INFORMATOR O PRZEDMIOTACH REALIZOWANYCH NA KIERUNKU INFORMATYKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR O PRZEDMIOTACH REALIZOWANYCH NA KIERUNKU INFORMATYKA"

Transkrypt

1 INFORMATOR O PRZEDMIOTACH REALIZOWANYCH NA KIERUNKU INFORMATYKA Przedmioty obowizkowe HISTORIA FILOZOFII Kod: 08.1 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, wiczenia Czas trwania: semestr pierwszy, 2 godz. wykł. + 2 godz. w. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie wicze na ocen i egzamin ECTS: 5 punktów 1. Filozofia jako filar kultury europejskiej działy filozofii, podstawowe problemy filozoficzne. 2. Pierwszy okres filozofii staroytnej Tales i pocztek filozofii, pojcie arche zasady, Joska szkoła filozofii przyrody, Heraklit, szkoła elejska - nowa teoria bytu. 3. Dalszy rozwój filozofii przyrody koncepcja materii Empedoklesa i Anaksagorasa, Demokryt i atomistyczna koncepcja wiata, szkoła pitagorejska - liczba jako ontologiczna podstawa bytu. 4. Wielkie systemy staroytne Platon, Arystoteles, Sokrates - intelektualizm etyczny. Cyreneicy - teoria hedonizmu, szkoła epikurejska, stoicka koncepcja cnoty. 5. Intelektualne ródła i rozwój redniowiecznej filozofii chrzecijaskiej Ojcowie kocioła - filozoficzne korzenie chrzecijastwa, Sw. Augustyn, relacja rozum wiara. 6. Drugi okres filozofii redniowiecznej Abelard, spór o powszechniki, Sw. Tomasz, filozofia a teologia, dziedzictwo kulturalne redniowiecza. 7. Filozofia renesansu metodologia nauki Bacona, metafizyka Giordano Bruno, przejcie od arystotelesowskiej kosmologii i filozofii przyrody do kartezjasko-newtonowskiej wizji kosmosu, Galileusz - metodologiczne podstawy nowoytnych nauk przyrodniczych. 1

2 8. Racjonalizm nowoytny filozofia Kartezjusza, metoda kartezjaska, samowiadomo nowe rozwizanie relacji podmiot przedmiot, mechanistyczna koncepcja przyrody, Pascal: relacja rozum wiara, panteistyczna metafizyka Spinozy. 9. Empiryzm nowoytny Lock, nowy program bada epistemologicznych, problem ródeł poznania, liberalna koncepcja pastwa, nowoytne pojcie tolerancji, sensualizm i immaterializm Berkeley'a, agnostycyzm w filozofii Hume'a, krytyka pojcia przyczynowoci, substancji i siły, filozofia moralna Hume'a. 10. Filozofia francuskiego Owiecenia racjonalizm i naturalizm w filozofii Woltera, Rousseau: antynomia kultury i natury. 11. Filozofia niemiecka przełomu XVIII i XIX wieku Kant, filozofia transcendentalna próba pogodzenia empiryzmu i racjonalizmu, konsekwencje metafizyczne załoe epistemologicznych Kanta, kantowska koncepcja etyki, idealistyczna filozofia Fichtego, koncepcja wolnoci jani i czynu, filozofia Hegla, metoda dialektyczna, heglowska historiografia i teoria pastwa. 12. Elementy filozofii współczesnej Comte i pozytywizm, Marksowska filozofia człowieka i filozofia dziejów, Freud i psychoanaliza. 13. Wybrane zagadnienia współczesnej filozofii nauki spór o model rozwoju nauki. LITERATURA [1] E. Gilson: Historia filozofii współczesnej, Warszawa 1977 [2] J. Legowicz, Zarys historii filozofii. Warszawa 1980 [3] A. Podsiad, Z. Wickowski: Mały słownik terminów i poj filozoficznych. Warszawa 1983 [4] W. Tatarkiewicz: Historia filozofii, t L H, m. Warszawa

3 WSTP DO LOGIKI I TEORII MNOGO CI 1 Kod: 11.1 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, konwersatorium Czas trwania: semestr pierwszy, 2 godz. wykł. + 2 godz. konw. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocen i egzamin (po sem. drugim) ECTS: 4 punkty 1. Elementy klasycznego rachunku zda zdania i formuły matematyczne, spójniki zdaniowe, układy pełne, alternatywna i koniunkcyjna posta normalna, tautologie KRZ. 2. Nieformalne pojcie dowodu definicje, aksjomaty, twierdzenia. 3. Elementy klasycznego rachunku kwantyfikatorów zapisywanie zda jzyka potocznego w jzyku logiki kwantyfikatorów, formy zdaniowe, prawdziwo, fałszywo i spełnialno form, rodzaje kwantyfikatorów, kwantyfikatory ograniczone, zmienne wolne i zwizane, podstawowe prawa rachunku kwantyfikatorów. 4. Algebra zbiorów metody opisywania zbiorów, inkluzja i równo zbiorów i ich własnoci, zbiór pusty i pełny, podstawowe działania na zbiorach i ich własnoci, zbiór potgowy, rodziny zbiorów. 5. Relacje pojcie pary uporzdkowanej, iloczyn kartezjaski zbiorów i jego własnoci, pojcie relacji, dziedzina i przeciwdziedzina relacji, działania na relacjach i ich własnoci, rodzaje relacji. 3

4 6. Relacje równowanoci definicja, zasada abstrakcji, klasy abstrakcji i ich własnoci, zbiór ilorazowy. 7. Liczby naturalne aksjomatyka Peano, zasada indukcji. 8. Zbiory liczbowe konstrukcja i elementarne własnoci zbioru liczb całkowitych, wymiernych i rzeczywistych. LITERATURA [1] K. Kuratowski, A. Mostowski, Teoria mnogoci, PWN, Warszawa 1966 [2] K. Kuratowski, Wstp do teorii mnogoci i topologii, PWN, Warszawa 1971 [3] W. Marek, J. Onyszkiewicz, Elementy logiki i teorii mnogoci w zadaniach, PWN, Warszawa 1998 [4] H. Rasiowa, Wstp do matematyki współczesnej, PWN, Warszawa 1999 [5] A. Rutkowski, Elementy logiki matematycznej, WSiP, Warszawa 1978 [6] B. Stanosz, wiczenia z logiki, PWN, Warszawa 1999 [7] A. Wojciechowska, Elementy logiki i teorii mnogoci, PWN, Warszawa

5 PSYCHOLOGIA Kod: 05.8 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, wiczenia Czas trwania: semestr pierwszy, 2 godz. wykł. + 3 godz. w. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie wicze na ocen i egzamin ECTS: 5 punktów 1. Psychologia jako nauka społeczna. 2. Biologiczne podstawy zachowania - układ nerwowy: budowa i funkcje receptorów, łuk odruchowy, rodzaje odruchów, procesy nerwowe: pobudzanie i hamowanie, charakterystyka odruchów bezwarunkowych w stadium noworodka i kształtowanie si warunkowych we wczesnych okresach rozwojowych. 3. Mylenie i mowa - rodzaje mylenia, kształtowanie poj, operacje umysłowe, rola mylenia w rozwizywaniu problemów, pojcie mowy i jzyka, rodzaje i funkcje mowy, zwizek mowy i mylenia, badanie mylenia logicznego z zastosowaniem prób Piageta, badanie niezmienników, analiza przebiegu operacji umysłowych w procesie kształtowania si poj i rozwizywaniu problemów na konkretnych przykładach. 4. Pami i uczenie si - definicje poj, fizjologiczne mechanizmy pamici, fazy procesu pamiciowego, rodzaje, cechy i typy uczenia si na podstawie eksperymentu (analiza krzywych uczenia si). 5

6 5. Charakterystyka procesów emocjonalno-motywacyjnych - definicja pojcia, proces emocjonalny i jego komponenty, czynniki wywołujce emocje, formy reakcji emocjonalnych. 6. Zdolnoci - zdolnoci ogólne i uzdolnienia specjalne, teoria uzdolnie, pomiar zdolnoci, inteligencja, testy inteligencji. 7. Potrzeby i zainteresowania - analiza poj, klasyfikacja i charakterystyka potrzeb. 8. Postawy - pojcie i struktura postawy, kształtowanie i zmiana postaw. 9. Rozwój psychiczny człowieka - zmiany jakociowe i ilociowe, tempo i rytm rozwoju, okres przedszkolny i młodszy szkolny charakterystyka, okres dorastania, zwizek dojrzewania z rozwojem psychicznym. LITERATURA [1] M. Przetacznikowa, Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodziey, Warszawa 1989 [2] M. Przetacznikowa, G. Makiełło Jara, Podstawy psychologii ogólnej dla nauczycieli. Warszawa 1989 [3] M. Przetacznikowa, G. Makiełło Jara, Psychologia rozwojowa, Warszawa 1980 [4] J. Strelau, A, Jurkowski, Z. Putkiewicz, Podstawy psychologii dla nauczycieli, Warszawa 1975 [5] P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i ycie. Warszawa 1994 [6] M. ebrowska Psychologia rozwojowa dzieci i młodziey. Warszawa

7 ALGEBRA 1 Kod: 11.1 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, konwersatorium Czas trwania: semestr pierwszy, 2 godz. wykł. + 2 godz. konw. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocen i egzamin (po sem. drugim) ECTS: 4 punkty 1. Liczby zespolone - wprowadzenie, działania na liczbach zespolonych w postaci algebraicznej, interpretacja geometryczna, posta trygonometryczna, wzór de Moivre'a, pierwiastkowanie liczb zespolonych, zasadnicze twierdzenie algebry. 2. Macierze - macierze i ich rodzaje, działania na macierzach i ich własnoci, definicja i własnoci wyznacznika macierzy kwadratowej, metody obliczania wyznaczników. Macierz odwrotna do macierzy nieosobliwej, definicja i metody obliczania rzdu macierzy. 3. Układy równa liniowych - układy Cramera, twierdzenie Kroneckera Capelliego, metoda Gaussa. 4. Działania - działania i ich własnoci, pojcie struktury algebraicznej, podstruktury, homomorfizmu struktur algebraicznych. 5. Półgrupy definicja półgrupy, własnoci, przykłady, półgrupa słów nad danym alfabetem. 6. Grupy definicja grupy, własnoci, przykłady, podgrupy, warstwy, dzielniki normalne, twierdzenie Lagrange'a, homomorfizm grup. 7. Grupy permutacji - grupy permutacji, podgrupa alternujca. 8. Grupy cykliczne - grupy reszt modulo n jako grupy cykliczne. 7

8 LITERATURA [1] Białynicki - Birula, Algebra, PWN, Warszawa, 1979 [2] J. Browkin, Wybrane zagadnienia algebry, PWN, Warszawa, [3] Cz. Ginalski, T. Biegaska, W. Dudek, Algebra liniowa z geometri, Wydawnictwo WSP, Czstochowa, [4] B. Gleichgewicht, Algebra, PWN, Warszawa, 1987 [5] Klin, R. Poschel, K. Rosenbaum, Algebra stosowana dla matematyków i informatyków, WNT, Warszawa, [6] L. Lidl, Algebra dla przyrodników i inynierów, PWN, Warszawa [7] L. Polkowski, M. Szczuka, Elementy matematyki dla studentów kierunków informatycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ,

9 UYTKOWANIE KOMPUTERÓW Kod: 11.3 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: laboratorium Czas trwania: semestr pierwszy, 2 godz. lab. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen ECTS: 2 punkty 1. Charakterystyka komputerów PC schemat blokowy mikrokomputera, procesor, rodzaje pamici, noniki informacji, operowanie komputerem, formatowanie dyskietek, konserwacja sprztu. 2. MS DOS - zasady uytkowania systemu operacyjnego MS DOS. 3. Nakładki na systemy operacyjne Norton Commander. 4. Programy antywirusowe MKS_VIR, esafe. 5. Systemy operacyjne Windows posługiwanie si oknami, praca z mysz, ustawianie parametrów, konfiguracja systemu. 6. Edytory tekstu - operacje na blokach tekstu, formatowanie akapitów, tworzenie tabel, wstawianie rysunków i tworzenie efektów specjalnych, tworzenie i drukowanie dokumentów korespondencji seryjnej, edycja wzorów matematycznych. 7. Arkusz kalkulacyjny - wprowadzanie i redagowanie danych, tworzenie formuł, sporzdzanie wykresów, zarzdzanie danymi, sortowanie, filtrowanie, grupowanie, tworzenie raportów, sumy porednie, tabele przestawne. 8. Elementy sieci komputerowych - otoczenie sprztowe komputera oraz podstawowe pojcia dotyczce sieci komputerowych i ich zasobów. 9

10 9. INTERNET korzystanie z sieci, wybrane usługi sieciowe: poczta elektroniczna, Telnet, FTP, WWW. 10. LATEX - podstawy uytkowania. LITERATURA [1] Diller, LATEX wiersz po wierszu, Helion [2] M. Florys, Windows w trzech odsłonach, Read Me 1992 [3] W. Sikorski, K. Turczyski, Programy Nortona, Mitkom [4] R. Tadeusiewicz, Wstp do informatyki, POLDEX [5] P. Walczak, Podstawy obsługi IBM-PC i MS-DOS, Fundacja Rozwój SGGW

11 PODSTAWY ELEKTRONIKI I TECHNIKI CYFROWEJ Kod: 11.9 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład Czas trwania: semestr pierwszy, 2 godz. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: egzamin ECTS: 4 punkty 1. Elementy elektrotechniki napicie i natenie prdu elektrycznego, ródła napicia i prdu, napicie stałe i zmienne, przebiegi przemienne, sinusoidalne, baterie, generatory mechaniczno elektryczne, zasilacze, elementy RLC ich rodzaje i charakterystyki, rezonans szeregowy i równoległy w obwodach RLC. 2. Elementy półprzewodnikowe złcza półprzewodnikowe p-n i n-p, diody, ich rodzaje (diody Zeenera) i charakterystyki, złcza n-p-n i p-n-p tranzystory, charakterystyki prdowo napiciowe elementów półprzewodnikowych. 3. Zasilacze zasilacze stabilizowane i niestabilizowane, podstawowe układy zasilaczy, zasilacze dwupołówkowe i jednopołówkowe, filtry RC, LC i RLC. 4. Wzmacniacze wzmacniacze napicia stałego i zmiennego, wzmacniacze operacyjne, wielkich i małych czstotliwoci, wzmacniacze rezonansowe. 5. Generatory ujemne i dodatnie sprzenie zwrotne, generatory sinusoidalne i impulsowe. 6. Układy scalone układy małej i duej skali integracji, mikroprocesory. 11

12 7. Kody binarne stałopozycyjna reprezentacja liczb, arytmetyka stałopozycyjna, zmiennopozycyjna reprezentacja liczb. 8. Układy cyfrowe sumatory, komparatory, dekodery, kodery i konwertery kodu, multipleksery, układy matrycowe, rejestry i liczniki 9. Bramki logiczne bramki NOT, OR, AND i ich hybrydy. LITERATURA [1] J. Chabłowski, W. Skulimowski, Elektronika w pytaniach i odpowiedziach, WNT Warszawa [2] P. Kiriejew, Fizyka półprzewodników, PWN, Warszawa [3] M. Rusek, J. Pasierbiski, Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach, WNT Warszawa [4] S. Seely, Układy elektroniczne, PWN, Warszawa [5] A. Skorupski, Podstawy budowy i działania komputerów, WKŁ,

13 WSTP DO INFORMATYKI Kod: 11.3 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, konwersatorium Czas trwania: semestr pierwszy, 2 godz. wykł. + 2 godz. konw. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocen i egzamin ECTS: 6 punktów 1. Pojcia wstpne algorytm, algorytmiczne rozwizywanie zada, rekurencja. 2. Automaty i gramatyki formalne, jzyki formalne, jzyki programowania. 3. Przykłady konstruowania i analizy algorytmów dla wybranych problemów. 4. Arytmetyka o skoczonej precyzji i analiza numeryczna algorytmów. 5. Przykłady algorytmów numerycznych dla wybranych zada. 6. Typowe struktury danych, listy i kolejki. 7. Drzewa i drzewa BST. 8. Algorytmy wszerz i w głb. 9. Badanie poprawnoci algorytmów. 10. Badanie złoonoci algorytmów. LITERATURA [1] T. Cormen, Ch. Leierson, R. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT [2] E. Dijkstra, Umiejtno programowania, WNT [3] J. Stoer, R. Burlisch, Wstp do analizy numerycznej, PWN, 1987 [4] N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT

14 WSTP DO LOGIKI I TEORII MNOGO CI 2 Kod: 11.1 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, konwersatorium Czas trwania: semestr drugi, 2 godz. wykł. + 2 godz. konw. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zalicznie konwersatorium na ocen i egzamin ECTS: 6 punktów 1. Funkcje funkcje jako relacje, funkcje rónowartociowe, na i ich własnoci, składanie funkcji, obrazy i przeciwobrazy zbiorów przez funkcje, rodziny indeksowane zbiorów, działania uogólnione. 2. Teoria mocy pojcie równolicznoci zbiorów i jego własnoci, liczby kardynalne, równoci i nierównoci midzy liczbami kardynalnymi, pojcie zbioru przeliczalnego i jego własnoci, zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne, nieprzeliczalno zbioru liczb rzeczywistych, twierdzenia Cantora i Cantora Bernsteina, hipoteza kontinuum, działania na liczbach kardynalnych. 3. Relacje porzdkujce zbiory uporzdkowane czciowo i liniowo, ograniczenia, kresy, elementy najwiksze, najmniejsze, minimalne i maksymalne w zbiorach uporzdkowanych i ich własnoci, diagramy Hasse'go, kraty i algebry Boole a, porzdki liniowe, gste i dobre, liczby porzdkowe. 4. Teoria mnogoci Zermelo Fraenkel a, pewnik wyboru i jego konsekwencje, lemat Kuratowskiego Zorna, twierdzenie Zermelo. 5. Elementy logiki systemy dedukcyjne, operacja konsekwencji i jej własnoci, teorie, teorie zupełne i niesprzeczne, lemat Lindenbauma. 6. Klasyczna logika zda system aksjomatyczny, twierdzenia o dedukcji, o sprzecznoci, semantyka, twierdzenie o pełnoci, rozstrzygalno. 14

15 7. Logiki nieklasyczne logiki wielowartociowe, logika temporalna. LITERATURA Zob. Wstp do logiki i teorii mnogoci 1 ANALIZA MATEMATYCZNA 1 Kod: 11.1 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, konwersatorium Czas trwania: semestr drugi, 2 godz. wykł. + 3 godz. konw. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocen i egzamin (po sem. trzecim) ECTS: 2 punkty 1. Zagadnienia wstpne podstawowe funkcje elementarne o dziedzinie rzeczywistej, kresy podzbiorów zbioru liczb rzeczywistych. 2. Cigi rzeczywiste cigi monotoniczne, definicja granicy cigów liczbowych, kryteria zbienoci, liczba e, granice dolna i górna cigu. 3. Granica i cigło funkcji granice odwzorowa, definicja Heine go i Cauchy ego granicy funkcji w punkcie, podstawowe twierdzenia dotyczce granic, granice jednostronne, cigło funkcji, własnoci funkcji cigłych na przedziałach, cigło jednostajna. 4. Rachunek róniczkowy funkcji jednej zmiennej iloraz rónicowy i pochodna, interpretacja geometryczna, pochodna funkcji odwrotnej, twierdzenia o wartoci redniej, pochodne wyszych rzdów i wzór Taylora, ekstrema funkcji, wypukło i wklsło funkcji, asymptoty funkcji, reguła de L Hospitala. 5. Szeregi liczbowe, cigi i szeregi funkcyjne zbieno, zbieno bezwzgldna, warunkowa i bezwarunkowa szeregów liczbowych, kryteria zbienoci szeregów liczbowych, iloczyn Cauchy ego, cigi funkcji rzeczywistych i zespolonych, zbieno punktowa, jednostajna i niemal jednostajna, szeregi funkcji cigłych, kryteria jednostajnej zbienoci cigów i szeregów funkcyjnych, zbieno jednostajna a róniczkowanie, szeregi potgowe, szeregi Taylora, funkcje analityczne. 15

16 LITERATURA [1] F. Leja, Rachunek róniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa 1973 [2] W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej, PWN, Warszawa 1982 [3] R. Sikorski, Funkcje rzeczywiste, PWN, Warszawa ALGEBRA 2 Kod: 11.1 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, konwersatorium Czas trwania: semestr drugi, 2 godz. wykł. + 3 godz. konw. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocen i egzamin ECTS: 5 punktów 1. Piercienie i ciała - klasyfikacja piercieni, przykłady, dzielniki zera i elementy odwracalne w piercieniach, charakterystyka ciała. 2. Podpiercienie i ideały, homomorfizm piercieni definicje i własnoci. 3. Piercienie wielomianów - działania na wielomianach, stopie wielomianu, twierdzenie Bezout a, schemat Hornera, wzory Viete'a, twierdzenie Sturma. 4. Przestrzenie liniowe - definicja, przykłady, własnoci, liniowa zaleno i niezaleno wektorów, baza i wymiar przestrzeni liniowej. 5. Podprzestrzenie - zbiór rozwiza układu jednorodnego jako podprzestrze pewnej przestrzeni liniowej. 6. Odwzorowania liniowe - definicja, przykłady, rodzaje, własnoci, jdro, obraz, reprezentacja macierzowa odwzorowa liniowych, twierdzenie o zmianie bazy. 7. Wektory i wartoci własne. 8. Iloczyn skalarny definicja, iloczyn skalarny w rzeczywistej przestrzeni liniowej, przestrzenie Euklidesa, definicja, przykłady, własnoci. 9. Przestrze R 3 - iloczyn wektorowy, skalarny i mieszany, równania prostych i płaszczyzn. 16

17 LITERATURA Zob. Algebra 1. MATEMATYKA DYSKRETNA 1 Kod: 11.0 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, konwersatorium Czas trwania: semestr drugi, 2 godz. wykł. + 2 godz. konw. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocen i egzamin (po sem. trzecim) ECTS: 2 punkty 1. Indukcja matematyczna - definicje rekurencyjne, przykłady, liczby harmoniczne. 2. Cigi Fibonacciego - uogólniony cig Fibonacciego i jego własnoci, równanie charakterystyczne uogólnionego cigu Fibonacciego. 3. Sumy i iloczyny uogólnione definicje i własnoci, notacja Iversona. 4. Obliczanie sum - metody obliczania sum: zastosowanie indukcji matematycznej, metoda zaburze, 5. Rachunek rónicowy - elementy rachunku rónicowego i jego wykorzystanie do obliczania sum. 6. Funkcje sufitu i podłogi, zasada szufladkowa Dirichleta i jej zastosowania. 7. Elementy teorii liczb - liczby pierwsze i złoone, liczby wzgldnie pierwsze, najwikszy wspólny dzielnik i najmniejsza wspólna wielokrotno, algorytm Euklidesa. 8. Funkcje modulo n definicja i własnoci, małe twierdzenie Fermata, twierdzenie Wilsona, własnoci silni. 9. Współczynniki dwumianowe definicja i własnoci, zastosowanie współczynników dwumianowych do obliczania sum. 10. Współczynniki wielomianowe - liczby Stirlinga pierwszego i drugiego rodzaju. 11. Funkcje tworzce definicja i własnoci, zastosowanie funkcji tworzcych. 12. Zasada włczania i wyłczania, wzór Sylwestra, nieporzdki zbioru. 17

18 13. Twierdzenie Halla o małestwach. Transwersala rodziny zbiorów skoczonych. LITERATURA [1] V. Bryant, Aspekty kombinatoryki, WNT, Warszawa, [2] N. Deo, Teoria grafów i jej zastosowanie w technice i informatyce, PWN, Warszawa, [3] R. Graham, D. Knuth, O. Patashnik, Matematyka konkretna, PWN, Warszawa, [4] W. Lipski, W. Marek, Wprowadzenie do kombinatoryki, PWN, Warszawa, [5] W. Lipski, W. Marek, Analiza kombinatoryczna, PWN, Warszawa, [6] Z. Palka, A. Ruciski, Wykłady z kombinatoryki, WNT, Warszawa, [7] L. Polkowski, M. Szczuka, Elementy matematyki dla studentów kierunków informatycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, [8] K. Ross, Ch. Wright, Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa, [9] R. Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, PWN, Warszawa,

19 PRACOWNIA ELEKTRONICZNA Kod: 11.9 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: laboratorium Czas trwania: semestr drugi, 2 godz. lab. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen ECTS: 2 punktów 1. Badanie właciwoci wzmacniajcych tranzystora. 2. Sieciowe układy zasilajce sprzt i aparatur elektroniczn. 3. Przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe. 4. Układy logiczne. 5. Dwójniki nieliniowe. 6. Wzmacniacze rezonansowe LC. 7. Wzmacniacze małej czstotliwoci. 8. Wzmacniacze operacyjne. 9. Rola, funkcje i konfiguracja BIOS. 10. Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Windows Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Windows 98. LITERATURA [1] J. Chabłowski, W. Skulimowski: Elektronika w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa [2] P. Kiriejew: Fizyka półprzewodników, PWN, Warszawa [3] Z. Kulka, M. Nadachowski: Analogowe układy scalone, WkiŁ, Warszawa [4] S. Seely: Układy elektroniczne, PWN, Warszawa [5] A. Skorupski: Podstawy budowy i działania komputerów, WkiŁ,

20 [6] M. Rusek, J, Pasierbiski: Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa WSTP DO PROGRAMOWANIA I Kod: 11.3 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, laboratorium Czas trwania: semestr drugi, 2 godz. wykł. + 2 godz. lab. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen i egzamin ECTS: 5 punktów 1. Wprowadzenie - pierwsze przykłady (wyprowadzanie napisów, deklarowanie zmiennych, czytanie liczb, operatory arytmetyczne, operatory relacyjne, pliki nagłówkowe, komentarze, budowa prostego programu, słowa kluczowe). 2. Typy danych - typ int, stałe typu int, pozostałe typy całkowite, typ char, stałe znakowe, typy float i double. 3. Formatowane wejcie/wyjcie - funkcje printf i scanf. 4. Operatory, wyraenia i instrukcje - podstawowe operatory arytmetyczne, operator %, priorytety operatorów i kolejno oblicze, operator sizeof, operatory inkrementacji i dekrementacji, wyraenia, instrukcje wyraeniowe, instrukcje złoone, operator rzutowania. 5. Instrukcje sterujce - instrukcja if-else, wyraenia logiczne, instrukcje while i do-while, instrukcja for, operator przecinkowy, instrukcje break i continue, instrukcja switch. 6. Znakowe wejcie/wyjcie i przekierowywanie - getchar() i putchar(), bufory, przekierowywanie a pliki. 7. Funkcje i struktura programu - definiowanie funkcji, argumenty funkcji, prototypy ANSI C, instrukcja return, wywoływanie funkcji, funkcje rekurencyjne. 8. Tablice - deklarowanie tablic, inicjalizacja tablic, operacje na tablicach, funkcje oraz tablice, ochrona zawartoci tablicy, tablice wielowymiarowe. LITERATURA 20

21 [1] B. Kemighan, D. Ritchie, Jzyk ANSI C, WNT [2] S. Prata, Jzyk C. Szkoła programowania, Wydawnictwo Robomatic ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW I SYSTEMY OPERACYJNE Kod: 11.3 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, laboratorium Czas trwania: semestr drugi, 2 godz. wykł. + 2 godz. lab. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen i egzamin ECTS: 6 punktów Podstawy techniki cyfrowej. Układy cyfrowe. Kody binarne i arytmetyka. Klasyczna architektura komputerów. Procesory. Cykl rozkazowy procesora. Własnoci i funkcje listy rozkazów. Tryby adresowania. Struktura i działanie jednostki centralnej. Architektury CISC i RISC. Procesory superskalarne. Charakterystyka procesorów firmy INTEL i AMD. Magistrale systemowe i zasady dostpu. Działanie jednostki sterujcej. Mikroprogramowanie. Pamici wewntrzne i zewntrzne. Pamici operacyjne i ich organizacja. Tryby adresowania pamici. Pami podrczna. Pamici z dostpem cyklicznym. Pamici dyskowe. Urzdzenia zewntrzne. Sposoby komunikacji procesora z urzdzeniami wejcia/wyjcia. Systemy przerwa. Sterowniki urzdze zewntrznych. Protokoły transmisji. Systemy wieloprocesorowe. Przetwarzanie równoległe. Rozwój systemów operacyjnych. Struktura systemu komputerowego. BIOS, jdro, powłoka. Podstawowe pojcia systemów operacyjnych. Proces i stan procesu. System plików. Urzdzenia systemowe. Zasoby fizyczne i logiczne. Zarzdzanie procesami, pamici, plikami, urzdzeniami we/wy. Funkcje systemowe. Charakterystyka systemów operacyjnych: DOS, UNIX, Linux, Windows NT. Podstawy uytkowania, konfiguracji i zasady administrowania systemami operacyjnymi. Bezpieczestwo i ochrona zasobów systemów komputerowych. 21

22 Rozproszone systemy operacyjne. Komunikacja i synchronizacja w systemach rozproszonych. Wywoływanie procedur (RPC). Rozproszone systemy plików. Charakterystyka sieci ATM. Model klient serwer. LITERATURA [1] K. Pugh; Unix dla uytkownika DOS-u. WNT, [2] A. Silberschatz; Podstawy systemów operacyjnych. WNT, [3] A. Skorupski; Podstawy budowy i działania komputerów. WKiŁ, [4] W. Stallings; Organizacja i architektura systemu komputerowego. WNT, [5] A. S. Tanenbaum; Rozproszone systemy operacyjne. PWN,

23 DYDAKTYKA INFORMATYKI 1 Kod: 05.1 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, laboratorium Czas trwania: semestr trzeci, 2 godz. wykł. + 2 godz. lab. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen i egzamin (po sem. czwartym) ECTS: 2 punkty 1. Standardy kształcenia informatycznego. 2. Podstawy programowe z informatyki w szkole podstawowej. 3. Struktura i treci aktualnych programów nauczania informatyki w szkole podstawowej. 4. Formułowanie i analiza celów nauczania, zasady i metody nauczania, plan pracy nauczyciela. 5. Kontrola i ocena pracy ucznia na lekcjach informatyki. Szkolne systemy oceniania pracy uczniów. 6. Przykłady realizacji wybranych zagadnie programowych nauczania informatyki w szkole podstawowej. Informatyczne wspomaganie nauczania innych przedmiotów. Wykorzystanie Internetu. 7. Organizacja lekcji informatyki. Hospitacja i prowadzenie lekcji próbnych przez studentów w szkole podstawowej. LITERATURA [1] Z. Nowakowski, Dydaktyka informatyki, Mikom, Warszawa [2] A. Walat, Wybrane problemy dydaktyki informatyki, Zakład Wydawnictw 23

24 Ogólnopolskiej Fundacji Komputerowej, Jelenia Góra [3] Zatwierdzone przez MEN programy nauczania w szkole podstawowej. [4] Dostpne podrczniki z informatyki do szkoły podstawowej. ANALIZA MATEMATYCZNA 2 Kod: 11.1 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, konwersatorium Czas trwania: semestr trzeci, 2 godz. wykł. + 2 godz. konw. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocen i egzamin ECTS: 6 punktów 1. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej całka nieoznaczona i jej własnoci, całkowanie przez czci i przez podstawienie, całkowanie funkcji wymiernych, niewymiernych i trygonometrycznych, całka oznaczona Riemann a, własnoci całek oznaczonych, interpretacja geometryczna całki oznaczonej, twierdzenie całkowe o wartoci redniej, całki niewłaciwe, całka granicy jednostajnie zbienego cigu funkcji całkowalnych, zastosowania całek oznaczonych. 2. Funkcje rzeczywiste wielu zmiennych pochodna kierunkowa i pochodne czstkowe, wektor pochodnej, róniczkowalno i róniczka funkcji wielu zmiennych, wzór Taylora dla funkcji wielu zmiennych, ekstrema funkcji wielu zmiennych. 3. Odwzorowania typu f: R n R k granica i cigło odwzorowania, pochodne kierunkowe, czstkowe i macierz pochodnej odwzorowania, jakobian i moduł pochodnej odwzorowania, róniczkowanie odwzorowa złoonych, twierdzenie o funkcjach uwikłanych, odwzorowania regularne i dyfeomorfizmy, hiperpłaszczyzny i hiperpowierzchnie w R n, ekstrema na hiperpowierzchniach. 4. Całki krzywoliniowe całka krzywoliniowa zorientowana po krzywej płaskiej lub przestrzennej, twierdzenie Greena, niezaleno całki krzywoliniowej od drogi całkowania, całka krzywoliniowa niezorientowana. 24

25 5. Całki powierzchniowe płat powierzchniowy i jego pole, całka powierzchniowa niezorientowana, całka powierzchniowa zorientowana, twierdzenie Gaussa Ostrogradskiego, twierdzenie Stokesa, zastosowanie całek powierzchniowych. LITERATURA Zob. Analiza matematyczna 1 MATEMATYKA DYSKRETNA 2 Kod: 11.0 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, konwersatorium Czas trwania: semestr trzeci, 2 godz. wykł. + 2 godz. konw. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocen i egzamin ECTS: 6 punktów 1. Elementy teorii grafów - podstawowe pojcia: stopie wierzchotka, grafy spójne, grafy proste, droga, obwód i cieka w grafie. 2. Grafy grafy Eulera, grafy jednobiene, algorytmy znajdowania drogi Eulera. 3. Drzewa - drzewa z wyrónionym korzeniem, drzewa binarne. 4. Twierdzenie Cayleya o zliczaniu drzew zaetykietowanych. 5. Kody - kod Prufera, algorytmy kodowania i odkodowywania, grafy Hamiltona. 6. Dendryty definicja i metoda ich odszukiwania w grafach. 7. Grafy z wagami - definicja, algorytm Kruskala i algorytm Prima. 8. Grafy planarne i nieplanarne - wzór Eulera dla grafów planarnych, twierdzenie Kuratowskiego. 9. Kolorowalno grafów - twierdzenia dotyczce kolorowalnoci wierzchołków grafu, wielomian chromatyczny grafu. 10. Kolorowalno krawdzi grafu - twierdzenie Vizinga. 11. Metody komputerowej reprezentacji grafów. 12. Grafy skierowane definicja i ich zwizek z relacjami, podstawowe pojcia teorii grafów skierowanych: łuk, szkielet, cykl, droga skierowana, skierowane grafy Eulera, turnieje, grafy skierowane z wagami, algorytmy na grafach skierowanych. 25

26 13. Macierzowa reprezentacja grafów skierowanych. 14. Sieci zdarze definicja, algorytm znajdowania cieki krytycznej. LITERATURA Zob. Matematyka Dyskretna 1 WSTP DO PROGRAMOWANIA 2 Kod: 11.3 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, laboratorium Czas trwania: semestr trzeci, 2 godz. wykł. + 2 godz. lab. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen i egzamin ECTS: 6 punktów 1. Wprowadzenie do wskaników - adresy; operatory adresowania i wyłuskania; wskaniki i argumenty funkcji; wskaniki a tablice; arytmetyka wskaników; przydzielanie i zwalnianie pamici. 2. Zaawansowane uywanie wskaników - wskaniki znakowe i funkcje; tablice wskaników i wskaniki do wskaników; wskaniki a tablice wielowymiarowe; argumenty wywołania programu; wskaniki do funkcji; skomplikowane deklaracje. 3. Struktury - podstawowe wiadomoci o strukturach; struktury i funkcje; tablice struktur; wskaniki do struktur; struktury odwołujce si do samych siebie; unie; pola bitowe. 4. Obsługa plików - wymiana informacji z plikami; plikowe wejcie / wyjcie; pliki z dostpem swobodnym; funkcje biblioteki wejcia / wyjcia. 5. Preprocesor i biblioteka C - dyrektywy preprocesora; typy wyliczeniowe; biblioteka funkcji matematycznych; biblioteka standardowa; inne biblioteki. LITERATURA [1] B. Kemighan, D. Ritchie, Jzyk ANSI C, WNT [2] S. Prata, Jzyk C. Szkoła programowania, Wydawnictwo Robomatic

27 ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH Kod: 11.0 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, laboratorium Czas trwania: semestr trzeci, 2 godz. wykł. + 2 godz. lab. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen i egzamin (spec. nauczycielska egzamin do wyboru) ECTS: 6 punktów 1. Algorytmy i sposoby ich przedstawiania. Projektowanie programów. 2. Podstawowe algorytmy - Euklidesa, Hornera, Eratostenesa i inne. 3. Algorytmy rekurencyjne. 4. Metoda dziel i zwyciaj. 5. Własnoci algorytmów - poprawno programu: warunki wstpne i kocowe, niezmienniki, dowodzenie poprawnoci, skoczono algorytmów, złoono i efektywno algorytmów (złoono obliczeniowa i asymptotyczna, rzd złoonoci, znajdowanie złoonoci). 6. Sortowanie - sortowanie przez wstawianie, wybór, bbelkowe, scalanie, szybkie. 7. Podstawowe struktury danych - listy, stosy, kolejki, zbiory. 8. Drzewa binarne - drzewa, drzewa binarne, drzewa poszukiwa binarnych, przechodzenie drzewa, równowaenie drzewa. 9. Grafy sposoby reprezentacji, znajdowanie minimalnej cieki. LITERATURA [1] L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter: Algorytmy i struktury danych, WNT [2] T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest: Wprowadzenie do algorytmów, WNT

28 [3] M. M. Sysło: Algorytmy, WSiP [4] R. Sedgewick: Algorytmy w C++, Wyd. RM, 1999 [5] P. Wróblewski: Algorytmy struktury danych i techniki programowania, Helion BAZY DANYCH 1 Kod: 11.3 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, laboratorium Czas trwania: semestr trzeci, 1 godz. wykł. + 2 godz. lab. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen i egzamin - po sem. czwartym (specjalno nauczycielska - egz. do wyboru) ECTS: 4 punkty ( specjalno nauczycielska 2 punkty) Cel: Przekazanie studentom szerokiej wiedzy tak w zakresie teorii, jak i zastosowa na cało rozległej tematyki systemów baz danych. Program przedmiotu: W wykładzie wyjanione zostan podstawowe pojcia dotyczce systemów baz danych. Omówione zostan szczegółowo modele baz danych (sieciowy, hierarchiczny, relacyjny i obiektowy), architektura systemu baz danych, jak i jzyki baz danych. Zwrócona zostanie uwaga na zagadnienia bezpieczestwa informacji w systemach zarzdzania bazami danych. Przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka konstrukcji aplikacji baz danych. Laboratorium: Na zajciach tych zostan na podstawie szeroko dostpnej literatury z zakresu systemów baz danych ugruntowane i rozszerzone treci przekazane studentom na wykładzie. Szczególna uwaga studentów zostanie zwrócona na zapoznanie ich z relacyjnym systemem baz danych 28

29 Access 2000, co ogólnie rozumiane jest jako wprowadzenie do przyszłej bardziej pogłbionej pracy z systemem ORACLE. Tablicowe i komputerowe wiczenia powinny zmierza do opanowania przez studentów wszystkich elementów systemu, projektowania i implementacji. LITERATURA [1] L. Banachowski: Bazy danych. Tworzenie aplikacji. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ. Warszawa 1998 [2] L. Banachowski: Bazy danych. Programowanie aplikacji po stronie serwera bazy danych. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001 [3] P. Beynon-Davies: Systemy baz danych. WNT. Warszawa 1998 [4] C.J. Date: Wprowadzenia do systemów baz danych. WNT. Warszawa 2000 [5] D. Figura: Obiektowe bazy danych. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1996 [6] K. Subieta: Obiektowo w projektowaniu i bazach danych. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998 [7] K. Subieta: Słownik terminów z zakresu obiektowoci. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999 [8] J.D. Ullman, J. Widom: Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT. Warszawa

30 PEDAGOGIKA Kod: 05.0 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, wiczenia Czas trwania: semestr czwarty, 3 godz. wykł. + 2 godz. w. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie wicze na ocen i egzamin ECTS: 4 punkty 1. Próba definicji słowa pedagogika - rys historyczny, problematyka, orientacje w pedagogice. 2. Miejsce pedagogiki w systemie nauk - zwizek z innymi naukami 3. Wychowanie - kontrowersje wokół pojcia wychowanie, podejcie psychologiczne, socjologiczne, formy i metody wychowania, metody strukturalne i sytuacyjne, style w wychowaniu. 4. Alternatywy w edukacji człowieka - główne załoenia antypedagogiki, formy wzmacniania pozytywnego i negatywnego 5. Metody oddziaływa porednich - zasady skutecznego oddziaływania wychowawczego. 6. Funkcje i zasady podstawowych rodowisk wychowawczych 7. Rodzina - zagroenia współczesnej rodziny, typologia rodziny, zjawiska patologiczne w rodzinie. 8. Szkoła - szkoła jako rodowisko wychowawcze, funkcje i zadania szkoły, cechy szkoły. 9. Grupy - grupy rówienicze - formalne i nieformalne, typologia i funkcje subkultur 30

31 młodzieowych oraz sekt. 10. Zaburzenia rozwoju społecznego i emocjonalnego - niedostosowanie społeczne i jego rodzaje. 11. Metody i techniki zdobywania informacji o uczniu 12. Nauczyciel - sylwetka osobowociowa nauczyciela wychowawcy, rola i funkcje nauczyciela w procesie kształcenia i wychowania w szkole współczesnej, umiejtnoci ewaluacyjne nauczyciela, działalno innowacyjna, metody aktywne w pracy nauczyciela. 13. Model owiaty - podany model owiaty na tle ogólnych tendencji i przemian, nowoczesne koncepcje kształcenia 14. Aktualny stan owiaty - projekty reform systemu owiaty i szkolnictwa w Polsce, struktura współczesnego systemu owiaty w Polsce, systemy owiatowe wybranych krajów wiata LITERATURA [1] T. Gordon, Wychowanie bez poraek w szkołach, PAX, Warszawa 1996 [2] A. Hejnicka Bezwiska, Tosamo pedagogiki od ortodoksji do heterogenicznoci, Warszawa 1997 [3] A.Kamiski, Funkcje pedagogiki społecznej, PWN 1974 [4] R. Leppert, Przełamywanie stereotypów pedagogicznych i edukacyjnych, wyd. WSP, Bydgoszcz 1996 [5] R. Wroczyski, Wychowanie poza szkoł, Warszawa

32 DYDAKTYKA INFORMATYKI 2 Kod: 05.1 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, laboratorium Czas trwania: semestr czwarty, 2 godz. wykł. + 2 godz. lab. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen i egzamin ECTS: 6 punktów 1. Budowa dydaktycznych i metodologicznych podstaw nauczania informatyki. 2. Podstawy programowe z informatyki w gimnazjum. 3. Aktualne zatwierdzone przez MEN programy nauczania informatyki w gimnazjum. 4. Realizacja celów kształcenia za pomoc programów uytkowych i dydaktycznych. 5. Przykłady realizacji wybranych zagadnie programowych nauczania informatyki w gimnazjum. Analiza wybranych podrczników. 6. Praca z uczniem zdolnym. Przegld zagadnie pojawiajcych si w zadaniach olimpijskich. 7. Hospitacja i prowadzenie lekcji próbnych przez studentów w gimnazjum. 8. Zapoznanie z ogólnymi problemami nauczania informatyki i przygotowanie do prowadzenia zaj w szkole. Wykorzystanie dostpnych poradników metodycznych. LITERATURA 32

33 [1] Z. Nowakowski, Dydaktyka informatyki, Mikom, Warszawa [2] S. Papert, Burze mózgów. Dzieci i komputery, PWN, Warszawa [3] A. Walat, Wybrane problemy dydaktyki informatyki, Zakład Wydawnictw Ogólnopolskiej Fundacji Komputerowej, Jelenia Góra [4] Zatwierdzone przez MEN programy nauczania w gimnazjum. [5] Dostpne podrczniki z informatyki do gimnazjum. Kod: 11.1 Przedmiot: obowizkowy STATYSTYKA I RACHUNEK PRAWDOPODOBIESTWA Formy nauczania: wykład, konwersatorium Czas trwania: semestr czwarty, 2 godz. wykł. + 2 godz. konw. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocen i egzamin do wyboru ECTS: 4 punkty + 2 punkty za egzamin (3 punkty + 2 punkty za egzamin - specjalno nauczycielska) Wstp. Pojcie eksperymentu losowego. Pojcie prawdopodobiestwa wyników eksperymentów losowych. Eksperymenty z przeliczalnym zbiorem wyników. Rozkłady dyskretne. Obliczanie prawdopodobiestwa zdarze. Dystrybuanta. Charakterystyki rozkładów jednowymiarowych. Ocena wartoci redniej, mediany i wariancji. Obliczanie redniej arytmetycznej wariancji. Eksperymenty z wynikami cigłymi. Rozkłady cigłe. Dystrybuanta rozkładu cigłego. Charakterystyki rozkładu cigłego. Warto rednia i wariancja rozkładu normalnego. Standaryzowany rozkład normalny. Warto rednia i wariancja rozkładu wykładniczego. Eksperymenty złoone. Rozkłady dyskretne łczne i brzegowe. Rozkłady cigłe łczne i brzegowe. Rozkład Bernoulliego. Warto rednia i wariancja rozkładu Bernoulliego. Prawdopodobiestwa awarii trzech podstawowych układów sieciowych. Rozkład Poissona. 33

34 Zmienne losowe. Przestrze zdarze elementarnych. Rozkład zmiennych losowych. Warto rednia i wariancja zmiennej losowej. Funkcje zmiennej losowej. Generowanie liczb z rozkładów metod odwracania dystrybuanty. Prawdopodobiestwo warunkowe i niezaleno zdarze. Prawdopodobiestwo warunkowe. Niezaleno zdarze. Wzory okrelajce prawdopodobiestwo za pomoc prawdopodobiestw warunkowych. Wzór Bayesa. Brak pamici rozkładu wykładniczego. Wielowymiarowe zmienne losowe. Rozkład łczny. Rozkłady brzegowe zmiennych losowych. Niezalene zmienne losowe. Funkcje dwuwymiarowej zmiennej losowej. Momenty funkcji dwuwymiarowej zmiennej losowej. Współczynnik korelacji. Rozkłady funkcji zmiennych losowych. Rozkład sumy niezalenych zmiennych losowych o rozkładzie normalnym. Rozkład wariancji (z próby). Rozkład Studenta. Centralne twierdzenie graniczne Lindeberga-Levy ego. Prawo wielkich liczb Bernoulliego. Metody wyznaczania estymatorów. Metoda najwikszej wiarygodnoci. Estymatory współczynników regresji liniowej. Metoda najmniejszych kwadratów. Metoda momentów. LITERATURA [1] Hellwig Z. Elementy rachunku prawdopodobiestwa i statystyki matematycznej. PWN, Warszawa, [2] Klonecki W. Statystyka dla inynierów. PWN, Warszawa, [3] Krysicki W., Bartos J, Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. Rachunek prawdopodobiestwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 2: statystyka matematyczna. PWN, Warszawa,

35 PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Kod: 11.3 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, laboratorium Czas trwania: semestr czwarty, 2 godz. wykł. + 2 godz. lab. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen i egzamin ECTS: 5 punktów 1. Elementy analizy obiektowej - klasy, obiekty, atrybuty i metody, komunikaty; abstrakcja, hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm. 2. Projektowanie klas - składowe klasy: pola i metody; poziomy dostpu do składowych, składowe statyczne, wskaniki do składowej. wskanik this; funkcje zaprzyjanione; konstrukcja i destrukcja obiektów, konstruktory kopiujce. 3. Przecianie operatorów - funkcje operatorowe, operatory jedno i dwuargumentowe; operator indeksowania i wywołania funkcji, operatory konwersji; operatory new i delete 4. Wzorce - wzorce funkcji; wzorce klas. 5. Klasy pochodne - mechanizm dziedziczenia, funkcje wirtualne, klasy abstrakcyjne; dziedziczenie wielokrotne, jednoznaczno dostpu do składowych; hierarchie klas. 6. Strumienie - hierarchia klas strumieni; standardowe strumienie obiektowe; operacje wejcia-wyjcia, formatowanie, manipulatory; strumienie napisowe. LITERATURA [1] J. Grbosz, Symfonia C++, Oficyna Kallimach, Kraków 1996 [2] T. Hansen, C++. Zadania i odpowiedzi, WNT, Warszawa 1992 [3] S. Lippman, Podstawy jzyka C++, WNT, Warszawa

36 [4 ] B. Stroustrup, Jzyk C++, WNT, Warszawa 2000 BAZY DANYCH 2 Kod: 11.3 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, laboratorium Czas trwania: semestr czwarty, 2 godz. wykł. + 2 godz. lab. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen i egzamin (specjalno nauczycielska - egz. do wyboru) ECTS: 6 punktów ( specjalno nauczycielska 5 punktów) Cel: Wykład koncentruje si na kontynuacji przekazanej studentom pogłbionej wiedzy o współczesnych badaniach nad systemami bazodanowymi. Szczególn uwag zwróci si w tym semestrze na obiektowe, rozproszone, dedukcyjne bazy danych, jak i na hurtownie danych. Podana zostanie ogólna charakterystyka implementacji dedukcyjnych (inteligentnych) baz danych. Omówione zostan te zagadnienia dotyczce najnowszych osigni w projektowaniu baz danych, jak i najnowsza technika budowania internetowych baz danych. Laboratorium: Zajcia laboratoryjne maj zmierza do ugruntowania i rozszerzenia na podstawie literatury wiedzy przekazanej studentom w ramach wykładów. Głównym zadaniem tych zaj ma by jednak opanowanie przez studentów wiedzy wprowadzajcej ich do wszechstronnego uytkowania systemu zarzdzania baz danych ORACLE. W tym zakresie szeroko zostan omówione m.in. takie praktyczne tematy, jak: Architektura ORACLE'a, SQL + PLUS, SQL, 36

37 PL/SQL, Integralno danych, Blokady i transakcje, Projektowanie, tworzenie i udostpnianie bazy danych, Zarzdzanie kontami uytkowników, Zabezpieczenie bazy danych przed awari. LITERATURA [1] L. Banachowski: Bazy danych. Tworzenie aplikacji. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ. Warszawa 1998 [2] L. Banachowski: Bazy danych. Programowanie aplikacji po stronie serwera bazy danych. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001 [3] J. Buyens: Bazy danych w Internecie. Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 [4] Dokumentacja systemu ORACLE 9i [5] M. Lentner: ORACLE. System zarzdzania baz danych. Podrcznik uytkownika. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001 [6] R.M. Riordan: Projektowanie systemów relacyjnych baz danych. Wydawnictwo RM. Warszawa

38 METODY NUMERYCZNE I OPTYMALIZACJA Kod:11.1 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, konwersatorium Czas trwania: semestr czwarty, 2 godz. wykł. + 2 godz. konw. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocen i egz. do wyboru ECTS: 3 punkty + 2 punkty za egz. 1. Analiza błdów. Podstawowe ródła błdów. Błd bezwzgldny i wzgldny. Ilo cyfr dokładnych. 2. Interpolacja funkcji. Rónice skoczone. Pierwszy wzór interpolacyjny Newtona. Drugi wzór interpolacyjny Newtona. Pierwszy wzór interpolacyjny Gaussa. Drugi wzór interpolacyjny Gaussa. Wzór interpolacyjny Lagrange'a. 3. Aproksymacja funkcji. Przestrze liniowa unormowana, przestrze Banacha. Przestrze unitarna, przestrze Hilberta. Wielomiany ortogonalne. Zjawisko Rungego. Aproksymacja redniokwadratowa. Aproksymacja jednostajna. Aproksymacja za pomoc wielomianów ortogonalnych. Aproksymacja trygonometryczna. 4. Róniczkowanie numeryczne. 5. Całkowanie numeryczne. Wzory Newtona Cotesa. Współczynniki Cotesa. Wzory prostoktów, trapezów i Simpsona.. Metoda Monte Carlo. 38

39 6. Rozwizywanie przyblione równa algebraicznych i niewymiernych. Metoda równego podziału. Metoda siecznych. Metoda stycznych. Metoda iteracji, warunki zbienoci. 7. Rozwizywanie układów równa liniowych. Wzory Cramera. Metoda Gaussa. Metoda iteracji, warunki zbienoci. Metoda Seidela, warunki zbienoci. 8. Rozwizywanie numeryczne układów równa nieliniowych. Metoda Newtona. Metoda iteracji, warunki zbienoci. 9. Rozwizywanie numeryczne równa róniczkowych zwyczajnych. Metoda Adamsa. Metoda Rungego Kutty 10. Optymalizacja. Przegld zagadnien optymalizacji. Ekstremum funkcji jednej zmiennej, przykłady, metody numeryczne znalezienia ekstremum. Ekstremum funkcji dwóch zmiennych, przykłady, metody numeryczne znalezienia ekstremum. Posta normalna zagadnienia programowania liniowego. Metoda sympleks. LITERATURA [1] Å. Björck, G. Dahlquist: Metody numeryczne. Pastwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa [2] B. P. Demidowicz, I. A. Maron: Metody numeryczne. Cz I. Pastwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa [3] M. Dryja, J. i M. Jankowscy: Przegld metod i algorytmów numerycznych. Cz II. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa [4] Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wsowski: Metody numeryczne. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa [5] J. i M. Jankowscy: Przegld metod i algorytmów numerycznych. Cz I. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

40 OPROGRAMOWANIE EDUKACYJNE 1 Kod: 05.1 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: laboratorium Czas trwania: semestr pity, 2 godz. lab. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen ECTS: 6 punktów 1. rodowisko Logo Komeniusz na lekcjach informatyki w gimnazjum. 2. Definiowanie polece i funkcji w Logo Komeniusz. 3. Animacja w Logo Komeniusz. 4. Realizacja i prezentacja własnych projektów w Logo Komeniusz. 5. Przegld oprogramowania edukacyjnego wspomagajcego prac nauczyciela innych przedmiotów: a. oprogramowanie wykorzystywane na lekcjach jzyka obcego, b. oprogramowanie wykorzystywane na lekcjach matematyki, c. przegld zawartoci płyt CD załczonych do podrczników z informatyki i moliwo wykorzystania w szkole, d. oprogramowanie przekazywane do gimnazjalnych pracowni internetowych przez MEN. 40

41 LITERATURA [1] A.Walat, Wprowadzenie do jzyka i rodowiska Logo Komeniusz, Orodek Edukacji Informatycznej i zastosowa Komputerów, Warszawa, PROGRAMOWANIE WSPÓŁBIENE I ROZPROSZONE Kod: 11.3 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, laboratorium Czas trwania: semestr pity, 2 godz. wykł. + 2 godz. lab. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocen i egzamin ECTS: 6 punktów 1. Podstawowe pojcia i problemy programowania współbienego proces, procesy współbiene, wzajemne wykluczanie, bezpieczestwo i ywotno, blokada i zagłodzenie, klasyczne problemy współbienoci, mechanizmy niskopoziomowe, mechanizmy wysokopoziomowe. 2. Abstrakcja programowania współbienego przeplot, instrukcje atomowe, poprawno, indukcyjne dowody poprawnoci, dowody ywotnoci. 3. Semafory semafor jako abstrakcyjny typ danych, niezmienniki semaforów, semafor ogólny, semafor binarny, problem producenta i konsumenta, inne przykłady. 4. Monitory monitor jako abstrakcyjny typ danych, problem producenta i konsumenta, symulacja semaforów za pomoc monitorów, symulacja monitorów za pomoc semaforów, problem czytelników i pisarzy, dowody poprawnoci. 5. Podstawowe pojcia i problemy programowania rozproszonego komunikacja synchroniczna i asynchroniczna, identyfikowanie procesów, przepływ danych, tworzenie procesów. 6. Programowanie współbiene w jzyku Java - programowanie wtków (tworzenie wtków, synchronizowanie wtków, zarzdzanie wtkami, niszczenie wtków). 41

42 LITERATURA [1] K. Arnold, J. Gosling, Java, WN T, Warszawa, 1999 [2] M. Ben-Ari, Podstawy programowania współbienego, WNT, Warszawa 1989 [3] M. Ben-Ari, Podstawy programowania współbienego i rozproszonego, WNT, Warszawa 1996 [4] Z. Weiss, T. Grulewski, Programowania współbiene i rozproszone w przykładach i zadaniach, WNT, Warszawa, 1993 JZYKI, AUTOMATY, OBLICZENIA Kod: 11.3 Przedmiot: obowizkowy Formy nauczania: wykład, konwersatorium Czas trwania: semestr pity, 2 godz. wykł. + 2 godz. konw. tygodniowo Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocen i egzamin ECTS: 8 punktów Wprowadzenie - alfabety i jzyki, operacje na jzykach, domknicie Kleene'go. Jzyki regularne - wyraenia regularne, jzyki regularne, automaty skoczone, twierdzenie Kleenee'go. Własnoci jzyków regularnych - lemat o pompowaniu, twierdzenie Myhilla-Nerode'a. Determinizacja automatów skoczonych - równowano DAS i NAS, minimalizacja DAS, własnoci domknicia klasy jzyków regularnych. Maszyny Turinga - model maszyny Turinga; jzyki i funkcje obliczalne; nierozstrzygalno problemu stopu; teza Churcha. LITERATURA [1] A.Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, PWN, Warszawa 1983 [2] J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów i oblicze, PWN,

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Matematyka zajęcia fakultatywne (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Informatyka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU MATEMATYKA ROK AKADEMICKI 2016/2017

EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU MATEMATYKA ROK AKADEMICKI 2016/2017 EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU MATEMATYKA ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. Analiza matematyczna 1. Zdefiniuj pojęcia kresów podzbiorów zbioru liczb rzeczywistych. 2. Omów pojęcie granicy ciągu liczb rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka INSTYTUT MATEMATYKI UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka Pytania kierunkowe Wstęp do matematyki 1. Relacja równoważności, przykłady relacji równoważności.

Bardziej szczegółowo

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK103 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Matematyka dyskretna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo):

Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo): Autorzy opracowania (* oznacza współautorstwo): Andrzej Bk 1.1; 1.2; 1.3*; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4*; 2.4.5*; 2.4.6; 2.4.7*; 2.4.8*; 2.4.9; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3;

Bardziej szczegółowo

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH

WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH WYKŁADY Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW UCZELNI EKONOMICZNYCH Pod redakcją Anny Piweckiej Staryszak Autorzy poszczególnych rozdziałów Anna Piwecka Staryszak: 2-13; 14.1-14.6; 15.1-15.4; 16.1-16.3; 17.1-17.6;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Informatyka w klasach I II liceum Formy sprawdzania wiedzy i umiejtnoci uczniów Kady ucze otrzymuje oceny czstkowe za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany i dodatkow aktywno

Bardziej szczegółowo

Poszczególne punkty napisali (* oznacza współautorstwo):

Poszczególne punkty napisali (* oznacza współautorstwo): Poszczególne punkty napisali (* oznacza współautorstwo): Andrzej Bk 1.1; 1.2; 1.3*; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3*; 2.4.4; 2.4.5; 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3*; 2.5.4*; 2.5.5; 2.6.1;

Bardziej szczegółowo

Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia

Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyczne podstawy informatyki Mathematical Foundations of Computational Sciences

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW PROWADZONYCH W INSTYTUCIE MATEMATYKI I INFORMATYKI. Studia na kierunku Informatyka

PROGRAMY STUDIÓW PROWADZONYCH W INSTYTUCIE MATEMATYKI I INFORMATYKI. Studia na kierunku Informatyka PROGRAMY STUDIÓW PROWADONYCH W INSTYTUCI MATMATYKI I INFORMATYKI Studia na kierunku Informatyka Wysza Szkoła Pedagogiczna w Czstochowie prowadzi letnie studia licencjackie z informatyki w dwóch specjalnociach:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

Zał. nr 4 do ZW. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 WYDZIAŁ ****** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA DYSKRETNA Nazwa w języku angielskim DISCRETE MATHEMATICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE

Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Kod

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO ZAGADNIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO Na egzaminie magisterskim student powinien: 1) omówić wyniki zawarte w pracy magisterskiej posługując się swobodnie pojęciami i twierdzeniami zamieszczonymi w pracy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Probabilistyka I

Opis przedmiotu: Probabilistyka I Opis : Probabilistyka I Kod Nazwa Wersja TR.SIK303 Probabilistyka I 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY NATERIAŁU Z-1:

ZAKRESY NATERIAŁU Z-1: Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/47/055/U/13 ZAKRESY NATERIAŁU Z-1: 1) Funkcja rzeczywista jednej zmiennej: ciąg dalszy a) Definicja granicy funkcji, b) Twierdzenie o trzech funkcjach, o granicy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy I (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot (3)

Bardziej szczegółowo

Liczby Rzeczywiste. Ciągi. Szeregi. Rachunek Różniczkowy i Całkowy Funkcji Jednej Zmiennej.

Liczby Rzeczywiste. Ciągi. Szeregi. Rachunek Różniczkowy i Całkowy Funkcji Jednej Zmiennej. Pytania na egzaminie magisterskim dotyczą głównie zagadnień związanych z tematem pracy magisterskiej. Należy być przygotowanym również na pytania sprawdzające podstawową wiedzę ze wszystkich zaliczonych

Bardziej szczegółowo

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Matematyka II nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna w zadaniach. [Cz.] 2 / W. Krysicki, L. Włodarski. - wyd. 27, dodr. 6. Warszawa, Spis rzeczy

Analiza matematyczna w zadaniach. [Cz.] 2 / W. Krysicki, L. Włodarski. - wyd. 27, dodr. 6. Warszawa, Spis rzeczy Analiza matematyczna w zadaniach. [Cz.] 2 / W. Krysicki, L. Włodarski. - wyd. 27, dodr. 6. Warszawa, 2010 Spis rzeczy Przedmowa do wydania pierwszego 5 Przedmowa do wydania dziesiątego 6 Rozdział I. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Matematyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Matematyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 64 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Matematyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna 1.1 A Nazwa w języku angielskim: Mathematical Analysis 1.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 1/1 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW. Tryb studiów: NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Języki programowania II - opis przedmiotu

Języki programowania II - opis przedmiotu Języki programowania II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Języki programowania II Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-33_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria biomedyczna Profil

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: MATEMATYKA DYSKRETNA Discrete mathematics Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: Kod przedmiotu: A_06 Rok: I obowiązkowy w ramach treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 13 CZĘŚĆ I. ALGEBRA ZBIORÓW... 15 ROZDZIAŁ 1. ZBIORY... 15 1.1. Oznaczenia i określenia... 15 1.2. Działania na zbiorach... 17 1.3. Klasa zbiorów. Iloczyn kartezjański zbiorów...

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy informatyki Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: TR 1 S 0 1 22-0_1 Rok: I Semestr: 1 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZP/366/055/U/13 ZAKRESY NATERIAŁU

Nr postępowania: ZP/366/055/U/13 ZAKRESY NATERIAŁU Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/366/055/U/13 ZAKRESY NATERIAŁU Zakres materiału Z-1; sem. 1 1. Funkcje jednej zmiennej i ich własności: a) Wartość bezwzględna definicja, rozwiązywanie równań

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nazwa przedmiotu MATEMATYKA I Kod CH 1.1 Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S Sposób zaliczenia E Katedra Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO SPRAWDZIAN DLA POWRACAJĄCYCH NA STUDIA NA WYDZIALE MIM

WYDZIAŁ MATEMATYKI INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO SPRAWDZIAN DLA POWRACAJĄCYCH NA STUDIA NA WYDZIALE MIM WYDZIAŁ MATEMATYKI INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO SPRAWDZIAN DLA POWRACAJĄCYCH NA STUDIA NA WYDZIALE MIM Opracował zespól pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: matematyka, studia I stopnia, rok I. Sylabus modułu: Wstęp do matematyki (03-MO1S-12-WMat)

Kierunek i poziom studiów: matematyka, studia I stopnia, rok I. Sylabus modułu: Wstęp do matematyki (03-MO1S-12-WMat) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: matematyka, studia I stopnia, rok I Sylabus modułu: Wstęp do matematyki (03-MO1S-12-WMat) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Tomasz

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Algebra liniowa z geometrią (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Algebra liniowa z geometrią Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa:

Matematyka. w formie niestacjonarnej Matematyka dyskretna: wykład 20, ćwiczenia audytoryjne - 20 Analiza matematyczna i algebra liniowa: Matematyka Matematyka dyskretna (MAD) Analiza matematyczna i algebra liniowa z geometrią analityczną (AAL) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (RRR) Kod modułu: MAT Rodzaj modułu: podstawowy, obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody numeryczne

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody numeryczne KARTA KURSU (realizowanego w module ) Administracja systemami informatycznymi (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Metody numeryczne Numerical methods Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Kazimierz Rajchel Zespół

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wstęp do logiki i teorii

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI NA KIERUNKU MATEMATYKA

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI NA KIERUNKU MATEMATYKA PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI NA KIERUNKU MATEMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO HUMANISTYCZNY Instytut Matematyki i Fizyki Siedlce 2011 Dział matematyki Szczegółowy program Liczba godz. I. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach 13. Wstęp 15. Przedmowa do wydania szóstego 19

Spis treści. O autorach 13. Wstęp 15. Przedmowa do wydania szóstego 19 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Henryk Gurgul, Marcin Suder. wyd. 6 uzup. i popr., uwzględniające podstawowy program matematyki również

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Nazwa Statystyka 1 Nazwa w j. ang. Statistics 1 Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr hab. Tadeusz Sozański (koordynator, wykłady) Dr Paweł Walawender (ćwiczenia)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1(rok)/1(sem) Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać

KARTA MODUŁU. 17. Efekty kształcenia: 2. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia 1 potrafi wykorzystać (pieczęć wydziału) KARTA MODUŁU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa modułu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: 3 3. Karta modułu ważna od roku akademickiego: 2013/2014 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) Nazwa modułu/ przedmiotu Przedmioty podstawowe - matematyka Przedmioty: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Matematyki kierunek specjalność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Algorytmy i struktury danych 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia I stopnia (licencjackie), rok I

Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia I stopnia (licencjackie), rok I Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia I stopnia (licencjackie), rok I Sylabus modułu: Informatyka A (03-MO1S-12-InfoA) 1. Informacje ogólne koordynator modułu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. Przynależność do grupy przedmiotów: Prawdopodobieństwo i statystyka

KARTA PRZEDMIOTU. 12. Przynależność do grupy przedmiotów: Prawdopodobieństwo i statystyka (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 2. Kod przedmiotu: RPr 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 20152016 4. Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Analiza matematyczna III (ANA023) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Analiza matematyczna III (ANA023) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Analiza matematyczna III (ANA023) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 11 6. LICZBA GODZIN: 60

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza Matematyczna III Mathematical Analysis III Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom przedmiotu: I

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 204/5 Nazwa Bazy danych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka

Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka Grupy pytań na egzamin inżynierski na kierunku Informatyka Dla studentów studiów dziennych Należy wybrać dwie grupy pytań. Na egzaminie zadane zostaną 3 pytania, każde z innego przedmiotu, pochodzącego

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. audytoryjne),

MATEMATYKA. audytoryjne), Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA 1. Wydział: InŜynierii Środowiska i Geodezji 2. Kierunek studiów: InŜynieria Środowiska 3. Rodzaj i stopień studiów: studia I stopnia, inŝynierskie, stacjonarne 4. Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Analiza matematyczna 2 Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EME-1-202-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Mikroelektronika w technice

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MATEMATYCZNA DLA FIZYKÓW

ANALIZA MATEMATYCZNA DLA FIZYKÓW Lech Górniewicz Roman Stanisław Ingarden ANALIZA MATEMATYCZNA DLA FIZYKÓW Wydanie piąte Toruń 2012 SPIS TREŚCI WSPOMNIENIE O PROFESORZE ROMANIE STANISŁAWIE INGARDENIE (Miłosz Michalski)... ix PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M dr hab. inż. Stanisław Cudziło, prof. WAT Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: MATEMATYKA Wersja anglojęzyczna:

Bardziej szczegółowo

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia.

1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. 1. Elementy logiki i algebry zbiorów 1.1. Rachunek zdań: alternatywa, koniunkcja, implikacja i równoważność zdań oraz ich zaprzeczenia. Funkcje zdaniowe. Zdania z kwantyfikatorami oraz ich zaprzeczenia.

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-476 Analiza matematyczna Calculus. Ekonomia. I stopień ogólnoakademicki. studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Mateusz Masternak

Z-EKO-476 Analiza matematyczna Calculus. Ekonomia. I stopień ogólnoakademicki. studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Mateusz Masternak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 Z-EKO-476 Analiza matematyczna Calculus A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Podstawy informatyki i architektury systemów komputerowych 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki Zakład Informatyki

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Analityka gospodarcza I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Rachunek prawdopodobieństwa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTÓW KSZTACŁENIA OGÓLNEGO NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Politechnika Wrocławska Katalog kursów przedmiotów kształcenia ogólnego Oferta Ogólnouczelniana 2015/2016 Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Funkcje zespolone Complex functions Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Grafy i sieci w informatyce - opis przedmiotu

Grafy i sieci w informatyce - opis przedmiotu Grafy i sieci w informatyce - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafy i sieci w informatyce Kod przedmiotu 11.9-WI-INFD-GiSwI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym

Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym Rozkład materiału do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym opracowany na podstawie podręcznika, MIGRA 2013 Autor: Grażyna Koba W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Egzamin maturalny z INFORMATYKI 1. Cele ogólne Podstawowym celem kształcenia informatycznego jest przekazanie wiadomości i ukształtowanie umiejętności w zakresie analizowania i

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne i architektura komputerów Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy Typ

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA SYLABUS. A. Informacje ogólne

MATEMATYKA SYLABUS. A. Informacje ogólne MATEMATYKA SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIUM Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ FUNKCJE JEDNEJ ZMIENNEJ

REPETYTORIUM Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ FUNKCJE JEDNEJ ZMIENNEJ MONIKA FABIJAŃCZYK ANNA WARĘŻAK REPETYTORIUM Z ANALIZY MATEMATYCZNEJ FUNKCJE JEDNEJ ZMIENNEJ DEFINICJE TWIERDZENIA PRZYKŁADY I KOMENTARZE Skrypt dla studentów przygotowujących się do egzaminu licencjackiego

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia programu:

Proces tworzenia programu: Temat 1 Pojcia: algorytm, program, kompilacja i wykonanie programu. Proste typy danych i deklaracja zmiennych typu prostego. Instrukcja przypisania. Operacje wejcia/wyjcia. Przykłady prostych programów

Bardziej szczegółowo

14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr. Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS

14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr. Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS 14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I 15 2 30 2 II 15 2 30 1 I. Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Analiza matematyczna I (ANA011) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 11 6. LICZBA GODZIN: 60 /

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Analiza matematyczna II (ANA012) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Analiza matematyczna II (ANA012) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Analiza matematyczna II (ANA012) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 11 6. LICZBA GODZIN: 60

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna Discrete mathematics. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Matematyka dyskretna Discrete mathematics. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Sylabus - Matematyka

Sylabus - Matematyka Sylabus - Matematyka 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Farmacja, jednolite studia magisterskie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Excel w obliczeniach naukowych i inżynierskich. Wydanie II.

Excel w obliczeniach naukowych i inżynierskich. Wydanie II. Excel w obliczeniach naukowych i inżynierskich. Wydanie II. Autor: Maciej Gonet Sprawdź, jak Excel może pomóc Ci w skomplikowanych obliczeniach! Jak za pomocą arkusza rozwiązywać zaawansowane zadania matematyczne?

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Matematyka II

Opis przedmiotu: Matematyka II 24.09.2013 Karta - Matematyka II Opis : Matematyka II Kod Nazwa Wersja TR.NIK203 Matematyka II 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów

Bardziej szczegółowo