Modelowanie zorientowane biznesowo a kapita³ intelektualny banku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowanie zorientowane biznesowo a kapita³ intelektualny banku"

Transkrypt

1 Adam Nosowski * Adam Nosowski Modelowanie zorientowane biznesowo a kapita³ intelektualny banku Modelowanie zorientowane biznesowo a kapita³ intelektualny banku Wstêp Banki to instytucje, w których kapita³ intelektualny odgrywa tak samo istotn¹ rolê jak kapita³ finansowy. To tak e instytucje, w których stosowane s¹ mechanizmy modelowania zorientowanego biznesowo, które na przestrzeni ostatnich lat sta³o siê sprawnym narzêdziem wspieraj¹cym zarz¹dzanie organizacjami. Wci¹ jednak obszar ten wymaga pewnego doprecyzowywania pojêciowego i metodycznego, a tak e formalizacji aplikacyjnej daj¹cej szanse na pe³ne wykorzystanie jego potencja³u. Celem artyku³u jest systemowe osadzenie modelowania zorientowanego biznesowo jako narzêdzia wspieraj¹cego zarz¹dzanie kapita³em intelektualnym banku i zidentyfikowanie ról, jakie mo e ono odgrywaæ. Mo e to byæ wsparcie rozwoju tego kapita³u (tak e w wymiarze wiedzy), wsparcie kreowania przez niego wartoœci, a tak e jego bie ¹ce utrzymanie czy ci¹g³e doskonalenie. Strukturyzacja, wiedza i logika biznesowa zawarta w modelach zorientowanych biznesowo stanowi zarówno sk³adowe modelu biznesowego, jak i zasoby kapita³u intelektualnego. 1. Specyfika modelowania zorientowanego biznesowo Modelowanie zorientowane biznesowo to odwzorowywanie (przedstawienie), zwykle w pewnym uproszczeniu, wybranych aspektów funkcjonowania organizacji przy pomocy okreœlonego zestawu pojêæ i zale - noœci miêdzy nimi. Te aspekty modelowania to cele i strategia danej instytucji, jej struktura organizacyjno-zasobowa, w ramach której realizowane s¹ przyjête za³o enia strategiczne, a tak e wdra ane s¹ procesy biznesowe wykorzystywane do kierowania i kontroli. Mo na w uproszczeniu powiedzieæ, e efektem modelowania zorientowanego biznesowo jest odwzorowanie ca³ego modelu biznesowego danej firmy lub jego elementów sk³adowych (modeli sk³adowych). Definicja modelu biznesowego mówi, e jest to koncepcyjne narzêdzie zawieraj¹ce zestaw elementów * Dr, Katedra Bankowoœci, Wydzia³ Zarz¹dzania i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu, ul. Komandorska 118/ Wroc³aw

2 Modelowanie zorientowane biznesowo a kapita³ intelektualny banku 407 oraz relacji miêdzy nimi, pozwalaj¹cy wyraziæ biznesow¹ logikê dzia³ania danej firmy, w tym przede wszystkim sposób tworzenia, sprzedawania i dostarczania wartoœci. Modelowanie zorientowane biznesowo strukturyzuje model biznesowy danej firmy i nadaje mu formê umo liwiaj¹c¹ analizê i np. podjêcie dzia³añ doskonal¹cych czy aplikacyjnych 1. Okreœlenie modelowanie zorientowane biznesowo zastosowano dla czytelnoœci wywodu i chêci unikniêcia nieporozumieñ wynikaj¹cych z naturalnej bliskoœci modelowania zorientowanego biznesowo (odwzorowywanie biznesowych aspektów funkcjonowania firmy, np. procesów biznesowych) i modelowania biznesowego (tworzenie modelu biznesowego firmy jako sposobu generowania i dostarczania wartoœci) 2. Modele wchodz¹ce w sk³ad modelu biznesowego pozwalaj¹ m.in. na [Nosowski, 2010, s. 38]: bardziej precyzyjne odwzorowywanie aspektów biznesowych ni uzyskiwanych tylko przy pomocy jêzyka naturalnego, co jest zas³ug¹ stosowania standaryzowanych rozwi¹zañ formalnych (notacji), ujêcie modelowanych aspektów na ró nych poziomach szczegó³owoœci, co umo liwia skupienie siê na poziomie najbardziej adekwatnym do potrzeb czy celów bie ¹co wykonywanych analiz, wykorzystanie skodyfikowanej w nich wiedzy jako zasobu danej organizacji (sk³adowej kapita³u intelektualnego), wykorzystanie ich w analizach i symulacjach wspieranych narzêdziami informatycznymi, co pozwala na przetestowanie nowych idei, koncepcji, pomys³ów (czêsto nosz¹cych znamiona innowacji), a tak e zaplanowanie projektów zmian i oszacowanie potencjalnego wp³ywu na funkcjonowanie organizacji, zaprojektowanie systemu pomiarowego uwzglêdniaj¹cego okreœlon¹ perspektywê (np. tworzenia wartoœci czy ryzyka) i którego integraln¹ czêœci¹ modele mog¹ siê staæ, u ycie ich jako elementu architektury korporacyjnej i ³atwiejsz¹ implementacjê idei biznesowych w œrodowisku realizacyjnym. 1 Wiêcej na temat podstawowych za³o eñ modelowania biznesowego w: [Nosowski, 2012, s ]. 2 W praktyce biznesowej i literaturze te pojêcia nie zawsze s¹ rozró niane, a okreœlenie modelowanie biznesowe stosowane jest zarówno w jednym, jak i drugim kontekœcie. Z punktu widzenia chronologii modelowanie zorientowane biznesowo pojawi³o siê wczeœniej ni koncepcja modelu biznesowego. Z biegiem czasu oba podejœcia stawa³y siê komplementarne i razem stanowi¹ integraln¹ koncepcje opisu dzia³ania firmy.

3 408 Adam Nosowski Zapewnienie spójnoœci pomiêdzy elementami sk³adowymi modelu biznesowego wymaga stworzenia wspólnego s³ownika pojêæ, ustalaj¹cego terminologiê wspóln¹ dla wszystkich modeli sk³adowych i kontekstów u ycia. Stworzenie zestawu modeli wymaga odpowiednich ram formalnych czy metodyk modelowania i harmonizacji poszczególnych elementów. Szczególnie, e niektóre z nich (np. procesy biznesowe) maj¹ w³asne rozwi¹zania metodyczne i standaryzacyjne 3. W wiêkszoœci przypadków modele, przynajmniej czêœciowo, odwzorowywane s¹ w postaci graficznej (map, schematów), co znacz¹co wp³ywa na ich czytelnoœæ oraz ³atwoœæ przygotowania (wsparcie przy pomocy dedykowanych rozwi¹zañ informatycznych). Jedn¹ z propozycji formalizacji modelowania zorientowanego biznesowo s¹ inicjatywy podejmowane przez organizacjê standaryzuj¹c¹ Object Management Group (OMG). Wypracowane w ramach jej inicjatywy podejœcie do strukturyzacji modelu biznesowego przedstawiono na rysunku 1. Rysunek 1. Strukturyzacja modelu biznesowego wg standardu BMM 1.1 ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Busines Motivation Model, 2010, s. 12]. Model motywacji biznesowej (BMM, Business Motivation Model) to specyficzna propozycja, stanowi¹ca swoiste rozszerzenie dotychczaso- 3 Wiêcej na temat modelowania procesów biznesowych w: [Nosowski, 2010, s ].

4 wych propozycji organizacji OMG w zakresie modelowania, ukierunkowanego na aspekty biznesowe (wczeœniejszym standardem jest chocia by Business Process Model and Notation BPMN). Jej specyfika wynika z tego, i stanowi element integruj¹cy wzglêdem innych modeli (np. modeli procesów biznesowych, modele regu³ biznesowych) i nie jest uwarunkowana (zale na) metodycznie od jakichkolwiek standardów. W zamyœle ma to byæ pewna rama koncepcyjna pozwalaj¹ca stworzyæ repozytorium modeli, które wspólnie odwzorowuj¹ model biznesowy danej organizacji. Business Motivation Model daje mo liwoœæ zidentyfikowania czynników maj¹cych wp³yw na plany biznesowe, identyfikacji i zdefiniowania elementów tych planów (modelu biznesowego) oraz relacji i oddzia³ywañ, jakie zachodz¹ miêdzy czynnikami i elementami. Warto zwróciæ uwagê na to, e w tym podejœciu istotn¹ rolê odgrywa wspólny s³ownik pojêæ biznesowych zapewniaj¹cy spójnoœæ semantyczn¹ tworzonych modeli, co jest zgodne z ogólnym postulatem dotycz¹cym modelowania postawionym wczeœniej. Modelowanie zorientowane biznesowo a kapita³ intelektualny banku 409 Przedstawiona propozycja podejœcia do modelowania biznesowego i jej g³ówny komponent, czyli model BMM, jest oczywiœcie tylko jednym z mo liwych ujêæ (du ¹ popularnoœci¹ cieszy siê rozwi¹zanie pod nazw¹ Business Model Canvas zaproponowane przez Alexa Osterwaldera i Yvesa Pigneura [Ostelwalder, Pigneur, 2012], w którym jednak poziom strukturyzacji formalnej jest mniejszy). Propozycja OMG jest o tyle interesuj¹ca, e jej poziom strukturyzacji jest wysoki, a w jej za³o eniach wynikaj¹cych z doœwiadczeñ standaryzacyjnych uwzglêdniono od pocz¹tku koniecznoœæ respektowania istnienia modeli zorientowanych biznesowo odnosz¹cych siê do wybranych, szczegó³owych aspektów (np. regu³ biznesowych czy procesów biznesowych). Takie zintegrowane podejœcie do modelowania biznesowego pozwala ³¹czyæ warstwê biznesowo-strategiczn¹ model biznesu ( co robiæ? ) z warstw¹ realizacji operacyjnej procesami biznesowymi ( jak to robiæ? ) czy te szerzej z modelem operacyjnym. Niemniej sposób realizacji tego po³¹czenia wci¹ pozostaje obszarem badañ i dociekañ akademickich 4, jak i poszukiwañ skutecznych rozwi¹zañ aplikacyjnych (szczególnie w obliczu zró nicowania metodycznego i standaryzacyjnego). Warto te zwróciæ uwagê na to, i wszelkie klasyfikacje czy kategoryzacje modeli biznesu, czynione w ró nych opracowaniach literaturowych pozwa- 4 Przyk³ad prac koncepcyjnych w tym zakresie mo na odnaleÿæ np. w: [Bouwmann, Solaimani, 2012, s ].

5 410 Adam Nosowski laj¹ jedynie na przybli on¹ identyfikacjê 5. Analiza podstawowych elementów modeli pozwala dostrzec, e zmiennych opisowych jest du o i e daleko id¹ce uproszczenia czy generalizacje nie s¹ w stanie oddaæ w³aœciwego sensu wieloœci relacji sk³adaj¹cych siê na logikê biznesu [Proniewski, Tarasiuk, 2012, s. 110]. Innym s³owy ka dy model biznesowy jest unikatowy i dlatego m.in. sposób jego opisu zapewniany przez mechanizmy modelowania zorientowanego biznesowo oraz ich skutecznoœæ aplikacyjna s¹ tak istotne. 2. Kapita³ intelektualny banku W uproszczeniu kapita³ intelektualny to reprezentacja szeroko rozumianych zasobów niematerialnych, ekonomiczne sprowadzaj¹cy siê do ró nicy miêdzy wartoœci¹ rynkow¹ a ksiêgow¹ instytucji (to tylko jedno z mo liwych ujêæ szacowania jego wartoœci). Kapita³ intelektualny obejmuje swoim zakresem komponenty powsta³e na bazie zarz¹dzania wi¹zk¹ zasobów wiedzy, która mo e stanowiæ podstawê generowania wymiernych korzyœci dla firmy, prowadz¹cych w perspektywie strategicznej do budowania jej wartoœci [Kaczmarek, Walczak, 2009, s. 238]. Wœród komponentów kapita³u intelektualnego zwykle identyfikuje siê [Szablewski, Tuzimek, 2005, s ; Capiga, 2005, s ]: kapita³ ludzki (KL) to po³¹czona wiedza, umiejêtnoœci, doœwiadczenia, kreatywnoœæ, otwartoœæ na innowacje i zdolnoœci poszczególnych pracowników, umo liwiaj¹ce sprawne realizowanie celów i zadañ, kapita³ relacyjny (KR) to przede wszystkim kapita³ klienta, odnosz¹cy siê do bazy klientów, zarówno w kontekœcie budowania relacji z nimi (pozyskanie klientów, budowanie ich lojalnoœci, kreowanie ich doœwiadczenia w kontaktach z bankiem), jak i wartoœci klienta (potencja³u w zakresie tworzenia zysków, równie w perspektywie d³ugookresowej relacji), kapita³ strukturalny (KS) w ramach tej kategorii mo na wyró niæ kapita³ organizacyjny, kapita³ innowacyjnoœci oraz kapita³ procesów. Kapita³ organizacyjny instytucji to jej rozwi¹zania strategiczne, procesy i systemy zarz¹dzania (w tym w stuktury organizacyjne i metody zarz¹dzania) oraz filozofia i kultura organizacyjna, która m.in. przyspiesza przep³yw wiedzy w organizacji. Kapita³ innowacyjny odnosi siê do umiejêtnoœci tworzenia innowacji (w tym nowych produktów 5 Przyk³ady takich klasyfikacji bankowych modeli biznesowych mo na znaleÿæ m.in. w: [Gospodarowicz, Nosowski, 2012, s ].

6 Modelowanie zorientowane biznesowo a kapita³ intelektualny banku 411 i us³ug), a tak e ich skutków w postaci wykreowanych w³asnoœci intelektualnych. Kapita³ procesów to przede wszystkim umiejêtnoœci w zakresie efektywnej realizacji procesów oraz wykorzystywane przy tym mechanizmy i techniki zarz¹dzania nimi. Interesuj¹ce s¹ zale noœci, jakie zachodz¹ pomiêdzy poszczególnymi komponentami kapita³u intelektualnego oraz to, w jaki sposób oddzia³uje on na kapita³ finansowy. To co istotne z punktu widzenia zarz¹dzania kapita³em intelektualnym banku to niemo noœæ wyznaczenia jednoznacznych granic pomiêdzy jego elementami. Podobnie jak w przypadku sekwencyjnoœci oddzia³ywañ czy te wskazywania startowego komponentu kapita³u intelektualnego (np. kapita³ ludzki), od którego zaczyna siê jego generowanie. Wdro enie okreœlonego rozwi¹zania informatycznego mo- e wp³yn¹æ zarówno na kapita³ relacyjny (poprzez katalizowanie zmian zachowañ klientów), jak i na kapita³ ludzki (poprzez zmianê profilu kompetencyjnego pracowników banku). Dodatkowo zmiany w ramach jednego komponentu oddzia³uje na inne (np. rozwój KS w postaci standaryzacji i automatyzacji procesów mo e skutkowaæ redukcj¹ KL, tak e w kategoriach utraty wiedzy, jeœli nie zostanie to odpowiednio przygotowane). Rozró nianie poszczególnych komponentów kapita³u intelektualnego jest oczywiœcie wskazane i u yteczne, ale praktyka biznesowa pokazuje, i wartoœæ tworzy siê poprzez interakcje, w jakie owe komponenty ze sob¹ wchodz¹ 6. St¹d umiejêtnoœæ ich uchwycenia, zaplanowania i œwiadomego wykorzystania jest tutaj kluczowa i modelowanie zorientowane biznesowo jest w tym zakresie metodycznie u yteczne. Truizmem jest równie stwierdzenie, e kapita³ intelektualny winien przyczyniaæ siê do tworzenia kapita³u finansowego, choæ realizowane to bywa w sposób poœredni. Jednak to kapita³ finansowy warunkuje skale inwestycji w komponenty kapita³u intelektualnego i mo liwoœæ ich faktycznej realizacji (np. w ramach przyjêtego bud etu). Jak wskazano na pocz¹tku jedn¹ z kluczowych kwestii w obrêbie kapita³u intelektualnego pozostaje zarz¹dzanie wiedz¹, czyli ogó³ procesów umo liwiaj¹cych pozyskiwanie, tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do tworzenia wartoœci danej instytucji finansowej (ale te ka dej innej) i realizacji jej celów 7. Oznacza to, e tworzenie wartoœci poprzez wykorzystanie zasobów wiedzy wymaga realizacji okreœlonych 6 Wiêcej na temat tego typu zale noœci w: [Mouritsen, Murthy, 2011, s ]. 7 Wiêcej na temat zarz¹dzania wiedz¹ w kreowaniu wartoœci w: [Carlucci, Schiuma, 2012, s. 4-14].

7 412 Adam Nosowski zasad i procedur spójnych i dopasowanych do realizowanego modelu biznesowego i strategii danego banku. Zasoby kapita³u intelektualnego s¹ w znacznej mierze pochodn¹ realizacji przyjêtej strategii zarz¹dzania wiedz¹ i œwiadomoœci jej kluczowego znaczenia dla wspó³czesnych instytucji finansowych [Gospodarowicz, Nosowski, 2012, s. 105]. Dynamiczne wspó³dzia³anie i wzajemna integracja elementów kapita³u intelektualnego jest baz¹ jego potencja³u w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku. Im ta integracja jest mocniejsza, tym potencjalnie wiêksz¹ wartoœæ mo e wykreowaæ. St¹d te celem banku winno byæ zwiêkszanie liczby wzajemnych powi¹zañ i relacji pomiêdzy wszystkimi elementami kapita³u intelektualnego tworz¹cych trudn¹ do skopiowania przez konkurencjê i rozpoznawaln¹ jako unikatowa sieæ generowania wartoœci. Rolê, jak¹ mo e w tym odgrywaæ modelowanie zorientowane biznesowo przedstawiono w nastêpnej czêœci niniejszego artyku³u. 3. Rola modelowania zorientowanego biznesowo w kreacji i zarz¹dzaniu kapita³em intelektualnym banku Wybrane mechanizmy modelowania zorientowanego biznesowo (szczególnie modelowania procesów) s¹ wykorzystywane w praktyce bankowej od kilkunastu lat. Rozwój poszczególnych poddziedzin modelowania zorientowanego biznesowego przebiega³ jednak w doœæ specyficzny i wzglêdnie autonomiczny sposób, co spowodowa³o, e po³¹czenie poszczególnych aspektów i kontekstów modelowania, w tym faktycznie uwzglêdnienie modelu biznesowego danej instytucji, to zas³uga inicjatyw podejmowanych dopiero na przestrzeni ostatnich lat. Potencja³ modelowania zorientowanego biznesowo w kontekœcie kapita³u intelektualnego banku wynika przede wszystkim z mo liwoœci konceptualizacji pomys³ów, idei czy inicjatyw (faza projektowania tworzenia) oraz mo - liwoœci analizowania zarówno stanów dotychczasowych (np. analiza przyczyn nieskutecznoœci okreœlonych rozwi¹zañ biznesowych), jak i weryfikacji stanów planowanych (analiza scenariuszowa potencjalnych rozwi¹zañ biznesowych). Relacje modelowania zorientowanego biznesowo, jako zestawu dzia³añ i narzêdzi wspieraj¹cych tworzenie modeli biznesowych, z kapita³em intelektualnym banku przedstawiono w uproszczony sposób na rysunku 2. Proponuj¹c taki punkt widzenia, przyjêto podejœcie, w którym komponenty modelu biznesowego (modele sk³adowe) stanowi¹ zasób KS, ale oddzia³uj¹ na pozosta³e komponenty kapita³u intelektualnego (KR i KL).

8 Modelowanie zorientowane biznesowo a kapita³ intelektualny banku 413 Rysunek 2. Modelowanie zorientowane biznesowo a kapita³ intelektualny banku ród³o: Opracowanie w³asne. Oddzia³ywanie to wynika przede wszystkim z natury odwzorowywanych przy pomocy modeli koncepcji i obiektów biznesowych, ale i same modele dziêki swoim w³aœciwoœciom w znacznej mierze poszerzaj¹ zakres tych interakcji. Na przyk³ad realizacja okreœlonego procesu biznesowego (kapita³ strukturalny) oddzia³uje na zaanga owanych w ni¹ pracowników (kapita³ ludzki) i potencjalnie generuje pewn¹ wartoœæ dla odbiorcy (kapita³ relacyjny), ale model tego procesu pozwala w czytelny sposób uchwyciæ te zale noœci, okreœliæ kontekst, umiejscowienie i stopieñ zaanga owania oraz przygotowaæ bazê informacyjno-analityczn¹ dla inicjatyw optymalizacyjnych czy standaryzacyjnych. Metody modelowania zorientowanego biznesowo pozwalaj¹ strukturyzowaæ wybrane elementy sk³adowe kapita³u intelektualnego, pokazywaæ zale noœci miêdzy nimi, a tak e identyfikowaæ i formalizowaæ pewne aspekty wiedzy organizacyjnej banku. To pozwala potencjalnie u ywaæ ich zarówno w kontekœcie konceptualizacji (projektowania) elementów sk³adowych KI, jak i zarz¹dzania nimi. Graficzna i ustrukturyzowana prezentacja, jak¹ zapewniaj¹ metody modelowania zorientowanego biznesowego daje te szanse na wsparcie potrzeb raportowania stanu i zmian sk³adowych kapita³u intelektualnego 8. Mo liwoœci analityczne natomiast stwarzaj¹ bazê do inicjatyw organizacyjnych odwo³uj¹cych siê do doktryny ci¹g³ego doskonalenia, zwi¹zanej przede wszystkich z zarz¹dzaniem jakoœci¹, ale tak e z koncepcj¹ zarz¹dzania szczup³ego 8 Interesuj¹cy przyk³ad koncepcji zintegrowanego podejœcia do zarz¹dzania, pomiaru i raportowania kapita³u intelektualnego mo na znaleÿæ w: [Boedker i inni, 2005, s ].

9 414 Adam Nosowski (Lean Management). Metodyki modelowania zorientowanego biznesowo mo na równie integrowaæ z mechanizmami analizy biznesowej, w tym równie tej ukierunkowanej na analizê sieci wartoœci i mechanizmy konwersji aktywów niematerialnych (kapita³u intelektualnego) 9. Stopieñ potencjalnego oddzia³ywania (wp³ywu) modelowania zorientowanego biznesowo na poszczególne komponenty kapita³u intelektualnego jest zró nicowany i zale y od kompleksowoœci oraz szczegó³owoœci odwzorowania. Trzeba pamiêtaæ, e modele sk³adowe (np. modele procesów biznesowych) mog¹ istnieæ i funkcjonowaæ, wspieraj¹c tylko wybrany aspekt biznesowy (np. automatyzacjê dzia³añ), i nie tworzyæ z innymi modelami spójnej sieci powi¹zañ. Integracja modeli sk³adowych w ramach ca³oœciowego modelu biznesowego pozwala zwiêkszyæ ich potencja³ i uzyskaæ efekt synergii. Identyfikacja podstawowych oddzia³ywañ modelowania zorientowanego biznesowo na komponenty kapita³u intelektualnego przedstawiono w tablicy 1. Tablica 1. Oddzia³ywanie modelowania zorientowanego biznesowo na komponenty kapita³u intelektualnego banku Sk³adowe kapita³u intelektualnego Kapita³ ludzki Kapita³ relacyjny Wp³yw modelowania zorientowanego biznesowo Wsparcie w zakresie zarz¹dzania wiedz¹, w tym wsparcie dla odwzorowywania wiedzy, przechowywania oraz transferu i dzielenia siê wiedz¹. Identyfikacja profilu kompetencyjnego pracowników uwzglêdniaj¹ca realizowane procesy i ich interakcje z klientami zewnêtrznymi i wewnêtrznymi. Wsparcie w zakresie identyfikacji rodzaju i sposobów tworzenia wartoœci dla klienta. Zapewnienie analitycznego wsparcia doskonalenia mechanizmów budowania relacji. Przyk³ady wykorzystywanych modeli Modele regu³ biznesowych, modele procesów, s³owniki pojêæ, taksonomie Mapy kreowania wartoœci, modele procesów 9 Interesuj¹ce podejœcie do kwestii analizy sieci wartoœci w kontekœcie kapita³u intelektualnego, wykorzystuj¹ce elementy modelowania wizualnego (mapy wartoœci), przedstawiono w: [Allee, 2008, s. 5-24].

10 Tablica 1. (cd.) Sk³adowe kapita³u intelektualnego Kapita³ strukturalny Modelowanie zorientowane biznesowo a kapita³ intelektualny banku 415 ród³o: Opracowanie w³asne. Wp³yw modelowania zorientowanego biznesowo Wsparcie w zakresie strukturyzacji i formalizacji kapita³u organizacyjnego oraz procesowego. Wsparcie analityczne dla inicjatyw standaryzacyjnych i optymalizacyjnych zakresie kapita³u organizacyjnego oraz procesowego. Wsparcie projektowe i analityczne dla inicjatyw w zakresie innowacji, zarówno tych dotycz¹cych modelu biznesowego jak i zmian strukturalnych, a tak e produktowo-us³ugowych (w tym te o naturze procesowej). Przyk³ady wykorzystywanych modeli Mapy strategii, modele motywacji biznesowej, modele organizacyjne, modele procesów, modele regu³ biznesowych, Na podstawie przedstawionego w tablicy zestawienia ³atwo dostrzec potencja³ integracyjno-analityczny podejœcia wykorzystuj¹cego modelowanie zorientowane biznesowo. Podrêcznikowym przyk³adem jest mo - liwoœæ wykorzystania modeli procesów biznesowych (i aspektów z nimi zwi¹zanych) zarówno w kontekœcie dedykowanego kapita³u procesowego, jak i w kreowaniu kapita³u relacyjnego czy ludzkiego. Zakoñczenie Bank, jak ka da inna instytucja finansowa, to organizacja oparta na wiedzy generuj¹cej wartoœæ, w której jakoœæ kapita³u intelektualnego w znacznej mierze determinuje jej sukces rynkowy. Mechanizmy modelowania zorientowanego biznesowo wspieraj¹ umiejêtnoœæ konceptualizacji sposobu tworzenia wartoœci (model biznesowy) i osadzenie go w rozwi¹zaniach organizacyjno-infrastrukturalnych (model operacyjny). Mog¹ byæ u yte nie tylko w kontekœcie strukturyzacji (formalizacji) biznesowej i operacjonalizacji celów, ale tak e mog¹ rozszerzaæ ten kontekst o perspektywê tworzenia pewnych sk³adowych kapita³u intelektualnego i skutecznego wsparcia zarz¹dzania nimi.

11 416 Adam Nosowski Literatura 1. Allee V. (2008), Value network analysis and value conversion of tangible and in-tangible assets, Journal of Intellectual Capital, vol. 9, no Boedker Ch., Guthrie J., Cuganesan S. (2005), An integrated framework for visualising intellectual capital, Journal of Intellectual Capital, vol. 6, no Bouwmann H., Solaimani S. (2012), A framework for the alignment of business model and business processes. A generic model for trans-sector innovation, Business Process Management Journal, vol. 18, no Busines Motivation Model (2010), Version 1.1, Object Management Group Capiga M. (2005), Kapita³ klienta banku. Wybrane aspekty zarz¹dzania i oceny, Wydawnictwo Twigger, Warszawa. 6. Carlucci D., Schiuma G. (2012), Managing knowledge processes for value creation, VINE: The journal of information and knowledge management systems, vol. 42, no Gospodarowicz A., Nosowski A. (red.) (2012), Zarz¹dzanie instytucjami kredytowymi, C.H. Beck, Warszawa. 8. Kaczmarek B., Walczak W. (2009), Zarz¹dzanie wiedz¹ we wspó³czesnych przedsiêbiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, ódÿ. 9. Mouritsen J., Murthy V. (2011), The performance of intellectual capital. Mobilising relationships between intellectual and financial capital in a bank, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 24, no Nosowski A. (2012), Bank jako organizacja sterowana modelami, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy i wyzwania. Bankowoœæ, Zeszyty Naukowe Wydzia³owe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, I. Pyka J. Ciachorowska J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 11. Nosowski A. (2010), Zarz¹dzanie procesami w instytucjach finansowych, C.H. Beck, Warszawa. 12. Osterwalder A, Pigneur Y. (2012), Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera, Wydawnictwo One Press, Gliwice. 13. Proniewski M., Tarasiuk W. (2012), Zarz¹dzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne, C.H. Beck, Warszawa. 14. Szablewski A., Tuzimek R. (red.) (2005), Wycena i zarz¹dzanie wartoœci¹ firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

12 Modelowanie zorientowane biznesowo a kapita³ intelektualny banku 417 Streszczenie Banki to instytucje, w których kapita³ intelektualny odgrywa tak samo istotn¹ rolê jak kapita³ finansowy. To tak e instytucje, w których stosowane s¹ mechanizmy modelowania biznesowego. Mechanizmy te wspieraj¹ umiejêtnoœæ konceptualizacji sposobu tworzenia wartoœci (model biznesowy) i proces umiejscawiania go w rozwi¹zaniach organizacyjno-infrastrukturalnych (model operacyjny). W pierwszej czêœci artyku³u przedstawiono za³o enia modelowania zorientowanego biznesowo i korelacje miêdzy elementami sk³adowymi modelu biznesowego. W czêœci drugiej odniesiono siê do specyfiki kapita³u intelektualnego banku. Czêœæ trzecia natomiast to systemowe osadzenie koncepcji modelowania zorientowanego biznesowo w ramach kapita³u intelektualnego banku i zidentyfikowanie ról, jakie mo e ona odgrywaæ, zarówno w kontekœcie rozwoju tego kapita³u, kreowaniu przez niego wartoœci, jak i jego bie ¹cym utrzymaniu czy ci¹g³ym doskonaleniu. S³owa kluczowe model biznesowy, modelowanie zorientowane biznesowo, kapita³ intelektualny banku, modelowanie procesów biznesowych Business-oriented modelling and bank intellectual capital (Summary) Banks are institutions where intellectual capital plays as important role as financial capital. Banks also take the advantage of business-oriented modeling solutions. Those solutions support the conceptualization of value creation (business model) and the process of locating the value creation in the organization (operational model). The first part of the article presents the business-oriented modelling fundations and relationships between business model elements. The second part focuses on the bank intellectual capital while the third part describes a systematic view on the business-oriented modelling concept as a part of bank intellectual capital. The paper discusses also the problem of different roles that can be assigned to business-oriented modelling in the context of intellectual capital development, value creation as well as its maintenance and advancement. The article aims at presenting the fundamentals and basic concepts of discussed problem. Keywords business model, business-oriented modeling, bank intellectual capital, business processes modelling

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11 Księgarnia PWN: Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk (red.) - Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)............................................. 11 ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40 Spis treœci Wprowadzenie........................... 11 1. Istota rachunkowoœci zarz¹dczej................... 13 1.1. Rachunkowoœæ jako system informacyjny................ 13 1.2. Rachunkowoœæ finansowa

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/13 Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania

Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania GABRIELA MAZUR ZYGMUNT MAZUR MAREK DUDEK Projektowanie procesów logistycznych w systemach wytwarzania 1. Wprowadzenie Badania struktury kosztów logistycznych w wielu krajach wykaza³y, e podstawowym ich

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki.

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. dowiedz siê wiêcej: iprofesor Efektywne narzêdzie codziennej pracy ka dego naukowca Zapraszamy Biuro projektu: Kiliñskiego 177 lok 14A 93-106 ódÿ Telefon: +48 883 321 883 Mail: Biuro@iProfesor ? Czym jest

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego Marek Śliwiński Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wspólna Metoda Oceny (CAF) - doskonalenie zarządzania organizacją w samorządzie. Poświadczenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Czasu nie ma nigdy chyba że się go wykorzysta. Zarządzanie czasem i priorytetami. Metody: Cele szkolenia: Wybrane zagadnienia: Uczestnicy nauczą się:

Czasu nie ma nigdy chyba że się go wykorzysta. Zarządzanie czasem i priorytetami. Metody: Cele szkolenia: Wybrane zagadnienia: Uczestnicy nauczą się: 1 Czasu nie ma nigdy chyba że się go wykorzysta. ~ P. Rosegger Zarządzanie czasem i priorytetami > > Nauka ergonomicznego wykorzystania czasu > > Planowanie pracy w odniesieniu do ustalonych celów > >

Bardziej szczegółowo

Dane i polityka oparta na danych znaczenie i narz dzia analityczne dla JST

Dane i polityka oparta na danych znaczenie i narz dzia analityczne dla JST Inspiracje dla rozwoju lokalnego Dane i polityka oparta na danych znaczenie i narz dzia analityczne dla JST dr Dominik Batorski 11-03-2015 Rewolucja cyfrowa jak rewolucja przemys owa Rewolucja cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Maciej J. Nowak Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Zasada bliskiego sąsiedztwa Obiekty wielkopowierzchniowe w planowaniu przestrzennym Decyzja wzizt a ochrona środowiska NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo

Eureka Filary marki. Innowacyjność. Dostarczona. Dopasowanie Otwartość. wartość/efekt. Partnerstwo 1 Innowacyjność Dopasowanie Otwartość Partnerstwo Dostarczona wartość/efekt Współtworzymy sukcesy naszych Klientów w oparciu o trafną diagnozę organizacji, otoczenia biznesowego, wnikliwą analizę szans

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved.

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved. KOMUNIKACJA MARKI 1 Wyzwania Rynku Reklamy Konsumenci otrzymują ponad 1000 komunikatów reklamowych dziennie. Zbudowanie silnej marki może stać się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.p Warszawa: Przeprowadzenie badania dotyczącego procesów zarządzania projektami B+R+I

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Wstępne wyniki badań II Ogólnopolska Konferencja Odpowiedzialność sektora energetycznego a wyzwania społeczno gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji ZA CZNK NR 2 Plan wykaz oraz zasady ewidencji Ewa Waliñska, Agnieszka Czajor SPS TREŒC 1. Przyk³adowy plan wykaz syntetycznych i analitycznych... 2301 A. Konta zespo³u 0 Aktywa trwa³e... 2302 a. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3 Biznes Plan Przedsiębiorczość wykład 3 Rodzaje biznesplanów Biznesplan Przedsiębiorstwa Przedsięwzięcia (inwestycji) Zasady tworzenia biznesplanów Kompleksowość Długookresowa perspektywa Czytelność Rzetelność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz

UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz Wstęp Rozdział 1 Przewidywalność, wartość i ryzyko {Bogusław Hadyniak) 1.1. Zdarzenia i ich przewidywalność 1.2. Wartość i skutki

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wytyczne Techniczne. Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Zarząd Dróg Wojewódzkich Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor Kraków, 25.11.2015 Dlaczego wytyczne ZDW? Obowiązujące obecnie przepisy techniczno-budowlane zostały wydane w 1999

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Miejski w Libiążu Wrzesień 2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Miejski w Libiążu Wrzesień 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan doskonalenia na podstawie wyników samooceny CAF Urząd Miejski w Libiążu Wrzesień 2015 r. Wstęp Niniejszy

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku, Aldona Gmyrek Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klienta TAURON Polska Energia SA Grzegorz Bednarski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-030 Zarz¹dzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT. Ekonomia. I stopieñ. Ogólnoakademicki

Z-EKO-030 Zarz¹dzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT. Ekonomia. I stopieñ. Ogólnoakademicki KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-030 Zarz¹dzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA

ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA Egzamin maturalny z jêzyka angielskiego dla klas dwujêzycznych maj 2002 1 ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA ZADANIE 9 Proszê zaznaczyæ w tabeli przyznan¹ liczbê punktów i zsumowaæ wynik. Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Magdalena Weremczuk Koordynator Punktu Konsultacyjnego KSU Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie doradcze w Punkcie Konsultacyjnym

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Monitoring oraz rozliczenie zu ycia energii i mediów Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk O firmie Metronic Systems jest nowoczesn¹ firm¹ in

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA Wp³yw wdro eia Zitegrowaego Systemu Iformatyczego a przewagê kokurecyj¹ Grupy LOTOS SA Warszawa, 22 listopada 2004 r. Tadeusz Rogaczewski, Szef Biura Zarz¹dzaia Iformatyk¹ Warszawa, 22 listopada 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Wniosek dotyczy działania : Ocena kryteriów zgodności z LSROR NADNOTECKA GRUPA RYBACKA Kryteria wyboru operacji przez NGR określone w LSROR. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich Instrukcja: należy wybrać odpowiedź i zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo