JAK WYKONAÆ MAPÊ HIPSOMETRYCZN?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK WYKONAÆ MAPÊ HIPSOMETRYCZN?"

Transkrypt

1 4. JAK WYKONAÆ MAPÊ HIPSOMETRYCZN? * oznaczone zosta³y treœci lekcji, które mo na pomin¹æ przy realizacji g³ównego tematu zajêæ. 1. Realizowane treœci podstawy programowej Geografia Przedmiot Realizowana treœæ podstawy programowej Uczeñ: 1. 2) odczytuje z map informacje przedstawione za pomoc¹ ró nych metod kartograficznych 1. 5) dobiera odpowiedni¹ mapê w celu uzyskania okreœlonych informacji geograficznych Matematyka 2. 3) dodaje, odejmuje, mno y i dzieli liczby wymierne 4) oblicza wartoœci nieskomplikowanych wyra eñ arytmetycznych zawieraj¹cych liczby wymierne 1. 7) stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwi¹zywania problemów w kontekœcie praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prêdkoœci, gêstoœci itp.) 2. Kszta³cone kompetencje kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, umiejêtnoœæ uczenia siê. 3. Cele zajêæ blokowych wykonywanie mapy hipsometrycznej, rozpoznawanie form terenu na mapie hipsometrycznej, obliczanie spadku terenu*. 4. Oczekiwane osi¹gniêcia ucznia Po ukoñczeniu lekcji uczeñ: zastosuje metodê izolinii do prezentacji danych iloœciowych, podzieli odcinek na równe czêœci, wykona mapê poziomicow¹, skonstruuje skalê hipsometryczn¹, strona 43

2 wykona mapê hipsometryczn¹, rozpozna formy terenu przedstawione na mapie hipsometrycznej, obliczy d³ugoœæ rzeczywist¹ korzystaj¹c ze skali mapy, * obliczy nachylenie stoku (obliczy œredni spadek stoku) *. 5. Wykaz pomocy dydaktycznych Lp. Pomoc dydaktyczna do przeprowadzenia eksperymentu Iloœæ sztuk na 2 osoby 1 instrukcja nr 1 Jak przeprowadziæ interpolacjê? 1 2 instrukcja nr 2 Jak wykonaæ skalê hipsometryczn¹? 1 3 rysunek nr 1 z naniesionymi punktami wysokoœciowymi terenu 1 4 instrukcji nr 3 Jak obliczyæ spadek terenu? * 1 5 karta pracy 1 6 kredki w kolorach zielonym, ó³tym, pomarañczowym, czerwonym, br¹zowym ró ne odcienie 1 pude³ko 7 o³ówek i temperówka gumka do mazania 1 9 linijka 2 10 koszulki do pakowania materia³ów dla uczniów 1 11 kalkulator 1 12 klej 1 13 no yczki 1 Inne materia³y przygotowane przez nauczyciela 1 dodatkowe rysunki (rysunek nr 1) 2 dodatkowe karty pracy 3 zapasowe pude³ka kredek, o³ówki, gumki, temperówki, linijki, klej strona 44

3 6. Proponowany przebieg zajêæ z rozliczeniem czasowym Lp. Opis kolejnych dzia³añ Uwagi do realizacji dla nauczyciela (rysunki, schematy, fotografie, linki do WWW itp.) Czas trwania w min 1 Zapoznanie uczniów z tematem zajêæ. Sprawdzenie, czy rozumiej¹ pojêcia: wysokoœæ wzglêdna, wysokoœæ bezwzglêdna, poziomica, mapa hipsometryczna. 3 min 2 Podzia³ uczniów na dwuosobowe zespo³y. Rozdanie uczniom kompletu materia³ów. Instrukcja nr 1 Jak przeprowadziæ interpolacjê? Instrukcja nr 2 Jak wykonaæ skalê hipsometryczn¹? Rysunek nr 1 z naniesionymi punktami wysokoœciowymi terenu (1 na 2 osoby) Instrukcji nr 3 Jak obliczyæ spadek terenu? * Karta pracy 2 min 3 Zapoznanie siê uczniów z instrukcjami i poleceniami zawartymi w karcie pracy. 4 Wykonanie interpolacji przez uczniów. (instrukcja nr 1, rysunek nr 1) Nauczyciel powinien sprawdziæ, czy wszyscy zrozumieli instrukcjê. Pomoc uczniom, którzy nie potrafi¹ samodzielnie wykonaæ pracy. 2 min 25 min 5 Wykonanie skali hipsometrycznej. (instrukcja nr 2) Pomoc uczniom, którzy nie potrafi¹ samodzielnie wykonaæ pracy. 15 min 6 Pomalowanie mapy poziomicowej wg utworzonej przez uczniów skali hipsometrycznej. 7 Odczytanie nazw form terenu znajduj¹cych siê na utworzonej mapie hipsometrycznej. Pomoc uczniom, którzy nie potrafi¹ samodzielnie wykonaæ pracy. Pomoc uczniom, którzy nie potrafi¹ samodzielnie wykonaæ pracy. 15 min 5 min 8 Obliczenie nachylenia stoku*. (instrukcja nr 3) 9 Wype³nienie ankiety, karty samooceny ucznia, analiza kosztów przeprowadzenia æwiczenia. 10 Podanie uczniom tematu nastêpnych zajêæ oraz materia³ów potrzebnych na nastêpna lekcjê. Pomoc uczniom, którzy nie potrafi¹ samodzielnie wykonaæ pracy. 15 min 5 min 3 min Ca³kowity czas trwania jednostki 90 min strona 45

4 7. Obudowa do zajêæ blokowych a) Instrukcja nr 1 Jak przeprowadziæ interpolacjê? b) Instrukcja nr 2 Jak wykonaæ skalê hipsometryczn¹? c) Rysunek nr 1 z naniesionymi punktami wysokoœciowymi i poziomicami. d) Instrukcji nr 3 Jak obliczyæ spadek terenu? * e) Karta pracy. Instrukcja nr 1 Jak przeprowadziæ interpolacjê 1 2 Na rysunku zaznacza siê punkty, w których dokonano pomiaru wysokoœci. Obok punktów podaje siê ich wysokoœæ bezwzglêdn¹ (m n.p.m.). Nastêpnie ³¹czy siê s¹siaduj¹ce ze sob¹ punkty cienkimi liniami w taki sposób, aby linie ³¹cz¹ce punkty nie przecina³y siê. 3 4 strona 46 Odcinki miêdzy punktami dzieli siê na tyle równych czêœci, ile wynosi ró nica wartoœci miêdzy skrajnymi punktami np.: miêdzy punktem a na 12 czêœci, miedzy punktem a na 6 czêœci itd. Wysokoœæ bezwzglêdna 30 m n.p.m. znajduje siê na osi ³¹cz¹cej punkty i, i, i, i, i oraz i. Zaznacza siê te punkty, a nastêpnie ³¹czy p³ynn¹ lini¹ poziomic¹ 30 m n.p.m.

5 5 6 Postêpuj¹c podobnie mo na wyznaczyæ poziomicê 35 m n.p.m. Postêpuj¹c podobnie mo na wyznaczyæ poziomicê 25 m n.p.m. Instrukcja nr 2 Jak wykonaæ skalê hipsometryczn¹? Mapa hipsometryczna, czyli mapa fizyczna to mapa, na której przy pomocy poziomic i barw pomiêdzy nimi, przedstawione jest ukszta³towanie powierzchni l¹du. Mapa hipsometryczna przedstawia wysokoœci bezwzglêdne oraz plastycznie obrazuje uk³ad nizin, wy yn i gór. Na szczegó³owych mapach hipsometrycznych (ma³ych terenów) mo na odczytaæ wypuk³e formy terenu (pagórki, wzgórza i góry), oraz formy wklês³e (doliny, obni enia terenu, kotliny). Na tej mapie, g³êbokoœæ mórz i oceanów przedstawiona jest za pomoc¹ izobat i barw pomiêdzy nimi. Do map przedstawiaj¹cych rzeÿbê terenu metod¹ hipsometryczn¹, nale y wykonaæ specjaln¹ legendê, zwan¹ skal¹ hipsometryczn¹. Barwy na skali hipsometrycznej stosowane na l¹dach to odcienie kolorów: zielonego, ó³tego, pomarañczowego, czerwonego, br¹zowego, a tak e fioletowego. Aby wykonaæ skalê hipsometryczn¹, nale y odczytaæ wartoœæ najwy szej oraz najni szej poziomicy. Ró nicê wysokoœci pomiêdzy nimi najlepiej podzieliæ na przedzia³y o równej wielkoœci. Skala nie musi zaczynaæ siê od wysokoœæ 0 m n.p.m. Wartoœci granic przedzia³ów hipsometrycznych (bêd¹cych poziomicami) nale y opisaæ obok paska podzia³ki, na wysokoœci granicy przedzia³u. Wartoœci na skali nale y zawsze zaznaczaæ od najni szych na dole, do najwy szych na górze pamiêtaj¹c, by przy najwy szym opisie podaæ jednostkê, w jakiej wykonana jest podzia³ka (m n.p.m.). strona 47

6 Przyk³ady skal hipsometrycznych: m n.p.m. 600 m n.p.m. 00 m n.p.m depresja Dla zainteresowanych: Metoda hipsometryczna zosta³a na szersz¹ skalê wykorzystana i rozpropagowana przez Eugeniusza Romera, który w 1908 wyda³ pierwszy na œwiece atlas ( Atlas geograficzny, wydawany póÿniej pod tytu³em Ma³y atlas geograficzny ) zawieraj¹cy, jako podstawowe, mapy hipsometryczne. Instrukcja nr 3 Jak obliczyæ spadek terenu? B h A a D A D B strona 48 D podstawa stoku; spadek (nachylenie stoku, spadek terenu); h ró nica wysokoœci

7 Przyk³ad: Oblicz spadek stoku góry, je eli jej podnó e le y na wysokoœci 1680 m n.p.m. (pkt. A) a wysokoœæ bezwzglêdna szczytu wynosi 20 m n.p.m. (pkt. B). Odleg³oœæ od punktu A do B na mapie w skali 1:25000wynosi 4 cm. obliczamy ró nicê wysokoœci (h): = 600 m zamieniamy skalê liczbow¹ na mianowan¹: 1:25000,1cm 25000cm,1cm 250m obliczamy odleg³oœæ poziom¹ miêdzy podnó em a szczytem (D): 1 cm 250 m, 4 cm 1000 m podstawiamy dane do wzoru: h D OdpowiedŸ: Spadek terenu wynosi 600% co oznacza, e na odcinku 1 km teren obni a siê o 600 metrów. Jest to stromy stok. 8. Uwagi Uwagi osoby przeprowadzaj¹cej zajêcia: 1. Na mapce zbyt du o punktów do przeprowadzenia interpolacji (mapkê zmieniono). 2. Instrukcja nr 1 dla ucznia do poprawienia (instrukcjê poprawiono). 3. Prowadz¹cy proponuje obliczanie spadku dwoma sposobami (niestety w geografii liczymy spadek tylko wg sposobu podanego w instrukcji nr 3, instrukcja poprawiona). Uwagi autora: 1. W trakcie lekcji uczniowie nie wykonali 4 6 punktu karty pracy, natomiast realizowali punkty 8 i 9, które by³y dodatkowe, dlatego do tej czêœci scenariusza nie ma uwag prowadz¹cego. 9. Literatura uzupe³niaj¹ca, zalecane podrêczniki i artyku³y 1. Jak przeprowadziæ interpolacjê - program do podrêcznika Geografia. Ziemia - system przyrodniczy, wyd. empi 2 podrêcznik dla liceów i techników, kszta³cenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym Autorki: Barbara Lewandowska-Szwarc, Anna Mrula 2. Geografia, zadania maturalne, R.Domachowski, G.M³ynarczyk, E. Pelle, Wyd. PWN, 07. strona 49

8 Karta pracy: Nazwisko i imiê:... Nazwisko i imiê:... Temat zajêæ: Jak wykonaæ mapê hipsometryczn¹? 1. Celem zajêæ jest wykonanie mapy hipsometrycznej. Aby zajêcia zakoñczy³y siê sukcesem, postêpujcie zgodnie z instrukcj¹. 2. Zapoznajcie siê z instrukcj¹ nr 1 Jak przeprowadziæ interpolacjê? 3. Stosuj¹c metodê interpolacji, wyznaczcie na za³¹czonym rysunku poœrednie punkty wysokoœciowe i starannie narysujcie brakuj¹ce poziomice (rysunek nr 1). Poziomice na mapie narysowane s¹ co 5 m. 4. Zapoznajcie siê z instrukcja nr 2 Jak wykonaæ skalê hipsometryczn¹? 5. Skonstruujcie skalê hipsometryczn¹, któr¹ zastosujecie na wykonanej przez Was mapie poziomicowej. Utworzon¹ skalê wklejcie w lewym dolnym rogu mapy poziomicowej. 6. Wykonajcie mapê hipsometryczn¹ wg przygotowanej skali. 7. Rozpoznajcie na mapie formy terenu, podpisane literami A, B, C. Wpiszcie do tabeli ich nazwy. Litera, któr¹ zaznaczono na mapie formê terenu Nazwa formy terenu A B C 8*. Zapoznajcie siê z instrukcja nr 3 Jak obliczyæ spadek terenu? * 9*. Obliczcie nachylenie stoku wzd³u linii, która ³¹czy punkt D z punktem E.* Obliczenia: strona 50 Wynik:

9 Lp. Pomoc dydaktyczna do przeprowadzenia eksperymentu Iloœæ sztuk na 2 osoby Cena jednostkowa Cena ³¹czna 1 ksero Instrukcji nr 1 Jak przeprowadziæ interpolacjê? 2 ksero Instrukcji nr 2 Jak wykonaæ skalê hipsometryczn¹? 3 ksero rysunku nr 1 z naniesionymi punktami wysokoœciowymi. 1 10gr 10gr 1 10gr 10gr 1 10gr 10gr 4 ksero Instrukcji nr 3 Jak obliczyæ spadek terenu? * 1 10gr 10gr 5 ksero karty pracy 1 * gr * gr 5 kredki, 1 pude³ko 6 o³ówek, linijka, kalkulator, klej, temperówka Suma kosztów 60 gr Szacunkowy koszt pracy Lp. Zadanie Czas wykonania (h) Liczba osób ¹cznie osobogodzin pracy Cena osobogodziny pracy (z³) Koszt 1 Interpolacja, wyznaczanie poziomic. 2 Konstrukcja skali hipsometrycznej. 3 Kolorowanie mapy hipsometrycznej. 4 Rozpoznawanie form terenu. 5 Obliczenie nachylenie stoku* 0, ,25 2 0,5 15 7,5 0,25 2 0,5 15 7,5 0,1 2 0,2 15 3,0 0,25 2 0,5 15 7,5 Suma:,5 10. Zaproponujcie w jaki sposób mo na zmniejszyæ koszty æwiczenia: 11. Wype³nion¹ kartê oddajcie nauczycielowi. strona 51

10 10. Ankieta ewaluacyjna zajêæ Lp. Pytanie do ucznia Tak Raczej tak Trudno powiedzieæ Nie Zdecydowanie nie 1 Czy na dzisiejszych zajêciach nauczy³eœ siê, jak powstaje mapa hipsometryczna? 2 Czy po dzisiejszych zajêciach bêdziesz potrafi³ obliczyæ spadek terenu?* 3 Czy zadanie, które wykonywa³eœ dziœ na zajêciach, by³o dla Ciebie za trudne? 4 Czy na wykonanie zadañ powinno byæ przeznaczone wiêcej czasu? 6 Je eli uwa asz, e mo na coœ zmieniæ, ulepszyæ w tych zajêciach napisz tutaj: * pytanie dotyczy tylko Tych osób, które na zajêciach obowi¹zkowo wykonywa³y obliczanie spadku terenu. 11. Karta samooceny ucznia Okreœl w procentach wk³ad pracy ka dego uczestnika waszej grupy w poszczególnych æwiczeniach. Rodzaj czynnoœci Ja Partner Wyznaczanie poziomic Konstrukcja skali hipsometrycznej Okreœlanie form terenu Obliczanie spadku terenu* strona 52 * pytanie dotyczy tylko Tych osób, które na zajêciach obowi¹zkowo wykonywa³y obliczanie spadku terenu.

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego

2. CZAS. SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego 2. CZAS SCENARIUSZ 2.1. Budowa zegara s³onecznego Poziom nauczania Gimnazjum Przedmioty Geografia, matematyka Cele edukacyjne uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej s³u ¹cej do rozwi¹zywania problemów

Bardziej szczegółowo

LICZBY I ZBIORY. Wymagania podstawowe

LICZBY I ZBIORY. Wymagania podstawowe I LICZY I ZIORY LICZY I ZIORY Wymagania podstawowe Konieczne (na ocenê dopuszczaj¹c¹) Uczeñ: 1. wyznaczy czêœæ wspóln¹ i sumê dwóch zbiorów skoñczonych, 2. dokona przybli enia liczby rzeczywistej z zadan¹

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia.

Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia. MODUŁ III LEKCJA 3 Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia. Formy realizacji: Œcie ka edukacyjna lekcja techniki lub fizyki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 SZYMON UKASIEWICZ, JACEK OLEKSYN ZRÓ NICOWANIE PRZESTRZENNE ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH I ICH WP YW NA ROZWÓJ KASZTANOWCA

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników

Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników KRZYSZTOF JAGIEŁŁO Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników Streszczenie Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie merytorycznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu.

Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu. Teoria treningu 9 Zasada okresowoœci, jako konsekwencja zmiennoœci pracy treningowej, jest jedn¹ z najbardziej podstawowych, na których opiera siê proces treningu. Andrzej Pac-Pomarnacki Zasada okresowoœci

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo