Baza numerów Wersja 1.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Baza numerów Wersja 1.1"

Transkrypt

1 Baza numerów Wersja 1.1

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją 1.2 Informacje zwrotne wysyłane z API w odpowiedzi na odebrane odwołania I. Zarządzanie grupami Bazy Numerów 2. Zarządzanie grupami bazy numerów 2.1 Pobieranie listy dostępnych grup 2.2 Pobieranie informacji o grupie 2.3 Dodawanie nowej grupy 2.4 Edycja istniejącej grupy 2.5 Usunięcie istniejącej grupy II. Zarządzanie kontaktami Bazy Numerów 3. Zarządzanie kontaktami bazy numerów 3.1 Pobieranie listy kontaktów 3.2 Pobieranie informacji o kontakcie 3.3 Dodawanie kontaktów do Bazy Numerów 3.4 Edytowanie kontaktów znajdujących się w Bazie Numerów 3.5 Usuwanie kontaktów z Bazy Numerów III. PODSUMOWANIE Dodatek Lista kodów błędów Historia zmian ComVision 2013, strona nr: 2/15 ^ idź do spisu treści

3 1. Wprowadzenie Interfejs API phonebook.do służy do zarządzania listą kontaktów znajdującą się w serwisie SMSAPI w zakładce Baza numerów dla każdego klienta. Dostępne operacje zostały podzielone na dwie podstawowe grupy: Zarządzanie grupami bazy numerów. Zarządzanie kontaktami bazy numerów. 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją Adresy URL do połączenia z aplikacją zwane dalej Adresem połączenia : - https://ssl.smsapi.pl/phonebook.do - dla połączeń szyfrowanych SSL - https://ssl2.smsapi.pl/phonebook.do - backup dla połączeń szyfrowanych SSL - - dla połączeń standardowych (Niezalecane!) - - backup dla połączeń standardowych (Niezalecane!) 1.2 Informacje zwrotne wysyłane z API w odpowiedzi na odebrane odwołania Zwrotki z API do obsługi Bazy Numerów są zawsze wysyłane w formacie JSON (wyjątkiem jest błąd ERROR:999). Pełną specyfikację, opis oraz biblioteki i narzędzia pomagające w parsowaniu zwrotek znaleźć można pod adresem Niektóre języki takie jak np. C# czy PHP posiadają wbudowane mechanizmy służące do parsowania JSON'a. Dla API do obsługi Bazy Numerów zdefiniowane są 2 rodzaje zwrotek będących odpowiedziami na wysłane odwołania: 1. Obiekt Grupy zawiera następujące informacje: name nazwa grupy. info informacja, opcjonalne pole tekstowe zawierające krótki opis grupy. numbers_count liczba numerów znajdujących się w danej grupie (dla niektórych operacji pole to może się nie pojawić w Obiekcie Grupy, np. nie pojawia się dla add_group). 2 "name": "nazwa grupy", // string 3 "info": "notka", // string OR null 4 "numbers_count": 0 // integer 5 } 2. Lista Grup jest tablicą zawierającą obiekty grup i znajdują się w niej następujące informacje: count liczba grup. list lista grup w postaci obiektów grup oraz zawierająca następujące informacje: name nazwa grupy. info informacja, opcjonalne pole tekstowe zawierające krótki opis grupy. numbers_count liczba numerów znajdujących się w danej grupie (dla niektórych operacji pole to może się nie pojawić w Obiekcie Grupy, np. nie pojawia się dla add_group). 2 "count":1, // integer Liczba zwróconych grup 3 "list":[ // Array[Group] 4 { 5 "name": "nazwa grupy", // string 6 "info": "notka", // string OR null 7 "numbers_count": 0 // integer 8 }, ] 11 } ComVision 2013, strona nr: 3/15 ^ idź do spisu treści

4 3. Obiekt Kontaktu zawierające następujące informacje: number numer telefonu. first_name imię kontaktu. last_name nazwisko kontaktu. Info informacja, opcjonalne pole tekstowe zawierające krótki opis kontaktu. birthday data urodzenia. city miasto zamieszkania. gender płeć. date_add data dodania kontaktu. date_mod data ostatniej modyfikacji kontaktu. 2 "number":" ", // string 3 "first_name":"test contact3i53", // string OR null 4 "last_name":null, // string OR null 5 "info":null, // string OR null 6 "birthday":null, // string OR null 7 "city":null, // string OR null 8 "gender":"unknown", //string {male, female, unknown} 9 "date_add": , //integer 10 "date_mod": //integer 11 } 4. Lista Kontaktów jest tablicą zawierającą obiekty kontaktu i znajdują się w niej następujące informacje: total liczba znalezionych kontaktów spełniających kryteria wyszukiwania count liczba kontaktów zwróconych w tablicy list list lista zwróconych kontaktów w postaci tablicy obiektów kontaktu oraz zawierająca następujące informacje: number Numer telefonu. first_name Imię kontaktu. last_name nazwisko kontaktu. Info Informacja, opcjonalne pole tekstowe zawierające krótki opis kontaktu. birthday data urodzenia. city miasto zamieszkania. gender płeć. date_add data dodania kontaktu. date_mod data ostatniej modyfikacji kontaktu. 2 "total": 1234, // integer Liczba znalezionych kontaktów 3 "count": 123, // integer liczba zwróconych kontaktów (w "list":) 4 "list":[ // Array[Contact] 5 { 6 "number":" ", // string 7 "first_name":"test contact3i53", // string OR null 8 "last_name":null, // string OR null 9 "info":null, // string OR null 10 "birthday":null, // string OR null 11 "city":null, // string OR null 12 "gender":"unknown", //string {male, female, unknown} 13 "date_add": , //integer 14 "date_mod": //integer 15 }, ] 18 } 5. Błąd z listy znajdującej się w Dodatek Lista kodów błędów zawierające następujące informację: error kod błędu. message opis błędu. ComVision 2013, strona nr: 4/15 ^ idź do spisu treści

5 2. Zarządzanie grupami bazy numerów W grupie tej znajdują się następujące operacje do zarządzania grupami: Pobieranie informacji o Grupie Pobieranie listy Grup w Bazie numerów Dodawanie nowej Grupy do Bazy Numerów Edytowanie Grupy znajdującej się w Bazie Numerów Usuwanie Grupy z bazy numerów 2.1 Pobieranie listy dostępnych grup Za pomocą parametru list_groups możliwe jest pobranie listy grup wraz z informacjami o grupach, jako wynik zwracana jest tablica zawierająca Obiekt Grupy dla każdej z istniejących grup. list_groups * nie ma wartości powinien jedynie pojawić się w odwołaniu username=uzytkownik&password=haslomd5&list_groups=1 2 "count":1, // integer Liczba zwróconych grup 3 "list":[ // Array[Group] 4 { 5 "name": "nazwa grupy", // string 6 "info": "notka", // string OR null 7 "numbers_count": 0 // integer 8 }, ] 11 } lub w razie błędu 2.2 Pobieranie informacji o grupie Za pomocą parametru get_group zawierającego nazwę grupy możliwe jest pobranie informacji o danej grupie, jako wynik zwracany jest Obiekt Grupy. get_group * Nazwa grupy kontaktów z książki telefonicznej, o której informacje mają być pobrane ComVision 2013, strona nr: 5/15 ^ idź do spisu treści

6 username=uzytkownik&password=haslomd5&get_group=grupa 2 "name": "nazwa grupy", // string 3 "info": "notka", // string OR null 4 "numbers_count": 0 // integer 5 } lub w razie wystąpienia błędu 2.3 Dodawanie nowej grupy Za pomocą parametru add_group możliwe jest dodanie nowej grupy kontaktów do bazy numerów, jako wynik zwracany jest Obiekt Grupy jednakże bez informacji o liczbie numerów (numbers_count) ponieważ tworzona grupa jest pusta. add_group * Nazwa nowo tworzonej grupy. Info Opcjonalny opis tworzonej grupy. username=uzytkownik&password=haslomd5&add_group=nowa_grupa&info=_ nowej_grupy 2 "name": "nazwa grupy", // string 3 "info": "notka", // string OR null lub w razie błędu ComVision 2013, strona nr: 6/15 ^ idź do spisu treści

7 2.4 Edycja istniejącej grupy Za pomocą parametru edit_group możliwe jest edytowanie istniejącej grupy kontaktów (można edytować nazwę i/lub opis grupy). Jako wynik zwracany jest Obiekt Grupy. edit_group * Info Aktualna nazwa grupy, która ma być edytowana. Nowa wartość pola Info. name Nowa nazwa grupy. username=uzytkownik&password=haslomd5&edit_group=nazwa_grupy&info=nowy grupy&name=nowa_nazwa_grupy 2 "name": "nazwa grupy", // string 3 "info": "notka", // string OR null lub w razie błędu ComVision 2013, strona nr: 7/15 ^ idź do spisu treści

8 2.5 Usunięcie istniejącej grupy Za pomocą parametru delete_group możliwe jest usunięcie wybranej grupy z bazy numerów. Dodatkowe ustawienie parametru remove_contacts spowoduje usunięcie z bazy wszystkich kontaktów znajdujących się w grupie (również z innych grup jeżeli dany kontakt należał do więcej niż jednej grupy). W przypadku nie ustawienia parametru remove_contacts kontakty znajdujące się w usuwanej grupie pozostaną w bazie jako nieprzypisane do żadnej konkretnej grupy (chyba, że należały jednocześnie do innych grup) i będą figurować tylko w grupie Wszyscy. delete_group * remove_contacts Nazwa grupy do skasowania. Ustawienie tego parametru spowoduje całkowite usunięcie z bazy numerów wszystkich kontaktów należących do danej grupy (nawet w przypadku gdy należały jednocześnie do innych grup). username=uzytkownik&password=haslomd5&delete_group=grupa &remove_contacts=1 Obiekt zawierający następujące informacje: - deleted: true - removed_contacts: liczba usuniętych kontaktów np.: 2 "deleted":true, // bool 3 "removed_contacts":0 // Integer Ilość usuniętych kontaktów lub w razie błędu ComVision 2013, strona nr: 8/15 ^ idź do spisu treści

9 3. Zarządzanie kontaktami bazy numerów W grupie tej znajdują się następujące operacje do zarządzania grupami: Pobieranie informacji o kontakcie Pobieranie listy kontaktów Dodawanie nowego kontaktu do Bazy Numerów Edytowanie kontaktów znajdujących się w Bazie Numerów Usuwanie kontaktów z Bazy Numerów 3.1 Pobieranie listy kontaktów Za pomocą parametru list_contacts możliwe jest pobranie listy kontaktów, opcjonalnie możliwe jest jest ustawienie szeregu parametrów służących do filtrowania i/lub sortowania wynikowej listy. list_contacts * groups text_search gender number order_by order_dir limit offset nie ma wartości powinien jedynie pojawić się w odwołaniu ten określa grupy z jakich mają być pobrane kontakty. Nazwy grup powinny być podane jako lista przedzielone znakami przecinkiem, średnikiem lub dwukropkiem [, ; :] lub jako tablica. Lista wynikowa zawierać będzie kontakty zawierające ciąg znaków znajdujący się w wartości parametru. Działa analogicznie do wyszukiwarki w Bazie Numerów w panelu klienta. filtrujący wyniki po określonej płci. Dopuszczalne są następujące wartości: 0 lub unknown oznaczają płeć nieokreśloną 1, female, f lub kobieta oznaczają kobiety -1, m, male lub mężczyzna oznacza mężczyzn Konkretny numer telefonu, pozwala np. sprawdzić czy dany numer znajduje się w konkretnej grupie kontaktów. Umożliwia sortowanie wyników po jednym z pól first_name oraz last_name. Kierunek sortowanie wyników (malejący lub rosnący). Dostępne są następujące wartości: desc malejące asc -rosnące Określa liczbę zwróconych kontaktów. Domyślnie ustawiona jest wartość 50, maksymalna wartość to 200. Przesunięcie określające od którego kontaktu ma być wyświetlone limit kontaktów np. dla kombinacji limit=100 oraz offset=50 wyświetlone będzie 100 kontaktów rozpoczynając od kontaktu 51. username=uzytkownik&password=haslomd5&list_contacts=1&groups=grupa1;grup a2&text_search=jan&gender=m&order_by=last_name&order_dir=asc&limit=20&offs et=10 2 "total": 1234, // integer Liczba znalezionych kontaktów 3 "count": 123, // integer liczba zwróconych kontaktów (w "list":) 4 "list":[ // Array[Contact] 5 { 6 "number":" ", // string 7 "first_name":"test contact3i53", // string OR null 8 "last_name":null, // string OR null 9 "info":null, // string OR null ComVision 2013, strona nr: 9/15 ^ idź do spisu treści

10 10 "birthday":null, // string OR null 11 "city":null, // string OR null 12 "gender":"unknown", //string {male, female, unknown} 13 "date_add": , //integer 14 "date_mod": //integer 15 }, ] 18 } lub w razie wystąpienia błędu 3.2 Pobieranie informacji o kontakcie Za pomocą parametru get_contact możliwe jest pobranie informacji o konkretnym kontakcie z bazy numerów. Jako wynik zwracany jest Obiekt Kontaktu get_contact * Numer telefonu dla którego pobrane mają być informacje o kontakcie. username=uzytkownik&password=haslomd5&get_contact= "number":" ", // string 3 "first_name":"test contact3i53", // string OR null 4 "last_name":null, // string OR null 5 "info":null, // string OR null 6 "birthday":null, // string OR null 7 "city":null, // string OR null 8 "gender":"unknown", //string {male, female, unknown} 9 "date_add": , //integer 10 "date_mod": //integer 11 } lub w razie wystąpienia błędu ComVision 2013, strona nr: 10/15 ^ idź do spisu treści

11 3.3 Dodawanie kontaktów do Bazy Numerów Za pomocą parametru add_contact możliwe jest dodawanie nowych kontaktów do Bazy Numerów wraz z opcjonalnie szczegółowymi informacjami. add_contact * first_name last_name info gender birthday city groups Numer dodawanego kontaktu (dla numerów zagranicznych konieczny jest kierunkowy krajowy). Imię dodawanego kontaktu Nazwisko edytowanego kontaktu Dodatkowy opis dodawanego kontaktu Płeć dodawanego kontaktu male -mężczyzna lub female -kobieta Adres dodawanego kontaktu Data urodzenia dodawanego kontaktu, format daty powinien być zgodny z formatem ustawionym dla danego konta. Jeżeli nie jest zgodny system przeprowadza automatyczna detekcję formatu. Miasto zamieszkania dodawanego kontaktu Grupy do jakich należeć ma dodawany kontakt. Nazwy grup powinny być podane jako lista przedzielone znakami przecinkiem, średnikiem lub dwukropkiem [, ; :] lub jako tablica. username=uzytkownik&password=haslomd5&add_contact= lub username=uzytkownik&password=haslomd5&add_contact= &first_name om&birthday= &city=gliwice&groups=grupa1,grupa2 2 "number":" ", // string 3 "first_name":"test contact3i53", // string OR null 4 "last_name":null, // string OR null 5 "info":null, // string OR null 6 "birthday":null, // string OR null 7 "city":null, // string OR null 8 "gender":"unknown", //string {male, female, unknown} 9 "date_add": , //integer 10 "date_mod": //integer 11 } lub w razie wystąpienia błędu ComVision 2013, strona nr: 11/15 ^ idź do spisu treści

12 3.4 Edytowanie kontaktów znajdujących się w Bazie Numerów Za pomocą parametru edit_contact możliwe jest edytowanie kontaktów znajdujących się w Bazie Numerów. W przypadku edycji aktualne wartości poszczególnych parametrów zostaną nadpisane nowymi, pochodzącymi z odwołania. Jeżeli jakiś parametr ma pozostać niezmieniony nie musi pojawiać się w odwołaniu (lub powinien pojawić się z aktualną wartością). edit_contact * first_name last_name info gender birthday city groups add_to_group remove_from_groups Nazwa użytkownika lub główny adres przypisany do konta w serwisie SMSAPI Hasło do API które można zmienić w zakładce Ustawienia API Hasło do API. Po rejestracji hasła do API i do Panelu są takie same. Hasło powinno być zakodowane w md5. Numer edytowanego kontaktu (dla numerów zagranicznych konieczny jest kierunkowy krajowy). Imię dodawanego kontaktu Nazwisko edytowanego kontaktu Dodatkowy opis dodawanego kontaktu Płeć dodawanego kontaktu male -mężczyzna lub female -kobieta Adres dodawanego kontaktu Data urodzenia dodawanego kontaktu, format daty powinien być zgodny z formatem ustawionym dla danego konta. Jeżeli nie jest zgodny system przeprowadza automatyczna detekcję formatu. Miasto zamieszkania dodawanego kontaktu Grupy do jakich należeć ma kontakt. Nazwy grup powinny być podane jako lista przedzielone znakami przecinkiem, średnikiem lub dwukropkiem [, ; :] lub jako tablica. Jeżeli kontakt już należy do jakiś grup to przynależność ta zostanie nadpisana wartością tego parametru. Dodawanie kontaktu do nowych grup. Kontakt zostanie dodany do grup podanych w wartości parametru pozostawiając go jednocześnie w grupach w których już się znajduje. Usuwanie kontaktu z podanych grup. username=uzytkownik&password=haslomd5&edit_contact= &first_name pl&birthday= &city=gliwice&groups=grupa2 2 "number":" ", // string 3 "first_name":"test contact3i53", // string OR null 4 "last_name":null, // string OR null 5 "info":null, // string OR null 6 "birthday":null, // string OR null 7 "city":null, // string OR null 8 "gender":"unknown", //string {male, female, unknown} 9 "date_add": , //integer 10 "date_mod": //integer 11 } lub w razie wystąpienia błędu ComVision 2013, strona nr: 12/15 ^ idź do spisu treści

13 3.5 Usuwanie kontaktów z Bazy Numerów Za pomocą parametru delete_contact możliwe jest usunięcie konkretnego kontaktu. Jako wynik zwracana jest wartość true lub odpowiedni kod błędu. delete_contact * rejestracji hasła do API i do Panelu są takie same. Hasło powinno być zakodowane w md5. Numer telefonu dla którego kontakt ma być usunięty z Bazy Numerów. username=uzytkownik&password=haslomd5&delete_contact= obiekt: deleted: true np.: 2 "deleted":true // bool 3 } lub w razie wystąpienia błędu ComVision 2013, strona nr: 13/15 ^ idź do spisu treści

14 Dodatek Lista kodów błędów Tabela kodów błędu: ERROR 101 Niepoprawne lub brak danych autoryzacji. UWAGA! Hasło do API może być inne niż hasło do Panelu Klienta 105 Błędny adres IP (włączony filtr IP dla interfejsu API). 999 Wewnętrzny błąd systemu (prosimy zgłosić) 4000 Ogólny błąd operacji na bazie numerów Usługa nie jest dostępna na danym koncie Nieprawidłowa operacja 4003 Nieprawidłowe użycie parametru Za duża wartość parametru limit (np. dla operacji list_contacts maksymalna wartość wyświetlanych rekordów to 200) Ogólny błąd operacji na grupach bazy numerów 4101 Grupa o podanej nazwie nie została znaleziona Ogólny błąd nazwy grupy bazy numerów Nieprawidłowa nazwa grupy Nazwa grupy nie może być pusta Nazwa grupy za krótka (minimalnie 2 znaki) 4114 Nazwa grupy za długa (maksymalnie 32 znaki) 4115 W nazwie grupy pojawiły się niedozwolone znaki Grupa o podanej nazwie już istnieje Nieprawidłowa wartość parametru Info dla grupy Za długa wartość pola Info dla grupy (maksymalnie 200 znaków) 4200 Ogólny błąd kontaktu bazy numerów Kontakt o podanej nazwie nie został odnaleziony Ogólny błąd numeru telefonu przydzielonego do kontaktu Nieprawidłowy numer Kontakt musi zawierać numer telefonu Numer jest za krótki Numer jest za długi Błąd Imienia kontaktu Imię za krótkie (minimum 2 znaki) 4222 Imię za długie (maksymalnie 100 znaków) 4230 Błąd Nazwiska kontaktu Nazwisko za krótkie (minimum 2 znaki) 4232 Nazwisko za długie (maksymalnie 100 znaków) 4240 Błąd pola Info dla kontaktu Za długa wartość pola Info dla kontaktu (maksymalnie 200 znaków) 4250 Błąd adresu dla kontaktu Błąd daty urodzenia kontaktu Błąd grupy dla danego kontaktu. ComVision 2013, strona nr: 14/15 ^ idź do spisu treści

15 4271 Grupa o podanej nazwie dla nie została znaleziona Przy operacji na kontaktach wymagana jest nazwa grupy Błąd płci kontaktu. Historia zmian Wersja Data Zmiany Wersja Dodanie parametrów add_to_groups oraz remove_from_groups w edycji kontaktu z bazy numerów. Wersja Pierwsza wersja specyfikacji UWAGA! Najnowsza specyfikacja techniczna SMSAPI znajduje się w zakładce POMOC na stronie ComVision 2013, strona nr: 15/15 ^ idź do spisu treści

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów)

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów) Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 19.12.2013 Spis treści 1 O ELEKTRONICZNEJ WYMIANIE DANYCH... 3 2 JAK WYKONAĆ IMPORT POLECEŃ PRZELEWU?... 3 3 JAK WYKONAĆ EKSPORT POLECEŃ PRZELEWU DO PLIKU?...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. B2B24.PL... 3 2.1. STRONA GŁÓWNA... 3 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.*

ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* ELKONTROL MOBILE wersja 1.4.* Instrukcja obsługi ELOG Krzysztof Górniak 01-227 Warszawa ul. Szymczaka 5/7 www.elog.com.pl Spis treści 1. Wstęp 2. Okno główne programu a) Informacje ogólne b) Dodawanie

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu SODE.pl Data dokumentu: 2011-05-05 Wersja: 2.4.1

Dokumentacja systemu SODE.pl Data dokumentu: 2011-05-05 Wersja: 2.4.1 Dokumentacja systemu SODE.pl Data dokumentu: 2011-05-05 Wersja: 2.4.1 1. Możliwości systemu, rozpoczęcie integracji 2. Użytkownicy, firmy, uprawnienia 3. Specyfikacja danych wejściowych 4. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)...

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)... Ulotka Wersja 7.4 Spis treści 1 NOWOŚCI... 5 1.1 NOWA WERSJA PANELU ADMINISTRACYJNEGO (BETA)... 5 2 ZMIANY... 6 2.1 WERSJA MOBILNA SKLEPU PREZENTACJA NOWOŚCI I PROMOCJI... 6 2.2 ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander Consumer Bank

Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander Consumer Bank Santander Consumer Bank ul. Strzegomska 42c 53-611 Wrocław tel. 71 387 74 04 Wsparcie@SantanderConsumer.pl Dokumentacja techniczna interfejsu (Web Service) dla systemu sprzedaży internetowej eraty Santander

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona www.belisama4crm.pl Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy,

Bardziej szczegółowo

Platnosci.pl Dokumentacja techniczna dla partnerów.

Platnosci.pl Dokumentacja techniczna dla partnerów. PayU S.A. ul. Marcelińska 90 60-324 Poznań tel. (0-61) 860 27 00, fax (0-61) 860 27 22 Platnosci.pl Dokumentacja techniczna dla partnerów. Przygotował Sławomir Jaranowski c 2005-2009 PayU S.A. 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego

Podręcznik uz ytkownika. Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego Podręcznik uz ytkownika Repozytorium Wyciągów Elektronicznych Bank Gospodarstwa Krajowego PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REPOZYTORIUM E-WYCIĄGÓW BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Data wydania: 2015-05-13 Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center

Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Instrukcja obsługi Panelu Zarządzania Usługami hostingu Sprint Data Center Spis treści Logowanie do Panelu Zarządzania Usługami... 4 Strona Główna... 6 Moduł E-Mail... 8 Sekcja Konta E-mail... 9 Domena...

Bardziej szczegółowo

Usługa Cisco IP Phone Messenger dla platformy Cisco Unified Presence Release 6.0(1)

Usługa Cisco IP Phone Messenger dla platformy Cisco Unified Presence Release 6.0(1) Usługa Cisco IP Phone Messenger dla platformy Cisco Unified Presence Release 6.0(1) ZAWIERA LICENCJĘ I GWARANCJĘ Siedziba w Ameryce Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo