POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Zegar czasu rzeczywistego - integracja systemu LCN z modułem logicznym LOGO! Numer ćwiczenia: 8 Opracowali: Tomasz Barabasz Piotr Zasada Merytorycznie sprawdził: dr inŝ. Jan Skórski 2007

2 Spis treści: Wstęp teoretyczny do ćwiczenia... 3 Treść ćwiczenia Schemat połączeń Listing programu materiał pobrany ze strony: 2

3 Wstęp teoretyczny do ćwiczenia System LCN oferuje względny timer czasowy oraz zegar periodyczny. Względny zegar czasowy odmierza czas po wystąpieniu jakiegoś zdarzenia np. zapal oświetlenie godzinę po naciśnięcia przycisku itp. Zegar periodyczny moŝe wyzwalać zdarzenie co stały określony czas np. włączać i wyłączać oświetlenie co 10 minut. Niestety, system LCN nie oferuje zegara czasu rzeczywistego tzn. zegara, który pozwala sterować urządzeniami o określonej porze np. wyłączać światło o godzinie 21.00, a wyłączać o Problem ten rozwiązuje się w prosty sposób podłączając do systemu LCN zegar sterujący. W zegarze takim znajduje się kilka styków, które są załączane o zaprogramowanych porach. Styki te mogą być podłączone do wejść binarnych modułu. W ćwiczeniu jako zegar sterujący został wykorzystany moduł logiczny LOGO!, a jako czujnik binarny moduł LCN-B3I, do którego jednego z wejść został podłączony moduł logiczny LOGO! Basic. PoniŜej przedstawiona jest instrukcja obsługi modułu logicznego LOGO! Basic, który znajduje się w laboratorium. Instrukcja obsługi LOGO! Basic Wstęp teoretyczny LOGO! jest programowalnym modułem logicznym wyprodukowanym przez Firmę Siemens naleŝy do rodziny mikrosterowników o bardzo wielu moŝliwościach. Przy pomocy LOGO! moŝna zrealizować zadania prostej automatyki przemysłowej tzn. sterowanie oświetleniem, sterowanie bramą wjazdową, sterowanie ogrzewaniem, sterowanie klimatyzacją. materiał pobrany ze strony: 3

4 Budowa LOGO! Basic wersja z panelem operatorskim i wyświetlaczem LCD Zaciski sygnałów wejściowych znajdują się w górnej części modułu LOGO! (Rysunek 1). Wejścia modułu oznaczane są literą I oraz numerem wejścia od 1 do 6. Zaciski sygnałów wyjściowych znajdują się dolnej części LOGO!. Wyjścia modułu oznaczane są literą Q oraz numerem wyjścia od 1 do 4. Rysunek 1. Widok z przodu LOGO! Basic; wersja z panelem operatorskim, sześcioma wejściami i czterema wyjściami Źródło: Rysunek zastał zaczerpnięty z Podręcznika uŝytkownika LOGO! 1-zasialnie 2-wejścia modułu LOGO! 3- wyświetlacz LCD 4- gniazdo z osłoną 5- panel operatora 6- wyjścia modułu W ćwiczenia LOGO! będzie wykorzystane jako niezaleŝny zegar czasu rzeczywistego dlatego do zająć naleŝy wybrać moduł LOGO! posiadający wbudowany zegar. materiał pobrany ze strony: 4

5 Moduł logiczny LOGO! posiada wewnętrzne rezerwowe zasilanie uruchamiane po odłączeniu modułu od sieci zasilającej, które zasila wewnętrzny zegar. Czas pracy zegara zaleŝy od temperatury otoczenia. W temperaturze ok. 25 o C wynosi on ok. 80 godzin. RównieŜ pamięć wewnętrzne modułu LOGO! zasilana jest z wewnętrznego źródła. Oznacza to, Ŝe stany konektorów i liczników są zachowane w momencie odłączenia zasilania, a po ponownym załączeniu zasilania wykonywanie programu jest wznowione. MontaŜ LOGO! Basic odbywa się na szynie profilowanej, a więc w taki sam sposób jak osprzęt systemu LCN. MoŜna więc umieścić oba systemy razem czyli osprzęt systemu LCN oraz moduł logiczny LOGO! w jednej szafie sterowniczej. Programowanie moŝe odbywać się w dwojaki sposób. Pierwszy sposób umoŝliwia programowanie modułu przy pomocy znajdującej się na przednim panelu klawiatury (ten sposób programowanie moŝliwy jest tylko w przypadku gdy moduł posiada wyświetlacz i panel sterowniczy). Drugim sposobem jest programowanie modułu przy pomocy programów narzędziowych: LOGO! Soft lub LOGO! Soft Comfort. Opis funkcji Funkcja tygodniowy przełącznik czasowy pozwala na sterowaniem wyjściem modułu LOGO! W zaleŝności od daty i godziny. KaŜdy zegar tygodniowy posiada trzy krzywki: No1, No2, No3, w których ustawia się ramy czasowe załączenia oraz wyłączenia podłączonego do nich wyjścia. Pierwszym ustawianym parametrem jest dzień lub kombinacja dni tygodnia, w których ma się załączyć wyjścia. Znaki: + oznacza, Ŝe parametr ten moŝe być zmieniony z trybie edycji parametrów dla modułu LOGO! - oznacza, Ŝe parametr ten moŝe być zmieniony tylko w trybie programowania, w trybie edycji parametrów parametr ten zabezpieczony jest przed odczytem i modyfikacją Kolejnymi parametrami są: ON czyli godzina załączenia OFF czyli godzina wyłączenia Oba z parametrów podawane są w formacie: godzina : minuty. materiał pobrany ze strony: 5

6 Zasady pracy z modułem logicznym LOGO!: Programowanie w module logicznym LOGO! odbywa się od wyjścia do wejścia, czyli w pierwszej kolejności wybieramy, które z wyjść będzie sterowane przez program. Stan jednego wyjścia moŝe być zaleŝny od stany kilku wejść. Moduł LOGO! Basic został wyposaŝony w panel operatorski który posiada sześć przycisków. Klawisze: strzałka w górę, strzałka w lewo, strzałka w dół, strzałka w prawo słuŝą do przesuwania podkreślonego kursora na ekranie modułu _ podkreślenie oznacza, Ŝe parametr lub funkcja moŝe być edytowana. Przycisk OK. słuŝy do potwierdzenia wybranej funkcji. Przycisk ESC słuŝy do wycofania się z wykonania operacji. Moduł LOGO! zapisuje w pamięci tylko kompletny program, jeśli zostanie wprowadzona tylko część programu nie będzie moŝna wyjść z trybu programowania. Instrukcja programowania w LOGO!: Po wykonaniu połączenia zgodnego ze schematem i zasileniu modułu LOGO! przystępujemy do programowania. JeŜeli w pamięci modułu LOGO! nie ma zapisanego Ŝadnego programu (Rysunek 2.) na ekranie modułu logicznego pojawi się napis: No Program Rysunek 2. Widok ekranu modułu logicznego NaleŜy wówczas postępować zgodnie z instrukcją. materiał pobrany ze strony: 6

7 Wejść w tryb programowania po jednoczesnym przyciśnięciu kombinacji trzech przycisków:,,ok (Rysunek 3.). Rysunek 3. Widok panelu operatorskiego Pozwoli nam to przejść do menu głównego (Rysunek 4.) Rysunek 4. Widok ekranu modułu logicznego Strzałkami, wybieramy opcję: Program, potwierdzając wybór funkcji przyciskiem OK. Po otwarciu okna menu programowania (Rysunek 5.) wybieramy opcję Edit Prg i przystępujemy do programowania. Rysunek 5.Widok ekranu modułu logicznego materiał pobrany ze strony: 7

8 Posługując się panelem operatorskim wybieramy jedno z czterech dostępnych wyjść - Q modułu LOGO!. Wybór odpowiedniego wyjścia potwierdzamy przyciskiem OK. Kolejnym etapem jest wybór funkcji tygodniowego przełącznika czasowego (Rysunek 6.) z listy funkcji specjalnych SF. Rysunek 6. Widok ekranu modułu logicznego Po wyborze funkcji tygodniowego przełącznika czasowego ustawiamy się na jednym z trzech parametrów: No, wybór właściwego parametru potwierdzam przyciskiem OK. Po otworzeniu się okna parametrów dla krzywki kursor ustawiony jest na opcji: Day - dni tygodnia, w której moŝemy wybrać kombinację jednego lub kilka dni, w których wybrane przez nas wcześniej wyjście zostanie załączone (Rysunek 7.). Rysunek 7. Widok ekranu modułu logicznego Naciskając przycisk przesuwamy się kursorem na znak + który oznacza, Ŝe parametr ten moŝe być zmieniony z trybie edycji parametrów dla modułu LOGO!. materiał pobrany ze strony: 8

9 Kolejnymi opcji są: ON - punkt czasowy załączenia, w którym strzałkami ustawiamy konkretną godzinę i minuty oraz OFF - punkt czasowy wyłączenia, w którym nastawia się czas wyłączenia wyjścia modułu Zaprogramowanie parametrów dla pierwszej krzywki - No1 potwierdzamy naciskając przycisk OK. Powoduje to ponowne otwarcie menu dla funkcji tygodniowy przełącznik czasowy i ustawienia się kursora na pozycji pierwszej jeszcze nie zaprogramowanej krzywki No2. Pozostałe parametry krzywek No2, No3 tygodniowego przełącznika czasowego programuje się analogicznie jak dla krzywki No1. Zakończenie programowanie tygodniowego przełącznika czasowego odbywa się po nadaniu parametrów wszystkim krzywką oraz po naciśnięciu przycisku OK. Pojawia się wówczas okno, które przedstawia strukturę programu (Rysunek 8.) zapisanego w LOGO!. Rysunek 8. Widok ekranu modułu logicznego Po zaprogramowaniu zegara tygodniowego naleŝy wykonać parametryzację modułu logicznego tzn. naleŝy ustawić datę i godzinę w module LOGO!. Naciskając przycisk ESC wchodzimy do okna menu programowania (Rysunek 9.), w którym ustawiamy się na opcje: Set Clock i potwierdzamy wybór funkcji przyciskiem OK. materiał pobrany ze strony: 9

10 Rysunek 9. Widok ekranu modułu logicznego Otwiera się okno, w którym nastawiamy aktualną datę oraz godzinę (Rysunek ) Rysunek 10. Widok ekranu modułu logicznego Zakończenie nastawienia parametrów pracy modułu logicznego LOGO! potwierdzamy przyciskiem OK. Przyciskiem ESC przechodzimy do menu głównego, w którym wybieramy opcję START. Po naciśnięciu przycisku OK następuje uruchomienie zapisanego w pamięci programu (Rysunek 11.). Rysunek 11. Widok ekranu modułu logicznego materiał pobrany ze strony: 10

11 Po zaprogramowaniu modułu LOGO! moŝemy w bardzo łatwy sposób zmienić jego parametry. Po jednoczesnym naciśnięciu klawiszy ESC i OK (Rysunek 12.) przechodzimy do trybu parametryzacji (Rysunek 13.). Rysunek 12. Widok panela operatorskiego Rysunek 13.Widok ekranu modułu logicznego Strzałkami ustawiamy kursor w pozycji Set Clock potwierdzając wybór funkcji przyciskiem OK. Otwiera nam okno, w którym nastawiamy aktualną datę oraz godzinę. Potwierdzając zakończenie zmiany parametrów zegara naciskając przycisk OK. Ponownie na ekranie modułu pojawia się okno trybu parametryzowania, przy pomocy strzałek ustawiamy się na opcji Set Param wybór funkcji potwierdzając przyciskiem OK. Po potwierdzeniu otwiera się okno (Rysunek 14.), w którym moŝemy zmienić parametry załączenia i wyłączenia dla kaŝdej krzywki. materiał pobrany ze strony: 11

12 Rysunek 14. Widok ekranu modułu logicznego Po nastawieniu nowych parametrów wychodzimy z menu naciskając przycisk ESC. Wówczas otwiera się ekran (Rysunek 15.) przedstawiający stan wejść i wyjść modułu LOGO!. Rysunek 15. Widok ekranu modułu logicznego Treść ćwiczenia Celem ćwiczenia jest sterowanie oświetleniem z wykorzystaniem zegara czasu rzeczywistego. NaleŜy wybrać godzinę, o której ma być załączane oraz wyłączane oświetlenie podłączone do pierwszego wyjścia modułu logicznego. Jedno z wyjść modułu logicznego LOGO! jest podłączone pod wejście binarne modułu logicznego LCN. Wyjście modułu logicznego LOGO! jest traktowane jako zwykły styk. JeŜeli styk zostaje zamknięty (otwarty) w module logicznym LCN wyzwalane jest polecenie naciśnięcia przycisku: Tabela B -> Przycisk 8 -> Krótko(Długo). Zdarzenie naciśnięcia przycisku: Tabela B -> Przycisk 8 -> Długo(Krótko) ma włączać (wyłączyć) wyjście pierwsze modułu logicznego..::laboratorium Automatyki Budynkowej w Systemie LCN::. 12

13 Schemat połączeń LCN B3I N PE D N L Q1 Q2 Q3 Q4 modul logiczny LOGO!!! Basic T I 1 2 LCN-UPP LCN-R2U Rysunek 16. Schemat połączeń dla Ćwiczenia 8 Listing programu Kod źródłowy do ćwiczenia numer 8 segment: 0 ID: 10 Nazwa: LCN-UPP-R2U Komentarz: T - port: LCN-T8/-TU4x standard keyboard I - port: brak czujnika P - port: Output ports: WYJŚCIE 1: Podwójny wyłącznik WYJŚCIE 2: Podwójny wyłącznik Tabela przycisków B: Przycisk 8 Cel 1 -> S0, S0, M10 LCN-UPP-R2U.::Laboratorium Automatyki Budynkowej w Systemie LCN::. 13

14 Krótko: Niezaprogramowany Długo: O1: ON, ramp: 0.00 sec. Puść: O1: OFF, ramp: 0.00 sec. Wyjaśnienia do listingu programu: Rysunek 17. Tabela B -> przycisk 8 -> Cel 1 -> Długo-> Wyjście Rysunek 18.Tabela B -> przycisk 8 -> Cel 1 -> Puść -> Wyjście.::Laboratorium Automatyki Budynkowej w Systemie LCN::. 14

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE MR208-T8+ jest ośmiokanałowym regulatorem temperatury przeznaczonym do dwustanowego sterowania urządzeniami grzewczymi. Kanał regulacji stanowi czujnik temperatury oraz

Bardziej szczegółowo

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania NADAJNIKI GPRS LX10 LX20 Instrukcja instalacji i programowania Wersja firmware: 1.11 Wydanie: 3 Wersja Konfiguratora nadajników GPRS: 1.2.0 Data wydania: 05.02.2010 DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Ćw. 1 Wykorzystanie konwertera Ethernet - RS-232 (Adam 4570) Cel ćwiczenia Zapoznanie się ze sposobem konfiguracji powyŝszego modułu, poznanie przykładowego zastosowania,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator impulsów CRI-02

Rejestrator impulsów CRI-02 Rejestrator impulsów CRI-02 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA I INSTRUKCJA OBSŁUGI CRI2/002U DTR wersja B Łódź, wrzesień 2004 Uwaga: COMMON S.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji konstrukcji urządzeń z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000

SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000 SZKOLENIE Z ZAKRESU BUDOWY I URUCHOMIENIA SERWOPRZETWORNIC SERII MD5000 Autor: Bartłomiej Kuczyński STOEBER POLSKA Wrocław 2009 SPIS TREŚCI: 1. Serwoprzetwornica częstotliwości POSIDRIVE MDS5000. 3 2.

Bardziej szczegółowo

Opis uruchomienia i programowania

Opis uruchomienia i programowania Opis uruchomienia i programowania Uruchomienie 1. Przy wyłącznym terminalu wkładamy kartę SIM do złącza. 2. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN to przed włożeniem do telefonu należy ten kod zmienić

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 WAśNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika

Liveradio vintage. przewodnik uŝytkownika Liveradio vintage przewodnik uŝytkownika Spis treści 1. zanim zaczniesz 2 2. podłączanie Liveradio vintage do sieci Internet 7 3. korzystanie z Liveradio vintage 12 4. ustawienia Liveradio vintage 18 5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNPv45 PIS TREŚCI SCHEMAT POŁĄCZEŃ INSTALACJI Z JEDNĄ CENTRALĄ...2 PROGRAMOWANIE CENTRALI... 2 P00 OTWARCIE SERWISOWE ELEKTROZACZEPU... 3 P01 WPISANIE NOWEJ TABELI

Bardziej szczegółowo

Galaxy Flex. Instrukcja instalatora. Honeywell Security

Galaxy Flex. Instrukcja instalatora. Honeywell Security Galaxy Flex Instrukcja instalatora Honeywell Security Galaxy Flex Instrukcja instalatora Spis treści Wstęp...7 Architektura systemu... 8 Płyta centrali Galaxy Flex... 10 Rozdział 1: Procedura instalacji...11

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ ENMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI 10.2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM URZĄDZEŃ I UKŁADÓW AUTOMATYKI

LABORATORIUM URZĄDZEŃ I UKŁADÓW AUTOMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI, AUTOMATYKI I ROBOTYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ I-6 LABORATORIUM URZĄDZEŃ I UKŁADÓW AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 6/1 FALOWNIK 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z nowoczesnymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL Instrukcja obsługi easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL 1. Wydanie 2002, data redakcji 05/02 Moeller GmbH, 53105 Bonn Autor: Dieter Bauerfeind Redakcja: Michael Kämper Wszystkie znaki

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2 PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE MR208-SMART jest regulatorem pogodowym przeznaczonym do sterowania układami z kotłem gazowym lub olejowym, dwoma obwodami CO i obwodem CWU. Kocioł może mieć palnik jedno-

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Treningowy. Sucosoft S 40. Oprogramowanie narzędziowe 08/01 AWB 27 1307 PL

Przewodnik Treningowy. Sucosoft S 40. Oprogramowanie narzędziowe 08/01 AWB 27 1307 PL Przewodnik Treningowy Sucosoft S 40 Oprogramowanie narzędziowe 08/01 AWB 27 1307 PL 1 UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE! Przed rozpoczęciem instalacji należy: Odłączyć zasilanie od urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Spis treści: Wstęp...3 Oznaczenia stosowane w serii easy...4 Wytyczne ogólne... 5 Oprzewodowanie... 5 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi Wersja. FW: 07-02-22 Drogi Kliencie, Otrzymujesz całkowicie nowy produkt, w projekt którego zainwestowaliśmy duŝo energii i czasu.

Bardziej szczegółowo

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI AVC-790 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. WAśNE OSTRZEśENIA UWAGA! RYZYKO PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe Programowanie sterowników SAIA kurs podstawowy SABUR Sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa tel. (22) 549 43 53, fax (22) 549 43 50 www.sabur.com.pl Autorzy Wydanie Data : :

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterowniki AC 4-6-6S-9S-12S Dane podstawowe: * MoŜliwość sterowania 4, 6 9 lub 12 zaworami elektromagnetycznymi (w zaleŝności od modelu) oraz zaworem głównym lub pompą. * MoŜliwość uruchamiania

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Rejestratory audio-video HIKVISION

Rejestratory audio-video HIKVISION Rejestratory audio-video HIKVISION DS-7008HI-S / DS-7016HI-S / DS-8008HDI-S / DS-8016HDI-S Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1 O produkcie... 3 1.2 Podstawowe właściwości...

Bardziej szczegółowo

biuro@dpksystem.pl 32-020 Wieliczka Ul. Piłsudskiego 41 www.jablotron.pl tel./fax: +48 (12) 2881426; 2882375 Copyright by DPK System www.dpksystem.

biuro@dpksystem.pl 32-020 Wieliczka Ul. Piłsudskiego 41 www.jablotron.pl tel./fax: +48 (12) 2881426; 2882375 Copyright by DPK System www.dpksystem. S t r o n a 1 S t r o n a 2 JA-80K Centrala alarmowa OASIS Instrukcja uŝytkownika Spis treści DROGI UŻYTKOWNIKU SYSTEMU OASIS... 3 CO TO JEST SYSTEM ALARMOWY?... 4 KODY DOSTĘPU I KARTY... 4 UZBROJENIE

Bardziej szczegółowo

RENOIR: 1.10 CNC / PLC:

RENOIR: 1.10 CNC / PLC: RENOIR INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi wersja 1.1 Dotyczy oprogramowania w wersji: RENOIR: 1.10 CNC / PLC: 4.40/4.21 INFORMACJE OGÓLNE... 6 WPROWADZENIE...6 WERSJA...7 STRUKTURA...7 INTERFEJS OPERATORA...7

Bardziej szczegółowo

STOEBER POLSKA. 1. Oprogramowanie POSITool

STOEBER POLSKA. 1. Oprogramowanie POSITool 1. Oprogramowanie POSITool Oprogramowanie POSITool jest darmowym dodatkiem do kaŝdej przetwornicy. UmoŜliwia on wstępną konfigurację przetwornicy oraz parametryzację konkretnej aplikacji. Program oparty

Bardziej szczegółowo