Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego tworzą następujące dokumenty:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego tworzą następujące dokumenty:"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny system oceniania Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu rejestrowanie postępów uczniów w zdobywaniu wiedzy i motywowanie do wytrwałej pracy oraz ocenę zachowania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania w środowisku szkolnym po to, by kształtować właściwe postawy naszych wychowanków wobec innych ludzi i zjawisk otaczającego świata. Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego tworzą następujące dokumenty: I. Zasady i kryteria oceniania uczniów w klasach 1-3. II. Zasady i kryteria oceniania uczniów w klasach 4-6. III. Zasady oceniania zachowania uczniów w klasach 4-6 z załącznikami nr 1,2 i 3. IV. Przedmiotowe systemy oceniania. Cele i zadania oceniania: 1. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności wynikających z podstaw programowych z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych ucznia. 2. Wspieranie rozwoju osobowości. 3. Motywowanie do pracy. 4. Uświadamianie, że osiąganie dobrych wyników w nauce leży w równym stopniu w interesie ucznia, jego rodziców i nauczyciela. 5. Rozwijanie pozytywnego stosunku ucznia do siebie i swoich możliwości. 6. Informowanie ucznia i rodzica o umiejętnościach i osiągnięciach ucznia. Strona 1 z 7

2 I. Zasady i kryteria oceniania uczniów w klasach Wiedza i umiejętności Bieżące ocenianie ucznia na pierwszym etapie edukacyjnym oparte jest na trójstopniowej skali. Skala osiągnięć: powyżej oczekiwań (PW) zgodnie z oczekiwaniami (ZG) poniżej oczekiwań (PN) Nauczyciel ma obowiązek na bieżąco oceniać następujące dziedziny: odpowiedzi ustne, pisemne, testy sprawnościowe, prace tematyczne objęte programem nauczania, aktywność i pracę na lekcji, przygotowanie do lekcji i prace domowe, wysiłek ucznia. 2. Zachowanie Po każdym semestrze wychowawca ocenia zachowanie ucznia w oparciu o sformułowania, zawarte w dzienniku elektronicznym Librus, biorąc pod uwagę opinie członków Rady Pedagogicznej. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych. Ocena z zachowania wyraża opinię o uczniu w następujących kategoriach: tworzenie obrazu siebie, sposoby pracy, współpraca z innymi, zachowanie w różnych sytuacjach. W ramach ostatniej kategorii oceniana jest także postawa wobec wartości oraz symboli religijnych i narodowych. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego przedstawia uczniom i rodzicom kryteria oceny opisowej z zachowania. Strona 2 z 7

3 II. Zasady i kryteria oceniania w klasach 4-6 Zasady ogólne 1. Bieżące ocenianie oparte jest na sześciostopniowej skali cyfrowej, z uwzględnieniem znaków + i Oceny mogą być stawiane za wiedzę i umiejętności ucznia, a także za jego wysiłek włożony w pracę na lekcji, pracę domową i wykonane prace dodatkowe. Nauczyciel ma obowiązek na bieżąco oceniać następujące dziedziny: przygotowanie do lekcji i prace domowe, odpowiedzi ustne, aktywność i pracę na lekcji, prace pisemne, prace dodatkowe dla ochotników, wiadomości i umiejętności objęte programem danego przedmiotu. 3. Nauczyciele informatyki, wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych oceniają wyżej wymienione dziedziny zgodnie ze specyfiką swojego przedmiotu. 4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do opracowania szczegółowych kryteriów ocen z danego przedmiotu i przedstawienia ich dyrekcji, rodzicom oraz uczniom (tzw. PSO przedmiotowy system oceniania). 5. Nauczyciele muszą systematycznie uzupełniać dziennik i wpisywać tam oceny wraz z zaznaczeniem, czego dotyczą. 6. Obowiązuje następująca skala ocen za wiedzę, umiejętności oraz wysiłek: celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny 7. Oceny cząstkowe są jawne dla uczniów. Informacje o postępach w nauce są na bieżąco udostępniane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny Librus. 8. W przypadku uczniów z opiniami lub orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej posiadającej uprawnienia do wydawania określonych opinii lub orzeczeń, nauczyciel ma obowiązek przygotowania dokumentu o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia (w porozumieniu z pedagogiem i psychologiem Strona 3 z 7

4 szkolnym) oraz przedstawienia tego dokumentu rodzicom ucznia. Rozmowy z rodzicami ucznia o indywidualnych potrzebach edukacyjnych powinny być dokumentowane wpisem do dziennika i muszą się odbywać co najmniej raz w semestrze. Nauczyciel przekazuje wychowawcy wszystkie ustalenia. Ocenianie semestralne i roczne 1. W połowie roku szkolnego odbywa się klasyfikacja śródroczna (pracujemy systemem dwóch semestrów). Oceny z przedmiotów wystawiane są na koniec każdego semestru według obowiązującej skali ocen: celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny 2. Wystawianie ocen semestralnych i rocznych odbywa się jawnie i oparte jest na następującej zasadzie: Ocenę celującą może otrzymać uczeń, którego wiedza z danego przedmiotu wykracza poza zakres ujęty w programie nauczania zatwierdzonym dla danego przedmiotu w naszej szkole, samodzielnie rozwiązuje problemy korzystając z posiadanej wiedzy, jest sumienny, bierze aktywny udział w lekcjach oraz spełnił kryteria, opisane w PSO dla danego przedmiotu. Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który samodzielnie rozwiązuje problemy o dużym stopniu trudności, jest aktywny na lekcjach, bardzo dobrze opanował materiał przewidziany w programie, jest obowiązkowy i sumienny. Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, potrafi samodzielnie rozwiązać typowe zadania, trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, ze sprawdzianów uczeń otrzymuje przeważnie oceny dobre. Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który opanował podstawowe wiadomości programowe, rozumie najważniejsze zagadnienia, potrafi rozwiązać samodzielnie podstawowe problemy. Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który pod kierunkiem nauczyciela potrafi wykonać podstawowe polecenia, zastosować podstawowe wiadomości. W jego wiedzy są poważne braki, które uczeń stara się nadrobić pracowitością i starannością. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który z pomocą nauczyciela nie potrafi wykonać podstawowych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. Brak wiedzy i umiejętności uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy. Strona 4 z 7

5 3. Ocena semestralna i roczna jest podsumowaniem wyników pracy podczas całego semestru/roku i nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 4. Najważniejszą wagę przywiązuje się do ocen z prac klasowych i odpowiedzi ustnych. 5. Oceny semestralna i roczna wystawiane są na podstawie minimum 5 ocen cząstkowych stawianych systematycznie, co najmniej raz w miesiącu. 6. Starania i wysiłek podjęte przez ucznia mogą wpłynąć na zmianę oceny z danego przedmiotu. W takim wypadku nauczyciel pisemnie powiadamia rodziców o stopniu opanowania wiadomości i umiejętności programowych. 7. Projekt wykonany pod kierunkiem nauczyciela może wpłynąć pozytywnie na ocenę semestralną lub roczną. 8. Na miesiąc przed radą klasyfikacyjną (semestralną i roczną) odbywa się posiedzenie rady pedagogicznej dotyczące osób zagrożonych oceną niedostateczną lub dopuszczającą. 9. Nauczyciel zobowiązany jest uprzedzić ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych o zagrożeniu oceną niedostateczną lub dopuszczającą z przedmiotu na miesiąc przed klasyfikacją. 10. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych dla nich stopniach (semestralnych, rocznych). 11. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia mogą, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić z prośbą do dyrektora o zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W takich przypadkach dyrektor postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, określonymi w Rozporządzeniu w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 12. Jeśli ustalona przez nauczyciela ocena roczna zdaniem ucznia i jego rodziców lub opiekunów nie jest adekwatna do rzeczywistej wiedzy i umiejętności opisanych w wymaganiach edukacyjnych, uczeń ma prawo wystąpić do nauczyciela przedmiotu z pisemną prośbą o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego. Szczegółowe zasady postępowania w takiej sytuacji określone są w załączniku nr 3 WSO. 13. Uczeń, który na koniec roku otrzymał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, może zdawać egzamin poprawkowy przed komisją powołaną przez dyrektora. W takich przypadkach dyrektor postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, określonymi z Rozporządzeniu w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Strona 5 z 7

6 III. Zasady oceniania zachowania uczniów w klasach Punktowy system oceniania zachowania jest sposobem dokumentowania pozytywnych i negatywnych zachowań ucznia, o których systematycznie są informowani rodzice ucznia oraz jego wychowawcy i nauczyciele. 2. Wynik punktowy, uzyskany przez ucznia na koniec semestru, stanowi podstawę do wystawienia oceny z zachowania, jednak wychowawcy mogą, w wyjątkowych sytuacjach, z ważnych względów, podwyższyć tę ocenę lub ją obniżyć. Uzasadnienie takiej decyzji wychowawcy muszą przedstawić członkom rady pedagogicznej. 3. Ocena z zachowania jest sposobem wyrażania opinii na temat ucznia, która uwzględnia zdanie wszystkich nauczycieli a także pracowników administracyjnych szkoły i współpracowników, kolegów i koleżanek z klasy i samego ucznia (samoocena). 4. Ocena z zachowania ma na celu kształtowanie właściwej postawy ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem jego kultury osobistej, w tym kultury języka, umiejętności respektowania zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz wrażliwości na potrzeby innych ludzi. 5. Ocenianie zachowania odbywa się według obowiązującej skali ocen: Wzorowe Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie Naganne 6. Wszyscy nauczyciele w ciągu semestru (roku szkolnego) wpisują do dziennika elektronicznego Librus uwagi pozytywne lub negatywne na temat ucznia i samodzielnie przeliczają je na punkty, o ile uznają, że to jest konieczne. O uwagach i punktach nauczyciele muszą niezwłocznie informować wychowawców danego ucznia. 7. Na początku semestru każdy uczeń otrzymuje KREDYT ZAUFANIA w wysokości 100 PUNKTÓW. 8. Wychowawcy przedstawiają rodzicom sumę punktów dodatnich i ujemnych (na podstawie dziennika elektronicznego Librus) na zebraniach i podczas dni otwartych albo, w razie takiej, potrzeby, częściej. 9. Punkty przyznawane są każdorazowo za konkretne pozytywne lub negatywne zachowania. 10. Inny niż opisany powyżej sposób przydzielenia punktów jest podany przy konkretnej kategorii, opisanej w załącznikach nr 1 i W uzasadnionych przypadkach wychowawcy klasy mogą przyznać uczniowi punkty dodatnie lub ujemne za zachowania, nieujęte w załącznikach nr 1 i 2 (maksymalnie 25 punktów w semestrze). Strona 6 z 7

7 Wychowawcy mogą przyznać te punkty także na wniosek nauczycieli przedmiotów. Uzasadnienie takiej decyzji wychowawcy muszą przedstawić uczniowi, jego kolegom i koleżankom z klasy, rodzicom i członkom rady pedagogicznej. 12. Tabele z punktacją za zachowanie stanowią dwa załączniki do Zasad oceniania zachowania uczniów klas 4-6: Załącznik nr 1: Punkty dodatnie Załącznik nr 2: Punkty ujemne 13. Uczeń klas 4-6, który na koniec roku szkolnego ma ocenę wzorową z zachowania i średnią ocen 4,75 lub wyższą oraz nie ma ocen niższych niż dobre otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem i jest wyróżniony na apelu szkolnym. 14. Uczeń klas 4-6, który na koniec roku szkolnego ma ocenę bardzo dobrą z zachowania i średnią ocen 4,75 lub wyższą oraz nie ma ocen niższych niż dobre otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem. 15. Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie, poza punktami dodatnimi, 30 punktów ujemnych w danym semestrze. 16. Oceny bardzo dobrej nie może mieć uczeń, który posiada na koncie, poza punktami dodatnimi, 60 punktów ujemnych w danym semestrze. 17. Jeżeli uczeń otrzyma naganę Dyrektora Szkoły, to bez względu na liczbę zdobytych punktów, może uzyskać najwyżej ocenę poprawną. 18. Przy wystawianiu oceny rocznej wychowawcy biorą pod uwagę min. Średnią z punktów za pierwszy i drugi semestr. 19. Proponowane są następujące granice punktowe dla poszczególnych ocen, z zastrzeżeniem zawartym w 2. Punkcie Zasad oceniania zachowania uczniów klas 4-6: wzorowe 200 bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie 0 49 naganne < Nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie z zachowania na miesiąc przed klasyfikacją. Obowiązuje od 1 września 2014 r. Strona 7 z 7

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania w Katolickiej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu Celem przedstawionego systemu, którego podstawę prawną stanowi Ustawa... o systemie oświaty z dnia 7. września 1991r. (Dz. U. z 1996 r. Nr.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W POLICEALNYM STUDIUM REKLAMY HANDLOWEJ 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania NLO SMS PZHL oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania

Cele i zadania NLO SMS PZHL oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania Cele i zadania NLO SMS PZHL oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania Fragment Statutu NLO SMS PZHL CELE I ZADANIA SZKOŁY 6. 1. Celem szkoły jest przygotowanie profesjonalnych hokeistów oraz zapewnienie im

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie:

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Gdańsk, ul. Żabi Kruk 5 Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo