Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi"

Transkrypt

1 Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska

2 Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport "Polska 2.0. Nowy start dla e-administracji". Przedstawia on informacje na temat stanu realizacji projektów cych w gestii nowo utworzonego ministerstwa oraz prezentuje kierunki dalszych dzia zwi zanych z informatyzacj i cyfryzacj administracji publicznej w naszym kraju. Cytat za:

3 Podej cie procesowe w administracji publicznej ównym za eniem, na którym ma si opiera strategia rozwoju e-administracji, jest "informatyzacja zintegrowana". Oznacza to, e wszelkie dzia ania zwi zane z wdra aniem systemów informatycznych maj by podporz dkowane obiegowi informacji w pa stwie, a nie odwrotnie. Dominuj cym podej ciem b dzie podej cie procesowe. "Mówimy wi c o procesach w administracji publicznej i us ugach jakie ona zapewnia, a nie o projektach informatycznych" - czytamy w raporcie. Informatyzacja musi by prowadzona w sposób przejrzysty i efektywny. Realizowane rozwi zania musz zapewnia mo liwie najlepsz efektywno i relacj wyników do zaanga owanych rodków. Pa stwo ma pozosta neutralne technologicznie. Zastosowane rozwi zania maj nie zapewni powszechny dost p dla obywateli, ale te umo liwi administracji zmian dostawcy czy us ugodawcy rozwi za informatycznych, je eli wspó praca z obecnym nie gwarantuje oczekiwanych korzy ci. Cytat za:

4 Us ugi publiczne XXI wieku - wizja Zintegrowany pojedynczy punkt dost pu do us ug publicznych dla obywateli Samoobs uga $ Centrum informacyjne $$ Bezpo redni kontakt $$$$

5 Jak to osi gn? - podej cia Vs.

6 Przez lata móg powsta ba agan Informatyczne spaghetti Bardziej liczy si efekt ni to jak to wygl da w rodku, przecie tego nie wida Brak standardów wa ne standardy to kwestia ostatnich kilku lat Brak standardu -> egoizm systemu Nowa potrzeba -> nowy system

7 Procesy w organizacji a wspó czesne narz dzia informatyczne

8 Realizacja wiat biznesu (Procesy biznesowe) Procesy biznesowe Finanse Obs uga klientów Ma e Du e Pobierz informacje o zdolno ci klienta Weryfikacja klienta Dobra a Odrzu zamówienie Pobierz informacje o kliencie Przypisz priorytet Logistyka Realizacja zamówienia Dane, aplikacje, interfejsy wiat IT (Us ugi) Us ugi Us uga Us uga Konto Klienta Us uga Us uga Klient Us uga Zamówienie Legacy ERP Finance B2B Projekt wspó finansowany 8 ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

9 Business Process Management 9 9 Oracle Restricted and Confidential

10 Identyfikacja i modelowanie procesów to pierwszy du y krok WARTO to wykorzysta Oracle Restricted and Confidential

11 Trzy filary efektywnego wdro enia BPM Ludzie, Metodyka & Technologia Projekt BPM Kompetencja instytucjonalna Kultura Dobre narz dzia do modelowania, symulacji, implementacji i uruchamiania Narz dzia Planowanie procesów i mapa drogowa Metodyka Spójne i konsekwentne podej cie do tworzenia i zarz dzania

12 Warstwa narz dziowa

13 Koncepcja SOA Service Oriented Architecture (SOA) strategia IT funkcjonalno zawarta w aplikacjach jest zorganizowana w postaci opartych na standardach, wspó pracuj cych us ug, które mog by powtórnie ywane i atwo czone, tak aby szybko sprosta wymaganiom organizacji. 13

14 Infrastruktura dla SOA i BPM

15 Przyk ad architektury ESOD

16 Wybrane cechy narz dzi BPM

17 Kompozytor procesów Obs uga wspó pracy u ytkowników i wersjonowania procesów

18 Modelowanie procesów biznesowych Lekkie narz dzie dla u ytkowników biznesowych

19 Wspó praca biznesu oraz IT Jeden model procesu od zaprojektowania do uruchomienia

20 Sprawd czy dzia a zanim uruchomisz Mo liwo symulacji procesów

21 Wbudowane regu y biznesowe

22 Tworzenie interfejsu u ytkownika Graficzny edytor formularzy

23 Organizacja procesów Korelacje

24 Komunikacja pomi dzy procesami Konwersacje

25 Reprezentacja struktury organizacyjnej w aplikacji Role u ytkowników w aplikacjach procesowych Wykorzystanie struktury organizacyjnej Us ugi katalogowe Integracja z MS Active Directory Role parametryczne

26 Narz dzie zintegrowane z repozytorium dokumentów

27 Automatyczne tworzenie dokumentacji procesowej Automatyczne generowanie dokumentacji procesowej na podstawie modelu opisowego

28 Przyk ad

29 Przyk adowa aplikacja (Wrota odzi) Portal wewn trzny - Lista zada

30 Przyk adowa aplikacja (Wrota odzi) Portal wewn trzny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów

31 Przyk adowa aplikacja (Wrota odzi) Lista zada - raporty

32 Przyk adowa aplikacja (Wrota odzi) Tablice og osze

33 Informacje zebrane w portalu ytkownik oczekuje

34 Stawiajmy na modu owo ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT RETENCJA I ARCHIWIZACJA DOK. PAPIEROWE I SKANOWANIE BEZPIECZE STWO I SZYFROWANIE WWW DOST P KONWERSJE REPOZYTORIUM WSPÓLNY INTERFEJS APLIKACJI Projekt wspó finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 34Gospodarka

35 Efekty Efekty instytucjonalne dla Urz du to: kontakt z dobrze poinformowanym interesantem, skrócenie czasu za atwiania spraw, znacz ce oszcz dno ci bud etowe Przejrzysto dzia ania Efekty dla pracowników urz du to: mo liwo korzystania z pe nego zasobu danych, terminowe za atwianie spraw, skupienie czasu i energii na merytorycznym rozpatrzeniu sprawy bez bariery dost pu do danych. Pozosta e efekty: poprawa wizerunku urz du i urz dników

36 Dzi kuj

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji styczeń czerwiec 2013 r. Lp. Planowany termin przekazania pod obrady KRMC Tytu Organ odpowiedzialny Dokumenty legislacyjne 1 stycze 2 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo

Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 8 24 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.1 Systemy informatyczne w organizacjach zorientowanych procesowo Ewa Ziemba, Iwona Ob k Artyku

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Tomasz Czerwoniak Specjalista Zespó Promocji i Informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm 1C-Poland 1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm WWW.1C.PL 2 Ta prezentacja Zarys mo liwo ci platformy 1C:Enterprise 8 Opis funkcjonalno ci systemu Firma Handlowa, stworzonego na tej

Bardziej szczegółowo

Jednym z najważniejszych wymagań formułowanych

Jednym z najważniejszych wymagań formułowanych Przetwarzanie danych w chmurze Cloud compu ng, czyli przetwarzanie danych w chmurze, to sposób dostarczania rozwi za IT, który mo e przyspieszy informatyzacj oraz zwi kszy efektywno administracji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices SAP Best Practices Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo