L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR"

Transkrypt

1 Rega³y DE LAKMAR

2 Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna Rys. 2 Rega³ ze s³upkiem i pó³kami do³¹czanymi: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik obustronny, 4pó³ka, 5 stopka regulacyjna, 6 os³ona dolna, 7s³upek do³¹czany, 8 wspornik pó³ki do³¹czanej, 9 pó³ka do³¹czana, 10 odbojnik zabezpieczaj¹cy rega³ przed uderzeniem palet¹;

3 Strona 3 I. INSTRUKCJA MONTA U 1. Zmontowaæ nogi Wkrêciæ stopki regulacyjne Zmontowane nogi Noga przyœcienna Noga gondoli

4 Strona 4 2. Ustawiæ nogi 3. Za³o yæ ty³y, os³onê doln¹, os³onê górn¹ i zaœlepki 4. Wypoziomowaæ rega³ przy pomocy stopek regulacyjnych 5. Je eli to niezbêdne, zakotwic stopki 6. Za³o yæ pó³ke doln¹

5 Strona 5 7. Za³o yæ pozosta³e pó³ki Mo liwe ustawienia wspornika a. Za³o yæ wsporniki obustronne b. Za³o yc pó³ke b c. Za³o yæ wsporniki a pó³ki do³¹cznej d. Za³o yæ pó³ke do³aczn¹ c d Rega³y kompletne Rega³ przyœcienny Gondola Rega³ z czêœci¹ do³¹czan¹

6 Strona 6 III. U YTKOWANIE UWAGA! Konstrukcja rega³ów DECO nie zosta³a przystosowana do przenoszenia obci¹ eñ innych ni wynikaj¹ce z normalnej eksploatacji rega³u, tj. sk³adowania towarów na pó³kach. Wszystkie inne zastosowania rega³u, s¹ niedopuszczalne bez wczeœniejszego skonsultowania siê z producentem firm¹ Lakmar Sp. z o.o.. Ponadto, podczas eksploatacji zabrania siê: przepychania i przeci¹gania zmontowanych rega³ów uderzania w konstrukcjê rega³u paletami i wózkami paletowymi wykorzystywania rega³ów jako konstrukcji wsporczych lub oporowych. Istnieje mo liwoœæ rozszerzenia zastosowañ rega³ów DECO, wymaga to jednak uzupe³nienia konstrukcji o elementy dodatkowe i jest dopuszczalne jedynie po otrzymaniu zgody Producenta dla ka dego przypadku odbiegaj¹cego od zastosowañ standardowych. 1. W³asciwy sposób rozmieszczania pó³ek Poprawnie Poprawnie Niepoprawnie 2. Wykorzystanie pó³ek 2.1 Ka da pó³ka powinna byæ umieszczona na dwóch odpowiednich do jej wymiarów wspornikach Dobrze le le

7 Strona Pó³ki nale y obci¹ aæ równomiernie na ca³ej powierzchni. Inny rozk³ad obci¹ enia powoduje zmniejszenie noœnoœci pó³ki do 60 % obci¹ enia nominalnego. Dobrze 2.3. Na poziomie zawieszenia pó³ki do³¹czanej musi znajdowaæ siê zamocowana na wsporniku obustronnym pólka tworz¹ca po³¹czenia s³upka do³¹czanego ze s³upem nogi rega³u. le 3. Zapewnienie statecznoœci 3.1 Rega³y eksploatowane bez pó³ki dolnej musz¹ byæ zamocowane do pod³o a. 3.2 Rega³ przyœcienny powinien byæ ustawiony plecami" do œciany ( lub dowolnej innej powierzchni oporowej ) w odleg³oœci niewiêkszej ni 100mm ( rys. 3.1 ). W przeciwnym wypadku co najmniej przednie stopki rega³u powinny zostaæ zamocowane do pod³o a ( np. za pomoc¹ elementu mocuj¹cego pokazanego na rys. 3.2 ) Rys Rys. 3.2.

8 Strona Rega³y przyœcienne Je eli H < 5b Rega³y nie wymagaj¹ adnej formy dodatkowego zamocowania b<H<7B Nale y dodatkowo zamocowaæ rega³, przy czym wystarczaj¹ce jest zakotwienie wy³¹cznie stopek rega³u b<H pionowy nogi nale y zamocowaæ do œciany lub innej konstrukcji zapewniaj¹cej podobn¹ pewnoœæ zamocowania, przy czym wysokoœc zamocowania h >=2/3H 3.4. Gondole Je eli H < 6a Rega³y nie wymagaj¹ adnej formy H < 6b dodatkowego zamocowania a<=H<=8a Nale y dodatkowo zamocowaæ rega³, 6b<=H<=8b przy czym wystarczaj¹ce jest zakotwienie wy³¹cznie stopek rega³u 3.5. Rega³y z dodatkowym s³upkiem i czêœci¹ do³¹czan¹. Uwa amy za poprawnie zmontowane i niewymagaj¹ce dodatkowych zamocowañ je eli s¹ spe³nione poni sze warunki. W>4a W>6a

9 Strona 9 4. Kotwienie UWAGA! Zawsze Istnieje si³a, która potrafi przewróciæ rega³. Wszystkie materia³y mocowania jedynie zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo eksploatacji. Rega³y nie s¹ przewidziane do opierania siê du ym si³¹ poziomym Je eli u ytkownik przewiduje, e podczas normalnej eksploatacji rega³u si³y poziome, jak na rys. poni ej, bêd¹ wiêksze ni 100 N ( 10 kg) zaleca siê zamocowanie rega³u do pod³o a. W tabeli z estawione s¹ przyk³adowe wartoœci si³ wywracaj¹cych niezatowarowany rega³ o konfiguracji jak na rys. H 2300, L 1330, 3 pó³ki. F1[kG] F2[kG] W370 10,0 5,5 W470 W570 W670 13,9 7,8 18,1 10,4 22,8 13,4 Rys Zamocowanie rega³u do pod³o a powinno zapewniæ przeniesienie wyrywaj¹cej si³y pionowej równej co najmniej 1 kn ( 100kg.)

10 Strona 10 IV. OBCI ENIA DOPUSZCZALNE UWAGA! Wszystkie wartoœci obci¹ eñ dopuszczalnych zamieszczone w tabelach, podane s¹ w kg ( kg ); ( da N ) 1. Dopuszczalne obci¹ enia pó³ek opartych na wspornikach standardowych L600 L1000 L1250 L1330 W270 W kg 80 kg 80 kg 80 kg W kg 90 kg 90 kg 90 kg W kg 100 kg 100 kg 100 kg 2. Dopuszczalne obci¹ enia pó³ek opartych na wspornikach mocnych L1000 L1250 L1330 W370 W kg 110 kg 100 kg W kg 100 kg 100 kg W kg 100 kg 100 kg W kg 3. Dopuszczalne obci¹ enia pó³ek dolnych lub opartych na wspornikach dwustronnych L600 L1000 L1250 L1330 W kg 110 kg 100 kg W kg 120 kg 90 kg W kg 100 kg 110 kg W670 W kg 120 kg 105 kg 165 kg Wartoœci obci¹ eñ zosta³y wyznaczone zgodnie z: ZNRS0011:2002; elementy podstawowe rega³ów sklepowych. Obci¹ enia dopuszczalne kryteria. ZNRS0021:2002; elementy podstawowe rega³ów sklepowych. Obci¹ enia dopuszczalne obliczenia. ZNRS0031:2002; elementy podstawowe rega³ów sklepowych. Obci¹ enia dopuszczalne badania 10

11 Strona Dopuszczalne obci¹ enia rega³ów: Podane wartoœci obejmuj¹ obci¹zenie przedstawionych konfiguracji rega³ów z pominiêciem obci¹ enia pó³ki dolnej.przyjêto równomierny rozk³ad pó³ek na wysokoœci nogi. rega³u: rega³u: rega³u: pojedynczej nogi: pojedynczej nogi: pojedynczej nogi: Wartoœci obci¹ eñ zosta³y wyznaczone zgodnie z: ZNRS0011:2002; elementy podstawowe rega³ów sklepowych. Obci¹ enia dopuszczalne kryteria. ZNRS0021:2002; elementy podstawowe rega³ów sklepowych. Obci¹ enia dopuszczalne obliczenia. ZNRS0031:2002; elementy podstawowe rega³ów sklepowych. Obci¹ enia dopuszczalne badania

12 Strona Rega³y z dodatkow¹ czêœci¹ ekspozycyjn¹: rega³u: P=50 kg rega³u: P=50 kg rega³u: P=50 kg pojedynczej nogi: P=25 kg pojedynczej nogi: P=25 kg pojedynczej nogi: P=25 kg Wartoœci obci¹ eñ zosta³y wyznaczone zgodnie z: ZNRS0011:2002; elementy podstawowe rega³ów sklepowych. Obci¹ enia dopuszczalne kryteria. ZNRS0021:2002; elementy podstawowe rega³ów sklepowych. Obci¹ enia dopuszczalne obliczenia. ZNRS0031:2002; elementy podstawowe rega³ów sklepowych. Obci¹ enia dopuszczalne badania

13 Strona s³upka w regale z czêœci¹ do³¹czan¹ Wys. h[mm] M[kg]

Instrukcja montażu i użytkowania. Regały MONOS 25 (026)

Instrukcja montażu i użytkowania. Regały MONOS 25 (026) Instrukcja montażu i użytkowania Regały MONOS 25 (026) My: MAGO S.A. z siedzibą: Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 05-830 Nadarzyn POLSKA deklarujemy, z pełną odpowiedzialnością, że nasz produkt: DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA Kaseta elektroniki KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA SPIS TREŒCI. Warunki eksploatacji.... Przeznaczenie i charakterystyka... 3. Wykonanie instalacji elektrycznej...3. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo