Umowa w trakcie realizacji AES Umowa w trakcie realizacji R/177/09/SC/B/52 7 z dnia NCTS2 16 a NCTS2 Umowa uzupełniająca 17 OSOZ2 18 ZEFIR SZPROT 19 a 19 b SZPROT - Zakup skanerów do punktów obsługi klienta SZPROT rozwój systemu W przyg otowa niu R/346/09/SC/B/10 67/A-1 z dnia R/135/12/SC/B/44 7/A-2 z dnia R/84/09/SC/B/265 z dnia R/83/13/SC/B/597 z dnia IOSW /2014 z dnia r. 16/2013, 400- ILGW /13 z dnia R/99/12/SC/B/449/ A-1 z dnia IOSW /2013 z dnia IOSW /2014 z dnia ILGW /2012 z dnia ILGW /2011 z dnia ILGW /13/Z z dnia ILGW /2014 z dnia brak Naliczone Kwota Umowy PLN 1 Wydatki 2 kary Umowne , , , , , , , ,33 Termin realizacji , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 Szacowana kwota: ,00 PLN Kwota rzeczywista będzie znana po rozstrzygnięciu postępowania Nie dotyczy Nie dotyczy

10 LP Kamienie milowe w ujęciu produktowym reali zacji 20 HERMES SZPADA 22 ARIADNA a Nr. Umowy ZP-14/2012 z dnia r. 300-ILGW /2013 z dnia ILGW /13/ZP z dnia / ILGW /13 z dnia Naliczone Kwota Umowy PLN 1 Wydatki 2 kary Umowne 3 Termin realizacji , , , , , , , Portal komunikacji elektronicznej , ,00 ECIP/SEAP PL Zakup uzupełniający 400-ILGW-057- licencji 54/ , ,00 dostępowych dla z dnia użytkowników HERMES 2*. e-usługi udostępnione przedsiębiorcom 7 Modernizacja Infrastruktury informatycznej w 16 IC* - Modernizacja w obszarach: a) platformy serwerów, b) systemu backupowego. Umowa uzupełniająca - szkolenia dla systemu ZEFIR2 TestReg System TestReg Szkolenia TestReg Zakup usługi wsparcia dla testowania zintegrowanych usług dostarczanych przez komponenty projektu Program e-cło. W przyg otowa niu ZP-14/2014 z dnia ILGW /2014 z dnia r ILGW-253-4/13 z dnia ILGW-253-9/13 z dnia brak , , , , , , , ,00 Szacowana kwota: PLN Kwota rzeczywista będzie znana po rozstrzygnięciu postępowania n/d n/d Umowa na realizację systemu HERMES 2, nr ZP-14/2012 z dnia 11 stycznia 2013 r. została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca dostarczył Pilot Systemu. Opracowane zostały działania w ramach planu naprawczego. Postępowanie na wdrożenie ogólnopolskie PILOTA systemu HERMES 2 w terminie do r. realizuje izba celna we Wrocławiu. 6 7 Szczegółową listę e-usług udostępnianych przedsiębiorcom oraz stan ich realizacji przedstawia tabela poniżej. 10

11 LP Kamienie milowe w ujęciu produktowym Odnowienie wsparcia technicznego licencji EMC Documentum dla systemu SZPROT. Rozwój funkcjonalny Systemu ECIP/SEAP - wytworzenie i uruchomienie na portalu pn. PUESC zbudowanym w ramach Systemu ECIP/SEAP dedykowanych formularzy i transformat dla potrzeb uruchamianych na portalu usług e- Klient, e Tranzyt i e - Finanse. Zakup wyposażenia sprzętowego do modelowania i testowania przebiegu procesów Służby Celnej Zakup 21 dysków zewnętrznych do zabezpieczenia archiwum elektronicznego projektów Dostawa, instalacja, konfiguracja, testy i gwarantowanie prawidłowego działania przełączników sieciowych w ramach modernizacji szkieletu sieci LAN jednostek organizacyjnych SC reali zacji W przyg otowa niu W przyg otowa niu W przyg otowa niu W przyg otowa niu W przyg otowa niu Nr. Umowy brak brak brak brak brak Naliczone Kwota Umowy PLN 1 Wydatki 2 kary Umowne 3 Szacowana kwota: PLN Kwota rzeczywista będzie znana po rozstrzygnięciu postępowania Szacowana kwota: PLN Kwota rzeczywista będzie znana po rozstrzygnięciu postępowania Szacowana kwota: PLN, Kwota rzeczywista będzie znana po rozstrzygnięciu postępowania Szacowana kwota: PLN, Kwota rzeczywista będzie znana po rozstrzygnięciu postępowania Szacowana kwota: PLN Kwota rzeczywista będzie znana po rozstrzygnięciu postępowania Termin realizacji 4 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

12 12

13 Załącznik nr 2 do pisma SC /ZSK Stopień realizacji Wskaźników produktu projektu Tabela nr 2. Stopień realizacji Wskaźników produktu projektu. L.p. Wskaźnik produktu Jedn. miary Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie Wartość wskaźnika osiągnięta w 2014 r. Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu Stopień realizacji wskaźnika (7:5)* Liczba zainstalowanych zwirtualizowanych platform serwerowych szt. 0,00 2,00 0,00 2,00,00 Liczba wdrożonych scentralizowanych systemów HelpDesk szt. 0,00 1,00 0,00 1,00,00 Liczba uruchomionych systemów uwierzytelniania wraz z PKI szt. 0,00 1,00 0,00 1,00,00 Liczba uruchomionych systemów zarządzania danymi referencyjnymi PL UE szt. 0,00 1,00 0,00 1,00,00 Liczba uruchomionych platform obsługi komunikatów w technologii korporacyjnej szyny danych szt. 0,00 1,00 0,00 1,00,00 Liczba dostarczonych systemów (aplikacji) informatycznych służących realizacji e-usług szt. 0,00 12,00 6,00 12,00,00 Liczba dostarczonych systemów zarządzania szt. 0,00 2,00 0,00 2,00,00 Liczba rozbudowanych platform analitycznych hurtowni danych szt. 0,00 1,00 1,00 1,00,00 Liczba rozbudowanych portali do elektronicznej komunikacji z przedsiębiorcami szt. 0,00 1,00 0,00 1,00,00 Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 - transakcja szt. 0,00 7,00 0,00 3,00 42,86 13

14 14

15 Załącznik nr 3 do pisma SC /ZSK Usługi uruchomione na dzień r. oraz planowane terminy uruchomienia pozostałych usług Tabela nr 4 Usługi uruchomione na dzień r. oraz planowane terminy uruchomienia pozostałych usług. LP Usługa Rejestracja podmiotów uczestniczących w imporcie i eksporcie BAZA EORI UE obsługa dokumentów poprzedzających przywóz obsługa dokumentów akcyzowych obsługa gwarancji obsługa operacji przywozowych obsługa statystyki wewnątrz wspólnotowej Opis Usługi Rejestracja podmiotów gospodarczych zamierzających realizować wymianę towarową na terenie UE. Podmiot musi zgodnie z prawem unijnym dokonać rejestracji. Usługa umożliwia nadawanie podmiotom i utrzymywanie unikalnego numeru identyfikacyjnego. System (produkt) realizujący Termin udostępnie nia EORI Obsługa przywozowej deklaracji skróconej zawierającej dane do analizy ryzyka z funkcją powiadamiania o przybyciu towaru ICS/ECS obsługa dokumentu ADT Wprowadzenie w pełni zintegrowanego systemu elektronicznej obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy Zapewnia: - obsługę przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej - interfejsy z systemami AES i AIS - przyspieszona zostanie obsługa przemieszczeń po imporcie a realizowanych z wykorzystaniem EMCS PL 2 Udostępnienie podmiotom informacji o aktualnym stanie obciążenia gwarancji -bezpieczny, spersonalizowany dostęp przedsiębiorcy do informacji na temat stanu rozliczenia złożonej gwarancji z jednostkami administracji celnej. Wprowadzenie w pełni zintegrowanego systemu elektronicznej obsługi zgłoszeń przywozowych Zapewnia: - obsługę operacji przywozowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej - obsługa procedur uproszczonych - możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celnym niż urząd złożenia zgłoszenia - odprawa scentralizowana w ramach kraju", - obsługę czasowego składowania w ramach przedstawienia towarów, - interfejsy z systemem tranzytowym NCTS2, akcyzowym EMCSPL 2 i Agencją Rynku Rolnego w zakresie AGREX. Wprowadzenie w pełni zintegrowanego systemu elektronicznej obsługi deklaracji INTRASTAT Zapewnia: - obsługę sprawozdawczości statystycznej INTRASTAT w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej - możliwość przygotowywania oraz przesyłania zgłoszeń INTRASTAT w oparciu o interaktywny formularz webowy, dostępny na portalu PUESC - uruchomienie mechanizmów automatycznej korekty, które EMCS PL EMCS PL2 II połowa 2015 OSOZ AIS, ZEFIR 2 AIS II połowa 2015 II połowa

16 LP Usługa obsługa tranzytu. obsługa wywozowej deklaracji skróconej obsługa wywozu obsługa dokumentów dla akcyzy, podatku od kopalin i gier. Obsługa kalkulatora taryfowego. Udostępnienie zmodyfikowanej elektronicznej taryfy celnej obsługa wniosków Opis Usługi wpłynąć mają na zmniejszenie skali kontaktów z podmiotami oraz poprawę jakości danych bez potrzeby udziału respondentów w tym procesie Wprowadzenie w pełni zintegrowanego systemu elektronicznej obsługi zgłoszeń tranzytowych. Zapewnia: - obsługę operacji tranzytowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej - interfejsy z systemami importu i eksportu, pozwalające na sprawniejszą obsługę procesów celnych (następstwo procedur) Obsługa wywozowej deklaracji skróconej zawierającej dane do analizy ryzyka. System (produkt) realizujący NCTS 2, OSOZ 2 Termin udostępnie nia II połowa 2015 ICS/ECS Elektroniczne zgłoszenia celne w eksporcie ECS Wprowadzenie w pełni zintegrowanego systemu elektronicznej obsługi zgłoszeń wywozowych Zapewnia: - obsługę operacji wywozowych w oparciu pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej - możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celnym niż urząd złożenia zgłoszenia - odprawa II połowa scentralizowana w ramach kraju", AES elektroniczne przedstawienie towaru dla zgłoszenia uproszczonego w przypadku procedury uproszczonej realizowanej w miejscu uznanym, - w pełni elektroniczna obsługa poświadczania wspólnotowego statusu towarów, - interfejsy z systemem tranzytowym (NCTS2) i Agencją Rynku Rolnego (w zakresie AGREX). Jedno konto dla poszczególnych należności cło, akcyza, gry. Wraz z możliwością obsługi elektronicznej dokumentów podatkowych dla akcyzy, gier i podatku od kopalin. obsługa zabezpieczeń od gier hazardowych. Udostępnienie on-line kalkulatora taryfowego umożliwiającego naliczenie należności celnych i podatkowych dla towaru którego jest znany kod taryfowy. Udostępnienie informacji o aktualnej taryfie celnej na stronie www oraz udostępnienie dla przedsiębiorców taryfy online celem zaciągnięcia danych do ich systemów biznesowych Obsługa elektroniczna wniosków składanych do organów Służby Celnej w obszarze cła i akcyzy w oparciu o udostępniane formularze. EMCS PL2, ZEFIR 2, OSOZ OSOZ ISZTAR 4 II kw ISZTAR SZPROT I TRANSZA II kw II TRANSZA III kw IV TRANSZA III kw

17 Załącznik nr 4 do pisma SC /ZSK Usługi zmodernizowane oraz zakres usprawnień Tabela nr 5 Usługi zmodernizowane oraz zakres usprawnień. 1. LP Nazwa usługi Zakres modernizacji Udostępnienie zmodyfikowanej elektronicznej taryfy celnej 2. Obsługa kalkulatora taryfowego Udostępnianie aktualnych i historycznych danych taryfowych za pomocą webserwisu dla systemów Służby Celnej (systemy AIS/AES, ZEFIR2, NCTS2, PDR). Udostępnienie możliwości pobrania plików aktualizacyjnych (format XML) dla systemów bądź programów zewnętrznych, utrzymywanych przez podmioty gospodarcze, agencje celne, instytucje itp. (poprzez system ECIP/SEAP). Udostępnienie dla pracowników Służby Celnej (intranet) oraz dla wszystkich zainteresowanych obrotem towarowym z zagranicą (internet), Przeglądarki Taryfowej zapewniającej wizualizację danych taryfowych na wybrany dzień. Udostępnienie, w ramach webserwisu Przeglądarki Taryfowej, informacji dotyczących klasyfikacji towarowej (Uwagi do Taryfy, Noty Wyjaśniające, Noty Wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej, Wybrane wyroki Trybunału Europejskiego, Decyzje Wiążącej Informacji Taryfowej itp.). Udostępnienie, w ramach webserwisu Przeglądarki Taryfowej, narzędzia do obliczania należności celno-podatkowych (Kalkulator Taryfowy), pozwalającego użytkownikom wykonanie obliczeń wariantowych (kalkulacja możliwych wariantów w oparciu o nie pełne dane, serwis dokona obliczeń dla wszystkich możliwych do zastosowania środków, z informacją o warunkach ich stosowania). Publikacja Taryfy Celnej w formie elektronicznej książki na stronie Służby CelnejUdostępnienie możliwości pobrania plików aktualizacyjnych (format XML) dla systemów bądź programów zewnętrznych, utrzymywanych przez podmioty gospodarcze, agencje celne, instytucje itp. (poprzez system ECIP/SEAP). Udostępnienie dla pracowników Służby Celnej (intranet) oraz dla wszystkich zainteresowanych obrotem towarowym z zagranicą (internet), Przeglądarki Taryfowej zapewniającej wizualizację danych taryfowych na wybrany dzień. Udostępnienie, w ramach webserwisu Przeglądarki Taryfowej, informacji dotyczących klasyfikacji towarowej (Uwagi do Taryfy, Noty Wyjaśniające, Noty Wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej, Wybrane wyroki Trybunału Europejskiego, Decyzje Wiążącej Informacji Taryfowej itp.). Udostępnienie, w ramach webserwisu Przeglądarki Taryfowej, narzędzia do obliczania należności celno-podatkowych (Kalkulator Taryfowy), pozwalającego użytkownikom wykonanie obliczeń wariantowych (kalkulacja możliwych wariantów w oparciu o niepełne dane, serwis dokona obliczeń dla wszystkich możliwych do zastosowania środków, z informacją o warunkach ich stosowania). Publikacja Taryfy Celnej w formie elektronicznej książki Wprowadzenie dodatkowych typów opłat związanych z zabezpieczeniami; Wykorzystanie w obliczeniach należności kwalifikatora, będącego jednym z elementów budowy wyrażenia stawki celnej; Wprowadzono parametryzację, która umożliwia uniezależnienie się od konieczności zwracania się do wykonawcy zewnętrznego o wprowadzenie zmian częstych modyfikacji; Opracowanie algorytmów wyliczeń dla poszczególnych procedur celnych; Możliwość wprowadzania (kalkulator w internecie) dodatkowych danych np. nr kontyngentu, typ deklaracji, co zmniejszy ilość wariantów dokonanych obliczeń Kalkulator w internecie dostępny w 4 wersjach językowych Możliwość automatycznego przeliczenia walut obcych na złote polski w oparciu o kursy NBP 17

PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA. Warszawa 6_10_2015

PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA. Warszawa 6_10_2015 PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA Warszawa 6_10_2015 AKCESJA DO UNII EUROPEJSKIEJ - I ETAP CELNEJ INFORMATYZACJI Systemy wspólne - Inter-operability Implementation Strategy - Systemy

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 4 czerwca 2013r.

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 4 czerwca 2013r. Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło Warszawa, 4 czerwca 2013r. Plan prezentacji 1. Program e-cło cele, obszary, projekty 2. Projekty Programu e-cło wdrożone usługi, stan prac

Bardziej szczegółowo

UŁATWIENIA DLA BIZNESU W ŚRODOWISKU CYFROWYM SŁUŻBY CELNEJ

UŁATWIENIA DLA BIZNESU W ŚRODOWISKU CYFROWYM SŁUŻBY CELNEJ INFORMACJA PRASOWA 26.01.2015 Ministerstwo Finansów UŁATWIENIA DLA BIZNESU W ŚRODOWISKU CYFROWYM SŁUŻBY CELNEJ Wspieranie aktywności przedsiębiorców i podnoszenie standardów obsługi są nadrzędnymi celami

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 26 listopada 2013r.

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 26 listopada 2013r. Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło Warszawa, 26 listopada 2013r. Plan prezentacji 1. Program e-cło cele, obszary, projekty 2. Projekty Programu e-cło wdrożone usługi, stan

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC

Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, stanowiące przyczynę realizacji projektu Potrzeba Szybka i sprawna obsługa przy przekraczaniu granicy Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl. Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/ Link Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. WARSZAWA, 18.05.2012 r.

System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. WARSZAWA, 18.05.2012 r. System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT WARSZAWA, 18.05.2012 r. 2 Przesłanki realizacji projektu SZPROT Ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez sprawniejsząobsługęprzedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R.

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R. Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R.

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R. Ekspert Handlowy Plus s.c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017/2018 R.

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017/2018 R. Ekspert Handlowy Plus s.c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S Projekt MCA Spotkanie Przedsiębiorc biorców w z Przedstawicielami Służby S Celnej Zbigniew Juzoń Warszawa, 19 grudnia 2012 r. Kierownik Projektu MCA Izba Celna w Kielcach Projekt Program e-cło,, POIG.07.01.00-00

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II )

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Termin: 28 i 29 pażdziernika 2014 r. Miejsce: Hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL

EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, tel. +48: 22 639 32 32-35 EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL OFERTA DOSTAWY, WDROŻENIA I SERWISU PROMOCJA JESIEŃ 2015! WPROWADZENIE Konektor EMCS PL to narzędzie wspierające

Bardziej szczegółowo

Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych

Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych Terminy szkolenia 18-19 maj 2016r., Sopot - Novotel Marina**** 6-7 lipiec 2016r., Ostróda - Willa Port

Bardziej szczegółowo

Obrót towarowy z zagranicą Aktualności i zmiany w przepisach celnych w 2016 roku

Obrót towarowy z zagranicą Aktualności i zmiany w przepisach celnych w 2016 roku 10 czerwca 2016r., Warszawa Centrum 14 września 2016r. Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Obrót towarowy z zagranicą Źródła prawa, Unijny Kodeks Celny, przeznaczenie i procedury celne, formy zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/11/7223/12778 Cena netto 1 740,00 zł Cena brutto 2 140,20 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian

Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian EKSPERT: ROMAN ANDRZEJEWSKI ekspert w dziedzinie ceł, podatku

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

Zapraszamy na naszą stronę internetową: Ekspert Handlowy Plus s.c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

SPRATTUS SPRATTUS SZPROT

SPRATTUS SPRATTUS SZPROT SPRATTUS SPRATTUS SZPROT Łysomice, 05.10.2012 r. CO TO JEST? S ystem Z integrowanej P rzedsiębiorców R ejestracji O brotu T owarowego ZAKRES PROJEKTU SYSTEM ZINTEGROWANEJ REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW. ale

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Terminy szkolenia 19-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 7-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług CEL PROJEKTU Realizacja założeń

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015 + Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej 2006. 10. 01 s. 1 Strategia 2007 + Sprawozdanie z wykonania planu pracy na rok 2009

Bardziej szczegółowo

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016r. - UKC 30 marca 2016r. Departament Ceł

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU 2014 Struktura organizacyjna Służby Celnej Ministerstwo Finansów /4 Departamenty/ Służba Celna Izby Celne /16 w Polsce/ Biała Podlaska, Białystok, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Terminy szkolenia 17-18 wrzesień 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 22-23 październik 2015r., Wrocław

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki działalności Służby Celnej

Nowe kierunki działalności Służby Celnej Nowe kierunki działalności Służby Celnej Jacek Kapica Szef Służby Celnej ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 55 55 www.mf.gov.pl Rewizja strategii działania Służby Celnej Priorytety rozwojowe

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BM-WP.072.143.2015 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w nawiązaniu do pism z

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116612-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe

Bardziej szczegółowo

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Terminy szkolenia 22-23 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** 20-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 17-18

Bardziej szczegółowo

Założenia dla systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w m.st. Warszawie. Warszawa, 06 listopada 2013 r.

Założenia dla systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w m.st. Warszawie. Warszawa, 06 listopada 2013 r. Założenia dla systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w m.st. Warszawie. Warszawa, 06 listopada 2013 r. Cel prezentacji Wprowadzenie Plan prezentacji Omówienie głównych

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Załącznik nr 2 Szczegółowe harmonogramy realizacji inicjatyw strategicznych * Program 1. Wdrożenie Programu e-cło ** Departamenty PC, AE, CA, DI, FR Termin 2013 Priorytet 1 1. Wdrożenie systemów wspierających

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R Nr Z/ 63/ 2017 z dnia r.

N E W S L E T T E R Nr Z/ 63/ 2017 z dnia r. Lp Nazwa materiału/opis informacji Wdrożenie AIS/IMPORT - ZASADY 1. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że ogólnopolskie uruchomienie systemu AIS/IMPORT nastąpi w dniu 27 grudnia 2017 r. o godz.

Bardziej szczegółowo

Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej

Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej Program 1. Uwarunkowania zmian wynikające z WTO. 2. Podstawy prawne. 3. Zmiany w zakresie metody wartości transakcyjnej, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem głównych zmian od 01.05.2016 r. ujętych w UKC. Informacje o usłudze Numer usługi

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Zdiagnozowane potrzeby klientów usług (oczekiwane korzyści dla grupy Podatnicy) Potrzeby Podatników w obszarze CIT i VAT oraz kontroli:

Zdiagnozowane potrzeby klientów usług (oczekiwane korzyści dla grupy Podatnicy) Potrzeby Podatników w obszarze CIT i VAT oraz kontroli: Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego CVP Rozwój katalogu

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2011-2015 Warszawa, sierpień 2016 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE. Zmienia Decyzję Nr 41/IOSW/2015 350000-IOSW.0210.64.2015.1

DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE. Zmienia Decyzję Nr 41/IOSW/2015 350000-IOSW.0210.64.2015.1 DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE 350000-IOSW.0210.64.2015.1 Zmienia Decyzję Nr 41/IOSW/2015 Decyzja Nr 64/IOSW/2015 Dyrektora Izby Celnej w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniająca Decyzję Nr 41/IOSW/2015

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY W LATACH : r.

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY W LATACH : r. INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY W LATACH : 2015-2017 r. CELE i KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT. Uzyskanie przez uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

SINGLE WINDOW w obrocie towarowym z zagranicą. Założenia projektu oraz informacja o aktualnym stanie prac

SINGLE WINDOW w obrocie towarowym z zagranicą. Założenia projektu oraz informacja o aktualnym stanie prac SINGLE WINDOW w obrocie towarowym z zagranicą Założenia projektu oraz informacja o aktualnym stanie prac Założenia projektu oraz informacja o aktualnym stanie prac Dlaczego Single Window? - ZWIĘKSZENIE

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Terminy szkolenia 21-23 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** 19-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 16-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny oprogramowania

Projekt techniczny oprogramowania Projekt techniczny oprogramowania w ramach projektu System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL Zamawiający: Ministerstwo Finansów 1 Metryka dokumentu Tytuł dokumentu: Projekt techniczny

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 1. Kryteria formalne: - wniosek został

Bardziej szczegółowo

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Profil uczestnika - osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesów związanych z logistyką międzynarodową, poszukujące wiedzy

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE VAT TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH

OPODATKOWANIE VAT TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH OPODATKOWANIE VAT TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH INFORMACJE OGÓLNE Z dniem 1 sierpnia 2016 r. nastąpiły zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług (dalej jako podatek VAT

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Kurs na agenta celnego

Kurs na agenta celnego Kurs na agenta celnego Terminy szkolenia Czas trwania 32 godziny dydaktyczne - 4 dni Program szkolenia Plan szkolenia do państwowego egzaminu na agenta celnego 1. Wspólnotowy Kodeks Celny i ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 26/2016 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 marca 2016 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE W regulaminie organizacyjnym Izby Skarbowej

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r.

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r. Jarosław Zembrzuski Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kierownik Projektu ZSIN Warszawa, 27 września 2013 r. Ramy organizacyjno - prawne Ustawa z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR Departament Polityki Celnej UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 05 fax :+48 22 694 43 03 Anna Dubielak,

Bardziej szczegółowo

stosownych gwarancji i rękojmi oraz opieki serwisowej (technicznej).

stosownych gwarancji i rękojmi oraz opieki serwisowej (technicznej). 1/ 6 ENOTICES_UMC - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI z dnia... 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 15.05.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 15.05.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 15.05.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacyjny Resortu Finansów Strategia 2020. Droga do budowy zasad definiujących docelową architekturę rozwiązań MF.

Zintegrowany System Informacyjny Resortu Finansów Strategia 2020. Droga do budowy zasad definiujących docelową architekturę rozwiązań MF. Zintegrowany System Informacyjny Resortu Finansów Strategia 2020 Droga do budowy zasad definiujących docelową architekturę rozwiązań MF. Gdańsk, 1-3.07.2015 ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC Wersja 1.0 Maj 2016 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł, SPIS TREŚCI Strona 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2

Bardziej szczegółowo

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł Uproszczenia celne Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016 - UKC Departament Ceł Podstawa prawna Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Frombork dla samorządowych instytucji kultury.

Zasady i tryb przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Frombork dla samorządowych instytucji kultury. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork nr 24/2015 z dnia 02.03.2015 r. Zasady i tryb przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Frombork dla samorządowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY

SPIS TREŚCI. Wstęp Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY Warszawa 2008 SPIS TREŚCI Wstęp....................... 7 Część I. GRANICZNY RUCH OSOBOWY Rozdział 1 Współczesny wymiar granic Wspólnoty Europejskiej (wybrane aspekty)... 13 1.1. Granica państwowa ujęcie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS)

SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS) SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS) WARSZAWA, 27.11.2009 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PRZEPISY WSPÓLNOTOWE WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY (WKC) ZMIENIONY

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i refleksje architektoniczne z tworzenia Struktury Docelowej Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC)

Doświadczenia i refleksje architektoniczne z tworzenia Struktury Docelowej Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC) Doświadczenia i refleksje architektoniczne z tworzenia Struktury Docelowej Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC) Marek Pękala - Departament Służby Celnej Ministerstwa Finansów JM Hotel, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT

Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT Wersja 0.1 z dnia 19 czerwca 2015 r. Słownik przyjętych skrótów i terminów Skrót/termin CBTD CEIDG

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEMIESZCZANIA ORAZ NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL

INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEMIESZCZANIA ORAZ NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL Informacja nr 1 7 grudnia 2009 r. INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEMIESZCZANIA ORAZ NADZORU WYROBÓW AKCYZOWYCH EMCS PL Projekt realizowany jest w ramach Programu e-cło współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link Informacja dotyczącą realizacji odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju 1 Zgodnie z art. 201 ust. 3 lit.a) RWKC, organy celne mogą zezwolić na złożenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2015 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ

NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ Departament Polityki Celnej NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ Działamy amy i zmieniamy się - planowo, - przewidywalnie - konsekwentnie Podstawy działania ania w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Cła i procedury celne (prowadzący - Agent Celny)

Cła i procedury celne (prowadzący - Agent Celny) Cła i procedury celne (prowadzący - Agent Celny) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7013/1125 Cena netto 590,00 zł Cena brutto 725,70 zł Cena netto za godzinę 84,29 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas

ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas CEL PROJEKTU Głównym celem projektu

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Polska Cyfrowa przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Diagnoza dla POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wspiera: alokacja: 1 020,22 mln euro 949,6 mln euro 145

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1993 r. i jest

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wspólne badanie Służby Celnej i PwC w zakresie analizy potencjalnych obszarów biurokratycznych w prawie celnym i podatkowym ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (kwestionariusz do wypełnienia dostępny

Bardziej szczegółowo

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2015 r.

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2015 r. System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2015 r. Cele szkolenia Szkolenie na temat systemu INTRASTAT, tj. systemu statystyki wewnątrzwspólnotowego handlu towarami, adresowane jest

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany od 2016.

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany od 2016. Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany od 2016. Miejsce: Warszawa Termin: 10-11.04.2017, poniedziałek - wtorek (10.00-16.30 i 9.00-16.00) Masz pytania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./2014. firmą... działającą w.., na podstawie wpisu do... pod nr.., którą reprezentują..., zwaną dalej DOSTAWCĄ,

UMOWA nr./2014. firmą... działającą w.., na podstawie wpisu do... pod nr.., którą reprezentują..., zwaną dalej DOSTAWCĄ, UMOWA nr./2014 zawarta w dniu... w Łodzi pomiędzy: Maciejem Uznańskim zamieszkałym w Łodzi, 91-520 Łódź, ul. Barokowa 3, zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo