Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. irma Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) Sp. z o.o. operator sieci Era jest najwiêkszym operatorem telefonii komórkowej w Polsce. PTC dzia³a na terenie ca³ego kraju w dwóch zakresach: GSM 900 i Posiada równie koncesjê na œwiadczenie us³ug w standardzie UMTS. Spó³ka prowadzi dzia³alnoœæ w zakresie telekomunikacji, a w szczególnoœci telefonii ruchomej, transmisji danych i teleinformatyki oraz wszelkich innych us³ug telekomunikacyjnych, w tym internetowych. W tegorocznej III edycji konkursu Lider Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi Polska Telefonia Cyfrowa zdoby³a, wraz ze z³ot¹ statuetk¹, tytu³ Lidera Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi 2002 roku. Misj¹ firmy jest: W oparciu o œrodki oraz doœwiadczenie naszych udzia³owców pragniemy pozostaæ liderem na rynku us³ug telefonii bezprzewodowej w Polsce. Cel ten osi¹gamy poprzez zapewnianie najwy szej jakoœci naszej sieci, dostosowywanie us³ug i oferty Era do indywidualnych potrzeb naszych klientów oraz sta³e umacnianie marki Era na rynku polskim. A co za tym idzie, tworzyæ i utrzymywaæ organizacjê kompetentnych, zmotywowanych i efektywnych pracowników, którzy zapewni¹ sukces rynkowy firmy. Celem strategicznym PTC jest oferowanie produktów i us³ug odpowiadaj¹cych potrzebom biznesu poprzez zwiêkszanie zaanga owania, produktywnoœci i satysfakcji pracowników. * Andrzej Zieliñski jest kierownikiem Sekcji Rekrutacji w PTC sp. z o.o.

2 68 orum liderów Era to ludzie, ludzie to kapita³ W warunkach ostrej konkurencji rynkowej, w której funkcjonuje PTC, oraz przy przyjêtej orientacji proklienckiej (co wynika z misji), sukces firmy zale y przede wszystkim od ludzi w niej pracuj¹cych, ich zaanga owania w pracê oraz od ich indywidualnych i grupowych osi¹gniêæ. Pracownicy s¹ kluczowym zasobem PTC, pozwalaj¹cym osi¹gn¹æ cel okreœlony w misji organizacji. G³ównym wyznacznikiem, który precyzuje podejœcie do poprawnego realizowania procesów zwi¹zanych z pracownikami w firmie, jest strategia zarz¹dzania kapita³em ludzkim. Pomiary motywuj¹ Trudno wyobraziæ sobie skuteczn¹ metodê osi¹gania za³o onych celów bez sprawnie funkcjonuj¹cego systemu raportowania mierników kluczowych elementów funkcji personalnych. PTC wychodzi z za³o enia, e jeœli potrafimy coœ zmierzyæ, to bêdziemy potrafili tym zarz¹dzaæ. Wa ne jest przecie to, co potrafimy sprawdziæ, nie tylko to, czego oczekujemy. W obszarze zarz¹dzania kapita³em ludzkim w PTC funkcjonuje szeroki zestaw kluczowych mierników (Key Performance Indicators) oraz innych statystyk, za pomoc¹ których dokonuje siê pomiaru stopnia realizacji za³o onych celów. Mierniki te maj¹ postaæ wy³¹cznie iloœciow¹ (liczbow¹). WskaŸniki jakoœciowe nie daj¹ pe³nej mo liwoœci oceny efektywnoœci procesów, b¹dÿ realizacji konkretnie zdefiniowanych celów. Przyjêty model zarz¹dzania przez wskaÿniki: Cele Analiza KPI Realizacja Pomiar KPI

3 orum liderów 69 Kontrola realizacji strategii zarz¹dzania kapita³em ludzkim oraz wyznaczonych celów operacyjnych Zaprezentowany poni ej zestaw wybranych mierników funkcji personalnych pozwala oceniæ stopieñ realizacji wyznaczonych celów, podejmowaæ zarówno strategiczne, jak i operacyjne decyzje zwi¹zane z zasobami ludzkimi oraz umo liwiæ pragmatyczne podejœcie do planowania. Zestaw ten powsta³ na bazie okreœlonej strategii zarz¹dzania kapita³em ludzkim oraz na podstawie mapy procesów Departamentu Polityki Personalnej. W tym drugim przypadku stanowi on równie ocenê efektywnoœci pracy pracowników Departamentu. A. Mierniki strategiczne Przedstawione w tej czêœci mierniki opracowywane s¹ na potrzeby Zarz¹du PTC. Mierniki te wraz z innymi, opisuj¹cymi dzia³alnoœæ operacyjn¹ spó³ki, stanowi¹ podstawê do bie ¹cego, jak i strategicznego zarz¹dzania firm¹. Lista g³ówny mierników: Liczba abonentów na jednego pracownika Przychody na jednego pracownika Dynamika zatrudnienia w czasie Wzrost zatrudnienia netto Struktura zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Struktura zatrudnienia wg danych demograficznych (np. wiek, p³eæ, wykszta³cenie) luktuacja zatrudnienia WskaŸnik zwolnieñ lekarskich WskaŸnik niewykorzystanych urlopów Liczba pracowników na jednego kierownika Koszty wynagrodzeñ i benefitów jako % przychodów Wartoœæ dodana z kapita³u ludzkiego Zwrot inwestycji w kapita³ ludzki B. Podejœcie procesowe (KPI) Prezentowane w tej czêœci mierniki powsta³y na bazie mapowania procesów realizowanych przez Departament Polityki Personalnej. Mierniki te stanowi¹ integraln¹ czêœæ narzêdzi zarz¹dzania systemem jakoœci w Departamencie. Wartoœæ informacyjna ustalonych KPI wraz z wynikami wewnêtrznych audytów jakoœci stanowi¹ dla kierownictwa Departamentu podstawê zarówno do bie ¹cego zarz¹dzania prac¹, jaki do planowania przysz³ej dzia³alnoœci.

4 70 orum liderów Lista g³ównych mierników: Obszar ca³ego departamentu: WskaŸnik optymalizacji kadry departamentu (funkcje specjalistyczno-doradcze / funkcje administracyjne) WskaŸniki satysfakcji z us³ug œwiadczonych przez departament okreœlane przez klientów wewnêtrznych (cykliczne badania ankietowe przez intranet / wyniki pozwalaj¹ce oceniæ wiêkszoœæ funkcji personalnych m.in. polityka personalna, wizerunek pracodawcy, administracja personalna, opieka socjalna, rekrutacja, system ocen, kultura organizacyjna, szkolenia i rozwój, us³ugi doradcze, procedury, profesjonalizm i uprzejmoœæ pracowników etc.) WskaŸniki satysfakcji z pracy (Departament Polityki Personalnej) (cykliczne badania ankietowe przez Intranet / rozk³ady ocen pozwalaj¹ce oceniæ wiêkszoœæ obszarów maj¹cych wp³yw na satysfakcjê z pracy m.in. praca w jednostce organizacyjnej, rozwój, szkolenia, prze³o ony, wspó³pracownicy, wynagrodzenie, warunki pracy etc.) WskaŸniki satysfakcji z pracy (ca³a firma) (por. powy ej) WskaŸniki projektów realizowanych przez pracowników departamentu (liczba, ocena etc.) Obszar rekrutacji i rozwoju: Trafnoœæ procesu rekrutacji Czas oczekiwania na zatrudnienie pracownika Wydajnoœæ pracowników rekrutacji Koszty rekrutacji Rozwój i ocena efektywnoœci pracowników terminowoœæ ustalania planów pracy rozk³ady ocen ocena dzia³ania systemu przez prze³o onych (w jakim stopniu u³atwia zarz¹dzanie efektywnoœci¹ pracownika) ocenia dzia³ania systemu przez podw³adnych (jasnoœæ kryteriów oceny pracy, udzielana informacja zwrotna) liczba osób zgadzaj¹cych siê z ocen¹ Ocena programu rozwoju talentów (liczba uczestników, liczba dodatkowych dni szkoleniowych, liczba dni sta owych, liczba awansów) Budowanie kultury organizacyjnej (liczba osób uczestnicz¹cych w programach / ³¹czna liczba pracowników) Obszar administracji personalnej: Liczba pracowników na jednego pracownika administracji personalnej Terminowoœæ wykonywana operacji

5 orum liderów 71 Œrednia liczba operacji/zdarzeñ na jednego pracownika administracji personalnej Obszar szkoleñ: Liczba dni szkoleniowych na pracownika Suma dni szkoleniowych oferowanych w programie Akademia Profesjonalnej Sprzeda y Liczba dni szkoleniowych na jednego pracownika sprzeda y Wydatki na szkolenia na jednego pracownika / na dany okres Struktura szkoleñ (wewnêtrzne / zewnêtrzne / techniczne / handlowe / interpersonalne etc.) Ocena skutecznoœci planowania szkoleñ Ocena skutecznoœci realizowanych planów szkoleniowych Wydajnoœæ trenerów wewnêtrznych (liczba dni szkoleñ wewnêtrznych / liczba trenerów) Rozk³ad oceny szkoleñ (ankieta program, metodyka, trener, korzyœci) Ocena wykorzystania wiedzy i umiejêtnoœci nabytych na szkoleniu rozk³ad ocen z testów wiedzy rozk³ad ocen i samooceny (prze³o ony / podw³adny) Dostêpnoœæ i wykorzystanie e-learningu (liczba wejœæ na portal edukacyjny) Przedstawione powy ej mierniki stanowi¹ wycinek systemu raportowania obszarów zwi¹zanych z zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi w PTC. Pozosta³e statystyki opracowywane s¹ jako dope³nienie tych g³ównych, zaprezentowanych powy ej. Warto jednakpamiêtaæ, e sprawny system zarz¹dzania miernikami nie móg³by powstaæ bez systemu powi¹zanych ze sob¹ i skrupulatnie zaprojektowanych baz danych. Bez gromadzenia potrzebnych informacji, bez sformalizowanych procedur dokonywania pomiarów, prezentowanie jakichkolwiek informacji straci³oby znamiona rzetelnoœci. Zatem drog¹ do zarz¹dzania wskaÿnikami efektywnoœci jest z ca³¹ pewnoœci¹ implementacja rozwi¹zañ bazodanowych, a dopiero na tej podstawie ustalanie metodologii pomiaru i prezentowania wskaÿników. Pozostaje jeszcze jednak wa na kwestia. O ile ustalony system zarz¹dzania wskaÿnikami efektywnoœci jest drog¹ do przynoszenia wymiernych korzyœci prowadzonej dzia³alnoœci biznesowej, o tyle bez zaanga owanych w jego realizacjê ludzi nie mia³by szans powodzenia. Dlatego te we wszelkich dzia³aniach Departament Polityki Personalnej kieruje siê zasad¹ partnerstwa dwóch stron: biznesu (czy dzia³anie przyniesie korzyœci dla biznesu) i ludzi (czy ludzie rozumiej¹ istotê dzia³ania, czy s¹ odpowiednio zmotywowani oraz czy jest to fair wobec pracowników).

6 72 orum liderów Konkluzja jest jedna: wprowadzaj¹c zintegrowany system mierników, nale y ze szczególn¹ trosk¹ pamiêtaæ o realizuj¹cych go ludziach, o ich œwiadomoœci na temat systemu oraz o tym, e to oni bêd¹ realizowaæ wyznaczane na podstawie mierników cele.

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach

Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach 88 Komunikaty Amir azlagiæ* Zarz¹dzanie wiedz¹ w polskich przedsiêbiorstwach Komunikaty Wprowadzenie Zainteresowanie zarz¹dzaniem wiedz¹ w Polsce systematycznie roœnie. Od czasu ukazania siê pierwszych

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 25 października 2013 Nr 15 (53) Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben Rozmowa z Dorotą Raben, prezesem Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 1. Wprowadzenie

Rozdzia³ 1. Wprowadzenie Rozdzia³ 1. Wprowadzenie Niniejsza Rozdzia³ pozycja 1. Wprowadzenie adresowana jest do czytelników, którzy zainteresowani s¹ zagadnieniami zwi¹zanymi z dziedzin¹ zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Kierujê

Bardziej szczegółowo

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKOŒCI RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKOŒCI RESEARCH OF CUSTOMER SATISFACTION IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 130 B. Paw³owska, A. Strychalska-Rudzewicz STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom VII l zeszyt 3 Bo ena Paw³owska, Anna Strychalska-Rudzewicz Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo