ulica / street kod poczt. / postal code miasto / city województwo / district kraj / country tel./phone fax www

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ulica / street kod poczt. / postal code miasto / city województwo / district kraj / country tel./phone fax www"

Transkrypt

1 ul. Beniowskiego 5, Gdaƒsk, Poland NIP / Tax ID , KRS Komisarz Targów / Project Manager: Dorota Solochewicz tel/fax (+4858) , fax (+4858) konto / bank account: PEKAO SA - IV/o Gdaƒsk Nr IBAN 61 SWIFT CODE PKO PPLPW z dopiskiem / with note 9. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie 9. Cosmetics and Hairdressing Fair Gdaƒsk, Poland FORMULARZ ZG OSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM kraj / country tel./phone fax www upowa niona osoba kontaktowa (imi, nazwisko, stanowisko) authorised contact person (name, position) tel./phone fax Zgodnie z Ustawà z dnia (Dz. U. Nr 144. Poz.1204) o Êwiadczeniu us ug drogà elektronicznà wyra am zgod na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy MTG S.A. drogà elektronicznà na adres I hereby declare my consent to receive marketing information from Gdaƒsk International Fair Co. on a/m mail address (according to Act on Electronic Service Providing of 18th July, 2002, published in Journal of Laws no 144 item 1204) tak/yes nie/no Zamawiamy nast pujàcà powierzchni / We order exhibition space as follows rodzaj powierzchni kind of space niezabudowana - hala / indoors - space only without a booth zabudowana (standard) - hala / indoors - space with a booth (standard construction) niezabudowana - otwarta poza halà / outdoors (space only without a booth) jednostka miary measurement unit 1 / sq.m 1 / sq.m 1 / sq.m cena netto najmu w unit net price in 210,00 270,00 85,00 zamawiana powierzchnia w space required in sq.m pakiet / turn-key stand do wszystkich cen nale y doliczyç 22% VAT/ services are subjeced to 22% VAT plan zabudowy stoiska na str. nr 2.1 / stand plan on page 2.1 typ powierzchni type of space szeregowa row naro na + 300,00 corner frontowa +500,00 front wyspowa +900,00 penisula d ugoêç m/length m szerokoêç m / width m wysokoêç m/ height m obcià enie w kg/ WartoÊç zamówionej powierzchni i us ug dodatkowych Value of the order netto + 22% VAT Wystawca +Podwystawca / Exhibitor + Co-exhibitor + Wystawca +Podwystawca WARUNKI P ATNOÂCI / TERMS OF PAYMENT 50% wartoêci brutto pe nego zakresu us ug uj tych w Formularzu Zg oszenia Uczestnictwa, w ciàgu 7 dni od daty otrzymania Potwierdzenia Zg oszenia Uczestnictwa w targach pozosta e 50% w terminie nie póêniej ni 30 dni przed datà rozpocz cia targów rozliczenie koƒcowe nastàpi fakturà za wykonane us ugi w ciàgu 7 dni od daty zakoƒczenia targów 50% of the gross value of the full range of services specified in the Entry Form, within 7 days from the receipt of Confirmation of Fair Entry the remaining 50% not later than within 30 days before the beginning of the fair the settlement of the final balance shall be made against an invoice for the services within 7 days from the end of the fair Faktura zostanie wystawiona w otych polskich; w przypadku niemo noêci przyj cia faktury w otych polskich prosimy o wybór waluty faktury The invoice shall be issued in Polish Zlotys; should you be unable to accept a PLN invoice, please select your invoice currency EUR USD razem (netto) total +22% VAT Akceptujemy jako obowiàzujàce nas: Regulamin dla uczestników targów organizowanych przez Mi dzynarodowe Targi Gdaƒskie SA, Przepisy Techniczne i Przeciwpo arowe oraz Warunki Najmu Powierzchni Wystawienniczej. We declare to comply with the following Regulations for Participants of Fairs, Technical and Fire Safety Regulations and Terms of Exhibition Space Lease. NT - Foreign exhibitors only 1 razem (brutto) total company s stamp

2 ul. Beniowskiego 5, Gdaƒsk, Poland NIP / Tax ID , KRS Komisarz Targów / Project Manager: Dorota Solochewicz tel/fax (+4858) , fax (+4858) konto / bank account: PEKAO SA - IV/o Gdaƒsk Nr IBAN 61 SWIFT CODE PKO PPLPW z dopiskiem / with note 9. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie 9. Cosmetics and Hairdressing Fairr Gdaƒsk, Poland ZG OSZENIE UCZESTNICTWA WSPÓ WYSTAWCÓW / CO-EXHIBITOR APPLICATION FORM upowa niona osoba kontaktowa (imi, nazwisko, stanowisko) authoriseted contact person (name, position) tel./ phone fax Wnioskujemy niniejszym o wyra enie zgody na udost pnienie zamówionej przez nas powierzchni wystawienniczej ni ej wymienionym firmom. Firmy te b dà wystawia y eksponaty i oddelegujà na targi w asny personel (Regulamin MTG pkt ). Hereby we apply for MTG consent to make a segment of our exhibition space / stand ordered avalaible to companies listed below. These companies will display their own exhibits and will delegate their personnel to the Fair (MTG Regulations ). d ugoêç m/length m szerokoêç m / width m wysokoêç m/ height m obcià enie w kg/ d ugoêç m/ length m szerokoêç m / width m wysokoêç m/ height m obcià enie w kg/ d ugoêç m/length m szerokoêç m / width m wysokoêç m/ height m obcià enie w kg/ 1.1 company s stamp

3 9. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie / Cosmetics and Hairdressing Fair WYPOSA ENIE I DODATKOWE US UGI / ADDITIONAL FITTINGS & SERVICES GABLOTY SZKLANE Z OÂWIETLENIEM / SHOWCASE WITH LIGHTS cena / price. 240,00 240,00 240,00 110,00 110,00 110,00 MEBLE / FURNITURE iloêç / quantity 100x100x250 cm* 50x100x250 cm* 50x50x250 cm* 100x100x100 cm* 50x100x100 cm* 50x50x100 cm* * Eksponaty o wadze powy ej 50 kg wymagajà wzmocnionych podestów. W razie zapotrzebowania zaznaczyç W. Exhibits havier than 50 kg need strenghtened podiums (if sach required mark W ) PODESTY / PODIUM FOR EXHIBITS 70,00 50x100x30 cm* 70,00 50x100x70 cm* 70,00 100x100x30 cm* 70,00 100x100x70 cm* 70,00 50x50x50 cm* 70,00 85,00 85,00 50,00 60,00 50,00 30,00 10,00 65,00 25,00 20,00 45,00 40,00 lada informacyjna / information desk lada ukowa / round information desk rega (z elem. zabud.) / storage bookcasse stó kwadratowy / square table stó okràg y / round table awa wys. 50 cm / table (h=50 cm) stojak na prospekty / shelf for brochures pó ka / shelf 25 x 100 cm fotel / arm chair krzes o tapicerowane / padded chair krzes o plastikowe / plastic chair sto ek barowy / barstool szafka kuchenna / kitchen cupboard 36 x 70 x 80 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY / POWER SUPPLY 150,00 220,00 325,00 450,00 17,00 50,00 25,00 250,00 250,00 50x100x50 cm* 50x100x100 cm* 100x100x50 cm* 100x100x100 cm* 50x50x70 cm* 230V (1faza) do 3 kw 400V (3 fazy) do 7 kw 400V (3 fazy) do 8-25 kw 400V (3 fazy) powy ej 25 kw przed u acz / extension cable reflektor halogenowy / halogen light punkt Êwietlny / spotlight instalacje telefonu bez kosztów rozmów telephone installation no call cost included pod àczenie do internetu internet connection WYPOSA ENIE / EQUIPMENT cena / price. iloêç / quantity 150,00 lodówka (135l) / refrigerator (135 l.) 25,00 czajnik elektryczny / electric kettle 25,00 ekspres do kawy / coffee maker 280,00 pod àczenie wody + terma + zlewozmywak / water supply +heater and sink 150,00 pod àczenie wody / water supply 170,00 terma + zlewozmywak / heater and sink 40,00 podwy szenie Êcianek stoiska o 0,5 m (1mb) build up of the stand walls by 0,5 m (1 m) 18,00 wyk adzina - 1 dot. pow. niezab. floor covering 1 sq.m no booth space INNE / OTHER 1 1sq.m 120,00 18,00 250,00 80,00 150,00 500,00 200,00 100,00 PLAN STOISKA / STAND PLAN zaznaczyç / mark ekspozycja planszy reklamowej poza stoiskiem - 1 advertising billboard outside the stand 1 sq.m hostessa - 1 godz. / hostess (1 hour) wynajem sali konferencyjnej (1 godz.) conference room (1hour) udzia w spotkaniu wystawców (za osob ) participation in exhibitor s meeting (one person) plexi - 1 / plexiglass wall 1 sq.m konstrukcja obrotowa O 100 cm rotating construction O 100 cm prezentacje (telebeam) 4x10 min. (1 dzieƒ) presentation (telebeam) 4x10 min. (1 day) reklama radio targowe / fair radio advertisement 4x30 sek. / sec. / 1 dzieƒ / 1 day gniazdo elekt. 230 V / power socket 230 V Êcianka suwana w podeêcie / sliding panell in podium Êcianka suwana w gablocie / sliding panell in showcase punkt Êwietlny / spotlight reflektor halogenowy / halogen light do wszystkich cen nale y doliczyç 22% VAT/ services are subjected to 22% VAT POWIERZCHNIA ZABUDOWANA / BOOTH SPACE podzia stoiska / stand division gniazda elektryczne / sockets ekspozycja / exposition... /sq.m... szt. / pc... V recepcja / reception... /sq.m... szt. / pc... V zaplecze / storage... /sq.m... szt. / pc... V... kw... kw... kw POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA I OTWARTA NO BOOTH & OUTDOORS SPACE napi cie / voltage àczna moc / power gniazda / sockets... V... kw... pc 2 razem / total netto Company s stamp

4 3A REKLAMA / ADVERTISEMENT ZG OSZENIE WPISU DO KATALOGU / CATALOGUE ENTRY ORDER kontakt / contact: Dariusz Kowalikowski, tel. (+4858) , Formularz nale y wype niç oddzielnie dla ka dej firmy (wystawcy, podwystawcy). / Application should be fulfilled separatly for each company (exhibitor, co-exhibitors) 9.Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie / Cosmetics and Hairdressing Fair 3B 3C 3D Tekst oferty targowej dostarczymy na: Text of trade offer we deliver on: CD maszynopis / type script Obowiàzkowy wpis informacyjny (nazwa, adres firmy) prosimy umieêciç w alfabetycznym wpisie wystawców pod literà: Information obligatory entry (name & address0 in the allphabetical directory of exhibitors please list under the following: Wpis w Spisie Wystawców wed ug Grup Towarowych podaç zgodnie z za àczonym Spisem Grup Towarowych. Entry in the Directory of Exhibitors acc. to List of Product Groups. inne / other W przypadku niedostarczenia do MTG informacji do katalogu w terminie do wpis zostanie dokonany w formie stopki adresowej na podstawie danych z Formularza Zg oszenia Uczestnictwa. Should the information for the Catalogue not be provided to the Gdaƒk International Fair Co. by, the entry will consist of address information based on the data from the Application Form. Obowiàzkowy wpis informacyjny (nazwa, adres, logo, treêç oferty do 100 s ów maszynopisu w j zyku polskim i j zyku angielskim). Obligatory entry (name, address, logo, text of trade offer up to 100 words) REKLAMA W KATALOGU / ADVERTISEMENT IN THE CATALOGUE 400,00 500,00 700,00 650,00 800,00 125x210 mm reklama ca ostronicowa czarno-bia a / black and white full page 125x210 mm przek adka reklamowa kolor / interlayer page colour 110x210 mm II strona ok adki kolor / second cover page colour 125x210 mm III strona ok adki kolor / third cover page colour 125x210 mm IV strona ok adki kolor / fourth cover page colour rozmiar banera / baner dimension wersja statyczna / static version wersja dynamiczna / dynamic version 160x55 pikseli 315x65 pikseli 140,00 190,00 240,00 340,00 do ceny nale y doliczyç 22% VAT/ NT foreign exhibitors only 1/2 str./1/2 page 180,00 1 str./page 250, % VAT Materia y do reklam nale y dostarczyç w formie gotowego projektu w formatach EPS, TIFF (MAC lub PC), rozdzielczoêç 300 dpi, cmyk Electronic specifications acc. advertisement: EPS, TIFF (MAC, PC), 300 dpi, cmyk do ceny nale y doliczyç 22% VAT/ NT foreign exhibitors only REKLAMA W INTERNECIE W KATALOGU WYSTAWCÓW / ADVERTISEMENT IN INTERNET CATALOGUE OF EXHIBITORS kontakt / contact: Magdalena Mistat, tel. (+4858) , DODATKOWA GRAFIKA / ADDITIONAL GRAPHIC uzgodnienia techniczne / technical information: Marta Orz cka, tel. (+4858) , cena / price iloêç / qty razem / total 60,00 40,00 160,00 200,00 270,00 120,00 160,00 110,00 do uzgodnienia szt. do wszystkich cen nale y doliczyç 22% VAT/ services are subjected to 22% VAT 3A 3B logo na fryzie (wys max 21 cm) / logo on the fascia board (height up to 21 cm) oklejenie Êcian stoiska folià kolor (cena za 1 ) / coloured panel walls (price for 1 sq.m) graficzne oklejenie Êcian stoiska (cena za 1 ) / graphics on the panel wall (price for 1 sq.m) plansza reklamowa PCV (cena za 1 ) / advertising billboard on PCV (price for 1 sq.m) plansza reklamowa PLEXI (cena za 1 ) / advertising billboard on PLEXI (price for 1 sq.m) zdj cie wielkoformatowe, samoprzylepne 90,5 x 100 cm nie laminowane - format TIFF (cena za 1 ) large format picture 90,5 x 100 cm (price for 1 sq.m) laminowane - odporne na warunki atmosferyczne - format TIFF (cena za 1 ) / laminated - water proof (price for 1 sq.m) komputerowe wycinanie napisów, wybranie, naklejenie tekstu (cena za 1 ) / computer lettering (price for 1 sq.m) projekt i aran acja stoiska / design and arrangement of the stand netto netto STANDARDOWA GRAFIKA / IDENTIFICATION SIGN nazwa firmy na fryzie / name of the company on fascia board (21 x 200 cm). 3 3C netto 3D netto 3B + netto 3C NO TAX - Foreign exhibitors only razem / total netto Op ata za fryz jest zawarta w cenie za powierzchni zabudowanà / No charge for the above sign. company s stamp

5 LISTA GRUP TOWAROWYCH / LIST OF PRODUCT GROUPS URODA Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie Cosmetics and Hairdressing Fair 9. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie / Cosmetics and Hairdressing Fair 1. KOSMETYKA KOLOROWA 2. KOSMETYKA PIEL GNACYJNA 3. PERFUMERIA 4. KOSMETYKA PROFESJONALNA I WYPOSA ENIE SALONÓW 5. PIEL GNACJA PAZNOKCI I D ONI 6. PIEL GNACJA W OSÓW, FRYZJERSTWO 7. PRODUKTY HIGIENY I TOALETOWE 8. SPA I WELLNESS 9. SOLARIA 10. PRODUKTY DLA ZDROWIA 11. AROMATERAPIA 12. SZKO Y KOSMETYCZNE 13. SALONY 1. COLOUR COSMETICS 2. SKIN CARE COSMETICS 3. PERFUMERY 4. PROFESSIONAL COSMETICS AND BEAUTY SALON EQUIPMENT 5. NAIL AND HAND CARE 6. HAIR CARE AND HAIRDRESSING 7. HYGIENIC AND TOILETRY PRODUCTS 8. SPA & WELLNESS 9. SOLARIUMS 10. HEALTH CARE PRODUCTS 11. AROMATHERAPY 12. COSMETICS SCHOOLS 13. BEAUTY SALONS 3.1 Prosimy o wpisanie grup towarowych na formularzu Please enter product group codes on form 3

6 1. CENY NAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ WARUNKI NAJMU POWIERZCHNI WYSTAWINNICZEJ Op ata za powierzchni zabudowanà w standardzie obejmuje: najem powierzchni na okres targów, monta i demonta stoiska, wyposa enie stoiska w Êciany w kolorze bia ym, wyk adzin, instalacj elektrycznà (trzy punkty Êwietlne i jedno gniazdo elektryczne na ka de rozpocz te kolejne 10 koszt zu ycia energii elektrycznej i wody, sprzàtanie stoisk, wykonanie fryzu z nazwà firmy, dwa identyfikatory na ka de kolejne rozpocz te 6 zamówionej powierzchni, koszt udzia u przedstawiciela firmy w imprezach towarzyszàcych targom - Spotkanie Wystawców (jedno zaproszenie - powierzchnia do 20 dwa - powierzchnia powy ej 20 ), seminaria, prezentacje, konferencje, jeden egzemplarz katalogu targów. Op ata za powierzchni niezabudowanà obejmuje: najem powierzchni wystawienniczej, dwa identyfikatory na ka de kolejne rozpocz te 6 zamówionej powierzchni, koszt udzia u przedstawiciela firmy w imprezach towarzyszàcych targom - Spotkanie Wystawców (jedno zaproszenie - powierzchnia do 20 dwa - powierzchnia powy ej 20 ), seminaria, prezentacje, konferencje, jeden egzemplarz katalogu targów. Op ata dla uczestników targów wykonujàcych zabudow stoiska we w asnym zakresie z tytu u korzystania z infrastruktury targowej w czasie monta u i demonta u stoiska patrz punk 4.6. Regulaminu dla Uczestników Targów Organizowanych przez MTG SA. Dodatkowe zamówienia na identyfikatory i zaproszenia na Spotkanie Wystawców realizowane sà odp atnie. MTG nie gwarantuje wykonania zamówieƒ dodatkowych o onych póêniej ni 7 dni przed rozpocz ciem targów. Zamówienia te b dà realizowane w miar mo liwoêci na warunkach odr bnie ustalonych przez Strony. Warunkiem obj cia stoiska i otrzymania identyfikatorów, katalogu i zaproszeƒ jest dokonanie op at targowych zgodnie z niniejszym regulaminem. 2. WARUNKI NAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ Przes anie do siedziby MTG orygina u wype nionego Formularza Zg oszenia Uczestnictwa stanowi wyra enie gotowoêci uczestnictwa w targach i jest równoznaczne ze o eniem oferty. Przes anie formularzy zg oszeniowych za poêrednictwem faksu lub traktowane jest wy àcznie jako informacja o zamiarze uczestnictwa w targach. MTG poinformuje o przyj ciu oferty uczestnictwa w targach i zawarciu umowy uczestnictwa, w tym umowy najmu powierzchni wystawienniczej, przesy ajàc Potwierdzenie Zg oszenia Uczestnictwa. Formularz Zg oszenia Uczestnictwa nale y nades aç do siedziby MTG do dnia. WielkoÊç zamówionej powierzchni nie mo e byç mniejsza ni 4 3. WARUNKI P ATNOÂCI ZA NAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ integralna cz Êç Regulaminu DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MI DZYNARODOWE TARGI GDA SKIE SA 3.1. W przypadku niemo noêci przyj cia faktury w otych polskich, fakturowanie mo e byç dokonane w walutach EUR lub USD. Wyboru waluty faktury nale y dokonaç na Formularzu Zg oszenia Uczestnictwa nr 1. WartoÊç zamówieƒ dokonanych do b dzie przeliczana wg Êredniego kursu EUR lub USD w Narodowym Banku Polskim z dn r. WartoÊç zamówieƒ dokonanych po b dzie przeliczana wg Êredniego kursu EUR lub USD w Narodowym Banku Polskim z dnia r. 3.2.Terminy p atnoêci: 50 % wartoêci brutto zamówionej powierzchni i pe nego zakresu us ug uj tych w Formularzu Zg oszenia Uczestnictwa w ciàgu 7 dni po otrzymaniu Potwierdzenia Zg oszenia Uczestnictwa przez MTG. Pozosta e 50 % wartoêci brutto zamówienia do dnia. 100 % wartoêci brutto zamówienia dla zamawiajàcych, którzy nadeêlà zg oszenie uczestnictwa po r. 3.3.Koszty op aty bankowej le à po stronie zamawiajàcego powierzchni Z tytu u wp at zostanà wystawione faktury. Przy fakturowaniu doliczony zostanie podatek od towarów i us ug. 3.5.Wszelkie rozliczenia z tytu u dodatkowych us ug targowych (dodatkowe identyfikatory, wyposa enie, przy àcza elektryczne itp.) nastàpi fakturà za wykonane us ugi w ciàgu 7 dni od daty zakoƒczenia targów. Nale noêç wynikajàcà z faktury koƒcowej nale y uregulowaç w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. Przez dowód wp aty rozumie si potwierdzony przez bank czek rozrachunkowy albo wydane przez bank potwierdzenie realizacji przelewu. UWAGA! Na dowodzie wp aty prosimy podaç nazw targów i rodzaj op acanej us ugi. 4. TERMIN NADSY ANIA ZG OSZENIA 5. TERMIN I GODZINY OTWARCIA TARGÓW 5.1. Termin targów: Godziny otwarcia targów: dla wystawców: I dzieƒ w godz II dzieƒ w godz dla zwiedzajàcych: I dzieƒ w godz II dzieƒ w godz MONTA, DEMONTA I PRZYGOTOWANIE STOISKA Monta stoisk obcych w godz w godz WejÊcie wystawców / przygotowanie ekspozycji w godz Demonta 9. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie w godz w godz Likwidacj stoiska mo na rozpoczàç dopiero po zamkni ciu targów dla zwiedzajàcych tj. po godz w dn KARTY WJAZDU I POSTOJU 7.1. Wjazd dla samochodów ci arowych na tereny targowe dozwolony wy àcznie Bramà D, od ul. Droszyƒskiego Parking dla wystawców i goêci jest bezp atny MTG zezwala na korzystanie z niestrze onych miejsc postojowych zorganizowanych na terenach nale àcych do MTG SA zastrzegajàc jednoczeênie, i MTG nie ponosi odpowiedzialnoêci za samochody oraz mienie w nich pozostawione. 8. EKSPOZYCJA Ewentualna wymiana lub uzupe nianie ekspozycji targowej mo liwe jest wy àcznie po uzyskaniu zgody MTG i powinno odbywaç si przed otwarciem lub po zamkni ciu targów dla zwiedzajàcych. 9. KONKURSY 9.1 Medal Mercurius Gedanensis dla najlepszego produktu prezentowanego na targach URODA. Zg oszenia nale y sk adaç w biurze MTG SA najpóêniej do dnia r. Obs uga w zakresie przywileju pierwszeƒstwa z wystawy: Biuro Patentowe ART. tel. (058) , (0) : Spedytor targowy Bolidex Gdaƒsk, ul. Beniowskiego 5 tel. (058) , fax (058) tel. kom. (0) , (0) : Zakwaterowanie Polskie Biuro Podró y ORBIS Sp. z o.o. ul. Heweliusza 22, Gdaƒsk tel. (058) , fax (058) : System rezerwacji us ug turystycznych i hotelowych:

7 TERMS AND CONDITIONS OF EXHIBITION SPACE RENTAL 9. Cosmetics and Hairdressing Fair an integral part of the Regulations FOR THE PARTICIPANTS OF FAIRS ORGANISED BY THE GDA SK INTEGRAL FAIR CO. 1. PRICES FOR EXHIBITION SPACE RENTAL The fee for exhibitor space with standard shell scheme covers: floor space rental for the duration of the Fair, stand setup and dismantling, stand with white walls, carpeting, electrical installation (three spotlights and one electrical socek per each comm enced 10 sq.m. the cost of consumed electrical energy and water, stand cleaning, name board with company name, two exhibitor passes per each commenced 6 sq.m. of the space ordered, the cost of the participation of a company representative in the events accompanying the Fair - the Exhibitors Meeting (one invitation - stand area up to 20 sq.m two invitation - stand area over 20 sq.m), seminars, presentations, conferences, one copy of the Exhibitor Catalogue. The fee for floor space without shell scheme covers: floor space rental, two exhibitor passes per each commenced 6 sq.m. of the space ordered, the cost of the participation of a company representative in the events accompanying the Fair - the Exhibitors Meeting (one invitation - stand area up to 20 sq.m. two invitation - stand area over 20 sq.m), seminars, presentations, conferences, one copy of the Exhibitor Catalogue. See item 4.6 of the Rules and Regulations for Participants of Fairs Organised by MTG SA for the fee charged for the use of the fair infrastructure during the assembly and dismantling of stands from the fair participants who set up their stands independently. Additional orders for exhibitor passes and invitations to the Meeting of Exhibitors shall be fulfilled at an extra charge. MTG does not guarantee the fulfilment of additional orders placed later than 7 days before the beginning of the fairs. The orders shall be fulfilled under terms and conditions agreed separately by the Parties. The exhibitors are required to pay fair fees to be able to take over their stands and obtain exhibitor passes, the catalogue and the invitations as specified herein. 2. RENTAL OF EXHIBITION SPACE MTG shall consider the original copies of filled-in Participation Forms submitted as an expression of the senders will to participate in the fairs and the submission of an offer. Faxed or ed forms shall be considered solely as the senders will to participate in the fairs. MTG shall inform the applicants of the acceptance of their offers and the conclusion of participation agreement (including the agreement providing for the rental of exhibition space) in a Confirmation of Participation. Participation Forms must be submitted to MTG by. The minimum space booked shall be PAYMENT FOR THE RENTAL OF EXHIBITION SPACE 3.1. Should you be unable to accept a PLN invoice, invoicing can be performed in EUR or USD. The invoice currency is to be selected in the Application Form No. 1. The value of orders placed by 30 June 2006 shall be converted at the National Bank of Poland EUR or USD mid-rate of 01 March 2006r. The value of orders placed after 01 July 2006 shall be converted at the National Bank of Poland EUR or USD mid-rate of 01 July Payments shall be made as follows: 50% of the gross value of the space booked and the full scope of services specified in the Participation Form shall be paid within 7 days of the date on which the participant receives the Confirmation of Participation from MTG. The remaining 50% of the gross order value shall be paid by r. 100% of the gross order value shall be paid by the participants submitting their Participation Form after. 3.3 Bank fees shall be covered by the party booking the space. 3.4 Invoices shall be issued for the payments. Goods and Services Tax shall be added during the invoicing. 3.5 All the additional fair services (additional exhibitor passes, equipment, electrical connections, etc.) shall be covered by an invoice issued within 7 days of the last fair day. The amount specified in the final invoice shall be paid within 7 days of invoice receipt. Proof of payment shall be understood as a giro check confirmed by a bank or a money transfer confirmation issued by the bank. NOTE! Please specify the name of the fair event and the services ordered on the proof of payment. 4. DEADLINE FOR THE SUBMISSION OF APPLICATION FORMS: 5. DATES AND HOURS OF THE FAIR 5.1. SHOW DATE Opening hours: for exhibitors: day 1: 8:00 a.m. 6:00 p.m. day 2: 9:30 a.m. 8:00 p.m. for visitors: day 1: 10:00 a.m. - 6:00 p.m. day 2: 10:00 a.m. - 5:00 p.m. 6. ASSEMBLY, DISMANTLING AND PREPARATION OF THE STAND Setup of stands other than MTG stands: on from 8:00 a.m. until 4:00 p.m. on from 8:00 a.m. until 8:00 p.m. Exhibitor entry / stand setup on from 8:00 a.m. until 4:00 p.m. Dismantling: on from 5:00 p.m. until 8.00 p.m. on from 8:00 a.m. until 4:00 p.m. Dismantling of the stands may start only after the closing of the fair for the visitors, i.e. after 5:00 p.m. on ACCESS AND PARKING CARDS 7.1. Entry to the fairgrounds for lorries is allowed only trough Gate D in Droszyƒskiego St Parking is free for exhibitors and guests MTG permits the use of unguarded parking spaces on the premises belonging to MTG SA, with the reservation than regardless whether a parking space is paid or free charge MTG shall not be liable for vehicles or any properly left therein. 8. EXHIBITION Furnishing may be replaced or supplemented only at MTG s consent. The replacement or supplementation shall take place before the opening or after the closing of the fair for visitors. 9. COMPETITIONS 9.1 The Mercurius Gedanensis Medal - for the Best Product Presented at the Fair. Competition entries must be submitted in the MTG Office no later than Servicing in the scope of the exhibition priority privilege: Patent Office ART. phone: (+4858) , mobile: (0) : Forwarding Agent of the Fair: Bolidex Gdaƒk, ul. Beniowskiego 5 phone:: (+4858) , fax: (+4858) mobile: (0) , (0) : Accommodation: Polskie Biuro Podró y ORBIS Sp. z o.o. ul. Heweliusza 22, Gdaƒsk phone:: (+4858) , fax: (+4858) : Internet Reservation System Hotel and Tourist Service:

GDA SKIE TARGI TURYSTYCZNE 2006 Gdaƒsk, Poland 07-09.04.2006

GDA SKIE TARGI TURYSTYCZNE 2006 Gdaƒsk, Poland 07-09.04.2006 ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdaƒsk, Poland NIP / Tax ID 584 025 37 05, KRS 0000038362 Komisarz Targów / Project Manager: Dorota Solochewicz tel/fax (+4858) 554 92 04, fax (+4858) 552 21 68 d.solochewicz@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY

4. TARGI GRA I ZABAWA 2015 FESTIWAL GRAMY Gdańsk, 21-22.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016

5. TARGI GRA I ZABAWA 2016 Gdańsk, 19-20.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 220,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

6. TARGI GRA I ZABAWA 2017

6. TARGI GRA I ZABAWA 2017 Gdańsk, 18-19.11. RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth 235,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016

FIT FESTIVAL 2016 2. Fit Festival Sport Zdrowie Uroda 2. Fit Festival Sport Health Beauty Gdańsk, 26-28.02.2016 RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 300,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax producent / manufacturer firma handlowa / trader firma usługowa / service company inne / others

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax producent / manufacturer firma handlowa / trader firma usługowa / service company inne / others ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Director: Dorota Solochewicz tel. / fax (+4858) 554 92 04, fax (+4858) 554 92 05 dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl www.urodatargi.pl

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Nina Węgrzynowicz Trzebiatowska tel. +4858 554 93 63, fax +4858

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Nina Węgrzynowicz Trzebiatowska tel. +4858 554 93 63, fax +4858

Bardziej szczegółowo

TRAVEL & LOVE 2011 Salon Podróży Romantycznych i Poślubnych Romantic and Honeymoon Trip Showroom

TRAVEL & LOVE 2011 Salon Podróży Romantycznych i Poślubnych Romantic and Honeymoon Trip Showroom Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Dorota Solochewicz tel. / fax (+4858) 554 92 04, fax (+4858)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu / Manager Project: Beata Wójcikiewicz tel. +4858 554 91 33, fax +4858 554 91 35

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Targów / Project Manager: Monika Juszkiewicz tel. +4858 554 93 62, fax +4858 554 92 11

Bardziej szczegółowo

OPŁATY REJESTRACYJNE / REGISTRATION FEE

OPŁATY REJESTRACYJNE / REGISTRATION FEE RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 290,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY:

ARAN ACJA STOISKA HPS 2008 NAZWA FIRMY: HPS 008 Tel. +48 (3) 78-99-101 Fax +48 (3) 54-0-7 ARAN ACJA STOISKA KOLOR WYK ADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4 STRON (SZEREGOWE)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu /Manager Project: Marta Kruszczyńska tel. +4858 554 93 37, fax +4858 554 91 35

Bardziej szczegółowo

TECHNICON-INNOWACJE 12. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji

TECHNICON-INNOWACJE 12. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/pln POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu / Manager Project: Beata Wójcikiewicz tel. +4858 554 91 33, fax +4858 554 91 35

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu / Manager Project: Beata Wójcikiewicz tel. +4858 554 91 33, fax +4858 554 91 35

Bardziej szczegółowo

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Targów / Project Manager: Monika Juszkiewicz tel. +4858 554 93 62, fax +4858 554 92 11

Bardziej szczegółowo

28.02.2011 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW / EXHIBITION SERVICES ORDER

28.02.2011 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW / EXHIBITION SERVICES ORDER Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Dorota Solochewicz tel. / fax (+4858) 554 92 04, fax (+4858)

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH A, B, C / EXHIBITION SPACE (HALLS A, B, C) A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 495,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Menager Projektu: Katarzyna Cieżyńska tel./fax 58 554 91 17, fax 58 554 92 05 k.ciezynska@mtgsa.com.pl, www.salonmlodejpary.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362 REGON 001363012

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu / Project Manager: Barbara Kacprzak tel. +4858 554 93 34, fax +4858 554 93 32 barbara.kacprzak@mtgsa.com.pl, www.aboutdesign.pl NIP / Tax ID 584

Bardziej szczegółowo

miasto / city fax tel./ fax

miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu/Project Manager: Marta Kruszczyƒska tel.+4858 554 93 37, fax. +4858 554 91 35 marta.kruszczynska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015

III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 UMOWA ZGŁOSZENIE UDZIAŁU III TARGI RECYKLINGU I EKOLOGII RE:MIASTO 2015 22-23.10.2015r. Gdańsk, Centrum Wystawienniczo - Kongresowe Amberexpo 1. DANE WYSTAWCY (Dane zostaną wykorzystane w wykazie wystawców)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu / Manager Project: Beata Wójcikiewicz tel. +4858 554 91 33, fax +4858 554 91 35

Bardziej szczegółowo

BALTPIEK 2015 16. Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa

BALTPIEK 2015 16. Targi Piekarstwa, Cukiernictwa i Lodziarstwa RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 300,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

OFF PRICE EXPO 2015 Targi Zwrotów Konsumenckich i Produktów Outletowych

OFF PRICE EXPO 2015 Targi Zwrotów Konsumenckich i Produktów Outletowych RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA NETTO / NET PRICE* PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 320,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie

Bardziej szczegółowo

21-23.10.2014 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. X Miêdzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napêdów

21-23.10.2014 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. X Miêdzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napêdów HaPeS 014 1-3.10.014 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARAN ACJA STOISKA KATARZYNA WÓJCIK tel. +48 (3) 7 81 506, +48 664-080-90 fax +48 (3) 601-5-9 BARBARA NOWAK tel. +48 (3) 78 15

Bardziej szczegółowo

1. Zgłoszenie udziału - application form (I)

1. Zgłoszenie udziału - application form (I) 1. Zgłoszenie udziału - application form (I) Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres najpóźniej do 15.08.2012 application deadline 15.08.2012,, ; tel.:, e-mail: WYSTAWCA EXHIBITOR Właściciel

Bardziej szczegółowo

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015

V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 2015 V TARGI US UG I PRODUKTÓW DLA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW BIZNES EXPO 015 ORGANIZATORZY: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, 40-084 Katowice tel. 3/ 781 49 8 e-mail: gkowolik@rig.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

BIKE FESTIWAL Gdańsk,

BIKE FESTIWAL Gdańsk, RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE zł/ PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala indoors space only without a booth opłata za korzystanie z infrastruktury targowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA. www * STAWKA PODATKU VAT I KWOTA NALEŻNOŚCI BRUTTO MOŻE ULEC ZMIANIE W PRZYPDAKU ZMIANY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA. www * STAWKA PODATKU VAT I KWOTA NALEŻNOŚCI BRUTTO MOŻE ULEC ZMIANIE W PRZYPDAKU ZMIANY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW amberif.pl www.mtgsa.pl ul. Beniowskiego 5, 80-38 Gdańsk, Poland Manager Projektu: Barbara Kacprzak tel. 58 554 93 34, fax 58 554 93 3 barbara.kacprzak@mtgsa.com.pl, www.aboutdesign.pl NIP / Tax ID 584

Bardziej szczegółowo

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District:

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 20 00 e-mail: dremasilesia@mtp.pl; www.dremasilesia.pl Konto / Bank account:

Bardziej szczegółowo

03-04 Październik 2012, Kraków INFORMATOR WYSTAWCY

03-04 Październik 2012, Kraków INFORMATOR WYSTAWCY easyfairs SyMas Targi obróbki, magazynowania, przeładunku, transportu i logistyki materiałów sypkich i masowych easyfairs MAINTENANCE Targi utrzymania ruchu, planowania i optymalizacji produkcji 03-04

Bardziej szczegółowo

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Director: Dorota Daszkowska-Kosewska tel. +4858 554 92 12, fax +4858 554

Bardziej szczegółowo

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015

23 24 25 PAŹDZIERNIK 2015 ul. Dubois 86 80 419 Gdańsk tel/fax. 058 341 75 40, 0601 615 549 Konto: Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy Państwa na 128 edycję Bałtyckich Spotkań i Targów organizowanych w Gdańsku w Hali Oliwia

Bardziej szczegółowo

URODA 2012 15. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie

URODA 2012 15. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz tel. 58 554 92 04, fax 58 554 92 04 dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, www.urodatargi.pl NIP 584 025

Bardziej szczegółowo

RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE

RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE Manager Projektu\ Project Manager: Beata Wójcikiewicz NIP 584 025 37 05/ KRS 0000038362, REGON 001363012 RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ 100,00

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ 100,00 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Manager Projektu: Barbara Kacprzak tel. 58 554 93 34, fax 58 554 93 32 barbara.kacprzak@mtgsa.com.pl, www.aboutdesign.com.pl NIP 584 025

Bardziej szczegółowo

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego INTERWELDING 007 Tel. +48 (3) 78-99-78 Fax +48 (3) 54-0-7 ARANŻACJA STOISKA KOLOR WYKŁADZINY: BRAK SZARY GRANATOWY ZIELONY CZERWONY POWIERZCHNIA STOISKA:: m STOISKO OTWARTE Z: 1 STRONY STRON 3 STRON 4

Bardziej szczegółowo

GASTROEXPO 2015 18. Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Gastronomii, Hoteli i Sklepów

GASTROEXPO 2015 18. Targi Wyposażenia i Zaopatrzenia Gastronomii, Hoteli i Sklepów RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 300,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW Firma Wystawcy Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz tel. 58 554

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZG OSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Firma Wystawcy / Exhibitor s company. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel.

FORMULARZ ZG OSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Firma Wystawcy / Exhibitor s company. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdaƒsk, Poland Komisarz Targów / Project Manager: Marek Buczkowski tel. +4858 554 92 13, fax +4858 552 22 43 military@mtgsa.com.pl, www.baltmilitary.pl NIP / Tax ID 584 025 37

Bardziej szczegółowo

POLFISH 2015 13. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych

POLFISH 2015 13. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 430,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 lutego 2011 r. w LEGNICY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, ul. Sejmowa 5A.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor projektu: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, tel. 58 554 92 04 Manager techniczny Marta Kruszczyńska marta.kruszczynska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Director: Dorota Daszkowska-Kosewska tel. +4858 554 92 12, fax +4858 554

Bardziej szczegółowo

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Director: Dorota Daszkowska-Kosewska tel. +4858 554 92 12, fax +4858 554

Bardziej szczegółowo

, Janów Lubelski

, Janów Lubelski MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 25 37; tel. +48/61 869 20 00; e-mail: ekolas@mtp.pl; www.ekolas.mtp.pl

Bardziej szczegółowo

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District:

Ulica, nr / Street, no.: Kod pocztowy / Postal code: Miasto / City: Województwo / District: Zespół Projektowy DREMA / Project Team DREMA tel +48/61/ 869 2264, +48/61/869 2447, fax +48 /61/ 869 2956 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA termin nadsyłania zgłoszeń APPLICATION FORM application deadline 10.12.2008

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in:

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Spis treści : _Table of contents 1. Formularz zgłoszeniowy _Application form 2. Usługi dodatkowe _Additional services 3. Layout hali _Hall layout 1/8

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Director: Dorota Daszkowska-Kosewska tel. +4858 554 92 12, fax +4858 554

Bardziej szczegółowo

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Director: Dorota Daszkowska - Kosewska tel. +4858 554 92 12, fax +4858

Bardziej szczegółowo

3.Targi Gra i Zabawa 2014 FESTIWAL CZYTAMY www.graizabawa.com.pl

3.Targi Gra i Zabawa 2014 FESTIWAL CZYTAMY www.graizabawa.com.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW Firma Wystawcy Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, www.mtgsa.pl Manager Projektu: Marta Kruszczyńska

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI CIEPLNEJ 2008

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI CIEPLNEJ 2008 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Organizator: Miesięcznik Napędy i Sterowanie wydawany przez Wydawnictwo Druk Art SC 47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5, NIP: 639-17-30-130, Regon 276300521 Tel./fax +48 32 755 24 56, 755

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ www.mtgsa.pl Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Dyrektor Projektu: Bogusław Zalewski tel. 58 554 92 18, fax 58 554 92 07 boguslaw.zalewski@mtgsa.com.pl, www.mtgsa.pl NIP

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2016

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 2016 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 9.0.016r. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W TARGACH WOD-KAN 016 Zgłaszam udział w XXIV Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 016 w dniach

Bardziej szczegółowo

h o r e c a Kraków, 17-19.11.2010 Media

h o r e c a Kraków, 17-19.11.2010 Media Media 3 UWAGA! Od roku 2009 obowiàzuje nowy, zmieniony formularz nr 3 MEDIA 3 MEDIA (pràd, woda, internet) Formularz 3.1 - powierzchnia ZABUDOWANA - maszyny i urzàdzenia Dotyczy Wystawców, którzy zamówili

Bardziej szczegółowo

18-19 czerwca 2013 r.

18-19 czerwca 2013 r. 18-19 czerwca 2013 r. Przedstawiamy Państwu propozycję współpracy oraz możliwość sponsorowania konferencji Logistyka Odzysku, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2013 r. we Wrocławiu. Konferencja

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM A DANE DO FAKTURY INVOICE DATA Właściciel lub dyrektor firmy Owner or manager of company: Ulica Street: Telefon Phone: ( ) Kod pocztowy Post code: Miasto City: Państwo

Bardziej szczegółowo

RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE

RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 430,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND

ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND ARABIAN HORSE GALA 2017, JANÓW PODLASKI, POLAND PROGRAM OF EVENTS AUGUST 11 th -14 th, 2017 AUGUST 11th, 2017 (Friday) Warsaw 9:00 am Bus departure from Warsaw Polonia Palace Hotel to 12:00 noon Bus departure

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM A DANE DO FAKTURY INVOICE DATA Właściciel lub dyrektor firmy Owner or manager of company: Ulica Street: Telefon Phone: ( ) Kod pocztowy Post code: Miasto City: Państwo

Bardziej szczegółowo

DLA WYSTAWCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA

DLA WYSTAWCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. eniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Dyrektor Projektu: Nina Węgrzynowicz-Trzebiatowska tel. 58 554 93 63, fax 58 552 02 42 nina.trzebiatowska@mtgsa.com.pl, www.mlecznarewia.pl

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk

Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne podczas międzynarodowych targów BELAGRO-2015 2-6 czerwca 2015, Mińsk Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

Gra i Zabawa 2012 www.graizabawa.com.pl

Gra i Zabawa 2012 www.graizabawa.com.pl Międzynarodowe Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, www.mtgsa.pl Manager Projektu: Marta Kruszczyńska tel. 58 554 93 37, fax 58 554 49 35 marta.kruszczynska@mtgsa.com.pl NIP 584 025 37 05, KRS 0000038362

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Manager projektu AMBER CUP: Paulina Tomczyk paulina.tomczyk@mtgsa.com.pl, tel. 58 554 91 17 NIP 584 025 37 05, KRS 0000038362, REGON 001363012

Bardziej szczegółowo

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN

Announcement. V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK IN SŁOMCZYN UKS ZRYW UKS ZRYW ul. Wilanowska 218 05-507 SŁOMCZYN tel/fax (48-22) 7544410; (48)601317734 Announcement V International Cup of Mayor of Konstancin-Jeziorna Słomczyn 7 8 September 2013 ROLLER SKATING TRACK

Bardziej szczegółowo

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in:

Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Oferta uczestnictwa w: _An offer to participate in: Spis treści : _Table of contents 1. Formularz zgłoszeniowy _Application form 2. Usługi dodatkowe _Additional services 3. Layout hali _Hall layout 1/8

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG Detaliczny

CENNIK US UG Detaliczny CENNIK US UG Detaliczny Warszawa & (48 22) 334 64 64 607 07 47 47 Kraków Katowice & (48 12) 410 20 40 605 192 102 Poznaƒ & (48 61) 8 265 000 605 192 100 ódê & 605 192 107 Wroc aw & 605 192 101 Gdaƒsk Sopot

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2015 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki ZGŁOSZENIE UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie WYSTAWCA (pełna nazwa firmy) BRANŻA OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA

Bardziej szczegółowo

BIKE FESTIWAL E-MOBILITY EXPO

BIKE FESTIWAL E-MOBILITY EXPO Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor BIKE FESTIWAL: Grzegorz Knapik grzegorz.knapik@mtgsa.com.pl, tel. 664 242 950, faks 58 554 9204 Manager techniczny Marta Kruszczyńska

Bardziej szczegółowo

Zamawiam następujące usługi na warunkach określonych w regulaminie targów. półwyspowe (min. 24 m 2 ) 430 zł. półwyspowe (min.

Zamawiam następujące usługi na warunkach określonych w regulaminie targów. półwyspowe (min. 24 m 2 ) 430 zł. półwyspowe (min. Zgłoszenie uczestnictwa w targach Stanowi umowę między: Oikos Sp. z o.o.,, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł A Wystawca NIP KRS Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ RAZEM NETTO

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ RAZEM NETTO Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Nina Węgrzynowicz - Trzebiatowska tel. +48 58 554 93 63, faks +48 58 554 93 73 nina.trzebiatowska@mtgsa.com.pl, www.golebietargi.pl

Bardziej szczegółowo

GLOBalnie 2015 27-29.03.2015 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. XXI Miêdzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzêtu Turystycznego i eglarskiego

GLOBalnie 2015 27-29.03.2015 KATOWICE ARAN ACJA STOISKA. XXI Miêdzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzêtu Turystycznego i eglarskiego GLOBalnie 015 numer KRS 0000361843,NIP 634-75-88-90, Regon 41694177 ARAN ACJA STOISKA 7-9.03.015 Bo ena Lipka tel. +48 3 78 15 13; +48 664 080 9 Gra yna Adamska tel. +48 3 78 15 04; +48 664 080 85 KOLOR

Bardziej szczegółowo

NOMINACJE. Kategorie Cena netto Nazwa zgłaszanego produktu. Podpis zgłaszającego: AMAEL Sp. z o.o. ul. Anieli Krzywoń 14 31-464 Kraków

NOMINACJE. Kategorie Cena netto Nazwa zgłaszanego produktu. Podpis zgłaszającego: AMAEL Sp. z o.o. ul. Anieli Krzywoń 14 31-464 Kraków NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA, PLATFORMY CYFROWE, NADAWCY, OPERATORZY SATELITARNI, KABLOWI I TELEKOMUNIKACYJNI PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY SPRZĘTU DO ODBIORU TELEWIZJI CYFROWEJ PRODUCENCI SPRZĘTU DO STUDIA

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA.

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Data: 28 kwietnia 2016r. Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe

Bardziej szczegółowo

TECHNICON INNOWACJE 2014

TECHNICON INNOWACJE 2014 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Manager Projektu: Beata Wójcikiewicz tel. 58 554 91 33, fax 58 554 91 35 beata.wojcikiewicz@mtgsa.com.pl, NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Manager projektu AMBER CUP: Paulina Tomczyk paulina.tomczyk@mtgsa.com.pl, tel. 58 554 91 17 NIP 584 025 37 05, KRS 0000038362, REGON 001363012

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI PRACY i KARIERY - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓW: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA. ulica nr kod poczt. miasto. tel. fax www. właściciel, dyrektor wpis do KRS NIP. osoba do kontaktu tel.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA. ulica nr kod poczt. miasto. tel. fax www. właściciel, dyrektor wpis do KRS NIP. osoba do kontaktu tel. ul. Beniowskiego, 80-382 Gdańsk NIP 84 02 37 0, KRS 0000038362 Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 8 4 91 34, 4 93 38, fax 8 4 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.ambermart.pl 11. Międzynarodowe Targi Bursztynu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników XX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR 2014

Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników XX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR 2014 Postanowienia Szczegółowe dla Uczestników XX Targów - Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR 1. Organizator: Spółka Targowa Sp. z o.o. (MTŁ) ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź tel. +48 42 674 15 00 fax +48 42

Bardziej szczegółowo

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016

CENNIK. POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 CENNIK POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ, WYPOSAŻENIA I USŁUG DODATKOWYCH Targów Edukacyjnych EDU-OPOLE 2016 Ceny zamieszczone w poniższym cenniku są cenami netto. POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA Powierzchnia niezabudowana

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnictwa w targach

Zgłoszenie uczestnictwa w targach Zgłoszenie uczestnictwa w targach Stanowi umowę między: Oikos Sp. z o.o.,, KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł A Wystawca Ulica Kod pocztowy, miasto

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - XIII TARGI EDUKACYJNE - ABSOLWENT 2015 edycja WIELKOPOLSKA www.absolwent.targi.pl TERMIN TARGÓW EDYCJI WIELKOPOLSKIEJ: 17 marca 2015r. PIŁA - Hala MOSIR ul. Żeromskiego 90. 26 marca 2015r. LESZNO - hala przy Zespole Szkół Technicznych ul. Narutowicza 74a ORGANIZATORZY TARGÓWY: Metro-Gewert

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

GOŁĘBIE 2012 7. Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych i Akcesoriów

GOŁĘBIE 2012 7. Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych i Akcesoriów Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Nina Węgrzynowicz - Trzebiatowska tel. +48 58 554 93 63, faks +48 58 554 93 73 nina.trzebiatowska@mtgsa.com.pl, www.golebietargi.pl

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION

INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION INFORMACJE OGÓLNE \ GENERAL INFORMATION Termin nadsy³ania zg³oszeñ objêtych rabatem up³ywa 30 maja 014 r. Ostateczny termin zg³oszeñ up³ywa 1 lipca 014 r. Deadline for applications with rabate is 30 May 014 Deadline for applications is 1 July

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW FCPK a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lêborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo