Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015"

Transkrypt

1 Komunikat nr 16/DM/DRPiKO/2015 z dnia r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao, (DM) niniejszym informuje o: 1) rodzajach zleceń zaawansowanych, 2) instrumentach finansowych, które mogą być przedmiotem zleceń zaawansowanych, 3) warunkach realizacji zleceń zaawansowanych, w tym wymaganych wartościach parametrów. 1. Postanowienia ogólne 1. Wprowadza się następujące rodzaje zleceń zaawansowanych: 1) SSL (Step Stop Limit) 2) ToC (Take or Cut) 3) SToC (Speed, Take or Cut) 4) OTO (One Triggers Other) 2. Zlecenia zaawansowane są przyjmowane na wskazane przez DM instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Dla instrumentów finansowych na rynku kasowym dostępne są wyłącznie zlecenia zaawansowane rodzaju SSL oraz OTO. 3. Klient może składać zlecenia zaawansowane w następujący sposób: a) osobiście w Punkcie Usług Maklerskich (PUM), b) telefonicznie w Contact Center, c) przez Internet w systemie Pekao24Makler. 4. Dla celów obsługi zleceń zaawansowanych określa się kurs odniesienia, którym jest kurs ostatniej transakcji z bieżącej sesji GPW, a w przypadku jego braku: 1) w odniesieniu do derywatów ostatni kurs rozliczeniowy z ostatniej sesji GPW, 2) w odniesieniu do instrumentów finansowych na rynku kasowym - ostatni kurs zamknięcia z GPW. 5. Na podstawie zlecenia zaawansowanego, wprowadzonego do systemu informatycznego DM, są automatycznie generowane standardowe zlecenia (zlecenia cząstkowe), które następnie są wysyłane do systemu informatycznego GPW (którego częścią jest system notujący GPW). Wygenerowane zlecenia cząstkowe podlegają regulacjom GPW. 6. Zlecenie zaawansowane, w tym wygenerowane na jego podstawie wszystkie zlecenia cząstkowe, traci ważność w przypadku: 1) upływu terminu ważności zlecenia zaawansowanego, 2) gdy którekolwiek zlecenie cząstkowe zostanie odrzucone przez GPW, 3) wyeliminowania przez GPW któregokolwiek zlecenia cząstkowego, które dotychczas nie zostało zrealizowane w jakiejkolwiek części,

2 4) gdy w zleceniu zaawansowanym OTO, którego przedmiotem są instrumenty finansowe na rynku kasowym, na rachunku inwestycyjnym Klienta nie ma wystarczającego pokrycia w środkach pieniężnych lub instrumentach finansowych pod zlecenie cząstkowe Other w momencie jego generowania w systemie informatycznym DM, 5) w wyniku złożenia przez Klienta dyspozycji anulowania zlecenia zaawansowanego - przy czym uznaje się, że zlecenie zaawansowane utraciło ważność w chwili otrzymania potwierdzeń z systemu informatycznego GPW o anulowaniu wszystkich aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie tego zlecenia zaawansowanego. 7. Poszczególne zlecenia cząstkowe mogą być anulowane przez Klienta wyłącznie poprzez złożenie dyspozycji anulowania powiązanego z nim zlecenia zaawansowanego. Dyspozycja anulowania zlecenia zaawansowanego może być przyjęta jedynie w odniesieniu do niezrealizowanego zlecenia cząstkowego. W przypadku gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia zaawansowanego, zostało częściowo zrealizowane dyspozycja anulowania może dotyczyć jedynie części niezrealizowanej. 8. Zlecenia zaawansowane nie mogą być modyfikowane przez Klienta. W przypadku konieczności zmiany parametrów zlecenia zaawansowanego należy je anulować, a następnie złożyć nowe zlecenie zaawansowane. 9. Termin ważności zlecenia zaawansowanego może być oznaczony poprzez wskazanie typu ważności: Dzień, Do dnia lub Do czasu. 10. W zleceniach zaawansowanych nie ma możliwości określenia: Wielkości ujawnianej oraz Wielkości minimalnej. 11. Dla zleceń zaawansowanych nie stosuje się odroczonego terminu płatności (OTP) oraz automatycznego uruchamiania środków pieniężnych z kredytu na zakup instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym. 12. DM określa: 1) instrumenty finansowe, które mogą być przedmiotem poszczególnych rodzajów zleceń zaawansowanych składanych w DM - zgodnie z załącznikiem do niniejszego komunikatu. 2) minimalną wartość parametru: Odległość oraz wartość parametru Opóźnienie w zleceniach SSL - zgodnie z załącznikiem do niniejszego komunikatu. 3) minimalną wartość parametru Różnica Take/Cut w zleceniach ToC i SToC zgodnie z załącznikiem do niniejszego komunikatu. 2. Zlecenie SSL 1. Zlecenie SSL może być zleceniem otwierającym lub zamykającym pozycje. 2. Zlecenie SSL może być zleceniem typu Stop Limit lub Stop Loss. 3. Klient określa limit aktywacji zlecenia SSL poprzez wpisanie w polu Odległość wartości wyrażonej w jednostce notowania danego instrumentu finansowego. Na tej podstawie system informatyczny DM generuje zlecenie cząstkowe lub jego modyfikację z limitem aktywacji równym kursowi odniesienia: 1) w przypadku zleceń kupna - powiększonym o wartość z pola Odległość, 2) w przypadku zleceń sprzedaży - pomniejszonym o wartość z pola Odległość. - przy czym DM określa minimalną wartość wpisywaną w polu Odległość.

3 4. W przypadku typu zlecenia Stop Limit - Klient dodatkowo określa limit ceny zlecenia SSL poprzez wpisanie w polu Dystans wartości wyrażonej w jednostce notowania danego instrumentu finansowego. Na tej podstawie system informatyczny DM generuje zlecenie cząstkowe lub jego modyfikację z limitem ceny równym limitowi aktywacji, wyliczonym zgodnie z ust. 3: 1) w przypadku zleceń kupna - powiększonym o wartość z pola Dystans, 2) w przypadku zleceń sprzedaży - pomniejszonym o wartość z pola Dystans. 5. Wartości limitu ceny lub limitu aktywacji zlecenia cząstkowego, wyliczone na podstawie wartości wpisywanych w polach Odległość, zgodnie z ust. 3, oraz Dystans, zgodnie z ust. 4, muszą być zgodne z krokiem notowania danego instrumentu finansowego, o którym mowa w regulacjach GPW. 6. Modyfikacje limitów aktywacji oraz limitów ceny w zleceniach cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia SSL są realizowane po zmianie kursu instrumentu finansowego o wartość Opóźnienia określoną przez DM. Zmiana kursu jest ustalana w stosunku do kursu ostatnio zastosowanego przy wyliczaniu limitu aktywacji w zleceniu cząstkowym. W przypadku zleceń kupna modyfikacje są wykonywane wyłącznie, jeżeli kurs spada, a w przypadku zleceń sprzedaży modyfikacje są wykonywane wyłącznie, jeżeli kurs rośnie. 7. Modyfikacje, o których mowa w ust. 6, są wykonywane do momentu aktywacji przez GPW zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia SSL. 8. W zleceniach SSL wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty jest kontrolowane przez system informatyczny DM w oparciu o wolumen i stronę zlecenia zaawansowanego SSL. 9. W zleceniach SSL, których przedmiotem są derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia zaawansowanego SSL, z zastrzeżeniem 1 ust W zleceniach SSL, których przedmiotem są instrumenty finansowe na rynku kasowym, pokrycie w środkach pieniężnych lub w instrumentach finansowych jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia zaawansowanego SSL, z zastrzeżeniem 1 ust Zlecenie ToC 1. Zlecenie ToC składa się z dwóch zleceń podrzędnych: Take i Cut, na podstawie których system informatyczny DM generuje zlecenia cząstkowe Klienta, wysyłane następnie do systemu informatycznego GPW. Zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take jest generowane w systemie informatycznym DM po otrzymaniu z GPW potwierdzenia przyjęcia zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Cut. 2. Instrumenty finansowe na rynku kasowym nie mogą być przedmiotem zlecenia ToC. 3. Składane zlecenie ToC zostanie przyjęte do realizacji wyłącznie wtedy, gdy zlecenia podrzędne są zleceniami odwracającymi (tj. gdy wolumen sprzedaży jest większy od wolumenu otwartych pozycji długich lub gdy wolumen kupna jest większy od wolumenu otwartych pozycji krótkich) lub zamykającymi otwarte pozycje. 4. Zlecenie podrzędne Take to zlecenie z limitem ceny typu LIM lub PEG, które ma na celu zamknięcie pozycji w celu realizacji zysku. Zlecenie podrzędne Cut to zlecenie z

4 limitem aktywacji typu Stop Loss lub limitem aktywacji i limitem ceny typu Stop Limit, które ma na celu zamknięcie pozycji generujących straty. 5. Limity ceny oraz limity aktywacji zleceń podrzędnych ToC są określane w jednostkach notowania instrumentu finansowego. 6. W przypadku, gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take zostanie zrealizowane częściowo - wolumen zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Cut zostanie automatycznie zmodyfikowany do wielkości niezrealizowanego wolumenu zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Take. W przypadku całkowitej realizacji zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Take - zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Cut zostanie automatycznie anulowane. 7. W przypadku, gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Cut aktywuje się w arkuszu zleceń GPW - zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take zostanie anulowane. 8. Zasady obowiązujące dla zlecenia kupna ToC: 1) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż kurs odniesienia, 2) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż kurs odniesienia, 3) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż limit ceny w zleceniu kupna Take, 4) różnica pomiędzy limitem aktywacji w zleceniu kupna Cut a limitem ceny w zleceniu kupna Take nie może być mniejsza niż Różnica Take/Cut określona przez DM. 9. Zasady obowiązujące dla zlecenia sprzedaży ToC: 1) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż kurs odniesienia, 2) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż kurs odniesienia, 3) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży Take, 4) różnica pomiędzy limitem ceny w zleceniu sprzedaży Take a limitem aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut, nie może być mniejsza niż Różnica Take/Cut określona przez DM. 10. Przy składaniu zlecenia ToC system informatyczny DM wylicza wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego Take. 11. Dla aktywnego zlecenia ToC, wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty jest kontrolowane przez system informatyczny DM w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia ToC. 12. Przy składaniu zlecenia ToC, którego przedmiotem są derywaty wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o łączny wolumen i stronę zleceń podrzędnych Take i Cut z zastrzeżeniem 1 ust Dla aktywnego zlecenia ToC, którego przedmiotem są derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia ToC, z zastrzeżeniem 1 ust. 11.

5 4. Zlecenie SToC 1. Zlecenie SToC składa się z 3 zleceń podrzędnych: Speed, Take i Cut, na podstawie których system informatyczny DM generuje zlecenia cząstkowe Klienta, wysyłane następnie do systemu informatycznego GPW. 2. Instrumenty finansowe na rynku kasowym nie mogą być przedmiotem zleceń SToC. 3. Składane zlecenie SToC zostanie przyjęte do realizacji wyłącznie wtedy, gdy zlecenie podrzędne Speed jest zleceniem otwierającym pozycje. 4. Zlecenie podrzędne Speed może wskazywać każdy typ zlecenia obsługiwany przez GPW i co do zasady jest zleceniem otwierającym pozycje. 5. Dopiero po realizacji zlecenia podrzędnego Speed, DM wystawia zlecenia cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take i Cut. W przypadku eliminacji przez GPW częściowo zrealizowanego zlecenia Speed, zostaną wystawione zlecenia cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take i Cut z wolumenami równymi wolumenowi częściowej realizacji zlecenia Speed. 6. Zlecenie podrzędne Take to zlecenie z limitem ceny typu LIM lub PEG, które ma na celu zamknięcie pozycji w celu realizacji zysku, a zlecenie podrzędne Cut to zlecenie z limitem aktywacji typu Stop Loss lub limitem aktywacji i limitem ceny typu Stop Limit, które ma na celu zamknięcie pozycji generującej straty. 7. Limity ceny oraz limity aktywacji zleceń podrzędnych SToC są określane w jednostkach notowania instrumentu finansowego. 8. W przypadku, gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take zostanie zrealizowane częściowo - wolumen zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Cut zostanie automatycznie zmodyfikowany do wielkości niezrealizowanego wolumenu zlecenia cząstkowego, wygenerowanego na podstawie zlecenia Take. W przypadku całkowitej realizacji zlecenia cząstkowego, wygenerowane na podstawie zlecenia Take - zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Cut zostanie automatycznie anulowane. 9. W przypadku gdy zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Cut aktywuje się w arkuszu zleceń GPW - zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Take zostanie anulowane. 10. Zasady obowiązujące dla zlecenia kupna SToC: 1) zlecenie kupna Speed z typem zlecenia PKC, PCR, PEG: a) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż kurs ostatniej transakcji na bieżącej sesji GPW, a w przypadku braku tego kursu musi być większy niż 110% ostatniego kursu rozliczeniowego z GPW, b) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży Take, c) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż kurs odniesienia; 2) zlecenie kupna Speed z typem zlecenia Stop Loss, Stop Limit: a) limit aktywacji w zleceniu kupna Speed musi być większy niż kurs odniesienia, b) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż limit aktywacji w zleceniu kupna Speed, c) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż kurs odniesienia, d) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż limit aktywacji w zleceniu kupna Speed, e) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż kurs odniesienia; 3) zlecenie kupna Speed z limitem ceny:

6 a) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż limit ceny w zleceniu kupna Speed, b) limit ceny w zleceniu sprzedaży Take musi być większy niż kurs odniesienia, c) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu kupna Speed, d) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Cut musi być mniejszy niż kurs odniesienia; 4) różnica pomiędzy limitem ceny w zleceniu Take a limitem aktywacji w zleceniu Cut nie może być mniejsza niż Różnica Take/Cut określona przez DM. 11. Zasady obowiązujące dla zlecenia sprzedaży SToC: 1) zlecenie sprzedaży Speed z typem zlecenia PKC, PCR, PEG: a) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż kurs ostatniej transakcji na bieżącej sesji GPW, a w przypadku braku tego kursu musi być mniejszy niż 90% ostatniego kursu rozliczeniowego z GPW, b) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż limit ceny w zleceniu kupna Take, c) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż kurs odniesienia; 2) zlecenie sprzedaży Speed z typem zlecenia Stop Loss, Stop Limit: a) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Speed musi być mniejszy niż kurs odniesienia, b) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Speed, c) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż kurs odniesienia, d) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Speed, e) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż kurs odniesienia; 3) zlecenie sprzedaży Speed z limitem ceny: a) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży Speed, b) limit ceny w zleceniu kupna Take musi być mniejszy niż kurs odniesienia, c) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży Speed, d) limit aktywacji w zleceniu kupna Cut musi być większy niż kurs odniesienia; 4) różnica pomiędzy limitem aktywacji w zleceniu Cut, a limitem ceny w zleceniu Take nie może być mniejsza niż Różnica Take/Cut określona przez DM. 12. Przy składaniu zlecenia SToC system informatyczny DM wylicza wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego Speed. 13. Dla aktywnego zlecenia SToC wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty jest kontrolowane przez system informatyczny DM w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia SToC. 14. Przy składaniu zlecenia SToC, którego przedmiotem są derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego Speed, z zastrzeżeniem 1 ust Dla aktywnego zlecenia SToC, którego przedmiotem są derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia SToC, z zastrzeżeniem 1 ust. 11.

7 5. Zlecenie OTO 1. Zlecenie OTO składa się z 2 zleceń podrzędnych: One i Other, na podstawie których system informatyczny DM generuje zlecenia cząstkowe Klienta, które następnie są wysyłane do systemu informatycznego GPW. 2. Zlecenie podrzędne One może wskazywać każdy typ zlecenia obsługiwany przez GPW, przy czym zlecenie sprzedaży, którego przedmiotem są instrumenty finansowe na rynku kasowym, może wskazywać typ zlecenia: LIM, PEG Limit lub Stop Limit. 3. Dopiero po realizacji zlecenia podrzędnego One, DM wystawia zlecenia cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Other. W przypadku eliminacji przez GPW częściowo zrealizowanego zlecenia One, zostanie wystawione zlecenie cząstkowe, wygenerowane na podstawie zlecenia Other z wolumenem równym wolumenowi częściowej realizacji zlecenia One. 4. Zlecenie podrzędne Other jest zleceniem o stronie przeciwnej do zlecenia podrzędnego One. W przypadku gdy przedmiotem zlecenia podrzędnego Other są: 1) derywaty - może wskazywać typ zlecenia: LIM, PEG Limit, Stop Loss lub Stop Limit, 2) instrumenty finansowe na rynku kasowym może wskazywać typ zlecenia: LIM lub PEG Limit. 5. Limity ceny oraz limity aktywacji zleceń podrzędnych OTO są określane w jednostkach notowania instrumentu finansowego. 6. Zasady obowiązujące dla zlecenia kupna OTO: 1) zlecenie kupna One z typem zlecenia PKC, PCR, PEG: a) limit ceny w zleceniu sprzedaży Other typu LIM lub PEG Limit musi być większy niż kurs odniesienia, b) dla instrumentów finansowych na rynku kasowym - kursem odniesienia jest ostatni kurs zamknięcia z sesji GPW powiększony o 21%, w przypadku: zlecenia, o którym mowa w lit. a, braku kursu ostatniej transakcji z bieżącej sesji GPW, c) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Other typu Stop Loss lub Stop Limit musi być mniejszy niż kurs odniesienia, 2) zlecenie kupna One z typem zlecenia Stop Loss, Stop Limit: a) dla instrumentów finansowych na rynku kasowym kursem odniesienia jest ostatni kurs zamknięcia powiększony o 21% w przypadku: - gdy zlecenie One jest typu StopLoss, - braku kursu ostatniej transakcji z bieżącej sesji GPW, b) limit aktywacji w zleceniu kupna One musi być większy niż kurs odniesienia, c) limit ceny w zleceniu sprzedaży Other typu LIM lub PEG Limit musi być większy niż limit aktywacji w zleceniu kupna One, d) limit ceny w zleceniu sprzedaży Other typu LIM lub PEG Limit dla instrumentów finansowych na rynku kasowym musi być większy niż limit ceny w zleceniu kupna One typu Stop Limit lub większy niż kurs odniesienia, gdy zlecenie One jest typu Stop Loss, e) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Other musi być mniejszy niż limit aktywacji w zleceniu kupna One,

8 3) zlecenie kupna One z limitem ceny: a) limit ceny w zleceniu sprzedaży Other typu LIM lub PEG Limit musi być większy niż limit ceny w zleceniu kupna One, b) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży Other musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu kupna One, 7. Zasady obowiązujące dla zlecenia sprzedaży OTO : 1) zlecenie sprzedaży One z typem zlecenia PKC, PCR, PEG: a) limit ceny w zleceniu kupna Other typu LIM lub PEG Limit musi być mniejszy niż kurs odniesienia, b) limit aktywacji w zleceniu kupna Other musi być większy niż kurs odniesienia, 2) zlecenie sprzedaży One z typem zlecenia Stop Loss, Stop Limit: a) limit aktywacji w zleceniu sprzedaży One musi być mniejszy niż kurs odniesienia, b) limit ceny w zleceniu kupna Other typu LIM lub PEG Limit musi być mniejszy niż limit aktywacji w zleceniu sprzedaży One, c) limit ceny w zleceniu kupna Other typu LIM lub PEG Limit dla instrumentów finansowych na rynku kasowym musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży One typu Stop Limit, d) limit aktywacji w zleceniu kupna Other musi być większy niż limit aktywacji w zleceniu sprzedaży One, 3) zlecenie sprzedaży One z limitem ceny: a) limit ceny w zleceniu kupna Other typu LIM lub PEG Limit musi być mniejszy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży One, b) limit aktywacji w zleceniu kupna Other musi być większy niż limit ceny w zleceniu sprzedaży One, 8. Przy składaniu zlecenia OTO system informatyczny DM wylicza wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego One. 9. Dla aktywnego zlecenia OTO wykorzystanie indywidualnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty jest kontrolowane przez system informatyczny DM w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia OTO. 10. Przy składaniu zlecenia OTO, którego przedmiotem są derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego One, z zastrzeżeniem 1 ust Przy składaniu zlecenia OTO, którego przedmiotem są instrumenty finansowe na rynku kasowym, pokrycie w środkach pieniężnych lub instrumentach finansowych jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę zlecenia podrzędnego One, z zastrzeżeniem 1 ust Dla aktywnego zlecenia OTO na derywaty, wymagane zabezpieczenie jest wyliczane na zasadach ogólnych w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia OTO, z zastrzeżeniem 1 ust Dla aktywnego zlecenia OTO na instrumenty finansowe na rynku kasowym, pokrycie w środkach pieniężnych lub instrumentach finansowych jest wyliczane na zasadach

9 ogólnych w oparciu o wolumen i stronę aktywnych zleceń cząstkowych, wygenerowanych na podstawie zlecenia OTO, z zastrzeżeniem 1 ust Postanowienia końcowe 1. W przypadku powzięcia przez DM informacji o zagrożeniu realizacji zleceń zaawansowanych niezgodnie z założeniami składających dyspozycje, w tym w przypadku informacji o zagrożeniu wynikającym z przyczyn regulacyjnych (tj. jeżeli zagrożenie wynika z braku zgodności z zasadami ustalonymi przez GPW w Regulaminie GPW, Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego, uchwałach Rady Nadzorczej GPW oraz Zarządu GPW, w Cedule GPW komunikatach wydawanych przez GPW lub DM, określonych w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez DM Pekao, Umowie świadczenia usług maklerskich przez DM Pekao oraz Komunikacie Dyrektora DM określającym zasady obsługi zleceń zaawansowanych) lub technicznych (tj. jeżeli zagrożenie wynika z działania/braku działania systemów informatycznych GPW lub DM, a także infrastruktury technicznej pośredniczącej w połączeniu systemów informatycznych GPW i DM) DM może wstrzymać lub ograniczyć świadczenie usługi, w szczególności DM może: 1) wstrzymać lub ograniczyć przyjmowanie do wykonania zleceń zaawansowanych, 2) anulować aktywne zlecenia zaawansowane. DM niezwłocznie przekaże Klientowi informację o przyczynie anulowania, wstrzymania lub ograniczenia realizacji zlecenia. 2. Przed złożeniem zlecenia zaawansowanego, Klient powinien zapoznać się z powyższymi zasadami obsługi zleceń zaawansowanych, w szczególności z określonymi przez DM instrumentami finansowymi, które mogą być przedmiotem zleceń zaawansowanych składanych w DM, a także z parametrami dotyczącymi zleceń zaawansowanych Z dniem wejścia w życie niniejszego komunikatu traci moc Komunikat nr 10/DM/DRPiKO/2015 z dnia r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao, 2. Komunikat wchodzi w życie z dniem 18 maja 2015 r. Piotr Kozłowski Dyrektor Domu Maklerskiego Pekao

10 Załącznik do Komunikatu nr 16/DM/DRPiKO/2015 z dnia w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao 1. Instrumenty finansowe, które mogą być przedmiotem poszczególnych rodzajów zleceń zaawansowanych składanych w DM: Zakres instrumentów finansowych Kontrakty terminowe na indeksy WIG20 i mwig40. Kontrakty terminowe na akcje KGHM, PEKAO, PKOBP, PKNORLEN, PZU (wyłącznie najstarsza notowana seria, spośród serii wygasających w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu). Kontrakty terminowe na waluty EUR, USD (wyłącznie najstarsza notowana seria, spośród serii wygasających w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu). Akcje ALCHEMIA, ALIOR, AMICA, AMREST, APATOR, ASSECOPOL, BOGDANKA, BORYSZEW, BUDIMEX, BZWBK, CCC, CDPROJEKT, CIECH, CYFRPLSAT, ECHO, EMPERIA, ENEA, ENERGA, EUROCASH, FORTE, GETIN, GETINNOBLE, GLOBCITYHD, GPW, GRUPAAZOTY, GTC, HANDLOWY, HAWE, INGBSK, INTEGERPL, INTERCARS, JSW, KERNEL, KETY, KGHM, KRUK, LOTOS, LPP, MBANK, MIDAS, MILLENNIUM, NETIA, NEUCA, NEWAG, ORANGEPL, ORBIS, PEKAO, PGE, PGNIG, PKNORLEN, PKOBP, PKPCARGO, PZU, SANOK, SYNTHOS, TAURONPE, TRACJA, TVN, WAWEL, ZEPAK Rodzaj zlecenia zaawansowanego SSL, ToC, SToC, OTO SSL, OTO 2. Parametry obowiązujące w zleceniach zaawansowanych SSL: Zakres instrumentów finansowych Kontrakty terminowe na indeksy WIG20 oraz WIG40: Kontrakty terminowe na akcje PKNORLEN, PKOBP Kontrakty terminowe na akcje KGHM, PEKAO Kontrakty terminowe na akcje PZU Minimalna Odległość Opóźnienie 5 5 0,10 0,10 0,50 0,50 2,00 2,00

11 Kontrakty terminowe na waluty EUR, USD 0,20 0,20 Akcje GETIN, GETINNOBLE, GTC, HAWE, MIDAS, SYNTHOS, TAURONPE 0,02 PLN 0,02 PLN Akcje ALCHEMIA, BORYSZEW, ECHO, MILLENNIUM, NETIA, ORANGEPL, PGNIG, TRAKCJA 0,05 PLN 0,05 PLN Akcje APATOR, CDPROJEKT, CYFRPLSAT, ENEA, ENERGA, EUROCASH, GLOBCITYHD, GPW, JSW, KERNEL, LOTOS, NEWAG, ORBIS, PGE, PKNORLEN, PKOBP, TVN, ZEPAK Akcje ALIOR, AMICA, AMREST, ASSECOPOL, BOGDANKA, CIECH, EMPERIA, FORTE, GRUPAAZOTY, HANDLOWY, INGBSK, KGHM, KRUK, PEKAO, PKPCARGO, SANOK 0,10 PLN 0,10 PLN 0,50 PLN 0,50 PLN Akcje BUDIMEX, BZWBK, CCC, INTEGERPL, INTERCARS, KETY, MBANK, NEUCA, PZU, WAWEL 2,00 PLN 2,00 PLN Akcje LPP 35,00 PLN 35,00 PLN 3. Parametry obowiązujące w zleceniach zaawansowanych SToC i ToC: Zakres instrumentów finansowych Kontrakty terminowe na indeksy WIG20 oraz mwig40: Kontrakty terminowe na akcje PKNORLEN, PKOBP: Kontrakty terminowe na akcje KGHM, PEKAO, PZU: Kontrakty terminowe na waluty EUR, USD: Różnica Take/Cut 10 1,00 2,00 2,00

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE... 2 2. INSTRUMENTY POCHODNE... 14 3. INNE... 16 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ... 18 5. ZLECENIE ZAAWANSOWANE... 22 6. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Spis treści System znany z NYSE Euronext także na GPW...2 Skrócenie czasu notowań...3 Zmiany w zleceniach giełdowych...4 1.Nowości

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA...2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE... 7 2. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Organizacja obrotu giełdowego Notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów:

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów: Zlecenia na giełdzie Aby kupić albo sprzedać papiery wartościowe na giełdzie inwestor musi złożyć zlecenie za pośrednictwem domu maklerskiego. Zlecenie to właśnie informacja o tym, co i na jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/21/16 z dnia 04 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku. Strona 1 z 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG)

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) www.pokonac-rynek.pl Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) Opracował: Łukasz Zymiera na podstawie: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE Biuro Maklerskie SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE 1/7 15 kwietnia 2013 roku Warset system informatyczny dotychczas obsługujący GPW zastąpiony zostaje przez UTP (Universal Trading Platform - Uniwersalna Platforma

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 2015-11-18 12:55 GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 listopada 2015 r. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu:

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu: 3.8.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek Pierwszy Dzień i czwartek Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne w mbanku

Instrumenty pochodne w mbanku Instrumenty pochodne w mbanku Instrumenty pochodne informacje podstawowe..2-5 Kontrakty terminowe jak to działa?...6-10 Kontrakty terminowe notowanie na GPW 11-15 Kontrakty terminowe rozliczenia w KDPW..16-28

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

WSE goes global with UTP

WSE goes global with UTP GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WSE goes global with UTP UTP - nowy system transakcyjny na GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘŻNY... 2 2. PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY... 4 3. PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY... 6 4. PRZELEW

Bardziej szczegółowo

UTP Najważniejsze informacje

UTP Najważniejsze informacje UTP Najważniejsze informacje UTP - Universal Trading Platform / Uniwersalna Platforma Obrotu System wykorzystywany między innymi na giełdzie w: Nowym Jorku Paryżu Brukseli Katarze Zalety UTP Możliwość

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ZLECEŃ. I. Zlecenia bez limitu ceny. 1. Zlecenia PKC

OBSŁUGA ZLECEŃ. I. Zlecenia bez limitu ceny. 1. Zlecenia PKC OBSŁUGA ZLECEŃ I. Zlecenia bez limitu ceny 1. Zlecenia PKC Podstawową zmianą w sposobie realizacji zleceń PKC w stosunku do systemu WARSET jest zasada mówiąca, że część zlecenia napływającego, mogąca się

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP)

Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP) Załącznik do Uchwały Nr 334/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 marca 2013 r. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu

Bardziej szczegółowo

UTP Nowoczesna technologia na GPW

UTP Nowoczesna technologia na GPW UTP Nowoczesna technologia na GPW Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. UTP nowoczesna technologia na GPW system opracowany i funkcjonujący w grupie NYSE Euronext należący do najnowocześniejszych rozwiązań funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 28 grudnia 2015 roku

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 28 grudnia 2015 roku Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu zagranicznymi papierami wartościowymi) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect (Meta Trader)

Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect (Meta Trader) Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect (Meta Trader) Obowiązuje od dnia 30 marca 2015 roku TMS Connect (Meta Trader) umożliwia bezpośredni dostęp do rynku FX oraz CFD z wykorzystaniem systemu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY piątek, 15 kwietnia 2016

BIULETYN PORANNY piątek, 15 kwietnia 2016 KOMENTARZ PORANNY Warszawa podąża za Europą Po kilku spadkowych sesjach GPW złapała drugi oddech i zanotowała kolejny wzrostowy dzień. Blue chipy zyskały 0,4%, zamykając się na poziomie 1951,8 pkt. Nad

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU (SYSTEM WARSET)

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU (SYSTEM WARSET) Załącznik do Uchwały Nr 339/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 marca 2013 r. Załącznik Nr 2a do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW I. Akcje spółek z segmentu TOP5 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż

Bardziej szczegółowo

UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2015 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2015 roku. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 23 października 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu zagranicznymi papierami wartościowymi) Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY środa, 29 czerwca 2016

BIULETYN PORANNY środa, 29 czerwca 2016 KOMENTARZ PORANNY Próba uspokojenia sytuacji Wczorajsza sesja na GPW przebiegała dość spokojnie na tle kilku poprzednich dni. Jedynym zakłóceniem obrazu było PGE, gdzie Skarb Państwa w ostatniej chwili

Bardziej szczegółowo

Odwołuje się Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 22 grudnia 2014 roku. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 25 maja2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu zagranicznymi papierami wartościowymi) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 395/72/13 z dnia z 20 grudnia 2014 r.

Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 395/72/13 z dnia z 20 grudnia 2014 r. Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 395/72/13 z dnia z 20 grudnia 2014 r. Szczegółowe zasady anulowania transakcji. I. Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 lipca 2015 6 stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 lipca 2015 6 stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Bank Pocztowy Parkiet informuje, że bank należący do Poczty Polskiej i PKO BP złożył prospekt emisyjny w KNF, a przygotowania do IPO idą zgodnie z planem.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

bossatraderpro PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

bossatraderpro PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA bossatraderpro ver 3.xx UTP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright Janusz Trójca. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. - 2 - Spis treści WPROWADZENIE... 4 1.1. O PROGRAMIE... 4 1.2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...

Bardziej szczegółowo

Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego.

Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego. ZLECENIE STANDARDOWE Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego. Aby kupić/sprzedać wybrany instrument, należy jedynie wpisać

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 23 października 2015 6 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 23 października 2015 6 stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Asseco SEE Obecny portfel zamówień ma wartość 107,8 mln EUR (+3% r/r). Bank Millennium Spółka opublikowała wyniki za III kwartał: 3Q15 Kons. vs konsensus Citi

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 125/30/14 z dnia 22 maja 2014 r. wchodzą w życie z dniem 30 maja 2014 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku)

Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku) Inwestorzy w obrotach giełdowych (I połowa 2006 roku) Zespół Rozwoju i Eksploatacji Dział Produktów Informacyjnych GPW Warszawa, 24 sierpnia 2006 www.gpw.pl 1 Agenda: Udział inwestorów w obrotach giełdowych

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 25 sierpnia stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 25 sierpnia stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Alior Bank Spółka wyemituje 22.446 akcji serii D (stanowiących 0,67% programu motywacyjnego i 0,03% całości wyemitowanych akcji) na rzecz menadżerów w ramach

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 6 grudnia 2011 r.) ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 marca 2015 5 stron. PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Rafał Materka Analityk

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 marca 2015 5 stron. PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Rafał Materka Analityk Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: 4Q14 Kons. vs kons. Citi vs Citi 4Q13 r/r Składki przypisane brutto 4,476 4,245 5% 4,245 5% 4,077 10% Wynik na

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Rynek Instrumentów Finansowych Futures na energię elektryczną. Jarosław Ziębiec Dyrektor Biura Rynku Regulowanego

Rynek Instrumentów Finansowych Futures na energię elektryczną. Jarosław Ziębiec Dyrektor Biura Rynku Regulowanego Rynek Instrumentów Finansowych Futures na energię elektryczną Jarosław Ziębiec Dyrektor Biura Rynku Regulowanego Komitet Rynku Energii Elektrycznej Warszawa, 16 marca 2015 Agenda Dlaczego futures na energie

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja PKN Orlen 67,82 2,5 1,1% 4,5% 6,1% 12,3% 5,5% Bank Pekao 145,15 1,02% 1,6% -0,6% 0,1% -0,6% 6,8% PKO BP 23,70 0,79% 3,4% 2,9%

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY środa, 6 lipca 2016

BIULETYN PORANNY środa, 6 lipca 2016 KOMENTARZ PORANNY Niedźwiedzie zdominowały globalne rynki Wczorajsza sesja zdecydowanie upłynęła pod dyktando strony podażowej. W Warszawie blue chipy spadły o 0,5%, zamykając się na poziomie 1716,0 pkt.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 05 lutego 2015 roku

Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 05 lutego 2015 roku Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 05 lutego 2015 roku (bez zarządzeń dotyczących Zarządzania Aktywami oraz Obrotu Derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY wtorek, 5 lipca 2016

BIULETYN PORANNY wtorek, 5 lipca 2016 KOMENTARZ PORANNY Nerwowa reakcja na zmiany w OFE Po chwilowej panice związanej z modyfikacją systemu emerytalnego w Polsce warszawskie indeksy szybko wzięły się za odrabianie strat i w efekcie mamy na

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM.

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 26 lutego 2015 roku (bez zarządzeń dotyczących Zarządzania Aktywami oraz Obrotu Derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram sesji. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Harmonogram sesji. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Harmonogram sesji Zarówno na rynku podstawowym, jak i równoległym, instrumenty finansowe notowane mogą być w jednym z dwóch systemów notowań: w systemie notowań jednolitych w systemie notowań ciągłych.

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej Zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 59/15/14 z dnia 13 marca 2014 r. wchodzą w życie z dniem 21 marca 2014

Bardziej szczegółowo

0.3% -0.5% 1.3% WIG50

0.3% -0.5% 1.3% WIG50 Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Action Spółka opublikowała wyniki za I kwartał Przychody 1324 1299 2% 1132 17% EBITDA 25.8 24.6 5% 22.6 14% EBIT 23.5 22.1 6% 20.3 16% Zysk netto 17.3 16.9

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY piątek, 20 maja 2016

BIULETYN PORANNY piątek, 20 maja 2016 KOMENTARZ PORANNY Byki muszą się przebudzić Za nami trzy spadkowe sesje z rzędu na WIG20 i pogłębienie lokalnego dołka z ubiegłego tygodnia. Wczoraj finiszowaliśmy na poziomie 1799,9 pkt, co oznacza zejście

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 października 2014 5 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 października 2014 5 stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Amrest W III kwartale przychody ze sprzedaży wzrosły o 9,9% r/r do 765 mln PLN, w tym na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej o 8% do 448 mln PLN, w Rosji o

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Materiały do broszury informacyjnej o RTEE Strona 1 z 10 Kontrakty typu FORWARD Ogólne informacje: Notowane kontrakty: całodobowe (BASE) oraz szczytowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY czwartek, 31 marca 2016

BIULETYN PORANNY czwartek, 31 marca 2016 KOMENTARZ PORANNY pkt. prawie zdobyte Po przerwie świątecznej na warszawski parkiet powrócił optymizm, co skutkowało pokonaniem szczytu z zeszłego tygodnia i dynamiczną wędrówka w kierunku pkt. na indeksie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY środa, 24 lutego 2016

BIULETYN PORANNY środa, 24 lutego 2016 KOMENTARZ PORANNY Czekając na wyniki Wtorkowa sesja w wykonaniu blue chipów była spokojna przy niskich obrotach WIG20 stracił 0,8% i zamknął się na poziomie 1845 pkt. Lepiej poradziły sobie mniejsze podmioty

Bardziej szczegółowo

LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE

LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE LOKATY INWESTYCYJNE W OBSŁUDZE oferowane od dnia 4 maja 2015 r. w oddziałach BGŻ BNP Paribas S.A. będących przed dniem połączenia Banku BGŻ S.A. i BNP Paribas S.A. oddziałami BGŻ S.A. Niniejszy materiał

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Rynek Uprawnieo do emisji CO2

Rynek Uprawnieo do emisji CO2 Rynek Uprawnieo do emisji CO2 Zasady obrotu i rozliczeń na giełdowym rynku uprawnień do emisji CO 2 Leszek Prachniak Dyrektor Departamentu Notowao Towarowa Giełda Energii S.A. Leszek.prachniak@polpx.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC)

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) 1. Postanowienia ogólne 1.1. XTB jest zobowiązany postępować w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, kierując się najlepszym interesem swoich Klientów. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

* Szczegóły zlecenia kupna Hawe < 3,64 #DIV/0! średnia:

* Szczegóły zlecenia kupna Hawe < 3,64 #DIV/0! średnia: POTENCJALNE BYKI NA TEN TYDZIEŃ Nazwa spółki Warunki kupna STOP * Szczegóły zlecenia kupna Hawe wybicie 3,95 < 3,64 Nazwa spółki Data wydania ŚREDNIOTERMINOWY PORTFEL BYKÓW Cena kupna Cena obecna Zmiana

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 12 maja 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 12 maja 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 12 maja 216 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 1 818 -.39% -4.7% -28.5% 446/115 WIG3 2 27 -.46% -4.7% -26.6% 482/124 mwig4 3 514 -.13% -.9% -1.9%

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 2 kwietnia 2012 r.) ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 10 lipca 2014 5 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 10 lipca 2014 5 stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Ciech Spółka ogłosiła przedterminowy wykup euroobligacji zapadających w 2019 po 101% wartości nominalnej tj. 101 tys. EUR. GPW Sprostowanie informacji: Paweł

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY RACHUNEK PIENIĘŻNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘŻNEGO... 2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY... 6 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... 6 2.2. Przelew

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 6 lipca stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 6 lipca stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek BBI Spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży 72 lokali w budynku Złota 44 na rzecz Catella Wohnen Europa. Ergis Spółka zawarła umowę na dostarczenie przez

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo