ulica / street kod poczt. / postal code miasto / city województwo / district kraj / country tel./phone fax www

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ulica / street kod poczt. / postal code miasto / city województwo / district kraj / country tel./phone fax www"

Transkrypt

1 ul. Beniowskiego 5, Gdaƒsk, Poland NIP / Tax ID , KRS Komisarz Targów / Project Manager: Dorota Solochewicz tel/fax (+4858) , fax (+4858) konto / bank account: PEKAO SA - IV/o Gdaƒsk Nr IBAN 61 SWIFT CODE PKO PPLPW z dopiskiem / with note 9. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie 9. Cosmetics and Hairdressing Fair Gdaƒsk, Poland FORMULARZ ZG OSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM kraj / country tel./phone fax www upowa niona osoba kontaktowa (imi, nazwisko, stanowisko) authorised contact person (name, position) tel./phone fax Zgodnie z Ustawà z dnia (Dz. U. Nr 144. Poz.1204) o Êwiadczeniu us ug drogà elektronicznà wyra am zgod na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy MTG S.A. drogà elektronicznà na adres I hereby declare my consent to receive marketing information from Gdaƒsk International Fair Co. on a/m mail address (according to Act on Electronic Service Providing of 18th July, 2002, published in Journal of Laws no 144 item 1204) tak/yes nie/no Zamawiamy nast pujàcà powierzchni / We order exhibition space as follows rodzaj powierzchni kind of space niezabudowana - hala / indoors - space only without a booth zabudowana (standard) - hala / indoors - space with a booth (standard construction) niezabudowana - otwarta poza halà / outdoors (space only without a booth) jednostka miary measurement unit 1 / sq.m 1 / sq.m 1 / sq.m cena netto najmu w unit net price in 210,00 270,00 85,00 zamawiana powierzchnia w space required in sq.m pakiet / turn-key stand do wszystkich cen nale y doliczyç 22% VAT/ services are subjeced to 22% VAT plan zabudowy stoiska na str. nr 2.1 / stand plan on page 2.1 typ powierzchni type of space szeregowa row naro na + 300,00 corner frontowa +500,00 front wyspowa +900,00 penisula d ugoêç m/length m szerokoêç m / width m wysokoêç m/ height m obcià enie w kg/ WartoÊç zamówionej powierzchni i us ug dodatkowych Value of the order netto + 22% VAT Wystawca +Podwystawca / Exhibitor + Co-exhibitor + Wystawca +Podwystawca WARUNKI P ATNOÂCI / TERMS OF PAYMENT 50% wartoêci brutto pe nego zakresu us ug uj tych w Formularzu Zg oszenia Uczestnictwa, w ciàgu 7 dni od daty otrzymania Potwierdzenia Zg oszenia Uczestnictwa w targach pozosta e 50% w terminie nie póêniej ni 30 dni przed datà rozpocz cia targów rozliczenie koƒcowe nastàpi fakturà za wykonane us ugi w ciàgu 7 dni od daty zakoƒczenia targów 50% of the gross value of the full range of services specified in the Entry Form, within 7 days from the receipt of Confirmation of Fair Entry the remaining 50% not later than within 30 days before the beginning of the fair the settlement of the final balance shall be made against an invoice for the services within 7 days from the end of the fair Faktura zostanie wystawiona w otych polskich; w przypadku niemo noêci przyj cia faktury w otych polskich prosimy o wybór waluty faktury The invoice shall be issued in Polish Zlotys; should you be unable to accept a PLN invoice, please select your invoice currency EUR USD razem (netto) total +22% VAT Akceptujemy jako obowiàzujàce nas: Regulamin dla uczestników targów organizowanych przez Mi dzynarodowe Targi Gdaƒskie SA, Przepisy Techniczne i Przeciwpo arowe oraz Warunki Najmu Powierzchni Wystawienniczej. We declare to comply with the following Regulations for Participants of Fairs, Technical and Fire Safety Regulations and Terms of Exhibition Space Lease. NT - Foreign exhibitors only 1 razem (brutto) total company s stamp

2 ul. Beniowskiego 5, Gdaƒsk, Poland NIP / Tax ID , KRS Komisarz Targów / Project Manager: Dorota Solochewicz tel/fax (+4858) , fax (+4858) konto / bank account: PEKAO SA - IV/o Gdaƒsk Nr IBAN 61 SWIFT CODE PKO PPLPW z dopiskiem / with note 9. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie 9. Cosmetics and Hairdressing Fairr Gdaƒsk, Poland ZG OSZENIE UCZESTNICTWA WSPÓ WYSTAWCÓW / CO-EXHIBITOR APPLICATION FORM upowa niona osoba kontaktowa (imi, nazwisko, stanowisko) authoriseted contact person (name, position) tel./ phone fax Wnioskujemy niniejszym o wyra enie zgody na udost pnienie zamówionej przez nas powierzchni wystawienniczej ni ej wymienionym firmom. Firmy te b dà wystawia y eksponaty i oddelegujà na targi w asny personel (Regulamin MTG pkt ). Hereby we apply for MTG consent to make a segment of our exhibition space / stand ordered avalaible to companies listed below. These companies will display their own exhibits and will delegate their personnel to the Fair (MTG Regulations ). d ugoêç m/length m szerokoêç m / width m wysokoêç m/ height m obcià enie w kg/ d ugoêç m/ length m szerokoêç m / width m wysokoêç m/ height m obcià enie w kg/ d ugoêç m/length m szerokoêç m / width m wysokoêç m/ height m obcià enie w kg/ 1.1 company s stamp

3 9. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie / Cosmetics and Hairdressing Fair WYPOSA ENIE I DODATKOWE US UGI / ADDITIONAL FITTINGS & SERVICES GABLOTY SZKLANE Z OÂWIETLENIEM / SHOWCASE WITH LIGHTS cena / price. 240,00 240,00 240,00 110,00 110,00 110,00 MEBLE / FURNITURE iloêç / quantity 100x100x250 cm* 50x100x250 cm* 50x50x250 cm* 100x100x100 cm* 50x100x100 cm* 50x50x100 cm* * Eksponaty o wadze powy ej 50 kg wymagajà wzmocnionych podestów. W razie zapotrzebowania zaznaczyç W. Exhibits havier than 50 kg need strenghtened podiums (if sach required mark W ) PODESTY / PODIUM FOR EXHIBITS 70,00 50x100x30 cm* 70,00 50x100x70 cm* 70,00 100x100x30 cm* 70,00 100x100x70 cm* 70,00 50x50x50 cm* 70,00 85,00 85,00 50,00 60,00 50,00 30,00 10,00 65,00 25,00 20,00 45,00 40,00 lada informacyjna / information desk lada ukowa / round information desk rega (z elem. zabud.) / storage bookcasse stó kwadratowy / square table stó okràg y / round table awa wys. 50 cm / table (h=50 cm) stojak na prospekty / shelf for brochures pó ka / shelf 25 x 100 cm fotel / arm chair krzes o tapicerowane / padded chair krzes o plastikowe / plastic chair sto ek barowy / barstool szafka kuchenna / kitchen cupboard 36 x 70 x 80 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY / POWER SUPPLY 150,00 220,00 325,00 450,00 17,00 50,00 25,00 250,00 250,00 50x100x50 cm* 50x100x100 cm* 100x100x50 cm* 100x100x100 cm* 50x50x70 cm* 230V (1faza) do 3 kw 400V (3 fazy) do 7 kw 400V (3 fazy) do 8-25 kw 400V (3 fazy) powy ej 25 kw przed u acz / extension cable reflektor halogenowy / halogen light punkt Êwietlny / spotlight instalacje telefonu bez kosztów rozmów telephone installation no call cost included pod àczenie do internetu internet connection WYPOSA ENIE / EQUIPMENT cena / price. iloêç / quantity 150,00 lodówka (135l) / refrigerator (135 l.) 25,00 czajnik elektryczny / electric kettle 25,00 ekspres do kawy / coffee maker 280,00 pod àczenie wody + terma + zlewozmywak / water supply +heater and sink 150,00 pod àczenie wody / water supply 170,00 terma + zlewozmywak / heater and sink 40,00 podwy szenie Êcianek stoiska o 0,5 m (1mb) build up of the stand walls by 0,5 m (1 m) 18,00 wyk adzina - 1 dot. pow. niezab. floor covering 1 sq.m no booth space INNE / OTHER 1 1sq.m 120,00 18,00 250,00 80,00 150,00 500,00 200,00 100,00 PLAN STOISKA / STAND PLAN zaznaczyç / mark ekspozycja planszy reklamowej poza stoiskiem - 1 advertising billboard outside the stand 1 sq.m hostessa - 1 godz. / hostess (1 hour) wynajem sali konferencyjnej (1 godz.) conference room (1hour) udzia w spotkaniu wystawców (za osob ) participation in exhibitor s meeting (one person) plexi - 1 / plexiglass wall 1 sq.m konstrukcja obrotowa O 100 cm rotating construction O 100 cm prezentacje (telebeam) 4x10 min. (1 dzieƒ) presentation (telebeam) 4x10 min. (1 day) reklama radio targowe / fair radio advertisement 4x30 sek. / sec. / 1 dzieƒ / 1 day gniazdo elekt. 230 V / power socket 230 V Êcianka suwana w podeêcie / sliding panell in podium Êcianka suwana w gablocie / sliding panell in showcase punkt Êwietlny / spotlight reflektor halogenowy / halogen light do wszystkich cen nale y doliczyç 22% VAT/ services are subjected to 22% VAT POWIERZCHNIA ZABUDOWANA / BOOTH SPACE podzia stoiska / stand division gniazda elektryczne / sockets ekspozycja / exposition... /sq.m... szt. / pc... V recepcja / reception... /sq.m... szt. / pc... V zaplecze / storage... /sq.m... szt. / pc... V... kw... kw... kw POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA I OTWARTA NO BOOTH & OUTDOORS SPACE napi cie / voltage àczna moc / power gniazda / sockets... V... kw... pc 2 razem / total netto Company s stamp

4 3A REKLAMA / ADVERTISEMENT ZG OSZENIE WPISU DO KATALOGU / CATALOGUE ENTRY ORDER kontakt / contact: Dariusz Kowalikowski, tel. (+4858) , Formularz nale y wype niç oddzielnie dla ka dej firmy (wystawcy, podwystawcy). / Application should be fulfilled separatly for each company (exhibitor, co-exhibitors) 9.Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie / Cosmetics and Hairdressing Fair 3B 3C 3D Tekst oferty targowej dostarczymy na: Text of trade offer we deliver on: CD maszynopis / type script Obowiàzkowy wpis informacyjny (nazwa, adres firmy) prosimy umieêciç w alfabetycznym wpisie wystawców pod literà: Information obligatory entry (name & address0 in the allphabetical directory of exhibitors please list under the following: Wpis w Spisie Wystawców wed ug Grup Towarowych podaç zgodnie z za àczonym Spisem Grup Towarowych. Entry in the Directory of Exhibitors acc. to List of Product Groups. inne / other W przypadku niedostarczenia do MTG informacji do katalogu w terminie do wpis zostanie dokonany w formie stopki adresowej na podstawie danych z Formularza Zg oszenia Uczestnictwa. Should the information for the Catalogue not be provided to the Gdaƒk International Fair Co. by, the entry will consist of address information based on the data from the Application Form. Obowiàzkowy wpis informacyjny (nazwa, adres, logo, treêç oferty do 100 s ów maszynopisu w j zyku polskim i j zyku angielskim). Obligatory entry (name, address, logo, text of trade offer up to 100 words) REKLAMA W KATALOGU / ADVERTISEMENT IN THE CATALOGUE 400,00 500,00 700,00 650,00 800,00 125x210 mm reklama ca ostronicowa czarno-bia a / black and white full page 125x210 mm przek adka reklamowa kolor / interlayer page colour 110x210 mm II strona ok adki kolor / second cover page colour 125x210 mm III strona ok adki kolor / third cover page colour 125x210 mm IV strona ok adki kolor / fourth cover page colour rozmiar banera / baner dimension wersja statyczna / static version wersja dynamiczna / dynamic version 160x55 pikseli 315x65 pikseli 140,00 190,00 240,00 340,00 do ceny nale y doliczyç 22% VAT/ NT foreign exhibitors only 1/2 str./1/2 page 180,00 1 str./page 250, % VAT Materia y do reklam nale y dostarczyç w formie gotowego projektu w formatach EPS, TIFF (MAC lub PC), rozdzielczoêç 300 dpi, cmyk Electronic specifications acc. advertisement: EPS, TIFF (MAC, PC), 300 dpi, cmyk do ceny nale y doliczyç 22% VAT/ NT foreign exhibitors only REKLAMA W INTERNECIE W KATALOGU WYSTAWCÓW / ADVERTISEMENT IN INTERNET CATALOGUE OF EXHIBITORS kontakt / contact: Magdalena Mistat, tel. (+4858) , DODATKOWA GRAFIKA / ADDITIONAL GRAPHIC uzgodnienia techniczne / technical information: Marta Orz cka, tel. (+4858) , cena / price iloêç / qty razem / total 60,00 40,00 160,00 200,00 270,00 120,00 160,00 110,00 do uzgodnienia szt. do wszystkich cen nale y doliczyç 22% VAT/ services are subjected to 22% VAT 3A 3B logo na fryzie (wys max 21 cm) / logo on the fascia board (height up to 21 cm) oklejenie Êcian stoiska folià kolor (cena za 1 ) / coloured panel walls (price for 1 sq.m) graficzne oklejenie Êcian stoiska (cena za 1 ) / graphics on the panel wall (price for 1 sq.m) plansza reklamowa PCV (cena za 1 ) / advertising billboard on PCV (price for 1 sq.m) plansza reklamowa PLEXI (cena za 1 ) / advertising billboard on PLEXI (price for 1 sq.m) zdj cie wielkoformatowe, samoprzylepne 90,5 x 100 cm nie laminowane - format TIFF (cena za 1 ) large format picture 90,5 x 100 cm (price for 1 sq.m) laminowane - odporne na warunki atmosferyczne - format TIFF (cena za 1 ) / laminated - water proof (price for 1 sq.m) komputerowe wycinanie napisów, wybranie, naklejenie tekstu (cena za 1 ) / computer lettering (price for 1 sq.m) projekt i aran acja stoiska / design and arrangement of the stand netto netto STANDARDOWA GRAFIKA / IDENTIFICATION SIGN nazwa firmy na fryzie / name of the company on fascia board (21 x 200 cm). 3 3C netto 3D netto 3B + netto 3C NO TAX - Foreign exhibitors only razem / total netto Op ata za fryz jest zawarta w cenie za powierzchni zabudowanà / No charge for the above sign. company s stamp

5 LISTA GRUP TOWAROWYCH / LIST OF PRODUCT GROUPS URODA Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie Cosmetics and Hairdressing Fair 9. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie / Cosmetics and Hairdressing Fair 1. KOSMETYKA KOLOROWA 2. KOSMETYKA PIEL GNACYJNA 3. PERFUMERIA 4. KOSMETYKA PROFESJONALNA I WYPOSA ENIE SALONÓW 5. PIEL GNACJA PAZNOKCI I D ONI 6. PIEL GNACJA W OSÓW, FRYZJERSTWO 7. PRODUKTY HIGIENY I TOALETOWE 8. SPA I WELLNESS 9. SOLARIA 10. PRODUKTY DLA ZDROWIA 11. AROMATERAPIA 12. SZKO Y KOSMETYCZNE 13. SALONY 1. COLOUR COSMETICS 2. SKIN CARE COSMETICS 3. PERFUMERY 4. PROFESSIONAL COSMETICS AND BEAUTY SALON EQUIPMENT 5. NAIL AND HAND CARE 6. HAIR CARE AND HAIRDRESSING 7. HYGIENIC AND TOILETRY PRODUCTS 8. SPA & WELLNESS 9. SOLARIUMS 10. HEALTH CARE PRODUCTS 11. AROMATHERAPY 12. COSMETICS SCHOOLS 13. BEAUTY SALONS 3.1 Prosimy o wpisanie grup towarowych na formularzu Please enter product group codes on form 3

6 1. CENY NAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ WARUNKI NAJMU POWIERZCHNI WYSTAWINNICZEJ Op ata za powierzchni zabudowanà w standardzie obejmuje: najem powierzchni na okres targów, monta i demonta stoiska, wyposa enie stoiska w Êciany w kolorze bia ym, wyk adzin, instalacj elektrycznà (trzy punkty Êwietlne i jedno gniazdo elektryczne na ka de rozpocz te kolejne 10 koszt zu ycia energii elektrycznej i wody, sprzàtanie stoisk, wykonanie fryzu z nazwà firmy, dwa identyfikatory na ka de kolejne rozpocz te 6 zamówionej powierzchni, koszt udzia u przedstawiciela firmy w imprezach towarzyszàcych targom - Spotkanie Wystawców (jedno zaproszenie - powierzchnia do 20 dwa - powierzchnia powy ej 20 ), seminaria, prezentacje, konferencje, jeden egzemplarz katalogu targów. Op ata za powierzchni niezabudowanà obejmuje: najem powierzchni wystawienniczej, dwa identyfikatory na ka de kolejne rozpocz te 6 zamówionej powierzchni, koszt udzia u przedstawiciela firmy w imprezach towarzyszàcych targom - Spotkanie Wystawców (jedno zaproszenie - powierzchnia do 20 dwa - powierzchnia powy ej 20 ), seminaria, prezentacje, konferencje, jeden egzemplarz katalogu targów. Op ata dla uczestników targów wykonujàcych zabudow stoiska we w asnym zakresie z tytu u korzystania z infrastruktury targowej w czasie monta u i demonta u stoiska patrz punk 4.6. Regulaminu dla Uczestników Targów Organizowanych przez MTG SA. Dodatkowe zamówienia na identyfikatory i zaproszenia na Spotkanie Wystawców realizowane sà odp atnie. MTG nie gwarantuje wykonania zamówieƒ dodatkowych o onych póêniej ni 7 dni przed rozpocz ciem targów. Zamówienia te b dà realizowane w miar mo liwoêci na warunkach odr bnie ustalonych przez Strony. Warunkiem obj cia stoiska i otrzymania identyfikatorów, katalogu i zaproszeƒ jest dokonanie op at targowych zgodnie z niniejszym regulaminem. 2. WARUNKI NAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ Przes anie do siedziby MTG orygina u wype nionego Formularza Zg oszenia Uczestnictwa stanowi wyra enie gotowoêci uczestnictwa w targach i jest równoznaczne ze o eniem oferty. Przes anie formularzy zg oszeniowych za poêrednictwem faksu lub traktowane jest wy àcznie jako informacja o zamiarze uczestnictwa w targach. MTG poinformuje o przyj ciu oferty uczestnictwa w targach i zawarciu umowy uczestnictwa, w tym umowy najmu powierzchni wystawienniczej, przesy ajàc Potwierdzenie Zg oszenia Uczestnictwa. Formularz Zg oszenia Uczestnictwa nale y nades aç do siedziby MTG do dnia. WielkoÊç zamówionej powierzchni nie mo e byç mniejsza ni 4 3. WARUNKI P ATNOÂCI ZA NAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ integralna cz Êç Regulaminu DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MI DZYNARODOWE TARGI GDA SKIE SA 3.1. W przypadku niemo noêci przyj cia faktury w otych polskich, fakturowanie mo e byç dokonane w walutach EUR lub USD. Wyboru waluty faktury nale y dokonaç na Formularzu Zg oszenia Uczestnictwa nr 1. WartoÊç zamówieƒ dokonanych do b dzie przeliczana wg Êredniego kursu EUR lub USD w Narodowym Banku Polskim z dn r. WartoÊç zamówieƒ dokonanych po b dzie przeliczana wg Êredniego kursu EUR lub USD w Narodowym Banku Polskim z dnia r. 3.2.Terminy p atnoêci: 50 % wartoêci brutto zamówionej powierzchni i pe nego zakresu us ug uj tych w Formularzu Zg oszenia Uczestnictwa w ciàgu 7 dni po otrzymaniu Potwierdzenia Zg oszenia Uczestnictwa przez MTG. Pozosta e 50 % wartoêci brutto zamówienia do dnia. 100 % wartoêci brutto zamówienia dla zamawiajàcych, którzy nadeêlà zg oszenie uczestnictwa po r. 3.3.Koszty op aty bankowej le à po stronie zamawiajàcego powierzchni Z tytu u wp at zostanà wystawione faktury. Przy fakturowaniu doliczony zostanie podatek od towarów i us ug. 3.5.Wszelkie rozliczenia z tytu u dodatkowych us ug targowych (dodatkowe identyfikatory, wyposa enie, przy àcza elektryczne itp.) nastàpi fakturà za wykonane us ugi w ciàgu 7 dni od daty zakoƒczenia targów. Nale noêç wynikajàcà z faktury koƒcowej nale y uregulowaç w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. Przez dowód wp aty rozumie si potwierdzony przez bank czek rozrachunkowy albo wydane przez bank potwierdzenie realizacji przelewu. UWAGA! Na dowodzie wp aty prosimy podaç nazw targów i rodzaj op acanej us ugi. 4. TERMIN NADSY ANIA ZG OSZENIA 5. TERMIN I GODZINY OTWARCIA TARGÓW 5.1. Termin targów: Godziny otwarcia targów: dla wystawców: I dzieƒ w godz II dzieƒ w godz dla zwiedzajàcych: I dzieƒ w godz II dzieƒ w godz MONTA, DEMONTA I PRZYGOTOWANIE STOISKA Monta stoisk obcych w godz w godz WejÊcie wystawców / przygotowanie ekspozycji w godz Demonta 9. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie w godz w godz Likwidacj stoiska mo na rozpoczàç dopiero po zamkni ciu targów dla zwiedzajàcych tj. po godz w dn KARTY WJAZDU I POSTOJU 7.1. Wjazd dla samochodów ci arowych na tereny targowe dozwolony wy àcznie Bramà D, od ul. Droszyƒskiego Parking dla wystawców i goêci jest bezp atny MTG zezwala na korzystanie z niestrze onych miejsc postojowych zorganizowanych na terenach nale àcych do MTG SA zastrzegajàc jednoczeênie, i MTG nie ponosi odpowiedzialnoêci za samochody oraz mienie w nich pozostawione. 8. EKSPOZYCJA Ewentualna wymiana lub uzupe nianie ekspozycji targowej mo liwe jest wy àcznie po uzyskaniu zgody MTG i powinno odbywaç si przed otwarciem lub po zamkni ciu targów dla zwiedzajàcych. 9. KONKURSY 9.1 Medal Mercurius Gedanensis dla najlepszego produktu prezentowanego na targach URODA. Zg oszenia nale y sk adaç w biurze MTG SA najpóêniej do dnia r. Obs uga w zakresie przywileju pierwszeƒstwa z wystawy: Biuro Patentowe ART. tel. (058) , (0) : Spedytor targowy Bolidex Gdaƒsk, ul. Beniowskiego 5 tel. (058) , fax (058) tel. kom. (0) , (0) : Zakwaterowanie Polskie Biuro Podró y ORBIS Sp. z o.o. ul. Heweliusza 22, Gdaƒsk tel. (058) , fax (058) : System rezerwacji us ug turystycznych i hotelowych:

7 TERMS AND CONDITIONS OF EXHIBITION SPACE RENTAL 9. Cosmetics and Hairdressing Fair an integral part of the Regulations FOR THE PARTICIPANTS OF FAIRS ORGANISED BY THE GDA SK INTEGRAL FAIR CO. 1. PRICES FOR EXHIBITION SPACE RENTAL The fee for exhibitor space with standard shell scheme covers: floor space rental for the duration of the Fair, stand setup and dismantling, stand with white walls, carpeting, electrical installation (three spotlights and one electrical socek per each comm enced 10 sq.m. the cost of consumed electrical energy and water, stand cleaning, name board with company name, two exhibitor passes per each commenced 6 sq.m. of the space ordered, the cost of the participation of a company representative in the events accompanying the Fair - the Exhibitors Meeting (one invitation - stand area up to 20 sq.m two invitation - stand area over 20 sq.m), seminars, presentations, conferences, one copy of the Exhibitor Catalogue. The fee for floor space without shell scheme covers: floor space rental, two exhibitor passes per each commenced 6 sq.m. of the space ordered, the cost of the participation of a company representative in the events accompanying the Fair - the Exhibitors Meeting (one invitation - stand area up to 20 sq.m. two invitation - stand area over 20 sq.m), seminars, presentations, conferences, one copy of the Exhibitor Catalogue. See item 4.6 of the Rules and Regulations for Participants of Fairs Organised by MTG SA for the fee charged for the use of the fair infrastructure during the assembly and dismantling of stands from the fair participants who set up their stands independently. Additional orders for exhibitor passes and invitations to the Meeting of Exhibitors shall be fulfilled at an extra charge. MTG does not guarantee the fulfilment of additional orders placed later than 7 days before the beginning of the fairs. The orders shall be fulfilled under terms and conditions agreed separately by the Parties. The exhibitors are required to pay fair fees to be able to take over their stands and obtain exhibitor passes, the catalogue and the invitations as specified herein. 2. RENTAL OF EXHIBITION SPACE MTG shall consider the original copies of filled-in Participation Forms submitted as an expression of the senders will to participate in the fairs and the submission of an offer. Faxed or ed forms shall be considered solely as the senders will to participate in the fairs. MTG shall inform the applicants of the acceptance of their offers and the conclusion of participation agreement (including the agreement providing for the rental of exhibition space) in a Confirmation of Participation. Participation Forms must be submitted to MTG by. The minimum space booked shall be PAYMENT FOR THE RENTAL OF EXHIBITION SPACE 3.1. Should you be unable to accept a PLN invoice, invoicing can be performed in EUR or USD. The invoice currency is to be selected in the Application Form No. 1. The value of orders placed by 30 June 2006 shall be converted at the National Bank of Poland EUR or USD mid-rate of 01 March 2006r. The value of orders placed after 01 July 2006 shall be converted at the National Bank of Poland EUR or USD mid-rate of 01 July Payments shall be made as follows: 50% of the gross value of the space booked and the full scope of services specified in the Participation Form shall be paid within 7 days of the date on which the participant receives the Confirmation of Participation from MTG. The remaining 50% of the gross order value shall be paid by r. 100% of the gross order value shall be paid by the participants submitting their Participation Form after. 3.3 Bank fees shall be covered by the party booking the space. 3.4 Invoices shall be issued for the payments. Goods and Services Tax shall be added during the invoicing. 3.5 All the additional fair services (additional exhibitor passes, equipment, electrical connections, etc.) shall be covered by an invoice issued within 7 days of the last fair day. The amount specified in the final invoice shall be paid within 7 days of invoice receipt. Proof of payment shall be understood as a giro check confirmed by a bank or a money transfer confirmation issued by the bank. NOTE! Please specify the name of the fair event and the services ordered on the proof of payment. 4. DEADLINE FOR THE SUBMISSION OF APPLICATION FORMS: 5. DATES AND HOURS OF THE FAIR 5.1. SHOW DATE Opening hours: for exhibitors: day 1: 8:00 a.m. 6:00 p.m. day 2: 9:30 a.m. 8:00 p.m. for visitors: day 1: 10:00 a.m. - 6:00 p.m. day 2: 10:00 a.m. - 5:00 p.m. 6. ASSEMBLY, DISMANTLING AND PREPARATION OF THE STAND Setup of stands other than MTG stands: on from 8:00 a.m. until 4:00 p.m. on from 8:00 a.m. until 8:00 p.m. Exhibitor entry / stand setup on from 8:00 a.m. until 4:00 p.m. Dismantling: on from 5:00 p.m. until 8.00 p.m. on from 8:00 a.m. until 4:00 p.m. Dismantling of the stands may start only after the closing of the fair for the visitors, i.e. after 5:00 p.m. on ACCESS AND PARKING CARDS 7.1. Entry to the fairgrounds for lorries is allowed only trough Gate D in Droszyƒskiego St Parking is free for exhibitors and guests MTG permits the use of unguarded parking spaces on the premises belonging to MTG SA, with the reservation than regardless whether a parking space is paid or free charge MTG shall not be liable for vehicles or any properly left therein. 8. EXHIBITION Furnishing may be replaced or supplemented only at MTG s consent. The replacement or supplementation shall take place before the opening or after the closing of the fair for visitors. 9. COMPETITIONS 9.1 The Mercurius Gedanensis Medal - for the Best Product Presented at the Fair. Competition entries must be submitted in the MTG Office no later than Servicing in the scope of the exhibition priority privilege: Patent Office ART. phone: (+4858) , mobile: (0) : Forwarding Agent of the Fair: Bolidex Gdaƒk, ul. Beniowskiego 5 phone:: (+4858) , fax: (+4858) mobile: (0) , (0) : Accommodation: Polskie Biuro Podró y ORBIS Sp. z o.o. ul. Heweliusza 22, Gdaƒsk phone:: (+4858) , fax: (+4858) : Internet Reservation System Hotel and Tourist Service:

GDA SKIE TARGI TURYSTYCZNE 2006 Gdaƒsk, Poland 07-09.04.2006

GDA SKIE TARGI TURYSTYCZNE 2006 Gdaƒsk, Poland 07-09.04.2006 ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdaƒsk, Poland NIP / Tax ID 584 025 37 05, KRS 0000038362 Komisarz Targów / Project Manager: Dorota Solochewicz tel/fax (+4858) 554 92 04, fax (+4858) 552 21 68 d.solochewicz@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

miasto / city fax tel./ fax

miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu/Project Manager: Marta Kruszczyƒska tel.+4858 554 93 37, fax. +4858 554 91 35 marta.kruszczynska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011

Gdańsk, Poland 18-20.05.2011 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Nina Węgrzynowicz Trzebiatowska tel. +4858 554 93 63, fax +4858

Bardziej szczegółowo

28.02.2011 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW / EXHIBITION SERVICES ORDER

28.02.2011 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW / EXHIBITION SERVICES ORDER Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Manager: Dorota Solochewicz tel. / fax (+4858) 554 92 04, fax (+4858)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM. kod poczt. / postal code. miasto / city. fax. tel./ fax ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk, Poland Manager Projektu / Project Manager: Barbara Kacprzak tel. +4858 554 93 34, fax +4858 554 93 32 barbara.kacprzak@mtgsa.com.pl, www.aboutdesign.pl NIP / Tax ID 584

Bardziej szczegółowo

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax

kod poczt. / postal code miasto / city fax tel./ fax Międzynarodowe Targi Gdańskie SA Gdańsk International Fair Co. ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, Poland Dyrektor Projektu / Project Director: Dorota Daszkowska-Kosewska tel. +4858 554 92 12, fax +4858 554

Bardziej szczegółowo

POLFISH 2015 13. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych

POLFISH 2015 13. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 430,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie z infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OFF PRICE EXPO 2015 Targi Zwrotów Konsumenckich i Produktów Outletowych

OFF PRICE EXPO 2015 Targi Zwrotów Konsumenckich i Produktów Outletowych RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA NETTO / NET PRICE* PLN POWIERZCHNIA NA HALACH / EXHIBITION SPACE A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 320,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata za korzystanie

Bardziej szczegółowo

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM

ZG OSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Epo Silesia Sp. z o.o. (Ltd), -9 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich NIP (VAT ID) PL 9978, Kapita³ zak³adowy (Initial capital) PLN.7.000 KRS (National Court Registry Number) 00000 tel./phone +8 788 9 fa

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement Pe³na nazwa firmy Full Company Name Ulica Street Telefon Phone PLSTPOL 6-9.05.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLICTION FORM ZMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTWIENNICZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM

POWIERZCHNIA OTWARTA POZA HALĄ / OUTDOORS (SPACE ONLY WITHOUT STAND SYSTEM RODZAJ POWIERZCHNI / KIND OF SPACE CENA / PRICE PLN POWIERZCHNIA NA HALACH A, B, C / EXHIBITION SPACE (HALLS A, B, C) A. niezabudowana hala / Indoors space only without a booth 495,00 / 1 m 2 /sq.m. opłata

Bardziej szczegółowo

AGROTRAVEL 10-12.04.2015

AGROTRAVEL 10-12.04.2015 Pe³na nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone GROTRVEL 10-1.04.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLITION FORM ZMÓWIENIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem wystawy / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the exhibition commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem wystawy / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the exhibition commencement Pe³na nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone ZG OSZENIE UDZI U Z POŒREDNITWEM TRGÓW KIELE/ PPLITION FORM VI TRGI KIELE ZMÓWIENIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ / ORDER FOR EXHIITION RE ZMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SALON ZDROWIE SENIORA 23-24.04.2015

SALON ZDROWIE SENIORA 23-24.04.2015 SLON ZDROWIE SENIOR 3-4.04.015 Pe³na nazwa firmy / Full ompany Name: ZGOSPODROWNIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ (ZUDOW W SN) FITTING OUT OF EXHIITION RE (ONSTRUTION ELONGING TO THE EXHIITOR) ul. Zak³adowa

Bardziej szczegółowo

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM 4-6.0.01 ul. Mazowiecka 63/, 60-63 Poznañ POLAND tel. +48 61/ 843 6 13, 656 79 05, fax 61/ 843 38 05 1 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM Zg³aszam udzia³ w XII Miêdzynarodowych Targach FERMA BYD

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora.

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. NOTE! This application do not cover merchants. This kind of activities requires the Organiser's consent.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA. ulica nr Kod poczt. Miasto. tel. fax www. Właściciel, dyrektor Wpis do KRS NIP. Osoba do kontaktu tel.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA. ulica nr Kod poczt. Miasto. tel. fax www. Właściciel, dyrektor Wpis do KRS NIP. Osoba do kontaktu tel. ul. Beniowskiego, 80-382 Gdańsk NIP 84 02 37 0, KRS 0000038362 Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 8 4 91 34, 8 4 93 38, fax 8 4 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.amberif.pl Dane do faktury: Nazwa firmy FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Formularz A1 A1 Form ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA / APPLICATION FORM Pełna nazwa firmy Wystawcy (do faktury VAT) / Exibitor s company full name (for invoice): Nazwa i nr dokumentu potwierdzającego działalność

Bardziej szczegółowo

ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (18-22.09.2014)/during exhibition (18-22.09.2014)

ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (18-22.09.2014)/during exhibition (18-22.09.2014) PE NA NAZWA WYSTAWCY/FULL NAME OF THE EXHIITOR ZG OSZENIE DODATKOWE/ADDITIONAL APPLICATION ENERGIA ELEKTRYCZNA/ELECTRIC POWER w czasie wystawy (18-22.09.2014)/during exhibition (18-22.09.2014) STRONA/PAGE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

TARGI - ZG OSZENIE-UMOWA Nr...

TARGI - ZG OSZENIE-UMOWA Nr... MI DZYNRDWE TRGI ZCZECI KIE p. z o.o. 70-777 zczecin, ul. truga 6-8 Targi Przemys u Chemicznego TRGI - ZG ZENIE-UMW Nr... Termin Targów: 21-22.02.2008 Termin zg oszenia: 18.01.2008 Godziny otwarcia: 10.00-18.00

Bardziej szczegółowo

POLFISH 2013 12. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych

POLFISH 2013 12. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Monika Pain tel. 58 554 93 62, fax 58 554 92 11 monika.pain@mtgsa.com.pl, www.polfishtargi.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. Miedzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk, www.amberexpo.pl Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl Manager techniczny: Krystyna Wisniewska krystyna.wisniewska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, tel./ faks 58 554 92 04 Manager techniczny Krystyna Wiśniewska krystyna.wisniewska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ www.mtgsa.pl Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor projektu ACITIVITY EXPO: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, tel. 58 554 92 04 Manager projektu KAJAK

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.amberif.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.amberif.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362, REGON

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.ambermart.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Targi ReDI zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Targami odbywają się w Warszawie w dniach od 10 czerwca do 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo