STAN RYNKU FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE STAN NA 30 CZERWCA 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAN RYNKU FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE STAN NA 30 CZERWCA 2008 r."

Transkrypt

1 STAN RYNKU FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE STAN NA 30 CZERWCA 2008 r. (prezentacja w oparciu o wyniki Systemu Analiz Rynku Finansowania Nieruchomości - SARFiN) Bolesław Meluch Doradca Prezesa Związku Banków Polskich Michał Wydra Sekretarz Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości w Związku Banków Polskich Celem tego raportu jest przedstawienie stanu finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce oraz kierunków dalszych prac i inicjatyw podejmowanych przez ZBP, w tym oceny ryzyka dla sektora bankowego, związanego z kredytami mieszkaniowymi, zwłaszcza denominowanymi w walucie obcej. I. WPROWADZENIE Biorąc pod uwagę liczne analizy wskazujące, że główną przyczyną obecnego kryzysu hipotecznego na rynku amerykańskim było istotne złagodzenie kryteriów udzielania kredytów hipotecznych przez niektóre instytucje finansowe, należałoby także zastanowić się, czy w Polsce nie powinno się wprowadzić rekomendowanych praktyk w udzielaniu kredytów hipotecznych. Prezentowane dane, jeżeli nie jest to inaczej zaznaczone, pochodzą z prowadzonej przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości bazy danych SARFiN. Informacje uzyskane z bazy SARFiN, a także istotne zmiany na rynku finansowania nieruchomości, jakie obserwujemy w Polsce od 2000 roku, skłoniły sekretariat Komitetu do 52

2 przeprowadzenia analizy stanu rynku finansowania nieruchomości w Polsce, według stanu na 30 czerwca 2008 r. II. GŁÓWNE TEZY System Analiz Rynku Finansowania Nieruchomości (SARFiN) prowadzony jest przez sekretariat Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP od lipca 2001 r. Obecnie w systemie uczestniczy 21 banków, których szacowany udział w rynku na koniec czerwca 2008 r. wynosił ok. 80 proc. w przypadku kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych i 68 proc. rynku kredytów dla klientów instytucjonalnych. Banki przekazują dane w okresach miesięcznych. Banki, na zasadzie wzajemności, przekazują dane dotyczące: stanu zadłużenia (wielkość portfela), wartości i liczby udzielonych kredytów, rodzaju kredytu, poziomu i rodzaju waluty, celu kredytowania, poziomu LTV, wartości sprzedaży kredytów w układzie regionalnym, wysokości kredytu, okresu kredytowania oraz jakości portfela (w ostatnim elemencie pozyskiwane dane nie są jeszcze dostatecznie reprezentatywne). 1. Warunki finansowania nieruchomości mieszkaniowych Z danych gromadzonych przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości w ramach bazy danych SARFiN oraz bazy AMRON, a także z rozpowszechnianych przez prasę danych o wysokości kredytów udzielanych przez poszczególne banki przy określonych parametrach (np. raport Expandera) wynikają następujące wnioski (dane statystyczne w postaci tabel przedstawione są w części III): 1. Stan zadłużenia klientów indywidualnych W okresie 2002-czerwiec 2008 odnotowano dużą dynamikę stanu zadłużenia klientów indywidualnych i instytucjonalnych. (wykres nr 1, 2). W pierwszym półroczu 2008 r. zadłużenie klientów indywidualnych z tytułu kredytów hipotecznych (wykres nr 2) wzrosło o 43 proc., w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Stan zadłużenia wzrósł z 20 mld PLN w 2002 r. do 137 mld PLN na koniec czerwca 2008 r. Zadłużenie w ciągu pierwszego półrocza 2008 r. wzrosło o 17 proc., pomimo skokowego wręcz wzrostu cen nieruchomości na przestrzeni całego 2007 r. oraz wzrastających kosztów kredytowania. Czynniki te powinny wpływać na ograniczenie dostępności kredytowej. Wartość nowo udzielonych kredytów w I połowie 2008 r. wzrosła jednak o ok. 13 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2007 r. i wyniosła ok. 32 mld zł. Na koniec 2007 r. wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych do PKB wyniósł 10 proc. Gdyby przyjąć utrzymanie się istniejących tendencji wzrostu PKB i przyrostu akcji kredytowej, osiągnięcie wskaźnika zadłużenia do PKB na poziomie 20 proc. może mieć miejsce w ciągu najbliższych 5-6 lat. A to oznacza wartość zadłużenia klientów indywidualnych na poziomie ok. 350 mld PLN (przy założeniu, iż na rynku polskim nie będziemy mieli do czynienia z drastycznym kryzysem). Średni wskaźnik zadłużenia do PKB dla EU-15 wynosi 50 proc. (dane Europejskiej Federacji Hipotecznej). 2. Liczba udzielonych kredytów Dynamicznie wzrastała także liczba kredytów udzielonych w poszczególnych latach. Wzrosła ona ze 102 tys. kredytów w 2002 roku do 314 tys. w 2007 r. (wykres 3, 4). Na koniec czerwca 2008 r. liczba podpisanych umów od początku roku 2008 wyniosła 165 tys. Niewątpliwie wśród przyczyn takiego wzrostu liczby udzielanych kredytów jest duży spadek bezrobocia, napływ kapitału emigrantów, lokujących fundusze w nieruchomościach oraz wzrost dochodów ludności (ponad 10 proc. w ciągu roku). W sumie liczba czynnych umów kredytowych wzrosła z 255 tys. w 2002 roku do ponad 1,2 mln umów na koniec czerwca 2008 r. 3. Średnia wartość kredytu Zdecydowanie wzrosła średnia wartość kredytu. W 2002 roku wynosiła ona ok. 60 tys. PLN, a na koniec czerwca 2008 r. blisko 217 tys. złotych. Przyczynami tego stanu rzeczy jest na pewno duży wzrost cen nieruchomości, zwiększenie dochodów przeciętnej rodziny, ale także bardziej korzystne warunki kredytowe - wydłużanie okresu kredytowania, w tym do 45 i 50 lat oraz do - połowy 2007 r. - spadek oprocentowania (wykres nr 5). 4. Kredyty złotowe vs. walutowe W ciągu ostatnich lat (baza SARFiN dysponuje danymi od stycznia 2007 r.) mamy do czynienia ze zmiennym zainteresowaniem klientów indywidualnych kredytami złotowymi i denominowanymi w walutach obcych (wykres nr 6, 7, 8). W ciągu ostatniego półtora roku udział kredytów złotowych w kredytach ogółem wynosił od 56 proc. na początku 2007 r., poprzez wzrost do 63 proc. w czerwcu 2007 i spadek do 21 proc. na koniec czerwca 2008 r. Z uzyskanych od banków danych o walucie kredytu na koniec czerwca 2008, 77,6 proc. kredytów denominowanych było we frankach szwajcarskich (w styczniu 2007 r. - 43,1 proc.). Udział dolara amerykańskiego i innych walut był praktycznie marginalny EUR 0,43 proc. i USD 0,23 proc. 53

3 W pierwszym półroczu banki udzieliły klientom indywidualnym kredyty wartości ok. 11,5 mld w złotych i 20,8 mld PLN denominowanych w walucie obcej. Tak jednoznaczny wzrost popytu na kredyty denominowane w CHF wynika przede wszystkim z faktu, iż w tym półroczu koszt kredytu złotowego wzrósł o 1pp, podczas gdy wysokość oprocentowania kredytów dla tej waluty pozostawała praktycznie bez zmian. Tym samym, kredyty złotowe stały się mniej atrakcyjne i kredytobiorcy częściej decydowali się na zaciągnięcie tańszych kredytów w CHF. Znamiennym jest, iż mamy do czynienia z dużą rozbieżnością między średnią wartością kredytów denominowanych w walutach obcych (252, 7 tys. PLN) i złotowych (145,2 tys. PLN). 5. Wyznaczanie zdolności kredytowej klienta indywidualnego Praktyki rynkowe wskazują, iż banki różnie podchodzą do ustalania zdolności kredytowej. Przyjmując za prawidłowe dane publikowane w prasie, banki oferują kredyt dla rodziny o tych samych dochodach (raport Expandera i OpenFinance opublikowany w Gazecie Wyborczej w maju 2008 r. zakładał dochód 4. osobowej rodziny zł netto) od 195 tys. złotych do 351 tys. złotych. Jednocześnie niektóre banki udzielają kredyty na okres 50 lat (a dla CHF 45 lat). Oczywiście, tak konkurencyjny rynek wymusza różne zachowanie banków, a tym samym różnorodność oferty. Tak duże rozbieżności w ocenie zdolności kredytowej klientów wymagają szczególnej analizy, biorąc pod uwagę zalecenia nadzorów w różnych krajach w związku z oceną przyczyn obecnego kryzysu na rynku nieruchomości. 6. Jakość portfela kredytów hipotecznych Gromadzone od niedawna dane z banków nie są jeszcze reprezentatywne. Tym niemniej należy zwrócić uwagę na raport Komisji Nadzoru Finansowego o sytuacji banków w 2007 roku, który pokazuje jakość portfela kredytów hipotecznych (wykres nr 9). Analizując ten wykres należy zwrócić uwagę na pewne zjawiska. Na koniec 2007 r. było 10,6 tys. sztuk (tj. 1,0 proc. całego portfela) kredytów mieszkaniowych zaklasyfikowanych do kategorii zagrożonych, a ich łączna wartość wynosiła 1,2 mld zł (tj. 1,0 proc. ogólnej wartości portfela). Z tej liczby do kategorii straconych zaliczono 5,6 tys. sztuk (tj. 0,5 proc. całego portfela) o łącznej wartości 0,7 mld zł (tj. 0,6 proc. całego portfela). Poprawę jakości aktywów sektora bankowego spowodowały, według KNF, sprzyjające warunki makroekonomiczne, przeniesienie części kredytów nieściągalnych do ewidencji pozabilansowej, sprzedaż części należności zagrożonych specjalistycznym funduszom, jak też działania windykacyjne. Pomimo wysokiej jakości portfela kredytów mieszkaniowych, należy mieć na uwadze, iż większość z tych kredytów ma bardzo krótką historię. Na kredyty uruchomione w latach przypada blisko 60 proc. całkowitego zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych. Co więcej, kredytów tych udzielono w wyjątkowo korzystnych warunkach makroekonomicznych, tj. m.in. przy szybko rosnących płacach, rekordowo niskich stopach procentowych, aprecjacji złotego oraz skokowo rosnących cenach na rynku nieruchomości. KNF wskazuje następujące podstawowe obszary ryzyka związane z kredytami mieszkaniowymi: ryzyko wynikające z możliwości znacznego wzrostu stóp procentowych i utrzymywania się ich na wysokim poziomie w dłuższej perspektywie (w Polsce, Szwajcarii, strefie euro) na skutek narastania zjawisk inflacyjnych w skali globalnej ryzyko wynikające z możliwości zmiany trendu na rynku walutowym prowadzące do osłabienia złotego, a w konsekwencji do wzrostu obciążeń z tytułu spłaty kredytów walutowych (ryzyko to może wystąpić łącznie z ryzykiem wzrostu stóp procentowych instrumentów walutowych) ryzyko wynikające z możliwości pogorszenia koniunktury gospodarczej, a w konsekwencji utraty pracy i źródeł dochodu przez część kredytobiorców. Aż 53 proc. udzielonych w 2006 roku kredytów stanowiły kredyty o poziomie LTV powyżej 75 proc., a więc o stosunkowo wysokim ryzyku niedotrzymania warunków umowy kredytowej przez kredytobiorców indywidualnych. Na koniec 2007 r. kredytów nieregularnych było ogółem 1,16 proc. (w raporcie KNF występują pewne niespójności w prezentacji wyników liczbowych). Liczba kredytów zagrożonych ma tendencję malejącą, ponieważ w 2005 i 2006 wartości te wynosiły odpowiednio 2,67 i 1,75 proc. Odnotować należy spadek liczby kredytów zagrożonych złotowych z 4,52 do 1,69 proc. Na koniec 2007 r. liczba kredytów walutowych, dla których klienci nie dotrzymali warunków kredytowych, spadła do 0,73 proc. Analizując dane dotyczące jakości portfela kredytów hipotecznych należy jednak pamiętać, iż niedotrzymanie warunków kredytowych występuje z reguły nie wcześniej niż po 2-3 latach od udzielenia kredytu. Zatem przy tak młodym i dynamicznie rosnącym portfelu, liczbę kredytów nieregularnych nie powinno odnosić się do aktualnej liczby czynnych 54

4 umów kredytowych, ale powinna ona odnosić się do poziomu kredytów sprzed 2-3 lat. Tym samym będzie to bardziej wiarygodna informacja o jakości portfela. Należy też uwzględniać dynamikę przyrostu liczby udzielonych kredytów. Zatem wyliczanie współczynnika kredytów zagrożonych powinno uwzględniać specyfikę rynku, gdyż dopiero wtedy będzie istotną wskazówką o jakości portfela. Jeżeli zatem porównamy wartość kredytów nieregularnych na koniec 2007 roku (1,36 mld zł.) do wartości portfela kredytów hipotecznych na koniec 2005 roku (50,66 mld zł), to otrzymamy współczynnik 2,69 proc. Tak wysoka wartość tego wskaźnika budzi pewien niepokój co do faktycznej jakości portfela kredytów hipotecznych. 7. Finansowanie projektów deweloperskich O ile w latach możemy mówić o stagnacji w poziomie finansowania przedsięwzięć deweloperskich (i innych instytucji budujących mieszkania na sprzedaż/wynajem), o tyle w roku 2007 wartość nowo udzielonych kredytów dla tych klientów zwiększyła się z 1,5 mld PLN do 2,5 mld PLN, a w pierwszym półroczu 2008 r. do 3,8 mld. Tym samym nie potwierdza się teza środowiska deweloperskiego o niechęci sektora bankowego do finansowania ich projektów (wykres nr 18, 19, 20). Przy utrzymujących się wysokich cenach nieruchomości mieszkaniowych, a tym samym ograniczonym popycie, można się spodziewać, iż, inaczej niż w latach ubiegłych, deweloperzy będą zmuszeni przejść z finansowania projektu z przedpłat klientów na finansowanie projektowe (kredyt, project finance, mezzanine finance, fundusze inwestycyjne, leasing). Tym samym zwiększy się rola banków w tworzeniu instrumentów na finansowanie projektów deweloperskich, a jednocześnie zwiększy się odpowiedzialność finansującego za sukces samego projektu. Od wielu lat środowiska rządowe i bankowe pracowały nad zasadami funkcjonowania rachunku powierniczego. Mimo wprowadzenia ogólnych zasad jego działania art. 59 prawa bankowego, ten instrument, który w zamyśle miał chronić nabywcę mieszkania i bank go kredytujący, jest praktycznie niewykorzystany. Obecnie także ze względu na utrzymujący się trend wzrostu finansowania deweloperów przez banki, być może w ocenie wielu uczestników rynku nie ma potrzeby wspierania inicjatywy wprowadzenia tego instrumentu ochrony nabywcy w transakcjach deweloperskich. Należy jednak zwrócić uwagę, że obecna sytuacja na rynku mieszkaniowym i znaczący spadek popytu na nowe mieszkania kupowane od deweloperów, znacząco zwiększają ryzyko finansowe kredytobiorców, a zatem także i banków. W przypadku bankructwa dewelopera oraz w konsekwencji zaprzestania spłaty kredytu przez kredytobiorców, banki mogą zostać narażone na straty. Częściowym zabezpieczeniem dla banków jest posiadane przez nie ubezpieczenie pomostowe, jednak może się ono okazać nieskuteczne w przypadku poważnego załamania na rynku mieszkaniowym. W sytuacji masowych bankructw deweloperów i konieczności wypłat wysokich odszkodowań z tytułu ubezpieczenia pomostowego istnieje ryzyko, że niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą nie podołać wypłacie należnych kwot. Dodatkowo trzeba również mieć na uwadze fakt, że poniesienie strat przez klientów w wyniku bankructwa dewelopera podważy zaufanie nabywców do transakcji na rynku pierwotnym, co może spowodować dalszy spadek popytu na mieszkania. Zatem ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków do rozwoju rynku mieszkaniowego, środowisko bankowe powinno podjąć zdecydowane działania w celu wdrożenia rachunku powierniczego jako standardu dla transakcji zakupu mieszkań od deweloperów. 8. Ryzyko kredytowe i walutowe Specyfiką polskiego rynku kredytów hipotecznych jest wysoki udział kredytów denominowanych do walut obcych (głównie CHF) oraz duży udział kredytów o wysokim LTV (jak podano wcześniej, ponad połowa nowo udzielonych kredytów w 2006 i 2007 roku przekraczała 75 proc. LTV). Powoduje to bardzo dużą ekspozycję portfela kredytów hipotecznych na ryzyko kredytowe związane ze zmianą cen na rynku nieruchomości oraz ewentualnym osłabieniem złotego w stosunku do innych walut, w szczególności do CHF. Na polskim rynku nieruchomości od kilku lat następuje wzrost cen mieszkań, który ma zmienną dynamikę i dotyczy głównie największych miast. Oczywiście, nakładają się tutaj czynniki fundamentalne oraz spekulacja, jednak zasadniczy wpływ na wzrost cen miała coraz większa dostępność kredytów mieszkaniowych i związany z tym rosnący popyt. Jednocześnie mieliśmy do czynienia ze sztywną podażą nowych mieszkań. Tym samym rosły zyski coraz większej liczby deweloperów i coraz silniejsze są ich oczekiwania w tym względzie. Wzrost cen na największych rynkach spowodował pojawienie się bąbli spekulacyjnych. Przy wysokim poziomie napięć rynek staje się wrażliwy na dochody generowane z inwestycji i na stopy procentowe. Rosnące stopy procentowe będą więc oddziaływać na obniżenie popytu i tym samym spadną ceny nieruchomości. Także zachowania spekulacyjne (sprzedaż mieszkań kupionych w poprzednich latach w celu realizacji zysków) spowodują spadek cen. Należy wziąć pod uwagę rysujące się trendy na rynku finansowania nieruchomości, w tym zwłaszcza spadek popytu na rynku pierwotnym. Obniżenie popytu na nowe mieszkania może skutkować nie tylko 55

5 ograniczeniem zainteresowania nowymi kredytami, ale także spadkiem cen nieruchomości. Ten trend może się utrzymać nawet przez okres 1-2 lat, gdyż należy się liczyć ze zmniejszeniem liczby nowych inwestycji. To z kolei może wpłynąć na zmniejszenie popytu na rynku materiałów i usług budowlanych, co wywoła jeszcze silniejszy spadek cen nowych mieszkań. Dla banków, które oceniały ryzyko kredytowe w oparciu o utrzymujący się trend wzrostu wartości nieruchomości, ewentualny znaczący spadek cen oznacza istotne zwiększenie się ryzyka banku. W przypadku kredytów udzielanych powyżej 90 proc. LTV, korekta cen na rynku nieruchomości spowoduje, że wartość kredytu przekroczy wartość zabezpieczenia. Tym samym w znacznym stopniu zwiększa się ryzyko banku. Należy zwrócić uwagę na ogromne różnice w maksymalnych kwotach kredytów oferowanych przez poszczególne banki dla tych samych kredytobiorców. Wiele banków istotnie obniżyło kryteria oceny zdolności kredytowej, aby móc zaoferować klientom jak najwyższe kwoty kredytów w CHF. W przypadku osłabienia kursu złotego może okazać się, że ci klienci nie są w stanie terminowo obsługiwać rosnących rat kredytowych. Trzeba również pamiętać, że w przypadku osłabienia kursu złotego, wzrośnie także wartość kredytów denominowanych w walutach obcych. Zatem w przypadku kredytów udzielanych powyżej 90 proc. LTV, ewentualne osłabienie złotego może spowodować, że wartość kredytu przekroczy wartość zabezpieczenia. Tym samym, także bank jest pośrednio narażony na ryzyko walutowe. Biorąc pod uwagę pogarszające się czynniki makroekonomiczne w gospodarce światowej oraz przedłużający się kryzys finansowy, pożądane byłoby, aby także polski sektor bankowy przygotował się na ewentualne pogorszenie koniunktury. Sytuacja gospodarcza będzie miała także niekorzystny wpływ na ostatnio pozytywnie kształtujący się trend spadku bezrobocia. Tym samym może się pogarszać zdolność kredytowa klientów banków oraz może zacząć rosnąć udział kredytów nieregularnych. Można założyć, iż banki, które w czasie dużego wzrostu popytu na kredyty hipoteczne mocno zaangażowały się w rozwijanie ofert kredytowych i zwiększanie portfela wierzytelności hipotecznych poprzez łagodzenie kryteriów ich udzielania, zetkną się z sytuacją odwrotną. Będą musiały ponieść koszty obniżenia warunków udzielania kredytów, braku ostrożności w ocenie warunków rynkowych i stanąć przed potencjalną utratą reputacji jako instytucji zaufania publicznego. 2. System informacji gospodarczej Związek Banków Polskich podejmuje inicjatywę tworzenia wspólnych baz danych, niezbędnych w procesie prowadzenia biznesu przez banki. Aktualnie prowadzone są bazy danych dotyczące sprzedaży kredytów hipotecznych (wspomniana baza SARFiN) oraz, także wspomniana, baza AMRON. Trwają rozmowy dotyczące możliwości wykorzystania platformy AMRON do pozyskiwania przez GUS (i udostępniania bankom uczestniczącym w systemie AMRON) danych z powiatów o transakcjach dotyczących nieruchomości. Warunkiem tworzenia właściwej informacji dla sektora bankowego jest wykorzystanie innych danych z rynku. Należałoby się zastanowić nad zainicjowaniem dalszych prac nad pozyskiwaniem uzupełniających danych rynkowych na potrzeby sektora bankowego, odnoszących się do takich zagadnień, jak: dane o rynku nieruchomości, w tym zwłaszcza wydanych pozwoleniach na budowę według miejscowości, według rodzaju (domy rodzinne, domy wielorodzinne), według typu inwestora (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, fundusz inwestycyjny, inwestor zagraniczny, samorząd), według przeznaczenia (domy/mieszkania na wynajem, domy/mieszkania na sprzedaż, domy/mieszkania zamieszkane przez właściciela), według wielkości, liczby rozpoczętych budów, liczby budynków oddanych do użytku, struktury własności, transakcji na rynku nieruchomości; danych o potencjalnych klientach banków (kształtowanie się przychodów, zatrudnienie, bezrobocie, inwestycje lokalne, prognozowany wzrost miejsc pracy), czynniki dostępności mieszkań, wskaźnik rodzin/liczby mieszkań, średnie dochody na rodzinę, liczba rodzin korzystających z pomocy socjalnej, wysokość średniego czynszu dla mieszkań samorządowych, ceny wynajmu na rynku otwartym, zmiana cen na rynku nieruchomości). Ministerstwo Infrastruktury wyraziło zainteresowanie współpracą w pozyskiwaniu tych danych, niezbędnych do szacowania warunków biznesowych dla banków. Starając się wykorzystać posiadane dane, sekretariat Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przygotował propozycję opracowania Indeksu Dostępności Kredytowej (wykres nr 10, 11), który częściowo wzorowany jest na indeksie amerykańskim (National Association of Realtors). Celem indeksu jest odwzorowanie w czasie zmiany dostępności kredytowej mieszkania dla przykładowej rodziny w wyniku zmiany cen nieruchomości oraz warunków makroekonomicznych (oprocentowanie, średnie zarobki, koszty utrzymania). Indeks będzie publikowany co kwartał, co umożliwi bankom oraz innym instytucjom ocenę trendów na poszczególnych rynkach mieszkaniowych. Założenia dla tak zbudowanego indeksu są następujące: a) Rodzina trzyosobowa z młodszym dzieckiem o łącznych średnich dochodach dla aglomeracji (dane GUS). Miesięczne dochody brutto pozwalają wyliczyć dochód netto biorąc pod uwagę wszystkie zobowiązania podatkowe (w tym ZUS). Przyjęto dla tej rodziny średni dochód dla województwa x 2. Minimum socjalne podawane jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Minimum socjalne w grudniu 2007 r. wynosiło dla Polski 2 050,7 zł dla rodziny z dzieckiem 56

6 młodszym. Przyjęto takie samo minimum socjalne dla poszczególnych aglomeracji. b) Średnie ceny transakcyjne z bazy danych ZBP - AMRON dla każdej aglomeracji oraz średniej dla kraju, przy założeniu zainteresowania nabyciem mieszkania dwupokojowego na rynku wtórnym o powierzchni m 2, uśredniając wielkość lokalu do 50 m 2. c) Przyjęto wartość kredytu na poziomie 90 proc. LTV, przy 10-proc. wkładzie własnym nabywcy. Kredyt na 30 lat, równe raty. Średni poziom oprocentowania dla PLN i CHF oraz średnia wartość kredytu- według danych NBP i ZBP (baza SARFiN). d) Nie brano pod uwagę dodatkowych (poza odsetkami) kosztów kredytu (np. ubezpieczenia, koszty notarialne, podatki, wpis do księgi wieczystej, itd.), gdyż przyjęto założenie, że kredytobiorca dysponuje odpowiednimi środkami na pokrycie tych kosztów oraz wniesienie wkładu własnego w wysokości 10 proc. ceny mieszkania. Indeks jest wynikiem porównania średniego wskaźnika zdolności kredytowej (dochody netto rodziny pomniejszone o minimum socjalne dla aglomeracji) oraz wysokości raty spłaty kredytu. Wartości powyżej 100 oznaczają, iż dla danej aglomeracji, dla trzyosobowej rodziny dostępność kredytowa takiego mieszkania jest większa. Wartości poniżej 100 świadczą, iż dla danej aglomeracji przeciętne dochody rodziny trzyosobowej są niewystarczające do uzyskania kredytu pozwalającego na zakup 50-metrowego mieszkania. Tym samym, biorąc pod uwagę poziom cen na rynku oraz wysokość dochodów, klimat do udzielania kredytów hipotecznych jest pozytywny dla wartości powyżej 100 i negatywny dla wartości poniżej 100. Podobny indeks stosowany jest przez National Association of Realtors w USA. W USA stosuje się wskaźnik akceptacji kredytowej banku, który wynosi ok. 28 proc. dochodów brutto, podczas gdy w naszym indeksie wprowadzono informację o minimum socjalnym jako wartości wskazującej na minimalny poziom kosztów ponoszonych przez rodzinę trzyosobową dla danej aglomeracji. Dla jeszcze bardziej realnego wyliczenia indeksu dostępności kredytowej należałoby przyjąć (w układzie procentowym) wartość dodatkowych kosztów związanych z obsługą samego kredytu (p. pkt. d). Wnioski z tak opracowanego indeksu są następujące: 1. Indeks może służyć jako wskaźnik klimatu biznesowego dla banków w poszczególnych aglomeracjach, przyjmując, iż odnotowuje on zarówno zmianę cen nieruchomości, jak też zmianę w indywidualnych dochodach i kosztach życia (minimum socjalne), zmianę w oprocentowaniu kredytu mieszkaniowego oraz średnią wielkość nabywanego na rynku wtórnym mieszkania przez przeciętną rodzinę składającą się z trzech osób. 2. W zależności od warunków rynkowych, a praktycznie od wysokości oprocentowania oraz cen za tego rodzaje lokale mieszkalne, indeks wskazuje pozytywny i negatywny klimat biznesowy dla banków dla danej aglomeracji. 3. Znamienne jest, iż dla kredytów denominowanych w CHF klimat biznesowy w poszczególnych aglomeracjach jest zdecydowanie bardziej sprzyjający niż dla kredytów złotowych, co wskazuje większą atrakcyjność tych kredytów (niższa wysokość raty kredytowej). 4. Sam indeks może służyć do określania zmian w klimacie biznesowym przy zmianie warunków: np. zwiększenie oprocentowania o 1pp. 3. Podsumowanie 1. Niewątpliwie w roku 2008 mamy do czynienia ze wzrostem czynników ryzyka w porównaniu z wyjątkowym 2007 rokiem. W ubiegłym roku wystąpiła mocna dynamika rozwoju polskiego rynku nieruchomości, popyt znacznie przewyższał podaż na rynku nieruchomości pierwotnym i wtórnym, a tym samym nastąpił silny wzrost cen. Rozpoczął się jednak także bardzo poważny kryzys na międzynarodowym rynku nieruchomości oraz wystąpiły straty sektora finansowego z nim związane. Na szczęście, te negatywne zjawiska nie miały dotychczas istotnego wpływu na rynek finansowania nieruchomości w Polsce. Ale warunki mogą i będą się zmieniać, gdyż już występują mniej korzystne tendencje związane z kosztami pozyskiwania kapitału niezbędnego na podtrzymanie tendencji wzrostowych nowo udzielonych kredytów. Należy także pamiętać o możliwości zmiany kursów walutowych na niekorzyść klientów korzystających z kredytów denominowanych w walutach obcych. Istnieje także ryzyko, iż może wystąpić korekta cen nieruchomości. Osłabienie kursu złotego oraz spadek cen będzie przyczyniał się do zwiększenia współczynnika LTV, a tym samym banki mogą spodziewać się pogorszenia jakości portfela kredytów hipotecznych. Zwiększająca się liczba kredytów zagrożonych będzie wymagała odpowiednich kapitałów na rezerwy. 2. Podstawową przyczyną obecnego kryzysu hipotecznego na rynku amerykańskim było istotne złagodzenie kryteriów udzielania kredytów hipotecznych przez niektóre instytucje finansowe, przy jednoczesnym łagodnym podejściu instytucji nadzorczych do polityki banków. Przyczyny takiego zachowania upatrywać należy przede wszystkim w przekonaniu, że wzrost cen nieruchomości jest zjawiskiem stałym i w związku z tym posiadanie zabezpieczenia hipotecznego pozwala na bardziej liberalne podejście do oceny zdolności kredytowej. 57

7 1/13 RAPORTY Ten dość nieodpowiedzialny stosunek do ryzyka kredytowego związanego z kredytami o wysokim współczynniku LTV wynikał przede wszystkim z chęci zwiększenia wolumenów kredytowych oraz skupieniu się na krótkoterminowych zyskach. Natomiast zapalnikiem, który wywołał kryzys, był wzrost stóp procentowych, który spowodował zmniejszenie dostępności kredytowej, a w konsekwencji spadek popytu na nieruchomości. Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty o zmiennej stopie procentowej lub też z preferencyjnym oprocentowaniem w początkowym okresie, musieli płacić coraz wyższe raty, przewyższające często ich możliwości finansowe. Dodatkowo, z uwagi na fakt, iż zaciągnięte przez nich kredyty charakteryzowały się wysokim poziomem wskaźnika LTV (w przedziale proc.), nie mieli oni możliwości refinansowania kredytu, gdyż wskutek spadku cen nieruchomości, kwota zadłużenia przekraczała wartość domu. III. DANE STATYSTYCZNE Dane statystyczne Wykres 1. Wykres 1. Dane statystyczne Klienci indywidualni - stan zadłuzenia w kwartałach l Wykres w mld 1. PLN Klienci 14 I kw indywidualni - stan zadłuzenia w kwartałach l w mld PLN II kw III kw I IV kw kw 8 II kw 12 III kw 6 10 IV kw Wykres 2. Wykres 2. 6% 5% 6% 4% 5% 3% 4% 2% 3% 1% 2% 1% Stan zadłużenia klienci indywidualni (dane półroczne) Wykres 2. dynamika w % 54,1 Stan zadłużenia klienci indywidualni (dane półroczne) 51,03% 47,65% dynamika w % 53,07% 50,36% 42,21% 40,82% 54,1 36,13% 51,03% 47,65% 53,07% 50,36% 42,21% 23,63% 21,08% 40,82% I półrocze 36,13% II półrocze 42,69% 42,69% 21,08% 23,63% I półrocze II półrocze % /13

8 Wykres 3. w tys szt Wykres 3. Liczba nowo udzielonych kredytów (dane roczne) - klienci indywidualni i instytucjonalni w tys szt 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 klienci indywidualni - lewa skala 0,20 klienci instytucjonalni - prawa skala 0, I połowa 2008 Wykres 4. Wykres 4. Liczba nowoudzielonych kredytów (dane półroczne) - klienci indywidualni i instytucjonalni (w tys sztuk) w tys sztuk w tys sztuk klienci indywidualni - lewa skala 40 klienci instytucjonalni - prawa skala ,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 Wykres Średnia wartość udzielonego kredytu na cel mieszkaniowy w kwartałach za okres I kw II kw III kw IV kw Wykres 5. 2/ Wykres Klienci indywidualni - wartość nowoudzielonych kredytów waluta obca i krajowa 59

9 5 RAPORTY Wykres Wykres 6. w mld PLN 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Klienci indywidualni - wartość nowoudzielonych kredytów waluta obca i krajowa waluta krajowa waluta obca styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Wykres 7. Wykres Klienci indywidualni udział waluty obcej i krajowej w wartości nowo udzielonych kredytów w % 9 19,88% 34,24% 32,87% 8 Klienci indywidualni udział waluty obcej i krajowej w wartości 56,68% 55,63% 50,77% 51,19% 48,5 46,28% 7 nowo udzielonych kredytów w % 10 6 waluta krajowa ,88% 34,24% waluta 32,87% obca ,12% 56,68% 55,63% 50,77% 51,19% 48,5 46,28% 7 65,76% 67,13% 43,32% 44,37% 49,23% 48,81% 51,5 53,72% 6 waluta krajowa 5 1 waluta obca 4 80,12% 65,76% 67,13% paź-07 lis-07 gru-07 sty-08 lut-08 mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08 43,32% 44,37% 49,23% 48,81% 51,5 53,72% Wykres ,68% 0,54% 0,59% 0,41% 0,39% 0,49% 0,4 0,75% 0,43% 0,28% 0,24% 0,45% 0,48% 0,01% 0,47% 0,1 0,94% 0,05% 0,37% 0,02% 0,44% 0,41% 0,46% 0,58% 9 0,01% Wykres 8 8. paź-07 lis-07 gru-07 sty-08 lut-08 mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08 0,02% 0,01% % 0,01% % 0,01% 0,08% 0,14% % 0,07% 0,13% Wykres 7. 3/13 Wykres 8. 43,17% 42,64% 38,7 40,48% 36,01% 36,23% 38,96% 40,43% 41,18% 43,04% 44,03% 48,56% 54,11% 7 57,98% 10 0,68% 0,54% 0,59% 0,41% 0,39% 0,49% 0,4 0,75% 0,43% 0,28% 0,24% 0,45% 0,48% 0,01% 0,47% 0,1 0,94% 0,05% 64,0 0,37% 0,02% 0,24% 0,24% 71,75% 0,44% 0,41% 0,46% 0,58% 0,04% 0,22% 2,6 0,07% 0,17% 73,24% 6 0,01% 0,03% 77,66% 9 0,01% 0,02% 0,01% % 0,01% % 0,01% 0,08% 0,14% % 0,07% 0,03% 0,13% 5 0,09% 8 43,17% 42,64% 38,7 40,48% 36,01% 36,23% 38,96% 40,43% 41,18% 43,04% 44,03% 0,06% 4 48,56% 0,06% 54,11% 7 57,98% 56,1 56,58% 58,1 59,04% 63,34% 63,03% 64,0 0,13% 0,24% 0,24% 60,47% 58,73% 58,22% 71,75% 56,68% 55,63% 0,15% 50,77% 0,15% 0,04% 0,22% 2,6 0,07% 0,17% 73,24% 6 0,01% 0,03% 77,66% % 0,03% 45,34% 41,38% 0,23% 5 0,09% 34,87% 0,06% 27,71% 25,76% 1 21,07% 4 0,06% 56,1 56,58% 58,1 59,04% 63,34% 63,03% 0,13% 60,47% 58,73% 58,22% 56,68% 55,63% 0,15% 50,77% 0,15% 45,34% 41,38% 0,23% 34,87% 27,71% 25,76% 21,07% 1 sty 07 lut 07 mar 07 kwi 07 maj 07 cze 07 lip 07 sie 07 wrz 07 paź 07 lis 07 gru 07 sty 08 lut 08 mar 08 kwiecień 2008 maj 2008 czerwiec 2008 Inne EUR CHF USD PLN Inne EUR CHF USD PLN sty 07 lut 07 mar 07 kwi 07 maj 07 cze 07 lip 07 sie 07 wrz 07 paź 07 lis 07 gru 07 sty 08 lut 08 mar 08 kwiecień 2008 maj 2008 czerwiec

10 RAPORTY Wykres 9. Wykres 9. Wykres 9. 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 Jakość portfela kredytów hipotecznych wg wartości i liczby Jakość portfela kredytów hipotecznych wg wartości i liczby 1,49% 1,49% 2,01% 2,01% % kredytów zagrożonych wg liczby % kredytów kredytów zagrożonych zagrożonych wg wg 1,57% liczby wartości 1,49% % kredytów zagrożonych wg 1,57% wartości 1,49% 0,98% 0,98% 1,01% 1,01% 0,5 % % Wykres 10. Wykres 10. Wykres 10. Indeks dostępności kredytowej w 2007 roku 180 Indeks dostępności kredytowej w 2007 roku Indeks dostępności kredytowej 160 w Indeks aglomeracji dostępności dla PLN kredytowej (>100<) 140 Indeks w aglomeracji dostępności dla PLN kredytowej (>100<) 140 w Indeks aglomeracji dostępności dla CHF kredytowej (>100<) 120 w aglomeracji dla CHF (>100<) Warszawa Warszawa Kraków Kraków Wrocław Wrocław Poznań Poznań Gdańsk Gdańsk Łódź Łódź Średnia Średnia dla dla metropolii metropolii Wykres Indeks dostępności kredytowej I połowa /13 5/13 Wykres Indeks dostępności kredytowej w aglomeracji dla PLN (>100<) Indeks dostępności kredytowej w aglomeracji dla CHF (>100<) Warszawa Kraków Wrocław Poznań Gdańsk Łódź Średnia dla metropolii Wykres 12. Klient indywidualny - średnie ważone oprocentownaie kredytów mieszkaniowych i średnia wartość kredytu mieszkaniowego 61

11 Wykres 12. Klient indywidualny - średnie ważone oprocentownaie kredytów mieszkaniowych i średnia wartość kredytu mieszkaniowego Średnie wazone % kredytów mieszkaniowych (od 2007 tylko w PLN) - lewa skala średnia wartość kredytu mieszkaniowego w tys PLN - prawa skala sty 02 mar 02 maj 02 lip 02 wrz 02 lis 02 sty 03 mar 03 maj 03 lip 03 wrz 03 lis 03 sty 04 mar 04 maj 04 lip 04 wrz 04 lis 04 sty 05 mar 05 maj 05 lip 05 wrz 05 lis 05 sty 06 mar 06 maj 06 lip 06 wrz 06 lis 06 sty 07 mar 07 maj 07 lip 07 wrz 07 lis 07 sty 08 m ar- 08 m aj Wykres 13. Wykres Klienci indywidualni - wartośc nowoudzielonych kredytów Klienci indywidualni mieszkaniowych - wartośc wg nowoudzielonych rodzaju produktu kredytów mieszkaniowych wg rodzaju 4,05% produktu 8,89% 8,89% 7, 7, 7,73% 7,73% 6,53% 5,24% 4,86% 4,37% 6,53% 5,24% 4,05% 4,86% 4,37% 85,4 89,0 88,78% 90,54% 92,81% 93,94% 92,82% 92,59% 85,4 89,0 88,78% 90,54% 92,81% 93,94% 92,82% 92,59% 5,7 3,8 3,49% 2,93% 1,95% 2,01% 2,32% 3,04% 5,7 3,8 3,49% 2,93% 1,95% 2,01% 2,32% 3,04% I kw 2006 I kw 2006 II kw 2006 II kw 2006 pożyczki hipoteczne konsolidacja pożyczki hipoteczne kredyty konsolidacja refinansowe mieszkaniowe kredyty refinansowe inne mieszkaniowe zabepieczone hipoteką inne zabepieczone hipoteką III kw 2006 III kw 2006 IV kw IV 2006 kw 2006 I kw 2007 I kw 2007 II kw 2007 II kw 2007 III kw 2007 III kw 2007 IV kw IV 2007 kw ,04% 2,75% 3,04% 2,75% 4,01% 4,01% 4, 3,0 4, 3,0 2,85% 2,85% 90,21% 89,85% 90,21% 89,85% I kw 2008 I kw 2008 Wykres 13. II kw 2008 II kw 2008 Wykres 14. Wykres 14. Wykres 14. Klienci indywidualni - wartośc nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych Klienci indywidualni przeznaczonych - wartośc nowo na zakup, udzielonych budowę kredytów i inne cele mieszkaniowych przeznaczonych na zakup, budowę i inne cele %15%14% 13%13% 16%17%17% 9 26% 25%25%29% 28%27% 36%35% 32%31% 28%28%27%28%25% 27%26%27%25%27% 18%15%14% 13%13% 16%17%17% % 25%25%29% 28%27% 27%29% 26% 36%35% 32%31% 28%28%27%28%25% 27%26%27%25%27% % 36% 33% 32% 14% 7 36% 32%23%23% 28% 25%26% 18% 15%22% 26%25% 29%24%24%23% 23% 6 27%29% 26% 31% 36% 33% 32% 14% 23% 36% inne cele 32%23%23% 28% 23%24% 25%26% 18% 15%22% 5 budowa 26%25% 29%24%24%23% 23% 6 23% inne cele 23%24% 5 4 zakup budowa 4 zakup 53%53% 59% 55% 5 54% 61% 52%54% 52%52% 55% 58%52% 46%41%41% 47%49% 47%46% 42%44%44% 48%49%49% 552%53% 53%53% 59% 55% 5 54% 61% 52%54% 52%52% 55% 58%52% 46%41%41% 47%49% 47%46% 42%44%44% 48%49%49% 552%53% 1 1 sty-06 sty-06 lut-06 lut-06 mar-06 mar-06 kwi-06 kwi-06 maj-06 maj-06 cze-06 cze-06 lip-06 lip-06 sie-06 sie-06 wrz-06 wrz-06 paź-06 paź-06 lis-06 lis-06 gru-06 gru-06 sty-07 sty-07 lut-07 lut-07 mar-07 mar-07 kwi-07 kwi-07 maj-07 maj-07 cze-07 cze-07 lip-07 lip-07 sie-07 sie-07 wrz-07 wrz-07 paź-07 paź-07 lis-07 lis-07 gru-07 gru-07 sty-08 sty-08 lut-08 lut-08 mar-08 mar-08 kwi-08 kwi-08 maj-08 maj-08 cze-08 cze-08 62

12 Wykres 15. Wykres rynek wtórny rynek rynek pierwotny wtórny rynek pierwotny Wykres 15. Wykres 16. Wykres marzec marzec 2006 czerwiec 2006 czerwiec 2006 wrzesień 2006 wrzesień 2006 grudzień 2006 grudzień 2006 marzec 2007 marzec 2007 czerwiec 2007 czerwiec 2007 wrzesień 2007 wrzesień 2007 grudzień 2007 grudzień 2007 marzec 2008 Klient indywidualny - rynek pierwotny przeznaczenie kredytu Klient indywidualny - rynek pierwotny przeznaczenie kredytu 9,69% 9,32% 9,69% 9,32% 26,76% 30,35% 26,76% 30,35% 63,55% 60,33% 63,55% 60,33% 1 sty-08 lut-08 mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08 sty-08 lut-08 mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08 marzec 2008 czerwiec 2008 czerwiec 2008 Wykres ,51% 17,11% 15,14% 17,23% 15,51% 17,11% 15,14% 17,23% 35,81% 35,81% 35,78% 31,03% 35,81% 35,81% 35,78% 31,03% inne cele budowa inne cele zakup budowa zakup 48,69% 47,07% 49,08% 51,74% 48,69% 47,07% 49,08% 51,74% Wykres 17. Wykres 17. Klient indywidualny - rynek wtórny przeznaczenie kredytu inne cele 40,92% 44,51% 43,23% zakup 44,82% 43,85% 45,41% 8/13 8/ ,08% 55,49% 56,77% 55,18% 56,15% 54,59% 1 sty-08 lut-08 mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08 Wykres 18. Klienci instytucjonalni - stan załużenia i liczba czynnych umów w mld PLN I połowa 2008 w tys sztuk 16,00 6,00 63

13 4 59,08% 55,49% 56,77% 55,18% 56,15% 54,59% RAPORTY 1 sty-08 lut-08 mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08 Wykres 18. Wykres 18. Klienci instytucjonalni - stan załużenia i liczba czynnych umów w mld PLN I połowa 2008 w tys sztuk 16,00 stan zadłużenia 6,00 14,00 liczba czynnych umów 5,00 12,00 1 4,00 8,00 6,00 4,00 2, ,00 2,00 1,00 Wykres 19. Wykres 19. Wykres 19. Klienci instytucjonalni (dane roczne) - liczba i wartość w mld PLN Klienci instytucjonalni nowoudzielonych (dane roczne) kredytów - liczba i wartość w tys sztuk w 7,00 mld PLN nowoudzielonych kredytów w tys sztuk 1,0 7,00 6,00 1,0 0,9 0,9 0,8 6,00 5,00 9/13 0,8 0,7 5,00 4,00 0,7 0,6 4,00 3,00 0,6 0,5 0,5 0,4 3,00 2,00 0,4 0,3 2,00 1,00 wartość nowoudzielonych kredytów 0,3 0,2 liczba wartość nowoudzielonych kredytów kredytów 0,2 0,1 1,00 liczba udzielonych kredytów 0,1 0, I poł , I poł Wykres 20. Wykres 20. Wykres 20. Klienci instytucjonalni (dane półroczne) - stan zadłużenia, w mld PLN Klienci liczba instytucjonalni i wartość (dane nowoudzielonych półroczne) - stan kredytów zadłużenia, w tys sztuk w 16,00 mld PLN liczba i wartość nowoudzielonych kredytów w tys sztuk 0,45 14,00 16,00 0,45 0,40 12,00 14,00 0,40 0, ,00 0,35 0,30 0,30 0,25 1 8,00 0,25 0,20 6,00 8,00 stan zadłużenia 0,20 wartość 6,00 stan zadłużenia nowoudzielonych kredytów 0,15 4,00 liczba wartość udzielonych nowoudzielonych kredytów kredytów 0,15 0,10 2,00 4,00 liczba udzielonych kredytów 0,10 0,05 2,00 0,

14 Dane łączne (klienci indywidualni i instytucjonalni) rynku finansowania nieruchomości i wartość kredytów udzielanych przez banki RAPORTY Dane Dane łączne łączne (klienci (klienci indywidualni i i instytucjonalni) rynku rynku finansowania nieruchomości i wartość i wartość kredytów udzielanych przez przez banki banki Wykres Wykres Wykres Stan Stan zadłużenia i liczba i liczba czynnych umów umów kredytowych 1,40 1,40 klienci klienci indywidualni (lewa (lewa skala) skala) w mld w mld PLN PLN klienci klienci instytucjonalni (lewa (lewa skala) skala) w mld w mld PLN PLN liczba liczba czynnych umów umów w mln. w mln. szt. szt. - prawa - prawa skala skala 0,945 0,945 0,717 0,717 0,521 0,521 0,405 0,405 0,290 0,290 1,227 1,227 1,20 1,20 1,140 1,140 1,00 1,00 0,80 0,80 0,60 0,60 0,40 0,40 0,20 0, I - I półrocze półrocze Wykres Wykres Wykres 22. Wartość i liczba nowoudzielonych - klienci indywidualni i w mld PLN Wartość i liczba nowoudzielonych - klienci indywidualni w i tys sztuk w mld PLN w tys sztuk instytucjonalni dane półroczne instytucjonalni dane półroczne 35, , klienci indywidualni -wartość klienci indywidualni -wartość klienci instytucjonalni - wartość klienci instytucjonalni - wartość klienci indywidualni -liczba ,00 klienci indywidualni -liczba ,00 klienci instytucjonalni -liczba klienci instytucjonalni -liczba , , ,00 5, I połowa 2008 I połowa Wykres 23. Wykres 23. w mld PLN 6 Nowoudzielone kredyty dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych (dane roczne) wg wartości i liczby w tys szt /13 11/ klienci indywidualni -wartość klienci instytucjonalni - wartość klienci indywidualni -liczba klienci instytucjonalni -liczba I połowa

15 RAPORTY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO INDEKS DOSTĘPNOŚCI KREDYTOWEJ MIESZKAŃCÓW GŁÓWNYCH METROPOLII POLSKICH Rok 2007 Lokale mieszkalne, rynek wtórny, pow m 2 (średnia do kalkulacji) Miasto Cena za m 2 ( ) Cena mieszkania 9 LTV Rata PLN CHF Potrzebny kredyt 6,09% 4,17% 50 Warszawa 7913, , , , ,10 50 Kraków 6718, , , , ,09 50 Wrocław 6520, , , , ,81 50 Poznań 5371, , , , ,81 50 Gdańsk 5805, , , , ,08 50 Łódź 3732, , , ,87 818,52 50 Średnia dla metropolii 6 010, , , , ,90 Rok 2008 I pół. Lokale mieszkalne, rynek wtórny, pow m 2 (średnia do kalkulacji) Miasto Cena za m 2 ( ) Cena mieszkania 9 LTV Rata PLN CHF Potrzebny kredyt 7,52% 4,64% 50 Warszawa 8005, , , , ,35 50 Kraków 6841, , , , ,59 50 Wrocław 6532, , , , ,03 50 Poznań 5705, , , , ,39 50 Gdańsk 6389, , , , ,87 50 Łódź 4175, , , ,51 967,84 50 Średnia dla metropolii 6 275, , , , ,34 66

16 PORTFEL HIPOTECZNY OGÓŁEM WSZYSTKIE WARTOŚCI W MLN PLN GRUDZIEŃ 2005 R. GRUDZIEŃ 2006 R. GRUDZIEŃ 2007 R. Ogółem kredyty mieszkaniowe: , , ,8 w tym w PLN , , ,8 w tym w walutach obcych , , ,0 Kredyty mieszkaniowe zagrożone ogółem: 1 354, , ,6 w tym w PLN 833,7 852,3 889,1 w tym w walutach obcych 520,3 518,4 472,6 % kredyty mieszkaniowe zagrożone ogółem 2,67% 1,75% 1,16% % zagrożone złotowe kredyty mieszkaniowe 4,52% 13,02% 1,69% % zagrożone walutowe kredyty mieszkaniowe 1,62% 1,04% 0,73% Średnie dochody brutto dla województwa (wg metropolii) Średnie dochody za I półrocze netto dla województwa (wg metropolii) Średnie dochody netto rodziny (M+K) dla województwa (wg metropolii) Minimum socjalne - rodzina (M+K+DM) Dochód rozporządzalny/ zdolność kredytowa Indeks dostępności kredytowej w aglomeracji dla PLN (>100<) Indeks dostępności kredytowej w aglomeracji dla CHF (>100<) 3 472, , , , ,35 128,33 159, , , , , ,84 82,17 102, , , , , ,09 93,73 115, , , , , ,23 97,47 121, , , , , ,19 113,76 141, , , , , ,86 124,39 156, , , , , ,49 106,0 131,69 Średnie dochody brutto dla województwa (wg metropolii) Średnie dochody za I półrocze netto dla województwa (wg metropolii) Średnie dochody netto rodziny (M+K) dla województwa (wg metropolii) Minimum socjalne - rodzina (M+K+DM) Dochód rozporządzalny/ zdolność kredytowa Indeks dostępności kredytowej w aglomeracji dla PLN (>100<) Indeks dostępności kredytowej w aglomeracji dla CHF (>100<) 4 128, , , , ,05 149,22 202, , , , , ,07 102,14 138, , , , , ,33 115,53 157, , , , , ,23 117,04 159, , , , , ,03 127,54 173, , , , , ,77 144,68 196, , , , , ,27 125,73 171,02 67

17 STUKTURA PORTFELA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH OGÓŁEM grudzień 2005 r. grudzień 2006 r. grudzień 2007 r. # UMÓW KREDYTOWYCH OGÓŁEM (SZTUKI) roczny wzrost w sztukach nowe kredyty w danym roku ogółem szacunkowa liczba refinansowanych kredytów % wzrost r/r 128% 121% # umów kredytowych wg wartości # kredytów mieszkaniowych < PLN 150 tys # kredytów mieszkaniowych PLN 150 tys tys # kredytów mieszkaniowych PLN 300 tys tys # kredytów mieszkaniowych PLN 450 tys tys # kredytów mieszkaniowych > PLN 600 tys # umów kredytowych wg okresu # kredytów mieszkaniowych < 10 lat # kredytów mieszkaniowych lat # kredytów mieszkaniowych lat # kredytów mieszkaniowych lat # kredytów mieszkaniowych > 40 lat WARTOŚĆ URUCHOMIONYCH KREDYTÓW (MLN PLN) W TYM kredyty mieszkaniowe wg wartości ogółem % 151% wartość kredytu mieszkaniowego < PLN 150 tys wartość kredytu mieszkaniowego PLN 150 tys tys wartość kredytu mieszkaniowego PLN 300 tys tys wartość kredytu mieszkaniowego PLN 450 tys tys wartość kredytu mieszkaniowego > PLN 600 tys kredyty mieszkaniowe wg okresu okres umowy kredytowej < 10 lat okres umowy kredytowej lat okres umowy kredytowej lat okres umowy kredytowej lat okres umowy kredytowej > 40 lat KREDYTY ZAGROŻONE OGÓŁEM # kredytów zagrożonych wartość kredytów zagrożonych (w mln PLN) % kredytów zagrożonych wg liczby 1,49% 1,57% 0,98% % kredytów zagrożonych wg wartości 2,01% 1,49% 1,01% 68

18 ZŁOTOWE WALUTOWE grudzień 2005 r. grudzień 2006 r. grudzień 2007 r. grudzień 2005 r. grudzień 2006 r. grudzień % 133% 129% 111% ,88% 1,43% 1,14% 1,13% 1,71% 0,81% 3,19% 2, 1,41% 1,38% 1,05% 0,7 69

19 STRUKTURA PORTFELA NOWYCH KREDYTÓW I 2006 r. II 2006 r. III 2006 r. # UMÓW KREDYTOWYCH OGÓŁEM (SZTUKI) W TYM wg wartości ogółem # kredytów mieszkaniowych < PLN 150 tys # kredytów mieszkaniowych PLN 150 tys tys # kredytów mieszkaniowych PLN 300 tys tys # kredytów mieszkaniowych PLN 450 tys tys # kredytów mieszkaniowych > PLN 600 tys wg okresu ogółem # kredytów mieszkaniowych < 10 lat # kredytów mieszkaniowych lat # kredytów mieszkaniowych lat # kredytów mieszkaniowych lat # kredytów mieszkaniowych > 40 lat WARTOŚĆ KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH OGÓŁEM (MLN PLN) W TYM: wg wartości ogółem wartość kredytu mieszkaniowego < PLN 150 tys wartość kredytu mieszkaniowego PLN 150 tys tys wartość kredytu mieszkaniowego PLN 300 tys tys wartość kredytu mieszkaniowego PLN 450 tys tys wartość kredytu mieszkaniowego > PLN 600 tys wg okresu ogółem okres umowy kredytowej < 10 lat okres umowy kredytowej lat okres umowy kredytowej lat okres umowy kredytowej lat okres umowy kredytowej > 40 lat LTV W MOMENCIE UDZIELENIA KREDYTU Liczba umów kredytowych (sztuki) ogółem w tym: # umów kredytowych z LTV < # umów kredytowych z LTV 5-75% # umów kredytowych z LTV 75% # umów kredytowych z LTV > # umów kredytowych z LTV > 75% % umów kredytowych z LTV > 75% wg liczby wartość kredytów mieszkaniowych (mln PLN) z LTV < wartość kredytów mieszkaniowych (mln PLN) z LTV 5-75% wartość kredytów mieszkaniowych (mln PLN) z LTV 75% wartość kredytów mieszkaniowych (mln PLN) z LTV > wartość kredytów mieszkaniowych z LTV > 75% % umów kredytowych z LTV > 75% wg wartości 70

20 IV 2006 r. I 2007 r. II 2007 r. III 2007 r. IV 2007 r % 45% % 55% 71

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r.

Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r. Aktywność banków na rynku nieruchomości III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 ietnia 2011 r. Rynek kredytów hipotecznych w 2010 r. 2010 r. Nazwa Zmiana 2010/2009 263,6 mld zł ogólna ota zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

STAN RYNKU FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

STAN RYNKU FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE STAN RYNKU FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE na 31 grudnia 2008 r. NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PORTFELA KREDYTOWEGO Michał Wydra Sekretarz Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU WARSZAWA,

URZĄD KOMISJI NADZORU WARSZAWA, URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 OPRACOWANO: W WYDZIALE ANALIZ SEKTORA BANKOWEGO W DEPARTAMENCIE NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION NADZORU BANKOWEGO URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO - 2 -

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW DLA LUDNOŚCI I FIRM W 2016 R. Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Kredyty konsumpcyjne i pożyczki Wzrost wartości przy spadku liczby udzielonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009 Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w roku 2009 Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak I Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych Rawa Mazowiecka, 28-29.05.2009 r. Prognozy wskazują dobre perspektywy

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014

RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 2014 RYNEK MIESZKANIOWY W RZESZOWIE III kw. 201 www.certus.net.pl Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 3.11.201) 116,32 m2 185 22 Zasoby mieszkaniowe 2012 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2011czerwiec 2011

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2011czerwiec 2011 Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 2/2011czerwiec 2011 Raport nr 8, data publikacji: 31 sierpień 2011 Spis treści Raport w liczbach 3 Wstęp o raporcie

Bardziej szczegółowo

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 biuro@assman.com.pl http://www.assman.com.pl 21-11-2006 W części

Bardziej szczegółowo

40,4mld zł 3,863 O FRANKACH I BANKACH PRAWDA FAŁSZ. To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r.

40,4mld zł 3,863 O FRANKACH I BANKACH PRAWDA FAŁSZ. To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r. Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r. 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.2015 r.

USTAWA. z dnia.2015 r. projekt USTAWA z dnia.2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście?

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? Raport Lion s Banku, 15.05.2014 r. Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? W maju zakup mieszkania na kredyt był odrobinę droższy niż miesiąc wcześniej wynika z szacunków ekspertów

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

O FRANKACH I BANKACH

O FRANKACH I BANKACH FAŁSZ Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki 4,500 4,000 3,500 3,000 Kwota podatku dochodowego w mld PLN od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu 40,2 mld 2,728 zł 3,369 2,800

Bardziej szczegółowo

Analiza polskiego rynku kredytów mieszkaniowych

Analiza polskiego rynku kredytów mieszkaniowych 221 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 20/2011 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza polskiego rynku kredytów mieszkaniowych Streszczenie. W ostatnich latach obserwuje się rozwój

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK

Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1 Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Maj 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Już 8 miesiąc z rzędu oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spada. Przeciętnie wynosi już tylko 4,59%. Od września ubiegłego

Bardziej szczegółowo

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w IV kwartale 2010 r.

Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 1 w IV kwartale 2010 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i I n s t y t u t E k o n o m i c z n y Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak 3 marca 211 r. Marta Widłak, Krzysztof Olszewski, Krzysztof Gajewski Biuro Struktur Rynkowych Informacja

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 18, data publikacji: 25 lutego 2014

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 18, data publikacji: 25 lutego 2014 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/luty 2014 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 18, data publikacji: 25 lutego 2014 Spis treści Raport w liczbach

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2011czerwiec 2011

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 2/2011czerwiec 2011 Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 2/2011czerwiec 2011 Raport nr 8, data publikacji: 31 sierpień 2011 Spis treści Raport w liczbach 3 Wstęp o raporcie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe: Trendy na rynku kredytów dla gospodarstw domowych

Śniadanie prasowe: Trendy na rynku kredytów dla gospodarstw domowych GRUPA BIK Śniadanie prasowe: Trendy na rynku kredytów dla gospodarstw domowych dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. 11.02.2014 r. 1 AGENDA ŚNIADANIE PRASOWE GRUPY BIK BIK

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 1/2013

MONITOR BANKOWY 1/2013 PENGAB wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY / Noworoczna korekta na rynku kredytów Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do grudnia o Wzrósł odsetek placówek bankowych informujących o, p. i wynosi

Bardziej szczegółowo

Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku

Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku Nowa propozycja ofertowa Warszawa, 1 października 2009 1 Klienci starego portfela dostają nową możliwo liwość zmiany zasad oprocentowania kredytu Stary portfel

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE Od początku 2008 roku pojawiają się w mediach spekulacje na temat zastoju na rynku kredytów hipotecznych i wpływie tego zjawiska na sytuację finansową

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 4/2010grudzień 2010

Raport AMRON SARFiN. Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. 4/2010grudzień 2010 Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/grudzień raport nr 6, data publikacji: 8 marca 2011 Spis treści Raport w liczbach 3 Wstęp o raporcie 4 Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych

Rynek nieruchomości mieszkaniowych 1 Rynek nieruchomości mieszkaniowych RZESZÓW Powierzchnia Liczba mieszkańców (stan na 23.08.2013) 116,32 m2 182 673 Zasoby mieszkaniowe 2011 r. Liczba mieszkań (w tys.) Pow. użytkowa łącznie (w tys.) Przeciętna

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 12/02/2015 r. I.

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 maja 2015 Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. W I kw. br. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,0% r/r, wobec wzrostu o 9,3% r/r w IV kw. 2014

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08%

W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Grudzień 2015 W SKRÓCIE: Średnia marża kredytów w MdM jest najwyższa w historii i wynosi 2,08% Podwyżki marż od grudnia wprowadziły Pekao, mbank, Deutsche Bank i Euro Bank. Od stycznia wprowadzi je również

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN)

średnia cena mieszkania o pow. 50 mkw.* (PLN) PO STAGNACJI NORMALIZACJA Październik nie przyniósł radykalnych zmian sytuacji na rynku nieruchomości. Wg wyników badań ofert zamieszczonych w ub. miesiącu w serwisie OFERTY.NET w największych aglomeracjach

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych

Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych Informacja o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych (według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego) Spis treści I. Informacja o kształtowaniu się rat kredytu hipotecznego w zależności od

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych

Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Bankowego I. Omówienie na czym polega, jak skutkuje ryzyko walutowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

4/2014luty 2015. Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 22, data publikacji: 24 lutego 2015

4/2014luty 2015. Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 22, data publikacji: 24 lutego 2015 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 4/luty 215 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 22, data publikacji: 24 lutego 215 Spis treści Raport w liczbach

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

2/2015. Raport AMRON SARFiN. sierpień 2015 WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 24, data publikacji: 25 sierpnia 2015

2/2015. Raport AMRON SARFiN. sierpień 2015 WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 24, data publikacji: 25 sierpnia 2015 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 2/215 sierpień 215 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 24, data publikacji: 25 sierpnia 215 Spis treści Raport

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni

W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni Monitor Bankowy PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. -. W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni Index Pengab Luty Pengab wartość trendu cyklu Lutowy sondaż w placówkach bankowych

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN. 3/2012listopad 2012 WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 13, data publikacji: 27 listopada 2012

Raport AMRON SARFiN. 3/2012listopad 2012 WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 13, data publikacji: 27 listopada 2012 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 3/2012listopad 2012 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 13, data publikacji: 27 listopada 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 2012

Raport AMRON SARFiN WERSJA SKRÓCONA. Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 2012 Raport AMRON SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości 1/212maj 212 WERSJA SKRÓCONA Raport nr 11, data publikacji: 24 maja 212 Spis treści Raport w liczbach

Bardziej szczegółowo

Sezonowa stabilizacja

Sezonowa stabilizacja PENGAB =. Monitor Bankowy +. Sezonowa stabilizacja Listopad Wskaźnik Ocen.8 -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / /8 /8

Bardziej szczegółowo