JAK WYKONAÆ MAPÊ HIPSOMETRYCZN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK WYKONAÆ MAPÊ HIPSOMETRYCZN?"

Transkrypt

1 4. JAK WYKONAÆ MAPÊ HIPSOMETRYCZN? * oznaczone zosta³y treœci lekcji, które mo na pomin¹æ przy realizacji g³ównego tematu zajêæ. 1. Realizowane treœci podstawy programowej Geografia Przedmiot Realizowana treœæ podstawy programowej Uczeñ: 1. 2) odczytuje z map informacje przedstawione za pomoc¹ ró nych metod kartograficznych 1. 5) dobiera odpowiedni¹ mapê w celu uzyskania okreœlonych informacji geograficznych Matematyka 2. 3) dodaje, odejmuje, mno y i dzieli liczby wymierne 4) oblicza wartoœci nieskomplikowanych wyra eñ arytmetycznych zawieraj¹cych liczby wymierne 1. 7) stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwi¹zywania problemów w kontekœcie praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prêdkoœci, gêstoœci itp.) 2. Kszta³cone kompetencje kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejêtnoœæ uczenia siê. 3. Cele zajêæ blokowych wykonywanie mapy hipsometrycznej, rozpoznawanie form terenu na mapie hipsometrycznej, obliczanie spadku terenu*. 4. Oczekiwane osi¹gniêcia ucznia Po ukoñczeniu lekcji uczeñ: zastosuje metodê izolinii do prezentacji danych iloœciowych, podzieli odcinek na równe czêœci, wykona mapê poziomicow¹, skonstruuje skalê hipsometryczn¹, strona 43

2 wykona mapê hipsometryczn¹, rozpozna formy terenu przedstawione na mapie hipsometrycznej, obliczy d³ugoœæ rzeczywist¹ korzystaj¹c ze skali mapy, * obliczy nachylenie stoku (obliczy œredni spadek stoku) *. 5. Wykaz pomocy dydaktycznych Lp. Pomoc dydaktyczna do przeprowadzenia eksperymentu Iloœæ sztuk na 2 osoby 1 instrukcja nr 1 Jak przeprowadziæ interpolacjê? 1 2 instrukcja nr 2 Jak wykonaæ skalê hipsometryczn¹? 1 3 rysunek nr 1 z naniesionymi punktami wysokoœciowymi terenu 1 4 instrukcji nr 3 Jak obliczyæ spadek terenu? * 1 5 karta pracy 1 6 kredki w kolorach zielonym, ó³tym, pomarañczowym, czerwonym, br¹zowym ró ne odcienie 1 pude³ko 7 o³ówek i temperówka gumka do mazania 1 9 linijka 2 10 koszulki do pakowania materia³ów dla uczniów 1 11 kalkulator 1 12 klej 1 13 no yczki 1 Inne materia³y przygotowane przez nauczyciela 1 dodatkowe rysunki (rysunek nr 1) 2 dodatkowe karty pracy 3 zapasowe pude³ka kredek, o³ówki, gumki, temperówki, linijki, klej strona 44

3 6. Proponowany przebieg zajêæ z rozliczeniem czasowym Lp. Opis kolejnych dzia³añ Uwagi do realizacji dla nauczyciela (rysunki, schematy, fotografie, linki do WWW itp.) Czas trwania w min 1 Zapoznanie uczniów z tematem zajêæ. Sprawdzenie, czy rozumiej¹ pojêcia: wysokoœæ wzglêdna, wysokoœæ bezwzglêdna, poziomica, mapa hipsometryczna. 3 min 2 Podzia³ uczniów na dwuosobowe zespo³y. Rozdanie uczniom kompletu materia³ów. Instrukcja nr 1 Jak przeprowadziæ interpolacjê? Instrukcja nr 2 Jak wykonaæ skalê hipsometryczn¹? Rysunek nr 1 z naniesionymi punktami wysokoœciowymi terenu (1 na 2 osoby) Instrukcji nr 3 Jak obliczyæ spadek terenu? * Karta pracy 2 min 3 Zapoznanie siê uczniów z instrukcjami i poleceniami zawartymi w karcie pracy. 4 Wykonanie interpolacji przez uczniów. (instrukcja nr 1, rysunek nr 1) Nauczyciel powinien sprawdziæ, czy wszyscy zrozumieli instrukcjê. Pomoc uczniom, którzy nie potrafi¹ samodzielnie wykonaæ pracy. 2 min 25 min 5 Wykonanie skali hipsometrycznej. (instrukcja nr 2) Pomoc uczniom, którzy nie potrafi¹ samodzielnie wykonaæ pracy. 15 min 6 Pomalowanie mapy poziomicowej wg utworzonej przez uczniów skali hipsometrycznej. 7 Odczytanie nazw form terenu znajduj¹cych siê na utworzonej mapie hipsometrycznej. Pomoc uczniom, którzy nie potrafi¹ samodzielnie wykonaæ pracy. Pomoc uczniom, którzy nie potrafi¹ samodzielnie wykonaæ pracy. 15 min 5 min 8 Obliczenie nachylenia stoku*. (instrukcja nr 3) 9 Wype³nienie ankiety, karty samooceny ucznia, analiza kosztów przeprowadzenia æwiczenia. 10 Podanie uczniom tematu nastêpnych zajêæ oraz materia³ów potrzebnych na nastêpna lekcjê. Pomoc uczniom, którzy nie potrafi¹ samodzielnie wykonaæ pracy. 15 min 5 min 3 min Ca³kowity czas trwania jednostki 90 min strona 45

4 7. Obudowa do zajêæ blokowych a) Instrukcja nr 1 Jak przeprowadziæ interpolacjê? b) Instrukcja nr 2 Jak wykonaæ skalê hipsometryczn¹? c) Rysunek nr 1 z naniesionymi punktami wysokoœciowymi i poziomicami. d) Instrukcji nr 3 Jak obliczyæ spadek terenu? * e) Karta pracy. Instrukcja nr 1 Jak przeprowadziæ interpolacjê 1 2 Na rysunku zaznacza siê punkty, w których dokonano pomiaru wysokoœci. Obok punktów podaje siê ich wysokoœæ bezwzglêdn¹ (m n.p.m.). Nastêpnie ³¹czy siê s¹siaduj¹ce ze sob¹ punkty cienkimi liniami w taki sposób, aby linie ³¹cz¹ce punkty nie przecina³y siê. 3 4 strona 46 Odcinki miêdzy punktami dzieli siê na tyle równych czêœci, ile wynosi ró nica wartoœci miêdzy skrajnymi punktami np.: miêdzy punktem a na 12 czêœci, miedzy punktem a na 6 czêœci itd. Wysokoœæ bezwzglêdna 30 m n.p.m. znajduje siê na osi ³¹cz¹cej punkty i, i, i, i, i oraz i. Zaznacza siê te punkty, a nastêpnie ³¹czy p³ynn¹ lini¹ poziomic¹ 30 m n.p.m.

5 5 6 Postêpuj¹c podobnie mo na wyznaczyæ poziomicê 35 m n.p.m. Postêpuj¹c podobnie mo na wyznaczyæ poziomicê 25 m n.p.m. Instrukcja nr 2 Jak wykonaæ skalê hipsometryczn¹? Mapa hipsometryczna, czyli mapa fizyczna to mapa, na której przy pomocy poziomic i barw pomiêdzy nimi, przedstawione jest ukszta³towanie powierzchni l¹du. Mapa hipsometryczna przedstawia wysokoœci bezwzglêdne oraz plastycznie obrazuje uk³ad nizin, wy yn i gór. Na szczegó³owych mapach hipsometrycznych (ma³ych terenów) mo na odczytaæ wypuk³e formy terenu (pagórki, wzgórza i góry), oraz formy wklês³e (doliny, obni enia terenu, kotliny). Na tej mapie, g³êbokoœæ mórz i oceanów przedstawiona jest za pomoc¹ izobat i barw pomiêdzy nimi. Do map przedstawiaj¹cych rzeÿbê terenu metod¹ hipsometryczn¹, nale y wykonaæ specjaln¹ legendê, zwan¹ skal¹ hipsometryczn¹. Barwy na skali hipsometrycznej stosowane na l¹dach to odcienie kolorów: zielonego, ó³tego, pomarañczowego, czerwonego, br¹zowego, a tak e fioletowego. Aby wykonaæ skalê hipsometryczn¹, nale y odczytaæ wartoœæ najwy szej oraz najni szej poziomicy. Ró nicê wysokoœci pomiêdzy nimi najlepiej podzieliæ na przedzia³y o równej wielkoœci. Skala nie musi zaczynaæ siê od wysokoœæ 0 m n.p.m. Wartoœci granic przedzia³ów hipsometrycznych (bêd¹cych poziomicami) nale y opisaæ obok paska podzia³ki, na wysokoœci granicy przedzia³u. Wartoœci na skali nale y zawsze zaznaczaæ od najni szych na dole, do najwy szych na górze pamiêtaj¹c, by przy najwy szym opisie podaæ jednostkê, w jakiej wykonana jest podzia³ka (m n.p.m.). strona 47

6 Przyk³ady skal hipsometrycznych: m n.p.m. 600 m n.p.m. 00 m n.p.m depresja Dla zainteresowanych: Metoda hipsometryczna zosta³a na szersz¹ skalê wykorzystana i rozpropagowana przez Eugeniusza Romera, który w 1908 wyda³ pierwszy na œwiece atlas ( Atlas geograficzny, wydawany póÿniej pod tytu³em Ma³y atlas geograficzny ) zawieraj¹cy, jako podstawowe, mapy hipsometryczne. Instrukcja nr 3 Jak obliczyæ spadek terenu? B h A a D A D B strona 48 D podstawa stoku; spadek (nachylenie stoku, spadek terenu); h ró nica wysokoœci

7 Przyk³ad: Oblicz spadek stoku góry, je eli jej podnó e le y na wysokoœci 1680 m n.p.m. (pkt. A) a wysokoœæ bezwzglêdna szczytu wynosi 20 m n.p.m. (pkt. B). Odleg³oœæ od punktu A do B na mapie w skali 1:25000wynosi 4 cm. obliczamy ró nicê wysokoœci (h): = 600 m zamieniamy skalê liczbow¹ na mianowan¹: 1:25000,1cm 25000cm,1cm 250m obliczamy odleg³oœæ poziom¹ miêdzy podnó em a szczytem (D): 1 cm 250 m, 4 cm 1000 m podstawiamy dane do wzoru: h D OdpowiedŸ: Spadek terenu wynosi 600% co oznacza, e na odcinku 1 km teren obni a siê o 600 metrów. Jest to stromy stok. 8. Uwagi Uwagi osoby przeprowadzaj¹cej zajêcia: 1. Na mapce zbyt du o punktów do przeprowadzenia interpolacji (mapkê zmieniono). 2. Instrukcja nr 1 dla ucznia do poprawienia (instrukcjê poprawiono). 3. Prowadz¹cy proponuje obliczanie spadku dwoma sposobami (niestety w geografii liczymy spadek tylko wg sposobu podanego w instrukcji nr 3, instrukcja poprawiona). Uwagi autora: 1. W trakcie lekcji uczniowie nie wykonali 4 6 punktu karty pracy, natomiast realizowali punkty 8 i 9, które by³y dodatkowe, dlatego do tej czêœci scenariusza nie ma uwag prowadz¹cego. 9. Literatura uzupe³niaj¹ca, zalecane podrêczniki i artyku³y 1. Jak przeprowadziæ interpolacjê - program do podrêcznika Geografia. Ziemia - system przyrodniczy, wyd. empi 2 podrêcznik dla liceów i techników, kszta³cenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym Autorki: Barbara Lewandowska-Szwarc, Anna Mrula 2. Geografia, zadania maturalne, R.Domachowski, G.M³ynarczyk, E. Pelle, Wyd. PWN, 07. strona 49

8 Karta pracy: Nazwisko i imiê:... Nazwisko i imiê:... Temat zajêæ: Jak wykonaæ mapê hipsometryczn¹? 1. Celem zajêæ jest wykonanie mapy hipsometrycznej. Aby zajêcia zakoñczy³y siê sukcesem, postêpujcie zgodnie z instrukcj¹. 2. Zapoznajcie siê z instrukcj¹ nr 1 Jak przeprowadziæ interpolacjê? 3. Stosuj¹c metodê interpolacji, wyznaczcie na za³¹czonym rysunku poœrednie punkty wysokoœciowe i starannie narysujcie brakuj¹ce poziomice (rysunek nr 1). Poziomice na mapie narysowane s¹ co 5 m. 4. Zapoznajcie siê z instrukcja nr 2 Jak wykonaæ skalê hipsometryczn¹? 5. Skonstruujcie skalê hipsometryczn¹, któr¹ zastosujecie na wykonanej przez Was mapie poziomicowej. Utworzon¹ skalê wklejcie w lewym dolnym rogu mapy poziomicowej. 6. Wykonajcie mapê hipsometryczn¹ wg przygotowanej skali. 7. Rozpoznajcie na mapie formy terenu, podpisane literami A, B, C. Wpiszcie do tabeli ich nazwy. Litera, któr¹ zaznaczono na mapie formê terenu Nazwa formy terenu A B C 8*. Zapoznajcie siê z instrukcja nr 3 Jak obliczyæ spadek terenu? * 9*. Obliczcie nachylenie stoku wzd³u linii, która ³¹czy punkt D z punktem E.* Obliczenia: strona 50 Wynik:

9 Lp. Pomoc dydaktyczna do przeprowadzenia eksperymentu Iloœæ sztuk na 2 osoby Cena jednostkowa Cena ³¹czna 1 ksero Instrukcji nr 1 Jak przeprowadziæ interpolacjê? 2 ksero Instrukcji nr 2 Jak wykonaæ skalê hipsometryczn¹? 3 ksero rysunku nr 1 z naniesionymi punktami wysokoœciowymi. 1 10gr 10gr 1 10gr 10gr 1 10gr 10gr 4 ksero Instrukcji nr 3 Jak obliczyæ spadek terenu? * 1 10gr 10gr 5 ksero karty pracy 1 * gr * gr 5 kredki, 1 pude³ko 6 o³ówek, linijka, kalkulator, klej, temperówka Suma kosztów 60 gr Szacunkowy koszt pracy Lp. Zadanie Czas wykonania (h) Liczba osób ¹cznie osobogodzin pracy Cena osobogodziny pracy (z³) Koszt 1 Interpolacja, wyznaczanie poziomic. 2 Konstrukcja skali hipsometrycznej. 3 Kolorowanie mapy hipsometrycznej. 4 Rozpoznawanie form terenu. 5 Obliczenie nachylenie stoku* 0, ,25 2 0,5 15 7,5 0,25 2 0,5 15 7,5 0,1 2 0,2 15 3,0 0,25 2 0,5 15 7,5 Suma:,5 10. Zaproponujcie w jaki sposób mo na zmniejszyæ koszty æwiczenia: 11. Wype³nion¹ kartê oddajcie nauczycielowi. strona 51

10 10. Ankieta ewaluacyjna zajêæ Lp. Pytanie do ucznia Tak Raczej tak Trudno powiedzieæ Nie Zdecydowanie nie 1 Czy na dzisiejszych zajêciach nauczy³eœ siê, jak powstaje mapa hipsometryczna? 2 Czy po dzisiejszych zajêciach bêdziesz potrafi³ obliczyæ spadek terenu?* 3 Czy zadanie, które wykonywa³eœ dziœ na zajêciach, by³o dla Ciebie za trudne? 4 Czy na wykonanie zadañ powinno byæ przeznaczone wiêcej czasu? 6 Je eli uwa asz, e mo na coœ zmieniæ, ulepszyæ w tych zajêciach napisz tutaj: * pytanie dotyczy tylko Tych osób, które na zajêciach obowi¹zkowo wykonywa³y obliczanie spadku terenu. 11. Karta samooceny ucznia Okreœl w procentach wk³ad pracy ka dego uczestnika waszej grupy w poszczególnych æwiczeniach. Rodzaj czynnoœci Ja Partner Wyznaczanie poziomic Konstrukcja skali hipsometrycznej Okreœlanie form terenu Obliczanie spadku terenu* strona 52 * pytanie dotyczy tylko Tych osób, które na zajêciach obowi¹zkowo wykonywa³y obliczanie spadku terenu.

DOŒWIADCZALNE SPRAWDZANIE JEDNORODNOŒCI BUDOWY RÓ NYCH MATERIA ÓW

DOŒWIADCZALNE SPRAWDZANIE JEDNORODNOŒCI BUDOWY RÓ NYCH MATERIA ÓW DOŒWIADCZALNE SPRAWDZANIE JEDNORODNOŒCI BUDOWY RÓ NYCH MATERIA ÓW 1. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Realizowana treœæ podstawy programowej Matematyka 8. Wykresy funkcji. Uczeñ: 1) zaznacza

Bardziej szczegółowo

10. Figury p³askie. Uczeñ: 13) rozpoznaje wielok¹ty przystaj¹ce i podobne

10. Figury p³askie. Uczeñ: 13) rozpoznaje wielok¹ty przystaj¹ce i podobne 20. PROJEKTOWANIE PUZZLI. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Matematyka Realizowana treœæ podstawy programowej 0. Figury p³askie. Uczeñ: 3) rozpoznaje wielok¹ty przystaj¹ce i podobne Informatyka

Bardziej szczegółowo

CZY JEDNYM POSUNIÊCIEM DA SIÊ ROZWI ZAÆ WSZYSTKIE UK ADY DWÓCH RÓWNAÑ LINIOWYCH?

CZY JEDNYM POSUNIÊCIEM DA SIÊ ROZWI ZAÆ WSZYSTKIE UK ADY DWÓCH RÓWNAÑ LINIOWYCH? 47. CZY JEDNYM POSUNIÊCIEM DA SIÊ ROZI ZAÆ SZYSTKIE UK ADY DÓCH RÓNAÑ LINIOYCH? 1. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Matematyka Informatyka Realizowana treœæ podstawy programowej 7. Równania.

Bardziej szczegółowo

matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, informatyczne, uczenia siê.

matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, informatyczne, uczenia siê. 16. CO KRYJE TWIERDZENIE PITAGORASA? 1. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Realizowana treœæ podstawy programowej Matematyka 10. Figury p³askie. Uczeñ: oblicza pole ko³a, pierœcienia ko³owego,

Bardziej szczegółowo

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski.

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Uczeń: odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych Mapa i jej przeznaczenie Wybierając się

Bardziej szczegółowo

Doœwiadczalne wyznaczenie wielkoœci (objêtoœci) kropli ró nych substancji, przy u yciu ró - nych zakraplaczy.

Doœwiadczalne wyznaczenie wielkoœci (objêtoœci) kropli ró nych substancji, przy u yciu ró - nych zakraplaczy. 26. OD JAKICH CZYNNIKÓW ZALE Y WIELKOŒÆ KROPLI? 1. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Matematyka Fizyka Chemia Realizowana treœæ podstawy programowej Uczeñ: 9.1 interpretuje dane przedstawione

Bardziej szczegółowo

7.2opisuje korzyœci i niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z rozwoju informatyki i powszechnego dostêpu do informacji

7.2opisuje korzyœci i niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z rozwoju informatyki i powszechnego dostêpu do informacji 15. PORÓWNANIE GÊSTOŒCI KOŒCI PTAKA I SSAKA 1. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Matematyka Fizyka Biologia Informatyka Realizowana treœæ podstawy programowej Uczeñ: 1.7) stosuje obliczenia

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

CZY KONTYNENTY NA MAPIE MAJ ZAWSZE TAKI SAM KSZTA T?

CZY KONTYNENTY NA MAPIE MAJ ZAWSZE TAKI SAM KSZTA T? 7. CZY KONTYNENTY NA MAPIE MAJ ZAWSZE TAKI SAM KSZTA T? 1. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Matematyka Realizowana treœæ podstawy programowej VIII. Wykresy funkcji. Uczeñ: 1) zaznacza

Bardziej szczegółowo

Woda i roztwory wodne. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

Woda i roztwory wodne. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 10. Błona z mydlin Biuro Projektu INTERBLOK: ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków, Tel: 12-422-26-08 Fax: 12-421-67-45 1. Realizowane treści podstawy programowej Przedmiot Fizyka Realizowana treść podstawy

Bardziej szczegółowo

Matematyka na szóstke

Matematyka na szóstke Stanislaw Kalisz Jan Kulbicki Henryk Rudzki Matematyka na szóstke Zadania dla klasy V Opole Wydawnictwo NOWIK Sp.j. 2012 Wstêp...5 1. Liczby naturalne...7 Rachunek pamiêciowy...7 1. Dodawanie i odejmowanie...7

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji przyrody w klasach szkoły podstawowej Elżbieta Przybył

Scenariusz lekcji przyrody w klasach szkoły podstawowej Elżbieta Przybył Interpretacja rysunków poziomicowych i map Cel główny: utrwalenie wiadomości i umiejętności czytania rysunków poziomicowych oraz map hipsometrycznych. Cele operacyjne: Wiadomości Uczeń potrafi: wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

Gry i zabawy matematyczne

Gry i zabawy matematyczne Krystyna Wojciechowska Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu Opole 2008 Spis n treœci Uwagi wstêpne...4 1. U³ó tyle samo...10 2. Autobus....12 3. Co mówi bêbenek?... 14 4. ZnajdŸ swoje miejsce....16

Bardziej szczegółowo

Temat dnia: Znam niebezpieczeństwa, które mi grożą. W razie ich wystąpienia wiem, jak się zachować.

Temat dnia: Znam niebezpieczeństwa, które mi grożą. W razie ich wystąpienia wiem, jak się zachować. SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Dzieñ aktywnoœci Kultura bezpieczeñstwa Ośrodek tematyczny: Chcê wiedzieæ coraz wiêcej Temat dnia: Znam niebezpieczeństwa, które mi grożą. W razie ich wystąpienia wiem,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 80 minut Instrukcja dla zdaj¹cego. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera stron (zadania 0). Ewentualny brak zg³oœ przewodnicz¹cemu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Liceum

SCENARIUSZ LEKCJI Liceum Proponowany scenariusz jest przykładem postępowania dydaktycznego wyprowadzonego z zasad konstruktywizmu edukacyjnego: SCENARIUSZ LEKCJI Liceum Temat lekcji: Czy huśtawka jest oscylatorem harmonicznym?

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zbuduj model (prototyp) z wykorzystaniem dowolnych pomocy i narz¹dzi. Lp. Pomoce i narzêdzia Iloœæ sztuk. 1 plastikowa miska du a 1

Rys. 1. Zbuduj model (prototyp) z wykorzystaniem dowolnych pomocy i narz¹dzi. Lp. Pomoce i narzêdzia Iloœæ sztuk. 1 plastikowa miska du a 1 51. ZAPROJEKTUJ SYSTEM ZAOPATRZENIA OAZY W WODÊ Zaprojektuj system zaopatrzenia oazy w wodê. Wyjaœnij zasadê jego dzia³ania. Oaza po³o ona jest na pustyni, w odleg³oœci oko³o 20 km od pasma górskiego,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Uwagi wstêpne L i c z b a n a t u r a l n a T e c h n i k a r a c h u n k o w a

Spis treœci Uwagi wstêpne L i c z b a n a t u r a l n a T e c h n i k a r a c h u n k o w a Spis n treœci Uwagi wstêpne...5 Liczba naturalna 1. Jak¹ jestem liczb¹?... 10 2. Jak¹ liczbê mam na myœli?...12 3. Kto dzwoni?....14 4. Porz¹dkujemy liczby...16 5. Zapisujemy liczby...18 6. Uzupe³nianki...20

Bardziej szczegółowo

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci.

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci. strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego BASIA. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹. Przed rozpoczêciem prac zapoznaj siê z ca³¹ instrukcj¹ uwzglêdniaj¹c informacje umieszczone na elementach.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI WPISUJE ZDAJ CY KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY PRZED MATUR MAJ 2012 1. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1 11). Ewentualny brak zg³oœ przewodnicz¹cemu

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdaj¹cego 1. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (zadania 1 11). Ewentualny brak zg³oœ przewodnicz¹cemu

Bardziej szczegółowo

Lp. Pomoce i narzêdzia Iloœæ sztuk. 1 foliowe worki na zakupy 6. 2 patyczki do szasz³yków 16. 3 taœma klej¹ca 1. 4 plastelina opakowanie 10 wa³eczków

Lp. Pomoce i narzêdzia Iloœæ sztuk. 1 foliowe worki na zakupy 6. 2 patyczki do szasz³yków 16. 3 taœma klej¹ca 1. 4 plastelina opakowanie 10 wa³eczków 8. ŒLIZGIEM BLI EJ 1. Wariant 1 wykonania prototypu Wzoruj¹c siê na adaptacjach organizmów, skonstruuj prototyp urz¹dzenia poruszaj¹cego siê lotem biernym, spe³niaj¹cy za³o enia: pokonuje odleg³oœæ w linii

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI. Z WYKORZYSTANIEM METOD AKTYWIZUJĄCYCH w klasie I gimnazjum. TEMAT: Działania łączne na liczbach wymiernych

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI. Z WYKORZYSTANIEM METOD AKTYWIZUJĄCYCH w klasie I gimnazjum. TEMAT: Działania łączne na liczbach wymiernych KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI Z WYKORZYSTANIEM METOD AKTYWIZUJĄCYCH w klasie I gimnazjum TEMAT: Działania łączne na liczbach wymiernych Cele lekcji: Cel ogólny: - utrwalenie wiadomościiumiejętności z działu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 21. Stok narciarski

Zadanie 21. Stok narciarski Numer zadania Zadanie. Stok narciarski KLUCZ DO ZADA ARKUSZA II Je eli zdaj cy rozwi e zadanie inn, merytorycznie poprawn metod otrzymuje maksymaln liczb punktów Numer polecenia i poprawna odpowied. sporz

Bardziej szczegółowo

JAK WYZNACZYÆ KIERUNEK PÓ NOCNY?

JAK WYZNACZYÆ KIERUNEK PÓ NOCNY? 1. JAK WYZNACZYÆ KIERUNEK PÓ NOCNY? 1. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Geografia Fizyka matematyka Realizowana treœæ podstawy programowej Uczeñ: 1. 1) pos³uguje siê skal¹ mapy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Marzena Kococik Olga Kuśmierczyk Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Konkursy wyzwalają aktywność

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 0 KOD UCZNIA UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci.

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci. strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego WOJTEK. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹. Przed rozpoczêciem prac zapoznaj siê z ca³¹ instrukcj¹ uwzglêdniaj¹c informacje umieszczone na elementach.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ MATEMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ

PROGRAM ZAJĘĆ MATEMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ Nie wystarczy mieć rozum, trzeba jeszcze umieć z niego korzystać Kartezjusz Rozprawa o metodzie PROGRAM ZAJĘĆ MATEMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ II KLASA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 Opracowała : Dorota

Bardziej szczegółowo

III. INTERPOLACJA Ogólne zadanie interpolacji. Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj.

III. INTERPOLACJA Ogólne zadanie interpolacji. Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj. III. INTERPOLACJA 3.1. Ogólne zadanie interpolacji Niech oznacza funkcjê zmiennej x zale n¹ od n + 1 parametrów tj. Definicja 3.1. Zadanie interpolacji polega na okreœleniu parametrów tak, eby dla n +

Bardziej szczegółowo

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci.

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci. strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego S AWEK II. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹. Przed rozpoczêciem prac zapoznaj siê z ca³¹ instrukcj¹ uwzglêdniaj¹c informacje umieszczone na elementach.

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

tel: (0-71) ul. Jana D³ugosza 19b/ WROC AW ADAŒ B

tel: (0-71) ul. Jana D³ugosza 19b/ WROC AW ADAŒ B www.domnahoryzoncie.pl tel: (0-71) 782 50 80 ul. Jana D³ugosza 19b/18 51-1 6 2 WROC AW biuro@domnahoryzoncie.pl ADAŒ B strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego ADAŒ B. Postêpuj zgodnie

Bardziej szczegółowo

XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody II stopnia pisemne podejście 1 - rozwiązania

XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody II stopnia pisemne podejście 1 - rozwiązania -1r/1- XXXV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody II stopnia pisemne podejście 1 - rozwiązania W zadaniach 1-3 należy wykorzystać mapę (s. 4) i przekrój geologiczny (s. 5). Zadanie 1. Uwaga: w miejscach pozostawionych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK LEKCYJNY DLA ODDZIA ÓW SZKO Y PONADGIMNAZJALNEJ

DZIENNIK LEKCYJNY DLA ODDZIA ÓW SZKO Y PONADGIMNAZJALNEJ (nazwa szko³y) im. (adres szko³y) (województwo) (gmina/dzielnica) DZIENNIK LEKCYJNY DLA ODDZIA ÓW SZKO Y PONADGIMNAZJALNEJ ODDZIA Rok szkolny Klasyfikacja zawodowa (wpisuj¹ szko³y zawodowe) Samorz¹d klasowy:

Bardziej szczegółowo

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA Wraz z scenariuszem zajęć, diagnozą osiągnięć dzieci oraz arkuszem diagnostycznym PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 11 W CHRZANOWIE

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA Wraz z scenariuszem zajęć, diagnozą osiągnięć dzieci oraz arkuszem diagnostycznym PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 11 W CHRZANOWIE HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA Wraz z scenariuszem zajęć, diagnozą osiągnięć dzieci oraz arkuszem diagnostycznym PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 11 W CHRZANOWIE GRUPA : 5- i 6- latki NAUCZYCIELKA : mgr Bogusława Kubacka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce na naklejkê z kodem (Wpisuje zdaj¹cy przed rozpoczêciem pracy) KOD ZDAJ CEGO MIN-W1A1P-021 EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Czas pracy 90 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2002 Instrukcja dla zdaj¹cego 1.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 2014 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy 3 Poziom podstawowy

Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 2014 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy 3 Poziom podstawowy Wypełnia uczeń Numer PESEL Kod ucznia Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 0 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy Poziom podstawowy Informacje dla ucznia. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

29. TRZY W LINII CZYLI O POSZUKIWANIU ZWIĄZKÓW

29. TRZY W LINII CZYLI O POSZUKIWANIU ZWIĄZKÓW 129 Anna Pregler 29. TRZY W LINII CZYLI O POSZUKIWANIU ZWIĄZKÓW Cele ogólne w szkole podstawowej: myślenie matematyczne umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz

Bardziej szczegółowo

1. Rozk³ad materia³u nauczania dla klasy VI (4 godziny tygodniowo)

1. Rozk³ad materia³u nauczania dla klasy VI (4 godziny tygodniowo) 1. Rozk³ad materia³u nauczania 1. Rozk³ad materia³u nauczania dla klasy VI (4 y tygodniowo) 1. LICZBY NATURALNE. PODZIELNOŒÆ LICZB NATURALNYCH. U AMKI 1. Liczby naturalne 1 Przypomnienie i utrwalenie dzia³añ

Bardziej szczegółowo

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci

(wymiar macierzy trójk¹tnej jest równy liczbie elementów na g³ównej przek¹tnej). Z twierdzen 1 > 0. Zatem dla zale noœci 56 Za³ó my, e twierdzenie jest prawdziwe dla macierzy dodatnio okreœlonej stopnia n 1. Macierz A dodatnio okreœlon¹ stopnia n mo na zapisaæ w postaci n 1 gdzie A n 1 oznacza macierz dodatnio okreœlon¹

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkê z kodem szko³y dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Przed matur¹ MAJ 2011 r. Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdaj¹cego 1. SprawdŸ, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

III. 5)... wykazuje zwi¹zki pomiêdzy p³ytow¹ budow¹ litosfery a wystêpowaniem zjawisk wulkanicznych i trzêsieñ ziemi

III. 5)... wykazuje zwi¹zki pomiêdzy p³ytow¹ budow¹ litosfery a wystêpowaniem zjawisk wulkanicznych i trzêsieñ ziemi 2. JAK ZBUDOWAÆ MODEL WULKANU, Z KTÓREGO WYP YWA LAWA? 1. Realizowane treœci podstawy programowej Chemia Geografia Przedmiot Realizowana treœæ podstawy programowej Uczeñ: IX ) bada i opisuje w³aœciwoœci

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI pobrano z www.sqlmedia.pl ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas

Bardziej szczegółowo

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twórcza szkoła dla twórczego ucznia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: JAK PRZEDSTAWIĆ WYSOKOŚĆ NA MAPIE? AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI Jak przedstawić

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Autor: Urszula Zawada SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Tytuł cyklu: Matematyka wokół nas, Etap edukacyjny: drugi, Przedmiot: matematyka, Komentarz: Materiały do opracowania scenariusza

Bardziej szczegółowo

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo techniczne.

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo techniczne. 22. WYTR CANIE OSADÓW NIEROZPUSZCZALNYCH SOLI 1. Realizowane treœci podstawy programowej Przedmiot Matematyka Chemia Realizowana treœæ podstawy programowej Uczeñ: 9.1 interpretuje dane przedstawione za

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wykorzystujący elementy metody CLIL

Scenariusz lekcji wykorzystujący elementy metody CLIL Scenariusz lekcji wykorzystujący elementy metody CLIL Przedmiot: matematyka Etap edukacyjny: II, klasa 4 Temat zajęć: Rozpoznawanie i rysowanie prostych i odcinków równoległych i prostopadłych Realizowane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Płaziak Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 1.6 Temat zajęć: Moje kompetencje przedsiębiorcze 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pozytywne i negatywne cechy własnej osobowości, zna cechy osoby przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI.

SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA, GEOGRAFIA) W GIMNAZJUM NR 18 W GDYNI. 1. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MMA-R1_1P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 007 Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Jak możesz oszczędzać energię w kuchni?

Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Jak możesz oszczędzać energię w kuchni? Autor: Zygmunt Król Biuro Projektu INTERBLOK: ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków, Tel: 12-422-26-08 Fax: 12-421-67-45 Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Jak możesz oszczędzać energię w kuchni? 1. Realizowane

Bardziej szczegółowo

31. CZY ATWO JEST STWORZYÆ WIARYGODN ANKIETÊ? Realizowana treœæ podstawy programowej. strona 48

31. CZY ATWO JEST STWORZYÆ WIARYGODN ANKIETÊ? Realizowana treœæ podstawy programowej. strona 48 31. CZY ATWO JEST STWORZYÆ WIARYGODN ANKIETÊ? 1. Realizowane treœci podstawy programowej strona 48 Przedmiot Matematyka Biologia Informatyka Realizowana treœæ podstawy programowej 8. Wykresy funkcji. Uczeñ:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Kod ucznia Liczba punktów: Zad. 1- Zad. 2- Zad. 3- Zad.4- Zad.5- R A Z E M : pkt. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 13. 03. 2014 R. 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Podstawy edukacji matematycznej. Wydzia Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wydzia Wydzia Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra INSTYTUT PEDAGOGIKI, Zak ad Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Edukacji Plastycznej Kierunek pedagogika,

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE MAPY TOPOGRAFICZNEJ

CZYTANIE MAPY TOPOGRAFICZNEJ CZYTANIE MAPY TOPOGRAFICZNEJ WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA BEZWZGLĘDNA Wysokość względna to wysokość liczona od podstawy formy terenu podawana w metrach. Wysokość bezwzględna jest wysokością liczoną od poziomu morza

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, plastyczna, matematyczna, zajęcia komputerowe i techniczne Cel/cele

Bardziej szczegółowo

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci.

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci. strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego BAZYLIA. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹. Przed rozpoczêciem prac zapoznaj siê z ca³¹ instrukcj¹ uwzglêdniaj¹c informacje umieszczone na elementach.

Bardziej szczegółowo

Zapisy podstawy programowej Uczeń: 1. 2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych skalach;

Zapisy podstawy programowej Uczeń: 1. 2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych skalach; Geografia październik Liceum klasa I, poziom rozszerzony X Mapa (praktyka) Zapisy podstawy programowej Uczeń: 1. 2) oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 LMEL ROZDZIELNIE 09.101 hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 z p³yt¹ monta ow¹ do zabudowy modu³owej do kompensacji mocy biernej KTLO 2009/10 7 09.102 LMEL ROZDZIELNIE Sposób oznaczania rozdzielnic

Bardziej szczegółowo

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci.

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci. strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego ANTEK II B. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹. Przed rozpoczêciem prac zapoznaj siê z ca³¹ instrukcj¹ uwzglêdniaj¹c informacje umieszczone na elementach.

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu matematyka 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. Ocena celująca Ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Tytuł. Autor. Dział. Innowacyjne cele edukacyjne. Czas. Przebieg. Etap 1 - Wprowadzenie z rysem historycznym i dyskusją

Tytuł. Autor. Dział. Innowacyjne cele edukacyjne. Czas. Przebieg. Etap 1 - Wprowadzenie z rysem historycznym i dyskusją Tytuł Sztuka szybkiego liczenia Cz. I Autor Dariusz Kulma Dział Liczby wymierne Innowacyjne cele edukacyjne Techniki szybkiego liczenia w pamięci niestosowane na lekcjach matematyki Wybrane elementu systemu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe modele powierzchni terenu: przykłady nie tylko z Ziemi

Cyfrowe modele powierzchni terenu: przykłady nie tylko z Ziemi Cyfrowe modele powierzchni terenu: przykłady nie tylko z Ziemi Wykład z cyklu: Tajemnice Ziemi i Wszechświata Jurand Wojewoda www.ing.uni.wroc.pl/~jurand.wojewoda Pojęcia podstawowe i definicje odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

Temat dnia: Co noszę w tornistrze?

Temat dnia: Co noszę w tornistrze? SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Dzieñ aktywnoœci Kultura bezpieczeñstwa Ośrodek tematyczny: Dbam o swoje zdrowie podczas pracy i zabawy Temat dnia: Co noszę w tornistrze? Cele ogólne: rozwijanie myœlenia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdaj cego (poziom rozszerzony) Czas pracy 120 minut 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień"

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień Szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu ARS, czyli jak dbać o miłość? Edukacja zdrowotna, jako skuteczne narzędzie w profilaktyce uzależnień" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI Zasady oceniania przedmiotowego z matematyki opracowane zostały w oparciu o: 1. Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego w Szkole Podstawowej nr 15 w Olsztynie 2.

Bardziej szczegółowo

Konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum

Konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum Stanis³aw Zieleñ Konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum Zadania z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego z lat 2001 2011 OPOLE Wydawnictwo NOWIK Sp.j. 2012

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdającego (poziom rozszerzony) Czas pracy 120 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci.

Poszczególne elementy staraj siê wycinaæ no ykiem przy linijce. W ten sposób mo emy precyzyjniej wyci¹æ wszystkie czêœci. strona 02 Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego ALEKSANDRA. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹. Przed rozpoczêciem prac zapoznaj siê z ca³¹ instrukcj¹ uwzglêdniaj¹c informacje umieszczone na elementach.

Bardziej szczegółowo

Temat: Bezpieczny wypoczynek w górach sporty zimowe

Temat: Bezpieczny wypoczynek w górach sporty zimowe LEKCJA 10 Temat: Bezpieczny wypoczynek w górach sporty zimowe Sporty zimowe, zwłaszcza w górach, dostarczają niezapomnianych przeżyć, a od nas zależy, czy będą one bezpieczne. Udane szusy na nartach, zjazdy

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny klasa 4 a) Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych obowiązują na lekcjach matematyki wymagania i kryteria ocen określone w

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. pobrano z

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. pobrano z Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJ CY KOD PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2014

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Klasa III, edukacja polonistyczna, krąg tematyczny Wynalazki z Polski Temat: Wynalazcy z Polski SCENARIUSZ Z WYKORZYSTANIEM METODY PROJEKTÓW

Klasa III, edukacja polonistyczna, krąg tematyczny Wynalazki z Polski Temat: Wynalazcy z Polski SCENARIUSZ Z WYKORZYSTANIEM METODY PROJEKTÓW 1 Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie, PAKIET 58, SCENARIUSZE LEKCJI, nazwa zasobu: nauczyciel_3_58, do zastosowania z: uczeń_3_58 (materiały dla ucznia), pomoce multimedialne zgromadzone na www.matematycznawyspa.pl:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl LICZBY NATURALNE I UŁAMKI

Spis treści. Dokument pochodzi ze strony www.gwo.pl LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Spis treści LICZBY NATURALNE I UŁAMKI Działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych... 3 Potęgowanie liczb.. 8 Przykłady pierwiastków 12 Działania na ułamkach zwykłych... 13 Ułamki zwykłe i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH IV-VI Przedmiot: język polski Nauczyciele uczący: Katarzyna Ebertowska Hanna Fryca Maria Gajewska Barbara Ringwelska

Bardziej szczegółowo

Program Otwarte Drzwi

Program Otwarte Drzwi Program Otwarte Drzwi Program zajęć pozalekcyjnych skierowany do uczniów klas V -VI szczególnie zainteresowanych przyrodą Opracowała Marianna Tomasiak Warszawa 2004 1 1.Wstęp Uczniowie szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Temat: Bezpieczny wypoczynek podczas wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowych

Temat: Bezpieczny wypoczynek podczas wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowych BEZPIECZNE ZACHOWANIE W CZASIE WYPOCZYNKU LEKCJA 8 Temat: Bezpieczny wypoczynek podczas wycieczek pieszych, rowerowych i autokarowych Udane wycieczki to te, z których wszyscy wracają zadowoleni, ale przede

Bardziej szczegółowo