PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE"

Transkrypt

1 PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe o obciążalności 8(3)A/250V~, jedno wejście termometryczne przeznaczone do współpracy z czujnikiem Pt100 i jedno wejście binarne. Zakres pomiaru temperatury wynosi od -90 C do +800 C. Odczyt pomiarów w zakresie od -80,0 C do 99,9 C odbywa się z rozdzielczością 0,1 C. Odczyt w zakresie od 100 C do 800 C odbywa się z rozdzielczością 1 C. Wejście binarne umożliwia współpracę termostatu z zegarem dobowym, przez co można uzyskać zmianę wartości zadanej temperatury w czasie. Termostat posiada wbudowany sygnalizator dźwiękowy BUZZER umożliwiający sygnalizację stanów alarmowych. Dostęp do parametrów termostatu może być zabezpieczony hasłem. Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do regulacji temperatury w układach grzewczych i chłodniczych zależnie od nastawy parametru. Działanie regulatora przedstawia poniższy wykres. T Temperatura Stan wyjścia Grzanie =1 Chłodzenie =0 Zalączone Wyłączone Załączenie wyjścia regulatora oznacza zwarcie zacisków 13 i 15. Wyłączenie wyjścia oznacza zwarcie zacisków 13 i 14. Termostat kontroluje sprawność toru pomiarowego oraz zakres mierzonej temperatury. W przypadku wykrycia awarii toru oraz w przypadku, gdy zmierzona wartość temperatury wzrośnie powyżej górnego progu alarmowego lub spadnie poniżej dolnego progu alarmowego na wyświetlaczu regulatora zostanie wyświetlony kod awarii, zapali się odpowiednia dioda sygnalizacyjna na pulpicie oraz zostanie wygenerowany sygnał dźwiękowy. Skasowanie sygnalizacji dźwiękowej następuje po naciśnięciu dowolnego klawisza. Instrukcja obsługi SCD210E3/A 1

2 CZUJNIKI TEMPERATURY Regulator przystosowany jest do współpracy z czujnikiem temperatury z elementem Pt100. Charakterystykę element pomiarowego przedstawia poniższa tabela: Pt100 Temperatura ( C) Rezystancja (Ω) , , , , , , , , , , , , ,17 Informacje na temat dostępnych typów czujników oraz zalecenia dotyczące ich instalacji można znaleźć w karcie katalogowej "Czujniki temperatury z elementem pomiarowym KTY81-210" lub na stronie Zmianie, w stosunku do zamieszczonych w karcie informacji, ulega tylko element pomiarowy z KTY na Pt Instrukcja obsługi SCD210E3/A

3 MONTAŻ I POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Regulator jest przeznaczony do montażu na szynie DIN. Zajmuje szerokość 4 standardowych modułów (o szerokości 17,5mm). Schemat połączeń elektrycznych regulatora przedstawiono niżej (dwuprzewodowe podłączenie czujnika). WeBin T ~230V L N R SCD210E3/A sterowanie urządzeniem wykonawczym Skróty użyte na schemacie przedstawia poniższa tabela: Skrót Opis N biegun neutralny zasilania sieciowego 230V/50Hz. L faza zasilania sieciowego 230V/50Hz. T czujnik temperatury z elementem Pt100. WeBin wejście binarne, służy do zmiany zadanej temperatury. Przy zwartym wejściu binarnym obowiązuje temperatura określona parametrem. Przy rozwartym wejściu binarnym obowiązuje temperatura określona parametrem. Do wejścia można podłączyć zegar programowalny i uzyskać zmiany zadanej temperatury w czasie. W przypadku, gdy podłączenie czujnika Pt100 jest trójprzewodowe należy zastosować się do poniższego schematu: T Instrukcja obsługi SCD210E3/A 3

4 Montaż regulatora należy powierzyć firmie instalacyjnej lub wykwalifikowanemu elektrykowi. Samodzielne wykonywanie połączeń elektrycznych grozi porażeniem lub uszkodzeniem regulatora, nie podlegającym gwarancji. Maksymalna obciążalność wyjścia przekaźnikowego wynosi 8(3)A/230V. Sterowanie urządzeniami o większej mocy lub trójfazowymi musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników. Długość przewodów czujnika nie powinna przekraczać 30m przy przekroju przewodu miedzianego 2x0.5 mm 2. Przewody czujnika powinny być układane w odległości minimum 30cm od przewodów energetycznych. Niedopuszczalne jest prowadzenie wszystkich przewodów (czujnikowych i zasilania urządzeń) w jednej wiązce. Przewody czujnika lub przewody energetyczne (zasilanie regulatora, przewody sterujące urządzeniami) nie mogą tworzyć wokół regulatora pętli. Obwody zasilania regulatora i urządzenia wykonawczego powinny być zabezpieczone oddzielnymi wyłącznikami instalacyjnym. Umożliwia to, oprócz funkcji zabezpieczającej, łatwe wyłączenie zasilania regulatora i urządzenia wykonawczego. 4 Instrukcja obsługi SCD210E3/A

5 OBSŁUGA Termostat SCD210E3/A ma trzycyfrowy wyświetlacz LED, 3 diody sygnalizacyjne oraz klawiaturę składającą się z 3 przycisków. Przez pięć sekund po włączeniu zasilania wyświetlacz i diody termostatu mrugają. Następnie na wyświetlaczu zastanie wyświetlona wartość zmierzonej temperatury. Znaczenie diod sygnalizacyjnych przedstawia poniższa tabela: Dioda Opis dioda out1 sygnalizuje stan wyjścia przekaźnikowego termostatu. Świecenie diody oznacza załączenie wyjścia (zwarcie zacisków 13, 15). Gdy dioda jest wygaszona wyjście przekaźnikowe jest wyłączone (zwarte zaciski 13, 14). dioda trybu nocnego. Świecenie diody sygnalizuje zwarcie wejścia binarnego termostatu, co oznacza, że obowiązuje zadana temperatura określona parametrem. Gdy dioda jest wygaszona obowiązuje zadana temperatura określona parametrem. dioda alarmu. Świecenie diody oznacza sygnalizację stanów alarmowych: n uszkodzenie czujnika temperatury, n przekroczenie przez zmierzoną temperaturę dolnego lub górnego progu alarmowego. Instrukcja obsługi SCD210E3/A 5

6 Do obsługi termostatu służy klawiatura składająca się z trzech przycisków. Funkcję klawiszy opisuje tabela. Klawisz Opis przycisk UP (góra). Przycisk wykorzystywany jest go do zwiększania wartości nastawianego parametru lub do zmiany parametru na następny. przycisk SET. Przycisk wykorzystywany do ustawienia temperatury zadanej lub do rozpoczęcia/ zakończenia edycji danego parametru. przycisk DOWN (dół). Przycisk wykorzystywany jest do zmniejszania wartości nastawianego parametru lub do zmiany parametru na poprzedni. PARAMETRY Parametr określający zadaną wartość temperatury dostępny jest bezpośrednio dla użytkownika po naciśnięciu klawisza. Zakres zmiany nastaw wynosi od -90 C do 800 C. Dostęp do pozostałych parametrów regulatora, przedstawionych w poniższej tabeli, może być chroniony hasłem dostępnym tylko dla instalatora. Parametr Interpretacja współczynnik kalibracji czujnika temperatury. Wartość nastawiana w zakresie od -12 C do 12 C. Kalibracja pozwala wyeliminować błędy pomiarów związanych m.in. z rezystancją przewodów czujnikowych. Korzystanie z możliwości kalibracji wymaga stosowania dokładnych termometrów. Pomiar wzorcowy powinien być dokonywany w tym samym punkcie, w którym zainstalowano czujnik. współczynnik filtracji pomiarów temperatury. Zwiększenie wartości powoduje, że pomiar jest bardziej stabilny, ale też dłużej reaguje na zmianę temperatury. Zmniejszenie wartości powoduje, że pomiar jest mniej stabilny, ale szybko reaguje na zmianę temperatury. Wartość nastawiana w zakresie od 0 do 14. Nastawa fabryczna 3. histereza regulacji temperatury. Wartość nastawiana w zakresie od 0,1 C do 800 C. Interpretacja parametru pokazana w pierwszym rozdziale instrukcji. typ regulacji temperatury, opcje: 0 regulator przeznaczony do pracy w układach chłodniczych, 1 regulator przeznaczony do pracy w układach grzewczych. zadana wartość temperatury obowiązująca przy zwartym wejściu binarnym. Wartość nastawiana w zakresie od -90 C do 800 C. parametr ogranicza od dołu możliwą do wprowadzenia, przez użytkownika, wartość zadanej temperatury określonej parametrem. Wartość nastawiana w zakresie od -90 C do 800 C. parametr ogranicza od góry możliwą do wprowadzenia, przez użytkownika, wartość zadanej temperatury określonej parametrem. Wartość nastawiana w zakresie od -90 C do 800 C. reakcja regulatora na uszkodzenie czujnika temperatury, opcje: 0 uszkodzenie czujnika powoduje, że wyjście regulatora jest wyłączone (zwarte zaciski 13, 14), 1 uszkodzenie czujnika powoduje, że wyjście regulatora jest załączone (zwarte zaciski 13, 15), minimalny czas, w sekundach, przerwy między kolejnymi załączeniami wyjścia termostatu. Wartość nastawiana w zakresie od 0 do 999 sekund. 6 Instrukcja obsługi SCD210E3/A

7 Parametry ciąg dalszy. Parametr Interpretacja histereza załączania alarmu. Wartość nastawiana w zakresie od 0,1 C do 12 C. parametr określa dolny próg alarmowy. Spadek temperatury poniżej wartości - powoduje załączenie odpowiedniej diody na pulpicie regulatora oraz załączenie sygnalizacji dźwiękowej. Wartość nastawiana w zakresie od -90 C do 800 C. parametr określa górny próg alarmowy. Wzrost temperatury powyżej wartości + powoduje załączenie sygnalizacji alarmu. Wartość nastawiana w zakresie od -90 C do 800 C. czas, w minutach, zwłoki w załączeniu sygnalizacji alarmu. Wartość nastawiana w zakresie od 0 do 999 minut. blokada klawiatury, opcje: 0 blokada klawiatury nieaktywna, 1 blokada klawiatury aktywna. ochrona dostępu do parametrów regulatora, opcje: 0 dostęp do parametrów regulatora nie jest chroniony hasłem, 1 dostęp do parametrów regulatora chroniony jest hasłem. Zmiana wartości zadanej temperatury. W celu zmiany wartości zadanej temperatury należy: n nacisnąć przycisk i trzymać go do czasu pojawienia się na wyświetlaczu komunikatu, n zwolnić przycisk - zostanie wyświetlona wartość zadanej temperatury obowiązującej przy rozwartym wejściu binarnym, n przyciskami i nastawić żądaną wartość zadanej temperatury, n nacisnąć przycisk - wprowadzone zmiany zostaną zapisane. Zmiana parametrów regulatora. W celu zmiany parametrów regulatora należy: n nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 5 sekund klawisze i (Jeżeli dostęp do parametrów chroniony jest hasłem zostanie wyświetlony napis. Po podaniu hasła zostanie wyświetlony pierwszy parametr z listy.), n przyciskami i wyszukać parametr, który chcemy edytować, n nacisnąć klawisz, n przyciskami i nastawić żądaną wartość parametru, n nacisnąć przycisk - powrót do listy parametrów. Aby zakończyć edycję parametrów i zapisać dokonane zmiany należy przez 30 sekund nie naciskać żadnego z klawiszy regulatora. Po upływie tego czasu regulator samoczynnie przejdzie do wyświetlania wartości zmierzonej temperatury. Wyłączenie napięcia zasilania przed upływem 30 sekund spowoduje, że dokonane zmiany nastaw parametrów regulatora nie zostaną zapisane. Instrukcja obsługi SCD210E3/A 7

8 KODY ALARMOWE Termostat kontroluje sprawność toru pomiarowego, zakres mierzonych temperatury oraz wykonuje funkcję testu pamięci. W przypadku wykrycia awarii na wyświetlaczu będzie wyświetlana na przemian wartość zmierzonej temperatury i kod alarmowy. Kody alarmowe przedstawia poniższa tabela. Kod Opis pamięć EEPROM regulatora niesprawna. Należy wyłączyć i ponownie włączyć regulator. Gdy komunikat będzie nadal się wyświetlał należy skontaktować się z serwisem. uszkodzenie obwodu toru pomiarowego (zwarcie, rozwarcie w torze pomiarowym lub brak czujnika). Wartość zmierzonej temperatury powyżej górnego progu alarmowego: + Wartość zmierzonej temperatury poniżej dolnego progu alarmowego: - 8 Instrukcja obsługi SCD210E3/A

9 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE Zasilanie 230V/50Hz 3VA Temperatura pracy od -10 C do +50 C Temperatura przechowywania od -20 C do +70 C Zakres wilgotności względnej % bez skraplania Ilość wejść pomiarowych Pt100 1 Zakresy pomiarowe od -90 C do +800 C Błąd odczytu temperatury ±1 C Ilość wejść binarnych 1 Ilość wyjść przekaźnikowych 1 Obciążalność wyjścia przekaźnikowego 8(3)A/230V Podtrzymanie nastaw regulatora pamięć EEPROM Wymiary 71x90x58,5mm (4 moduły na szynę DIN) Masa 0,2 kg Klasa ochronności II Stopień ochrony IP00 Klasa oprogramowania A Instrukcja obsługi SCD210E3/A 9

10 Strona przeznaczona na notatki i uwagi użytkownika. 10 Instrukcja obsługi SCD210E3/A

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE MR208-T8+ jest ośmiokanałowym regulatorem temperatury przeznaczonym do dwustanowego sterowania urządzeniami grzewczymi. Kanał regulacji stanowi czujnik temperatury oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2 PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE MR208-SMART jest regulatorem pogodowym przeznaczonym do sterowania układami z kotłem gazowym lub olejowym, dwoma obwodami CO i obwodem CWU. Kocioł może mieć palnik jedno-

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY RTM-30

REGULATOR TEMPERATURY RTM-30 REGUATOR TEMPERATURY RTM-30 ISTRUKCJA OBSŁUGI MOntaż podłączenie OPIS Działanie regulatora oparte jest o krzywą grzania/regulacji, którą uzyskujemy przez ręczne wpisanie punktów zawierających temperaturę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła R315.12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009 Stałowarościowy sterownik pompy ciepła Pb COMPIT, ul.wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 362 88

Bardziej szczegółowo

6. Stan PRACA RĘCZNA tryb M.

6. Stan PRACA RĘCZNA tryb M. podawania paliwa w podtrzymaniu, PPo=1 - w każdym cyklu włączenia dmuchawy, dla PPo=2 co drugi cykl itd. 4. Stan PRACA. Przejście do tego stanu pracy ze stanu NADZÓR następuje po obniżeniu temperatury

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania pco: Uniwersalne regulatory wielostopniowe Dokumentacja techniczna obsługi i programowania Eprom z oprogramowaniem: EPSTDIIU0A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zamawianie Aby urządzenie mogło działać należy zamówić

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej. 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej. 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA PODAJNIKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Tango Negro. PAPA Electronics S.C. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA PODAJNIKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE

Tango Negro. PAPA Electronics S.C. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA PODAJNIKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA PODAJNIKOWEGO

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA EKCO.M1z EKCO.M1Nz EKCO.TM Spis treści Uwagi wstępne 3 Podstawowe informacje o kotle 3 Instrukcja dla instalatora Dane techniczne 4 Instalacja kotła 4 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. TYP RT 02 P/7/2004. 1. Podstawowe parametry regulatora

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. TYP RT 02 P/7/2004. 1. Podstawowe parametry regulatora Zakład Elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek P/7/2004 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. TYP RT 02 1. Podstawowe parametry Zakład Elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31, + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) Katowice

Bardziej szczegółowo

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOTŁEM NA PALIWO STAŁE. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.18 (24.02.2014 od programu v0.18)

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOTŁEM NA PALIWO STAŁE. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.18 (24.02.2014 od programu v0.18) RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOTŁEM NA PALIWO STAŁE INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.18 (24.02.2014 od programu v0.18) Regulator steruje instalacją CO z kotłem wyposażonym w automatyczny dozownik paliwa. Zastosowany

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-13

STEROWNIK KOTŁA WRT-13 STEROWNIK KOTŁA WRT-13 Instrukcja obsługi KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory pomiaru temperatury

Bardziej szczegółowo

DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92

DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92 DWUKANA OWY REGULATOR 96 x 96 mm TYPU RE92 INSTRUKCJA OBS UGI RE92 07A Instrukcja obsługi 2 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie... 3 1.2. Właściwości regulatora... 3 2. Zestaw regulatora... 3

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-14

STEROWNIK KOTŁA WRT-14 STEROWNIK KOTŁA WRT-14 Instrukcja obsługi (wersja ELWAT_0209) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU

Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU VARkombi-PC (Trivar12) Regulator mocy biernej z protokołem RS485 MODBUS-RTU Instrukcja obsługi 1. Wstęp Wszystkie informacje i wymagane środki ostrożności dotyczące używania 3-fazowych regulatorów współczynnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Goodrive100

Spis treści. Goodrive100 Spis treści 1 Środki ostrożności... 3 1.1 Definicje Bezpieczeństwa... 3 1.2 Symbole ostrzegawcze... 3 1.3 Wytyczne bezpieczeństwa... 3 2 Informacje podstawowe o produkcie... 6 2.1 Szybkie uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP Wersja CA16 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4S jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą obiegu ogrzewania CO oraz

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZYCH DO REGULACJI TEMPERATURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO "PURMO"

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZYCH DO REGULACJI TEMPERATURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO PURMO INSTRUKCJ MONTŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTLCJI ELEKTRYCZYCH DO REGULCJI TEMPERTURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWNI PODŁOGOWEGO "PURMO" Wydanie drugie - zmienione WRSZW 008r. Opracował : S.GOŁSZEWSKI SPIS

Bardziej szczegółowo

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni

INDU-20. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-20 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki, systemy kontroli próżni Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-15

STEROWNIK KOTŁA WRT-15 STEROWNIK KOTŁA WRT-15 Instrukcja obsługi (wersja 0801) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z PELETOWYM PALNIKIEM KOTŁA. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.11 (07.11.2014 od programu v0.10)

RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z PELETOWYM PALNIKIEM KOTŁA. INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.11 (07.11.2014 od programu v0.10) RT16 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z PELETOWYM PALNIKIEM KOTŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI V0.11 (07.11.2014 od programu v0.10) Regulator steruje instalacją CO z kotłem wyposażonym w automatyczny dozownik paliwa.

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

Sterownik Internetowy MicroLan3. Instrukcja Użytkownika

Sterownik Internetowy MicroLan3. Instrukcja Użytkownika Sterownik Internetowy MicroLan3 Instrukcja Użytkownika Wersja 1.1, firmware od wersji 1.6, hardware wersja B 01.2014 1/31 Sterownik MicroLan3 jest niewielkim urządzeniem, który dołączony do sieci Ethernet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA i SERWISOWA Regulatora pracy kotła C.O. z podajnikiem ślimakowym / tłokowym

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA i SERWISOWA Regulatora pracy kotła C.O. z podajnikiem ślimakowym / tłokowym Siłownik mieszacza zamyka się a powinien się otwierać, temperatura za mieszaczem niższa niż zadana w parametrze nastawa mieszacza/ podłogi Siłowni mieszacza reaguje zbyt wolno, otwiera się zbyt małymi

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo