FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW / EXHIBITION SERVICES ORDER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "28.02.2011 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW / EXHIBITION SERVICES ORDER"

Transkrypt

1 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Dorota Solochewicz tel. / fax (+4858) , fax (+4858) NIP / Tax ID KRS , REGON kapitał zakładowy / nominal capital / GTT 2011 Gdańskie Targi Turystyczne / Gdańsk Tourism Fair EVENT EXPO 2011 Salon Organizatorów Imprez / Event Organiser s Salon FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW / EXHIBITION SERVICES ORDER Firma Wystawcy / Exhibitor s company ulica / street nr / no kod poczt. / postal code miasto / city województwo / district kraj / country tel. / phone fax www właściciel, dyrektor / owner or manager wpis do KRS / company registration No NIP / Tax ID upoważniona osoba kontaktowa (imię, nazwisko, stanowisko) authorised contact person (name, position) tel./ fax DO WSZYSTKICH CEN NALEŻY DOLICZYĆ NALEŻNY PODATEK VAT / SERVICES ARE SUBJECTED TO VAT * STAWKA PODATKU VAT I KWOTA NALEŻNOŚCI BRUTTO MOŻE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU ZMIANY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW VALUE ADDED TAX (VAT) DUE, IS TO BE ADDED ALL PRICES * THE VAT RATE AND THE GROSS AMOUNT DUE MAY CHANGE IF NEW REGULATIONS ARE INTRODUCED 1 tak yes Akceptujemy jako obowiązujące nas: Regulamin dla uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, Przepisy Techniczne i Przeciwpożarowe oraz Warunki Udostępnienia Powierzchni Wystawienniczej. We declare to comply with the following Regulations for Participants of Fairs, Technical and Fire Safety Regulations and Terms and Conditions of Providing Exhibition Space. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i wielokrotne przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie SA lub upoważnioną przez nią instytucję (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na udostępnianie ich podmiotom trzecim w celach promocyjno - handlowych. PERMISSION FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA I hereby grant my permission for the Gdańsk International Fair Co. (Międzynarodowe Targi Gdańskie SA) or institutions authorised by it to enter my personal data into a database and for this information to be processed repeatedly now and in the future (pursuant to the provisions of the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data - Journal of Laws No. 101 of 2002, item 926, as amended) and for its disclosure to third parties for promotional and commercial purposes. tak / yes nie / no Wartość zamówionej powierzchni i usług dodatkowych Value of the order netto + 23% VAT* nie no Zgodnie z Ustawą z dnia (Dz. U. Nr 144. Poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy MTG SA drogą elektroniczną na adres . I hereby declare my consent to receive marketing information from Gdańsk International Fair Co. on mail address (according to Act on Electronic Service Providing ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ WE ORDER EXHIBITION SPACE AS FOLLOWS 1. niezabudowana - hala / indoors - space only without a booth 2. zabudowana (standard) - hala / indoors - space with a booth (standard construction) 3. stoisko modułowe 6m 2 - hala, wyposażenie: lada, stół, 2 krzesła modular stand 6 sq.m - indoors, equipment: desk, table, 2 chairs 4. stoisko modułowe 9m 2 - hala, wyposażenie: lada, stół, 2 krzesła modular stand 9 sq.m - indoors, equipment: desk, table, 2 chairs 5. Giełda - hotele i szkoły, prezentacyjna, wyposażenie: lada lub stół, krzesło Hotel and School Fair, presentation space, equipment: desk or table, chair 6. niezabudowana - otwarta poza halą / outdoors (space only without a booth) USŁUGA POMOCNICZA DO BUDOWY STOISKA za korzystanie z infrastruktury targowej w czasie montażu/ demontażu stoiska - dot. pow. niezabudowanej AUXILIARY SERVICE REGARDING THE CONSTRUCTION OF THE EXHIBITION STAND use during stand assembly/ disassembly - indoors - space only without a booth OBOWIĄZKOWA OPŁATA REJESTRACYJNA WYSTAWCY OBEJMUJE: THE MANDATORY EXHIBITOR REGISTRATION FEE COVERS: identyfikatory 2 szt. na każde rozpoczęte 6 m2 2 exhibitor passes per each commenced 6 sq.m karta parkingowa (auto os.)/ parking pass - 1 szt. /pc. karta Branżowa dla Gości - Trade Visitor Cards - 20 szt. /pcs 4 RAZEM (NETTO) TOTAL +23% VAT* RAZEM (BRUTTO) TOTAL miejsce, data / place, date pieczęć firmy Wystawcy / company s stamp FOREIGN EXHIBITORS - VAT WILL BE PAID BY BUYER WARUNKI PŁATNOŚCI / TERMS OF PAYMENT Akceptujemy warunki płatności zgodnie z punktem 3 Regulaminu Warunków Udostępnienia Powierzchni Wystawienniczej MTG SA. I accept the terms of payments according to point 3 of Terms and Conditions of Providing Exhibition Space. / konto: PEKAO SA - IV O/Gdańsk EUR / bank account: PEKAO SA - IV O/Gdańsk , IBAN PL 66, SWIFT CODE: PKOPPLPW USD / bank account: PEKAO SA - IV O/Gdańsk , IBAN PL 74, SWIFT CODE: PKOPPLPW z dopiskiem / with note GTT 2011, EVENT EXPO 2011 EUR USD pieczęć firmy Wystawcy company s stamp miejsce, data / place, date cena netto net price 295,00 / 1m 2 / sq.m. 340,00 / 1m 2 / sq.m , ,00 970,00 / 4m 2 / sq.m. 110,00 / 1m 2 / sq.m. 12,00 / 1m 2 / sq.m. 150,00 ilość quantity wartość zamówionej powierzchni value of floor space ordered typ powierzchni / type of space szeregowa / row narożna / corner frontowa / front wyspowa / island + 500, , ,00 Faktura zostanie wystawiona w złotych polskich; w przypadku niemożności przyjęcia faktury w złotych polskich prosimy o wybór waluty faktury. The invoice shall be issued in Polish Zlotys; should you be unable to accept a invoice, please select your invoice currency.

2 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA WSPÓŁWYSTAWCÓW / CO-EXHIBITOR APPLICATION FORM Firma Wystawcy / Exhibitor s company upoważniona osoba kontaktowa (imię, nazwisko, stanowisko) authoriseted contact person (name, position) tel./ phone fax Wnioskujemy niniejszym o wyrażenie zgody na udostępnienie zamówionej przez nas powierzchni wystawienniczej niżej wymienionym firmom. Firmy te będą wystawiały eksponaty i oddelegują na targi własny personel (Regulamin MTG pkt ). Hereby we apply for MTG consent to make a segment of our exhibition space / stand ordered avalaible to companies listed below. These companies will display their own exhibits and will delegate their personnel to the Fair (MTG Regulations ). Opłata rejestracyjna Współwystawcy w wysokości 250 netto obejmuje: stopka adresowa w katalogu 2 identyfikatory 1 egzemplarz Katalogu Targów Registration fee for Co-exhibitors 250 net includes: address footer in the Catalogue two exhibitor passes one copy of the Exhibitor Catalogue DO WSZYSTKICH CEN NALEŻY DOLICZYĆ NALEŻNY PODATEK VAT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI VALUE ADDED TAX (VAT) DUE IS TO BE ADDED TO ALL PRICES, AS PER THE RELEVANT REGULATIONS 1.1 PŁATNIK OPŁATY WSPÓŁWYSTAWCY współwystawca / co-exhibitor zgłaszający / exhibitor Oświadczamy, że przejmujemy zobowiązania wskazanego przez płatnika wobec MTG SA w przypadku, gdy nie uiści on należności za zamówione usługi. We hereby represent that we assume the payer's obligations towards MTG SA should the payer not pay the amount due for the services ordered. Firma Wystawcy / Exhibitor s company ulica / street nr / no. kod poczt. / postal code miasto / city kraj / country tel./ phone fax www właściciel, dyrektor / owner or manager wpis do KRS / company registration no NIP / Tax ID upoważniona osoba kontaktowa/ authorised contact person tel./phone fax informacje o wystawcy exhibitor information Firma Wystawcy / Exhibitor s company miejsce, data / place, date producent / manufacturer firma handlowa / trader inne / others ulica / street nr / no. kod poczt. / postal code miasto / city kraj / country tel./ phone fax www właściciel, dyrektor / owner or manager wpis do KRS / company registration no NIP / Tax ID upoważniona osoba kontaktowa/ authorised contact person tel./phone fax informacje o wystawcy exhibitor information producent / manufacturer firma handlowa / trader inne / others pieczęć firmy Wystawcy company s stamp

3 ceny netto / net prices ZAMAWIAMY / WE ORDER WYPOSAŻENIE I DODATKOWE USŁUGI / ADDITIONAL FITTINGS & SERVICES FIRMA / COMPANY (wypełnia organizator / for office use) DO WSZYSTKICH CEN NALEŻY DOLICZYĆ NALEŻNY PODATEK VAT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI VALUE ADDED TAX (VAT) DUE IS TO BE ADDED TO ALL PRICES, AS PER THE RELEVANT REGULATIONS GABLOTY SZKLANE Z OŚWIETLENIEM / SHOWCASE WITH LIGHTS DOSTĘP DO INTERNETU / INTERNET ACCESS cena / price ilość / quantity cena / price ilość / quantity głębokość / szerokość / wysokość 250, przewodowo - sieć / wired network - LAN... depth / width / heigh 100, bezprzewodowo / wireless - Wi-Fi 260, x 100 x 250 cm , serwis techniczny (pomoc przy podłączeniu) 260, x 100 x 250 cm technical service (support to connecting) ,00 130,00 130,00 130, x 50 x 250 cm x 100 x 100 cm x 100 x 100 cm x 50 x 100 cm Prosimy o podanie MAC adres komputera, który będzie pracował na stoisku Please provide the MAC address of the computer to be used at the stand... PODESTY / PODIUM FOR EXHIBITS ilość / quantity INNE / OTHER 80, x 50 x 50 cm* 120,00 80, x 50 x 70 cm* 80, x 100 x 30 cm* 120,00 80, x 100 x 50 cm* 25,00 80, x 100 x 70 cm* 80, x 100 x 100 cm* 5,00 80, x 100 x 30 cm* 80, x 100 x 50 cm* 400,00 80, x 100 x 70 cm* 80, x 100 x 100 cm* 150,00 500,00 * Eksponaty o wadze powyżej 50 kg wymagają wzmocnionych podestów. W razie zapotrzebowania zaznaczyć W. Exhibits havier than 50 kg need strenghtened podiums (if such required, mark W ) MEBLE I WYPOSAŻENIE/ FURNITURE AND EQUIPMENT 100,00 150,00 120,00 60,00 70,00 60,00 50,00 25,00 75,00 35,00 25,00 55,00 50,00 200,00 35,00 50, lada informacyjna / information desk 18. lada łukowa / round information desk 19. regał (z elem. zabud.) / storage bookcase 20. stół kwadratowy / square table 21. stół okrągły / round table 22. ława wys. 50 cm / table (h=50 cm) 23. stojak na prospekty / shelf for brochures 24. półka / shelf 25 x 100 cm 25. fotel / arm chair 26. krzesło tapicerowane / padded chair 27. krzesło plastikowe / plastic chair 28. stołek barowy / barstool 29. szafka kuchenna / kitchen cupboard 30. lodówka (135l) / refrigerator (135 l.) 31. czajnik elektryczny / electric kettle 32. ekspres do kawy / coffee maker ZAPOTRZEBOWANIE MOCY / POWER SUPPLY kw ilość / quantity 180, V (1faza) do 3 kw 260, V (3 fazy) do 7 kw 390, V (3 fazy) do 8-25 kw... kw 540, V (3 fazy) powyżej 25 kw... kw 150,00 25,00 25,00 60,00 30,00 250, całodobowe zasilenie lodówek 24h power supply 38. gniazdo wtykowe / socket 39. przedłużacz / extention cable 40. reflektor halogenowy / halogen light 41. punkt świetlny / spotlight 42. instalacja telefonu bez kosztów rozmów telephone installation, no call cost included ilość / quantity 200,00 120,00 170,00 60,00 200,00 100,00 350,00 45,00 20,00 ilość / quantity 46. ekspozycja planszy reklamowej poza stoiskiem - 1m 2 advertising billboard outside the stand - 1 sq.m 47. udział w spotkaniu wystawców ( 1 osoba) participation in exhibitor s meeting (one person) 48. dodatkowy karnet parkingowy (samochód osobowy) extra Parking Pass (passenger vehicle) 49. dodatkowy identyfikator dla wystawcy extra Exhibitor Pass 50. wynajem sali konferencyjnej (1 godz.) ze sprzętem multim. conference room (1hour) with equipment 51. plexi - 1m2 / plexiglass wall 1 sq.m 52. konstrukcja obrotowa Ø 100 cm rotating construction Ø 100 cm 53. prezentacje (telebeam) 4x10 min. / 1 dzie presentation (telebeam) 4x10 min. / 1 day 54. reklama radio targowe / fair radio advertisement 4x30 sek. / sec. / 1 dzień / 1 day 55. dystrybutor wody Dar natury / water cooler 56. butla z wodą / water botlle 57. podłączenie wody z odpływem / water connection with drainpipe podłączenie / connection: - 3/4 cala / inch lub 1/2 cala / inch - odpływ/ drainpipe Ø kolejne podłączenie wody extra water connection 59. podłączenie wody +terma + zlewozmywak z odpływem water connection + heater + sink with drainpipe 60. podwyższenie ścianek stoiska o 0,5 m (1mb) hightening of the stand by 0,5 m (1 rm) 61. wykładzina / 1m 2 - dot. pow. niezabudowanej floor covering 1 sq.m - space without stand system RAZEM NETTO miejsce, data pieczęć firmy Wystawcy 2 TOTAL NET place, date company s stamp

4 PLAN STOISKA / STAND PLAN DOTYCZY POWIERZCHNI ZABUDOWANEJ / CONCERNS SPACE WITH BOOTH 1 m 2 1sq.m PROSZĘ ZAZNACZY / PLEASE MARK OZNACZENIA / SYMBOLS: zabudowana... space with stand system bez zabudowy... pace without stand system moduł / modular stand - 6 m 2 modu / modular stand - 9 m 2 gniazdo elekt V power socket punkt świetlny / spotlight reflektor halogenowy halogen light wypełnienie w gablocie panel in showcase szyba w gablocie glass in showcase ścianka suwana w gablocie sliding panell in showcase ścianka suwana w podeście sliding panell in podium POWIERZCHNIA ZABUDOWANA / BOOTH SPACE podział stoiska / stand division ekspozycja / exposition zaplecze / storage... m 2 / sq.m... m 2 / sq.m gniazda elektryczne / sockets... szt. / pc.... szt. / pc.... V... V... kw... kw POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA I OTWARTA NO BOOTH & OUTDOORS SPACE napięcie / voltage łączna moc / power gniazda / sockets... V... kw... szt./ pc. dane o największym eksponacie measurement of the largest exhibit długość m / length m szerokość m / width m wysokość m / height m obciążenie w kg / m 2 max weight in kg / sq.m 2.2 miejsce, data / place, date pieczęć firmy Wystawcy company s stamp

5 STOISKA MODUŁOWE / MODULAR STANDS Stoisko modułowe typu S-6 Modular stand type S-6 ZABUDOWA / SHELL STAND 6m 2 / sq.m ściany zabudowy w kolorze białym / white walls WYKŁADZINA / FLOOR COVERING GRAFIKA / GRAPHICS: fryz o wymiarach 20x200 cm z nazwą firmy name of the company on fascia board (20x200 cm) INSTALACJA ELEKTRYCZNA / ELECTRIC INSTALLATION: punkty świetlne / spotlights - 2 szt./ 2 pcs. gniazdo el. 220V / socket - 1 szt./ 1 pc. MEBLE I WYPOSAŻENIE / FURNITURE AND FITTINGS: a / ekspozycja / exposition lada informacyjna / information desk (50x100x100 cm) - 1 szt./ 1 pc. stół kwadratowy / square black table (76x76 cm)- 1 szt./ 1 pc. krzesło tapicerowane szare / padded chair - 2 szt. / 2 pcs. b / zaplecze / storage - 1 m 2 / 1 sq.m kosz / waste basket 1szt. / 1 pc. wieszak / hanger - 1szt. / 1 pc. cena netto / net price 2.200,00 DO WSZYSTKICH CEN NALEŻY DOLICZYĆ NALEŻNY PODATEK VAT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI VALUE ADDED TAX (VAT) DUE IS TO BE ADDED TO ALL PRICES, AS PER THE RELEVANT REGULATIONS 2.1 Stoisko modułowe typu S-9 Modular stand type S-9 Powierzchnia prezentacyjna - Giełda Presentation space lub ZABUDOWA / SHELL STAND 9 m 2 / sq.m ściany zabudowy kolorze białym / white walls WYKŁADZINA / FLOOR COVERING GRAFIKA / GRAPHICS: fryz o wymiarach 20x200 cm z nazwą firmy name of the company on fascia board (20x200 cm) INSTALACJA ELEKTRYCZNA / ELECTRIC INSTALLATION: punkty świetlne / spotlights - 3 szt./ 3 pcs. gniazdo el. 220V / socket - 1 szt./ 1 pc. MEBLE I WYPOSAŻENIE / FURNITURE AND FITTINGS: a / ekspozycja / exposition lada informacyjna / information desk (50x100x100 cm) - 1 szt./ 1 pc. stół kwadratowy / square black table (76x76 cm)- 1 szt./ 1 pc. krzesło tapicerowane szare / padded chair - 2 szt. / 2 pcs. b / zaplecze / storage - 1 m 2 / 1 sq.m kosz / waste basket 1szt. / 1 pc. wieszak / hanger - 1szt. / 1 pc. ZABUDOWA / SHELL STAND 2 ścianki na prezentację plansz / two walls for presentation chart s WYKŁADZINA 4m2 / FLOOR COVERING 4 sq.m GRAFIKA / GRAPHICS: fryz o wymiarach 20x200 cm z nazwą firmy name of the company on fascia board (20x200 cm) INSTALACJA ELEKTRYCZNA / ELECTRIC INSTALLATION: punkty świetlne / spotlights - 1 szt./ 1 pc. cena netto / net price 3.220,00 MEBLE I WYPOSAŻENIE / FURNITURE AND FITTINGS: a / ekspozycja / exposition stół kwadratowy (76x76 cm) lub lada informacyjna (50x100x100 cm) square black table (76x76 cm) or information desk (50x100x100 cm) - 1 szt./ 1 pc. krzesło / chair - 1 szt. / 1 pc. cena netto / net price 970,00

6 ceny netto / net prices REKLAMA / ADVERTISEMENT 3A Nazwa firmy / Company name ZGŁOSZENIE WPISU DO KATALOGU / CATALOGUE ENTRY ORDER kontakt / contact: Dariusz Kowalikowski,tel ulica / street kod poczt. / postal code miasto / city kraj / country tel./phone fax www Tekst wpisu dostarczymy na: Text of trade offer we deliver on: CD Informacyjny wpis obowiązkowy (nazwa, adres firmy) prosimy umieścić w alfabetycznym wpisie wystawców pod literą: Information obligatory entry (name & address in the allphabetical directory of exhibitors please list under the following: Wpis w Spisie Wystawców według Grup Towarowych proszę zamieścić w następujących grupach: Entry in the List of Product Groups.(see page 3.1) inne / other W przypadku niedostarczenia do MTG informacji do katalogu w terminie do wpis zostanie dokonany w formie stopki adresowej na podstawie danych z Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa. Should the information for the Catalogue not be provided to the Gdańsk International Fair Co. by , the entry will consist of address information based on the data from the Application Form. 180, /2 strony / page 250, strona / page 3B OBOWIĄZKOWY WPIS DO KATALOGU (nazwa, adres, logo, treść oferty handlowej do 100 słów maszynopisu w języku polskim i języku angielskim). OBLIGATORY ENTRY (name, address, logo, text of trade offer up to 100 words). REKLAMA W KATALOGU / ADVERTISEMENT IN THE CATALOGUE kontakt / contact: Dariusz Kowalikowski, tel , DO WSZYSTKICH CEN NALEŻY DOLICZYĆ NALEŻNY PODATEK VAT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI VALUE ADDED TAX (VAT) DUE IS TO BE ADDED TO ALL PRICES, AS PER THE RELEVANT REGULATIONS 400,00 600,00 800, ,00 950, ,00 3C 3D 3A 3B 3C 3D REKLAMA W INTERNECIE W KATALOGU WYSTAWCÓW / ADVERTISEMENT IN INTERNET CATALOGUE OF EXHIBITORS kontakt / contact: Magdalena Mistat, tel , rozmiar banera / baner dimension wersja statyczna / static version wersja dynamiczna / dynamic version 160x55 pikseli 315x65 pikseli cena / price ilość / qty razem / total 70,00 55,00 180,00 200,00 270,00 130,00 szt. / pc 160,00 110,00 do uzgodnienia to be agreed x210 mm reklama całostronicowa czarno-biała / black and white full page x210 mm reklama całostronicowa kolor / full page colour x210 mm przekładka reklamowa kolor / interlayer page colour x210 mm II strona okładki kolor / second cover page colour x210 mm III strona okładki kolor / third cover page colour x210 mm IV strona okładki kolor / fourth cover page colour netto netto netto netto , ,00 DODATKOWA GRAFIKA / ADDITIONAL GRAPHIC kontakt / contact: Marta Orzęcka, tel. (+4858) , Materiały do reklam należy dostarczy w formie gotowego projektu w formatach EPS, TIFF (MAC lub PC) rozdzielczość 300 dpi, cmyk Electronic specifications acc. advertisement: EPS, TIFF (MAC, PC), 300 dpi, cmyk , , logo na fryzie (wys max 21 cm) / logo on the fascia board (height up to 21 cm) 14. oklejenie ścian stoiska folią kolor (cena za 1m 2 ) / coloured panel walls (price for 1 sq.m) 15. graficzne oklejenie ścian stoiska (cena za 1m 2 ) / graphics on the panel wall (price for 1 sq.m) 16. plansza reklamowa PCV (cena za 1m 2 ) / advertising billboard on PCV (price for 1 sq.m) 17. plansza reklamowa PLEXI (cena za 1m 2 ) / advertising billboard on PLEXI (price for 1 sq.m) 18. zdjęcie wielkoformatowe, samoprzylepne 90,5 x 100 cm nie laminowane - format TIFF (cena za 1m 2 ) large format picture 90,5 x 100 cm (price for 1 sq.m) 19. laminowane - odporne na warunki atmosferyczne - format TIFF (cena za 1m 2 ) / laminated - water proof (price for 1 sq.m) 20. komputerowe wycinanie napisów, wybranie, naklejenie tekstu (cena za 1m 2 ) / computer lettering (price for 1 sq.m) 21. projekt i aranżacja stoiska / design and arrangement of the stand STANDARDOWA GRAFIKA / IDENTIFICATION SIGN nazwa firmy na fryzie / name of the company on fascia board (20 x 200 cm) Należność za fryz jest zawarta w cenie za powierzchnię zabudowaną. The amount due for the fascia board is included in the price of exhibition space with shell scheme. miejsce, data / place, date RAZEM NETTO 3 TOTAL NET pieczęć firmy Wystawcy company s stamp

7 LISTA GRUP TOWAROWYCH / LIST OF PRODUCT GROUPS GTT Touroperatorzy i biura podróży 2. Polskie ekspozycje regionalne (regiony, subregiony, miasta) 3. Zagraniczne ekspozycje regionalne i narodowe 4. Baza turystyczna (hotele, ośrodki wczasowe, pensjonaty, sanatoria) 5. Agroturystyka i ekoturystyka 6. Różnorodne formy aktywnego wypoczynku - jeździectwo, wędkarstwo, łowiectwo, turystyka rowerowa 7. Agencje promocji turystyki, izby turystyczne itp. 8. Transport autokarowy, kolejowy, lotniczy i promowy, towarzystwa czarterowe 9. Sprzęt sportowy, turystyczny, kempingowy i karawaningowy 10. Programy i systemy informatyczne dla turystyki 11. Ubezpieczenia 12. Wydawnictwa i prasa branżowa 13. Szkoły turystyczne 14. Szkoły Nauki Języków Obcych 15. Inne 1. Tour-operators and travel agencies (in-coming and out-going tourists, individual tourists and groups) 2. Polish regional expositions (regions, sub-regions, towns and cities) 3. Foreign regional and national exhibitions 4. Tourist facilites (hotels, motels, holiday centres, lodges) 5. Agritourism and ecotourism 6. Diverse active leisure forms - horseriding, angling, hunting, bicycle tourism 7. Tourism promotion agencies and chambers 8. Coach, railway, air and ferry transportation 9. Sport, tourist, camping and caravaning equipment 10. Computer software for tourism 11. Insurance 12. Publishers and specialised press 13. Tourist schools 14. Foreign Language Schools 15. Others EVENT EXPO Organizatorzy 1.1 Kongresów, konferencji i sympozjów 1.2 Wyjazdów motywacyjnych i integracyjnych 1.3 Wydarzeń specjalnych 1.4 Widowisk, koncertów i pokazów 2. Agencje 2.1 Reklamowe 2.2 PR 2.3 Szkoleniowe 3. Producenci i dystrybutorzy 3.1 Systemów audiowizualnych 3.2 Systemów nagłośnieniowych 3.3 Wyposażenia sal konferencyjnych 4. Usługi cateringowe 5. Wydawnictwa branżowe 6. Inne 1. Organisers 1.1 Conferences, meetings 1.2 Incentives 1.3 Events 1.4 Concerts and shows 2. Agencies 2.1 Advertising 2.2 PR 2.3 Training 3. Producers and ditributors of 3.1 Audiovisual systems 3.2 Sound systems 3.3 Technical equipment 4. Catering 5. Trade Publications 6. Other Prosimy o wpisanie grup towarowych na formularzu 3.1 Please enter product group codes on form 3

8 WARUNKI UDOSTĘPNIENIA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ integralna część Regulaminu (całość dostępna na DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA 1. CENY UDOSTĘPNIANIA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ 1.1 Należność za powierzchnię zabudowaną w standardzie obejmuje: najem powierzchni na okres targów, montaż i demontaż stoiska, wyposażenie stoiska w ściany w kolorze białym, wykładzinę, instalację elektryczną (dwa punkty świetlne i jedno gniazdo elektryczne na każde rozpoczęte i kolejne 10 m2), koszt zużycia energii elektrycznej i wody, sprzątanie stoiska, wykonanie fryzu z nazwą firmy, koszt udziału przedstawiciela firmy w imprezie towarzyszącej targom - Spotkanie Wystawców (wynajem sali, catering, oprawa muzyczna) jedno zaproszenie - powierzchnia do 12 m2, dwa - powierzchnia powyżej 12m2, jeden egzemplarz katalogu targów. 1.2 Należność za powierzchnię niezabudowaną obejmuje: udostępnienie powierzchni wystawienniczej, koszt udziału przedstawiciela firmy w imprezie towarzyszącej targom - Spotkanie Wystawców (wynajem sali, catering, oprawa muzyczna) jedno zaproszenie - powierzchnia do 12 m2, dwa - powierzchnia powyżej 12m Należność za stoisko modułowe str Należność od uczestników targów wykonujących zabudowę stoiska we własnym zakresie z tytułu wykonywania przez MTG usług pomocniczych do budowy stoiska wystawienniczego - wynosi 12 zł netto za 1m 2 powierzchni patrz punkt 4.7. Regulaminu dla Uczestników Targów Organizowanych przez MTG SA. 1.5 Dodatkowe zamówienia na Spotkanie Wystawców realizowane są odpłatnie. 1.6 MTG nie gwarantuje wykonania zamówień dodatkowych złożonych później niż 7 dni przed rozpoczęciem targów. Zamówienia te będą realizowane w miarę możliwości na warunkach odrębnie ustalonych przez Strony. 1.7 Warunkiem objęcia stoiska i otrzymania identyfikatorów, katalogu i zaproszeń jest dokonanie należności za udział w targach zgodnie z niniejszym regulaminem Współwystawca jest zobligowany do wniesienia opłaty rejestracyjnej. Opłata rejestracyjna obejmuje: wpis do katalogu, 2 identyfikatory, 1 zaproszenie na spotkanie wystawców, 1 egzemplarz katalogu targów str WARUNKI UDOSTĘPNIENIA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ 2.1 Przesłanie do siedziby MTG oryginału wypełnionego Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa stanowi wyrażenie gotowości uczestnictwa w targach i jest równoznaczne ze złożeniem oferty. Przesłanie formularzy zgłoszeniowych za pośrednictwem faksu lub traktowane jest wyłącznie jako informacja o zamiarze uczestnictwa w targach. MTG poinformuje o przyjęciu oferty uczestnictwa w targach i zawarciu umowy uczestnictwa, w tym Warunkach Udostępnienia Poierzchni Wystawienniczej, przesyłając Potwierdzenie Zgłoszenia Uczestnictwa. 2.2 Formularz Zgłoszenia Uczestnictwa należy nadesłać do siedziby MTG do dnia 2.3 Wielkość zamówionej powierzchni nie może być mniejsza niż 6 m WARUNKI PŁATNOŚCI 3.1 W przypadku niemożności przyjęcia faktury w złotych polskich, fakturowanie może być dokonane w walutach EUR lub USD. Wyboru waluty faktury należy dokonać na Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa nr 1. Wartość zamówień dokonanych do r. będzie przeliczana wg średniego kursu EUR lub USD w Narodowym Banku Polskim z dn r. Wartość zamówień dokonanych po r. będzie przeliczana wg średniego kursu EUR lub USD w Narodowym Banku Polskim z dnia r. 3.2 Terminy płatności: 50 % wartości brutto pełnego zakresu usług ujętych w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa oraz innych zamówionych usług w ciągu 7 dni po otrzymaniu Potwierdzenia Zgłoszenia Uczestnictwa przez MTG. Pozostałe 50 % wartości brutto zamówienia do dnia r. 100 % wartości brutto zamówienia dla zamawiających, którzy nadeślą zgłoszenie uczestnictwa po r. 3.3 Koszty opłaty bankowej leżą po stronie Wystawcy. 3.4 Z tytułu wpłat zostaną wystawione faktury. Przy fakturowaniu doliczony zostanie podatek od towarów i usług. 3.5 Rozliczenia z tytułu dodatkowych usług targowych zamówionych na targach (wyposażenie, przyłącza elektryczne itp.) nastąpi fakturą za wykonane usługi w ciągu 7 dni od daty zakończenia targów. Należność należy uregulować w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. Przez dowód wpłaty rozumie się potwierdzony przez bank czek rozrachunkowy albo wydane przez bank potwierdzenie realizacji przelewu. 4. TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZENIA: 5. TERMIN I GODZINY OTWARCIA TARGÓW 5.1 Termin targów: Godziny otwarcia targów: dla wystawców: I dzień w godz II dzień w godz III dzień w godz dla zwiedzających: I - II dzień w godz III dzień w godz MONTAŻ, DEMONTAŻ I PRZYGOTOWANIE STOISKA 6.1 Montaż stoisk obcych w godz Wejście wystawców / przygotowanie ekspozycji w godz Demontaż w godz w godz Likwidację stoiska można rozpocząć dopiero po zamknięciu targów dla zwiedzających tj. po godz w dn KARTY WJAZDU I POSTOJU 7.1 Wjazd dla samochodów ciężarowych na tereny targowe dozwolony wyłącznie Bramą D, od ul. Droszyńskiego w terminie montażu i demontażu 7.2 MTG zezwala na korzystanie z niestrzeżonych miejsc postojowych zorganizowanych na terenach należących do MTG SA zastrzegając jednocześnie, że MTG nie ponosi odpowiedzialności za samochody oraz mienie w nich pozostawione. 8. EKSPOZYCJA Ewentualna wymiana lub uzupełnianie ekspozycji targowej możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody MTG i powinno odbywać się przed otwarciem lub po zamknięciu targów dla zwiedzających. 9. KONKURSY Medal Mercurius Gedanensis dla najciekawszego produktu turystycznego, katalogu, strony internetowej i najlepszej kampanii promocyjnej prezentowanej na targach GTT. Zgłoszenia należy składać w biurze MTG SA najpóźniej do dnia r. Obsługa w zakresie obsługi spedycyjnej: C. Hartwig Gdynia S.A Jolanta Kołacz, mobile (0) tel , fax TRANSMEBLE INTERNATIONAL Sp. z o.o. Ryszard Szejner, mobile: (0) tel , System rezerwacji usług turystycznych i hotelowych: UWAGA! Na dowodzie wpłaty prosimy podać nazwę targów i rodzaj opłacanej usługi.

9 TERMS AND CONDITIONS OF PROVIDING EXHIBITION SPACE an integral part of the REGULATIONS (full text avaliable at FOR THE PARTICIPANTS IN FAIRS ORGANISED BY THE GDAŃSK INTEGRNATIONAL FAIR CO. (MTG SA) 1. PRICES FOR PROVIDING EXHIBITION SPACE 1.1 The amount due for exhibitor space with standard shell scheme covers: floor space provided for the duration of the Fair, stand setup and dismantling, stand with white walls, carpeting, electrical installation (two spotlights and one electrical socek per each comm enced 10 sq.m), the cost of consumed electrical energy and water, stand cleaning, name board with company name, one copy of the Exhibitor Catalogue, the cost of the participation of a company representative in the events accompanying the Fair - the Exhibitors Meeting (room rental, catering, musical setting) one invitation - stand area up to 12 sq.m, two invitations - stand area above 12 sq.m. 1.2 The amount due for floor space without shell scheme covers: floor space provided, one copy of the Exhibitor Catalogue, the cost of the participation of a company representative in the events accompanying the Fair - the Exhibitors Meeting (room rental, catering, musical setting) one invitation - stand area up to 12 sq.m, two invitations - stand area above 12 sq.m. 1.3 The amount due for modular stand - page The amount due of 12 per sq.m. shall be payable by the Fair participants who set up their stands independently - for the auxiliary services regarding the construction of the exhibition stand, see item 4.7 of the Rules and Regulations for Participants in Fair Organised by MTG SA. 1.5 Additional orders to the Exhibitor s Meeting shall be fulfulled at an extra charge. 1.6 MTG shall not guarantee the fulfilment of additional orders placed later than 7 days before the beginning of the fairs. The orders shall be fulfilled under terms and conditions agreed separately by the Parties. 1.7 To be able to take over their stands and obtain exhibitor passes, the catalogue and the invitations as specified herein, the Exhibitors are required to pay the amount due for participation in the Fair. 1.8 The Co-Exhibitor shall be obliged to pay the registration fee. The registration fee includes: a catalogue entry, 2 exhibitor passes, 1 invitation to the Exhibitors Meeting, 1 copy of the Exhibitor Catalogue, page THERMS AND CONDITIONS OF PROVIDING EXHIBITION SPACE 2.1 The original (hard copy) of the completed Application Form sent byregular post to MTG s Registered Office shall be considered by MTG to be an expression of the applicant s will to participate in the Fair and shall be tantamount to the submission of an offer. Faxed or ed forms shall be considered solely to be information about the applicant s intention to participate in the Fair. MTG shall inform the applicants of the acceptance of their offers and the conclusion of the Participation Agreement, including the Terms and Conditions of Providing Exhibition Space, by sending a Confirmation of Participation. 2.2 Participation Forms must be submitted to MTG by. 2.3 The minimum space booked shall be 6 sq.m. 3. TERMS OF PAYMENT 3.1 Should you be unable to accept a invoice, invoicing can be performed in EUR or USD. The invoice currency is to be selected in the Application Form No. 1. The value of orders placed by shall be converted at the National Bank of Poland EUR or USD mid-rate of The value of orders placed after shall be converted at the National Bank of Poland EUR or USD mid-rate of Payments shall be made as follows: 50% of the gross value of the full scope of services specified in the Application Form and of other services ordered shall be paid within 7 days of the date on which the participant receives the Confirmation of Participation from MTG. The remaining 50% of the gross order value shall be paid by % of the gross order value shall be paid by the participants submitting their Participation Form after. 3.3 Bank charges shall be covered by the Exhibitor. 3.4 Invoices shall be issued for the payments. Goods and Services Tax shall be added during the invoicing. 3.5 All the additional fair services ordered at fair ground (additional exhibitor passes, equipment, electrical connections, etc.) shall be covered by an invoice issued within 7 days of the last fair day. The amount due shall be paid within 7 days of invoice receipt. Proof of payment shall be understood as a certified account payee only cheque or a bank transfer confirmation issued by the bank. 4. DEADLINE FOR THE SUBMISSION OF APPLICATION FORMS: 5. DATES AND HOURS OF THE FAIR 5.1 Show date: Opening hours: for exhibitors: day I 08:00-18:30 day II 09:30-18:30 day II 09:30-20:00 for visitors: day I, II: 10:00-18:00 day III: 10:00-17:00 6. ASSEMBLY, DISMANTLING AND PREPARATION OF THE STAND 6.1 Setup of stands other than MTG stands on from 8:00 until 16: Exhibitor entry / stand setup on from 8:00 until 20: Dismantling: on from 17:00 until 20:00 on from 8:00 until 16: Dismantling of the stands may start only after the closing of the fair for the visitors, i.e. after 17:00 on ACCESS AND PARKING CARDS 7.1 Entry to the fairgrounds for lorries is allowed only trough Gate D in Droszyńskiego Str. 7.2 MTG permits the use of unguarded parking spaces on the premises belonging to MTG SA, with the reservation than regardless whether a parking space is paid or free charge MTG shall not be liable for vehicles or any properly left therein. 8. EXHIBITION Furnishing may be replaced or supplemented only at MTG s consent. The replacement or supplementation shall take place before the opening or after the closing of the fair for visitors. 9. COMPETITIONS The Mercurius Gedanensis Medal - for the Best Product Presented at the Fair. Competition entries must be submitted in the MTG Office no later than Freight forwarding services C. Hartwig Gdynia S.A Jolanta Kołacz, mobile (0) tel , fax TRANSMEBLE INTERNATIONAL Sp. z o.o. phone: , mobile: Internet Reservation System Hotel and Tourist Service: NOTE! Please specify the name of the fair event and the services ordered on the proof of payment.

10 PLAN TERENÓW / VENUE PLAN GDYNIA GDA SK-OLIWA Brama / Gate D Kajak Expo Activity Expo Hala / Hall 3 Brama / Gate A Hala B7 BIURA MTG SA GIF Co. OFFICES Beniowskiego Droszyńskiego GDA SK-PRZYMORZE 1 GTT Travel&Love Event Expo Hala / Hall 5 Hala / Hall 4 Brama / Gate B GDA SK Brama / Gate C Śląska Informacja / Information Kasa / Tickets Bank Poczta / Post Parking Biuro Rejestracji Zwiedzających Visitors registration office Biuro prasowe / Press Office Hala / Hall 5 Punkt medyczny / Medical point Serwis techniczny / Technical service Restauracja / Restaurant GTT Gdańskie Targi Turystyczne / Gdańsk Tourism Fair EVENT EXPO Salon Organizatorów Imprez / Event Organiser's Salon TRAVEL & LOVE Salon Podróży Romantycznych i PoŚlubnych / Romantic and Honeymoon Trip Showroom Hala / Hall 3 KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych / Tourist & Recreation Boats Salon ACTIVITY EXPO Salon Sprzętu Turystycznego i Rekreacyjnego / Tourist & Recreation Equipment Salon

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Nina Węgrzynowicz Trzebiatowska tel. +4858 554 93 63, fax +4858

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu / Project Manager: Barbara Kacprzak tel. +4858 554 93 34, fax +4858 554 93 32 barbara.kacprzak@mtgsa.com.pl, www.aboutdesign.pl NIP / Tax ID 584

Bardziej szczegółowo

miasto / city fax tel./ fax

miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu/Project Manager: Marta Kruszczyƒska tel.+4858 554 93 37, fax. +4858 554 91 35 marta.kruszczynska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Director: Dorota Daszkowska-Kosewska tel. +4858 554 92 12, fax +4858 554

Bardziej szczegółowo

GDA SKIE TARGI TURYSTYCZNE 2006 Gdaƒsk, Poland 07-09.04.2006

GDA SKIE TARGI TURYSTYCZNE 2006 Gdaƒsk, Poland 07-09.04.2006 ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdaƒsk, Poland NIP / Tax ID 584 025 37 05, KRS 0000038362 Komisarz Targów / Project Manager: Dorota Solochewicz tel/fax (+4858) 554 92 04, fax (+4858) 552 21 68 d.solochewicz@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

POLFISH 2015 13. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych

POLFISH 2015 13. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 430,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OFF PRICE EXPO 2015 Targi Zwrotów Konsumenckich i Produktów Outletowych

OFF PRICE EXPO 2015 Targi Zwrotów Konsumenckich i Produktów Outletowych RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA NETTO / NET PRICE* PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 320,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA. ulica nr Kod poczt. Miasto. tel. fax www. Właściciel, dyrektor Wpis do KRS NIP. Osoba do kontaktu tel.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA. ulica nr Kod poczt. Miasto. tel. fax www. Właściciel, dyrektor Wpis do KRS NIP. Osoba do kontaktu tel. ul. Beniowskiego, 80-382 Gdańsk NIP 84 02 37 0, KRS 0000038362 Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 8 4 91 34, 8 4 93 38, fax 8 4 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.amberif.pl Dane do faktury: Nazwa firmy FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH A, B, C / EXHIBITION SPACE (HALLS A, B, C) A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 495,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

POLFISH 2013 12. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych

POLFISH 2013 12. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Monika Pain tel. 58 554 93 62, fax 58 554 92 11 monika.pain@mtgsa.com.pl, www.polfishtargi.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ www.mtgsa.pl Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor projektu ACITIVITY EXPO: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, tel. 58 554 92 04 Manager projektu KAJAK

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. Miedzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, www.amberexpo.pl Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl Manager techniczny: Krystyna Wisniewska krystyna.wisniewska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.amberif.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, tel./ faks 58 554 92 04 Manager techniczny Krystyna Wiśniewska krystyna.wisniewska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.amberif.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362, REGON

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.ambermart.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Formularz A1 A1 Form ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Pełna nazwa firmy Wystawcy (do faktury VAT) / Exibitor s company full name (for invoice): Nazwa i nr dokumentu potwierdzającego działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement Pe³na nazwa firmy Full Company Name Ulica Street Telefon Phone PLSTPOL 6-9.05.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLICTION FORM ZMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTWIENNICZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem wystawy / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the exhibition commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem wystawy / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the exhibition commencement Pe³na nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone ZG OSZENIE UDZI U Z POŒREDNITWEM TRGÓW KIELE/ PPLITION FORM VI TRGI KIELE ZMÓWIENIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ / ORDER FOR EXHIITION RE ZMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN.7.000 KRS (National Court Registry Number) 00000 tel./phone +8 788 9 fa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

AGROTRAVEL 10-12.04.2015

AGROTRAVEL 10-12.04.2015 Pe³na nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone GROTRVEL 10-1.04.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLITION FORM ZMÓWIENIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ 20. Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM 4-6.0.01 ul. Mazowiecka 63/, 60-63 Poznañ POLAND tel. +48 61/ 843 6 13, 656 79 05, fax 61/ 843 38 05 1 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM Zg³aszam udzia³ w XII Miêdzynarodowych Targach FERMA BYD

Bardziej szczegółowo

SALON ZDROWIE SENIORA 23-24.04.2015

SALON ZDROWIE SENIORA 23-24.04.2015 SLON ZDROWIE SENIOR 3-4.04.015 Pe³na nazwa firmy / Full ompany Name: ZGOSPODROWNIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ (ZUDOW W SN) FITTING OUT OF EXHIITION RE (ONSTRUTION ELONGING TO THE EXHIITOR) ul. Zak³adowa

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora.

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. NOTE! This application do not cover merchants. This kind of activities requires the Organiser's consent.

Bardziej szczegółowo

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Targi ReDI zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Targami odbywają się w Warszawie w dniach od 10 czerwca do 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI

Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych. Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013. Polska, Warszawa, EXPO XXI Formularze Zamówienia Usług Dodatkowych Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie 26-28. 11. 2013 Polska, Warszawa, EXPO XXI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie WAŻNE

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW. 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Rejestracja współwystawcy. 3. Formularz zamówienia Stoisko. 4. Lista usług dodatkowych

LISTA DOKUMENTÓW. 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Rejestracja współwystawcy. 3. Formularz zamówienia Stoisko. 4. Lista usług dodatkowych LISTA DOKUMENTÓW Język: POLSKI 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Rejestracja współwystawcy 3. Formularz zamówienia Stoisko 4. Lista usług dodatkowych 5. Formularz zamówienia Katalog reklamowy 6. Formularz zamówienia

Bardziej szczegółowo